Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat"

Transkript

1 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold, Trine Ellekjær og Maren Lunde. Det var utsendt følgende forslag til saksliste NRØA/AU-sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste NRØA/AU-sak 02/13 Referat fra NRØA/AU-møte 9/12 NRØA/AU-sak 03/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 NRØA/AU-sak 04/13 NRØA/AU-sak 05/13 NRØA/AU-sak 06/13 Karaktersetting av masteroppgaver Endring i gradsforskriften Bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører NRØA/AU-sak 07/13 Informasjon til de videregående skolene NRØA/AU-sak 08/13 Forskningssaken NRØA/AU-sak 09/13 Øvrige oppfølgingssaker fra arbeidsplanen NRØA/AU-sak 10/13 Spørsmål fra HiOA om masterplanen NRØA/AU-sak 11/13 Publiseringskomiteen. Orientering NRØA/AU-sak 12/13 Engelsk oversettelse av BØA-planen NRØA/AU-sak 13/13 Studietur til København. Orientering NRØA/AU-sak 14/13 Orienteringer NRØA/AU-sak 15/13 Eventuelt

2 Saksnr 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn noen orienteringssaker og saker under eventuelt. Innkallingen og sakslisten ble deretter godkjent. Saksnr 02/13 Referat fra NRØA/AU-møte 9/12 Forslag til referat fra arbeidsutvalgsmøtet ble sendt til utvalget ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det var ingen merknader til referatet som dermed er å anse som godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 03/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 Forslag til referat fra rådsmøtet ble sendt til møtedeltakerne ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det var ingen merknader til referatet som dermed er å anse som godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 04/13 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA gjorde i møte 9. januar følgende vedtak: 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe på seks-syv personer fra NRØAs medlemsinstitusjoner som har masterutdanning i økonomi og administrasjon. En person skal være fra NHH og en fra BI. Likeledes ønskes en representant fra NSO. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utpeke medlemmene i arbeidsgruppen. Gruppen bes utarbeide et forslag til NRØA-møtet oktober Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide et mandat for arbeidsgruppen tilsvarende mandatet for NRTs arbeidsgruppe. Det kom i NRØA-møtet forslag om at en av representantene velges fra Universitetet i Tromsø idet det ved UiT er mindre andel av karakterene A og B enn ved NHH og BI. I drøfting av saken vektla arbeidsutvalget følgende: De største fagmiljøer innenfor økonomisk-administrativ utdanning bør prioriteres i arbeidsgruppen Det må være institusjoner som følger NRØAs vedtatte planer Arbeidsgruppen må dekke bredden i økonomisk-administrativ utdanning 2

3 AU vedtok å forespørre Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, universitetene i Tromsø og Agder, høgskolene i Sør-Trøndelag og Buskerud samt NSO om å oppnevne medlemmer til ovennevnte arbeidsgruppe. Arbeidsutvalget har ved valg av institusjoner lagt vekt på lang erfaring med masteroppgaver. Kenneth Fjell og Mona Majgaard ble bedt om å utarbeide forslag til henvendelse til institusjonene og forslag til mandat. Forslaget sendes til arbeidsutvalget for godkjenning Saksnr 05/13 Endring i gradsforskriften Kunnskapsdepartementet sendte ved brev av et forslag til endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) på høring til bl.a. UHR og NRØA. Kunnskapsdepartementet foreslo heri en presisering i forskriften som innebærer at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål. NRØA ved arbeidsutvalget støttet i sin uttalelse dette forslaget. Departementets presisering av at det skal være økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning syntes arbeidsutvalget imidlertid var en for upresis beskrivelse og foreslo en presisering der det heter at fagsammensetningen skal være i henhold til NRØAs vedtatte plandokumenter, dvs Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt 17. oktober 2011, og Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt 20. oktober Arbeidsutvalget mente videre at NRØA bør være instansen som godkjenner bruk av sidetittelen siviløkonom. NRØAs synspunkter ble sammen med synspunktene fra NRT videreformidlet i UHRs høringssvar i saken. Da UHR ikke er et forvaltningsorgan, ble imidlertid synspunktet om at NRØA bør være instansen som godkjenner bruk av sidetittelen siviløkonom endret til følgende formulering som også var støttet av NRT: Begge de fagstrategiske enhetene er opptatt av at det ikke bør skje en utglidning av tittelbruken og uttrykker bekymring for hvordan det vil bli kvalitetssikret at yrkestitlene kun brukes for masterstudier med tilstrekkelig bredde og fordypning. I brev av fra KD til UHR heter det at departementet nå vurderer innspillene som har kommet fra høringsinstansene, og at de ønsker innspill på følgende: Departementet foreslår at nytt 71 annet ledd skal lyde: Tittelen sivilingeniør (siv.ing.) og siviløkonom (siv.øk.) er beskyttet etter første ledd, men utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske fag og mastergrad i økonomiske og administrative fag, med korrekt fagsammensetning, kan anvende nevnte yrkestitler som tilleggstittel på utstedt vitnemål. Når det gjelder begrepet korrekt fagsammensetning for å utstede tilleggstittelen siviløkonom, foreslår KD at dette skal være i henhold til NRØAs vedtatte 3

4 plandokumenter, dvs Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt 17. oktober 2011 og Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt 20. oktober KD viser til at opplegget er en videreføring av dagens praksis og innebærer at institusjonene må utarbeide sine fagplaner i tråd med planverket, men ikke søke NRØA om godkjenning. KD foreslår videre at Econa, etter søknad fra enkeltpersoner, gir godkjenning til bruk av tittelen siviløkonom som sidetittel på vitnemålet for personer med utenlandsk utdanning. De som utdannes i utlandet må tilfredsstille de samme krav som de som utdannes i Norge. Dette er også en videreføring av dagens praksis. Godkjenning av bruken av tittelen sivilingeniør som sidetittel på vitnemålet for personer med utenlandsk utdanning er ikke nevnt i høringsdokumentet. Vedtak: 1. Arbeidsutvalget ønsker presisert at tittelen siviløkonom skal forbeholdes kandidater med Master i økonomi og administrasjon/master i økonomi og ledelse i henhold til den enhver tid gjeldende plan, vedtatt av NRØA. 2. Arbeidsutvalget mener det er uheldig at forvaltningsoppgaver tillegges en forening (Econa) og foreslår i stedet at godkjenning av tittelen siviløkonom som sidetittel på vitnemålet for personer med utenlandsk utdanning tillegges utdanningsinstitusjoner som har et stort volum av internasjonale studenter. Saksnr 06/13 Bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører Saken ble sist behandlet i NRØA-møte 1/13. Det ble her vist til at det i høringsuttalelsene fra NRØAs medlemsinstitusjoner ble påpekt at mange institusjoner har emnemoduler på 7,5 studiepoeng, og at det derfor kan være vanskelig å imøtekomme et krav om 10 studiepoeng i rettslære. Fagkomiteen og AU foreslo derfor at minimum på profileringsemne Rettslære ble redusert til 7,5 studiepoeng. Arbeidsutvalget ba derfor før rådsmøtet 9. januar om Finanstilsynets vurdering av dette. Finanstilsynet hadde gitt følgende tilbakemelding ved mail av : Finanstilsynet har ingen innvendinger mot at man reduserer antallet studiepoeng i rettslære fra 10 til 7, 5 studiepoeng. Med tanke på denne svekkelsen av rettslærefaget, skulle imidlertid Finanstilsynet ønske at det var angitt et minimumskrav på 7,5 studiepoeng innenfor regnskapsførerregelverket, herunder god regnskapsførerskikk. Finanstilsynet anser regnskapsførerregelverket/god regnskapsførerskikk som sentralt for utøvelsen av regnskapsføreryrket, og ønsker derfor at dette fremheves i planen. Også hensynet til skolenes vurdering av om kravene i planen er oppfylt, kan tale for at det angis et minimumskrav på antall studiepoeng. 4

5 NRØA vedtok at dette ikke imøtekommes under henvisning til at det dels ikke var tatt med i den opprinnelige høringsuttalelsen fra Finanstilsynet og dels er formulert som «ønsker». Under punkt IV Profileringsemner ber Finanstilsynet om at man omformulerer kulepunkt to "Skatt og avgiftsrett" til "Eksamen i norsk skatte og avgiftsrett", og kulepunkt tre "Rettslære" til "Andre norske rettsområder", og at dette bør gjøres for å sørge for at kandidater med utenlandsk utdanning godkjennes i tråd med regnskapsførerforskriften 1-1 siste ledd. Denne spesifiserer at søkere med utenlandsk utdanning må gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett og rettslære. NRØA vedtok å sette inn to fotnoter med presisering med henvisning til reglene for de utenlandske studentene. Finanstilsynet ber NRØA vurdere om det også bør angis at kandidater med mastergrad eller siviløkonomutdanning kan godtas så fremt kravene i planen er oppfylt. Fagkomiteen foreslo å gjøre om på nåværende formulering og viste til at det vil innebære en forenkling om det formuleres én setning om kandidater som allerede har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og én setning om de med annen bachelorgrad, eller høyere grad som oppfyller kravene i planen. NRØA sluttet seg til dette. Det ble gjort følgende vedtak i saken: 1. NRØA godkjenner plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører, datert NRØA gir arbeidsutvalget fullmakt til å foreta nødvendige justeringer etter kommunikasjon med Finanstilsynet. 2. NRØA ber arbeidsutvalget sende brev til Kunnskapsdepartementet med forslag om at rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon justeres slik at rettslære får et omfang på 7.5 studiepoeng. Vedtakene i NRØA-møtet er meddelt Finanstilsynet ved mail av 23. januar. Finanstilsynet har i mail 5. februar tilkjennegitt at de ikke har tilbakemeldinger å komme med. Vedtak: AU tar saken til orientering. Saksnr 07/13 Informasjon til de videregående skolene I arbeidsplan for NRØA for heter det i tiltak 5 at NRØA vil utarbeide informasjonsmateriell til videregående skoler og rådgivere. Econa har sagt seg villig til å samarbeide om en felles «flyer» i PDF-format. Econa har igangsatt arbeidet med å utarbeide en elektronisk brosjyre, og en foreløpig versjon ble lagt frem i møtet. Arbeidsutvalget hadde en del kommentarer til forslaget. De ønsket en større fokusering på hvorfor man skal velge å bli økonom og viste til KDs fremskrivninger som viser at det er et stort behov for økonomer i fremtiden, at det er populære studier med store søkertall, og at kandidatene er etterspurt arbeidskraft. Utdanningen er bred og fleksibel og gir muligheter for et bredt spekter av jobbs. Det ønskes også større fokus på bachelorstudiene. Avtakerne av våre kandidater har 5

6 understreket at det er et stort behov for økonomer med bachelorutdanning, og det store volumet er bachelorutdanningene. I stedet for å fokusere på kjendisene slik som brosjyreforslaget gjør, ønsket AU heller å vise til at det er mange spennende og samfunnsnyttige jobbmuligheter med en økonomisk-administrativ utdanning. Skal det nevnes noen kjendiser, ønsker AU at det nevnes noen få, at disse intervjus om: hvorfor valgte du å bli økonom, hva har utdanningen betydet for deg. På hjemmesiden som det vises til, ønskes også en henvisning til NRØAs plandokumenter. AU drøftet også om endringsforslagene er så omfattende at det kan være vanskelig å få brosjyren klar til rett tid da den bør være ferdig medio mars. AUs synspunkter er meddelt Econa Saksnr 08/13 Forskningssaken Til arbeidsutvalgsmøtet var det i saksutredningen vist til NRØAs arbeidsplan og hvilke prioriteringer som hittil er fulgt opp. Det var videre vist til at det i forkant av NRØA-møtet 9. januar ble holdt et møte mellom arbeidsutvalget og den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi ved leder av forskerskolen Helge Thorbjørnsen og forskningskoordinator ved NHH Bjarte Grønner. I samtalen ble følgende hovedtema løftet frem: Forskerskolen i bedriftsøkonomi er opptatt av å få en god forskerutdanning, og i mindre grad av rekrutteringsspørsmål Behovene for forskning og for stipendiater er meget ulik mellom fagområder. Det er således problemer innenfor regnskapsfagområdet, mens finans ikke har de samme problemene Det er et problem at det er fagområder som det nesten ikke forskes innenfor, og hvor det er et stort studenttall som skal gis forskningsbasert utdanning. Vi bør se på hva det rører seg samfunnsmessig og komme med forsalg til forskningssatsning NRØA ved arbeidsutvalget bør kartlegge behovene for stipendiater, og innenfor hvilke fagområder Det bør vurderes å kartlegge hvilke behov for forskning det er innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og hvilke program som fagområdet kan søke på. Er det for eksempel fagfelt som ikke har mulighet for å søke på eksisterende programmer? I denne sammenheng bør det også kartlegges hvilke program det har vært søkt på, samt hvilke søknader som har fått tilslag og hvilke som har fått avslag. Resultatene av kartleggingen bør tas opp i NRØAs høstmøte. En slik kartlegging bør munne ut i en strategi for hva det bør gjøres Bjarte Grønner tilbyr på neste NRØA-møte å gjennomgå prosjektporteføljen på NHH for å vise mulighetene samt presentere Senter for tjenesteinnovasjon. Andre institusjoner kan inviteres til presentasjon av hvilke muligheter de ser, hva de har søkt på, og hva som er innvilget/avslått Nærings-ph.d. kan også være relevant å se på Econa kan være en viktig samarbeidspartner for å få med større bedrifter, for eksempel større banker, for å synliggjøre at forskning innenfor fagområdet er viktig 6

7 Det var enighet om at vi først bør foreta ovennevnte kartlegging før det tas initiativ til et nytt møte med Norges forskningsråd, jf. tiltak 1. Det ble i AU-møtet vedtatt at arbeidsutvalget vil prioritere en bred kartlegging som bl.a. skal omfatte: Hvor «trykker skoen» mest? Hvilke behov for forskning er det innenfor det økonomisk-administrative fagområdet? Hvilke program kan de ulike fagområdene søke på? (Er det for eksempel fagfelt som ikke har mulighet for å søke på eksisterende programmer?) Hvem har søkt NFR-midler og fått tildelinger? Hvem har søkt NFR-midler og ikke fått tildelinger? Hva er den reelle forskningstid for de vitenskapelig ansatte AU foreslår at kartleggingen omfatter årene 2010, 2011 og Forslaget om kartleggingen tas opp i NRØAs maimøte der det inviteres til en bred diskusjon av hva som skal kartlegges. Kartleggingen foretas etter maimøtet med henblikk på fremleggelse av resultatene i rådets høstmøte. På neste arbeidsutvalgsmøte diskuteres mer konkret hvilke spørsmål som skal stilles i undersøkelsen. Videre mener arbeidsutvalget at det trenges en felles innsats fra NRØA og forskerskolen i bedriftsøkonomi for å få flere stipendiater innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det bør således kartlegges hvilke stipendiatstillinger det finns innenfor det økonomiskadministrative fagområdet, hvilke behov det er for nye stipendiater, herunder innenfor hvilke fagområder dette gjelder. Saksnr 09/13 Øvrige oppfølgingssaker fra arbeidsplanen Arbeidsutvalget drøftet oppfølgingen av noen av de prioriterte områdene i NRØAs arbeidsplan for Status for tiltak 4: Kronikker for synliggjøring av økonomisk-administrativ utdanning. Dette tas opp i neste AU-møte. Tiltak 22: Dagskonferanse om implementering av BØA mars AU vedtok i forrige møte å arrangere et miniseminar/et utvidet rådsmøte april/mai med noen inviterte innledere. AU gjorde vedtak om at sekretæren sender en invitasjon til NRØAs medlemmer om å holde et innlegg om implementeringen av BØA-planen. Kjetil Bjorvatn, NHH inviteres spesielt. (Kenneth Fjell forespør ham). Bestillingen til innlederne omfatter: Hvordan er læringsutbyttebeskrivelsene omsatt til praksis? Har planen påvirket undervisnings- og vurderingsformene? Internasjonalisering, jf. planens beskrivelse Hvordan er etikk og samfunnsansvar implementert Gjennomstrømnings- og frafallsproblematikken. Gode forslag til hva som er gjort her. 7

8 8

9 Saksnr 10/13 Spørsmål fra HiOA om masterplanen Fungerende instituttleder Gunnar Engelsåstrø ved Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus, har bedt NRØA drøfte følgende: Høgskolens Institutt for helse, ernæring og ledelse har etablert et bachelorstudium Facility Management som de ønsker skal kunne gi opptak på høgskolens master i økonomi og administrasjon. De mener selv at planen for Bachelor i Facility Management oppfyller NRØAs krav. Engelsåstrø viser til at det som opptakskrav til masterstudiene i økonomi og administrasjon heter: Det generelle opptakskravet er universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng (bachelor eller tilsvarende). Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomisk- administrative fag, som spesifisert i NRØAs Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon (BØA) eller Rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon (BRR). For nærmere emnebeskrivelser henvises det til de nevnte planene. Bachelorkandidater med profilering mat og ernæring har ifølge planen for studiet 60 sp. innen følgende emner: ernæring og kostvitenskap, hygiene og mattrygghet, menyplanlegging, klinisk ernæring og en bacheloroppgave i profesjonell mat og ernæring. Det fremgår av planen at bachelorgraden kvalifiserer for opptak på masterstudiene i økonomi og administrasjon, og at sidetittelen siviløkonom kan brukes etter avsluttet mastergrad. Engelsåstrø ber arbeidsutvalget vurdere om det bør foretas en endring av opptakskravene i masterplanen slik at det presiseres at alle 180 studiepoeng skal være innenfor det økonomiskadministrative fagområdet. Etter arbeidsutvalgets vurdering gir Bachelor i Facility Management ikke den bredde- /generalistutdanning som BØA/BRR-planen og som gir rett til opptak til MØA som etter endt utdanning kan gi sidetittel «siviløkonom». Arbeidsutvalget viste i sin vurdering av saken til at intensjonen med bruk av sidetittelen «siviløkonom» er at den skal gis for en femårig utdanning hvor første del er BØA/BRR og siste del er MØA. Arbeidsutvalget ser behovet for å ta opp igjen formuleringen om opptakskravene i MØA-planen, og vil ta dette opp som en liten revisjonssak i maimøtet. Saksnr 11/13 Publiseringssaken NRØA har som kjent oppnevnt følgende publiseringskomité med funksjonstid fram til utgangen av 2015: 9 Sigurd V. Troye, professor, Marketing & Int. Business, Norges Handelshøyskole Leif Sandal, professor, Management Science, Norges Handelshøyskole Joyce Falkenberg, professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Agder Per Tovmo, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Inger Johanne Pettersen, professor, Trondheim økonomiske høgskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag Genaro Succarat, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

10 Richard Priestly, instituttleder/professor, Institutt for finansiell økonomi, Handelshøyskolen BI Arbeidsutvalget har videre vedtatt et mandat for komiteen. Leder orienterte om at det ble holdt et oppstartsmøte 1. februar for komiteen der NRØAs leder og sekretær deltok. Videre ga sekretæren i UHRs publiseringsutvalg en grundig orientering om publiseringsutvalgets arbeid, med spesiell vektlegging på introduksjon av publiseringsindikatorene innenfor det økonomisk- administrative fagområdet. Publiseringskomiteen konstituerte seg og valgte Leif Sandal som leder. Komiteen avtalte et neste møte, og hvilke forberedelser det enkelte komitémedlem skal gjøre til møtet. Saksnr 12/13 Engelsk oversettelse av BØA-planen Translatør Connie J. Stultz leverte d. 26. oktober et utkast til oversettelse av BØA-planen som med noen endringer ble godkjent i NRØA-møtet 9. januar. Det ble vedtatt at eventuelle forslag til justeringer kunne sendes NRØAs sekretær innen 14 dager. Det kom ingen slike. Sekretæren har tatt opp med Kunnskapsdepartementet bruk av begrepet «of Science» på en norsk grad. Departementet ved Tone Flood Strøm har opplyst at det ifm Kvalitetsreformen og innføringen av nytt gradssystem ble bestemt at man i Norge ikke skulle bruke betegnelsene of Science og of Arts etc. Dette gjelder både bachelor- og masternivået. (Enkelte institusjoner fikk rett til å tildele f.eks. Master of Arts (UiO) og Master of Business Administration (BI) men dette er grader som stammer fra før innføringen av Kvalitetsreformen, og som det ble gitt spesiell tillatelse til å videreføre). Connie J. Stultz hadde innarbeidet NRØAs merknader og vedtak, men hadde noen få spørsmål/forslag som hun ba arbeidsutvalgets vurdere. Arbeidsutvalget vedtok å følge departementets bestemmelser og tar begrepet «of Science» ut av tittelen. AU avklarte de øvrige spørsmålene/innspillene fra Stultz. Saksnr 13/13 Studietur til København. Orientering NRØA har vedtatt å kombinere høstens rådsmøte med et studiebesøk på Copenhagen Business School (CBS). Sekretæren rettet en mailhenvendelse til CBS om dette og nevnte at følgende tema ønskes tatt opp: 10 Informasjon om Learning Lab CBS CBS-satsningen nasjonalt versus internasjonalt Hvordan utdanne relevante kandidater for årene fremover/hva er viktige satsningsområder for en handelshøyskole i årene fremover Rekruttering av vitenskapelig personale Videre at vi er interessert i om det er aktuelle tema som CBS kunne tenke seg å drøfte med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning.

11 CBS har i mail meddelt at det vil være en fornøyelse å ønske NRØA velkommen, og at de kan arrangere et program med de ønskede emnene. Vedtak: CBS forespørres om studiebesøk oktober Saksnr 14/13 Orienteringssaker Det var følgende orienteringssaker: Sekretariatet Orientering om NRØA-møtet ved UiA UHR NSO har oppnevnt Maren Lunde som er student ved UiS som nytt varamedlem for NSO i arbeidsutvalget. Hun vil være fast medlem Norges forskningsråd har oppnevnt Ragnhild Hutchison som er fagansvarlig for de økonomisk-administrative fagene i Avdeling for humaniora og samfunnsfag som observatør i NRØA Konferanse: Kvalitet i fleksibel høgre utdanning Norgesuniversitetet, Høgskolen i Lillehammer og Universitets- og høgskolerådet arrangerer konferanse om Kvalitet i fleksibel høgre utdanning 22. og 23. april. Konferansen tar opp hvordan teknologiske løsninger kan skape god kvalitet i utdanningen. Dannelse på norsk - fra ord til handling Høgskolen i Nord-Trøndelag og UHR inviterer til en nasjonal konferanse 19. og 20. mars 2013 om dannelse. Dannelsesbegrepet er blitt stadig mer sentralt i diskusjonen i og om norsk høyere utdanning, men hva er innholdet i dette begrepet i Norge i dag, og hvordan kan vi realisere det? Hvilke verdier og mennesker er det Norge trenger? Og hvordan forholder politikerne seg til dannelse i utdanning og yrkesliv? Dannelse i ulike fagtradisjoner, norske dannelsesverdier og samfunnsrelevans er temaer som vil bli belyst på konferansen. Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Campus Røstad Søknad om rett til å dele graden master i forbrukermarkedsføring. KD har fastsatt at Høyskolen Campus Kristiania kan tildele graden master i forbrukermarkedsføring (90 studiepoeng). Kopi av brev av fra KD til Høyskolen Campus Kristiania Eventuelt andre orienteringssaker vil bli lagt frem i møtet. 11

12 Saksnr 14/13 Eventuelt 1. Neste arbeidsutvalgsmøte holdes 20. mars i UHRs sekretariat. 2. Høgskolen i Ålesund har sendt en ny henvendelse om å få godkjent anvendelse av sidetittelen siviløkonom på deres Mastergrad i internasjonal business og markedsføring. AU hadde følgende to hovedinnvendinger: a) På siste side av NRØAs plan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, vedtatt 15.oktober 2012, heter det i siste kulepunkt: Innenfor et studieprogram skal en student ha mulighet til å velge spesialiseringsområder både innenfor økonomiske og innenfor administrative fag (samt hva disse inkluderer). AU kan ikke se at dette oppfylles i nevnte masterplan. Den har en langt mer spesialisert innretning. b. Masterstudiet som kan bruke sidetittelen «siviløkonom» skal være «Plan for masterstudium i økonomi og administrasjon», altså det som vi kaller MØA-planen. Den omsøkte planen har tittelen «Mastergrad i internasjonal business og markedsføring. 12

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Rapport 35/2014. Prosjektnr. 12820397. Oppdragsgiver Rosenkrantz' gate 22 0160 Oslo. ISBN 978-82-7218-0042-4 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 35/2014. Prosjektnr. 12820397. Oppdragsgiver Rosenkrantz' gate 22 0160 Oslo. ISBN 978-82-7218-0042-4 1892-2597 (online) www.nifu. Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-årsjubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Innpasning av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet 14.12.2014 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 5 3. ORGANISERING OG ARBEIDSFORM... 6

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING

RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning September 2004 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer