Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat"

Transkript

1 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold, Trine Ellekjær og Maren Lunde. Det var utsendt følgende forslag til saksliste NRØA/AU-sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste NRØA/AU-sak 02/13 Referat fra NRØA/AU-møte 9/12 NRØA/AU-sak 03/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 NRØA/AU-sak 04/13 NRØA/AU-sak 05/13 NRØA/AU-sak 06/13 Karaktersetting av masteroppgaver Endring i gradsforskriften Bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører NRØA/AU-sak 07/13 Informasjon til de videregående skolene NRØA/AU-sak 08/13 Forskningssaken NRØA/AU-sak 09/13 Øvrige oppfølgingssaker fra arbeidsplanen NRØA/AU-sak 10/13 Spørsmål fra HiOA om masterplanen NRØA/AU-sak 11/13 Publiseringskomiteen. Orientering NRØA/AU-sak 12/13 Engelsk oversettelse av BØA-planen NRØA/AU-sak 13/13 Studietur til København. Orientering NRØA/AU-sak 14/13 Orienteringer NRØA/AU-sak 15/13 Eventuelt

2 Saksnr 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn noen orienteringssaker og saker under eventuelt. Innkallingen og sakslisten ble deretter godkjent. Saksnr 02/13 Referat fra NRØA/AU-møte 9/12 Forslag til referat fra arbeidsutvalgsmøtet ble sendt til utvalget ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det var ingen merknader til referatet som dermed er å anse som godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 03/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 Forslag til referat fra rådsmøtet ble sendt til møtedeltakerne ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det var ingen merknader til referatet som dermed er å anse som godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 04/13 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA gjorde i møte 9. januar følgende vedtak: 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe på seks-syv personer fra NRØAs medlemsinstitusjoner som har masterutdanning i økonomi og administrasjon. En person skal være fra NHH og en fra BI. Likeledes ønskes en representant fra NSO. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utpeke medlemmene i arbeidsgruppen. Gruppen bes utarbeide et forslag til NRØA-møtet oktober Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide et mandat for arbeidsgruppen tilsvarende mandatet for NRTs arbeidsgruppe. Det kom i NRØA-møtet forslag om at en av representantene velges fra Universitetet i Tromsø idet det ved UiT er mindre andel av karakterene A og B enn ved NHH og BI. I drøfting av saken vektla arbeidsutvalget følgende: De største fagmiljøer innenfor økonomisk-administrativ utdanning bør prioriteres i arbeidsgruppen Det må være institusjoner som følger NRØAs vedtatte planer Arbeidsgruppen må dekke bredden i økonomisk-administrativ utdanning 2

3 AU vedtok å forespørre Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, universitetene i Tromsø og Agder, høgskolene i Sør-Trøndelag og Buskerud samt NSO om å oppnevne medlemmer til ovennevnte arbeidsgruppe. Arbeidsutvalget har ved valg av institusjoner lagt vekt på lang erfaring med masteroppgaver. Kenneth Fjell og Mona Majgaard ble bedt om å utarbeide forslag til henvendelse til institusjonene og forslag til mandat. Forslaget sendes til arbeidsutvalget for godkjenning Saksnr 05/13 Endring i gradsforskriften Kunnskapsdepartementet sendte ved brev av et forslag til endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) på høring til bl.a. UHR og NRØA. Kunnskapsdepartementet foreslo heri en presisering i forskriften som innebærer at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål. NRØA ved arbeidsutvalget støttet i sin uttalelse dette forslaget. Departementets presisering av at det skal være økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning syntes arbeidsutvalget imidlertid var en for upresis beskrivelse og foreslo en presisering der det heter at fagsammensetningen skal være i henhold til NRØAs vedtatte plandokumenter, dvs Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt 17. oktober 2011, og Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt 20. oktober Arbeidsutvalget mente videre at NRØA bør være instansen som godkjenner bruk av sidetittelen siviløkonom. NRØAs synspunkter ble sammen med synspunktene fra NRT videreformidlet i UHRs høringssvar i saken. Da UHR ikke er et forvaltningsorgan, ble imidlertid synspunktet om at NRØA bør være instansen som godkjenner bruk av sidetittelen siviløkonom endret til følgende formulering som også var støttet av NRT: Begge de fagstrategiske enhetene er opptatt av at det ikke bør skje en utglidning av tittelbruken og uttrykker bekymring for hvordan det vil bli kvalitetssikret at yrkestitlene kun brukes for masterstudier med tilstrekkelig bredde og fordypning. I brev av fra KD til UHR heter det at departementet nå vurderer innspillene som har kommet fra høringsinstansene, og at de ønsker innspill på følgende: Departementet foreslår at nytt 71 annet ledd skal lyde: Tittelen sivilingeniør (siv.ing.) og siviløkonom (siv.øk.) er beskyttet etter første ledd, men utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske fag og mastergrad i økonomiske og administrative fag, med korrekt fagsammensetning, kan anvende nevnte yrkestitler som tilleggstittel på utstedt vitnemål. Når det gjelder begrepet korrekt fagsammensetning for å utstede tilleggstittelen siviløkonom, foreslår KD at dette skal være i henhold til NRØAs vedtatte 3

4 plandokumenter, dvs Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, vedtatt 17. oktober 2011 og Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt 20. oktober KD viser til at opplegget er en videreføring av dagens praksis og innebærer at institusjonene må utarbeide sine fagplaner i tråd med planverket, men ikke søke NRØA om godkjenning. KD foreslår videre at Econa, etter søknad fra enkeltpersoner, gir godkjenning til bruk av tittelen siviløkonom som sidetittel på vitnemålet for personer med utenlandsk utdanning. De som utdannes i utlandet må tilfredsstille de samme krav som de som utdannes i Norge. Dette er også en videreføring av dagens praksis. Godkjenning av bruken av tittelen sivilingeniør som sidetittel på vitnemålet for personer med utenlandsk utdanning er ikke nevnt i høringsdokumentet. Vedtak: 1. Arbeidsutvalget ønsker presisert at tittelen siviløkonom skal forbeholdes kandidater med Master i økonomi og administrasjon/master i økonomi og ledelse i henhold til den enhver tid gjeldende plan, vedtatt av NRØA. 2. Arbeidsutvalget mener det er uheldig at forvaltningsoppgaver tillegges en forening (Econa) og foreslår i stedet at godkjenning av tittelen siviløkonom som sidetittel på vitnemålet for personer med utenlandsk utdanning tillegges utdanningsinstitusjoner som har et stort volum av internasjonale studenter. Saksnr 06/13 Bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører Saken ble sist behandlet i NRØA-møte 1/13. Det ble her vist til at det i høringsuttalelsene fra NRØAs medlemsinstitusjoner ble påpekt at mange institusjoner har emnemoduler på 7,5 studiepoeng, og at det derfor kan være vanskelig å imøtekomme et krav om 10 studiepoeng i rettslære. Fagkomiteen og AU foreslo derfor at minimum på profileringsemne Rettslære ble redusert til 7,5 studiepoeng. Arbeidsutvalget ba derfor før rådsmøtet 9. januar om Finanstilsynets vurdering av dette. Finanstilsynet hadde gitt følgende tilbakemelding ved mail av : Finanstilsynet har ingen innvendinger mot at man reduserer antallet studiepoeng i rettslære fra 10 til 7, 5 studiepoeng. Med tanke på denne svekkelsen av rettslærefaget, skulle imidlertid Finanstilsynet ønske at det var angitt et minimumskrav på 7,5 studiepoeng innenfor regnskapsførerregelverket, herunder god regnskapsførerskikk. Finanstilsynet anser regnskapsførerregelverket/god regnskapsførerskikk som sentralt for utøvelsen av regnskapsføreryrket, og ønsker derfor at dette fremheves i planen. Også hensynet til skolenes vurdering av om kravene i planen er oppfylt, kan tale for at det angis et minimumskrav på antall studiepoeng. 4

5 NRØA vedtok at dette ikke imøtekommes under henvisning til at det dels ikke var tatt med i den opprinnelige høringsuttalelsen fra Finanstilsynet og dels er formulert som «ønsker». Under punkt IV Profileringsemner ber Finanstilsynet om at man omformulerer kulepunkt to "Skatt og avgiftsrett" til "Eksamen i norsk skatte og avgiftsrett", og kulepunkt tre "Rettslære" til "Andre norske rettsområder", og at dette bør gjøres for å sørge for at kandidater med utenlandsk utdanning godkjennes i tråd med regnskapsførerforskriften 1-1 siste ledd. Denne spesifiserer at søkere med utenlandsk utdanning må gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett og rettslære. NRØA vedtok å sette inn to fotnoter med presisering med henvisning til reglene for de utenlandske studentene. Finanstilsynet ber NRØA vurdere om det også bør angis at kandidater med mastergrad eller siviløkonomutdanning kan godtas så fremt kravene i planen er oppfylt. Fagkomiteen foreslo å gjøre om på nåværende formulering og viste til at det vil innebære en forenkling om det formuleres én setning om kandidater som allerede har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og én setning om de med annen bachelorgrad, eller høyere grad som oppfyller kravene i planen. NRØA sluttet seg til dette. Det ble gjort følgende vedtak i saken: 1. NRØA godkjenner plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører, datert NRØA gir arbeidsutvalget fullmakt til å foreta nødvendige justeringer etter kommunikasjon med Finanstilsynet. 2. NRØA ber arbeidsutvalget sende brev til Kunnskapsdepartementet med forslag om at rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon justeres slik at rettslære får et omfang på 7.5 studiepoeng. Vedtakene i NRØA-møtet er meddelt Finanstilsynet ved mail av 23. januar. Finanstilsynet har i mail 5. februar tilkjennegitt at de ikke har tilbakemeldinger å komme med. Vedtak: AU tar saken til orientering. Saksnr 07/13 Informasjon til de videregående skolene I arbeidsplan for NRØA for heter det i tiltak 5 at NRØA vil utarbeide informasjonsmateriell til videregående skoler og rådgivere. Econa har sagt seg villig til å samarbeide om en felles «flyer» i PDF-format. Econa har igangsatt arbeidet med å utarbeide en elektronisk brosjyre, og en foreløpig versjon ble lagt frem i møtet. Arbeidsutvalget hadde en del kommentarer til forslaget. De ønsket en større fokusering på hvorfor man skal velge å bli økonom og viste til KDs fremskrivninger som viser at det er et stort behov for økonomer i fremtiden, at det er populære studier med store søkertall, og at kandidatene er etterspurt arbeidskraft. Utdanningen er bred og fleksibel og gir muligheter for et bredt spekter av jobbs. Det ønskes også større fokus på bachelorstudiene. Avtakerne av våre kandidater har 5

6 understreket at det er et stort behov for økonomer med bachelorutdanning, og det store volumet er bachelorutdanningene. I stedet for å fokusere på kjendisene slik som brosjyreforslaget gjør, ønsket AU heller å vise til at det er mange spennende og samfunnsnyttige jobbmuligheter med en økonomisk-administrativ utdanning. Skal det nevnes noen kjendiser, ønsker AU at det nevnes noen få, at disse intervjus om: hvorfor valgte du å bli økonom, hva har utdanningen betydet for deg. På hjemmesiden som det vises til, ønskes også en henvisning til NRØAs plandokumenter. AU drøftet også om endringsforslagene er så omfattende at det kan være vanskelig å få brosjyren klar til rett tid da den bør være ferdig medio mars. AUs synspunkter er meddelt Econa Saksnr 08/13 Forskningssaken Til arbeidsutvalgsmøtet var det i saksutredningen vist til NRØAs arbeidsplan og hvilke prioriteringer som hittil er fulgt opp. Det var videre vist til at det i forkant av NRØA-møtet 9. januar ble holdt et møte mellom arbeidsutvalget og den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi ved leder av forskerskolen Helge Thorbjørnsen og forskningskoordinator ved NHH Bjarte Grønner. I samtalen ble følgende hovedtema løftet frem: Forskerskolen i bedriftsøkonomi er opptatt av å få en god forskerutdanning, og i mindre grad av rekrutteringsspørsmål Behovene for forskning og for stipendiater er meget ulik mellom fagområder. Det er således problemer innenfor regnskapsfagområdet, mens finans ikke har de samme problemene Det er et problem at det er fagområder som det nesten ikke forskes innenfor, og hvor det er et stort studenttall som skal gis forskningsbasert utdanning. Vi bør se på hva det rører seg samfunnsmessig og komme med forsalg til forskningssatsning NRØA ved arbeidsutvalget bør kartlegge behovene for stipendiater, og innenfor hvilke fagområder Det bør vurderes å kartlegge hvilke behov for forskning det er innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og hvilke program som fagområdet kan søke på. Er det for eksempel fagfelt som ikke har mulighet for å søke på eksisterende programmer? I denne sammenheng bør det også kartlegges hvilke program det har vært søkt på, samt hvilke søknader som har fått tilslag og hvilke som har fått avslag. Resultatene av kartleggingen bør tas opp i NRØAs høstmøte. En slik kartlegging bør munne ut i en strategi for hva det bør gjøres Bjarte Grønner tilbyr på neste NRØA-møte å gjennomgå prosjektporteføljen på NHH for å vise mulighetene samt presentere Senter for tjenesteinnovasjon. Andre institusjoner kan inviteres til presentasjon av hvilke muligheter de ser, hva de har søkt på, og hva som er innvilget/avslått Nærings-ph.d. kan også være relevant å se på Econa kan være en viktig samarbeidspartner for å få med større bedrifter, for eksempel større banker, for å synliggjøre at forskning innenfor fagområdet er viktig 6

7 Det var enighet om at vi først bør foreta ovennevnte kartlegging før det tas initiativ til et nytt møte med Norges forskningsråd, jf. tiltak 1. Det ble i AU-møtet vedtatt at arbeidsutvalget vil prioritere en bred kartlegging som bl.a. skal omfatte: Hvor «trykker skoen» mest? Hvilke behov for forskning er det innenfor det økonomisk-administrative fagområdet? Hvilke program kan de ulike fagområdene søke på? (Er det for eksempel fagfelt som ikke har mulighet for å søke på eksisterende programmer?) Hvem har søkt NFR-midler og fått tildelinger? Hvem har søkt NFR-midler og ikke fått tildelinger? Hva er den reelle forskningstid for de vitenskapelig ansatte AU foreslår at kartleggingen omfatter årene 2010, 2011 og Forslaget om kartleggingen tas opp i NRØAs maimøte der det inviteres til en bred diskusjon av hva som skal kartlegges. Kartleggingen foretas etter maimøtet med henblikk på fremleggelse av resultatene i rådets høstmøte. På neste arbeidsutvalgsmøte diskuteres mer konkret hvilke spørsmål som skal stilles i undersøkelsen. Videre mener arbeidsutvalget at det trenges en felles innsats fra NRØA og forskerskolen i bedriftsøkonomi for å få flere stipendiater innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det bør således kartlegges hvilke stipendiatstillinger det finns innenfor det økonomiskadministrative fagområdet, hvilke behov det er for nye stipendiater, herunder innenfor hvilke fagområder dette gjelder. Saksnr 09/13 Øvrige oppfølgingssaker fra arbeidsplanen Arbeidsutvalget drøftet oppfølgingen av noen av de prioriterte områdene i NRØAs arbeidsplan for Status for tiltak 4: Kronikker for synliggjøring av økonomisk-administrativ utdanning. Dette tas opp i neste AU-møte. Tiltak 22: Dagskonferanse om implementering av BØA mars AU vedtok i forrige møte å arrangere et miniseminar/et utvidet rådsmøte april/mai med noen inviterte innledere. AU gjorde vedtak om at sekretæren sender en invitasjon til NRØAs medlemmer om å holde et innlegg om implementeringen av BØA-planen. Kjetil Bjorvatn, NHH inviteres spesielt. (Kenneth Fjell forespør ham). Bestillingen til innlederne omfatter: Hvordan er læringsutbyttebeskrivelsene omsatt til praksis? Har planen påvirket undervisnings- og vurderingsformene? Internasjonalisering, jf. planens beskrivelse Hvordan er etikk og samfunnsansvar implementert Gjennomstrømnings- og frafallsproblematikken. Gode forslag til hva som er gjort her. 7

8 8

9 Saksnr 10/13 Spørsmål fra HiOA om masterplanen Fungerende instituttleder Gunnar Engelsåstrø ved Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus, har bedt NRØA drøfte følgende: Høgskolens Institutt for helse, ernæring og ledelse har etablert et bachelorstudium Facility Management som de ønsker skal kunne gi opptak på høgskolens master i økonomi og administrasjon. De mener selv at planen for Bachelor i Facility Management oppfyller NRØAs krav. Engelsåstrø viser til at det som opptakskrav til masterstudiene i økonomi og administrasjon heter: Det generelle opptakskravet er universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng (bachelor eller tilsvarende). Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomisk- administrative fag, som spesifisert i NRØAs Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon (BØA) eller Rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon (BRR). For nærmere emnebeskrivelser henvises det til de nevnte planene. Bachelorkandidater med profilering mat og ernæring har ifølge planen for studiet 60 sp. innen følgende emner: ernæring og kostvitenskap, hygiene og mattrygghet, menyplanlegging, klinisk ernæring og en bacheloroppgave i profesjonell mat og ernæring. Det fremgår av planen at bachelorgraden kvalifiserer for opptak på masterstudiene i økonomi og administrasjon, og at sidetittelen siviløkonom kan brukes etter avsluttet mastergrad. Engelsåstrø ber arbeidsutvalget vurdere om det bør foretas en endring av opptakskravene i masterplanen slik at det presiseres at alle 180 studiepoeng skal være innenfor det økonomiskadministrative fagområdet. Etter arbeidsutvalgets vurdering gir Bachelor i Facility Management ikke den bredde- /generalistutdanning som BØA/BRR-planen og som gir rett til opptak til MØA som etter endt utdanning kan gi sidetittel «siviløkonom». Arbeidsutvalget viste i sin vurdering av saken til at intensjonen med bruk av sidetittelen «siviløkonom» er at den skal gis for en femårig utdanning hvor første del er BØA/BRR og siste del er MØA. Arbeidsutvalget ser behovet for å ta opp igjen formuleringen om opptakskravene i MØA-planen, og vil ta dette opp som en liten revisjonssak i maimøtet. Saksnr 11/13 Publiseringssaken NRØA har som kjent oppnevnt følgende publiseringskomité med funksjonstid fram til utgangen av 2015: 9 Sigurd V. Troye, professor, Marketing & Int. Business, Norges Handelshøyskole Leif Sandal, professor, Management Science, Norges Handelshøyskole Joyce Falkenberg, professor, Institutt for økonomi, Universitetet i Agder Per Tovmo, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Inger Johanne Pettersen, professor, Trondheim økonomiske høgskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag Genaro Succarat, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

10 Richard Priestly, instituttleder/professor, Institutt for finansiell økonomi, Handelshøyskolen BI Arbeidsutvalget har videre vedtatt et mandat for komiteen. Leder orienterte om at det ble holdt et oppstartsmøte 1. februar for komiteen der NRØAs leder og sekretær deltok. Videre ga sekretæren i UHRs publiseringsutvalg en grundig orientering om publiseringsutvalgets arbeid, med spesiell vektlegging på introduksjon av publiseringsindikatorene innenfor det økonomisk- administrative fagområdet. Publiseringskomiteen konstituerte seg og valgte Leif Sandal som leder. Komiteen avtalte et neste møte, og hvilke forberedelser det enkelte komitémedlem skal gjøre til møtet. Saksnr 12/13 Engelsk oversettelse av BØA-planen Translatør Connie J. Stultz leverte d. 26. oktober et utkast til oversettelse av BØA-planen som med noen endringer ble godkjent i NRØA-møtet 9. januar. Det ble vedtatt at eventuelle forslag til justeringer kunne sendes NRØAs sekretær innen 14 dager. Det kom ingen slike. Sekretæren har tatt opp med Kunnskapsdepartementet bruk av begrepet «of Science» på en norsk grad. Departementet ved Tone Flood Strøm har opplyst at det ifm Kvalitetsreformen og innføringen av nytt gradssystem ble bestemt at man i Norge ikke skulle bruke betegnelsene of Science og of Arts etc. Dette gjelder både bachelor- og masternivået. (Enkelte institusjoner fikk rett til å tildele f.eks. Master of Arts (UiO) og Master of Business Administration (BI) men dette er grader som stammer fra før innføringen av Kvalitetsreformen, og som det ble gitt spesiell tillatelse til å videreføre). Connie J. Stultz hadde innarbeidet NRØAs merknader og vedtak, men hadde noen få spørsmål/forslag som hun ba arbeidsutvalgets vurdere. Arbeidsutvalget vedtok å følge departementets bestemmelser og tar begrepet «of Science» ut av tittelen. AU avklarte de øvrige spørsmålene/innspillene fra Stultz. Saksnr 13/13 Studietur til København. Orientering NRØA har vedtatt å kombinere høstens rådsmøte med et studiebesøk på Copenhagen Business School (CBS). Sekretæren rettet en mailhenvendelse til CBS om dette og nevnte at følgende tema ønskes tatt opp: 10 Informasjon om Learning Lab CBS CBS-satsningen nasjonalt versus internasjonalt Hvordan utdanne relevante kandidater for årene fremover/hva er viktige satsningsområder for en handelshøyskole i årene fremover Rekruttering av vitenskapelig personale Videre at vi er interessert i om det er aktuelle tema som CBS kunne tenke seg å drøfte med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning.

11 CBS har i mail meddelt at det vil være en fornøyelse å ønske NRØA velkommen, og at de kan arrangere et program med de ønskede emnene. Vedtak: CBS forespørres om studiebesøk oktober Saksnr 14/13 Orienteringssaker Det var følgende orienteringssaker: Sekretariatet Orientering om NRØA-møtet ved UiA UHR NSO har oppnevnt Maren Lunde som er student ved UiS som nytt varamedlem for NSO i arbeidsutvalget. Hun vil være fast medlem Norges forskningsråd har oppnevnt Ragnhild Hutchison som er fagansvarlig for de økonomisk-administrative fagene i Avdeling for humaniora og samfunnsfag som observatør i NRØA Konferanse: Kvalitet i fleksibel høgre utdanning Norgesuniversitetet, Høgskolen i Lillehammer og Universitets- og høgskolerådet arrangerer konferanse om Kvalitet i fleksibel høgre utdanning 22. og 23. april. Konferansen tar opp hvordan teknologiske løsninger kan skape god kvalitet i utdanningen. Dannelse på norsk - fra ord til handling Høgskolen i Nord-Trøndelag og UHR inviterer til en nasjonal konferanse 19. og 20. mars 2013 om dannelse. Dannelsesbegrepet er blitt stadig mer sentralt i diskusjonen i og om norsk høyere utdanning, men hva er innholdet i dette begrepet i Norge i dag, og hvordan kan vi realisere det? Hvilke verdier og mennesker er det Norge trenger? Og hvordan forholder politikerne seg til dannelse i utdanning og yrkesliv? Dannelse i ulike fagtradisjoner, norske dannelsesverdier og samfunnsrelevans er temaer som vil bli belyst på konferansen. Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Campus Røstad Søknad om rett til å dele graden master i forbrukermarkedsføring. KD har fastsatt at Høyskolen Campus Kristiania kan tildele graden master i forbrukermarkedsføring (90 studiepoeng). Kopi av brev av fra KD til Høyskolen Campus Kristiania Eventuelt andre orienteringssaker vil bli lagt frem i møtet. 11

12 Saksnr 14/13 Eventuelt 1. Neste arbeidsutvalgsmøte holdes 20. mars i UHRs sekretariat. 2. Høgskolen i Ålesund har sendt en ny henvendelse om å få godkjent anvendelse av sidetittelen siviløkonom på deres Mastergrad i internasjonal business og markedsføring. AU hadde følgende to hovedinnvendinger: a) På siste side av NRØAs plan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, vedtatt 15.oktober 2012, heter det i siste kulepunkt: Innenfor et studieprogram skal en student ha mulighet til å velge spesialiseringsområder både innenfor økonomiske og innenfor administrative fag (samt hva disse inkluderer). AU kan ikke se at dette oppfylles i nevnte masterplan. Den har en langt mer spesialisert innretning. b. Masterstudiet som kan bruke sidetittelen «siviløkonom» skal være «Plan for masterstudium i økonomi og administrasjon», altså det som vi kaller MØA-planen. Den omsøkte planen har tittelen «Mastergrad i internasjonal business og markedsføring. 12

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 5. mars 2012 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Thomas Bogen, Espen Gressetvold og Trine Ellekjær.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø

Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø Til stede: Ingvild Sælid Gilhus, styreleder, Universitetsmuseet i Bergen, UiB (leder i UHRM) Reidar

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT i

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT i DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT i Vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201004004-/OHA 01.02.2012 Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer