Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013"

Transkript

1 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

2 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene Kartlegging av forskning innenfor det økonomiskadministrative fagområdet Karaktersetting av masterarbeider Plan for bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører Justering av Plan for toårig master i økonomi og 6 administrasjon 3.4 Arbeidet i de seks fagkomiteer NRØAs publiseringskomité og nominering til nivå 2-listen Oversettelse av plan for bachelor i økonomi og administrasjon til engelsk Brosjyren «Bli økonom» Miniseminar om implementering av bachelorplanen i økonomi og administrasjon 9 2

3 1. Innledning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) er et av fire nasjonale råd/fagstrategiske enheter under UHR. De viktigste føringene for arbeidet i NRØA er gitt i: Reglement for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi NRØA skal i henhold til reglementet samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine fagområder. Det skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets organer. Rådet kan på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer, ta opp saker og problemstillinger innenfor sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom Universitets- og høgskolerådet. 2. Rådet og arbeidsutvalget Rådet: NRØA har i 2013 hatt representasjon fra følgende medlemsinstitusjoner: Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norges Handelshøyskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet og Norsk Studentunion. Det er ekstern representasjon fra Den norske Revisorforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke og Econa. Kunnskapsdepartementet og Norges Forskningsråd er observatører i Rådet. NRØA har i 2013 gjennomført følgende tre rådsmøter: 9. januar ved Norges Handelshøyskole 2. og 3. mai ved Universitetet i Agder 14. og 15. oktober. Møtet var kombinert med et studiebesøk ved CBS, København. NRØA hadde et interessant og relevant besøk ved CBS der det bl.a. ble gitt en presentasjon av institusjonen CBS, av CBS utdanningsstrategi, CBS internasjonale strategi, studentutveksling mellom norske og danske utdanningsinstitusjoner, CBS Academic Development og CBS rekrutteringsstrategi. NRØA har i det forløpne året behandlet 41 saker. 3

4 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets har hatt følgende sammensetning: Bjarte Ravndal, instituttleder, Universitetet i Stavanger. Ravndal ble gjenvalgt som leder i NRØA og arbeidsutvalget i NRØAs høstmøte. Thomas Bogen, instituttleder, Høgskolen i Vestfold, var nestleder i NRØA og arbeidsutvalget frem til høstmøtet. Espen Gressetvold, dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim, ble i høstmøtet valgt til ny nestleder. Kenneth Fjell, dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole. Erik Vea, studieleder, Høgskolen i Lillehammer. Trine Ellekjær, instituttleder, Høgskolen i Oslo og Akershus. Ellekjær var i USA frem til august 2013, men fulgte arbeidsutvalgsmøtene per mail. Theo Schewe dekan ved Høgskolen i Østfold, ble i høstmøtet valgt som ordinært medlem i NRØA i stedet for Gressetvold. Det ble på NRØAs høstmøte valgt inn følgende to varamedlemmer i arbeidsutvalget: 1. vara: Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen 2. vara: Gabriel R.G. Benito, dekan for masterutdanning, Handelshøyskolen BI. Første halvår 2013 var det ingen studentrepresentanter i arbeidsutvalget. Fra høsten 2013 ble Tommy Bjørnødegard utpekt som representant for NSO. Sekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av seniorrådgiver Mona Majgaard, UHR. Arbeidsutvalget har hatt følgende åtte møter i 2013: 6. februar i UHRs sekretariat 20. mars i UHRs sekretariat 2. mai ved Universitetet i Agder 27. august i UHRs sekretariat 27. september i UHRs sekretariat 14. oktober i København 25. november i UHRs sekretariat 16. desember i UHRs sekretariat Arbeidsutvalget har i det forløpne året behandlet 97 saker. 3. De viktigste sakene NRØA har i sin arbeidsplan for definert følgende overordnede mål for sin virksomhet: NRØA vil arbeide for å styrke det økonomisk-administrative fagområdet og synliggjøre fagområdets samfunnsmessige betydning 4

5 I 2013 er det spesielt følgende saker som har vært prioritert av rådet og arbeidsutvalget: Kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet Karaktersetting av masterarbeider Ferdigstilling av plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Arbeidet i fagkomiteene NRØAs publiseringskomité og nominering til nivå 2-listen Engelsk oversettelse av plan for bachelor i økonomi og administrasjon Brosjyren «Bli økonom» Implementering av bachelorplan i økonomi og administrasjon 3.1 Kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA har siden 2007 arbeidet for etablering av et forskningsprogram innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, bl.a. konkretisert i Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi, datert 18. desember 2009, justert 3. januar Målet var å dokumentere behovet for faglig kompetanseutvikling og behovet for rekruttering til høyere undervisning og forskning innen de økonomisk-administrative fagene i de kommende årene. Notatet munnet ut i forslag om etablering av en nasjonal forskerskole og forslag om etablering av et strategisk program innenfor disiplinforskning på det økonomisk-administrative fagområdet. Forskerskolen i Bedriftsøkonomi ble etablert i 2009 med støtte fra Norges Forskningsråd. Forskningsrådet har tilkjennegitt at det vil være vanskelig å få til et eget forskningsprogram i bedriftsøkonomi. NRØA har derfor i stedet valgt å ha tett kontakt med Forskningsrådet for å få informasjon om hvilke forskningsprogram som kan være relevante for NRØAs medlemsinstitusjoner. Likeledes vil NRØA arbeide for finansiering av flere stipendiatstillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA får jevnlig orientering om nyheter fra og status for den nasjonale forskerskole i bedriftsøkonomi, National Research School in Business Economics and Administration, og har likeledes holdt møter med representanter fra forskerskolen. I NRØAs dialog med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet i forskningssaken har det flere ganger blitt tilkjennegitt at NRØA bør dokumentere forskningsbehovene innenfor fagområdet. NRØA foretok derfor i 2013 en kartlegging ved alle NRØAs medlemsinstitusjoner av forskningsressurser - kompetanse og kapasitet, antall utlyste, faste vitenskapelig stillinger og vurdering av tilgang på kvalifiserte søkere, anslått rekrutteringsbehov på tre års sikt, herav til erstatning for forventet avgang, forsknings- og utviklingsaktivitet- herunder publikasjonspoeng, utfordringer for å ivareta forskningsaktiviteten i institusjonens økonomisk-administrative fagmiljø, kilder for eksternt finansiert forskning, søknader om midler fra Norges forskningsråd og EU og institusjonenes planer om tilsettinger av stipendiater og post doc-er, samt søknader om eksterne forskningsmidler. 5

6 Kartleggingen ble gjennomført høsten 2013, og en rapport ble ført i pen av Erik Vea, med bistand fra Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona Majgaard. Rapporten ble presentert i NRØAs møte 8. januar 2014, og rådet sluttet seg til rapporten og arbeidsutvalgets forslag til hvordan funnene bør brukes på kort, mellomlang og lang sikt. Et hovedmål er således å få flere stipendiater innenfor fagområdet. Rapporten med NRØAs vedtak er lagt ut på NRØAs hjemmeside. NRØA har videre tilkjennegitt overfor Forskningsrådet at rådet ønsker en fagevaluering av det økonomisk-administrative fagområdet. 3.2 Karaktersetting av masterarbeider Både UHRs karakteranalysegruppe og SØF-rapport nr. 03/13 om analyse av karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning har påpekt en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon. NRØA vedtok derfor våren 2013 å gripe fat i dette og nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utarbeide generiske karakterbeskrivelser for masterarbeider i økonomi og administrasjon. Arbeidsgruppen ble også bedt om å fremme forslag til hvordan karakterbeskrivelsene kan implementeres. I tillegg kunne arbeidsgruppen vurdere om det er ønskelig at det utarbeides en sensor-/veiledervurdering og et sensurskjema basert på de nye karakterbeskrivelsene. Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø, ledet arbeidsgruppen. Øvrige medlemmer var: Professor Gabriel R.G. Benito, dekan for masterutdanningene, Handelshøyskolen BI Professor Paul Gooderham, Norges Handelshøyskole Universitetslektor Andre Tofteland, Universitetet i Agder Førsteamanuensis Marit Engeset, Høgskolen i Buskerud Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Student Hogne Ulla, NSO Mona Majgaard, UHR, har bidratt med noe sekretærbistand En foreløpig innstilling fra arbeidsgruppen ble behandlet i NRØAs høstmøte, og på bakgrunn av innspill fra NRØA ble en ferdig rapport med anbefalinger utarbeidet og fremlagt i NRØAs møte 8. januar Med noen få justeringer ble gruppens anbefalinger vedtatt. Det ble videre vedtatt at tiltakene skal implementeres for de masteroppgavene/-arbeidene som innleveres fra våren Arbeidsgruppen utarbeidet videre en nyttig karakterstatistikk for masterarbeidene i de økonomisk-administrative studiene Rapporten med NRØAs vedtak er lagt ut på NRØAs hjemmeside. 3.3 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Etter oppfordring fra Finanstilsynet utarbeidet NRØA med stor bistand fra Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag i 2012/2013 en anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører. Planen beskriver minstekravene for å bli autorisert regnskapsfører, og det er tilstrebet størst mulig samsvar med plan for bachelor i regnskap og revisjon. Man har likeledes med planen søkt å ivareta hensynet til bransjens behov. 6

7 Det har i hele prosessen vært en konstruktiv dialog med Finanstilsynet. Finanstilsynet har i ettertid endret utdanningskravene for å bli autorisert som regnskapsfører. Den nye forskriftsbestemmelsen med ikrafttredelse 1. juli 2014 gjenspeiler således NRØAs vedtatte plan. Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører, er lagt ut på NRØAs hjemmeside 3.4 Arbeidet i de seks fagkomiteene I 2007 etablerte NRØA 8 fagkomiteer innenfor de sentrale fagene i økonomisk-administrativ utdanning med en funksjonsperiode på fire år. Formålet var å utvikle faget nasjonalt samt søke å utvikle en felles forståelse av faglig innhold, nivå m.m. i utdanningene i økonomi og administrasjon. Fagkomiteene skulle også stimulere til faglige diskusjoner ved å være nasjonale nettverk. I 2011 ble det oppnevnt fem nye fagkomiteer for perioden : Fagkomité for bedriftsøkonomisk analyse Fagkomité for metode Fagkomité for samfunnsøkonomi Fagkomité for administrasjonsfag Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Dessuten ble det oppnevnt en midlertidig fagkomité for etikk med en funksjonstid på 2 år. (Denne komiteen fikk i NRØA-møte 8. januar 2014 forlenget sin funksjonstid slik at den har samme funksjonsperiode som de øvrige fagkomiteene, dvs til høsten 2015). Komiteene er gitt et nytt og bredere mandat og skal bl.a. omfatte utdanning og forskning på alle tre nivå i høyere utdanning. Mandatet for fagkomiteene og fagkomiteenes sammensetning ses her: Fagkomiteenes ledere inviteres som observatører til NRØA-møtene. I NRØAs høstmøte presenterte lederne av fagkomiteene hovedområdene som komiteene har jobbet med og fremtidige planer. Randi Hammervold, leder av Fagkomité for metodefag, presenterte de faglige og pedagogiske utfordringer som komiteen mener matematikkfaget har. Utfordringene gjelder spesielt studentene som starter på bachelorutdanningene med kun praktisk matematikk fra videregående skole. Fagkomiteen ønsker at NRØA starter drøfting av mulig strengere opptakskravene og tilbudene som gis om forkurs/suppleringskurs. Også frafallsproblematikken ønskes tatt opp. Odd Birger Hansen, leder av Fagkomité for bedriftsøkonomisk analyse, redegjorde for at komiteen hadde vært på studiebesøk ved Handelshøgskolen i Gøteborg og CBS. 7

8 Komiteen utarbeider en oversikt over og analyse av innholdet i masterutdanningene med fordypning innenfor finans, økonomistyring og bedriftsøkonomisk analyse (dvs utdanninger som gir rett til sidetittelen siviløkonom). Formålet er å belyse hvem som tilbyr studiene, studiestruktur, innhold og faglig progresjon. Når rapporten er ferdigstilt sendes den NRØA for kommentarer. Lise Langåker, leder Fagkomité for administrasjonsfag viste til de tre hovedområdene i mandatet for komiteene: Initiere faglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Komiteen har vært på besøk ved institusjoner i inn- og utland og har gitt innspill til utvikling av pedagogiske sesjoner. Følge fagområdet internasjonalt: Besøk ved Aarhus Universitet, Danmark. Fagområdet følges internasjonalt ved medlemmenes faglige blikk, egne reiser og studieopphold. Gi innspill til NRØA: Komiteen etterlyser «bestillinger fra NRØA. Jon Reiersen, leder av fagkomité for samfunnsøkonomi Komiteen har hatt to hovedaktiviteter: Etablering av et nettverk for samfunnsøkonomer som underviser på bachelorstudiene. En fagdidaktisk sesjon på FIBE «Mikroøkonomi: Mål, innhold og begrunnelse». Et tilsvarende arrangeres på FIBE 2014, men med fokus på makroøkonomiens rolle og plass i de økonomisk-administrative studiene. Kjell Magne Baksaas, leder av Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Baksaas redegjorde for arbeidet med anbefalt plan for regnskapsførerutdanningen og med oppfølgingen av rammeplan/forskrift for revisorutdanning og de dertil knyttede nasjonale retningslinjer. Komiteen utarbeider også karakterstatistikk for revisoreksamnene. Komiteen har hatt møte med revisjonsmiljøet ved CBS og med den danske revisorforeningen. Tarjei Mandt Larsen leder av Fagkomité for etikk hadde i møtet en presentasjon av Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning som komiteen hadde utarbeidet. Rapporten inneholder en beskrivelse av bakgrunn og hovedutfordringer, eksisterende rammer og planer og eksisterende undervisningstilbud. Rapporten inneholder likeledes en rekke anbefalinger fra komiteen. Komiteens rapport ble presentert på både NEON- og FIBE-konferansene. 3.5 NRØAs publiseringskomité og nominering til nivå 2-listen Årlig blir de de fagstrategiske enhetene under UHR bedt om å sende inn forslag til nominering til nivå 2. NRØA har tidligere vurdert at det burde foretas en større gjennomgang av tidsskriftene som er plassert på nivå 2-listen. Dette er tatt inn i arbeidsplanen for NRØA der det heter at NRØA vil nedsette en faglig komité for vurdering av tidsskriftene på nivå 2. NRØA nedsatte derfor ultimo 2012 følgende publiseringskomité: Professor Leif Sandal, Norges Handelshøyskole, leder av komiteen Professor Sigurd V. Troye, Norges Handelshøyskole Professor Joyce Falkenberg, Universitetet i Agder Førsteamanuensis Per Tovmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8

9 Professor Inger Johanne Pettersen, Handelshøyskolen i Trondheim Komiteen fikk i mandat å gjennomgå eksisterende publiseringskanaler på nivå 2-listen innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og gi anbefalinger om hvilke publiseringer som skal forbli på listen, og hvilke som eventuelt skal foreslås tatt ut av listen. Komiteen ble likeledes bedt om å gjennomgå innkomne forslag til publiseringer til nivå-2- listen for 2014 og 2015 og gi anbefalinger til NRØA om hvilke av de foreslåtte publiseringene som bør nomineres til nivå 2, og om hvilke publiseringer på eksisterende liste som de eventuelt bør erstatte. Komiteen har gjort et verdifullt arbeid i forhold til årets nomineringsprosess. Når det gjelder gjennomgang av eksisterende publiseringskanaler på nivå 2-listen, er dette arbeidet ikke ferdigstilt. Mandatet for publiseringskomiteen ses her 3.6 Oversettelse av Plan for bachelor i økonomi og administrasjon til engelsk I arbeidsplanen for NRØA heter det at NRØA vil få utarbeidet en autorisert engelsk oversettelse av de nasjonale NRØA-planene for økonomisk-administrativ utdanning. Arbeidsutvalget inngikk derfor avtale med en statsautorisert translatør om oversettelse av bachelorplanen til engelsk. Oversettelsen er foregått i dialog med NRØA, arbeidsutvalget og fagkomiteene. Den engelske versjonen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon er lagt ut på NRØAs hjemmeside Brosjyren «Bli økonom» Som oppfølging av et av tiltakene i arbeidsplanen for NRØA for ble det inngått avtale med Econa om utarbeiding av felles informasjonsmateriell til de videregående skolene. Econa og NRØA har utarbeidet brosjyren «Bli økonom. Informasjonsbrosjyre om studier i økonomi og administrasjon». Brosjyrer er sendt til landets videregående skoler. Brosjyren er også lagt ut på både Econas og NRØAs hjemmeside c3_b8konom_brosjyre_web.pdf 3.8 Miniseminar om implementering av bachelorplanen i økonomi og administrasjon NRØA har gjennom årene holdt en del såkalte miniseminarer der aktuelle tema har vært tatt opp. I 2013 ble det arrangert et slikt seminar om implementering av bachelorplanen i økonomi 9

10 og administrasjon. Det ble presentert en rekke problemstillinger som ble etterfulgt av en grundig debatt om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon, av kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbyttebeskrivelsene og undervisnings- og vurderingsformer. 10

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer