Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013"

Transkript

1 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

2 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene Kartlegging av forskning innenfor det økonomiskadministrative fagområdet Karaktersetting av masterarbeider Plan for bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører Justering av Plan for toårig master i økonomi og 6 administrasjon 3.4 Arbeidet i de seks fagkomiteer NRØAs publiseringskomité og nominering til nivå 2-listen Oversettelse av plan for bachelor i økonomi og administrasjon til engelsk Brosjyren «Bli økonom» Miniseminar om implementering av bachelorplanen i økonomi og administrasjon 9 2

3 1. Innledning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) er et av fire nasjonale råd/fagstrategiske enheter under UHR. De viktigste føringene for arbeidet i NRØA er gitt i: Reglement for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi NRØA skal i henhold til reglementet samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine fagområder. Det skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets organer. Rådet kan på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer, ta opp saker og problemstillinger innenfor sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom Universitets- og høgskolerådet. 2. Rådet og arbeidsutvalget Rådet: NRØA har i 2013 hatt representasjon fra følgende medlemsinstitusjoner: Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norges Handelshøyskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet og Norsk Studentunion. Det er ekstern representasjon fra Den norske Revisorforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke og Econa. Kunnskapsdepartementet og Norges Forskningsråd er observatører i Rådet. NRØA har i 2013 gjennomført følgende tre rådsmøter: 9. januar ved Norges Handelshøyskole 2. og 3. mai ved Universitetet i Agder 14. og 15. oktober. Møtet var kombinert med et studiebesøk ved CBS, København. NRØA hadde et interessant og relevant besøk ved CBS der det bl.a. ble gitt en presentasjon av institusjonen CBS, av CBS utdanningsstrategi, CBS internasjonale strategi, studentutveksling mellom norske og danske utdanningsinstitusjoner, CBS Academic Development og CBS rekrutteringsstrategi. NRØA har i det forløpne året behandlet 41 saker. 3

4 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets har hatt følgende sammensetning: Bjarte Ravndal, instituttleder, Universitetet i Stavanger. Ravndal ble gjenvalgt som leder i NRØA og arbeidsutvalget i NRØAs høstmøte. Thomas Bogen, instituttleder, Høgskolen i Vestfold, var nestleder i NRØA og arbeidsutvalget frem til høstmøtet. Espen Gressetvold, dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim, ble i høstmøtet valgt til ny nestleder. Kenneth Fjell, dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole. Erik Vea, studieleder, Høgskolen i Lillehammer. Trine Ellekjær, instituttleder, Høgskolen i Oslo og Akershus. Ellekjær var i USA frem til august 2013, men fulgte arbeidsutvalgsmøtene per mail. Theo Schewe dekan ved Høgskolen i Østfold, ble i høstmøtet valgt som ordinært medlem i NRØA i stedet for Gressetvold. Det ble på NRØAs høstmøte valgt inn følgende to varamedlemmer i arbeidsutvalget: 1. vara: Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen 2. vara: Gabriel R.G. Benito, dekan for masterutdanning, Handelshøyskolen BI. Første halvår 2013 var det ingen studentrepresentanter i arbeidsutvalget. Fra høsten 2013 ble Tommy Bjørnødegard utpekt som representant for NSO. Sekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av seniorrådgiver Mona Majgaard, UHR. Arbeidsutvalget har hatt følgende åtte møter i 2013: 6. februar i UHRs sekretariat 20. mars i UHRs sekretariat 2. mai ved Universitetet i Agder 27. august i UHRs sekretariat 27. september i UHRs sekretariat 14. oktober i København 25. november i UHRs sekretariat 16. desember i UHRs sekretariat Arbeidsutvalget har i det forløpne året behandlet 97 saker. 3. De viktigste sakene NRØA har i sin arbeidsplan for definert følgende overordnede mål for sin virksomhet: NRØA vil arbeide for å styrke det økonomisk-administrative fagområdet og synliggjøre fagområdets samfunnsmessige betydning 4

5 I 2013 er det spesielt følgende saker som har vært prioritert av rådet og arbeidsutvalget: Kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet Karaktersetting av masterarbeider Ferdigstilling av plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Arbeidet i fagkomiteene NRØAs publiseringskomité og nominering til nivå 2-listen Engelsk oversettelse av plan for bachelor i økonomi og administrasjon Brosjyren «Bli økonom» Implementering av bachelorplan i økonomi og administrasjon 3.1 Kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA har siden 2007 arbeidet for etablering av et forskningsprogram innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, bl.a. konkretisert i Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi, datert 18. desember 2009, justert 3. januar Målet var å dokumentere behovet for faglig kompetanseutvikling og behovet for rekruttering til høyere undervisning og forskning innen de økonomisk-administrative fagene i de kommende årene. Notatet munnet ut i forslag om etablering av en nasjonal forskerskole og forslag om etablering av et strategisk program innenfor disiplinforskning på det økonomisk-administrative fagområdet. Forskerskolen i Bedriftsøkonomi ble etablert i 2009 med støtte fra Norges Forskningsråd. Forskningsrådet har tilkjennegitt at det vil være vanskelig å få til et eget forskningsprogram i bedriftsøkonomi. NRØA har derfor i stedet valgt å ha tett kontakt med Forskningsrådet for å få informasjon om hvilke forskningsprogram som kan være relevante for NRØAs medlemsinstitusjoner. Likeledes vil NRØA arbeide for finansiering av flere stipendiatstillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA får jevnlig orientering om nyheter fra og status for den nasjonale forskerskole i bedriftsøkonomi, National Research School in Business Economics and Administration, og har likeledes holdt møter med representanter fra forskerskolen. I NRØAs dialog med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet i forskningssaken har det flere ganger blitt tilkjennegitt at NRØA bør dokumentere forskningsbehovene innenfor fagområdet. NRØA foretok derfor i 2013 en kartlegging ved alle NRØAs medlemsinstitusjoner av forskningsressurser - kompetanse og kapasitet, antall utlyste, faste vitenskapelig stillinger og vurdering av tilgang på kvalifiserte søkere, anslått rekrutteringsbehov på tre års sikt, herav til erstatning for forventet avgang, forsknings- og utviklingsaktivitet- herunder publikasjonspoeng, utfordringer for å ivareta forskningsaktiviteten i institusjonens økonomisk-administrative fagmiljø, kilder for eksternt finansiert forskning, søknader om midler fra Norges forskningsråd og EU og institusjonenes planer om tilsettinger av stipendiater og post doc-er, samt søknader om eksterne forskningsmidler. 5

6 Kartleggingen ble gjennomført høsten 2013, og en rapport ble ført i pen av Erik Vea, med bistand fra Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona Majgaard. Rapporten ble presentert i NRØAs møte 8. januar 2014, og rådet sluttet seg til rapporten og arbeidsutvalgets forslag til hvordan funnene bør brukes på kort, mellomlang og lang sikt. Et hovedmål er således å få flere stipendiater innenfor fagområdet. Rapporten med NRØAs vedtak er lagt ut på NRØAs hjemmeside. NRØA har videre tilkjennegitt overfor Forskningsrådet at rådet ønsker en fagevaluering av det økonomisk-administrative fagområdet. 3.2 Karaktersetting av masterarbeider Både UHRs karakteranalysegruppe og SØF-rapport nr. 03/13 om analyse av karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning har påpekt en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon. NRØA vedtok derfor våren 2013 å gripe fat i dette og nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utarbeide generiske karakterbeskrivelser for masterarbeider i økonomi og administrasjon. Arbeidsgruppen ble også bedt om å fremme forslag til hvordan karakterbeskrivelsene kan implementeres. I tillegg kunne arbeidsgruppen vurdere om det er ønskelig at det utarbeides en sensor-/veiledervurdering og et sensurskjema basert på de nye karakterbeskrivelsene. Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø, ledet arbeidsgruppen. Øvrige medlemmer var: Professor Gabriel R.G. Benito, dekan for masterutdanningene, Handelshøyskolen BI Professor Paul Gooderham, Norges Handelshøyskole Universitetslektor Andre Tofteland, Universitetet i Agder Førsteamanuensis Marit Engeset, Høgskolen i Buskerud Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Student Hogne Ulla, NSO Mona Majgaard, UHR, har bidratt med noe sekretærbistand En foreløpig innstilling fra arbeidsgruppen ble behandlet i NRØAs høstmøte, og på bakgrunn av innspill fra NRØA ble en ferdig rapport med anbefalinger utarbeidet og fremlagt i NRØAs møte 8. januar Med noen få justeringer ble gruppens anbefalinger vedtatt. Det ble videre vedtatt at tiltakene skal implementeres for de masteroppgavene/-arbeidene som innleveres fra våren Arbeidsgruppen utarbeidet videre en nyttig karakterstatistikk for masterarbeidene i de økonomisk-administrative studiene Rapporten med NRØAs vedtak er lagt ut på NRØAs hjemmeside. 3.3 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Etter oppfordring fra Finanstilsynet utarbeidet NRØA med stor bistand fra Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag i 2012/2013 en anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører. Planen beskriver minstekravene for å bli autorisert regnskapsfører, og det er tilstrebet størst mulig samsvar med plan for bachelor i regnskap og revisjon. Man har likeledes med planen søkt å ivareta hensynet til bransjens behov. 6

7 Det har i hele prosessen vært en konstruktiv dialog med Finanstilsynet. Finanstilsynet har i ettertid endret utdanningskravene for å bli autorisert som regnskapsfører. Den nye forskriftsbestemmelsen med ikrafttredelse 1. juli 2014 gjenspeiler således NRØAs vedtatte plan. Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører, er lagt ut på NRØAs hjemmeside 3.4 Arbeidet i de seks fagkomiteene I 2007 etablerte NRØA 8 fagkomiteer innenfor de sentrale fagene i økonomisk-administrativ utdanning med en funksjonsperiode på fire år. Formålet var å utvikle faget nasjonalt samt søke å utvikle en felles forståelse av faglig innhold, nivå m.m. i utdanningene i økonomi og administrasjon. Fagkomiteene skulle også stimulere til faglige diskusjoner ved å være nasjonale nettverk. I 2011 ble det oppnevnt fem nye fagkomiteer for perioden : Fagkomité for bedriftsøkonomisk analyse Fagkomité for metode Fagkomité for samfunnsøkonomi Fagkomité for administrasjonsfag Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Dessuten ble det oppnevnt en midlertidig fagkomité for etikk med en funksjonstid på 2 år. (Denne komiteen fikk i NRØA-møte 8. januar 2014 forlenget sin funksjonstid slik at den har samme funksjonsperiode som de øvrige fagkomiteene, dvs til høsten 2015). Komiteene er gitt et nytt og bredere mandat og skal bl.a. omfatte utdanning og forskning på alle tre nivå i høyere utdanning. Mandatet for fagkomiteene og fagkomiteenes sammensetning ses her: Fagkomiteenes ledere inviteres som observatører til NRØA-møtene. I NRØAs høstmøte presenterte lederne av fagkomiteene hovedområdene som komiteene har jobbet med og fremtidige planer. Randi Hammervold, leder av Fagkomité for metodefag, presenterte de faglige og pedagogiske utfordringer som komiteen mener matematikkfaget har. Utfordringene gjelder spesielt studentene som starter på bachelorutdanningene med kun praktisk matematikk fra videregående skole. Fagkomiteen ønsker at NRØA starter drøfting av mulig strengere opptakskravene og tilbudene som gis om forkurs/suppleringskurs. Også frafallsproblematikken ønskes tatt opp. Odd Birger Hansen, leder av Fagkomité for bedriftsøkonomisk analyse, redegjorde for at komiteen hadde vært på studiebesøk ved Handelshøgskolen i Gøteborg og CBS. 7

8 Komiteen utarbeider en oversikt over og analyse av innholdet i masterutdanningene med fordypning innenfor finans, økonomistyring og bedriftsøkonomisk analyse (dvs utdanninger som gir rett til sidetittelen siviløkonom). Formålet er å belyse hvem som tilbyr studiene, studiestruktur, innhold og faglig progresjon. Når rapporten er ferdigstilt sendes den NRØA for kommentarer. Lise Langåker, leder Fagkomité for administrasjonsfag viste til de tre hovedområdene i mandatet for komiteene: Initiere faglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Komiteen har vært på besøk ved institusjoner i inn- og utland og har gitt innspill til utvikling av pedagogiske sesjoner. Følge fagområdet internasjonalt: Besøk ved Aarhus Universitet, Danmark. Fagområdet følges internasjonalt ved medlemmenes faglige blikk, egne reiser og studieopphold. Gi innspill til NRØA: Komiteen etterlyser «bestillinger fra NRØA. Jon Reiersen, leder av fagkomité for samfunnsøkonomi Komiteen har hatt to hovedaktiviteter: Etablering av et nettverk for samfunnsøkonomer som underviser på bachelorstudiene. En fagdidaktisk sesjon på FIBE «Mikroøkonomi: Mål, innhold og begrunnelse». Et tilsvarende arrangeres på FIBE 2014, men med fokus på makroøkonomiens rolle og plass i de økonomisk-administrative studiene. Kjell Magne Baksaas, leder av Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Baksaas redegjorde for arbeidet med anbefalt plan for regnskapsførerutdanningen og med oppfølgingen av rammeplan/forskrift for revisorutdanning og de dertil knyttede nasjonale retningslinjer. Komiteen utarbeider også karakterstatistikk for revisoreksamnene. Komiteen har hatt møte med revisjonsmiljøet ved CBS og med den danske revisorforeningen. Tarjei Mandt Larsen leder av Fagkomité for etikk hadde i møtet en presentasjon av Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning som komiteen hadde utarbeidet. Rapporten inneholder en beskrivelse av bakgrunn og hovedutfordringer, eksisterende rammer og planer og eksisterende undervisningstilbud. Rapporten inneholder likeledes en rekke anbefalinger fra komiteen. Komiteens rapport ble presentert på både NEON- og FIBE-konferansene. 3.5 NRØAs publiseringskomité og nominering til nivå 2-listen Årlig blir de de fagstrategiske enhetene under UHR bedt om å sende inn forslag til nominering til nivå 2. NRØA har tidligere vurdert at det burde foretas en større gjennomgang av tidsskriftene som er plassert på nivå 2-listen. Dette er tatt inn i arbeidsplanen for NRØA der det heter at NRØA vil nedsette en faglig komité for vurdering av tidsskriftene på nivå 2. NRØA nedsatte derfor ultimo 2012 følgende publiseringskomité: Professor Leif Sandal, Norges Handelshøyskole, leder av komiteen Professor Sigurd V. Troye, Norges Handelshøyskole Professor Joyce Falkenberg, Universitetet i Agder Førsteamanuensis Per Tovmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8

9 Professor Inger Johanne Pettersen, Handelshøyskolen i Trondheim Komiteen fikk i mandat å gjennomgå eksisterende publiseringskanaler på nivå 2-listen innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og gi anbefalinger om hvilke publiseringer som skal forbli på listen, og hvilke som eventuelt skal foreslås tatt ut av listen. Komiteen ble likeledes bedt om å gjennomgå innkomne forslag til publiseringer til nivå-2- listen for 2014 og 2015 og gi anbefalinger til NRØA om hvilke av de foreslåtte publiseringene som bør nomineres til nivå 2, og om hvilke publiseringer på eksisterende liste som de eventuelt bør erstatte. Komiteen har gjort et verdifullt arbeid i forhold til årets nomineringsprosess. Når det gjelder gjennomgang av eksisterende publiseringskanaler på nivå 2-listen, er dette arbeidet ikke ferdigstilt. Mandatet for publiseringskomiteen ses her 3.6 Oversettelse av Plan for bachelor i økonomi og administrasjon til engelsk I arbeidsplanen for NRØA heter det at NRØA vil få utarbeidet en autorisert engelsk oversettelse av de nasjonale NRØA-planene for økonomisk-administrativ utdanning. Arbeidsutvalget inngikk derfor avtale med en statsautorisert translatør om oversettelse av bachelorplanen til engelsk. Oversettelsen er foregått i dialog med NRØA, arbeidsutvalget og fagkomiteene. Den engelske versjonen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon er lagt ut på NRØAs hjemmeside Brosjyren «Bli økonom» Som oppfølging av et av tiltakene i arbeidsplanen for NRØA for ble det inngått avtale med Econa om utarbeiding av felles informasjonsmateriell til de videregående skolene. Econa og NRØA har utarbeidet brosjyren «Bli økonom. Informasjonsbrosjyre om studier i økonomi og administrasjon». Brosjyrer er sendt til landets videregående skoler. Brosjyren er også lagt ut på både Econas og NRØAs hjemmeside c3_b8konom_brosjyre_web.pdf 3.8 Miniseminar om implementering av bachelorplanen i økonomi og administrasjon NRØA har gjennom årene holdt en del såkalte miniseminarer der aktuelle tema har vært tatt opp. I 2013 ble det arrangert et slikt seminar om implementering av bachelorplanen i økonomi 9

10 og administrasjon. Det ble presentert en rekke problemstillinger som ble etterfulgt av en grundig debatt om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon, av kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbyttebeskrivelsene og undervisnings- og vurderingsformer. 10

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006 Forslag 10.01.07 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Thomas Bogen, Espen Gressetvold og Trine Ellekjær.

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 5. mars 2012 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell,

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Samlet er det rapportert fra samtlige 24 institusjoner; 2 store, 6 øvrige handelshøgskoler og 16 høgskoler.

Samlet er det rapportert fra samtlige 24 institusjoner; 2 store, 6 øvrige handelshøgskoler og 16 høgskoler. NRØAs kartlegging av faglige ressurser, publiseringsaktivitet, rekrutteringsutfordringer og eksternt finansierte aktiviteter innenfor det økonomisk-administrative fagområdet 2013 Oppdatert 20.03.2014 1

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2011

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2011 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2011 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Plan for bachelorstudiene

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning oktober ved Høgskolen i Hedmark

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning oktober ved Høgskolen i Hedmark Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 13.-14. oktober ved Høgskolen i Hedmark Dekan ved Avdeling for økonomi og ledelse

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011 Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for 2009-2012, ajourført januar 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: 1. Universitets- og høgskolerådet Strategi 2008-2010 http://www.uhr.no/om_uhr/sentrale_dokumenter/uhrs_strategi_2008-2010

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat frå møte i NRØA oktober 2015 ved Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat frå møte i NRØA oktober 2015 ved Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat frå møte i NRØA 19.-20. oktober 2015 ved Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund Rektor Liv Reidun Grimstvedt ønsket velkommen til Høgskolen

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer