Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen. Rektor Petter Aasen ønsket dernest velkommen til Høgskolen i Vestfold. Leder av NRØA Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet. Rådsmøtet ble innledet med foredrag ved professor Per Egil Pedersen med temaet: Tjenesteinnovasjon. Det var utsendt følgende forslag til saksliste NRØA-sak 08/11 Godkjenning av innkalling og saksliste NRØA-sak 09/11 Referat fra NRØA-møte 1/11 NRØA-sak 10/11 Entreprenørskap NRØA-sak 11/11 Orientering fra Norsk studentorganisasjon NRØA-sak 12/11 Rammeplan for treårig revisorutdanning. Orientering NRØA-sak 13/11 Bachelorplanen i økonomi og administrasjon NRØA-sak 14/11 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi, veien videre NRØA-sak 15/11 Årsrapport for NRØA for 2010 NRØA-sak 16/11 Forslag til valgkomité NRØA-sak 17/11 Publiseringssaken. Drøfting av framtidig organisering NRØA-sak 18/11 Forslag til henvendelse til rådgivere i videregående skole NRØA-sak 19/11 Forslag om henvendelse til Kunnskapsdepartementet om innføring av matematikkrav NRØA-sak 20/11 Orienteringssaker NRØA-sak 21/11 Eventuelt 1

2 Saksnr 08/11 Innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Saksnr 09/11 Referat fra NRØA-møte 1/11 Forslag til referat fra NRØA-møte 1/11 ble sendt til deltakerne ved mail med en ukes merknadsfrist. Det kom ingen merknader til referatet som dermed er godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 10/11 Entreprenørskap Etter avtale med NRØAs arbeidsutvalg har HSH utarbeidet notatet: Innspill til NRØA om entreprenørskap i utdanningen. Notatet var utsendt til NRØA som del av saksdokumentene til møtet Seniorrådgiver Anne Eggen Lervik, HSH, presenterte hovedsynspunktene i notatet. Avslutningsvis oppfordret hun rådsmedlemmene til å invitere HSH til å komme på institusjonene og orientere om entreprenørskap. NRØA gjorde følgende vedtak: 1. NRØA takker HSH for innspillene om entreprenørskap og oppfordrer medlemsinstitusjonene til å ta med seg disse hjem til diskusjon ved egen institusjon. 2. NRØA ber arbeidsutvalget vurdere muligheten for et miniseminar om entreprenørskap på et senere møte. Saksnr 11/11 Orientering fra Norsk studentorganisasjon (NSO) Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning i NSO har i 2011/2011 utarbeidet følgende to dokumenter som ble utdelt i møtet: Praksis i økonomisk-administrativ utdanning Undervisningsformer i økonomisk-administrativ utdanning Siv-Elisabeth Skjelbred og Jon-Ivar Kjensli, begge NSO, presenterte i møtet hovedpunktene i de to dokumenter. Det ble likeledes orientert om at NSO har startet et arbeid med å kartlegge karriereveiledningen i økonomisk-administrativ utdanning. Det har vist seg vanskelig å 2

3 kartlegge omfanget av karriereveiledningen ved institusjonene, og om studentene er fornøyd med tilbudene. Det ble gjort følgende vedtak: NRØA takker NSO for innspillene om praksis, undervisningsformer og karriereveiledning i økonomisk-administrativ utdanning og oppfordrer medlemsinstitusjonene til å ta med seg disse hjem til diskusjon ved egen institusjon. Saksnr 12/11 Rammeplan for treårig revisorutdanning. Orientering Sak om revisjon av Rammeplan for treårig revisorutdanning er behandlet i flere NRØAmøter, og behovene for en ny rammeplan er gjentatte ganger tatt opp med Kunnskapsdepartementet (KD). Departementet opplyste ultimo 2010 at de nå ville ta fatt i saken og gi NRØA et formelt oppdrag om å utarbeide et forslag til ny rammeplan og nasjonale retningslinjer. Fagkomiteen for regnskaps- og revisjonsfag har sagt seg villige til å påta seg koordineringsansvaret for arbeidet. Et formelt oppdragsbrev har ikke kommet, men KD har gitt muntlig tilsagn om at et oppdragsbrev med der til hørende budsjett vil komme, og at et planlagt seminar i regi av fagkomiteen om saken kunne avholdes. Fagkomiteen holdt mai et seminar om endring av rammeplan for revisorutdanningen med deltakelse fra de ulike fagmiljøene som gir revisorutdanning. KD ga i mail i forkant av seminaret noen føringer for arbeidet. Gunnar Engelsåstrø, Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag, orienterte i møtet om bakgrunn og behovene for revisjonen av rammeplanen, prosessen så langt, herunder drøftingene på seminaret 2.-3.mai. Det var et meget konstruktivt seminar der man ble enige om hovedlinjene i et forslag til ny rammeplan og nasjonale retningslinjer. Engelsåstrø ga samtidig uttrykk for at arbeidet har medført at det er en del spørsmål om både prosess og innhold som en ønsker drøftet med departementet før arbeidet videreføres. Leder uttrykte at den naturlige prosessen må være at det utarbeides forslag til rammeplan (i forskriftsform) med overordnede læringsutbyttebeskrivelser for hele studiet. Det angis også hvilke emner som skal inngå, men ikke detaljerte læringsutbyttebeskrivelser for disse emnene. Forslaget kan evt. sendes på en uformell høring før oktobermøtet i NRØA, dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Etter behandling i NRØA sendes forslaget til Kunnskapsdepartementet. Departementet vil avgjøre den videre prosess, herunder forestå en offisiell høringsrunde. Parallelt med arbeidet med rammeplan, utarbeider NRØA også forslag til nasjonale retningslinjer (som inneholder detaljerte læringsutbyttebeskrivelser for emnene som inngår i planen). Dette arbeidet kan imidlertid ikke sluttføres før rammeplan er endelig vedtatt av departementet. NRØA vil da justere retningslinjene i tråd med den endelige rammeplanen og så sende retningslinjene ut på høring før endelig vedtak. 3

4 Vedtak: 1. NRØA ber Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag om å jobbe videre med utarbeidelse av forslag til ny rammeplan for treårig revisorutdanning, med tilhørende retningslinjer. Fagkomiteen rapporterer til arbeidsutvalget som bes følge opp dette arbeidet. 2. NRØA gir arbeidsutvalget i fullmakt å eventuelt sende et foreløpig utkast på høring blant medlemsinstitusjonene. Dette vil i så fall være en foreløpig høringsprosess. Kunnskapsdepartementet vil forestå en formell høring av selve rammeplanen, og NRØA vil senere ha en bred høringsrunde av retningslinjene i etterkant av at KD har vedtatt ny rammeplan. Saksnr 13/11 Bachelorplanen i økonomi og administrasjon Utkast til plan for bachelor i økonomi og administrasjon er behandlet i en rekke rådsmøter, senest i NRØA-møte 1/11. Det vises til referatene og vedtakene fra tidligere møter. Et justert forslag til plan for treårig bachelor i økonomi og administrasjon, datert , ble sendt på høring til en rekke høringsinstanser ved brev av Det innkom 29 høringssvar. Bachelorplan og høringsinnspillene var videre gjenstand for et høringsseminar som ble holdt på Gardermoen med 39 deltakere. Glenn Menkin, HR fagsjef i DnBNOR, Are Turmo, Kompetansedirektør i NHO, Håkon Mageli, Director Corporate Affairs i Orkla Brands og Eirik Uthus, fagpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon innledet på seminaret om følgende tema: Bachelor i økonomi og administrasjon - samsvarer utkastet til plan med arbeidsgivernes, samfunnets og kandidatenes behov? Innspillene ble drøftet av arbeidsutvalget i møte , og et revidert forslag til Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, justert av arbeidsutvalget var utsendt til rådsmøtet. Det kom i etterkant av høringsseminaret et innspill fra Høgskolen i Østfold. Det ble oversendt som del av saksdokumentene til møtet. Det justerte plandokument ble gjennomgått avsnitt for avsnitt i møtet. Følgende hovedmomenter ble drøftet og avgjort: 4 Det kom forslag om at minimumskravene for administrasjonsfag reduseres til 22,5 studiepoeng av hensyn til studenter som skal ta revisorstudiet. Det ble vedtatt å opprettholde administrasjonsfagene på minimum 25 studiepoeng i plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Men det var også enighet i møtet om å utrede muligheten for å kreve færre studiepoeng i dette fagområdet for studenter som tar bachelor i revisjon. (Altså at minimumskravet for administrasjonsfag reduseres til 22,5 studiepoeng i rammeplan for bachelorstudiet i revisjon, slik at studentene der kan klare seg med 3 emner av 7,5 studiepoeng i administrasjonsfag.) Rådet støttet nye formuleringer om hvordan overordnede læringsutbytter kan utvikles ikke bare i de obligatoriske emnene, men også i fordypningsemner og i andre emner. Under etikk og samfunnsansvar (s. 5 og s. 24 i dokumentet med make up ) strykes formuleringen (som samsvarer med rundt 12 kontakttimer).

5 NRØA ba arbeidsutvalget vurdere om studieponeg knyttet opp til antall kontakttimer skal være tema for et miniseminar i NRØA. Det ble stemt over AUs forslag om å ta ut de detaljerte læringsutbyttebeskrivelsene for IKT/digital kompetanse, jf. s. 5 og s 25 i dokumentet. AUs forslag ble vedtatt mot 1 stemme. AUs forslag om nye formuleringer under punktene Anvendelser/praksis, Faglig integrasjon og Undervisningsformer ble vedtatt (under Andre krav til studiet). Punktet om krav til Faglig nivå ble tatt ut (ansett som unødvendig presiering). Under Vurderingsformer strykes første setning: Alle sentrale emner i studiet skal være grunnlag for vurdering. AUs forslag om eksempler på tema som kan behandles i både i de obligatoriske 90 studiepoengene og i resten av studiet ble vedtatt. Et forslag om at det i tillegg til læringsutbyttebeskrivelser skal utarbeides en mer konkret beskrivelse av innhold for hvert tema fikk ikke tilslutning. Et forslag om at læringsutbyttebeskrivelsene skal oppdeles i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fikk ikke tilslutning. Det ble vist til at slik tredeling kan gjøres i institusjonenes studieplaner, at det ikke er naturlig i en nasjonal plan å bestemme hvor i studiet generelle kompetanser skal utvikles og at det ikke alltid er opplagt under hvilken overskrift et bestemt læringsutbytte i så fall skal legges. AUs forslag til ny inndeling av tema for de detaljerte læringsutbyttebeskrivelsene under bedriftsøkonomisk analyse ble vedtatt. De opprinnelige 5 temaene ble slått sammen til 3. Disse benevnes: Finansregnskap, Økonomistyring og Investering og finansiering. Fagkomiteen for økonomisk styring har påpekt at to punkter bør tas inn under emnet Økonomistyring (tidligere Driftsregnskap og budsjettering): 1) Om resultatvirkningen av beholdningsendringer og 2) Kostnads-, resultat- og volumanalyser. Disse ble vedtatt tatt inn. Etter disse drøftingene og vedtak var det klart at det var bred enighet i NRØA om en justert plan i tråd med arbeidsutvalgets forslag av 13. mai Planen justeres i forhold til det som kom frem i møtet og sendes før sommeren til NRØA og høringsinstansene til orientering. Endelig forslag til plan vedtas på NRØAs møte oktober 2011, slik at det er mulig å foreta mindre språklige justeringer frem til da. Det kom i møtet innspill om at NRØA bør gi anbefalinger til institusjonene om emnestørrelse. NRØA mente dette var en for stor sak å ta opp uten nærmere utredning. NRØA oppfordret de rådsmedlemmene som ønsker saken diskutert å komme med et begrunnet forslag. Vedtak: Det ble i NRØA-møtet enighet om et justert forslag til plan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. NRØA ber arbeidsutvalget foreta de vedtatte justeringer og legge planen frem for endelig godkjenning i NRØA-møte 2/11. 5

6 Saksnr 14/11 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi, veien videre Forslaget om å få etablert et forskningsprogram i bedriftsøkonomi har vært behandlet i flere NRØA- og AU-møter, og medlemmer av arbeidsutvalget har hatt møte med Forskningsrådet, Kunnskaps- og Handels- og næringsdepartementene og med HSH og NHO om saken. Det vises til referater fra tidligere rådsmøter. UHR fikk våren 2011 informasjon om at det ville være mulig å søke nye SAK-midler for Arbeidsutvalget har derfor sendt en søknad til Kunnskapsdepartementet om midler til møter og seminarer for å få på plass et nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Vedtak: NRØA tar saken til orientering og ber om at arbeidsutvalget følger saken opp overfor aktuelle departementer og organisasjoner. Saksnr 15/11 Årsrapport for NRØA for 2010 UHRs råd og utvalg har de senere årene utarbeidet årsrapporter for å synliggjøre den omfattende virksomheten som foregår i regi av UHR. Forslaget til årsrapport for NRØA for 2010 er utarbeidet etter samme mal som tidligere, dvs at det kun er hovedsakene som NRØA og arbeidsutvalget har jobbet med som er tatt med. Vedtak: NRØA godkjenner Årsrapport for NRØA for Saksnr 16/11 Forslag til valgkomité Høsten 2011 skal det gjennomføres valg av leder, nestleder samt arbeidsutvalgsmedlemmer til NRØA. Valgene skal gjøres for den neste fireårsperioden, med unntak av leder og nestleder som velges for to år om gangen. I 5 i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter heter det: Fagstrategiske enheter utpeker leder og nestleder blant de faglige representantene (faglige ledere/dekaner). Funksjonsperioden som leder/nestleder er 2 år med anledning til gjenvalg 2 ganger, men ikke ut over vedkommendes valg-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Rådet velger et arbeidsutvalg blant medlemmene. Leder, nestleder og en av studentrepresentantene skal inngå i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal ha 5-7 medlemmer. Studentorganisasjonen kan også utpeke et fast varamedlem til arbeidsutvalget. Det skal søkes en sammensetning av arbeidsutvalget som gjenspeiler de utdanningstyper det aktuelle rådet omfatter. 6

7 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité utpekt av det nasjonale rådet. Også andre enn de som er innstilt av valgkomiteen, er valgbare. Valget gjelder fra det er foretatt og fram til nytt valg er foretatt, henholdsvis 2 år senere for leder/nestleder og 4 år senere for medlemmer i arbeidsutvalget, dog ikke lengre enn ut vedkommendes funksjonsperiode. Det blir ultimo mai sendt et brev til UHRs medlemsinstitusjoner om oppnevning av medlemmer til de fagstrategiske enheter, herunder NRØA, for perioden Tilbakemeldingsfristen er 20.juni. Representantene oppnevnes for 4 år, med anledning til gjenvalg 1 gang, eventuelt begrenset av vedkommendes valg- eller tilsettingsperiode ved egen institusjon. Det ble gjort følgende vedtak: NRØA oppnevner følgende valgkomité for valg av ny leder, nestleder og arbeidsutvalg for NRØA høsten 2011 Trine Ellekjær, Høgskolen i Oslo (leder) Theo Schewe, Høgskolen i Østfold Børre Olsen, Høgskolen i Nord-Trøndelag Saksnr 17/11 Publiseringssaken. Drøfting av framtidig organisering Etter etablering av tellekantsystemet og et publiseringsutvalg i regi av UHR, har sistnevnte hvert år bedt NRØA fremme forslag til publiseringskanaler som bør tas inn på eller ut av nivå 2. Arbeidsutvalget har innhentet forslag fra NRØAs medlemsinstitusjoner og har på bakgrunn av disse fremlagt forslag for NRØA for vurdering. I NRØA-møte 3/10 ga leder uttrykk for at det kunne være hensiktsmessig om det ble iverksatt en gjennomgang av tidsskriftene på nivå 2 for å få vurdert om det er de riktige tidsskriftene som er oppført på dette nivået. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å vurdere om det skal iverksettes en gjennomgang av tidsskriftene på nivå 2 for vurdering av om det er de riktige tidsskriftene som er oppført på dette nivået. Arbeidsutvalget hadde drøftet vedtaket og ønsket å utsette saken til neste planperiode. Det ble gjort følgende vedta i saken: NRØA ber om at det i neste planperioden vurderes å nedsette en faglig komité som får som mandat å gjennomgå tidsskriftene på nivå 2 for vurdering av om det er de riktige tidsskriftene som er oppført på dette nivået. Det er naturlig å vurdere om også NRØAs fagkomiteer kan involveres i dette arbeidet. 7

8 Saksnr 18/11 Forslag til henvendelse til rådgivere i videregående skole I NRØA-sak 13/11 om plan for bachelor i økonomi og administrasjon heter det at opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse, men at det anbefales gode matematikkunnskaper fra vgs. AU fremla forslag om at det bør skrives et brev til rådgiverne i videregående skole der vi redegjør for at NRØA anbefaler minimum matematikkfaget S1 (og gjerne også S2). P-matematikk gir et svakt grunnlag for å studere økonomi og administrasjon. Det kan være aktuelt i brevet å oppgi en link til den nye planen for bachelor i økonomi og administrasjon, slik at rådgiverne kan se nærmere på planen for å orientere seg om studiet. Det ble gjort følgende vedtak: NRØA ber arbeidsutvalget skrive brev til rådgiverne i videregående skole der vi redegjør for at NRØA anbefaler minimum matematikkfaget S1 (og gjerne også S2). Praktisk matematikk (Vg1P og Vg2P) gir ikke et godt grunnlag for å studere økonomi og administrasjon. Saksnr 19/11 Forslag om henvendelse til kunnskapsdepartementet om innføring av matematikkrav NRØA-medlem Terje Simonsen hadde innsendt forslag om å rette en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om å innføre krav om matematikk S1 eller R1 for opptak til bachelorstudium i økonomisk-administrative fag fra opptaket i I diskusjonen kom det fram at det ikke er foretatt noen undersøkelse av problemets omfang, herunder hvor mange studenter som har praktisk matematikk fra videregående skole, og om matematikkvalget har konsekvenser for studentenes studiegjennomføring. Leder viste til at NHH har gjennomført en undersøkelse av sammenhengen mellom karakterer fra videregående skole og hvordan studentene klarer seg i studiene ved NHH. Endelig analyse av funnene foreligger ikke, men kan eventuelt presenteres i neste rådsmøte. Det kom forslag frem om at NRØA når endelig bachelorplan er vedtatt bør diskutere undervisningsmetode og innhold i metodeundervisningen for å sikre best mulig kvalitet, og at emnet innrettes etter behovene i de øvrige emnene. Gjennomstrømning i studiene er viktig for Kunnskapsdepartementet. Den beste løsningen vil kanskje være å innføre tilleggspoeng for matematikk i videregående skole. Det ble votert over om saken skulle utsettes til et senere rådsmøte, eller om saken skulle realitetsbehandles i møtet. 18 stemte for en utsettelse, 2 stemte for behandling av saken i møtet. Det ble gjort slikt vedtak: 8

9 NRØA utsetter saken til et senere rådsmøte og ber arbeidsutvalget vurdere hvordan saken bør gripes an. Saksnr 20/11 Orienteringssaker Det var følgende orienteringssaker: Fra arbeidsutvalget Kunnskapsdepartementet sendte forslag til et Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) på høring. UHRs forslag til høringsuttalelse ble vurdert av arbeidsutvalget som sluttet seg til det fremlagte forslag. UHRs styre har bedt en arbeidsgruppe utarbeide et forprosjekt for en mulig framsynsanalyse for UH-sektoren. Rapporten ble oversendt til UHRs nasjonale fakultetsmøter, råd, profesjonsråd og utvalg for informasjon og kommentarer/innspill. Arbeidsutvalget har vurdert forslaget og har gitt noen konkrete tilbakemeldinger i saken. UHRs styre vedtok 2. februar 2011 en strategi for UHR for perioden Strategidokumentet skal inngå som en del av de samlede styrende dokumenter for virksomheten i UHR. Styret vedtok samtidig at det som oppfølging av UHRs strategi skal utarbeides årlige arbeidsplaner for de enkelte råd og utvalg, samt at det skal utarbeides egne arbeidsplaner for noen fellesutfordringer. Arbeidsutvalget har vurdert at det NRØA har jobbet med de senere årene, for eksempel et forskningsprogram i bedriftsøkonomi, i stor grad er samsvarende med UHRs nye strategiplan. AU mener det bør overlates til det nye arbeidsutvalg som velges til høsten å foreslå en ny arbeidsplan. I NRØA-møte 1/11 ble det informert om at studenter med bachelorutdanning i økonomi og administrasjon fra HiB har fått tilbakemelding fra CBS om at utdanningen ved høgskolen ikke regnes som en akademisk bachelorutdanning og derfor ikke kan godkjennes som opptaksgrunnlag til masterstudiene ved CBS. CBS viser i sin redegjørelse til at høgskolen mangler master og PhD. Det er dessuten et krav om akademisk forskning innenfor fagområdet. CBS viser likeledes til at opptaksgrunnlag og prosedyrer ved CBS er endret fra Det er færre studieplasser enn tidligere, og de må derfor ha mer restriktive kriterier. NRØA vedtok å skrive et brev to Whom it May Consern der det bl.a. redegjøres for det norske utdanningssystemet med forskningsbasert utdanning ved både universiteter og høgskoler. Arbeidsutvalget ble også bedt om å vurdere om det også skal sendes et brev til Kunnskapsdepartementet om dette. Leder og sekretær har utarbeidet det ønskede brev. Trine Ellekjær har i etterkant av dette sendt en mail til leder og sekretær med informasjon fra en bachelorstudent om at hans klage om manglende opptakk til masterstudiene ved CBS har blitt behandlet av det danske undervisningsministeriet som har godkjent hans kvalifikasjoner. 9

10 Fra UHR 10 UHRs strategi Lederutviklingsprogram for faglig-administrative ledere ved universiteter og høgskoler UHRs dekanskole 7 UHR igangsetter høsten 2011 en ny runde med lederopplæring for dekaner/instituttledere For nærmere opplysninger, vennligst kontakt Mona Majgaard UHRs høringsuttalelse om tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger UHR viser i sin høringsuttalelse til at UHRs medlemsinstitusjoner tar problemstillingen på alvor. Det er enighet om at det er for omfattende bruk av midlertidige tilsettinger innenfor enkelte områder i UH-sektoren og at det er nødvendig å vurdere ulike tiltak. Samtidig er det enighet om at det vil være mest konstruktivt å konsentrere seg om uønsket midlertidighet, og UHR påpeker i denne sammenheng at man, når man ønsker å redusere antall midlertidige tilsatte, ikke må glemme at det i UH-sektoren er spesielle regler for å imøtekomme behovet for midlertidig tilsetting innenfor enkelte stillingskategorier innen forskning og undervisning. Det kan selvfølgelig diskuteres hva som legges i begrepet uønsket midlertidighet, her er det snakk om flere hensyn som skal balanseres. Det vil være konstruktivt om man kan bli enig om hva som anses som uønsket midlertidighet og sette tiltakene inn for å bedre situasjonen på disse områdene. UHR støtter rapporten ("Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren") i at den faglige aktiviteten må være styrende for hvordan universitets- og høyskolesektoren organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet er viktig, samtidig som stabilitet, kontinuitet og langsiktighet teller. UHRs høringsuttalelse til forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring UHRs pressemelding til Fagerbergutvalgets rapport Andre orienteringer NHH og BI har fått nye engelske navn. NHH vil etter hvert bruke Norwegian School of Economics. BI vil bruke Norwegian Business School. Ny tilsynsforskrift for høyere utdanning NOKUT vedtok 27. januar den nye tilsynsforskriften for høyere utdanning, Forskriften har vært ute på høring. I det store og hele uttrykte institusjonene tilfredshet med forslaget, både tilsynet med nye studier og tilsynet med eksisterende virksomhet.

11 Forskriften er nå gitt navnet TILSYNSFORSKRIFTEN. - Som navnet tilsier, er tilsynsforskriften en samlet bestemmelse om NOKUTs tilsynsvirkemidler og omfatter nå også et eget kapittel om tilsyn med eksisterende virksomhet, sier avdelingsdirektør Tove Blytt Holm i en kommentar. Senter for tjenesteinnovasjon åpnet ved NHH Søkertall 2011 fra Samordna opptak (vedlagt saksdokumentene) Saksnr 21/11 Eventuelt Rådsleder viste til at det var siste møte i nåværende NRØA og takket rådsmedlemmene for et godt samarbeid. NRØA har i den forløpne rådsperiode behandlet flere tunge saker så som planene for både bachelor- og masterstudiene i økonomi og administrasjon, flere karakterrapporter og sak om forskning i bedriftsøkonomi. 11

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2011

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2011 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2011 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Plan for bachelorstudiene

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis, Eirik Uthus og Aleksander

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Medlemmer: Vår dato: 05.06.2014 - Dekan Margareth Hagen,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Møtereferat FUL 24.01.08

Møtereferat FUL 24.01.08 1 av 7 Studieavdelingen Møtereferat FUL 24.01.08 Til stede: -FUL-repr.; Per Ramberg, Annlaug Bjørnøs, Olav Fagerlid, Anne Borg, Kari Hag, Bjørn Rist, Helge Bjørn Bæverfjord, Anne Cecilie Haugstvedt, Håvard

Detaljer

STYRESAK - fellesstyret

STYRESAK - fellesstyret STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: 07.10.2013 Dokumentdato: 2.10.2013 Saksbehandler: Nils A. Dugstad Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 52/13 Godkjenning av rektorvalget Forslag

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet, P 46 PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre

Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre Valgreglement for valgkomiteer til UHRs styre Fra Universitets- og høgskolerådets vedtekter 4b: b) Valg av leder og nestleder Representantskapet velger Universitets- og høgskolerådets leder og nestleder

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye Nasjonalt profesjonsråd i radiografi: Saksliste Møtedato: 23. feb.16 Møtevarighet Kl.09:00-16:00 Møtested: Park Inn Gardemoen Neste møte: 19-20. sept. Møteleder: Referent: Navn: Fra Tilstede Forfall Ehrnholm

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 29. oktober 2014 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkesmannen i Østfold, Statens Hus, Moss Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkesmannen i Østfold, Statens Hus, Moss Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkesmannen i Østfold, Statens Hus, Moss Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Medlem

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer