Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat"

Transkript

1 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona Majgaard Forfall: Erik Vea Forslag til saksliste NRØA/AU-sak 12/15 NRØA/AU-sak 13/15 NRØA/AU-sak 14/15 NRØA/AU-sak 15/15 NRØA/AU-sak 16/15 NRØA/AU-sak 17/15 NRØA/AU-sak 18/15 NRØA/AU-sak 19/15 NRØA/AU-sak 20/15 NRØA/AU-sak 21/15 NRØA/AU-sak 22/15 NRØA/AU-sak 23/15 NRØA/AU-sak 24/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra møtet i arbeidsutvalget 11. februar Søknad om ny forskerskole Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger- Høring Implementering av karakterbeskrivelsene Drøfting av fagkomiteenes fremtid Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering om status Siviløkonomtittelen NRØA-møtet mai Publiseringssaken. Oppfølging Orienteringer Eventuelt

2 Saksnr 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn fire ekstra orienteringssaker. Innkalling og saksliste ble dernest godkjent. Saksnr 13/15 Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 11. februar Forslag til referat ble sendt til arbeidsutvalget16. februar med en ukes merknadsfrist. Det har ikke kommet merknader til referatet som dermed er godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 14/15 Søknad om ny forskerskole NRØA vedtok i møte 7. januar å støtte et forslag fra NHH om etablering av en ny forskerskole i bedriftsøkonomi. NRØA utfordret styret for NFB til å komme med formuleringer som presiserer forslaget. Helge Thorbjørnsen, viserektor for forskning ved NHH, ga i mail tilbakemelding om at NHH og NFB mener at NRØA bør utarbeide en ny søknad om forskerskole innen fagområdet, gjerne med NHH som vert/ansvarlig søker. Forslaget fra NHH er at fokuset er økonomisk-administrativ metode («basiskurs»), og at deltakelse fra institusjonene er mer forpliktende enn i eksisterende forskerskole. Arbeidsutvalget ba i brev av NRØAs medlemmer innen 9. mars å gi tilbakemelding om følgende: Om institusjonen er enig i at NHH på vegne av NRØA utarbeider en søknad om en permanent forskerskole i økonomisk-administrativ metode, basert på det skisserte opplegget fra NHH og NFB Om institusjonen vil gå inn som medlem i den nye forskerskolen Om institusjonen har eventuelle kommentarer og/eller forslag Tilbakemeldingsfristen ble pga problemer i UHR forlenget til 16. mars. Tilbakemeldingene viser at de fleste av NRØAs medlemsinstitusjoner er positive til ovennevnte forslag. På bakgrunn av dette utarbeidet NFB en søknadsskisse til National Research School: Business Economics and Administration - Methodology (BEAM). Denne ble sendt til NRØAs medlemmer 24. mars med tilbakemeldingsfrist 8. april. Arbeidsutvalget drøftes skissen og vedtok følgende som meddeles NFB ved Helge Thorbjørnsen: Arbeidsutvalget for NRØA drøftet i møte 26. mars søknadskissen til National Research School: Business Economics and Administration - Methodology (BEAM). 2

3 Tilbakemeldingen fra medlemsinstitusjonene bekrefter at alle slutter opp om ny forskerskole. Også Arbeidsutvalget er svært positivt til initiativet og til søknadsskissen, men har to kommentarer: Ut fra tilbakemeldingene fra våre medlemsinstitusjoner vil vi peke på institusjonenes autonomi og styringsrett. Det betyr at institusjonene selv vil måtte ha det endelig ordet når det gjelder hvilke kurser fra forskerskolen som vil inngå i studentenes kursplan. Likeledes vil institusjonene ha frihet til å kunne inngå i andre samarbeid, slik som andre forskerskoler. Arbeidsutvalget mener skissen også bør åpne for en koordinering av andre bedriftsøkonomiske basiskurs. Saksnr 15/15 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger- Høring Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring med frist 29. april. UHR inviterer sine fagstrategiske enheter og utvalg til å komme med innspill til UHRs høringsuttalelse innen 26. mars. UHRs styre vil behandle forslag til høringsuttalelse i møte 27. april. Arbeidsutvalget drøftet i møte 11. februar fordeler og ulemper ved departementets forslag til forskriftsendring. Theo Schewe utarbeidet et utkast til høringsuttalelse fra NRØA som det enkelte arbeidsutvalgsmedlem ble bedt om å vurdere og eventuelt kommentere. Pga den interne høringsfristen i UHR er saken behandlet og godkjent som sirkulasjonssak i arbeidsutvalget. Høringsuttalelsen vedlegges referatet. Saksnr 16/15 Implementering av karakterbeskrivelsene Etter initiativ fra Kenneth Fjell ble saken drøftet i forrige AU-møte på bakgrunn av at NHH i sitt arbeid med innføring av de nye karakterbeskrivelsene for masterstudiene i økonomi og administrasjon har drøftet flere prinsipielle problemstillinger ved implementeringen av karakterbeskrivelsene. Kenneth Fjell informerte bl.a. om at NHH har tilpasset et skjem utarbeidet av Gørbitz til NRØAs karakterbeskrivelser for masterstudiene. De vil be alle sensorene utfylle og returnere dette sammen med karakterene. Jorunn Gunnerud har samlet diverse dokumenter fra NHH som vedrører institusjonens implementeringsarbeid. Disse var videresendt til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vedtok at NHHs skjema for karaktersetting skulle sendes til NRØAs arbeidsgruppe som utarbeidet karakterbeskrivelsene for masteroppgavene for eventuelle kommentarer. Arbeidsgruppen har gitt tilbakemelding om at de er positive til NHHs implementeringsarbeid. Arbeidsgruppen skriver videre at de mener at det mangler en sammenligning med karakterbeskrivelser som finnes i andre land som har implementert de nye karakterene og læringsutbyttebeskrivelsene, og at det i det minste bør gjøres en sammenligning med tilsvarende studier i Danmark, Sverige, England og Tyskland, kanskje også Frankrike. Alle disse landene har fulgt karakterharmoniseringen som er bekgrunn for det arbeidet vi gjør, og norske studenter tar øk.adm.-utdannelse i disse landene. Studenter med utdanning i disse landene vil konkurrere på arbeidsmarkedet i Norge med norske kandidater fra de samme landene. 3

4 Etter drøfting av saken gjorde arbeidsutvalget dette vedtaket. 1. Materialet fra NHH om karaktersetting av masteroppgavene i økonomi og administrasjon sendes til NRØAs medlemsinstitusjoner med invitasjon til at å ta dette i bruk ved egen institusjon. 2. I NRØA-møtet mai bes NHH gi en presentasjon av implementeringen av karakterbeskrivelsene. NRØAs medlemsinstitusjoner bes i møtet muntlig rapportere om status for implementeringen av karakterbeskrivelsene ved egen institusjon. 3. I NRØAs oktobermøte settes karaktersaken på agendaen med en gjennomgang av resultatene av karaktergivingen etter innføringen av de nye karakterbeskrivelsene våren Saksnr 17/15 Drøfting av fagkomiteenes fremtid NRØAs seks fagkomiteer er oppnevnt frem til høsten Det må derfor drøftes om komiteene skal evalueres, om de samme komiteene skal fortsette og med samme mandat m.m. I tillegg oppnevnte NRØA i 2012 en publieringskomité med funksjonsperiode til utgangen av Arbeidsutvalget ga uttrykk for at fagkomiteene og publiseringskomiteene er nyttige for NRØA og er velfungerende tiltak som bør fortsette i kommende rådsmøteperiode. Arbeidsutvalget vedtok at komitélederne inviteres til et AU-møte i august-september for å drøfte fagkomiteenes funksjon. Sak om oppnevning av nye fagkomiteer tas opp i NRØAs høstmøte. Saksnr 18/15 Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA Høsten 2015 skal det gjennomføres valg av leder, nestleder samt arbeidsutvalgsmedlemmer til NRØA. Valgene skal gjøres for den neste fireårsperioden, med unntak av leder og nestleder som velges for to år om gangen. I henhold til reglementet foretas valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg på grunnlag av innstilling fra en valgkomité utpekt av det nasjonale rådet. Valgkomiteen må oppnevnes i NRØAs maimøte slik at valgkomiteens forslag til leder, nestleder og arbeidsutvalg kan legges fram og vedtas på høstens rådsmøte. Vedtak: 4 Arbeidsutvalget foreslår at NRØA oppnevner følgende valgkomité for valg av ny leder, nestleder og arbeidsutvalg for NRØA: Theo Schewe, Trine Ellekjær og Ole Gjølberg

5 Saksnr 19/15 Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering om status NOKUT har utvalgt revisorutdanningen som et pilotprosjekt for en av de nasjonale deleksamener i høyere utdanning som de har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre. NRØA har oppnevnt en prosjektgruppe bestående av medlemmene av fagkomiteen for regnskaps- og revisjonsfag, Trine Ellekjær fra arbeidsutvalget og Mona Majgaard fra arbeidsutvalget/uhr. Prosjektgruppen ved Kjell Magne Baksaas har utarbeidet notatet Design/ prinsippnotat for pilot med nasjonal eksamen i Bachelor i regnskap og revisjon, datert , og NOKUT har likeledes utarbeidet et notat Roller og ansvar Nasjonal deleksamen regnskaps- og revisjonsfag, datert der roller og ansvar er presisert. Det ble 2. mars bli holdt et møte mellom relevante deltakere i prosjektet, NRØAs prosjektgruppe og NOKUT. Trine Ellekjær orienterte om at det fra institusjonene ble gitt mye nyttig informasjon til NOKUT, spesielt om de administrative utfordringene ved tiltaket. NOKUT har i etterkant av møtet bedt institusjonene oppnevne kontaktpersoner. Kunnskapsdepartementet har ved brev av sendt Nasjonale deleksamener endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene., rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon på høring med høringsfrist 4. mai I Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon foreslås en ny 5 som vil lyde: «Departementet kan bestemme at de skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.» Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag er bedt om å vurdere forslaget, men komiteen har ikke gitt noen tilbakemelding i saken. UHR vil utarbeide en høringsuttalelse som vil bli vedtatt av UHRs styre. Forslaget til høringsuttalelse vil før styrebehandlingen bli oversendt arbeidsutvalget for eventuelle kommentarer. Vedtak: Saken tas til orientering. Det gis en orientering i NRØAs maimøte, mens resultatene og evalueringen av deleksamen tas opp i NRØAs høstmøte. Saksnr 20/15 Siviløkonomtittelen Kunnskapsdepartementet rettet i 2013 en henvendelse til UHR ved NRØA og NRT om det var ønskelig å beskytte siviløkonom-/sivilingeniør-tittlene, og begge rådene ønsket dette. NRØA uttalte eksplisitt at rådet mente at det ikke burde være Econa som skulle tildeles denne oppgaven. Departementet har sendt en mail til sekretariatet om at de overveier å gjøre slutt på Econas praksis hvor Econa etter søknader fra personer med utenlandsk økonomisk utdanning vurderer om de kan bruke siviløkonomitittelen. KD opplyser at det var flere som spilte inn dette forslaget i forbindelse med høringen om gradsforskriften. Departementet ser at det er 5

6 problematisk at ECONA gir en slik godkjenning uten hjemmel. Det ønskes i den anledning sektorens innspill på at departementet nå foreslår å endre denne praksisen. Departementet skriver følgende i en oppfølgende mail: Det følger som kjent av universitets- og høyskoleloven 3-5 tredje ledd at institusjonene som er akkrediterte etter uhl. selv avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. Dette medfører at personer som har tatt en utdanning i utlandet som tilsvarer en gammel siviløkonomigrad, kan kontakte for eksempel NHH som da vurderer denne søknaden (jevngodhetsvurdering). Hvis departementet åpner for at siviløkonom (samt sivilingeniør) kan gis som en tilføyelse på vitnemålet, vil da NHH ha mulighet til å gi dette også til den med utenlandsk utdanning gitt at de faglige kravene samsvarer. Arbeidsutvalget mener saken må deles i to separate saker: a) Utenlandske studenter/kandidater som søker om å få sidetittelen siviløkonom (se vedtak a) b) Studier ved våre medlemsinstitusjoner som ønsker å bruke siviløkonomtittelen som sidetittel (Leder viste til samtale med UiA som uttrykker at de er vel vitende om at de bryter med NRØAs vedtak når de gir sidetittelen siviløkonom for mastere i regnskap og revisjon) Se vedtak b. Vedtak: a) Alle institusjoner som tildeler master i øk.adm. med sidetittel siviløkonom bør kunne godkjenne og tildele denne sidetittelen for søkere som har tatt utdanning i utlandet. For at siviløkonomtittelen kan tildeles, bør kandidaten ha en utdanning der tilfredsstiller BØA- og MØA-kravene, dvs at utdanningen må være jevngod nok i mengde og innhold med disse kravene. Econa bør ikke ha denne retten. b) Sak om bruk av sidetittelen siviløkonom for masterstudier ved våre medlemsinstitusjoner drøftes i NRØAs oktobermøte. Saksnr 21/15 NRØA-møtet mai NRØAs maimøte holdes som avtalt mai ved Handelshøyskolen BI, campus Nydalen. Det er reservert rom på SAS-hotellet rett ved BI. Middagen om kvelden blir på Grefsenkollen restaurant. BI foreslår at møtet 11. mai innledes med en rundvisning på campus Nydalen i stedet for et faglig foredrag. Arbeidsutvalget vedtok følgende forslag til saksliste: 08/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 09/15 Referat fra NRØA-møtet 7. januar

7 10/15 Rapport for NRØA /15 Drøfting av ny forskerskole i bedriftsøkonomi 13/15 Implementering av karakterbeskrivelsene. Hva har institusjonene gjort? 14/15 Publiseringssaken 15/15 Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA 16/15 Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering 12/15 Forskningssaken. Orientering 18/15 Siviløkonomtittelen. Orientering 19/15 Praksis i bachelor i økonomi og administrasjon. Orientering om status I tillegg er BI spurt om vi kan få en orientering om deres system for digital eksamen Inger Johanne Pettersen, HiST, har deltatt i evalueringen av svenske institusjoner med øk.adm.utdanning. Hun har tilbudt å gi en orientering på et NRØA-møte. Arbeidsutvalget vedtok at hun forespørres om å gi en slik orientering. Samtidig bes hun, eller en av de andre fra publiseringskomiteen, om å delta under denne saken, jf. sak 22/15. Leder kontakter Jon Holm, Forskningsrådet, for å spørre om å få en orientering om næringsph. D./offentlig-pH. D.-ordningen. Samtidig bes Forskningsrådet om å oppnevne ny observatør til NRØA. Saksnr 22/15 Publiseringssaken Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) godkjente som kjent NRØAs forslag til nivå 2-liste. NPU ga videre honnør til NRØAs publiseringsutvalg for det kvalitetsarbeidet som var gjort på listen, men påpekte samtidig at det er ønskelig at de ved neste års nominering benytter muligheten til å foreslå flere kanaler til nivå 2 for å komme nærmere 20 %. Det ble vedtatt at arbeidsutvalget ved leder skulle be NRØAs publiseringsutvalg om å starte arbeidet med å vurdere hvilke tidsskrifter på nivå 1 som bør flyttes opp til nivå 2. Målsetningen er at nivå 2 skal tilsvare 20 % av produksjonen, og det betyr at det kanskje er snakk om så mye som 20 tidsskrifter som skal løftes opp til nivå 2. I tillegg til dette vil de enkelte fagmiljøene kunne nominere tidsskrifter i henhold til vanlig prosedyre på høsten Saken ble lagt frem som en orienteringssak i NRØA-møtet 7. januar 2015, herunder ble det orientert om at fagmiljøene kan tenke ut og ha forslag klare til opprykk av flere kanaler til nivå 2. Leder har ved informert leder av publiseringsutvalget Leif Sandal om vedtaket i NPU. Sandal er imidlertid på reise til tidlig mai. Det vises også til sak 21/15. Vedtak: Sekretariatet bes sende ovennevnte informasjon til hele publiseringskomiteen. Sekretariatet ber samtidig om at et av komitémedlemmene deltar på NRØA-møtet i mai under denne saken. 7

8 Saksnr 23/15 Orienteringer Møte med Nærings- og fiskeridepartementet Bjarte Ravndal, Theo Schewe og Mona Majgaard hadde et møte med Nærings- og fiskeridepartementet om behovet for rekrutteringsstillinger innenfor det økonomiskadministrative fagområdet. Møtet var et svar på vår anmodning i brev av Rådsleder ga en kort orientering fra møtet. Sekretariatet ga følgende orienteringer: 1) 24. mars hadde UHRs generalsekretær og Mona Majgaard et møte med BIs rektor Jan Inge Henjesand der bl.a. BI engasjement i NRØA ble drøftet. Sekretariatet fremhevet BIs positive deltakelse i arbeidsutvalget, i karaktergruppene og i Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag, samt at NRØA ser det som meget verdifullt at BI slutter seg til søknaden om en ny forskerskole i bedriftsøkonomi. 2) Som meddelt tidligere påviste sekretæren faktafeil ved NIFUs rapport Utdanner vi økonomer for framtidens behov. Rapporten er nå revidert, og konklusjonene er endret i samsvar med dette. 3) Som oppfølging av vedtak i arbeidsutvalget ble det sendt brev til Universitetet i Agder om at det ikke er i samsvar med NRØAs vedtak at siviløkonomtittelen brukes som sidetittel for master i regnskap og revisjon ved UiA. 4) Det ble gitt en orientering om NHOs kompetansebarometer UHR Alf Rasmussen ny generalsekretær i UHR UHRs styre tilsatte i dag, Alf Rasmussen, som ny generalsekretær for UHR. Alf Rasmussen kommer fra stillingen som direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) hvor han har vært direktør siden Rasmussen har lang erfaring fra Universitets- og høyskoleavdelingen i KD, fra Nordisk Ministerråd og som leder for SIU. Alf Rasmussen tiltrer stillingen som generalsekretær 1. september 2015, stillingen er på åremål for 6 år. - Det var mange gode søkere til stillingen som generalsekretær. UHRs styre er svært glad for at Alf Rasmussen har takket ja, sier styreleder Ole Petter Ottersen. - UHR er en svært viktig organisasjon for hele universitets- og høyskolesektoren, og særlig nå når institusjonene er inne i store omstillingsprosesser. Jeg gleder meg til å begynne i en utfordrende og spennende stilling, sier Alf Rasmussen. Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring UHRs utdanningsutvalg ønsker å bidra til en bedre nasjonal samordning av sensurarbeidet, og mener at karaktersetting og sensurpraksis må ledelsesforankres og omtales i institusjonenes kvalitetssystem. Våren 2014 satte utdanningsutvalget ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere sensurordningene innen høyere utdanning. Gruppen leverte sin rapport i desember 2014 og utdanningsutvalget besluttet at rapporten skulle sendes på høring i sitt møte februar

9 Utdanningsutvalget ber høringsinstansene spesielt å uttale seg i forhold til hovedpunktene i anbefalingene fra arbeidsgruppen i kapittel 6: forslag om felles regler med minstekrav for tallet på sensorer og minstekrav til ekstern sensur forslag om samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger forslag om prøveordning med nasjonale sensorkorps I tillegg bes høringsinstansene om å uttale seg om det foreslåtte minstekravet til tallet på sensorer (interne og eksterne) vil føre til vesentlig økte kostnader ved den enkelte institusjon jf. kapittel 6.5 i rapporten. Høringsfristen er 24. april. _horing Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse. Utdanningsutvalget sendte retningslinjene på høring våren medlemsinstitusjoner avga høringsuttalelser. Utkastet til nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i utdanningsutvalget. Med retningslinjene rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og UHR ser dette som et viktig insitament for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke undervisningskvaliteten. Dette ansvaret ligger hos institusjonene, men vi håper at de veiledende retningslinjene kan bidra på en god måte i institusjonenes arbeid på dette området. Styret fattet følgende vedtak: 1.UHRs styre gir sin anbefaling til «De nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse». 2.Retningslinjene sendes ut til UH-sektoren sammen med styrets vedtak, og legges ut på UHRs nettsider. 3.Styret ber videre utdanningsutvalget om å arbeide for å få oversikt over, informere om og eventuelt støtte opp om bruken av retningslinjene og utvikling av UH-pedagogiske kurs, i samarbeid med det nasjonale nettverket for UH-pedagogikk. Aktuelle tiltak kan f.eks. være nasjonale konferanser, evalueringer m.m. Utdanningsutvalget bes også å vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utrede et system for merittering innen undervisning i UH-sektoren. Vi håper at de veiledende retningslinjene tas i bruk og oppleves som nyttige for institusjonene. Utdanningsutvalget vil følge opp arbeidet med denne saken nasjonalt, og tar gjerne imot innspill fra sektoren. Retningslinjene kan lastes ned her. _og_hog Andre Mer enn dobler antall Offentlig sektor ph. D.-stipendiater Universitetet i Agder har i løpet av de siste tre månedene økt antall Offentlig sektor ph. D.- stipendiater på universitetets doktorgradsprogrammer fra to til fem. 9

10 BI stiller nye krav til studentene I strategien for settes det klare forventninger til studentene: Hvilke verdier og holdninger skal dere som BI-studenter stå for? - See more at: Rekordmange tar grad i utlandet Aldri har så mange studenter reist ut for å ta en grad. Men for første gang på mange år faller antallet norske studenter som tar deler av utdanningen i utlandet. Saksnr 24/15 Eventuelt Arbeidsutvalget hadde satt datoen 8. juni som mulighet for et AU-møte. Tidspunktet ble endret til 10. juni. Det avklares etter rådsmøtet i mai om møtet avholdes. 10

11 NOTAT Til: UHRs forskningsutvalg Vår dato: Fra: NRØA Vår ref.: Saksbehandler: Mona Majgaard Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling. Høringsuttalelse fra NRØA Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotat, ref. 14/3868, med svarfrist Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) ved arbeidsutvalget har drøftet departementets forslag om endringer i Forskrift av 9. februar 2006, nr 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Regjeringens mål er å øke kvaliteten i høyere utdanning og forskning, og departementet understreker at den viktigste forutsetningen er «at det faglige personalet har høy kompetanse, og at kompetansen er tilpasset institusjonens oppgaver, profil og ambisjon». Departementet slår fast at på grunn av dagens ordning med opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger, er institusjonenes muligheter for selv å planlegge faglig utvikling og ivareta ønsket akademisk standard, svekket, og at «kompetansenivået for personer med samme tittel kan dermed variere betydelig mellom institusjoner og innad på en institusjon». NRØA er enig i departementets syn. På grunn av at institusjoner i dag må gi opprykk til egne ansatte som er blitt tilkjent kompetanse ved søknad på utlyst stilling ved andre institusjoner, er mange søknader ikke reelle, men har kun som formål at søkerne får tildelt opprykk i egen stilling ved egen institusjon. Det gir både merarbeid og unødvendige merutgifter ved institusjonen som har utlyst stillingen. Dette rammer spesielt institusjoner og studiesteder utenfor de store byene der søkertilfanget ofte er mer begrenset, og der det er fristende for andre å levere jobbsøknad primært for å få vurdert kompetansenivået for deretter å søke om opprykk ved egen institusjon. Dessuten svekker dette samtidig moderinstitusjonens muligheter til å ivareta ønsket standard. 11

12 Vi støtter departementets mål om at institusjonene selv skal få bedre kontroll over bedømmingen, og at det gis adgang til å fastsette samme krav til nivået på stillinger ved tilsetting og ved opprykk. Pga ovennevnte støtter NRØA spesielt følgende av departementets forslag til endringer: Opprykk til høyere stillingsnivå kan bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt eller godkjent. Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7. NRØA ønsker dessuten å vise til en ytterligere svakhet i gjeldende forskrift fra 9. februar 2006 som ikke er tatt med i endringsforslaget, men som absolutt bør vurderes i denne sammenheng: I 2-1(1), 2-2(1) og 2-3(1) står følgende setning: «Opprykk etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver». Vi mener at denne begrensningen ikke bare er unødvendig, men står i direkte konflikt med den foreslåtte endringen og departementets intensjon om å gi institusjonene større handlingsrom i kompetansepolitikken. Dersom institusjoner skal få større kontroll over opprykk av egne ansatte, må de samme institusjonene også kunne tillegge ansatte som har fått opprykk, andre arbeidsoppgaver enn de hadde før opprykket. For eksempel må en førsteamanuensis som har fått opprykk til professor ved egen institusjon, kunne få tildelt nye oppgaver og større ansvar fra egen institusjon i samsvar med vedkommendes nye, høyere stilling. 12

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 11. februar 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 11. februar 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 11. februar 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe (til

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 39/16 28.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2008/7421 Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saken

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 5. mars 2012 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell,

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i NRØA 17. - 18. oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Prorektor Kristian Bogen ønsket velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge Leder

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat frå møte i NRØA oktober 2015 ved Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat frå møte i NRØA oktober 2015 ved Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat frå møte i NRØA 19.-20. oktober 2015 ved Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund Rektor Liv Reidun Grimstvedt ønsket velkommen til Høgskolen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Thomas Bogen, Espen Gressetvold og Trine Ellekjær.

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.04.2015 Møtested: Den norske ambassaden, Den Haag Møtetid: 11:00 17.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen. Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT

Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen. Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT Pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningen Orientering for NRLU, 29. mai 2015 Rådgiver Andreas Snildal, NOKUT Oppdraget Oppdrag fra KD til NOKUT 8.9.2014 om å gjennomføre «en

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø

Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø Til stede: Ingvild Sælid Gilhus, styreleder, Universitetsmuseet i Bergen, UiB (leder i UHRM) Reidar

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning oktober ved Høgskolen i Hedmark

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning oktober ved Høgskolen i Hedmark Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 13.-14. oktober ved Høgskolen i Hedmark Dekan ved Avdeling for økonomi og ledelse

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: UiT Norges arktiske universitet Saksnr.: 15/123 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 15/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høring Publisert: 19.01.2015 Departementet ønsker å revidere forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Daniel Johanson, Thomas Johansen, Margit Grape. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget

Daniel Johanson, Thomas Johansen, Margit Grape. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget MØTEPROTOKOLL Pedagogikkutvalget Dato: 08.09.2015 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Tilstede: Forfall: Protokollfører: Jan I. Haaland, Per Erik Manne, Jorun Gunnerud, Frank Mortensen, Arild Raaheim,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

Hege Soknes - student NTNU - har trukket seg fra arbeidsgruppen grunnet arbeid med mastergraden.

Hege Soknes - student NTNU - har trukket seg fra arbeidsgruppen grunnet arbeid med mastergraden. Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: Universitetet i Tromsø - U-vett i 5. Etg i Teorifagbygget Dato: 14. mars (kl. 1100 1700) og 15. mars (kl. 0900 1300) 2013. Medlemmer tilstede:

Detaljer