Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat"

Transkript

1 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona Majgaard Forfall: Erik Vea Forslag til saksliste NRØA/AU-sak 12/15 NRØA/AU-sak 13/15 NRØA/AU-sak 14/15 NRØA/AU-sak 15/15 NRØA/AU-sak 16/15 NRØA/AU-sak 17/15 NRØA/AU-sak 18/15 NRØA/AU-sak 19/15 NRØA/AU-sak 20/15 NRØA/AU-sak 21/15 NRØA/AU-sak 22/15 NRØA/AU-sak 23/15 NRØA/AU-sak 24/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra møtet i arbeidsutvalget 11. februar Søknad om ny forskerskole Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger- Høring Implementering av karakterbeskrivelsene Drøfting av fagkomiteenes fremtid Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering om status Siviløkonomtittelen NRØA-møtet mai Publiseringssaken. Oppfølging Orienteringer Eventuelt

2 Saksnr 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn fire ekstra orienteringssaker. Innkalling og saksliste ble dernest godkjent. Saksnr 13/15 Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 11. februar Forslag til referat ble sendt til arbeidsutvalget16. februar med en ukes merknadsfrist. Det har ikke kommet merknader til referatet som dermed er godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 14/15 Søknad om ny forskerskole NRØA vedtok i møte 7. januar å støtte et forslag fra NHH om etablering av en ny forskerskole i bedriftsøkonomi. NRØA utfordret styret for NFB til å komme med formuleringer som presiserer forslaget. Helge Thorbjørnsen, viserektor for forskning ved NHH, ga i mail tilbakemelding om at NHH og NFB mener at NRØA bør utarbeide en ny søknad om forskerskole innen fagområdet, gjerne med NHH som vert/ansvarlig søker. Forslaget fra NHH er at fokuset er økonomisk-administrativ metode («basiskurs»), og at deltakelse fra institusjonene er mer forpliktende enn i eksisterende forskerskole. Arbeidsutvalget ba i brev av NRØAs medlemmer innen 9. mars å gi tilbakemelding om følgende: Om institusjonen er enig i at NHH på vegne av NRØA utarbeider en søknad om en permanent forskerskole i økonomisk-administrativ metode, basert på det skisserte opplegget fra NHH og NFB Om institusjonen vil gå inn som medlem i den nye forskerskolen Om institusjonen har eventuelle kommentarer og/eller forslag Tilbakemeldingsfristen ble pga problemer i UHR forlenget til 16. mars. Tilbakemeldingene viser at de fleste av NRØAs medlemsinstitusjoner er positive til ovennevnte forslag. På bakgrunn av dette utarbeidet NFB en søknadsskisse til National Research School: Business Economics and Administration - Methodology (BEAM). Denne ble sendt til NRØAs medlemmer 24. mars med tilbakemeldingsfrist 8. april. Arbeidsutvalget drøftes skissen og vedtok følgende som meddeles NFB ved Helge Thorbjørnsen: Arbeidsutvalget for NRØA drøftet i møte 26. mars søknadskissen til National Research School: Business Economics and Administration - Methodology (BEAM). 2

3 Tilbakemeldingen fra medlemsinstitusjonene bekrefter at alle slutter opp om ny forskerskole. Også Arbeidsutvalget er svært positivt til initiativet og til søknadsskissen, men har to kommentarer: Ut fra tilbakemeldingene fra våre medlemsinstitusjoner vil vi peke på institusjonenes autonomi og styringsrett. Det betyr at institusjonene selv vil måtte ha det endelig ordet når det gjelder hvilke kurser fra forskerskolen som vil inngå i studentenes kursplan. Likeledes vil institusjonene ha frihet til å kunne inngå i andre samarbeid, slik som andre forskerskoler. Arbeidsutvalget mener skissen også bør åpne for en koordinering av andre bedriftsøkonomiske basiskurs. Saksnr 15/15 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger- Høring Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring med frist 29. april. UHR inviterer sine fagstrategiske enheter og utvalg til å komme med innspill til UHRs høringsuttalelse innen 26. mars. UHRs styre vil behandle forslag til høringsuttalelse i møte 27. april. Arbeidsutvalget drøftet i møte 11. februar fordeler og ulemper ved departementets forslag til forskriftsendring. Theo Schewe utarbeidet et utkast til høringsuttalelse fra NRØA som det enkelte arbeidsutvalgsmedlem ble bedt om å vurdere og eventuelt kommentere. Pga den interne høringsfristen i UHR er saken behandlet og godkjent som sirkulasjonssak i arbeidsutvalget. Høringsuttalelsen vedlegges referatet. Saksnr 16/15 Implementering av karakterbeskrivelsene Etter initiativ fra Kenneth Fjell ble saken drøftet i forrige AU-møte på bakgrunn av at NHH i sitt arbeid med innføring av de nye karakterbeskrivelsene for masterstudiene i økonomi og administrasjon har drøftet flere prinsipielle problemstillinger ved implementeringen av karakterbeskrivelsene. Kenneth Fjell informerte bl.a. om at NHH har tilpasset et skjem utarbeidet av Gørbitz til NRØAs karakterbeskrivelser for masterstudiene. De vil be alle sensorene utfylle og returnere dette sammen med karakterene. Jorunn Gunnerud har samlet diverse dokumenter fra NHH som vedrører institusjonens implementeringsarbeid. Disse var videresendt til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vedtok at NHHs skjema for karaktersetting skulle sendes til NRØAs arbeidsgruppe som utarbeidet karakterbeskrivelsene for masteroppgavene for eventuelle kommentarer. Arbeidsgruppen har gitt tilbakemelding om at de er positive til NHHs implementeringsarbeid. Arbeidsgruppen skriver videre at de mener at det mangler en sammenligning med karakterbeskrivelser som finnes i andre land som har implementert de nye karakterene og læringsutbyttebeskrivelsene, og at det i det minste bør gjøres en sammenligning med tilsvarende studier i Danmark, Sverige, England og Tyskland, kanskje også Frankrike. Alle disse landene har fulgt karakterharmoniseringen som er bekgrunn for det arbeidet vi gjør, og norske studenter tar øk.adm.-utdannelse i disse landene. Studenter med utdanning i disse landene vil konkurrere på arbeidsmarkedet i Norge med norske kandidater fra de samme landene. 3

4 Etter drøfting av saken gjorde arbeidsutvalget dette vedtaket. 1. Materialet fra NHH om karaktersetting av masteroppgavene i økonomi og administrasjon sendes til NRØAs medlemsinstitusjoner med invitasjon til at å ta dette i bruk ved egen institusjon. 2. I NRØA-møtet mai bes NHH gi en presentasjon av implementeringen av karakterbeskrivelsene. NRØAs medlemsinstitusjoner bes i møtet muntlig rapportere om status for implementeringen av karakterbeskrivelsene ved egen institusjon. 3. I NRØAs oktobermøte settes karaktersaken på agendaen med en gjennomgang av resultatene av karaktergivingen etter innføringen av de nye karakterbeskrivelsene våren Saksnr 17/15 Drøfting av fagkomiteenes fremtid NRØAs seks fagkomiteer er oppnevnt frem til høsten Det må derfor drøftes om komiteene skal evalueres, om de samme komiteene skal fortsette og med samme mandat m.m. I tillegg oppnevnte NRØA i 2012 en publieringskomité med funksjonsperiode til utgangen av Arbeidsutvalget ga uttrykk for at fagkomiteene og publiseringskomiteene er nyttige for NRØA og er velfungerende tiltak som bør fortsette i kommende rådsmøteperiode. Arbeidsutvalget vedtok at komitélederne inviteres til et AU-møte i august-september for å drøfte fagkomiteenes funksjon. Sak om oppnevning av nye fagkomiteer tas opp i NRØAs høstmøte. Saksnr 18/15 Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA Høsten 2015 skal det gjennomføres valg av leder, nestleder samt arbeidsutvalgsmedlemmer til NRØA. Valgene skal gjøres for den neste fireårsperioden, med unntak av leder og nestleder som velges for to år om gangen. I henhold til reglementet foretas valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg på grunnlag av innstilling fra en valgkomité utpekt av det nasjonale rådet. Valgkomiteen må oppnevnes i NRØAs maimøte slik at valgkomiteens forslag til leder, nestleder og arbeidsutvalg kan legges fram og vedtas på høstens rådsmøte. Vedtak: 4 Arbeidsutvalget foreslår at NRØA oppnevner følgende valgkomité for valg av ny leder, nestleder og arbeidsutvalg for NRØA: Theo Schewe, Trine Ellekjær og Ole Gjølberg

5 Saksnr 19/15 Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering om status NOKUT har utvalgt revisorutdanningen som et pilotprosjekt for en av de nasjonale deleksamener i høyere utdanning som de har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre. NRØA har oppnevnt en prosjektgruppe bestående av medlemmene av fagkomiteen for regnskaps- og revisjonsfag, Trine Ellekjær fra arbeidsutvalget og Mona Majgaard fra arbeidsutvalget/uhr. Prosjektgruppen ved Kjell Magne Baksaas har utarbeidet notatet Design/ prinsippnotat for pilot med nasjonal eksamen i Bachelor i regnskap og revisjon, datert , og NOKUT har likeledes utarbeidet et notat Roller og ansvar Nasjonal deleksamen regnskaps- og revisjonsfag, datert der roller og ansvar er presisert. Det ble 2. mars bli holdt et møte mellom relevante deltakere i prosjektet, NRØAs prosjektgruppe og NOKUT. Trine Ellekjær orienterte om at det fra institusjonene ble gitt mye nyttig informasjon til NOKUT, spesielt om de administrative utfordringene ved tiltaket. NOKUT har i etterkant av møtet bedt institusjonene oppnevne kontaktpersoner. Kunnskapsdepartementet har ved brev av sendt Nasjonale deleksamener endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene., rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon på høring med høringsfrist 4. mai I Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon foreslås en ny 5 som vil lyde: «Departementet kan bestemme at de skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.» Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag er bedt om å vurdere forslaget, men komiteen har ikke gitt noen tilbakemelding i saken. UHR vil utarbeide en høringsuttalelse som vil bli vedtatt av UHRs styre. Forslaget til høringsuttalelse vil før styrebehandlingen bli oversendt arbeidsutvalget for eventuelle kommentarer. Vedtak: Saken tas til orientering. Det gis en orientering i NRØAs maimøte, mens resultatene og evalueringen av deleksamen tas opp i NRØAs høstmøte. Saksnr 20/15 Siviløkonomtittelen Kunnskapsdepartementet rettet i 2013 en henvendelse til UHR ved NRØA og NRT om det var ønskelig å beskytte siviløkonom-/sivilingeniør-tittlene, og begge rådene ønsket dette. NRØA uttalte eksplisitt at rådet mente at det ikke burde være Econa som skulle tildeles denne oppgaven. Departementet har sendt en mail til sekretariatet om at de overveier å gjøre slutt på Econas praksis hvor Econa etter søknader fra personer med utenlandsk økonomisk utdanning vurderer om de kan bruke siviløkonomitittelen. KD opplyser at det var flere som spilte inn dette forslaget i forbindelse med høringen om gradsforskriften. Departementet ser at det er 5

6 problematisk at ECONA gir en slik godkjenning uten hjemmel. Det ønskes i den anledning sektorens innspill på at departementet nå foreslår å endre denne praksisen. Departementet skriver følgende i en oppfølgende mail: Det følger som kjent av universitets- og høyskoleloven 3-5 tredje ledd at institusjonene som er akkrediterte etter uhl. selv avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. Dette medfører at personer som har tatt en utdanning i utlandet som tilsvarer en gammel siviløkonomigrad, kan kontakte for eksempel NHH som da vurderer denne søknaden (jevngodhetsvurdering). Hvis departementet åpner for at siviløkonom (samt sivilingeniør) kan gis som en tilføyelse på vitnemålet, vil da NHH ha mulighet til å gi dette også til den med utenlandsk utdanning gitt at de faglige kravene samsvarer. Arbeidsutvalget mener saken må deles i to separate saker: a) Utenlandske studenter/kandidater som søker om å få sidetittelen siviløkonom (se vedtak a) b) Studier ved våre medlemsinstitusjoner som ønsker å bruke siviløkonomtittelen som sidetittel (Leder viste til samtale med UiA som uttrykker at de er vel vitende om at de bryter med NRØAs vedtak når de gir sidetittelen siviløkonom for mastere i regnskap og revisjon) Se vedtak b. Vedtak: a) Alle institusjoner som tildeler master i øk.adm. med sidetittel siviløkonom bør kunne godkjenne og tildele denne sidetittelen for søkere som har tatt utdanning i utlandet. For at siviløkonomtittelen kan tildeles, bør kandidaten ha en utdanning der tilfredsstiller BØA- og MØA-kravene, dvs at utdanningen må være jevngod nok i mengde og innhold med disse kravene. Econa bør ikke ha denne retten. b) Sak om bruk av sidetittelen siviløkonom for masterstudier ved våre medlemsinstitusjoner drøftes i NRØAs oktobermøte. Saksnr 21/15 NRØA-møtet mai NRØAs maimøte holdes som avtalt mai ved Handelshøyskolen BI, campus Nydalen. Det er reservert rom på SAS-hotellet rett ved BI. Middagen om kvelden blir på Grefsenkollen restaurant. BI foreslår at møtet 11. mai innledes med en rundvisning på campus Nydalen i stedet for et faglig foredrag. Arbeidsutvalget vedtok følgende forslag til saksliste: 08/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 09/15 Referat fra NRØA-møtet 7. januar

7 10/15 Rapport for NRØA /15 Drøfting av ny forskerskole i bedriftsøkonomi 13/15 Implementering av karakterbeskrivelsene. Hva har institusjonene gjort? 14/15 Publiseringssaken 15/15 Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA 16/15 Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering 12/15 Forskningssaken. Orientering 18/15 Siviløkonomtittelen. Orientering 19/15 Praksis i bachelor i økonomi og administrasjon. Orientering om status I tillegg er BI spurt om vi kan få en orientering om deres system for digital eksamen Inger Johanne Pettersen, HiST, har deltatt i evalueringen av svenske institusjoner med øk.adm.utdanning. Hun har tilbudt å gi en orientering på et NRØA-møte. Arbeidsutvalget vedtok at hun forespørres om å gi en slik orientering. Samtidig bes hun, eller en av de andre fra publiseringskomiteen, om å delta under denne saken, jf. sak 22/15. Leder kontakter Jon Holm, Forskningsrådet, for å spørre om å få en orientering om næringsph. D./offentlig-pH. D.-ordningen. Samtidig bes Forskningsrådet om å oppnevne ny observatør til NRØA. Saksnr 22/15 Publiseringssaken Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) godkjente som kjent NRØAs forslag til nivå 2-liste. NPU ga videre honnør til NRØAs publiseringsutvalg for det kvalitetsarbeidet som var gjort på listen, men påpekte samtidig at det er ønskelig at de ved neste års nominering benytter muligheten til å foreslå flere kanaler til nivå 2 for å komme nærmere 20 %. Det ble vedtatt at arbeidsutvalget ved leder skulle be NRØAs publiseringsutvalg om å starte arbeidet med å vurdere hvilke tidsskrifter på nivå 1 som bør flyttes opp til nivå 2. Målsetningen er at nivå 2 skal tilsvare 20 % av produksjonen, og det betyr at det kanskje er snakk om så mye som 20 tidsskrifter som skal løftes opp til nivå 2. I tillegg til dette vil de enkelte fagmiljøene kunne nominere tidsskrifter i henhold til vanlig prosedyre på høsten Saken ble lagt frem som en orienteringssak i NRØA-møtet 7. januar 2015, herunder ble det orientert om at fagmiljøene kan tenke ut og ha forslag klare til opprykk av flere kanaler til nivå 2. Leder har ved informert leder av publiseringsutvalget Leif Sandal om vedtaket i NPU. Sandal er imidlertid på reise til tidlig mai. Det vises også til sak 21/15. Vedtak: Sekretariatet bes sende ovennevnte informasjon til hele publiseringskomiteen. Sekretariatet ber samtidig om at et av komitémedlemmene deltar på NRØA-møtet i mai under denne saken. 7

8 Saksnr 23/15 Orienteringer Møte med Nærings- og fiskeridepartementet Bjarte Ravndal, Theo Schewe og Mona Majgaard hadde et møte med Nærings- og fiskeridepartementet om behovet for rekrutteringsstillinger innenfor det økonomiskadministrative fagområdet. Møtet var et svar på vår anmodning i brev av Rådsleder ga en kort orientering fra møtet. Sekretariatet ga følgende orienteringer: 1) 24. mars hadde UHRs generalsekretær og Mona Majgaard et møte med BIs rektor Jan Inge Henjesand der bl.a. BI engasjement i NRØA ble drøftet. Sekretariatet fremhevet BIs positive deltakelse i arbeidsutvalget, i karaktergruppene og i Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag, samt at NRØA ser det som meget verdifullt at BI slutter seg til søknaden om en ny forskerskole i bedriftsøkonomi. 2) Som meddelt tidligere påviste sekretæren faktafeil ved NIFUs rapport Utdanner vi økonomer for framtidens behov. Rapporten er nå revidert, og konklusjonene er endret i samsvar med dette. 3) Som oppfølging av vedtak i arbeidsutvalget ble det sendt brev til Universitetet i Agder om at det ikke er i samsvar med NRØAs vedtak at siviløkonomtittelen brukes som sidetittel for master i regnskap og revisjon ved UiA. 4) Det ble gitt en orientering om NHOs kompetansebarometer UHR Alf Rasmussen ny generalsekretær i UHR UHRs styre tilsatte i dag, Alf Rasmussen, som ny generalsekretær for UHR. Alf Rasmussen kommer fra stillingen som direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) hvor han har vært direktør siden Rasmussen har lang erfaring fra Universitets- og høyskoleavdelingen i KD, fra Nordisk Ministerråd og som leder for SIU. Alf Rasmussen tiltrer stillingen som generalsekretær 1. september 2015, stillingen er på åremål for 6 år. - Det var mange gode søkere til stillingen som generalsekretær. UHRs styre er svært glad for at Alf Rasmussen har takket ja, sier styreleder Ole Petter Ottersen. - UHR er en svært viktig organisasjon for hele universitets- og høyskolesektoren, og særlig nå når institusjonene er inne i store omstillingsprosesser. Jeg gleder meg til å begynne i en utfordrende og spennende stilling, sier Alf Rasmussen. Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring UHRs utdanningsutvalg ønsker å bidra til en bedre nasjonal samordning av sensurarbeidet, og mener at karaktersetting og sensurpraksis må ledelsesforankres og omtales i institusjonenes kvalitetssystem. Våren 2014 satte utdanningsutvalget ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere sensurordningene innen høyere utdanning. Gruppen leverte sin rapport i desember 2014 og utdanningsutvalget besluttet at rapporten skulle sendes på høring i sitt møte februar

9 Utdanningsutvalget ber høringsinstansene spesielt å uttale seg i forhold til hovedpunktene i anbefalingene fra arbeidsgruppen i kapittel 6: forslag om felles regler med minstekrav for tallet på sensorer og minstekrav til ekstern sensur forslag om samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger forslag om prøveordning med nasjonale sensorkorps I tillegg bes høringsinstansene om å uttale seg om det foreslåtte minstekravet til tallet på sensorer (interne og eksterne) vil føre til vesentlig økte kostnader ved den enkelte institusjon jf. kapittel 6.5 i rapporten. Høringsfristen er 24. april. _horing Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse. Utdanningsutvalget sendte retningslinjene på høring våren medlemsinstitusjoner avga høringsuttalelser. Utkastet til nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i utdanningsutvalget. Med retningslinjene rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og UHR ser dette som et viktig insitament for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke undervisningskvaliteten. Dette ansvaret ligger hos institusjonene, men vi håper at de veiledende retningslinjene kan bidra på en god måte i institusjonenes arbeid på dette området. Styret fattet følgende vedtak: 1.UHRs styre gir sin anbefaling til «De nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse». 2.Retningslinjene sendes ut til UH-sektoren sammen med styrets vedtak, og legges ut på UHRs nettsider. 3.Styret ber videre utdanningsutvalget om å arbeide for å få oversikt over, informere om og eventuelt støtte opp om bruken av retningslinjene og utvikling av UH-pedagogiske kurs, i samarbeid med det nasjonale nettverket for UH-pedagogikk. Aktuelle tiltak kan f.eks. være nasjonale konferanser, evalueringer m.m. Utdanningsutvalget bes også å vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utrede et system for merittering innen undervisning i UH-sektoren. Vi håper at de veiledende retningslinjene tas i bruk og oppleves som nyttige for institusjonene. Utdanningsutvalget vil følge opp arbeidet med denne saken nasjonalt, og tar gjerne imot innspill fra sektoren. Retningslinjene kan lastes ned her. _og_hog Andre Mer enn dobler antall Offentlig sektor ph. D.-stipendiater Universitetet i Agder har i løpet av de siste tre månedene økt antall Offentlig sektor ph. D.- stipendiater på universitetets doktorgradsprogrammer fra to til fem. 9

10 BI stiller nye krav til studentene I strategien for settes det klare forventninger til studentene: Hvilke verdier og holdninger skal dere som BI-studenter stå for? - See more at: Rekordmange tar grad i utlandet Aldri har så mange studenter reist ut for å ta en grad. Men for første gang på mange år faller antallet norske studenter som tar deler av utdanningen i utlandet. Saksnr 24/15 Eventuelt Arbeidsutvalget hadde satt datoen 8. juni som mulighet for et AU-møte. Tidspunktet ble endret til 10. juni. Det avklares etter rådsmøtet i mai om møtet avholdes. 10

11 NOTAT Til: UHRs forskningsutvalg Vår dato: Fra: NRØA Vår ref.: Saksbehandler: Mona Majgaard Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling. Høringsuttalelse fra NRØA Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotat, ref. 14/3868, med svarfrist Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) ved arbeidsutvalget har drøftet departementets forslag om endringer i Forskrift av 9. februar 2006, nr 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Regjeringens mål er å øke kvaliteten i høyere utdanning og forskning, og departementet understreker at den viktigste forutsetningen er «at det faglige personalet har høy kompetanse, og at kompetansen er tilpasset institusjonens oppgaver, profil og ambisjon». Departementet slår fast at på grunn av dagens ordning med opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger, er institusjonenes muligheter for selv å planlegge faglig utvikling og ivareta ønsket akademisk standard, svekket, og at «kompetansenivået for personer med samme tittel kan dermed variere betydelig mellom institusjoner og innad på en institusjon». NRØA er enig i departementets syn. På grunn av at institusjoner i dag må gi opprykk til egne ansatte som er blitt tilkjent kompetanse ved søknad på utlyst stilling ved andre institusjoner, er mange søknader ikke reelle, men har kun som formål at søkerne får tildelt opprykk i egen stilling ved egen institusjon. Det gir både merarbeid og unødvendige merutgifter ved institusjonen som har utlyst stillingen. Dette rammer spesielt institusjoner og studiesteder utenfor de store byene der søkertilfanget ofte er mer begrenset, og der det er fristende for andre å levere jobbsøknad primært for å få vurdert kompetansenivået for deretter å søke om opprykk ved egen institusjon. Dessuten svekker dette samtidig moderinstitusjonens muligheter til å ivareta ønsket standard. 11

12 Vi støtter departementets mål om at institusjonene selv skal få bedre kontroll over bedømmingen, og at det gis adgang til å fastsette samme krav til nivået på stillinger ved tilsetting og ved opprykk. Pga ovennevnte støtter NRØA spesielt følgende av departementets forslag til endringer: Opprykk til høyere stillingsnivå kan bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt eller godkjent. Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7. NRØA ønsker dessuten å vise til en ytterligere svakhet i gjeldende forskrift fra 9. februar 2006 som ikke er tatt med i endringsforslaget, men som absolutt bør vurderes i denne sammenheng: I 2-1(1), 2-2(1) og 2-3(1) står følgende setning: «Opprykk etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver». Vi mener at denne begrensningen ikke bare er unødvendig, men står i direkte konflikt med den foreslåtte endringen og departementets intensjon om å gi institusjonene større handlingsrom i kompetansepolitikken. Dersom institusjoner skal få større kontroll over opprykk av egne ansatte, må de samme institusjonene også kunne tillegge ansatte som har fått opprykk, andre arbeidsoppgaver enn de hadde før opprykket. For eksempel må en førsteamanuensis som har fått opprykk til professor ved egen institusjon, kunne få tildelt nye oppgaver og større ansvar fra egen institusjon i samsvar med vedkommendes nye, høyere stilling. 12

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høring Publisert: 19.01.2015 Departementet ønsker å revidere forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring

Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring 1 av 5 Vår dato Vår saksbehandler Olve Hølaas, tlf. 7341 2562 Deres dato Deres referanse olve.holaas@hist.no 09.03.2015 14/271-29 Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Rapport om sensurordningene

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49.

Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49. INNLEDNING Godkjenning av siviløkonomtittelen på grunnlag av utdanning i Norge er knyttet til gjennomføring av siviløkonomstudiet ved et av de godkjente lærestedene; Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsledelsen Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/3165-TOVST 23.04.2015 Høringssvar fra Universitetet i Bergen:

Detaljer

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren?

Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Hvakrevesavpedagogiskbasiskompetanse forundervisningiuh-sektoren? SteinErikLid,juni2014 NOKUT har den siste tiden rettet fokus mot pedagogisk kompetanse i universitets-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DER. Side I Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 13.07.2015-31.07.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL DER. Side I Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 13.07.2015-31.07.2015 OFFENTLIG POSTJOURNAL DER Side I 09 117-5 JP.ID 15/1204 14.07.2015 Mottaker Irene Tveite-Strand Angående brwc av siviløkonomtittelen 1-SF-412; 2-SF-012.14 Sakebeh. SEKR-MMA 09 117-6 JP.ID 15/1206 14.07.2015

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN 5 0313 OSLO TIL: Kunnskapsdepartementet OSLO, 10.08.2015 Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 25. september 2006 Arkiv: 06/151 Varighet: kl. 12.00 16.15 Sted: A2-229, Remmen Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Ida H. Brekke,

Detaljer

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer