Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat"

Transkript

1 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona Majgaard Forfall: Erik Vea Forslag til saksliste NRØA/AU-sak 12/15 NRØA/AU-sak 13/15 NRØA/AU-sak 14/15 NRØA/AU-sak 15/15 NRØA/AU-sak 16/15 NRØA/AU-sak 17/15 NRØA/AU-sak 18/15 NRØA/AU-sak 19/15 NRØA/AU-sak 20/15 NRØA/AU-sak 21/15 NRØA/AU-sak 22/15 NRØA/AU-sak 23/15 NRØA/AU-sak 24/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra møtet i arbeidsutvalget 11. februar Søknad om ny forskerskole Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger- Høring Implementering av karakterbeskrivelsene Drøfting av fagkomiteenes fremtid Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering om status Siviløkonomtittelen NRØA-møtet mai Publiseringssaken. Oppfølging Orienteringer Eventuelt

2 Saksnr 12/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn fire ekstra orienteringssaker. Innkalling og saksliste ble dernest godkjent. Saksnr 13/15 Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 11. februar Forslag til referat ble sendt til arbeidsutvalget16. februar med en ukes merknadsfrist. Det har ikke kommet merknader til referatet som dermed er godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 14/15 Søknad om ny forskerskole NRØA vedtok i møte 7. januar å støtte et forslag fra NHH om etablering av en ny forskerskole i bedriftsøkonomi. NRØA utfordret styret for NFB til å komme med formuleringer som presiserer forslaget. Helge Thorbjørnsen, viserektor for forskning ved NHH, ga i mail tilbakemelding om at NHH og NFB mener at NRØA bør utarbeide en ny søknad om forskerskole innen fagområdet, gjerne med NHH som vert/ansvarlig søker. Forslaget fra NHH er at fokuset er økonomisk-administrativ metode («basiskurs»), og at deltakelse fra institusjonene er mer forpliktende enn i eksisterende forskerskole. Arbeidsutvalget ba i brev av NRØAs medlemmer innen 9. mars å gi tilbakemelding om følgende: Om institusjonen er enig i at NHH på vegne av NRØA utarbeider en søknad om en permanent forskerskole i økonomisk-administrativ metode, basert på det skisserte opplegget fra NHH og NFB Om institusjonen vil gå inn som medlem i den nye forskerskolen Om institusjonen har eventuelle kommentarer og/eller forslag Tilbakemeldingsfristen ble pga problemer i UHR forlenget til 16. mars. Tilbakemeldingene viser at de fleste av NRØAs medlemsinstitusjoner er positive til ovennevnte forslag. På bakgrunn av dette utarbeidet NFB en søknadsskisse til National Research School: Business Economics and Administration - Methodology (BEAM). Denne ble sendt til NRØAs medlemmer 24. mars med tilbakemeldingsfrist 8. april. Arbeidsutvalget drøftes skissen og vedtok følgende som meddeles NFB ved Helge Thorbjørnsen: Arbeidsutvalget for NRØA drøftet i møte 26. mars søknadskissen til National Research School: Business Economics and Administration - Methodology (BEAM). 2

3 Tilbakemeldingen fra medlemsinstitusjonene bekrefter at alle slutter opp om ny forskerskole. Også Arbeidsutvalget er svært positivt til initiativet og til søknadsskissen, men har to kommentarer: Ut fra tilbakemeldingene fra våre medlemsinstitusjoner vil vi peke på institusjonenes autonomi og styringsrett. Det betyr at institusjonene selv vil måtte ha det endelig ordet når det gjelder hvilke kurser fra forskerskolen som vil inngå i studentenes kursplan. Likeledes vil institusjonene ha frihet til å kunne inngå i andre samarbeid, slik som andre forskerskoler. Arbeidsutvalget mener skissen også bør åpne for en koordinering av andre bedriftsøkonomiske basiskurs. Saksnr 15/15 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger- Høring Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring med frist 29. april. UHR inviterer sine fagstrategiske enheter og utvalg til å komme med innspill til UHRs høringsuttalelse innen 26. mars. UHRs styre vil behandle forslag til høringsuttalelse i møte 27. april. Arbeidsutvalget drøftet i møte 11. februar fordeler og ulemper ved departementets forslag til forskriftsendring. Theo Schewe utarbeidet et utkast til høringsuttalelse fra NRØA som det enkelte arbeidsutvalgsmedlem ble bedt om å vurdere og eventuelt kommentere. Pga den interne høringsfristen i UHR er saken behandlet og godkjent som sirkulasjonssak i arbeidsutvalget. Høringsuttalelsen vedlegges referatet. Saksnr 16/15 Implementering av karakterbeskrivelsene Etter initiativ fra Kenneth Fjell ble saken drøftet i forrige AU-møte på bakgrunn av at NHH i sitt arbeid med innføring av de nye karakterbeskrivelsene for masterstudiene i økonomi og administrasjon har drøftet flere prinsipielle problemstillinger ved implementeringen av karakterbeskrivelsene. Kenneth Fjell informerte bl.a. om at NHH har tilpasset et skjem utarbeidet av Gørbitz til NRØAs karakterbeskrivelser for masterstudiene. De vil be alle sensorene utfylle og returnere dette sammen med karakterene. Jorunn Gunnerud har samlet diverse dokumenter fra NHH som vedrører institusjonens implementeringsarbeid. Disse var videresendt til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vedtok at NHHs skjema for karaktersetting skulle sendes til NRØAs arbeidsgruppe som utarbeidet karakterbeskrivelsene for masteroppgavene for eventuelle kommentarer. Arbeidsgruppen har gitt tilbakemelding om at de er positive til NHHs implementeringsarbeid. Arbeidsgruppen skriver videre at de mener at det mangler en sammenligning med karakterbeskrivelser som finnes i andre land som har implementert de nye karakterene og læringsutbyttebeskrivelsene, og at det i det minste bør gjøres en sammenligning med tilsvarende studier i Danmark, Sverige, England og Tyskland, kanskje også Frankrike. Alle disse landene har fulgt karakterharmoniseringen som er bekgrunn for det arbeidet vi gjør, og norske studenter tar øk.adm.-utdannelse i disse landene. Studenter med utdanning i disse landene vil konkurrere på arbeidsmarkedet i Norge med norske kandidater fra de samme landene. 3

4 Etter drøfting av saken gjorde arbeidsutvalget dette vedtaket. 1. Materialet fra NHH om karaktersetting av masteroppgavene i økonomi og administrasjon sendes til NRØAs medlemsinstitusjoner med invitasjon til at å ta dette i bruk ved egen institusjon. 2. I NRØA-møtet mai bes NHH gi en presentasjon av implementeringen av karakterbeskrivelsene. NRØAs medlemsinstitusjoner bes i møtet muntlig rapportere om status for implementeringen av karakterbeskrivelsene ved egen institusjon. 3. I NRØAs oktobermøte settes karaktersaken på agendaen med en gjennomgang av resultatene av karaktergivingen etter innføringen av de nye karakterbeskrivelsene våren Saksnr 17/15 Drøfting av fagkomiteenes fremtid NRØAs seks fagkomiteer er oppnevnt frem til høsten Det må derfor drøftes om komiteene skal evalueres, om de samme komiteene skal fortsette og med samme mandat m.m. I tillegg oppnevnte NRØA i 2012 en publieringskomité med funksjonsperiode til utgangen av Arbeidsutvalget ga uttrykk for at fagkomiteene og publiseringskomiteene er nyttige for NRØA og er velfungerende tiltak som bør fortsette i kommende rådsmøteperiode. Arbeidsutvalget vedtok at komitélederne inviteres til et AU-møte i august-september for å drøfte fagkomiteenes funksjon. Sak om oppnevning av nye fagkomiteer tas opp i NRØAs høstmøte. Saksnr 18/15 Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA Høsten 2015 skal det gjennomføres valg av leder, nestleder samt arbeidsutvalgsmedlemmer til NRØA. Valgene skal gjøres for den neste fireårsperioden, med unntak av leder og nestleder som velges for to år om gangen. I henhold til reglementet foretas valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg på grunnlag av innstilling fra en valgkomité utpekt av det nasjonale rådet. Valgkomiteen må oppnevnes i NRØAs maimøte slik at valgkomiteens forslag til leder, nestleder og arbeidsutvalg kan legges fram og vedtas på høstens rådsmøte. Vedtak: 4 Arbeidsutvalget foreslår at NRØA oppnevner følgende valgkomité for valg av ny leder, nestleder og arbeidsutvalg for NRØA: Theo Schewe, Trine Ellekjær og Ole Gjølberg

5 Saksnr 19/15 Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering om status NOKUT har utvalgt revisorutdanningen som et pilotprosjekt for en av de nasjonale deleksamener i høyere utdanning som de har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre. NRØA har oppnevnt en prosjektgruppe bestående av medlemmene av fagkomiteen for regnskaps- og revisjonsfag, Trine Ellekjær fra arbeidsutvalget og Mona Majgaard fra arbeidsutvalget/uhr. Prosjektgruppen ved Kjell Magne Baksaas har utarbeidet notatet Design/ prinsippnotat for pilot med nasjonal eksamen i Bachelor i regnskap og revisjon, datert , og NOKUT har likeledes utarbeidet et notat Roller og ansvar Nasjonal deleksamen regnskaps- og revisjonsfag, datert der roller og ansvar er presisert. Det ble 2. mars bli holdt et møte mellom relevante deltakere i prosjektet, NRØAs prosjektgruppe og NOKUT. Trine Ellekjær orienterte om at det fra institusjonene ble gitt mye nyttig informasjon til NOKUT, spesielt om de administrative utfordringene ved tiltaket. NOKUT har i etterkant av møtet bedt institusjonene oppnevne kontaktpersoner. Kunnskapsdepartementet har ved brev av sendt Nasjonale deleksamener endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene., rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon på høring med høringsfrist 4. mai I Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon foreslås en ny 5 som vil lyde: «Departementet kan bestemme at de skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.» Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag er bedt om å vurdere forslaget, men komiteen har ikke gitt noen tilbakemelding i saken. UHR vil utarbeide en høringsuttalelse som vil bli vedtatt av UHRs styre. Forslaget til høringsuttalelse vil før styrebehandlingen bli oversendt arbeidsutvalget for eventuelle kommentarer. Vedtak: Saken tas til orientering. Det gis en orientering i NRØAs maimøte, mens resultatene og evalueringen av deleksamen tas opp i NRØAs høstmøte. Saksnr 20/15 Siviløkonomtittelen Kunnskapsdepartementet rettet i 2013 en henvendelse til UHR ved NRØA og NRT om det var ønskelig å beskytte siviløkonom-/sivilingeniør-tittlene, og begge rådene ønsket dette. NRØA uttalte eksplisitt at rådet mente at det ikke burde være Econa som skulle tildeles denne oppgaven. Departementet har sendt en mail til sekretariatet om at de overveier å gjøre slutt på Econas praksis hvor Econa etter søknader fra personer med utenlandsk økonomisk utdanning vurderer om de kan bruke siviløkonomitittelen. KD opplyser at det var flere som spilte inn dette forslaget i forbindelse med høringen om gradsforskriften. Departementet ser at det er 5

6 problematisk at ECONA gir en slik godkjenning uten hjemmel. Det ønskes i den anledning sektorens innspill på at departementet nå foreslår å endre denne praksisen. Departementet skriver følgende i en oppfølgende mail: Det følger som kjent av universitets- og høyskoleloven 3-5 tredje ledd at institusjonene som er akkrediterte etter uhl. selv avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. Dette medfører at personer som har tatt en utdanning i utlandet som tilsvarer en gammel siviløkonomigrad, kan kontakte for eksempel NHH som da vurderer denne søknaden (jevngodhetsvurdering). Hvis departementet åpner for at siviløkonom (samt sivilingeniør) kan gis som en tilføyelse på vitnemålet, vil da NHH ha mulighet til å gi dette også til den med utenlandsk utdanning gitt at de faglige kravene samsvarer. Arbeidsutvalget mener saken må deles i to separate saker: a) Utenlandske studenter/kandidater som søker om å få sidetittelen siviløkonom (se vedtak a) b) Studier ved våre medlemsinstitusjoner som ønsker å bruke siviløkonomtittelen som sidetittel (Leder viste til samtale med UiA som uttrykker at de er vel vitende om at de bryter med NRØAs vedtak når de gir sidetittelen siviløkonom for mastere i regnskap og revisjon) Se vedtak b. Vedtak: a) Alle institusjoner som tildeler master i øk.adm. med sidetittel siviløkonom bør kunne godkjenne og tildele denne sidetittelen for søkere som har tatt utdanning i utlandet. For at siviløkonomtittelen kan tildeles, bør kandidaten ha en utdanning der tilfredsstiller BØA- og MØA-kravene, dvs at utdanningen må være jevngod nok i mengde og innhold med disse kravene. Econa bør ikke ha denne retten. b) Sak om bruk av sidetittelen siviløkonom for masterstudier ved våre medlemsinstitusjoner drøftes i NRØAs oktobermøte. Saksnr 21/15 NRØA-møtet mai NRØAs maimøte holdes som avtalt mai ved Handelshøyskolen BI, campus Nydalen. Det er reservert rom på SAS-hotellet rett ved BI. Middagen om kvelden blir på Grefsenkollen restaurant. BI foreslår at møtet 11. mai innledes med en rundvisning på campus Nydalen i stedet for et faglig foredrag. Arbeidsutvalget vedtok følgende forslag til saksliste: 08/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 09/15 Referat fra NRØA-møtet 7. januar

7 10/15 Rapport for NRØA /15 Drøfting av ny forskerskole i bedriftsøkonomi 13/15 Implementering av karakterbeskrivelsene. Hva har institusjonene gjort? 14/15 Publiseringssaken 15/15 Forslag til valgkomité for valg til ledelse av NRØA 16/15 Deleksamen i bachelor i regnskap og revisjon. Orientering 12/15 Forskningssaken. Orientering 18/15 Siviløkonomtittelen. Orientering 19/15 Praksis i bachelor i økonomi og administrasjon. Orientering om status I tillegg er BI spurt om vi kan få en orientering om deres system for digital eksamen Inger Johanne Pettersen, HiST, har deltatt i evalueringen av svenske institusjoner med øk.adm.utdanning. Hun har tilbudt å gi en orientering på et NRØA-møte. Arbeidsutvalget vedtok at hun forespørres om å gi en slik orientering. Samtidig bes hun, eller en av de andre fra publiseringskomiteen, om å delta under denne saken, jf. sak 22/15. Leder kontakter Jon Holm, Forskningsrådet, for å spørre om å få en orientering om næringsph. D./offentlig-pH. D.-ordningen. Samtidig bes Forskningsrådet om å oppnevne ny observatør til NRØA. Saksnr 22/15 Publiseringssaken Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) godkjente som kjent NRØAs forslag til nivå 2-liste. NPU ga videre honnør til NRØAs publiseringsutvalg for det kvalitetsarbeidet som var gjort på listen, men påpekte samtidig at det er ønskelig at de ved neste års nominering benytter muligheten til å foreslå flere kanaler til nivå 2 for å komme nærmere 20 %. Det ble vedtatt at arbeidsutvalget ved leder skulle be NRØAs publiseringsutvalg om å starte arbeidet med å vurdere hvilke tidsskrifter på nivå 1 som bør flyttes opp til nivå 2. Målsetningen er at nivå 2 skal tilsvare 20 % av produksjonen, og det betyr at det kanskje er snakk om så mye som 20 tidsskrifter som skal løftes opp til nivå 2. I tillegg til dette vil de enkelte fagmiljøene kunne nominere tidsskrifter i henhold til vanlig prosedyre på høsten Saken ble lagt frem som en orienteringssak i NRØA-møtet 7. januar 2015, herunder ble det orientert om at fagmiljøene kan tenke ut og ha forslag klare til opprykk av flere kanaler til nivå 2. Leder har ved informert leder av publiseringsutvalget Leif Sandal om vedtaket i NPU. Sandal er imidlertid på reise til tidlig mai. Det vises også til sak 21/15. Vedtak: Sekretariatet bes sende ovennevnte informasjon til hele publiseringskomiteen. Sekretariatet ber samtidig om at et av komitémedlemmene deltar på NRØA-møtet i mai under denne saken. 7

8 Saksnr 23/15 Orienteringer Møte med Nærings- og fiskeridepartementet Bjarte Ravndal, Theo Schewe og Mona Majgaard hadde et møte med Nærings- og fiskeridepartementet om behovet for rekrutteringsstillinger innenfor det økonomiskadministrative fagområdet. Møtet var et svar på vår anmodning i brev av Rådsleder ga en kort orientering fra møtet. Sekretariatet ga følgende orienteringer: 1) 24. mars hadde UHRs generalsekretær og Mona Majgaard et møte med BIs rektor Jan Inge Henjesand der bl.a. BI engasjement i NRØA ble drøftet. Sekretariatet fremhevet BIs positive deltakelse i arbeidsutvalget, i karaktergruppene og i Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag, samt at NRØA ser det som meget verdifullt at BI slutter seg til søknaden om en ny forskerskole i bedriftsøkonomi. 2) Som meddelt tidligere påviste sekretæren faktafeil ved NIFUs rapport Utdanner vi økonomer for framtidens behov. Rapporten er nå revidert, og konklusjonene er endret i samsvar med dette. 3) Som oppfølging av vedtak i arbeidsutvalget ble det sendt brev til Universitetet i Agder om at det ikke er i samsvar med NRØAs vedtak at siviløkonomtittelen brukes som sidetittel for master i regnskap og revisjon ved UiA. 4) Det ble gitt en orientering om NHOs kompetansebarometer UHR Alf Rasmussen ny generalsekretær i UHR UHRs styre tilsatte i dag, Alf Rasmussen, som ny generalsekretær for UHR. Alf Rasmussen kommer fra stillingen som direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) hvor han har vært direktør siden Rasmussen har lang erfaring fra Universitets- og høyskoleavdelingen i KD, fra Nordisk Ministerråd og som leder for SIU. Alf Rasmussen tiltrer stillingen som generalsekretær 1. september 2015, stillingen er på åremål for 6 år. - Det var mange gode søkere til stillingen som generalsekretær. UHRs styre er svært glad for at Alf Rasmussen har takket ja, sier styreleder Ole Petter Ottersen. - UHR er en svært viktig organisasjon for hele universitets- og høyskolesektoren, og særlig nå når institusjonene er inne i store omstillingsprosesser. Jeg gleder meg til å begynne i en utfordrende og spennende stilling, sier Alf Rasmussen. Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring UHRs utdanningsutvalg ønsker å bidra til en bedre nasjonal samordning av sensurarbeidet, og mener at karaktersetting og sensurpraksis må ledelsesforankres og omtales i institusjonenes kvalitetssystem. Våren 2014 satte utdanningsutvalget ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere sensurordningene innen høyere utdanning. Gruppen leverte sin rapport i desember 2014 og utdanningsutvalget besluttet at rapporten skulle sendes på høring i sitt møte februar

9 Utdanningsutvalget ber høringsinstansene spesielt å uttale seg i forhold til hovedpunktene i anbefalingene fra arbeidsgruppen i kapittel 6: forslag om felles regler med minstekrav for tallet på sensorer og minstekrav til ekstern sensur forslag om samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger forslag om prøveordning med nasjonale sensorkorps I tillegg bes høringsinstansene om å uttale seg om det foreslåtte minstekravet til tallet på sensorer (interne og eksterne) vil føre til vesentlig økte kostnader ved den enkelte institusjon jf. kapittel 6.5 i rapporten. Høringsfristen er 24. april. _horing Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse. Utdanningsutvalget sendte retningslinjene på høring våren medlemsinstitusjoner avga høringsuttalelser. Utkastet til nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i utdanningsutvalget. Med retningslinjene rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og UHR ser dette som et viktig insitament for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke undervisningskvaliteten. Dette ansvaret ligger hos institusjonene, men vi håper at de veiledende retningslinjene kan bidra på en god måte i institusjonenes arbeid på dette området. Styret fattet følgende vedtak: 1.UHRs styre gir sin anbefaling til «De nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse». 2.Retningslinjene sendes ut til UH-sektoren sammen med styrets vedtak, og legges ut på UHRs nettsider. 3.Styret ber videre utdanningsutvalget om å arbeide for å få oversikt over, informere om og eventuelt støtte opp om bruken av retningslinjene og utvikling av UH-pedagogiske kurs, i samarbeid med det nasjonale nettverket for UH-pedagogikk. Aktuelle tiltak kan f.eks. være nasjonale konferanser, evalueringer m.m. Utdanningsutvalget bes også å vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utrede et system for merittering innen undervisning i UH-sektoren. Vi håper at de veiledende retningslinjene tas i bruk og oppleves som nyttige for institusjonene. Utdanningsutvalget vil følge opp arbeidet med denne saken nasjonalt, og tar gjerne imot innspill fra sektoren. Retningslinjene kan lastes ned her. _og_hog Andre Mer enn dobler antall Offentlig sektor ph. D.-stipendiater Universitetet i Agder har i løpet av de siste tre månedene økt antall Offentlig sektor ph. D.- stipendiater på universitetets doktorgradsprogrammer fra to til fem. 9

10 BI stiller nye krav til studentene I strategien for settes det klare forventninger til studentene: Hvilke verdier og holdninger skal dere som BI-studenter stå for? - See more at: Rekordmange tar grad i utlandet Aldri har så mange studenter reist ut for å ta en grad. Men for første gang på mange år faller antallet norske studenter som tar deler av utdanningen i utlandet. Saksnr 24/15 Eventuelt Arbeidsutvalget hadde satt datoen 8. juni som mulighet for et AU-møte. Tidspunktet ble endret til 10. juni. Det avklares etter rådsmøtet i mai om møtet avholdes. 10

11 NOTAT Til: UHRs forskningsutvalg Vår dato: Fra: NRØA Vår ref.: Saksbehandler: Mona Majgaard Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling. Høringsuttalelse fra NRØA Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotat, ref. 14/3868, med svarfrist Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) ved arbeidsutvalget har drøftet departementets forslag om endringer i Forskrift av 9. februar 2006, nr 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Regjeringens mål er å øke kvaliteten i høyere utdanning og forskning, og departementet understreker at den viktigste forutsetningen er «at det faglige personalet har høy kompetanse, og at kompetansen er tilpasset institusjonens oppgaver, profil og ambisjon». Departementet slår fast at på grunn av dagens ordning med opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger, er institusjonenes muligheter for selv å planlegge faglig utvikling og ivareta ønsket akademisk standard, svekket, og at «kompetansenivået for personer med samme tittel kan dermed variere betydelig mellom institusjoner og innad på en institusjon». NRØA er enig i departementets syn. På grunn av at institusjoner i dag må gi opprykk til egne ansatte som er blitt tilkjent kompetanse ved søknad på utlyst stilling ved andre institusjoner, er mange søknader ikke reelle, men har kun som formål at søkerne får tildelt opprykk i egen stilling ved egen institusjon. Det gir både merarbeid og unødvendige merutgifter ved institusjonen som har utlyst stillingen. Dette rammer spesielt institusjoner og studiesteder utenfor de store byene der søkertilfanget ofte er mer begrenset, og der det er fristende for andre å levere jobbsøknad primært for å få vurdert kompetansenivået for deretter å søke om opprykk ved egen institusjon. Dessuten svekker dette samtidig moderinstitusjonens muligheter til å ivareta ønsket standard. 11

12 Vi støtter departementets mål om at institusjonene selv skal få bedre kontroll over bedømmingen, og at det gis adgang til å fastsette samme krav til nivået på stillinger ved tilsetting og ved opprykk. Pga ovennevnte støtter NRØA spesielt følgende av departementets forslag til endringer: Opprykk til høyere stillingsnivå kan bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt eller godkjent. Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7. NRØA ønsker dessuten å vise til en ytterligere svakhet i gjeldende forskrift fra 9. februar 2006 som ikke er tatt med i endringsforslaget, men som absolutt bør vurderes i denne sammenheng: I 2-1(1), 2-2(1) og 2-3(1) står følgende setning: «Opprykk etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver». Vi mener at denne begrensningen ikke bare er unødvendig, men står i direkte konflikt med den foreslåtte endringen og departementets intensjon om å gi institusjonene større handlingsrom i kompetansepolitikken. Dersom institusjoner skal få større kontroll over opprykk av egne ansatte, må de samme institusjonene også kunne tillegge ansatte som har fått opprykk, andre arbeidsoppgaver enn de hadde før opprykket. For eksempel må en førsteamanuensis som har fått opprykk til professor ved egen institusjon, kunne få tildelt nye oppgaver og større ansvar fra egen institusjon i samsvar med vedkommendes nye, høyere stilling. 12

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

STYRESEMINAR OG STYREMØTE

STYRESEMINAR OG STYREMØTE Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer