Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Leder av NRØA Bjarte Ravndal ønsket dernest velkommen til NRØAmøtet Det var utsendt følgende forslag til saksliste: NRØA-sak 1/14 Innkalling og saksliste NRØA-sak 2/14 Referat fra NRØA-møte 3/13 NRØA-sak 3/14 Rapport om kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA-sak 4/14 Rapport fra Fagkomité for etikk NRØA-sak 5/14 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA-sak 6/14 NRØA karakterrapport for 2014 NRØA-sak 7/14 Arbeidsplan for NRØA, justert november Orientering NRØA-sak 8/14 NRØA-møtene vår og høst 2014 NRØA-sak 9/14 Regnskapsførerforskriften. Orientering NRØA-sak 10/14 Orienteringssaker NRØA-sak 11/14 Eventuelt

2 SAKSNR 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAKSNR 02/14 Referat fra NRØA-møtet 14. oktober 2013 Forslag til referat fra NRØA-møtet 14. oktober ble sendt til møtedeltakerne ved mail av 22. oktober med en ukes merknadsfrist. Det kom en presisering fra Heidi Bjørstad til sak 35/13. Denne er tatt inn i referatet som hermed er å anse som godkjent og er lagt ut på NRØAs hjemmeside. SAKSNR 03/14 Rapport om kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet Erik Vea presenterte i møtet bakgrunnen og historikken bak NRØAs arbeid med kartlegging av faglige ressurser, publiseringsaktivitet, rekrutteringsutfordringer og eksternt finansierte aktiviteter innenfor det økonomisk-administrative fagområde samt hovedfunnene i kartleggingen. Likeledes presenterte han arbeidsutvalgets forslag til hvordan funnene bør brukes på kort, mellomlang og lang sikt. På kort sikt er arbeidsutvalgets møte med UHRs styre 10. juni viktig. På mellomlang og lang sikt ble nevnt samarbeidet med Forskerskolen i bedriftsøkonomi og eventuelt å arbeide for å videreføre denne, videreføring av samarbeidet med Norges forskningsråd og økt fokus på EU-finansiert forskning. Leder innledet til drøfting ved å vise til at arbeidsutvalget vil arbeide for å få frem den politiske rollen som forener NRØA. Han ønsket tilbakemelding på hva rapportens funn kan brukes til, og hva AU skal formidle overfor UHRs styre og etter vert Kunnskapsdepartementet. Arbeidsutvalget mener rapporten bl.a. skal brukes til å få flere stipendiater innenfor fagområdet I drøftingene av saken ble det bl.a. gitt uttrykk for følgende synspunkter: NRØA er enig med arbeidsutvalget i at rapporten bl.a. bør brukes til arbeidet med å få flere stipendiater Det er viktig å få fagområdet synliggjort, herunder å få frem forskjellen mellom økonomisk-administrativ utdanning og samfunnsfag. Hovedinntrykket er at utredningen avdekker de samme problemer som det ble vist til i forskningsnotatet fra NSO stilte spørsmål om hvordan institusjonene jobber for å få flere til å ta en doktorgrad. 2

3 Det ble gitt uttrykk for at når det gjelder dr.grads.-produksjon i regnskaps- og revisjonsfagene, er det kun NHH og BI som kan bære dette, og at det er best å samle ressursene på dette fagområdet. Det ble vist til at på BI har ca. 1/3 av stipendiatene annen finansiering enn fra Kunnskapsdepartementet, derav er det en del nærings-ph.d.-er. Det skal gis forskningsbasert utdanning. Derfor trenges vitenskapelig personale, men det trenges også praktikere til å undervise. Leder viste til at arbeidsutvalget har innledet en diskusjon med Forskningsrådet om en eventuell fagevaluering av det økonomisk-administrative fagområdet. Andre fagområder som har hatt en slik evaluering har brukt denne til kvalitetsutvikling. Vi har imidlertid en kommunikasjonsutfordring overfor Forskningsrådet da de oftest tenker på samfunnsøkonomi når de taler om økonomisk utdanning og forskning. En mulig NOKUT-evaluering ble også nevnt, og det ble i den sammenheng vist til at det er viktig at en evaluering vurderer både utdanning og forskning. Det ble vist til en annen kommunikasjonsutfordring: NHO uttaler således at vårt fagområde ikke driver næringsrettet forskning pga at de kun ser på det samfunnsfaglige området under ett og ikke ser på det økonomisk-administrative fagområdet spesielt. Vedtak: NRØA slutter seg til rapporten NRØAs kartlegging av faglige ressurser, publiseringsaktivitet, rekrutteringsutfordringer og eksternt finansierte aktiviteter innenfor det økonomisk-administrative fagområde 2013, datert og arbeidsutvalgets forslag til videre fremdrift i saken. SAKSNR 04/14 Rapport fra Fagkomité for etikk Fagkomité for etikk hadde til NRØA-møtet ferdigstilt Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning Leder innledet med å poengtere at komiteen har gjort en meget grundig og god jobb, og at rapporten gir et godt grunnlag til å følge dette opp med tanke på eventuell styrking av undervisningen på feltet. Arbeidsutvalget foreslår at komiteen videreføres til høsten 2015 slik at den får samme funksjonsperiode som de øvrige fagkomiteer. Han redegjorde deretter for arbeidsutvalgets synspunkter på rapportens forslag til endring av planene for BØA og MØA: Når det gjelder BØA, har planen vært aktiv i ca. to år. Dermed har vi enda ikke hatt et helt kull som fullfører utdanningen i henhold til denne planen. Vi hadde en første erfaringsdiskusjon på rådsmøtet i mai 2013, og arbeidsutvalgets vurdering er at vi trenger 3

4 ytterligere noen år før vi tar en reell diskusjon om endring av planen. Som rapporten også viser, er det også et stort innslag av etikkundervisning ved de fleste institusjonene. Det er mer snakk om det totale omfang og avveining mellom obligatorisk og/eller den pedagogiske innretningen. AU ønsker at dette fortsatt overlates til institusjonene og foreslår derfor at planen ikke endres på nåværende tidspunktet. AU vil imidlertid understreke at AU ønsker fortsatt fokus på saken fram mot en eventuell revidering av hele planen. Når det gjelder MØA viser AU til at dette er en strukturplan. Det er ikke noen konkrete angivelser av emnestørrelser for noen emner eller fag, utover rammene for major, minor og masteroppgaven. Dersom det innføres konkret minimumskrav for etikk, vil dette være det eneste konkrete fagområdet som får en slik plass i planen. Dette vil ikke være hensiktsmessig. Imidlertid vil AU også her understreke at det er behov for å følge det opp i de nærmeste årene. I drøftingene av saken kom følgende synspunkter frem: NSO ønsker at etikk skal få en større plass i BØA og mener at det er uheldig å utsette saken slik som AU foreslår. Rapporten mangler en evaluering av hva som gir best effekt: Egne kurs eller integrering. Det er kun administrasjonsfagene som har egne læringsutbyttebeskrivelser for etikk i BØA. Det henstilles til komiteen å følge opp overfor institusjonene slik at etikk ikke blir et rent administrasjonsfag. Endres BØA-planen, vil de få konsekvenser for BRR. Det ble foreslått skrevet en kronikk som forteller at etikk er en viktig del av det økonomisk-administrative studiet. Leder av fagkomité for etikk etterlyste klare føringer fra NRØA til hva komiteen skal arbeide med. Han viste videre til at de 7.5 sp. i etikk som komiteen anbefaler i BØA er TOTALT sett, dvs både et selvstendig emne og emnet integrert i de andre fagene. Det må være et eget emne i etikk for å presentere teori og gi studentene verktøy som kan anvendes i de andre fagene. Han sluttet seg til forslaget om å skrive en kronikk. Vedtak: 1. Fagkomité for etikk videreføres ut denne perioden og vurderes på ny sammen med de andre fagkomiteene. Komiteen får et særskilt ansvar for å følge opp hva som skjer på fagområdet under nåværende planer. Arbeidsutvalget gis fullmakt til en nærmere presisering av mandatet i samråd med komiteen. 2. BØA-planen endres ikke på nåværende tidspunkt. Etikk har en sentral plass ved de fleste institusjoner, og NRØA ønsker at ansvaret for hvordan dette gjøres fortsatt er overlatt til de enkelte institusjonene 4

5 3. MØA-planen endres ikke på nåværende tidspunkt. SAKSNR 05/14 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA vedtok våren 2013 å nedsette en arbeidsgruppe for karaktersetting av masteroppgaver. Professor Terje Vassdal, leder av arbeidsgruppen, presentere arbeidsgruppens foreløpige forslag i NRØAs oktobermøte, og NRØAs medlemmer ble invitert til å komme med innspill innen 1. desember. Det kom ikke noen innspill i saken. Den ferdigstilte rapporten var utsendt til rådsmøtet. Terje Vassdal innledet med å redegjøre for bakgrunnen for at karaktergruppen ble nedsatt. Han gjennomgikk arbeidsgruppens mandat og rapportens anbefalinger. Gruppen har således utarbeidet generiske karakterbeskrivelser for masterarbeidet og et forslag til hvordan karakterbeskrivelsene kan implementeres. Arbeidsgruppen vil ikke foreslå en felles sensorveiledning for institusjonene, men viser til den generelle sensorveiledningen. Det vil heller ikke foreslå bruk av et felles sensurskjema. Gruppen foreslår at anslagsvis masteroppgaver kontrollsensureres av en kvalifisert sensurgruppe hvert år. Arbeidsgruppen hadde avslutningsvis utarbeidet en karakteroversikt over masterarbeiderne for perioden Denne viser at karakterene varierer mye, og at det er de største institusjonene som gir best karakterer. Følgende kom frem i drøftingene av saken: NSO ønsker mest mulig standardisering for å få mest lik vurdering fra institusjon til institusjon Arbeidsgruppens medlem Gabriel Benito poengterte at den eksterne sensor skal ivareta rettferdighetsprinsippet. Gruppens forslag til kontrollsensur er ment å påse at dette systemet faktisk fungerer NRØA kan anbefale, ikke pålegge, institusjonene å følge NRØAs vedtak i saken Sensor bør gi skriftlig begrunnelse for vurderingene. En muntlig høring anbefales av noen av NRØAs medlemmer A) I beskrivelsene for karakterene A og B heter det at «arbeidet fremstår som nyskapende og er arbeidsmessig (meget for karakteren A) omfattende». Det kom forslag om at «og» erstattes med «og/eller». Det ble votert over dette. Arbeidsgruppens forslag ble vedtatt. B) Om karakteren C heter det i første strekpunkt: «.Målene med oppgaven er i hovedsak godt definert, men med noen uklarhet». Det kom frem forslag om at ordlyden «men med noen uklarhet» tas ut. 5

6 Dette forslaget ble vedtatt. C) Arbeidsgruppen foreslår at karakterbeskrivelsene sendes til alle sensorer av masteroppgaver. NRØA vedtok å anbefale at karakterbeskrivelsene sendes til alle sensorer av masteroppgaver og til alle mastergradsstudentene. D) Arbeidsgruppen foreslår at anslagsvis masteroppgaver kontrollsensureres av en kvalifisert sensurgruppe hvert år. NRØA sluttet seg til forslaget. E) Arbeidsgruppen foreslår at alle institusjoner må ha samme regler når det gjelder veileders rolle i sensurarbeidet. NRØA endret «må» til «bør» under henvisning til at NRØA er et rådgivende organ. F) Arbeidsgruppen foreslår at den enkelte institusjon kan fortsette med den praksis de har for muntlig høring ved mastersensurering. Det ble votert over dette. Flertallet støttet arbeidsgruppens forslag. Det ble i drøftingene nevnt at det bør kunne tas inn på karakterbevisene at NRØA har innført nye karakterbeskrivelser med virkning for de masteroppgavene som innleveres fra våren NRØA ba AU komme med forslag til hvordan implementeringen kan organiseres, herunder organiseringen og finansieringen av kontrollsensuren. Vedtak: 1. NRØA slutter seg til anbefalingene i rapporten fra NRØAs karakterutvalg med de justeringene som ble vedtatt i møtet. 2. NRØA vedtar at tiltakene implementeres for de masteroppgavene/-arbeidene som innleveres fra våren SAKSNR 06/14 NRØAs karakterrapport 2014 UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser. Formålet har vært å få en nasjonal koordinering og en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de ulike fagnivåene. En arbeidsgruppe under UHR (analysegruppen) har analysert karakterrapportene og på bakgrunn av disse utarbeidet nasjonale karakterrapporter. 6

7 NRØA har bidratt til disse undersøkelsene ved å utarbeide flere karakterrapporter for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon samt to karakterrapporter på masterstudiene. Rapportene har vært grundig drøftet i NRØA-møtene og er også oversendt til NRØAs medlemsinstitusjoner for internt bruk. UHR ba ved brev av fagmiljøene delta i en ny runde med undersøkelser i perioden Hvert fagområde vil være gjenstand for én undersøkelse i perioden. UHRs analysegruppe har skissert en rekke problemstillingene som kan inngå i karakterundersøkelsene. Arbeidsutvalget har vurdert hvilke av analysegruppens forslag til tema som er mest relevant. På bakgrunn av at det både i rapportene fra UHRs analysegruppe og i SØF-rapport nr. 03/13 påpekes en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon, fremla arbeidsutvalget forslag om at NRØAs karakterundersøkelse 2014 bør ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. NRØA gjorde følgende vedtak i samsvar med arbeidsutvalgets forslag 1. NRØAs karakterundersøkelse 2014 vil ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe på fem medlemmer for utarbeiding av karakterrapporten 3. De institusjonene som tilbyr masterutdanninger foreslår et medlem til arbeidsgruppen, og arbeidsutvalget nedsetter utvalget på bakgrunn av de innkomne forslag. Kenneth Fjell representerer arbeidsutvalget i arbeidsgruppen. SAKSNR 07/14 Arbeidsplan for NRØA, justert november Orientering Arbeidsplan for NRØA for perioden ble vedtatt i NRØA-møte mai Arbeidsutvalget har etterfølgende foretatt prioriteringer, fastsatt tidspunkter for gjennomføring av de ulike tiltakene samt plassering av ansvaret for oppfølgingen av tiltakene. Arbeidsutvalget har funnet det naturlig å foreta noen justeringer i arbeidsplanen etter at planen har fungert i en toårsperiode. Disse justeringene ble vedtatt av arbeidsutvalget i møtet i november. Det justerte forslaget, datert , ble lagt frem for NRØA til orientering og eventuelle kommentarer. Vedtak: NRØA tar sak om justert arbeidsplan for NRØA , datert , til orientering. 7

8 SAKSNR 08/14 NRØA-møtene vår og høst 2014 I NRØA-møtet i oktober ble det bestemt at vårens NRØA-møte holdes i mai 2014 ved Høgskolen i Harstad. Det er i etterkant av møtet blitt bestemt at møtet holdes mai. Arbeidsutvalget har videre mottatt en invitasjon til å holde høstens NRØA-møte ved Høgskolen i Hedmark og har takket ja til dette. Det har ikke vært avholdt NRØA-møter ved høgskolen tidligere. I samråd med høgskolen er det bestemt at rådsmøtet holdes oktober. Vedtak: 1. NRØA godkjenner at vårens NRØA-møte holdes mai ved Høgskolen i Harstad. 2. NRØA godkjenner at høstens NRØA-møte holdes oktober ved Høgskolen i Hedmark. SAKSNR 09/14 Utdanningskravet i regnskapsførerforskriften. Orientering NRØA utarbeidet og vedtok som kjent etter oppfordring fra Finanstilsynet en anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører, datert Finanstilsynet sendte i ettertid forslag om endring i utdanningskravet for å bli autorisert Regnskapsfører på høring. Finanstilsynet foreslo her en endring i regnskapsførerforskriften som gjenspeiler NRØAs vedtatte plan. NRØA uttrykte i sin høringsuttalelse følgende: a) Høyere grad NRØA støtter forskriftsendringen. Som grunnlag for autorisasjon godkjennes mastergrad/høyere grad dersom det i graden eller i tillegg til graden er bestått økonomisk/administrative emner av et omfang på minst 90 studiepoeng, og at det i tillegg er bestått emner som oppfyller profileringskravet på 60 studiepoeng i anbefalt plan som nevnt i første ledd. b) Overgangsordning NRØA mener at det er behov for en overgangsregel. Vi er enig at «utdanningskravet i gjeldende forskrift langt på vei oppfyller kravene i den anbefalte planen». Dog er læringsbeskrivelsene innen noen tema mer konkretisert, noe som medfører at den anbefalte planen vil kreve endringer i profileringsemnene ved noen institusjoner. Studenter som fullfører studiet til og med våren 2014, og kandidater som nå er i praksisperiode må kunne følge utdanningskravene som forelå da de gjennomførte sin utdanning. Vi vil derfor foreslå at kandidater kan søke om autorisasjon fram til med bakgrunn i utdanningskravet som forelå på det tidspunkt de gjennomførte sin utdanning med en bekreftelse fra universiteter/høyskoler om at utdanningskravet i forskrift er oppfylt. 8

9 Det var i etterkant av høringsrunden et dialogmøte mellom Finanstilsynet, arbeidsutvalget og leder av fagkomiteen for regnskaps- og revisjonsfag for drøfting av enkelte aspekter ved gjennomføringen av endringen. Det var spesielt forhold knyttet til godkjenning av høyere grads studier og overgangsordninger som ble diskutert. Finanstilsynet har ved brev av om Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnsaksfører, vedlagt Endring av regnskapsførerforskriften 1-1, oversendt tilsynets konklusjoner i saken. I denne sammenhengen ber Finanstilsynet NRØA om å gjennomføre enkelte endringer i anbefalt plan. Det gjelder Finanstilsynets beslutning om at søkere med høyere grad skal få autorisasjon bare ved å oppfylle 60 sp. i profilereringsemnene som nevnt i anbefalt plan. Videre ønsker Finanstilsynet de to fotnotene til emnene skatte- og avgiftsrett i pkt. IV fjernet under henvisning til at ordlyden i foreslåtte forskriftsbestemmelser er endret. Finanstilsynet har videre bestemt at det ikke skal fastsettes en overgangsregel for studenter som er i et studieløp eller som er i praksis etter endt utdanning. Tilsynet viser i denne sammenheng til at de mener at utdanningskravet i gjeldende forskrift langt på vei er i samsvar med kravene i anbefalt plan hvorfor utdanningsinstitusjonene relativt rask kan innrette sitt utdanningstilbud til det nye utdanningskravet. Finanstilsynet vil vedta forskriftsbestemmelsen om krav til utdanning for å bli autorisert regnskapsfører før årsskiftet, med ikrafttredelse 1. juli Finanstilsynet ber om en tilbakemelding på anmodningen om endring av anbefalt plan. Arbeidsutvalget ba Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag om å vurdere saken, og både komiteen og arbeidsutvalget kom frem til at Finanstilsynets konklusjoner tas til etterretning. Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører er justert i samsvar med dette. Dette er meddelt Finanstilsynet. Fagkomiteen har videre informert om at som følge av at Stortinget har opphevet arveavgiften per er det nødvendig med en liten endring av læringsutbyttebeskrivelsene på skatterett både i denne planen og i de nasjonale retningslinjene for Bachelor i regnskap og revisjon. Dette er gjort i de to plandokumentene. Leder av Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Kjell Magne Baksaas redegjorde i møtet for saken og for fagkomiteens vurderinger. Vedtak: NRØA tar Finanstilsynets konklusjoner og arbeidsutvalgets vurdering til etterretning. SAKSNR 09/14 Orienteringer Det var følgende orienteringssaker: 9

10 Arbeidsutvalget Bachelor i regnskap og revisjon UHR 100 millioner til økt satsing på kunnskap UHR er glad for at vi har blitt lyttet til og at potten til den resultatbaserte omfordeling styrkes med 100 mill kr, sier styreleder Ole Petter Ottersen. Pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet, tilleggsproposisjon statsbudsjett for 2014, datert 8. november 2013 Universitets- og høgskolerådet ønsker fortsatt gratis utdanning i Norge UHR sitt representantskapsmøte går i mot regjeringens forslag om å utrede innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits. Internasjonalisering er av stor betydning for norsk høyere utdanning, og som et høykostland i utkanten av Europa og i et lite språkområde er det viktig ikke å legge sten til byrden for dem som ønsker å studere i Norge. Vi ønsker fortsatt å tiltrekke oss studenter med ulik bakgrunn, erfaring og kunnskap. Vi har i Norge opprettet NORHED-programmet for å bidra til kompetanseutvikling i det globale Sør - da er det ulogisk å pålegge studenter fra Sør en studieavgift. Norske utdanningsinstitusjoner har også et samfunnsansvar, og Norge bør som et rikt land opprettholde tilbudet om gratis utdanning til alle. UHR ber derfor Stortinget om å stoppe en utredning av skolepenger for studenter utenfor EØS-området. Pressemelding Endringer i veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)etter en omfattende prosess som resulterte i rapporten Én ph.d.-grad for fremtidens behov. Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og oppfølging av denne i form av blant annet en bred høring i 2012, har UHRs styre i samarbeid med UHRs forskningsutvalg vedtatt endringer i 2 og 10 i veiledende retningslinjer for ph.d.-graden. Endringene innebærer først og fremst at betegnelsen "forsknings- og utviklingsarbeid" er innarbeidet i 2 og at det er lagt til et nytt avsnitt om krav til avhandlingen og avhandlingens form i 10. UHRs oppfølging av NIFUs evaluering av norsk ph.d.-utdanning (2012) har ført til innføring av midtveisevaluering ( 9) samt mindre justeringer/presiseringer i forbindelse med opptak ( 5.1) og veiledning ( 7.2). Endringsforslagene var ute til høring før sommerferien i Ut over nevnte endringer av substansiell art er det foretatt noen mindre presiseringer og språklig forbedringer (se bl.a. 17). De nye veiledende retningslinjene er nå lagt ut på UHRs ressurssider i pdf-format, på norsk og engelsk, se: Kunnskapsdepartementet Vil ha langtidsplan for forskning og høyere utdanning 10

11 På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 5. november 2013 bekreftet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han vil legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten Skal vi realisere ambisjonene, så trenger vi en mer strategisk og koordinert forskningspolitikk. En konsistent politikk som sikrer at de ulike delene av systemet for høyere utdanning og forskning fungerer bedre og mer helhetlig. Derfor trenger vi en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I talen han holdt, understreket statsråden at regjeringen vil øke ressursbruken på forskning og høyere utdanning vesentlig de kommende årene, og at det derfor blir viktig med tydelige prioriteringer og en helhetlig, konsistent og langsiktig langtidsplan KD Nyhet, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Mottatte innspill PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile. Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Norges forskningsråd Prioriteringer for norsk forskning i 2015 I innspillet til arbeidet med statsbudsjett for 2015 foreslås en samlet vekst på en milliard kroner til Forskningsrådet. Halvparten av denne veksten rettes mot hovedprioriteringer innenfor åtte satsingsområder /p ?WT.ac=forside_nyhet Andre Milliongave til NHH for utdanningskvalitet NHH er tildelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for Prisen er på én million kroner og gis til en utdanningsinstitusjon som kan dokumentere fremragende arbeid med studiekvalitet. NHH får prisen for bachelorkurset «Økonomi og psykologi». Advarer mot «mastersyken» Sjefen i arbeidsgiverforeningen Spekter mener altfor mange unge tar masterutdanning. Det er en mastersyke som farer over landet, sier Anne-Kari Bratten til Avisenes Nyhetsbyrå. Hun viser til at tilbudet innenfor master og bachelor har blitt doblet på ti år. Samtidig spår Statistisk sentralbyrå at Norge kommer til å få underskudd med folk med fagutdanning og med høyere utdanning av lav grad. 11

12 698 professorer i Norge over 65 år Pensjonsalder. Svært mange med førstekompetanse i universitets- og høgskolesektoren går snart av med pensjon. 698 professorer må erstattes de neste fem åra. Ny horisont for europeisk forskning EU-parlamentet har kommet til enighet om å bruke 655 milliarder kroner på forskning frem mot år Erasmus+ for høyere utdanning Ny rapport: «Økonomiskolene 2013» Over 1100 studenter svarte i slutten av vårsemesteret på en rekke spørsmål i Econas studentundersøkelse knyttet til det pedagogiske og faglige tilbudet ved sitt lærested, det utenomfaglige tilbudet og sin egen økonomi. Econa har sammenstilt resultatene i rapporten «Økonomiskolene 2013». SAKSNR 10/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 12

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer