Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Leder av NRØA Bjarte Ravndal ønsket dernest velkommen til NRØAmøtet Det var utsendt følgende forslag til saksliste: NRØA-sak 1/14 Innkalling og saksliste NRØA-sak 2/14 Referat fra NRØA-møte 3/13 NRØA-sak 3/14 Rapport om kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA-sak 4/14 Rapport fra Fagkomité for etikk NRØA-sak 5/14 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA-sak 6/14 NRØA karakterrapport for 2014 NRØA-sak 7/14 Arbeidsplan for NRØA, justert november Orientering NRØA-sak 8/14 NRØA-møtene vår og høst 2014 NRØA-sak 9/14 Regnskapsførerforskriften. Orientering NRØA-sak 10/14 Orienteringssaker NRØA-sak 11/14 Eventuelt

2 SAKSNR 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAKSNR 02/14 Referat fra NRØA-møtet 14. oktober 2013 Forslag til referat fra NRØA-møtet 14. oktober ble sendt til møtedeltakerne ved mail av 22. oktober med en ukes merknadsfrist. Det kom en presisering fra Heidi Bjørstad til sak 35/13. Denne er tatt inn i referatet som hermed er å anse som godkjent og er lagt ut på NRØAs hjemmeside. SAKSNR 03/14 Rapport om kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet Erik Vea presenterte i møtet bakgrunnen og historikken bak NRØAs arbeid med kartlegging av faglige ressurser, publiseringsaktivitet, rekrutteringsutfordringer og eksternt finansierte aktiviteter innenfor det økonomisk-administrative fagområde samt hovedfunnene i kartleggingen. Likeledes presenterte han arbeidsutvalgets forslag til hvordan funnene bør brukes på kort, mellomlang og lang sikt. På kort sikt er arbeidsutvalgets møte med UHRs styre 10. juni viktig. På mellomlang og lang sikt ble nevnt samarbeidet med Forskerskolen i bedriftsøkonomi og eventuelt å arbeide for å videreføre denne, videreføring av samarbeidet med Norges forskningsråd og økt fokus på EU-finansiert forskning. Leder innledet til drøfting ved å vise til at arbeidsutvalget vil arbeide for å få frem den politiske rollen som forener NRØA. Han ønsket tilbakemelding på hva rapportens funn kan brukes til, og hva AU skal formidle overfor UHRs styre og etter vert Kunnskapsdepartementet. Arbeidsutvalget mener rapporten bl.a. skal brukes til å få flere stipendiater innenfor fagområdet I drøftingene av saken ble det bl.a. gitt uttrykk for følgende synspunkter: NRØA er enig med arbeidsutvalget i at rapporten bl.a. bør brukes til arbeidet med å få flere stipendiater Det er viktig å få fagområdet synliggjort, herunder å få frem forskjellen mellom økonomisk-administrativ utdanning og samfunnsfag. Hovedinntrykket er at utredningen avdekker de samme problemer som det ble vist til i forskningsnotatet fra NSO stilte spørsmål om hvordan institusjonene jobber for å få flere til å ta en doktorgrad. 2

3 Det ble gitt uttrykk for at når det gjelder dr.grads.-produksjon i regnskaps- og revisjonsfagene, er det kun NHH og BI som kan bære dette, og at det er best å samle ressursene på dette fagområdet. Det ble vist til at på BI har ca. 1/3 av stipendiatene annen finansiering enn fra Kunnskapsdepartementet, derav er det en del nærings-ph.d.-er. Det skal gis forskningsbasert utdanning. Derfor trenges vitenskapelig personale, men det trenges også praktikere til å undervise. Leder viste til at arbeidsutvalget har innledet en diskusjon med Forskningsrådet om en eventuell fagevaluering av det økonomisk-administrative fagområdet. Andre fagområder som har hatt en slik evaluering har brukt denne til kvalitetsutvikling. Vi har imidlertid en kommunikasjonsutfordring overfor Forskningsrådet da de oftest tenker på samfunnsøkonomi når de taler om økonomisk utdanning og forskning. En mulig NOKUT-evaluering ble også nevnt, og det ble i den sammenheng vist til at det er viktig at en evaluering vurderer både utdanning og forskning. Det ble vist til en annen kommunikasjonsutfordring: NHO uttaler således at vårt fagområde ikke driver næringsrettet forskning pga at de kun ser på det samfunnsfaglige området under ett og ikke ser på det økonomisk-administrative fagområdet spesielt. Vedtak: NRØA slutter seg til rapporten NRØAs kartlegging av faglige ressurser, publiseringsaktivitet, rekrutteringsutfordringer og eksternt finansierte aktiviteter innenfor det økonomisk-administrative fagområde 2013, datert og arbeidsutvalgets forslag til videre fremdrift i saken. SAKSNR 04/14 Rapport fra Fagkomité for etikk Fagkomité for etikk hadde til NRØA-møtet ferdigstilt Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning Leder innledet med å poengtere at komiteen har gjort en meget grundig og god jobb, og at rapporten gir et godt grunnlag til å følge dette opp med tanke på eventuell styrking av undervisningen på feltet. Arbeidsutvalget foreslår at komiteen videreføres til høsten 2015 slik at den får samme funksjonsperiode som de øvrige fagkomiteer. Han redegjorde deretter for arbeidsutvalgets synspunkter på rapportens forslag til endring av planene for BØA og MØA: Når det gjelder BØA, har planen vært aktiv i ca. to år. Dermed har vi enda ikke hatt et helt kull som fullfører utdanningen i henhold til denne planen. Vi hadde en første erfaringsdiskusjon på rådsmøtet i mai 2013, og arbeidsutvalgets vurdering er at vi trenger 3

4 ytterligere noen år før vi tar en reell diskusjon om endring av planen. Som rapporten også viser, er det også et stort innslag av etikkundervisning ved de fleste institusjonene. Det er mer snakk om det totale omfang og avveining mellom obligatorisk og/eller den pedagogiske innretningen. AU ønsker at dette fortsatt overlates til institusjonene og foreslår derfor at planen ikke endres på nåværende tidspunktet. AU vil imidlertid understreke at AU ønsker fortsatt fokus på saken fram mot en eventuell revidering av hele planen. Når det gjelder MØA viser AU til at dette er en strukturplan. Det er ikke noen konkrete angivelser av emnestørrelser for noen emner eller fag, utover rammene for major, minor og masteroppgaven. Dersom det innføres konkret minimumskrav for etikk, vil dette være det eneste konkrete fagområdet som får en slik plass i planen. Dette vil ikke være hensiktsmessig. Imidlertid vil AU også her understreke at det er behov for å følge det opp i de nærmeste årene. I drøftingene av saken kom følgende synspunkter frem: NSO ønsker at etikk skal få en større plass i BØA og mener at det er uheldig å utsette saken slik som AU foreslår. Rapporten mangler en evaluering av hva som gir best effekt: Egne kurs eller integrering. Det er kun administrasjonsfagene som har egne læringsutbyttebeskrivelser for etikk i BØA. Det henstilles til komiteen å følge opp overfor institusjonene slik at etikk ikke blir et rent administrasjonsfag. Endres BØA-planen, vil de få konsekvenser for BRR. Det ble foreslått skrevet en kronikk som forteller at etikk er en viktig del av det økonomisk-administrative studiet. Leder av fagkomité for etikk etterlyste klare føringer fra NRØA til hva komiteen skal arbeide med. Han viste videre til at de 7.5 sp. i etikk som komiteen anbefaler i BØA er TOTALT sett, dvs både et selvstendig emne og emnet integrert i de andre fagene. Det må være et eget emne i etikk for å presentere teori og gi studentene verktøy som kan anvendes i de andre fagene. Han sluttet seg til forslaget om å skrive en kronikk. Vedtak: 1. Fagkomité for etikk videreføres ut denne perioden og vurderes på ny sammen med de andre fagkomiteene. Komiteen får et særskilt ansvar for å følge opp hva som skjer på fagområdet under nåværende planer. Arbeidsutvalget gis fullmakt til en nærmere presisering av mandatet i samråd med komiteen. 2. BØA-planen endres ikke på nåværende tidspunkt. Etikk har en sentral plass ved de fleste institusjoner, og NRØA ønsker at ansvaret for hvordan dette gjøres fortsatt er overlatt til de enkelte institusjonene 4

5 3. MØA-planen endres ikke på nåværende tidspunkt. SAKSNR 05/14 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA vedtok våren 2013 å nedsette en arbeidsgruppe for karaktersetting av masteroppgaver. Professor Terje Vassdal, leder av arbeidsgruppen, presentere arbeidsgruppens foreløpige forslag i NRØAs oktobermøte, og NRØAs medlemmer ble invitert til å komme med innspill innen 1. desember. Det kom ikke noen innspill i saken. Den ferdigstilte rapporten var utsendt til rådsmøtet. Terje Vassdal innledet med å redegjøre for bakgrunnen for at karaktergruppen ble nedsatt. Han gjennomgikk arbeidsgruppens mandat og rapportens anbefalinger. Gruppen har således utarbeidet generiske karakterbeskrivelser for masterarbeidet og et forslag til hvordan karakterbeskrivelsene kan implementeres. Arbeidsgruppen vil ikke foreslå en felles sensorveiledning for institusjonene, men viser til den generelle sensorveiledningen. Det vil heller ikke foreslå bruk av et felles sensurskjema. Gruppen foreslår at anslagsvis masteroppgaver kontrollsensureres av en kvalifisert sensurgruppe hvert år. Arbeidsgruppen hadde avslutningsvis utarbeidet en karakteroversikt over masterarbeiderne for perioden Denne viser at karakterene varierer mye, og at det er de største institusjonene som gir best karakterer. Følgende kom frem i drøftingene av saken: NSO ønsker mest mulig standardisering for å få mest lik vurdering fra institusjon til institusjon Arbeidsgruppens medlem Gabriel Benito poengterte at den eksterne sensor skal ivareta rettferdighetsprinsippet. Gruppens forslag til kontrollsensur er ment å påse at dette systemet faktisk fungerer NRØA kan anbefale, ikke pålegge, institusjonene å følge NRØAs vedtak i saken Sensor bør gi skriftlig begrunnelse for vurderingene. En muntlig høring anbefales av noen av NRØAs medlemmer A) I beskrivelsene for karakterene A og B heter det at «arbeidet fremstår som nyskapende og er arbeidsmessig (meget for karakteren A) omfattende». Det kom forslag om at «og» erstattes med «og/eller». Det ble votert over dette. Arbeidsgruppens forslag ble vedtatt. B) Om karakteren C heter det i første strekpunkt: «.Målene med oppgaven er i hovedsak godt definert, men med noen uklarhet». Det kom frem forslag om at ordlyden «men med noen uklarhet» tas ut. 5

6 Dette forslaget ble vedtatt. C) Arbeidsgruppen foreslår at karakterbeskrivelsene sendes til alle sensorer av masteroppgaver. NRØA vedtok å anbefale at karakterbeskrivelsene sendes til alle sensorer av masteroppgaver og til alle mastergradsstudentene. D) Arbeidsgruppen foreslår at anslagsvis masteroppgaver kontrollsensureres av en kvalifisert sensurgruppe hvert år. NRØA sluttet seg til forslaget. E) Arbeidsgruppen foreslår at alle institusjoner må ha samme regler når det gjelder veileders rolle i sensurarbeidet. NRØA endret «må» til «bør» under henvisning til at NRØA er et rådgivende organ. F) Arbeidsgruppen foreslår at den enkelte institusjon kan fortsette med den praksis de har for muntlig høring ved mastersensurering. Det ble votert over dette. Flertallet støttet arbeidsgruppens forslag. Det ble i drøftingene nevnt at det bør kunne tas inn på karakterbevisene at NRØA har innført nye karakterbeskrivelser med virkning for de masteroppgavene som innleveres fra våren NRØA ba AU komme med forslag til hvordan implementeringen kan organiseres, herunder organiseringen og finansieringen av kontrollsensuren. Vedtak: 1. NRØA slutter seg til anbefalingene i rapporten fra NRØAs karakterutvalg med de justeringene som ble vedtatt i møtet. 2. NRØA vedtar at tiltakene implementeres for de masteroppgavene/-arbeidene som innleveres fra våren SAKSNR 06/14 NRØAs karakterrapport 2014 UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser. Formålet har vært å få en nasjonal koordinering og en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de ulike fagnivåene. En arbeidsgruppe under UHR (analysegruppen) har analysert karakterrapportene og på bakgrunn av disse utarbeidet nasjonale karakterrapporter. 6

7 NRØA har bidratt til disse undersøkelsene ved å utarbeide flere karakterrapporter for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon samt to karakterrapporter på masterstudiene. Rapportene har vært grundig drøftet i NRØA-møtene og er også oversendt til NRØAs medlemsinstitusjoner for internt bruk. UHR ba ved brev av fagmiljøene delta i en ny runde med undersøkelser i perioden Hvert fagområde vil være gjenstand for én undersøkelse i perioden. UHRs analysegruppe har skissert en rekke problemstillingene som kan inngå i karakterundersøkelsene. Arbeidsutvalget har vurdert hvilke av analysegruppens forslag til tema som er mest relevant. På bakgrunn av at det både i rapportene fra UHRs analysegruppe og i SØF-rapport nr. 03/13 påpekes en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon, fremla arbeidsutvalget forslag om at NRØAs karakterundersøkelse 2014 bør ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. NRØA gjorde følgende vedtak i samsvar med arbeidsutvalgets forslag 1. NRØAs karakterundersøkelse 2014 vil ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe på fem medlemmer for utarbeiding av karakterrapporten 3. De institusjonene som tilbyr masterutdanninger foreslår et medlem til arbeidsgruppen, og arbeidsutvalget nedsetter utvalget på bakgrunn av de innkomne forslag. Kenneth Fjell representerer arbeidsutvalget i arbeidsgruppen. SAKSNR 07/14 Arbeidsplan for NRØA, justert november Orientering Arbeidsplan for NRØA for perioden ble vedtatt i NRØA-møte mai Arbeidsutvalget har etterfølgende foretatt prioriteringer, fastsatt tidspunkter for gjennomføring av de ulike tiltakene samt plassering av ansvaret for oppfølgingen av tiltakene. Arbeidsutvalget har funnet det naturlig å foreta noen justeringer i arbeidsplanen etter at planen har fungert i en toårsperiode. Disse justeringene ble vedtatt av arbeidsutvalget i møtet i november. Det justerte forslaget, datert , ble lagt frem for NRØA til orientering og eventuelle kommentarer. Vedtak: NRØA tar sak om justert arbeidsplan for NRØA , datert , til orientering. 7

8 SAKSNR 08/14 NRØA-møtene vår og høst 2014 I NRØA-møtet i oktober ble det bestemt at vårens NRØA-møte holdes i mai 2014 ved Høgskolen i Harstad. Det er i etterkant av møtet blitt bestemt at møtet holdes mai. Arbeidsutvalget har videre mottatt en invitasjon til å holde høstens NRØA-møte ved Høgskolen i Hedmark og har takket ja til dette. Det har ikke vært avholdt NRØA-møter ved høgskolen tidligere. I samråd med høgskolen er det bestemt at rådsmøtet holdes oktober. Vedtak: 1. NRØA godkjenner at vårens NRØA-møte holdes mai ved Høgskolen i Harstad. 2. NRØA godkjenner at høstens NRØA-møte holdes oktober ved Høgskolen i Hedmark. SAKSNR 09/14 Utdanningskravet i regnskapsførerforskriften. Orientering NRØA utarbeidet og vedtok som kjent etter oppfordring fra Finanstilsynet en anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører, datert Finanstilsynet sendte i ettertid forslag om endring i utdanningskravet for å bli autorisert Regnskapsfører på høring. Finanstilsynet foreslo her en endring i regnskapsførerforskriften som gjenspeiler NRØAs vedtatte plan. NRØA uttrykte i sin høringsuttalelse følgende: a) Høyere grad NRØA støtter forskriftsendringen. Som grunnlag for autorisasjon godkjennes mastergrad/høyere grad dersom det i graden eller i tillegg til graden er bestått økonomisk/administrative emner av et omfang på minst 90 studiepoeng, og at det i tillegg er bestått emner som oppfyller profileringskravet på 60 studiepoeng i anbefalt plan som nevnt i første ledd. b) Overgangsordning NRØA mener at det er behov for en overgangsregel. Vi er enig at «utdanningskravet i gjeldende forskrift langt på vei oppfyller kravene i den anbefalte planen». Dog er læringsbeskrivelsene innen noen tema mer konkretisert, noe som medfører at den anbefalte planen vil kreve endringer i profileringsemnene ved noen institusjoner. Studenter som fullfører studiet til og med våren 2014, og kandidater som nå er i praksisperiode må kunne følge utdanningskravene som forelå da de gjennomførte sin utdanning. Vi vil derfor foreslå at kandidater kan søke om autorisasjon fram til med bakgrunn i utdanningskravet som forelå på det tidspunkt de gjennomførte sin utdanning med en bekreftelse fra universiteter/høyskoler om at utdanningskravet i forskrift er oppfylt. 8

9 Det var i etterkant av høringsrunden et dialogmøte mellom Finanstilsynet, arbeidsutvalget og leder av fagkomiteen for regnskaps- og revisjonsfag for drøfting av enkelte aspekter ved gjennomføringen av endringen. Det var spesielt forhold knyttet til godkjenning av høyere grads studier og overgangsordninger som ble diskutert. Finanstilsynet har ved brev av om Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnsaksfører, vedlagt Endring av regnskapsførerforskriften 1-1, oversendt tilsynets konklusjoner i saken. I denne sammenhengen ber Finanstilsynet NRØA om å gjennomføre enkelte endringer i anbefalt plan. Det gjelder Finanstilsynets beslutning om at søkere med høyere grad skal få autorisasjon bare ved å oppfylle 60 sp. i profilereringsemnene som nevnt i anbefalt plan. Videre ønsker Finanstilsynet de to fotnotene til emnene skatte- og avgiftsrett i pkt. IV fjernet under henvisning til at ordlyden i foreslåtte forskriftsbestemmelser er endret. Finanstilsynet har videre bestemt at det ikke skal fastsettes en overgangsregel for studenter som er i et studieløp eller som er i praksis etter endt utdanning. Tilsynet viser i denne sammenheng til at de mener at utdanningskravet i gjeldende forskrift langt på vei er i samsvar med kravene i anbefalt plan hvorfor utdanningsinstitusjonene relativt rask kan innrette sitt utdanningstilbud til det nye utdanningskravet. Finanstilsynet vil vedta forskriftsbestemmelsen om krav til utdanning for å bli autorisert regnskapsfører før årsskiftet, med ikrafttredelse 1. juli Finanstilsynet ber om en tilbakemelding på anmodningen om endring av anbefalt plan. Arbeidsutvalget ba Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag om å vurdere saken, og både komiteen og arbeidsutvalget kom frem til at Finanstilsynets konklusjoner tas til etterretning. Anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon profilering regnskapsfører er justert i samsvar med dette. Dette er meddelt Finanstilsynet. Fagkomiteen har videre informert om at som følge av at Stortinget har opphevet arveavgiften per er det nødvendig med en liten endring av læringsutbyttebeskrivelsene på skatterett både i denne planen og i de nasjonale retningslinjene for Bachelor i regnskap og revisjon. Dette er gjort i de to plandokumentene. Leder av Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Kjell Magne Baksaas redegjorde i møtet for saken og for fagkomiteens vurderinger. Vedtak: NRØA tar Finanstilsynets konklusjoner og arbeidsutvalgets vurdering til etterretning. SAKSNR 09/14 Orienteringer Det var følgende orienteringssaker: 9

10 Arbeidsutvalget Bachelor i regnskap og revisjon UHR 100 millioner til økt satsing på kunnskap UHR er glad for at vi har blitt lyttet til og at potten til den resultatbaserte omfordeling styrkes med 100 mill kr, sier styreleder Ole Petter Ottersen. Pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet, tilleggsproposisjon statsbudsjett for 2014, datert 8. november 2013 Universitets- og høgskolerådet ønsker fortsatt gratis utdanning i Norge UHR sitt representantskapsmøte går i mot regjeringens forslag om å utrede innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits. Internasjonalisering er av stor betydning for norsk høyere utdanning, og som et høykostland i utkanten av Europa og i et lite språkområde er det viktig ikke å legge sten til byrden for dem som ønsker å studere i Norge. Vi ønsker fortsatt å tiltrekke oss studenter med ulik bakgrunn, erfaring og kunnskap. Vi har i Norge opprettet NORHED-programmet for å bidra til kompetanseutvikling i det globale Sør - da er det ulogisk å pålegge studenter fra Sør en studieavgift. Norske utdanningsinstitusjoner har også et samfunnsansvar, og Norge bør som et rikt land opprettholde tilbudet om gratis utdanning til alle. UHR ber derfor Stortinget om å stoppe en utredning av skolepenger for studenter utenfor EØS-området. Pressemelding Endringer i veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)etter en omfattende prosess som resulterte i rapporten Én ph.d.-grad for fremtidens behov. Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og oppfølging av denne i form av blant annet en bred høring i 2012, har UHRs styre i samarbeid med UHRs forskningsutvalg vedtatt endringer i 2 og 10 i veiledende retningslinjer for ph.d.-graden. Endringene innebærer først og fremst at betegnelsen "forsknings- og utviklingsarbeid" er innarbeidet i 2 og at det er lagt til et nytt avsnitt om krav til avhandlingen og avhandlingens form i 10. UHRs oppfølging av NIFUs evaluering av norsk ph.d.-utdanning (2012) har ført til innføring av midtveisevaluering ( 9) samt mindre justeringer/presiseringer i forbindelse med opptak ( 5.1) og veiledning ( 7.2). Endringsforslagene var ute til høring før sommerferien i Ut over nevnte endringer av substansiell art er det foretatt noen mindre presiseringer og språklig forbedringer (se bl.a. 17). De nye veiledende retningslinjene er nå lagt ut på UHRs ressurssider i pdf-format, på norsk og engelsk, se: Kunnskapsdepartementet Vil ha langtidsplan for forskning og høyere utdanning 10

11 På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 5. november 2013 bekreftet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han vil legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten Skal vi realisere ambisjonene, så trenger vi en mer strategisk og koordinert forskningspolitikk. En konsistent politikk som sikrer at de ulike delene av systemet for høyere utdanning og forskning fungerer bedre og mer helhetlig. Derfor trenger vi en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I talen han holdt, understreket statsråden at regjeringen vil øke ressursbruken på forskning og høyere utdanning vesentlig de kommende årene, og at det derfor blir viktig med tydelige prioriteringer og en helhetlig, konsistent og langsiktig langtidsplan KD Nyhet, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Mottatte innspill PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile. Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Norges forskningsråd Prioriteringer for norsk forskning i 2015 I innspillet til arbeidet med statsbudsjett for 2015 foreslås en samlet vekst på en milliard kroner til Forskningsrådet. Halvparten av denne veksten rettes mot hovedprioriteringer innenfor åtte satsingsområder /p ?WT.ac=forside_nyhet Andre Milliongave til NHH for utdanningskvalitet NHH er tildelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for Prisen er på én million kroner og gis til en utdanningsinstitusjon som kan dokumentere fremragende arbeid med studiekvalitet. NHH får prisen for bachelorkurset «Økonomi og psykologi». Advarer mot «mastersyken» Sjefen i arbeidsgiverforeningen Spekter mener altfor mange unge tar masterutdanning. Det er en mastersyke som farer over landet, sier Anne-Kari Bratten til Avisenes Nyhetsbyrå. Hun viser til at tilbudet innenfor master og bachelor har blitt doblet på ti år. Samtidig spår Statistisk sentralbyrå at Norge kommer til å få underskudd med folk med fagutdanning og med høyere utdanning av lav grad. 11

12 698 professorer i Norge over 65 år Pensjonsalder. Svært mange med førstekompetanse i universitets- og høgskolesektoren går snart av med pensjon. 698 professorer må erstattes de neste fem åra. Ny horisont for europeisk forskning EU-parlamentet har kommet til enighet om å bruke 655 milliarder kroner på forskning frem mot år Erasmus+ for høyere utdanning Ny rapport: «Økonomiskolene 2013» Over 1100 studenter svarte i slutten av vårsemesteret på en rekke spørsmål i Econas studentundersøkelse knyttet til det pedagogiske og faglige tilbudet ved sitt lærested, det utenomfaglige tilbudet og sin egen økonomi. Econa har sammenstilt resultatene i rapporten «Økonomiskolene 2013». SAKSNR 10/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 12

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet via høringsportal regjeringen.no Vår referanse Vår dato 17/02286-2 Deres referanse 04.12.2017 Deres dato 17/3352 04.09.2017 Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Thomas Bogen, Espen Gressetvold og Trine Ellekjær.

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning Moholt 12.06.2017 ILU 17/17: Orientering om virksomheten A. Nasjonal politikk B. Utdanning C. Forskning D. Administrasjon, inkludert arbeid med strategisk

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Jan Haaland, Iver Bragelien, Kirsten Foss, Aasmund Eilifsen, Nora Guthe, Nikolai Belsvik. Marte Bjerke Olsen, Kjetil Sudmann Larssen

Jan Haaland, Iver Bragelien, Kirsten Foss, Aasmund Eilifsen, Nora Guthe, Nikolai Belsvik. Marte Bjerke Olsen, Kjetil Sudmann Larssen MØTEPROTOKOLL Programutvalget for masterutdanningen Dato: 15.04.2016 kl. 9:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 14/00045 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Jan Haaland, Iver Bragelien, Kirsten Foss,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 5. mars 2012 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell,

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk,

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, implementering på NTNU og på DMF Det medisinske fakultet, NTNU internt seminar 4. oktober 2010 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen 40 år gammel konstatering, motivasjon

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs analysegruppe) heter det s. 5:

I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs analysegruppe) heter det s. 5: Rapport fra karakterutvalget i NRØA Bakgrunn NRØA behandlet i Sak 04/13 karaktersetting av masteroppgaver. I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i NRØA 17. - 18. oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Prorektor Kristian Bogen ønsket velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge Leder

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Termer på Terminus. Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Termer på Terminus. Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Termer på Terminus Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket UHR og NPHs konferanse om kvalifikasjonsrammeverket Bergen 25. 26. januar 2010 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Termer

Detaljer