SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/290-6 Rekneskapsrapport 2. tertial 2008 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1) Budsjettendringar: Meirforbruk og manglande avkastning i høve budsjettet, vert å finansiere med midlar frå disposisjonsfond med til saman kr ,-. Tap på aksjar og fondsmidlar, kr ,- skal dekkast frå kursreguleringsfondet. 2) Innkjøpskontroll. Alle innkjøp over kr ,- skal avklarast med rådmann. Vidare ber ein om at alle innkjøp vert nøye vurdert og at ein samtidig vurderer om innkjøpet kan utsettast. 3) Tilsettingsstopp. Leikanger kommune innfører tilsettingsstopp. Avvik frå dette må avklarast med rådmann. DOKUMENT: Marknadsvurdering frå Pareto Forvaltning AS. (Vedlagt) SAKSUTGREIING: Årsbudsjettet for 2008 vart vedteke av Leikanger kommunestyre den For å få budsjettet i balanse, vart driftsramma redusert med kr ,-. Innsparinga vart mellom anna gjennomført ved reduksjon av stillingsressursar.

2 Driftsbudsjettet inneheld dessutan ein post på kr ,-, som er refusjon av mva ved bygging av fleirbrukshall i Denne vert ført til inntekt i driftsbudsjettet og bidreg såleis til å få budsjettet i balanse. Med slike føresetnader lagt til grunn, er det viktig å fylgje med på utviklinga gjennom året for å halde best mogleg økonomisk styring og kontroll. Rådmannen har gått gjennom rekneskapen pr Inntekter og utgifter vil variere fordi aktiviteten endrar seg, og dei vil svinge fordi forbruksmønsteret ikkje er likt fordelt gjennom året. Sjølv om ein heller ikkje no kan sjå ekstakt korleis rekneskapen for heile driftsåret 2008 vil bli, kan vi likevel sjå ein tydleg retning innan visse område. Rapporten gir med nokre unntak, i hovudsak eit samla syn ut frå dei største utgifts-og inntektspostane. Det vert berre kommentert på tenesteområde med avvik i høve budsjett. DRIFTSBUDSJETTET Løner og sosiale utgifter: pr Budsjett / løner og sos. utgifter ,5 Mottekne sjukepengar Netto lønsutgift ,4 63,64 Eit forbruk på 62,4 t.o.m. august mnd. ser tilsynelatande akseptabelt ut og at ein samla sett vil kome i balanse i høve til budsjettet. Men før vi kan konkludere på om lønsbudsjettet totalt sett vil halde, er det nokre andre forhold vi må ta omsyn til: 1. Kostnader med avvikling av ferie. I tillegg til det som verkeleg er bokført, reknar vi med at det framleis er kostnader med ferieavvikling som ikkje er rekneskapsført. Av ein budsjettpost på ferievikarar på kr ,-, har vi pr hatt eit forbruk på kr ,-. Vert denne posten nytta 100, aukar forbruket til ca Lønsauke etter lokale forhandlingar. Eit anna moment er at det meste av lønsreserven alt er fordelt, medan vi enno ikkje er ferdige med lokale forhandlingar. Dvs. at enkelte grupper framleis ikkje vert løna etter ny tariff og vi har difor eit etterslep også i høve lønsoppgjeret. Lokal pott er utrekna til ca. kr ,- på årsbasis. I tillegg kjem sosiale kostnader. Lønsauke som fylgje av lokale forhandligar, vil for rekneskapsåret 2008 utgjere ca. kr ,-. 3. Bruk av vikarbyrå.

3 Bruk av vikarbyrå vert ikkje utgiftsført innafor lønn og kjem difor i tillegg til lønskostnaden. Pr er det nytta vikarbyrå for til saman ,-. Det er i all hovudsak pleie og omsorg som må nytte denne tenesta for å få avvikla feriar og dekke opp for sjukefråvær. Ser ein på dei største einskildområda (ansvarsområde med over 1 mill i lønnsutgifter ex sos utg.), er det pleie og omsorg som skil seg ut med høgst forbruk, både -vis og i kroner. Også Leikanger barneskule og barnehagane ligg noko høgt i høve budsjettet. Ved tenesteeininga pleie og omsorg, ser ein at dei og merkar seg og ut ved at ein alt tidleg i året hadde brukt over 100 av fleire budsjettpostar, mellom anna sjukevikar og lønn overtid. Ved pleie og omsorg har det i lengre tid vore vanskeleg å få tak sjukepleiarar og det har vore nødvendig med bruk av overtid, vikarbyrå med meir. For å endre på denne uheldige situasjonen, har ein arbeida bevist med rekruttering av sjukepleiarar. Ein har fått til nye avtalar, men det er likevel noko usikkert korleis situasjonen vert utover hausten. Pga sjukemeldingar i sommar, er det mykje ferie som skal avviklast i haust og mest truleg må ein nytte vikarbyrå for å få det til. Det har vore avvikling av særtiltak og lønsmidlar kan etter at ein har teke omsyn til bruk av vikartenester, omfordelast til andre ansvarsområde. Ein må for tenesteområdet pleie og omsorg vurdere om det er samsvar mellom budsjetterte midlar på lønn og reelt behov. Pr kan vi oppsummere tenesteeininga til: Oversikt lønn pleie og omsorg Framsk Budsjett Avvik mot budsjett Leikanger sjukeheim - drift Heimebasert omsorg Særtiltak heimebasert omsorg Vikartenester Refusjon frå folketrygda Totalt Med utgangspunkt i data pr , og dei føresetnader som her er lagt til grunn, vil truleg tenesteområdet pleie og omsorg få ein meirkostnad på løn utgjerande ca. 1,2 mill kroner. Andre driftsutgifter: Andre driftsutgifter pr Budsjett 2008 (inkl. justeringar) 8/ eksterne kjøp til eigenpr ,9 66, kjøp av eksterne teneste ,3 66, overføring til andre ,2 66,67

4 49 reservar og tilleggsløyving ,3 Sum andre driftsutgifter ,37 66,67 Vurdert under eitt, ligg andre driftsutg. innafor budsjettet. Men går vi i detaljar, ser vi at også her er det enkelte rammeområder som utemerkar seg meir enn andre med for høgt forbruk. Dei største områda er pleie og omsorg, sosialkontorteneste og barnevernsteneste. Tidlegare erfaring tilseier at dei aller fleste tenesteområde vil pr ha disponert 100 av sine budsjettmidlar og ein kan difor ikkje forvente å kunne omfordele driftsmidlar. Det siste året er det innkjøpt og sett i verk fleire fagprogram ute i etatane og det kan sjå ut til at både innkjøp og drift av desse nye dataprogramma kan vere underbudsjettert. Slik situasjonen er pr , ser det ut til at vi etter omfordeling av midlar frå felles datautgifter, framleis manglar ca kr ,- for å fullfinansiere oppstart og drift. Pleie og omsorg: Meirforbruket på driftsutgifter spreier seg ut over fleire postar og har sitt utspring i ulike krav og behov, nye hygienekrav, innkjøp av senger, endringar på kjøken osv. Status pr , andre driftsutgifter for pleie og omsorg er: Driftsutgifter pleie og omsorg pr Budsjett 2008 i Over/mindreforbruk pr Leikanger sjukeheim - drift Heimebasert omsorg Div. særtiltak heimebasert omsorg Sjølv om vi trekker ut vikartenester med kr ,-, vil tenesteeininga kome ut med eit meirforbruk i 2008 og ein må vurdere innkjøpsstopp, dvs berre gå til innkjøp av det som absolutt er nødvendig. Tenesteeininga må sjølv kome fram til forventa forbruk 2008 og behov for budsjettendring. Sosial og barnevern: Innan barnevern er det sett i gang tiltak som ikkje er budsjettert og vi har fått framhald av tiltak der vi har budsjettert med at tiltaket skulle avsluttast. I tillegg har det og vore trong for relativt store midlar til juridisk hjelp. Driftsutg. sosial- og barnevernst Budsjett 2008 i Over/mindreforbruk pr Sosialhjelp Etablering av NAV-kontor Generell barnevernsteneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utanfor familien Bustadtilskot Husbanken Tilskotsordningar for eldre/uføre Tiltak for funksjonshemma

5 Driftsutgiftene er alt pr ca ,- over totalbudsjettet for området i Tenesteeininga må sjølv vurdere forventa forbruk 2008 og behov budsjettendring. Andre driftsinntekter: Andre driftsinntekter pr Budsjett 2008 Innbetalt sals- og leigeinntekter , refusjon av utlegg for andre , overføring frå andre ,9 Sum andre driftsutgifter ,6 Sals og leigeinntekter: Husleigeinntekter ser ut til å vere à jour pr Kommunale avgifter forfell til betaling to gonger i året og vil mellom dei periodane framstå som eit avvik i høve budsjett. Refusjon av utlegg for andre: Store postar her er Kulturskulen i Sogn. Grunna periodisk innbetaling av refusjonar frå kommunane Luster og Sogndal, vil det mellom kvar halvårige innbetaling framstå som manglande innbetaling i høve budsjett. Elles inneheld posten også refusjon av sjukepengar, pt. kr ,-. Refusjon frå folketrygda vert ikkje budsjettert og vil påverka innbetalt til å sjå betre ut enn det stoda faktisk er. Overføring frå andre: Skatt og rammetilskot: I budsjettet er det lagt til grunn eit rammetilskot på kr 28,4 mill. og skatt på inntekt og formue ca. kr 41,2 mill. Slik KS sin prognosemodell ser ut, oppdatert med innbyggartal pr , vert rammetilskotet på kr 29,1mill. Folketalet er redusert med 20 personar til 2179, men kommunen får likevel auke i rammetilskotet pga endring i alderssamansettinga. Skatteanslaget er sett til ca 42 mill kr. Eigedomsskatt vert innkravd i to terminar, fyrste med forfall i april. Eigedomsskatten for 1. termin er utrekna til kr ,- og samsvarar med ca. 50 av budsjettert. Refusjon for kapitalutgifter i samband med bygging av ny sjukeheim og skule, budsjettert med ca 1,3 mill kr, vert fyrst utbetalt i desember mnd. Ut frå dei føresetnader vi har pr , kan ein oppjustere rammetilskot og skatt på inntekt og formue med til saman kr ,-. Finansutgifter og finansieringstransaksjonar: pr Budsjett 2008 (oppd.pr )

6 Renter på lån (inkl.form.lån) ,9 Avdrag ,4 Fondsavsetjingar, avskr , Finansieringsutgifter ,3 Finansieringsutgiftene er samansett av renter, avdrag, avsetjingar til fond og avskrivingar. Det meste av avskrivingar og avsetjingar vert ikkje registrert før ved årsoppgjeret. Renter: Renter på lån til Kommunalbanken har halvårlege terminar og betalte renter pr er renter for 182 dgr, med forfall Neste forfall Rentesats på lån med flytande rente vert regulert kvart halvår. Ved siste låneopptak, , vart avtala rente lik 6 mnd. nibor, 6,347. Nye renteavtalar med Kommunalbanken ligg på høvesvis 6,25 og 6,08 nom.rtr. Renta er då fastsett ut frå 6 mnd. NIBOR og med frådrag for avtala margin. (Pr er 6 mnd NIBOR på 7,04 I budsjettet er det berekna ei snittrente på 5,75. Samla gjeld utgjer kr ,-. Renteswap: Etter er vi ikkje lenger sikra med rentederivat. I 2008 har slike fin.instrument medført tilbakebetaling av renter med ca. kr ,-. Forventar rentekostnad 2008 på ca ,-, har då ikkje kjennskap til rentesats etter , men har gjort eit overslag med 7 (ca 6 mnd.nibor), eit meirforuk på ca kr ,-. Høg rentekostnad gir og god renteinntekt, sjå finansinntekter. Avdrag: I samband med refinansiering og opplåning for 2008, vart det i mars betalt avdrag for åra 2006, 2007 og Sidan avdrag for 2006 ikkje tidlegare er utgiftsført som avdrag, innheld posten avdrag for to år. Jfr. finansieringsinntekter, der tilsvarande sum vert inntektsført og gir dermed ingen resultateffekt. Avdrag 2006 kr ,-. Avdrag for 2008 er pt. rekneskapsført med kr ,-, medan lovkravet er på ca.. kr ,-. Ved refinansiering i september 2008 vert avdrag justert til å samsvare med lovkrav for Finansinntekter og finansieringstransaksjonar: pr Budsjett 2008

7 Renteinntekter Avkastning fond./ aksjeutbyte Bruk av fond, avskrivingar Sum finansieringsinntekter Renteinntekter: Leikanger kommune har i deler av 2008 hatt uvanleg høg saldo på bankkontoen i Sparebanken Sogn og Fjordane. Årsaka ligg i ein systemfeil i skatteprogrammet, ein feil som har ført til at kommunen har fått ståande større midlar på eigen driftskonto. Dette har resultert i at vi er godskrivne med nesten 1,4 mill i renter og vi har opptente, ikkje forfalne renter, på ca kr ,-, ei meirinntekt på ca. 1,2 mill kr. Avkastning på aksjar og fond: Avkastning på fondmidlar er à jour pr og er ved utgangen av juli negativ med ca. 4,3 mill kr. Ca kr 1.2 mill av denne negative utviklinga, skuldast endring av rekneskapsprinsipp vedrørande føring av obligasjonar. For å nå ei budsjettert avkastning på 4,6 mill kroner, manglar vi pr.31. august 8,9 mill kroner. Viser kopi av konto for avkastning, der ein kan sjå utviklinga gjennom året: (tal med minus er inntekt og tal utan forteikn er utgift) Pareto Mnd. rap. jan , Pareto - avkastning februar , Pareto - realis.avkastning , Pareto - Avkastning mars , Avkastning pareto april , Pareto - avkastning mai , Pareto - avkastning juni , Pareto mnd. rapp. juli ,00 Saldo pr : ,00 (negativ) Sjå elles vedlagt marknadsvurdering frå Pareto Forvaltning AS. Fond: Vedrørande bruk av fond, er kr ,- bruk av bundne fondsmidlar som er avsett til betaling av avdrag for Uttak av fondsmidlar: Når det gjeld uttak av fondsmidlar, er det no samsvar mellom bokført bruk og faktisk uttak av midlar frå fondet. I 2008 er det budsjettert med bruk av 18,2 mill kroner til investering, midlar som enno ikkje er ute av porteføljen. For unngå sal av aksjar på uheldige tidspunkt, er porteføljen er vekta ned i aksjar og auka opp i renteberande papir. Oppsummering: Det kan sjå ut til at vi går mot eit meirforbruk både på løn og andre driftsutgifter. Auka rentekostnad vert finansiert med auka renteinntekt på driftskontoen.

8 Kommunen kan og forvente ein auke av rammeoverføring frå staten på ca. kr ,-. Den største og vesentlegaste posten er sviktande avkastning på fondmidlane våre, ein inntektssvikt på ca.8,9 mill kroner. Meirinntekt Meirforbruk Mindreforbruk Lønn Andre dr. utgifter: Fagprogram Bokført meirforbruk Estimert meirf Mindreinntekt Skatt og rammetilskot Renter Avk.fond Auka forbruk / mindre inntekt Meirinntekt Nettoeffekt

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2012 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 8

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET...

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer