Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009"

Transkript

1 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen

2 Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble første gang sendt ut 10. november 2009, og ble avsluttet 7. desember Det kom inn 260 svar, og dette gir en svarprosent på 41. Tilsvarende tall var 224 svar og 34% i Representanter for ulike grupper i de tre kommunene Trondheim, Orkdal og Stjørdal er representert i undersøkelsen i hovedsak politikere, næringsliv, media, representanter for lokale og nasjonale myndigheter. Ut i fra bruttoutvalget på 640 navn er nettoutvalget på 260 godt sammensatt, og gir dermed et representativt og godt bilde av hva denne gruppen som helhet mener. Den statistiske feilmarginen i utvalget som helhet (alle de 260 spurte) ligger mellom 1,2 og 6,1 prosentpoeng, noe større i underutvalg. Denne rapporten presenterer svarene i form av totaltall (260 svar) og nedbrytninger for følgende fire grupper: politikere (81 svar), næringsliv (121 svar), media (6 svar), andre, dvs. vegvesen, kommune, fylkeskommune, kystverket / departement, organisasjoner (18 svar). For 34 av de spurte mangler opplysning om hvilken type respondent de er, og disse inngår dermed kun i totalen.

3 Utvalgets sammensetning: respondentgruppe Antall spurte 2009: Politikere* 36 % Næringsliv og vareeiere 3 Transportører 11 % Konsulenter 9 % Offentlige institusjoner og org.** 8 % Media *Politikere: politikere i Trondheim, Stjørdal og Orkdal **Offentlige institusjoner og org.: kommune, fylkeskommune, kystverk, departement, vegvesen, organisasjoner

4 Utvalgets sammensetning: arbeidssted Hvor er den virksomheten du representerer lokalisert / hvor er ditt arbeidssted? Antall spurte 2009: % % 9 % Orkanger / Orkdal Trondheim Stjørdal

5 Erfaring / kontakt med Trondheim Havn kontrollert for respondentgruppe Har du hatt kontakt (direkte eller via hjemmeside) eller erfaring med Trondheim Havn i løpet av det siste året? Antall spurte 2009: Politikere 5 46 % Offentlige inst. og org. 10 Næringsliv m vareeiere Media 72 % 67 % 28 % 3 Transportører 8 16 % Konsulenter 86 % 1 Totalt 7 3 Ja Nei

6 Erfaring / kontakt med Trondheim Havn kontrollert for arbeidssted Har du hatt kontakt (direkte eller via hjemmeside) eller erfaring med Trondheim Havn i løpet av det siste året? Antall spurte 2009: Orkdal 61 % 39 % Trondheim 75 % 25 % Stjørdal 45 % 55 % Totalt 7 3 Ja Nei

7 Erfaring / kontakt med Trondheim Havn Kommentar: 7 av 10 har altså vært i kontakt med eller hatt erfaring med Trondheim Havn i løpet av det siste året. Av alle politikerne i utvalget svarer 46% at de ikke har vært i kontakt med eller hatt erfaring med havna det siste året, og det tyder også på at det er et potensial for enda nærmere kontakt med både politikere og andre grupper. Andelen av politikere som har vært i kontakt/har erfaring med havna ser for øvrig ut til å være noe høyere i Orkdal og Trondheim enn i Stjørdal. Resultatene tyder også på at kontakten er best med miljøene i Trondheim, og at man dermed kanskje bør tenke igjennom om det kan kommuniseres enda bedre også med næringsliv, politikere og andre grupper i de to andre kommunene.

8 Trondheim Havns virksomhet kontrollert for respondentgruppe I hvilke av følgende kommuner tror du Trondheim Havn driver virksomhet? Antall spurte 2009: AGDENES MALVIK MELHUS ORKDAL RISSA SKAUN STJØRDAL TRONDHEIM LEKSVIK ØRLAND HITRA FRØYA % 6 % % % 16 % % 6 % 22 % 16 8 % 17 % 17 % % 8 % 6 % 1 6 % 19 % %% 6 % 9 % 12 % 17 % 7 % % 5 % 12 % 7 % 7 11 % 8 % 5 % % 4 67 % 8 79 % %% 79 % Politikere Offentlige inst. og org. Næringsliv m vareeiere Media % % 8 95 % Transportører Konsulenter Totalt 10 10

9 Trondheim Havns virksomhet kontrollert for arbeidssted I hvilke av følgende kommuner tror du Trondheim Havn driver virksomhet? Antall spurte 2009: AGDENES MALVIK MELHUS ORKDAL RISSA SKAUN STJØRDAL TRONDHEIM LEKSVIK ØRLAND HITRA FRØYA 11 % 5 6 % 16 % % 17 % % 7 % 6 % 9 % % 17 % 7 % 7 % 9 % 5 % 5 % 7 % 7 % 6 5 % % 36 % % % % % 79 % Orkdal Trondheim Stjørdal Totalt %

10 Trondheim Havns virksomhet Kommentar: Av alle spurte svarer 8 av 10 at Trondheim Havn også har virksomhet i Orkdal. Like mange nevner Stjørdal. Det ser dermed ut til at de fleste er klar over at Trondheim Havns virksomhet også omfatter havnene i Stjørdal og Orkdal. Andelen som er klar over dette er naturlig nok noe høyere blant de respondentene som har hatt kontakt med havna eller har erfaring med havna enn de som ikke har det, mens forskjellene er enda større når det gjelder den gruppen av respondenter som sier at de kjenner til Trondheim Havns fremtidsbilder om logistikknutepunkt og byutvikling. Av de som har hatt kontakt/erfaring nevner 87% Orkdal, mens 77% av de som ikke har hatt kontakt/erfaring nevner Orkdal. Forskjellen er langt mindre når det gjelder andelen som nevner Stjørdal (80% mot 76%). Av de som sier de kjenner til havnas fremtidsbilder nevner 88% Orkdal, mens 67% av de som ikke kjenner fremtidsbildene nevner Orkdal. Tilsvarende andeler som nevner Stjørdal er henholdsvis 82% og 64%. Andelen som nevner Orkdal er naturlig nok også høyere blant de som har sitt arbeidssted i Orkdal. Det samme gjelder for Stjørdal. Alle politikerne i de tre kommunene nevner for øvrig sin egen kommune i denne sammenheng.

11 Trondheim Havns kjerneområde kontrollert for respondentgruppe Hva er Trondheim Havns kjerneområde? Antall spurte 2009: Lasting og lossing av skip Logistikknutepunkt for båt, bane og bil Eiendomsvirksomhet Byutvikling av havneområder Passasjertrafikk (cruise, hurtigrute, hurtigbåt) 27 % 11 % 16 % 16 % 19 % 17 % 5 % 11 % 9 % 17 % % 8 % 5 12 % % 72 % 8 62 % 67 % Politikere Offentlige inst. og org. Næringsliv m vareeiere Media Transportører Konsulenter Totalt

12 Trondheim Havns kjerneområde kontrollert for arbeidssted Hva er Trondheim Havns kjerneområde? Antall spurte 2009: Lasting og lossing av skip 26 % 1 27 % 17 % Logistikknutepunkt for båt, bane og bil 55 % 71 % 68 % 67 % Eiendomsvirksomhet 12 % 5 % 9 % Orkdal Byutvikling av havneområder 1 Trondheim Stjørdal Passasjertrafikk (cruise, hurtigrute, hurtigbåt) Totalt

13 Trondheim Havns kjerneområde Kommentar: 7 av 10 av alle spurte svarer at Trondheim Havns kjerneområde er å være logistikknutepunkt for båt, bane, og bil. 2 av 10 svarer at kjerneområdet er lasting og lossing av skip, mens svært få mener at havnas kjerneområde er byutvikling av havneområder (4%) eller passasjertrafikk (3%). Dermed ser det ut til at det store flertallet av de spurte har et sammenfallende syn med hva havna selv ser som sine kjerneområder. Andelen som nevner logistikknutepunkt er lavest blant de spurte i Stjørdal (55%), men for øvrig er det relativt små forskjeller i svarene de ulike gruppene mellom. 60% av alle politikerne nevner logistikknutepunkt som Trondheim Havns kjerneområde. Politikere er for øvrig den gruppen som i størst grad nevner lasting og lossing av skip (27%).

14 Størst tonnasje kontrollert for respondentgruppe Hvilken godstype representerer størst tonnasje gjennom havna i løpet av et år? Antall spurte 2009: Dagligvarer Fisk Korn Kull Olje Stykkgods Stål Trekull Tørrbulk Annet Vet ikke 2 % 6 % 8 % 5 % 1 5 % 8 % 1 % 56 % % 6 % 5 8 % 17 % 17 % % % %% 15 % 12 % 8 % 17 % 121% % 5 % % % 1 18 % 3739 %% % % 3 32 % Politikere Offentlige inst. og org. Næringsliv m vareeiere Media Transportører Konsulenter Totalt

15 Størst tonnasje kontrollert for arbeidssted Hvilken godstype representerer størst tonnasje gjennom havna i løpet av et år? Antall spurte 2009: Dagligvarer Fisk Korn Kull Olje Stykkgods Stål Trekull Tørrbulk Annet Vet ikke 5 6 % 5 % 5 % 4 5 % 0 1 % 5 % 8 % 5 % 17 % 15 % 8 % 9 % 1 12 % 0 2 % 1 % % % 18 % 3 36 % 41 % 41 % 5 Orkdal Trondheim Stjørdal Totalt Skala Analyse & Rådgivning

16 Størst tonnasje Kommentar: Stykkgods nevnes av knappe 4 av 10 spurte, og er den godstypen som nevnes av flest. Stål og tørrbulk nevnes av henholdsvis 15% og 12% av de spurte. 2 av 10 svarer vet ikke.

17 Trondheim Havns fremtidsbilder kontrollert for respondentgruppe Har du hørt om Trondheim Havns fremtidsbilder om logistikknutepunkt og byutvikling? Antall spurte 2009: Politikere 85 % 15 % Offentlige inst. og org. 10 Næringsliv m vareeiere 76 % 2 Media 10 Transportører 88 % 12 % Konsulenter 86 % 1 Totalt 8 16 % Ja Nei

18 Trondheim Havns fremtidsbilder kontrollert for arbeidssted Har du hørt om Trondheim Havns fremtidsbilder om logistikknutepunkt og byutvikling? Antall spurte 2009: Orkdal 8 16 % Trondheim 8 16 % Stjørdal 82 % 18 % Totalt 8 16 % Ja Nei

19 Trondheim Havns fremtidsbilder Kommentar: 84% av alle spurte sier de har hørt om Trondheim Havns fremtidsbilder om logistikknutepunkt og byutvikling. Det er naturlig nok en noe større andel som har hørt om dette blant de som har hatt kontakt / erfaring med Trondheim Havn i løpet av det siste året enn blant de som ikke har hatt kontakt/erfaring. Dette tyder på at Trondheim Havn i stor grad har lykkes med å spre informasjon om sitt arbeid med scenarioer og fremtidsbilder for havna og byen, og dette er nok også med og forklarer at så mange svarer at havnes kjerneområde er å være logistikknutepunkt for båt, bil og bane.

20 Påstander Er du enig eller uenig i følgende påstander om Trondheim Havn? Trondheim Havn informerer og kommuniserer godt Trondheim Havn deltar aktivt i debatten om samferdsel og effektive transportløsninger Trondheim Havn er nytenkende og fremtidsrettet Trondheim Havn samarbeider godt med sine kunder og omgivelser Trondheim Havn legger en høy etisk standard til grunn for sitt arbeid Trondheim Havn utvikler havneområdene i riktig retning til beste for samfunnet

21 Påstander Er du enig eller uenig i følgende påstander om Trondheim Havn? Antall spurte 2009: informerer og kommuniserer godt 5 % 11 % % deltar aktivt i debatten 6 % 3 52 % nytenkende og fremtidsrettet 1 11 % 49 % 26 % samarbeider godt 2 % 9 % % høy etisk standard 2 % 5 % 31 % 28 % 3 til beste for samfunnet 17 % 16 % 46 % 18 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig

22 Påstander gjennomsnitt, hele utvalget (1 = Helt uenig / 5 = Helt enig) 2008/2009 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 deltar aktivt i debatten 4,1 4,3 samarbeider godt 3,8 4,0 høy etisk standard 3,8 3,9 omdømme 2008 omdømme 2009 nytenkende og fremtidsrettet 3,6 3,8 informerer og kommuniserer godt 3,6 3,6 til beste for samfunnet 3,5 3,6

23 Påstander gjennomsnitt 2009 kontrollert for respondentgruppe 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 informerer og kommuniserer godt deltar aktivt i debatten nytenkende og fremtidsrettet samarbeider godt høy etisk standard til beste for samfunnet 3,0 3,2 3,2 3,6 4,1 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 4,2 4,5 4,4 4,0 4,3 4,4 4,3 3,8 4,1 4,1 Politikere 3,8 3,7 3,8 Offentlige inst. og org. 3,9 Næringsliv m vareeiere 4,1 4,1 3,5 Media 3,7 3,9 4,0 Transportører 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 4,2 Konsulenter Totalt 3,7 3,5 3,6 3,7 3,6 3,6

24 Påstander gjennomsnitt 2009 kontrollert for arbeidssted 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 informerer og kommuniserer godt deltar aktivt i debatten 3,4 3,3 3,7 3,6 4,3 4,3 4,1 4,3 Orkdal Trondheim nytenkende og fremtidsrettet samarbeider godt høy etisk standard 4,0 3,8 3,9 3,8 4,2 3,9 3,6 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 Stjørdal Totalt til beste for samfunnet 3,5 3,7 3,6 4,0

25 Påstander Kommentar: Trondheim Havn har bedret sitt omdømme siden 2008, og oppnår nå et høyere gjennomsnitt når det gjelder 5 av de 6 påstandene de spurte skulle si seg enige eller uenige i. Høyst gjennomsnitt (4,3 av maksimalt 5,0) oppnår havna når det gjelder å delta aktivt i debatten om samferdsel og effektive transportløsninger. Det er også interessant å merke seg at resultatene i gjennomsnitt er høyere blant de som har hatt kontakt med havna / har erfaring med havna i løpet av det siste året enn blant de som ikke har hatt det. Det samme gjelder for de som har hørt om Trondheim Havns fremtidsbilder om logistikknutepunkt og byutvikling sammenlignet med de som ikke har hørt om det. Dette viser at informasjon og kommunikasjon om og omkring havnas virksomhet og strategier er omdømmebyggende. Det er relativt små forskjeller på svarene når vi kontrollerer for respondentenes arbeidssted. Høyest gjennomsnittsskåre når det gjelder samarbeid finner vi blant de spurte i Orkdal, lavest blant de spurte i Stjørdal. De spurte i Orkdal skiller seg også noe positivt ut når det gjelder påstanden til beste for samfunnet, mens gjennomsnittet for informasjon og kommunikasjon er noe høyere i Trondheim enn i de to andre kommunene.

26 Tillit til Trondheim Havn Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2009: 260 / NB: vet ikke var ikke et svaralternativ i % 31 % 4 17 % 9 % % 39 % 5 Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten Stor Svært stor tillit Vet ikke

27 Tillit kontrollert for respondentgruppe Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2009: Politikere 7 % 38 % 5 1 % Offentlige inst. og org. 17 % 78 % 6 % Næringsliv m vareeiere 1 % 36 % 59 % Media 8 17 % Transportører 12 % 32 % 52 % Konsulenter 3 57 % 1 Totalt 5 % 39 % 5 Svært liten tillit Ganske liten Verken stor eller liten Ganske stor Svært stor tillit

28 Tillit kontrollert for arbeidssted Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2009: Orkanger 5 % 29 % 66 % Trondheim 4 5 Stjørdal 1 45 % 41 % Totalt 5 % 39 % 5 Svært liten tillit Ganske liten Verken stor eller liten Ganske stor Svært stor tillit

29 Tillit Kommentar: Tilliten til Trondheim Havn er omtrent som for ett år siden hvis vi ser på andelen som har stor eller svært stor tillit totalt sett. Det er imidlertid en noe lavere andel som sier de har svært stor tillit nå enn i forrige måling (3% mot 17%). Selv om det generelle omdømmet altså har styrket seg noe, er altså den generelle tilliten noe svakere enn før. Dette kan kanskje til en viss grad henge sammen med at Trondheim Havn i løpet av det siste året enda tydeligere enn før har lansert idéer og forslag om mulige alternativer for havnas og havneområdenes utvikling og lokalisering. Uenighet i sak om utvikling, mulige vegvalg og lokaliseringsalternativer kan kanskje være noe av årsaken til den lille forskyvningen når det gjelder svært stor tillit. Respondentgruppene konsulenter og offentlige institusjoner og organisasjoner er for øvrig de to gruppene med størst tillit til havna.

30 Kort sagt 7 av 10 mener at TIHs kjernevirksomhet er å være logistikknutepunkt for båt, bane og bil 8 av 10 har hørt om TIHs fremtidsbilder om logistikknutepunkt og byutvikling 6 av 10 har ganske stor / svært stor tillit til TIH. Dette er på samme nivå som i fjor TIH har siden en tilsvarende omdømmeundersøkelse i 2008 styrket sitt omdømme på alle de områdene det spørres om. Høyest skåre får TIH når det gjelder å delta aktivt i debatten om samferdsel og effektive transportløsninger

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hans Kristian Aspen 1 Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 655 respondenter via e-posr. Undersøkelsen

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala 17. desember 2008

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala 17. desember 2008 ovedresultater omdømmeundersøkelse kala 17. desember 2008 ans ristian spen Prosjektets hovedinnhold og mål Prosjektet skal gi Trondheim avn et bedre beslutningsgrunnlag for den videre strategien med å

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015

OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015 OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015 1 Metodeoppsummering År Bruttoutvalg Netto antall i utvalget Svarprosent Metode Tidspunkt 2010 665 224 35 WEB 24.11-10.12 2012 820 268 32 WEB 08.10-19.10 2015 947 316 33 WEB 23.02-13.03

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Grønt Punkts gode navn og rykte. Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland

Grønt Punkts gode navn og rykte. Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland Grønt Punkts gode navn og rykte Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland De vi har spurt er: Medlemsbedrifter Private innsamlere Kommunale- og interkommunaleselskaper Befolkningen

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

6 900 6 880 6 760 6 620 6 480 6 340 6 200 6 283 2014k4 2013K4 2012K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 2 1,5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av Vår dato Vår referanse 1 av 4 07.04.2016 14/00162-11 Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, høringssvar Om Trondheim Havn IKS Trondheim Havn

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Februar 2015 Kommunegrenser fra 1964 store oppgaver til kommunenes bare siden 2000 Fastlegeordningen 2001 Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen. november Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som har møtt på NAV-kontoret og har henvendt seg i mottaket eller hadde timeavtale

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1. Diplomundersøkelsen 2006 1 Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Rådmannen, januar 2015 Rådmannens forslag Hva er grunnlaget for å gå videre med TK+4 og TK+6? Hvorfor ønsker TK flere oppgaver?

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 VERDAL KOMMUNESTYRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 Utredningen Hva vil vi oppnå med en Status som utpekt havn (i dag ingen mellom Bergen og Tromsø) Felles trøndersk stemme som kan høres

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

2

2 1 2 3 4 5 6 Ledelsesbarometeret 2017 har 2582 svar, 22 prosent av Ledernes medlemmer. I årets barometer har vi tatt opp spørsmål om tillit, konflikt og konflikthåndtering i det norske arbeidslivet. Analysene

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) PODD-RA POlitical Decisions on Determinants Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) Delprosjekt 2 Sluttkonferanse Trondheim 28. august 2014 Kyrre Kvistad Forbedre

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

DIALOG-SEMINAR ÅRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013

DIALOG-SEMINAR ÅRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013 DIALOG-SEMINAR ÅRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013 Interkommunalt havari i 2002 Utredningen Kompetente medarbeidere Organisasjonen på Verdal skal utvikles i samarbeid med de ansatte

Detaljer

Sammenslåing kommune, region og etater

Sammenslåing kommune, region og etater Sammenslåing kommune, region og etater Muligheter, utfordringer og løsninger Alf-Petter Tenfjord Mange reformer og mange endringer Kommunereform Andre reformer - Politi - NAV - Helse - Barnevern - Skatt

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer