FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011"

Transkript

1 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å legge grunnlaget for en videreutvikling av studiesentrene. Saken er videre en oppfølging av fylkestingets vedtak om Nordlandsutredningen. Et viktig mål i utredningen er å utnytte studiesentrene til å øke antallet desentraliserte tilbud og bedre distribusjonen av utdanningstilbud i fylket. Arbeidet med studiesentrene må også sees i sammenheng med andre strukturer som legger til rette for kompetanseutvikling i Nordland. Det foreslås å foreta en gjennomgang av det som er etablert og iverksette en evaluering av virksomheten. Bakgrunn Fylkestinget vedtok i sak 09/2005 en fylkesdekkende satsing for utvikling av studiesentra i Nordland. Satsingen er senere blitt forankret i fylkesplanen Begrunnelsen er at Nordland ligger ca 5 % under landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning og at kompetanse er helt sentralt ved alt nyskapingsarbeid og er nødvendig innefor alle samfunnssektorer. Et annet viktig moment er nødvendigheten av å få til et system for å forbedre distribusjon av opplæringstilbud. Fylkestinget behandlet i sak 129/2007 en oppsummering av iverksettelsesfasen for etablering av studiesentra fra Det ble her lagt føringer for det videre arbeidet og saken ble satt i sammenheng med en rekke andre strukturer (studieverksted, næringshager, kunnskapsparker etc). Målsetting med studiesenter Øke utdanningsnivået i Nordland Bedre tilgjengeligheten til utdanning Tilpasse utdanningstilbudet i Nordland til den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov Øke samarbeid mellom ulike utdanningsaktører for å få bedre og mer robuste tilbud Kjennetegn ved et studiesenter Aktivitetene i et studiesenter er innrettet mot å få til en best mulig tilpasning mellom tilbudssiden og etterspørselssiden i et kompetansemarked. Sentrene skal fungere som motor, megler og møteplass på kompetansemarkedet som består av: Etterspørrere eller brukere (eks. kommuner, bedrifter, enkeltpersoner) Tilbydere utdanningsaktører som tilbyr utdanning (eks. videregående skoler, studieorganisasjoner, høgskoler) Et studiesenter er definert som en koordinerende enhet som legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling på ulike nivå i en region i samsvar med behovet til enkeltindivider, privat 1

2 næringsliv og offentlig virksomhet. Studiesenteret kan bestå av én eller flere møteplasser/studiesteder der man har infrastruktur med lokaler, datamaskiner, Internettforbindelse gjerne også lyd/bilde. Man arbeider med kartlegging av behov, har kontakt med utdanningssøkende, megler/gjør avtaler med ulike tilbydere og tilrettelegger for opplæring. Organisering og finansiering Studiesentrene i Nordland organiseres ulikt. De eies og drives av lokale interesser (kommuner, næringsliv, skoler, næringshage, kunnskapspark, regionalt kompetansekontor (RKK), videregående skole/opus og andre) og har ulike navn. Som forutsetning for etablering av studiesenter i en region, har fylkeskommunen lagt til grunn eierskap hos lokale eller regionale aktører, der regionene selv har bestemt hvem som skal ha hovedansvaret. Fylkeskommunen har deltatt både finansielt og ved ulike utviklingsaktiviteter. Finansieringsmodellen som fylkeskommunen baserer sin tildeling på er todelt, der en del er innrettet mot initiering av nye studiesentra, det vil si en slags startfinansiering. I tillegg delfinansierer fylkeskommunen også utviklingsaktiviteter (kartlegging, nye opplæringstilbud etc.) gjennom regionale utviklingsmidler, dvs tilskudd på prosjektbasis ut fra noen forutsetninger. Det stilles krav om medfinansiering enten fra kommuner, bedrifter, organisasjoner, egenandeler fra deltakere og/eller andre aktører. Viktige forutsetninger for etableringen av et studiesenter i en region er knyttet til geografi og hvilke aktører som kan ha et hovedansvar for etablering av et slikt senter. Geografisk avgrensning har ofte blitt bestemt ut fra hvilket geografisk nedslagsfelt de med hovedansvaret har. Det har samtidig blitt oppfordret til samarbeid på tvers av regionsgrenser. På fylkesplan er arbeidet forankret administrativt både i Utdanningsavdelingen og avdeling for Næring og regional utvikling i fylkesadministrasjonen. Oversikt over regioner og aktører som har et hovedansvar for studiesentra: Sør Helgeland, Brønnøysund: Ytre Helgeland, Sandnessjøen: Indre Helgeland, Mosjøen: Indre Helgeland, Rana: Salten: Lofoten: Vesterålen: Ofoten: Torgar næringshage RKK Ytre Helgeland Mosjøen Ressurs og Kompetansesenter (MRK) Kunnskapsparken Helgeland Studiesenter Salten - RKK Indre Salten Lofoten Studie og høyskolesenter Vesterålen regionråd/rkk Vesterålen Noe aktivitet ved Høgskolen i Narvik som kan karakteriseres som studiesentervirksomhet. I tillegg bruker fylkeskommunen betydelig midler til studieverksted for videregående opplæring. Dette er en opplæringsmodell for å forsterke nettstøttet opplæring for voksne som følger vgo fra Den Åpne Skolen (DÅS). Det gis her studieveiledning underveis i studiet, man får IKT støtte, hjelp til å avvikle prøver med mer. Studieverkstedene er normalt lagt til en vgs/opus og basert på etterspørsel voksne med rett til vgo (kan også være lagt til et studiesenter). Problemstilling Tidspunktet for evaluering er valgt både ut fra at iverksettelsesfasen har vart i over 5 år og at studiesenterstrukturen er aktuell for å utvikle flere desentraliserte høgskoletilbud i tråd med Nordlandsmodellen (Nordlandsutredningen). I diskusjonen om videreføring og videreutvikling av 2

3 studiesentrene i Nordland er det kommet frem ulike spørsmål om eierskap, oppgaver og finansiering. Noen av studiesentrene har vektlagt høyere utdanning, mens andre også arbeider med videregående opplæring. Det aktive samarbeidet med høyskolene i fylket varierer. En viktig del av problemstillingen blir dermed å tilrettelegge for en overordnet strategi for høyere utdanning i fylket slik Nordlandsutvalget påpeker det er behov for. I dette ligger spørsmål som eierskap i forhold til studiesentrene, finansieringsmodell for opplæringstilbud og hvilke tilbud det skal satses på. Studiesenteraktiviteten må sees i sammenheng med opprettelse av andre strukturer som studieverksted, næringshager og kunnskapsparker etc. Samordning og samarbeid er sentralt på områder som innovasjon og kompetanseutvikling, som blant annet fylkeskommunen har vektlagt. Evalueringen må ivareta utviklingsperspektivet som er lagt i politiske føringer for kompetanseutvikling i Nordland. I Nordlandsutredningen og fylkestingets behandling av denne ble arbeid med regionale studiesentra berørt. En felles konklusjon er at det er påkrevd å få en bedre organisering og distribusjon av høyere utdanning i fylket med fleksible og desentraliserte studier. Det ble påpekt at det ville være nødvendig å ha en ny politisk gjennomgang av studiesentervirksomheten i fylket. Dette for i større grad å avklare hvordan infrastrukturen best kan organiseres for en målrettet distribusjon av høyere utdanning i regionen. Dette innebar også god kobling mot videregående opplæring og spesielt det nettstøttede opplæringstilbudet som gis i regi av Den Åpne skolen. Det er i dag ingen basisfinansiering av studiesentervirksomheten. Fylkestinget vedtok bl.a følgende ved behandling av Nordlandsutredningen: Fylkestinget framhever behovet for en bedre distribusjon av utdanningstilbud i hele fylket med organisering av desentraliserte tilbud gjennom regionale studiesentre. Nåværende organisering av studiesentervirksomheten tas opp til ny politisk behandling. Det foreslås at Nordland blir nasjonalt pilotfylke for uttesting og forsøk med regionale studiesentre der både Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunen bidrar økonomisk. Denne evalueringen forutsettes å være et viktig grunnlag for en ny gjennomgang av studiesentervirksomheten. Den er videre en del av oppfølgingen av vedtak ovenfor. Evaluering og prosjektutvikling Følgende elementer bør dekkes opp innenfor evalueringen når det gjelder aktørene som inngår: En gjennomgang av dagens organisering av regionale studiesentre i fylket inkludert: Eierforhold, organisering og oppgaver Samarbeid med privat og offentlige virksomheter Økonomi/finansiering Resultater mht til å tilrettelegge for ulike utdanningstilbud basert på regionens behov Koblinger til arbeid med regionale partnerskap. Det vises til fylkestingssak 71/08 og til pkt 5 i fylkestingets vedtak i sak 129/2007. Positive og negative sider med ulike regionale sentre På hvilken måte er studiesentre samordnet med andre regionale tiltak (studieverksted for voksenopplæring, RKK, karrieresentre, næringshager med mer)? Evalueringen må gi noen svar på resultatoppnåelse med hensyn til etablering av opplæringstilbud i regionen. Det vil si om tilbud har truffet tilfredsstillende i forhold til behov i bedrifter og offentlige virksomheter. Det generelle opplæringsbehovet i samfunnet er også en viktig del av målsettingen. En viktig side ved evalueringen er videre å drøfte alternative organisasjons- og finansieringsmodeller, som kan bidra til økt samordning mht til tilrettelegging av desentralisert 3

4 utdanning. Videreutviklingen av studiesentrene skal både basere seg på evalueringen, men samtidig skje parallelt med denne. Arbeidet må både ivareta målet om å bygge ut en fylkesdekkende studiesenterstruktur som startet i 2005 og tiltakene som foreslås i Nordlandsutredningen. I arbeidet legges det opp til kontakt med høgskolene, studiesentrene, kompetanse- og innovasjonsaktørene. Det er behov for en prosjektleder i 50 % stilling som skal følge opp arbeidet. Dette inkluderer bl.a følgende oppgaver: Samordning og regional tilrettelegging av høyere utdanning Arbeid med organisasjonsmodell for regionale studiesentre Arbeid med finansieringsløsninger Nettverk mellom utdanningsinstitusjonene, fylkeskommunen, kommunene, innovasjonsselskaper mfl. Selve evalueringen settes ut til en ekstern evaluator, dvs en FoU-institusjon som får en tidsfrist i mai eller juni Økonomi Budsjett Evaluering Prosjektledelse Reiser, info etc Sum Finansiering Nordland fylkeskommune, næring og regional utv. Sum Vurderinger Etablering av studiesentra som en felles, nivåovergripende arena for utvikling av desentralisert opplæring, er en viktig strategisk satsing for en bedre distribusjon av opplæringstilbud og kompetanseheving i fylket. Med sin geografi er Nordland et krevende fylke å utvikle og spre behovsbaserte opplæringstilbud. Studiesentra er derfor en helt sentral og viktig struktur som kan samordne behov i kommuner, bedrifter og blant voksne, kombinert med samordning og etablering av utdanningstilbud. Konsekvenser Omsøkte tiltak har ingen miljømessige eller administrative konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Økt tilgjengelighet til utdanning antas å kunne stimulere til bedre likestilling mellom kjønnene. Økonomiske konsekvenser fremgår av saksfremlegget. Vedtakskompetanse Fylkesplan for Nordland Utviklingsprogram Nordland Årsbudsjett 2010 FT-136/09 Ft-sak 49/ Delegasjonsreglementet pkt Sektoren næring og regional utvikling, pkt c): hvor det framgår at fylkesrådet har myndighet til å disponere virkemidler i samsvar med fordeling i budsjett med unntak av kommunale næringsfond. 4

5 Bevilgningen skal finansieres med gjenstående beløp av 2010-budsjettet. Restbeløpet vil bli økt avsatt til fond og tatt inn i 2011-budsjettet før utbetaling. Finansieringen er derfor avhengig av at beløpet vedtas avsatt til fond i årsoppgjørssaken som fylkesrådet skal behandle i februar Fylkesrådens innstilling til vedtak 1. Fylkesrådet bevilger kr ,- til evaluering og videreutvikling av studiesentra i Nordland. 2. Bevilgningen belastes konto nr (fra fond 2010) Videreutvikle studiesentra i Nordland. Midlene disponeres av avdeling for Næring og regional utvikling. Bodø den Trud Berg fylkesråd for utdanning sign Fylkesrådet FRÅD-038/11 Vedtak Innstillingen vedtatt Vedlegg: En beskrivelse av ulike kompetanseaktører følger saken som utrykt vedlegg. 5

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

UTVIKLING AV SMÅSAMFUNN GJENNOM

UTVIKLING AV SMÅSAMFUNN GJENNOM Versjon 05.04.11. UTVIKLING AV SMÅSAMFUNN GJENNOM FORPLIKTENDE SAMARBEID - for det er mye vi små kan som de store ikke kan EVALUERING AV NORDLAND FYLKESKOMMUNES SMÅSAMFUNNSATSING PÅ NORD-HELGELAND OG I

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland.

Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland. Interpellasjon om Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland. Konsekvenser for Bodø kommune ved avvikling av Spesialpedagogisk senter i Nordland (SSN) og Logopedisk senter i Nordland

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtestad Møtedato v Styret Sandnessjøen 3-4 februar 2011 Sak nr. 13-11 Innspill til regional planstrategi for Nordland fylkeskommune Nordland Fylkeskommune

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer