Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE /871 14/6367 Anne Haugberg Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten for Studiesenteret RKK Vefsn (SRV) til orientering. 2. Kommunestyret vedtar permanent drift av Studiesenteret RKK Vefsn. 3. Kommunestyret legger til grunn at netto kostnad for Hattfjelldal kommune til drift av SRV ikke skal øke i SRVs kostnadsøkning i 2015 forutsettes finansiert ved bruk av fond Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-073/14 Vedtak: 1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten for Studiesenteret RKK Vefsn (SRV) til orientering. 2. Kommunestyret vedtar permanent drift av Studiesenteret RKK Vefsn. 3. Kommunestyret legger til grunn at netto kostnad for Hattfjelldal kommune til drift av SRV ikke skal øke i SRVs kostnadsøkning i 2015 forutsettes finansiert ved bruk av fond.

2 Habilitet i forvaltningen: Side 2 av 5 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Evaluering av studiesentervirksomheten doc Ingen kjente. Oppsummering av saken: I 2012 ble daværende Mosjøen Studiesenter og RKK Vefsn slått sammen til en virksomhet «Studiesenteret RKK Vefsn». Sammenslåingen har frem til nå vært organisert som et prosjekt, og prosjektet er nå evaluert. Evalueringen viser at virksomheten i 2013 hadde stor aktivitet med 3300 deltakere og at de i stor grad har lykkes innen satsningsområdene. Etterspørselen etter relevant etter- og videreutdanning øker i takt med endringene i samfunnet generelt. Og siden de aller fleste tilbydere av etter- og videreutdanning er lokalisert i de største byene i landet blir kostnadene for å kunne delta ekstra høye for oss i Hattfjelldal. Så det å ha et faglig godt tilbud i nærheten anses som viktig for utviklingen i kommunen og regionen for øvrig. Styret i Studiesenteret RKK Vefsn har enstemmig vedtatt at målet er at studiesentervirksomheten skal være en permanent del av Studiesenteret RKK Vefsn, og at grunnbemanningen i virksomheten skal være på dagens nivå som er 3,5 årsverk og som eventuelt kan reduseres til 3 årsverk ved naturlig avgang. Videre har styret besluttet at endringen ikke skal påføre eierkommunene økte økonomiske kostnader i Det kreves vedtak fra eierkommunene om endring fra prosjekt til permanent drift, og saken legges derfor frem for behandling for kommunestyret. Saksopplysninger: Kommunestyret fattet i sak nr. 31/12 vedtak om sammenslåing av RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter. Og i mai 2012 ble Studiesenteret RKK Vefsn (heretter forkortet SRV) etablert. Studiesentervirksomheten har frem til nå vært et prosjekt, og en eventuell permanent drift må derfor vedtas og finansieres. Den foretok styret i SRV en evaluering av studiesenteret som sak nr. 15/14 og følgende vedtak ble fattet: 1. «Målet er at studiesentervirksomheten skal være en permanent del av Studiesenteret RKK Vefsn. Grunnbemanningen skal være på dagens nivå, som er 3,5 stillinger, ev. reduseres til 3 årsverk ved naturlig avgang. 2. Det arbeides for en større delfinansiering fra privat næringsliv. SRV må oppsøke ulike arbeidslivsaktører, og selge inn SRV. 3. Daglig leder må utforme en rapport som viser prosjektperioden, samt strategier og utfordringer videre. Rapporten skal behandles politisk i eierkommunene.» Som vedlegg i saken følger en evaluering av prosjektet «Mosjøen Studiesenter» utført av daglig leder Sissel Reinfjell og prosjektleder Bjørnar Andreassen i SRV. Evalueringen av studiesenteret viser at virksomheten i stor grad har lykkes med satsningsområdene. Det har vært stor aktivitet med 3300 deltakere i Innbyggere, privat næringsliv, stat- og kommuneansatte etterspør nødvending kompetanse i større grad, og man anser det som viktig å få etablert dette som et permanent tilbud til befolkningen i regionen.

3 Nærmere om studiesenterets virksomhet m.m.: Side 3 av 5 RKK Vefsn ble først etablert i år 1987, og eies av kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. De har vært vårt kompetansekontor innenfor alle sektorer både i forhold til etter- og videreutdanning siden år Hattfjelldal kommune bidrar med ca. kr ,- pr. år til SRVs virksomhet fordelt på kr ,- i dirkete driftsmidler og kr ,- i kompetansemidler. I tillegg til at det for noen aktiviteter tilkommer en deltakeravgift pr. deltaker. SRV organiserer sin drift etter de tre Mèr. De skal være Møteplass Megler og Motor. Møteplass: Fagutvalg, møter med privat næringsliv, nettverksgrupper og andre møter. I tillegg har man en koordinatorfunksjon og er et bindeledd mellom statlig og kommunalt nivå, jf. Samarbeidsavtaler og års-hjul med bl.a. Fylkesmannen, KS, NAV og Nordland Fylkeskommune. Megler: I samarbeid med universitets- og høyskolemiljøene megler de frem tilbud tilpasset lokalt kompetansebehov. Meglerrollen innebærer også å bidra med prosjektsøknader og skaffe eksterne tilskuddsmidler. Motor: De skal være en pådriver, både i forhold til fremdrift i utviklingsarbeid/prosjekter og til leverandører, universitets- og høyskolesektoren, kursdeltakere og studenter. Et studiesenter er et sted for voksne personers opplæring og utvikling. Det er avgjørende at voksne arbeidstakere kan få et tilbud om utdanning i nærheten der de bor, slik at de unngår å være borte fra jobb og familie i lange perioder. Målgruppen for SRV virksomhet er medarbeidere i kommunal sektor, medarbeidere i privat og statlig sektor og innbyggerne i de aktuelle kommunene generelt. SRVs hovedmål er en demokratisk rett til utdanning uavhengig av hvor man bor. Desentralisert utdanning via et studiesenter er et virkemiddel for å gi utdanning til de som ikke bor nært høyskoler/universitet eller andre utdanningsinstitusjoner. For at voksne skal kunne ta utdanning mens de er i jobb og bor i regionen må det legges til rette for desentraliserte tilbud og bruk av ny teknologi. SRV har inngått en samarbeidsavtale med Studiesenteret.no som inkluderer leie av topp moderne video-konferanseutstyr til kr ,- pr. mnd. Alternativet til leie ville vært å bruke ca. kr ,- av egne midler til investeringer i slikt utstyr. Video-konferanseutstyret som leies vil bli installert i Mosjøens kulturhus og bibliotek. Det er nødvendig for å imøtekomme den store etterspørselen etter studier nå i høst, samt nettverksog møtevirksomhet generelt. SRV har blant annet tre kull med lærerstudenter som trenger slikt utstyr, og to nye kull vil komme de to neste årene. I prosjektperioden har fokusområdene i all hovedsak vært på innhold og markedsføring. Det har vært viktig og få til aktiviteter i form av ulike kompetansetiltak som kurs, studier og prosjekter. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med å få SRV bedre kjent i privat sektor, samt etablere nettverk og samarbeid. Men også her har det vært en positiv utvikling. Spesielt har de merket stor etterspørsel fra Helgelandssykehuset, og de har gjennomført flere kurs på bestilling fra privat næringsliv. SRVs visjon Kunnskapens hus Din mulighet, vår fremtid har også hatt fokus i prosjektperioden. De har arbeidet med å få på plass samarbeidsavtaler med Karrieresenteret Mosjøen og MRK-senteret i løpet av prosjektperioden. Samarbeidsavtaler er nå inngått, og det er opprettet en styringsgruppe og arbeidsgruppe som utreder muligheter for en eventuell samlokalisering. I Kunnskapens hus tenkes også andre kompetanseaktører tatt inn, her nevnes Opplæringskontoret Midt-Helgeland, Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland etc. Studiesenteret RKK Vefsn sine strategier: Strategi 1 Etablere Kunnskapens hus og samarbeid med lokale kompetanseaktører - Etablering av styrings- og arbeidsgruppe - Anskaffelse av egnede lokaler og nødvendig utstyr - Inngå og implementere samarbeidsavtaler - Utrede mulighetene for samlokalisering og ansette prosjektleder Strategi 2 Markedsføring - Videreutvikling av virksomhetens hjemmesider

4 - Være på sosiale medier - Link til eierkommunenes hjemmesider - Lobbyvirksomhet eksternt og internt - Relasjonsarbeid med lokalavisen Side 4 av 5 Strategi 3 Strategisk kompetansestyring - Etablere møteplasser og samarbeid med lokalt næringsliv - Utvikle kartleggingsverktøy og tilby kompetansekartlegging - Bistå med å utvikle kompetanse- og utviklingsplaner - Bistå med prosjekt- og utviklingsarbeid og prosessveiledning Strategi 4 Fleksibel opplæring/megle frem tilbud - Utvikle tilbud og desentraliserte høyskoletilbud - Skreddersøm av arbeidsplassorientert utdanning - Sammen med universitets- og høyskolesektoren utvikle nettstøttet undervisning ved bruk av ny teknologi Strategi 5 Prekvalifisering - Samarbeid med Mosjøen videregående skole og universitets- og høyskolesektoren - Realkompetansevurdering - Forkurs - Utvikle tilbud i samarbeid med Nettskolen i Nordland Strategi 6 Nettverk - Internt i eierkommunene - Eksternt med Fylkesmannen, universitets- og høyskolesektoren, KS, NAV, Nordland Fylkeskommune, NHO og aktuelle kompetansemiljø - Etablere møteplasser og forpliktende samarbeid med privat næringsliv Strategi 7 Finansiering - Søke intern finansiering til eierkommunene - Søke prosjekt- og utviklingsmidler fra Nordland Fylkeskommune og andre aktuelle aktører - Inntjening på tiltak fra deltakerne - Bidrag og sponsormidler fra privat næringsliv Vurdering: Studiesenteret tilbyr alt fra etter- og videreutdanning i form av dagskurs til formell høyskoleutdanning. Og for innbyggere og private bedrifter i Hattfjelldal kommune kan et studiesenter i Mosjøen bidra til at også de kan få tilgang til relevant etter- og videreutdanning på en relativt enkel måte. Reise- og oppholdskostnadene til f.eks. Oslo eller Trondheim kan ofte bli så store at deltakelse på f.eks. ett til to-dagers kurs ofte blir på et absolutt minimumsnivå som på sikt kan være uheldig i forhold til kvalitet på de produkter og tjenester som tilbys. Fjernstudier via internett blir mer og mer vanlig, men fortsatt er det en god del av de desentraliserte studietilbudene som inneholder obligatorisk oppmøte på samlinger i tillegg til egenstudier via internett, og også her kan avstanden til studiestedet bli avgjørende for om man velger å begynne på slik etter- og videreutdanning eller ikke. Virksomheten Hattfjelldal kommune vil også kunne dra nytte av at studiesentervirksomheten blir en permanent del av RKKs virksomhet. Samfunnet er i konstant endring og vi er avhengig av å ha tilgang på riktig og oppdatert kompetanse for å kunne møte de utfordringer vi står ovenfor. Og som for innbyggere og private bedrifter, er nærhet til relevante etter- og videreutdanningstilbud på et faglig høyt avgjørende for om vi velger å benytte oss av det eller ikke. Som forvalter av offentlige midler plikter vi å nytte tilgjengelige ressurser på en best mulig måte. Administrative og økonomiske konsekvenser:

5 Side 5 av 5 Styret i SRV har besluttet at en permanent etablering av studiesentervirksomheten i SRV ikke skal føre til økte kostnader for eierkommunene i SRV må selv finne inndekning for de økte kostnadene i form av bruk av fond. Det kan bli aktuelt å komme tilbake til finansiering fom Hattfjelldal kommune bidrar i 2014 med ca. kr ,- til driften av SRV og kr ,- i kompetansemidler. Kontering: Fast kostnader til drift av SRV konteres på Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at kommunestyret vedtar permanent drift av studiesentervirksomheten ved SRV. Anne Haugberg personalrådgiver

Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark:

Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark: Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark: Mosjøen Studiesenter evaluering av prosjektet Evalueringa er gjort på grunnlag av strategiplan for Mosjøen Studiesenter/RKK Vefsn for 2013 2016. Resultatmål og tiltak

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-233, FA-F40 15/585 15/6047 Anne-Margrethe Simonsen 24.08.2015 Prosjekt Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund. Robert Bye Margrete Haugum

Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund. Robert Bye Margrete Haugum Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund Robert Bye Margrete Haugum Notat 2009:16 Tittel Forfattere Notat : 2009:16 Prosjektnummer : 2078 ISSN : 0809 9634 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 036/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 036/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-F31, TI-&73 13/580 14/3949 Steinar Lund. 29.07.2014 Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Karrieresentre Rapport 2011-10 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Karrieresentre som er gjennomført

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer