FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12."

Transkript

1 Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den Åpne Skolen (DÅS) og LOSA lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet, som grunnlag for etablering av Nettskolen i Nordland (NiN). Det er gjort en utredning om saken som er framtidsrettet og som vil gi grunnlag for utvikling av en nettbasert undervisning og den digitale kompetansen i videregående opplæring i lang tid framover. I dette inngår fortsatt å opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning for unge og voksne. Det er samtidig flere utfordringer som må løses gjennom et videre utviklingsarbeid. Det foreslås at DÅS og LOSA samordnes til Nettskolen i Nordland som tilbud til unge og voksne med en felles organisering og ledelse. Det er gjort mye erfaring i Nordland på nettbasert undervisning men det er også behov for å ta i bruk nye metoder og verktøy i undervisningen. Det er nødvendig å utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig, inkludert økonomiske konsekvenser av ulike alternativer. Fylkesrådet har tro på at Nettskolen i Nordland i et langsiktig perspektiv skal kunne bli en viktig aktør som kan bidra til å styrke regionene, gi vekst og verdiskaping ved blant annet å kunne tilby nye utdanningsmuligheter til alle deler av fylket. Bakgrunn I fylkestingssak 89/2011 Den åpne skolen status og videre strategier ble det gjort følgende vedtak: Det gjennomføres en ekstern evaluering av fylkeskommunens nettstøttede opplæringsmodell for voksenopplæring med bruk av Den Åpne Skolen og lokale studieverksted. Evalueringen må i tillegg omfatte en vurdering av økt samordning av LOSA og DÅS. Resultatet av evalueringen skal danne grunnlag for en ny strategisk plan for voksenopplæring og for en sak om vurdering av samordning av LOSA og DÅS til «Nettskolen Nordland». Sakene legges fram for fylkestinget i løpet av Evalueringsoppdraget ble høsten 2011 gitt til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De leverte sin rapport våren I evalueringen framkommer at elevene er fornøyd med den opplæringen de får i DÅS og LOSA. Læringsressursene som lages av nettlærere og legges ut på it s Learning er imidlertid for mye basert på tekst, og bør gjøres mer multimediale. Et slikt grep vil gjøre det lettere for elever med lese og skrivevansker og minoritetsspråklige elever 1

2 å få utbytte av undervisningen. Det etterlyses også en overordnet faglig pedagogisk enhet med ansvar for å kvalitetssikre læringsressursene. Selv om opplæringstilbudene i DÅS og LOSA har en del fellestrekk er det også store forskjeller når gjelder målgruppenes særegenheter og på organisering av undervisningen jf fleksibilitet kontra faste rammer. For DÅS vises til muligheten av at flere bør kunne benytte privatiststatus og at man slik kan omfordele noe på ressursene. Det pekes på at det fortsatt må sikres at elever med spesielle behov for lokal oppfølging blir ivaretatt på en god måte. Det foreslås tre ulike alternativ til organisering av Nettskolen i Nordland. Nettskolen i Nordland tilknyttet nettskolene i LOSA, tilknyttet voksenopplæringsenheten i Nordland fylkeskommune eller som frittstående enhet/egen skole. Rapporten går ikke i dybden på disse alternativene, og gir derfor ikke et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig. Evalueringsrapporten rapport 19/2012 fra NIFU følger saken som utrykt vedlegg. Prosjektorganisasjon I forbindelse med oppfølging av arbeidet med å fremme saken til fylkestinget ble det engasjert prosjektleder for perioden 1. august til 1. november. Det ble etablert et prosjekt med arbeidsgruppe og styringsgruppe som har hatt ansvaret for utarbeidelse av forslag til etablering av Nettskolen i Nordland (NiN). Forslag til organisering av NiN er vurdert, herunder organisering av nettlærere, lokal studieveiledning for både ungdom og voksne, undervisningstilbud for ulike målgrupper og pedagogisk tilrettelegging av nettundervisningen. Det er videre beskrevet hvordan en samordning av LOSA og DÅS kan sees opp mot klare ansvarsforhold. NiN som ressurs for nettbasert fagskoleutdanning og regionale studiesentre er også berørt. Høring Prosjektrapporten fra styringsgruppa ble sendt på høring til videregående skoler, arbeidstakerorganisasjonene og yrkesopplæringsnemnda den 19. september, med høringsfrist 3. oktober Høringsinstansene ble bedt om å gi tilbakemelding på følgende områder: 1. Forholdet mellom en nettskole for både voksne og unge elever og de to alternative organisasjonsmodellene, og eventuelt andre modeller. 2. Tre studiemodeller med ulik oppfølging fra nettlærer og studieverksted/lokal skole, en for ungdom med standpunktvurdering, en for voksne med standpunktvurdering og en for privatist. 3. Struktur og organisering av undervisningen med forskjellig tilrettelegging for målgruppene. 4. Organisering av nettlærere: tilsettingsforhold på den enkelte skole som i dag, engasjementstid med mer. 5. Ledelse av nettskolen. 6. Studieadministrasjon (med sentralisering av studieadministrasjonen til voksne elever). 7. Forslaget om at kontinuerlig inntak av voksne avvikles og erstattes av inntak to ganger pr år. Det kom inn høringsuttalelse fra samtlige videregående skoler bortsett fra en. Ved enkelte skoler ble det levert uttalelse fra både skolen ved rektor og studieverksted. Fra arbeidstakerorganisasjonene er det kommet uttalelse fra Utdanningsforbundet. Nettlærerne og ansatte ved studieverkstedene ønsket å kunne uttale seg som gruppe og har gjort det. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til hvor mange som har uttalt seg i disse gruppene, da det ikke kommer tydelig frem av høringssvarene. I tillegg har det kommet inn uttalelse fra Kunnskapssenteret i Gildeskål og Oppfølgingstjenesten. 2

3 Nedenfor gjengis en kort oppsummering av hovedpunkter fra høringen. Et flertall støtter forslaget om å etablere NiN som egen enhet/skole og begrunner dette blant annet med at det vil profesjonalisere nettundervisningen, at en kan bygge merkevaren NIN, være synlig, bryte med etablerte kulturer og skape noe nytt. Et mindretall støtter at NiN etableres ved en videregående skole og begrunner det blant annet med at en videregående skole har på plass de administrative systemene, har faglig/pedagogisk kompetanse og en kan bygge videre på de erfaringene vi har med LOSA. En mindre gruppe bestående av representanter fra studieverksteder, nettlærere og en videregående skole ønsker at NiN skal legges til utdanningsavdelingen og at dagens organisering av DÅS videreutvikles. Det kommer tydelig frem at det må være et skille mellom unge og voksne som målgruppe, både pedagogisk og ved tilknytning til henholdsvis lokal skole og NiN. De foreslåtte studiemodellene ansees som et godt utgangspunkt av flere, men når det gjelder privatister anser flere det som nødvendig at disse også gis tilgang til nettlærer. Det er ulikt syn på om voksne og unge skal ha tilbud i samme studieverksted. Der noen anser det som en styrke at voksne og unge inngår i samme lokaler, hevder andre at dette ikke fremmer god læring fordi unge og voksne representerer to forskjellige kulturer og har ulike motivasjonsfaktorer. Samtlige uttalelser mener at voksne har behov for studieveiledning og en sosial tilhørighet i studieverkstedene. Skoler med erfaring fra LOSA understreker at ungdom på VG1 ikke bør ha fellesfag over nett, men som et lokalt tilbud med lokal faglærer. Det samme påpekes av Utdanningsforbundet. I all hovedsak er uttalelsene positive til forslaget om at nettlærere er tilsatt ved en videregående skole, og engasjeres av NiN. Når det gjelder ledelse av NiN er synspunktene delt. Det gis støtte til forslaget om NiN som egen skole samtidig som det uttrykkes bekymring for å bygge opp en administrasjon som kan ta ressurser fra primæraktiviteten. Sentralisering av administrasjon for voksne støttes av flertallet. Det uttrykkes imidlertid skepsis til at økt administrasjon vil ta unødvendig med ressurser fra primæraktiviteten. Når det gjelder forslaget om å avvikle ordningen med kontinuerlig inntak for voksne til inntak to ganger pr år støttes dette av et flertall. Det fremkommer bekymring fra flere om at det i økonomiplanen er vedtatt en betydelig reduksjon i budsjettrammen for LOSA. Dersom NiN skal kunne bidra til verdiskaping og øke kompetansenivået i fylket, må den økonomiske rammen både ta høyde for sterke lokale studieverksted faglig og sosialt, samt en videreutvikling av det nettbaserte fagtilbudet. Det samarbeidet med bedrifter som er utviklet gjennom LOSA, må videreutvikles gjennom NiN, og kan sees i sammenheng med NiN som bidragsyter i regionalt utviklingsarbeid. De lokale studieverkstedene utgjør i så måte et viktig ledd i å legge til rette for ordinær utdanning og kompetanseheving i distriktene Høringsuttalelsene følger saken som utrykt vedlegg. Økonomi og tilbud i LOSA og DÅS/Voksenopplæring i dag Det er i foreliggende utredningsarbeid ikke avklart hvilke kostnader etablering av Nettskolen i Nordland vil medføre, basert på en felles organisering og ut fra ulike alternative modeller. Dagens ressursbruk på området er slik: LOSA Samlet budsjett for drift av LOSA-tilbudet var i ,1 mill kr. For skoleåret 2012/13 var opprinnelig budsjett 12,5. Mange av tilbudene hadde imidlertid få søkere og det ble ikke igangsatt tilbud i Beiarn, Træna, Lovund, Værøy og Bø. 3

4 I budsjettrammen til skolene for skoleåret 2012/13 er det satt av 8 mill kr (3,6 mill kr høsten 2012 og 4,4 mill kr for vårhalvåret 2013) for et redusert tilbud for til sammen 44 elever. Av dette brukes ca 70 % av en stilling til å administrere tilbudet lagt til Vest-Lofoten og Saltdal videregående skole. Her inngår personalledelse, økonomiansvar, pedagogisk utviklingsledelse samt markedsføring, kontaktinfo med mer. Resterende går til å dekke lønn til pedagogisk personale; nettlærere, faglærere i fellesfag og veiledere ved lokale studieverksted på Sortland, Andøy og Knut Hamsun vgs. Det gis nå tilbud innen 5 programområder: naturbruk, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, elektro og design og håndverk. Skoleåret 2011/12 ble det i tillegg gitt tilbud i restaurant og matfag, bygg og anleggsfag, salg- og service og studiespesialiserende. Vedlagt er en oversikt som viser fagtilbud, elevtallsutvikling, budsjett og oppgaver i LOSA. DÅS/voksenopplæring Samlet budsjett for voksenopplæring var i mill kr derav ca 25 mill avsatt til bruk til det nettstøttede opplæringstilbudet med bruk av DÅS og lokale studieverksted 1. Antall deltakere lå på gjennomsnitt 580 personer 2. Budsjettet ble dette året styrket med 2,75 mill kr. For 2012 er tilsvarende budsjett for VO 30, 5 mill (midlertidig styrking redusert men budsjettet regulert for lønns- og prisstigning) derav ca 24 mill til oppfølging av nettundervisning/studieverksted mm. Av dette utgjør ca 2,4 stillingsressurs til administrasjon hvorav det på vo-budsjettet kjøpes ressurs tilsvarende 1 stilling fra ei videregående skole. Pr er det 597 deltakere i DÅS Det gis tilbud innen enkeltfag/fellesfagene samt innen 9 programområder der det er engasjert nettlærere tilsvarende ca 17,5 stillingsressurser. Oversikt ressursbruk, budsjett og oppgaver framgår i eget vedlegg til saken. Problemstilling Det legges til grunn at fylkestinget tar stilling til etablering av Nettskolen i Nordland som et felles tilbud for ungdom og voksne. Kunnskapsgrunnlaget for å kunne gjøre et slikt vedtak er NIFUrapporten om evaluering av nettstøttet opplæring (2012), samt fylkeskommunens prosjektrapport fra høsten I et fylke som Nordland er nettstøttet opplæring, både for ungdom og voksne kommet for å bli. Med innføring av Kunnskapsløftet er digital kompetanse blitt en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er fylkenes fellesprosjekt for å utvikle digitale læremidler til videregående opplæring. Det er utviklet gratis læremidler i en rekke fag, og bruken av disse læremidlene øker stadig. Satsingen på IKT til læringsformål er en viktig del av fremtidens skole. I en slik sammenheng er det å utvikle nettbasert opplæring til ulike målgrupper og i ulike fag en viktig satsing. Ikke minst er dette viktig for kunne å tilby videregående opplæring til flest mulig i et fylke med så spredt bosetting. Etter mange års erfaring med nettstøttet opplæring var fylkestingets vedtak om evaluering av DÅS og LOSA nødvendig av flere grunner. Behovet for å samordne LOSA og DÅS og utvikle en felles nettbasert undervisning, er nødvendig for å få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene. Mens 1 Resterende midler avsatt på voksenopplæringsbudsjettet ble brukt til fylkesdekkende, samlingsbaserte og eksamensforberedende kurs 2 Ettersom det er kontinuerlig inntak til voksenopplæring der deltakerne tar ulikt antall fag (gjennomsnittlig 3fag) og har ulik tidsplan for gjennomføring, er det vanskelig å fastsette antall deltakere pr år. Tallene baseres på et gjennomsnitt personer som er inne i tilbudet. 4

5 en i DÅS opplever stor pågang av søkere er situasjonen i LOSA det motsatte. Søkningen til LOSA er halvert de siste årene. En annen grunn er behovet for å kunne tilby nettbasert undervisning til flere målgrupper. LOSA tilbys på Vg1-nivå ved noen utvalgte skoler og i noen utkantkommuner, og DÅS tilbys i hovedsak til voksne. Det er åpnet for at DÅS kan tilbys andre målgrupper men på grunn av manglende ressurser har dette i liten grad vært mulig. Dette gjelder lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten og elever ved videregående skoler som ønsker å ta fag som ikke tilbys ved egen skole. Det er også behov for å utvikle flere nettbaserte tilbud i fag der en har lav søkning og ønsker en særskilt satsing. For eksempel gjelder dette realfag og språkfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, men også programfag i yrkesfaglige utdanningsprogram. Til tross for at nettbasert undervisning bare har eksistert i en kort periode, er det mye erfaring på området med mange erfarne nettlærere fra både DÅS og LOSA i Nordland. Det er imidlertid behov for å videreutvikle kompetansen på området ved å ta i bruk nye metoder og verktøy, deriblant bruk av lyd og bilde. På denne måten kan undervisningen tilpasses flere målgrupper De er med andre ord flere grunner til at fylkeskommunen bør utvikle en fremtidig nettskole som kan tilby videregående opplæring nettbasert. Sammenligninger mellom LOSA og DÅS En utfordring er at det i LOSA og DÅS er utviklet to parallelle systemer, ett for voksne og ett for ungdom hvor administrasjonen av undervisningen er organisert ulikt. Ser en på graden av oppfølging fra nettlærer i de to systemene synes ikke forskjellene å være så store. Den store forskjellen ligger i at DÅS- elevene har stor grad av fleksibilitet, både i forhold til inntak og fullføring, mens LOSA-elevene har faste rammer som følger skoleåret. En annen vesentlig forskjell er at LOSA-elevene har praksis i lokale bedrifter. Graden av oppfølging ved lokal skole/studieverksted er også forskjellig. LOSA-elevene har fellesfagene i egen gruppe med lokale lærere, mens DÅS-elevene får all opplæring via Internett og veiledning i studieverksted. I tilbakemelding fra høringen kan det synes som at den lokale veiledningen og graden av veiledning for ungdom og voksne er en av utfordringene som må løses. Det er imidlertid enighet om at læringsressursene og fagene kan være felles for begge målgruppene. Det betyr at det kan utvikles felles læringsressurser og innhold, og at nettlærere kan undervise ulike målgrupper i sine fag. Det er også enighet om forslaget til organisering av nettlærere i NIN. Hva innebærer administrasjon av nettbasert undervisning? Selv om undervisningen skal være fleksibelt organisert er det behov for struktur og tydelige ansvarsforhold da denne type undervisning involverer svært mange aktører. Informasjon er viktig både for rekruttering og veiledning. Gjennomføring av inntaket er en faktor som krever at vi har gode systemer for registrering og oppfølging. I dag tas LOSA-elevene inn gjennom fellesinntaket, mens voksne har kontinuerlig inntak. Organisering av nettlærere er forskjellig i dag. Nettlærere i DÅS er tilsatt ved en videregående skole og frikjøpes for en periode, mens nettlærere i LOSA er tilsatt ved nettskolene. I NiN må det utvikles en felles organisering av nettlærere, både med hensyn til rekruttering og tilsetting/frikjøp. 5

6 Tilrettelegging av undervisning dreier seg om timeplanlegging, oppfølging fra nettlærer, veiledning ved lokal skole/studieverksted og organisering av praksis. Dette gjøres ulikt i LOSA og DÅS. Gjennomføring av vurdering og organisering av eksamen er likt med all annen undervisning Utfordringene i DÅS er imidlertid større fordi elevene er spredt på mange skolesteder der mange personer involvert i arbeidet noe som gjør oppfølging av fastsatte rutiner mer utfordrende. I NiN må det utvikles felles rutiner. Kompetanseheving av nettlærere er viktig, med særlig vekt på nettpedagogikk og voksenpedagogikk. Dette er en utfordring i nettbasert undervisning da nettlærerne har tilhørighet ved mange skoler. Administrasjon av nettbasert undervisning inneholder også økonomiske vurderinger og dimensjonering av fag/tilbud. Det samme gjelder oversikt over fullføring og faglig resultat. I dag mangler vi god statistikk på fullføring innenfor DÅS. Utviklingen innenfor digital teknologi går raskt, og det finnes mange muligheter for bruk av IKT i nettbasert undervisning. Dette vil også variere i de ulike fagene, og valgene vil blant annet basere seg på hva som passer for målgruppen. Valg av ulike måter å organisere undervisningen må også vurderes kontinuerlig, og det må være en overordnet ledelse med blant annet ansvar for kvalitetssikring, både faglig og pedagogisk. I vurderingen av administrasjon av nettbasert undervisning er det nødvendig å avklare innholdet i de ulike delene, og utvikle gode rutiner og tydelig ansvarsfordeling. Økonomi Når det gjelder økonomi for organisering og drift av nettskolen, så vil det påløpe ekstra kostnader i en etableringsfase. Dette gjelder spesielt skolering av nettlærere og ansatte på lokale studieverksted samt anskaffelse av nødvendig IKT utstyr/systemer. Det vil videre være behov for å styrke den administrative siden spesielt mht utvikling av pedagogisk ledelse og kvalitet i tilbudene. Budsjettmessig ramme som ligger i økonomiplanen, innebærer en reduksjon på vo-budsjettet ved at den midlertidige styrkingen på 2,75 mill kr i 2011 fases ut fra Det betyr at nivået fra 2010 videreføres. For LOSA ligger det en ytterligere reduksjon ut fra inneværende års bevilgning ved at tilbudet utgår i sin nåværende form fra høsten Samtidig legges det inn en årlig ramme på 4 mill kr i Nettskolen i Nordland samme år. Dette betyr imidlertid en halvering av inneværende års budsjett til LOSA og vil medføre et svært begrenset tilbud. Det er i dag vanskelig å vite i hvor stor grad man kan effektivisere ressursbruken innen LOSA og DÅS. Tilbud i LOSA gis kun på vg 1 nivå mens for voksne er det hovedsak på vg 2 jf vedlagte oversikt. Det må imidlertid vurderes om det er muligheter noe mer fleksibel bruk av nettlærerressursene. Når det gjelder lokal studieveiledning er det forutsatt at dette må være et tilbud både til unge og voksne, men det er uklart i hvor stor grad tilbudene kan samordnes og slik gi en økonomisk gevinst. I dag har ikke skoler med manglende tilbud innen spesielle fagområder tilgang til supplerende nettundervisning. Om dette skal la seg gjennomføre ihht intensjonene, vil det kreve tilstrekkelig nettressurser. 3 I 2012 reduseres budsjettet med 2 mill kr og fra 2013 med kr

7 Vurderinger Fylkesrådet er tilfreds med at det er gjennomført en evaluering av den nettstøttede opplæringen inkludert vurdering av samordning av LOSA og DÅS. Evalueringen og fylkeskommunens utredning gir et godt bilde på status og gir konstruktive forslag for videreutvikling av den nettbaserte undervisningen og utvikling av den digitale kompetanse i videregående opplæring lang tid framover. I dette inngår forslag til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning for unge og voksne som styrker regionene og bidrar til å skape vekst og verdiskaping. Fylkesrådet mener mye av grunnlaget for å etablere Nettskolen i Nordland er på plass samtidig som det er flere utfordringer som må løses gjennom en videre utredning. Fylkesrådet mener at etablering av Nettskolen vil ha stor betydning for å kunne opprettholde en desentralisert tilbudsstruktur i fremtiden. Det vises her til en betydelig reduksjon i årskullene som vil få konsekvenser for opprettholdelse av tilbud i distriktene. Ut fra juridiske rettigheter blir det viktig å skille målgruppene ungdom og voksne med tanke på organisering og tiltrettelegging av undervisning, tilknytning til skole, elevstatus og inntak. Det må legges til grunn at ungdom fra OT og elever ved skoler med begrenset utdanningsprogram, kan ta enkeltfag med status som elev med standpunktvurdering ved NiN. I tillegg til styrking av den pedagogiske kvaliteten på nettundervisningen med å videreutvikle digitale tjenester og bruk av nye metoder og verktøy, vil det være nødvendig å gi lokal studieveiledning både til unge og voksne. Fylkesrådet legger til grunn at rollefordeling mellom lokal studieveiledning og nettlærere som faglærere komme tydelig fram. Det vil være hensiktsmessig at studieadministrasjonen for unge legges til den videregående skolen de er tilknyttet mens studieadministrasjonen for voksne sentraliseres til NiN. Når det gjelder valg av organisasjonsmodell mener fylkesrådet det må utredes videre hvilken modell som vil være mest hensiktsmessig. Flertallet av høringsinstanser støtter forslag om å etablere NiN som en egen enhet, men det kan være uklarhet hva som ligger i alternativet spesielt når det gjelder vurdering av enheten som en egen skole. Det er viktig at konsekvensene ved de ulike modellene klargjøres, og at en får frem fordeler og ulemper. I dette må det avklares hva som må ligge av innhold i administrative oppgaver for de ulike målgruppene og hvordan disse mest hensiktsmessig kan løses. Videre må det spesielt ses på en alternativ studieadministrasjon for voksne elever. Andre områder som må utredes videre er sentrale sider ved kvalitetssikringssystem som både ivaretar den personalmessige og faglige oppfølgingen av NiN. Dette gjelder bl.a tilsettingsforhold, inntak, eksamen, dokumentasjon, statistikk. Videre bør det vurderes nærmere om det fortsatt skal være kontinuerlig inntak av voksne eller om man skal gå over til for eksempel 2 inntak i året. Fylkesrådet mener også det er viktig å sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid som må omfatte kompetanseheving av nettlærere, samt analysere behovet for anskaffelser av digitale tjenester for en videreutvikling av den nettbaserte undervisningen. I dette inngår også å ivareta et utviklingsarbeid knyttet til anskaffelse og implementering av IKT. Det vil videre være nødvendig å utrede kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. 7

8 I dette inngår beregning av kostnader til administrasjon og til gjennomføring undervisningstilbudene. Konsekvenser som følger av budsjettramme som ligger i økonomiplanen vedrørende både LOSA, voksenopplæring og tilbud til andre elever/lærlinger må her synliggjøres. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil bli utredet i ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland, jfr punkt 3 i fylkesrådets innstilling. Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS inngår i en felles organisasjon og med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland 3. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni Bodø den Odd Eriksen fylkesrådsleder sign Marit Tennfjord fylkesråd for utdanning sign Fylkestinget FT-129/12 Innstillinga fra komite for næring ble lagt fram av saksordfører Tom Vidar Karlsen, AP: 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS inngår i en felles organisasjon og med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. Det vurderes også å videreføre kontinuerlig inntak. 8

9 3. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni Gunvald Lindset, Rødt, fremmet Rødts endringsforslag: 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne. På steder der LOSA ikke er etablert som en del av en videregående skole, skal LOSA og DÅS (Den Åpne Skole) inngå i en felles organisasjon med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. 3. Den framtidige organiseringa av Nettskolen må gjøres slik at det fortsatt blir opplæring i fellesfagene i ordinære klasser. Nettbasert opplæring i programfag og praksis i arbeidslivet bør fortsette slik det gjøres i dag. 4. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni Votering: Komiteinnstillinga vedtatt mot 6 stemmer avgitt for Rødts forslag. Vedtak 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS inngår i en felles organisasjon og med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. Det vurderes også å videreføre kontinuerlig inntak. 3. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni

10 Vedlegg DokID Nettskolen i Nordland - arbeidsgruppens rapport Nettskolen i Nordland - Bruk av IKT i nettbasert undervisning Oversikt ressursbruk, deltakelse, budsjett og oppgaver for VO i Den Åpne Skolen (studieverkstedmodellen) Oversikt fag, deltakere, budsjett og oppgaver LOSA

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2008/454-256 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 15/12 22.02.2012 Nettbasert

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 6 Vår dato Vår referanse 08.11.2012 2011/862-23 Utdanningsavdelingen 500 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Prosjektbeskrivelse Nettskolen Buskerud Prosjektperiode:

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Journalpost:15/20843 Saksnummer Utvalg/komite Dato 185/2015 Fylkesrådet 23.06.2015 Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Sammendrag Utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune søker om

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak.

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak. Journalpost:14/33822 Saksnummer Utvalg/komite Dato 114/2014 Fylkestinget 13.10.2014 204/2014 Fylkesrådet 16.09.2014 Eldrerådet Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak. Sammendrag

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret Komite for utdanning og kompetanse Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Nettskolen i Nordland ungdom under OT

Nettskolen i Nordland ungdom under OT Nettskolen i Nordland ungdom under OT Ketil Sivertsen 26.04.2017 Tilgang på fag i Nettskolen i Nordland I november 2016 kom nytt skriv om ungdom i nettskolen To områder som beskriver hvordan OT-ungdom

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høring - Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial Journalpost:16/94138 Saksnummer Utvalg/komite Dato 389/2016 Fylkesrådet 22.11.2016 172/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for utdanning 05.12.2016 Høring - Mer å hente - Bedre læring for elever med stort

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Referanse: 16/7829 Høring om endringer i opplæringsloven Direkte overgang i retten til Høring:

Referanse: 16/7829 Høring om endringer i opplæringsloven Direkte overgang i retten til Høring: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 7. desember 2016 13:55 Til: Postmottak KD Emne: Nytt høringssvar til 16/7829 - Høring om endringer i opplæringsloven Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Høringssvar på utkast til ny fagskolelov

Høringssvar på utkast til ny fagskolelov Høringssvar på utkast til ny fagskolelov Fylkestinget i Nordland har behandlet utkast til ny fagskolelov i fylkestingssak 141/2017. Saken ble behandlet 10. oktober, med følgende enstemmige vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Journalpost:16/99059 Saksnummer Utvalg/komite Dato 030/2017 Fylkesrådet 31.01.2017 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Sammendrag I Tilflyttingsprosjektet skal innsatsen framover rettes

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

Opplæringstilbud til nyankomne elever

Opplæringstilbud til nyankomne elever Opplæringstilbud til nyankomne elever Rett til særskilt språkopplæring - 1 Torstein Wroldsen Einar Wium J Faglig forum 28 februar 2017 2 Innhold Utredningen: «Særskilte opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Saken var behandlet i Fylkestinget i Nordland r

Saken var behandlet i Fylkestinget i Nordland r Fra: Anne Marie Strømhaug [mailto:anne.stromhaug@nfk.no] Sendt: 2. januar 2013 12:30 Til: Postmottak KD Kopi: Kjell-Ole Stifjeld Emne: Svar fra Nordland Fylkeskommune på høringsnotat -okt. 2012 Vedlagt

Detaljer

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016 Struktursaken Struktursaken Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november 2016 Fylkesting 5.-8. desember 2016 FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Vanskelig å

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling 22.4.2015 FYR-koordinator og prosjektledersamling 22.4.15 09:00 Åpning v/lone Lønne Christiansen, Udir 09:10 Fylkeseksempel: Sør-Trøndelag, Charlottenlund videregående

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser.

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg Rektorsamling Bodø, 02.desember 2015 Kjære rektorer En ting er sikkert: Vi ledere må hele tiden jobbe med omstilling og

Detaljer