FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12."

Transkript

1 Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den Åpne Skolen (DÅS) og LOSA lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet, som grunnlag for etablering av Nettskolen i Nordland (NiN). Det er gjort en utredning om saken som er framtidsrettet og som vil gi grunnlag for utvikling av en nettbasert undervisning og den digitale kompetansen i videregående opplæring i lang tid framover. I dette inngår fortsatt å opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning for unge og voksne. Det er samtidig flere utfordringer som må løses gjennom et videre utviklingsarbeid. Det foreslås at DÅS og LOSA samordnes til Nettskolen i Nordland som tilbud til unge og voksne med en felles organisering og ledelse. Det er gjort mye erfaring i Nordland på nettbasert undervisning men det er også behov for å ta i bruk nye metoder og verktøy i undervisningen. Det er nødvendig å utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig, inkludert økonomiske konsekvenser av ulike alternativer. Fylkesrådet har tro på at Nettskolen i Nordland i et langsiktig perspektiv skal kunne bli en viktig aktør som kan bidra til å styrke regionene, gi vekst og verdiskaping ved blant annet å kunne tilby nye utdanningsmuligheter til alle deler av fylket. Bakgrunn I fylkestingssak 89/2011 Den åpne skolen status og videre strategier ble det gjort følgende vedtak: Det gjennomføres en ekstern evaluering av fylkeskommunens nettstøttede opplæringsmodell for voksenopplæring med bruk av Den Åpne Skolen og lokale studieverksted. Evalueringen må i tillegg omfatte en vurdering av økt samordning av LOSA og DÅS. Resultatet av evalueringen skal danne grunnlag for en ny strategisk plan for voksenopplæring og for en sak om vurdering av samordning av LOSA og DÅS til «Nettskolen Nordland». Sakene legges fram for fylkestinget i løpet av Evalueringsoppdraget ble høsten 2011 gitt til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De leverte sin rapport våren I evalueringen framkommer at elevene er fornøyd med den opplæringen de får i DÅS og LOSA. Læringsressursene som lages av nettlærere og legges ut på it s Learning er imidlertid for mye basert på tekst, og bør gjøres mer multimediale. Et slikt grep vil gjøre det lettere for elever med lese og skrivevansker og minoritetsspråklige elever 1

2 å få utbytte av undervisningen. Det etterlyses også en overordnet faglig pedagogisk enhet med ansvar for å kvalitetssikre læringsressursene. Selv om opplæringstilbudene i DÅS og LOSA har en del fellestrekk er det også store forskjeller når gjelder målgruppenes særegenheter og på organisering av undervisningen jf fleksibilitet kontra faste rammer. For DÅS vises til muligheten av at flere bør kunne benytte privatiststatus og at man slik kan omfordele noe på ressursene. Det pekes på at det fortsatt må sikres at elever med spesielle behov for lokal oppfølging blir ivaretatt på en god måte. Det foreslås tre ulike alternativ til organisering av Nettskolen i Nordland. Nettskolen i Nordland tilknyttet nettskolene i LOSA, tilknyttet voksenopplæringsenheten i Nordland fylkeskommune eller som frittstående enhet/egen skole. Rapporten går ikke i dybden på disse alternativene, og gir derfor ikke et godt grunnlag for å vurdere hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig. Evalueringsrapporten rapport 19/2012 fra NIFU følger saken som utrykt vedlegg. Prosjektorganisasjon I forbindelse med oppfølging av arbeidet med å fremme saken til fylkestinget ble det engasjert prosjektleder for perioden 1. august til 1. november. Det ble etablert et prosjekt med arbeidsgruppe og styringsgruppe som har hatt ansvaret for utarbeidelse av forslag til etablering av Nettskolen i Nordland (NiN). Forslag til organisering av NiN er vurdert, herunder organisering av nettlærere, lokal studieveiledning for både ungdom og voksne, undervisningstilbud for ulike målgrupper og pedagogisk tilrettelegging av nettundervisningen. Det er videre beskrevet hvordan en samordning av LOSA og DÅS kan sees opp mot klare ansvarsforhold. NiN som ressurs for nettbasert fagskoleutdanning og regionale studiesentre er også berørt. Høring Prosjektrapporten fra styringsgruppa ble sendt på høring til videregående skoler, arbeidstakerorganisasjonene og yrkesopplæringsnemnda den 19. september, med høringsfrist 3. oktober Høringsinstansene ble bedt om å gi tilbakemelding på følgende områder: 1. Forholdet mellom en nettskole for både voksne og unge elever og de to alternative organisasjonsmodellene, og eventuelt andre modeller. 2. Tre studiemodeller med ulik oppfølging fra nettlærer og studieverksted/lokal skole, en for ungdom med standpunktvurdering, en for voksne med standpunktvurdering og en for privatist. 3. Struktur og organisering av undervisningen med forskjellig tilrettelegging for målgruppene. 4. Organisering av nettlærere: tilsettingsforhold på den enkelte skole som i dag, engasjementstid med mer. 5. Ledelse av nettskolen. 6. Studieadministrasjon (med sentralisering av studieadministrasjonen til voksne elever). 7. Forslaget om at kontinuerlig inntak av voksne avvikles og erstattes av inntak to ganger pr år. Det kom inn høringsuttalelse fra samtlige videregående skoler bortsett fra en. Ved enkelte skoler ble det levert uttalelse fra både skolen ved rektor og studieverksted. Fra arbeidstakerorganisasjonene er det kommet uttalelse fra Utdanningsforbundet. Nettlærerne og ansatte ved studieverkstedene ønsket å kunne uttale seg som gruppe og har gjort det. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til hvor mange som har uttalt seg i disse gruppene, da det ikke kommer tydelig frem av høringssvarene. I tillegg har det kommet inn uttalelse fra Kunnskapssenteret i Gildeskål og Oppfølgingstjenesten. 2

3 Nedenfor gjengis en kort oppsummering av hovedpunkter fra høringen. Et flertall støtter forslaget om å etablere NiN som egen enhet/skole og begrunner dette blant annet med at det vil profesjonalisere nettundervisningen, at en kan bygge merkevaren NIN, være synlig, bryte med etablerte kulturer og skape noe nytt. Et mindretall støtter at NiN etableres ved en videregående skole og begrunner det blant annet med at en videregående skole har på plass de administrative systemene, har faglig/pedagogisk kompetanse og en kan bygge videre på de erfaringene vi har med LOSA. En mindre gruppe bestående av representanter fra studieverksteder, nettlærere og en videregående skole ønsker at NiN skal legges til utdanningsavdelingen og at dagens organisering av DÅS videreutvikles. Det kommer tydelig frem at det må være et skille mellom unge og voksne som målgruppe, både pedagogisk og ved tilknytning til henholdsvis lokal skole og NiN. De foreslåtte studiemodellene ansees som et godt utgangspunkt av flere, men når det gjelder privatister anser flere det som nødvendig at disse også gis tilgang til nettlærer. Det er ulikt syn på om voksne og unge skal ha tilbud i samme studieverksted. Der noen anser det som en styrke at voksne og unge inngår i samme lokaler, hevder andre at dette ikke fremmer god læring fordi unge og voksne representerer to forskjellige kulturer og har ulike motivasjonsfaktorer. Samtlige uttalelser mener at voksne har behov for studieveiledning og en sosial tilhørighet i studieverkstedene. Skoler med erfaring fra LOSA understreker at ungdom på VG1 ikke bør ha fellesfag over nett, men som et lokalt tilbud med lokal faglærer. Det samme påpekes av Utdanningsforbundet. I all hovedsak er uttalelsene positive til forslaget om at nettlærere er tilsatt ved en videregående skole, og engasjeres av NiN. Når det gjelder ledelse av NiN er synspunktene delt. Det gis støtte til forslaget om NiN som egen skole samtidig som det uttrykkes bekymring for å bygge opp en administrasjon som kan ta ressurser fra primæraktiviteten. Sentralisering av administrasjon for voksne støttes av flertallet. Det uttrykkes imidlertid skepsis til at økt administrasjon vil ta unødvendig med ressurser fra primæraktiviteten. Når det gjelder forslaget om å avvikle ordningen med kontinuerlig inntak for voksne til inntak to ganger pr år støttes dette av et flertall. Det fremkommer bekymring fra flere om at det i økonomiplanen er vedtatt en betydelig reduksjon i budsjettrammen for LOSA. Dersom NiN skal kunne bidra til verdiskaping og øke kompetansenivået i fylket, må den økonomiske rammen både ta høyde for sterke lokale studieverksted faglig og sosialt, samt en videreutvikling av det nettbaserte fagtilbudet. Det samarbeidet med bedrifter som er utviklet gjennom LOSA, må videreutvikles gjennom NiN, og kan sees i sammenheng med NiN som bidragsyter i regionalt utviklingsarbeid. De lokale studieverkstedene utgjør i så måte et viktig ledd i å legge til rette for ordinær utdanning og kompetanseheving i distriktene Høringsuttalelsene følger saken som utrykt vedlegg. Økonomi og tilbud i LOSA og DÅS/Voksenopplæring i dag Det er i foreliggende utredningsarbeid ikke avklart hvilke kostnader etablering av Nettskolen i Nordland vil medføre, basert på en felles organisering og ut fra ulike alternative modeller. Dagens ressursbruk på området er slik: LOSA Samlet budsjett for drift av LOSA-tilbudet var i ,1 mill kr. For skoleåret 2012/13 var opprinnelig budsjett 12,5. Mange av tilbudene hadde imidlertid få søkere og det ble ikke igangsatt tilbud i Beiarn, Træna, Lovund, Værøy og Bø. 3

4 I budsjettrammen til skolene for skoleåret 2012/13 er det satt av 8 mill kr (3,6 mill kr høsten 2012 og 4,4 mill kr for vårhalvåret 2013) for et redusert tilbud for til sammen 44 elever. Av dette brukes ca 70 % av en stilling til å administrere tilbudet lagt til Vest-Lofoten og Saltdal videregående skole. Her inngår personalledelse, økonomiansvar, pedagogisk utviklingsledelse samt markedsføring, kontaktinfo med mer. Resterende går til å dekke lønn til pedagogisk personale; nettlærere, faglærere i fellesfag og veiledere ved lokale studieverksted på Sortland, Andøy og Knut Hamsun vgs. Det gis nå tilbud innen 5 programområder: naturbruk, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, elektro og design og håndverk. Skoleåret 2011/12 ble det i tillegg gitt tilbud i restaurant og matfag, bygg og anleggsfag, salg- og service og studiespesialiserende. Vedlagt er en oversikt som viser fagtilbud, elevtallsutvikling, budsjett og oppgaver i LOSA. DÅS/voksenopplæring Samlet budsjett for voksenopplæring var i mill kr derav ca 25 mill avsatt til bruk til det nettstøttede opplæringstilbudet med bruk av DÅS og lokale studieverksted 1. Antall deltakere lå på gjennomsnitt 580 personer 2. Budsjettet ble dette året styrket med 2,75 mill kr. For 2012 er tilsvarende budsjett for VO 30, 5 mill (midlertidig styrking redusert men budsjettet regulert for lønns- og prisstigning) derav ca 24 mill til oppfølging av nettundervisning/studieverksted mm. Av dette utgjør ca 2,4 stillingsressurs til administrasjon hvorav det på vo-budsjettet kjøpes ressurs tilsvarende 1 stilling fra ei videregående skole. Pr er det 597 deltakere i DÅS Det gis tilbud innen enkeltfag/fellesfagene samt innen 9 programområder der det er engasjert nettlærere tilsvarende ca 17,5 stillingsressurser. Oversikt ressursbruk, budsjett og oppgaver framgår i eget vedlegg til saken. Problemstilling Det legges til grunn at fylkestinget tar stilling til etablering av Nettskolen i Nordland som et felles tilbud for ungdom og voksne. Kunnskapsgrunnlaget for å kunne gjøre et slikt vedtak er NIFUrapporten om evaluering av nettstøttet opplæring (2012), samt fylkeskommunens prosjektrapport fra høsten I et fylke som Nordland er nettstøttet opplæring, både for ungdom og voksne kommet for å bli. Med innføring av Kunnskapsløftet er digital kompetanse blitt en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er fylkenes fellesprosjekt for å utvikle digitale læremidler til videregående opplæring. Det er utviklet gratis læremidler i en rekke fag, og bruken av disse læremidlene øker stadig. Satsingen på IKT til læringsformål er en viktig del av fremtidens skole. I en slik sammenheng er det å utvikle nettbasert opplæring til ulike målgrupper og i ulike fag en viktig satsing. Ikke minst er dette viktig for kunne å tilby videregående opplæring til flest mulig i et fylke med så spredt bosetting. Etter mange års erfaring med nettstøttet opplæring var fylkestingets vedtak om evaluering av DÅS og LOSA nødvendig av flere grunner. Behovet for å samordne LOSA og DÅS og utvikle en felles nettbasert undervisning, er nødvendig for å få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene. Mens 1 Resterende midler avsatt på voksenopplæringsbudsjettet ble brukt til fylkesdekkende, samlingsbaserte og eksamensforberedende kurs 2 Ettersom det er kontinuerlig inntak til voksenopplæring der deltakerne tar ulikt antall fag (gjennomsnittlig 3fag) og har ulik tidsplan for gjennomføring, er det vanskelig å fastsette antall deltakere pr år. Tallene baseres på et gjennomsnitt personer som er inne i tilbudet. 4

5 en i DÅS opplever stor pågang av søkere er situasjonen i LOSA det motsatte. Søkningen til LOSA er halvert de siste årene. En annen grunn er behovet for å kunne tilby nettbasert undervisning til flere målgrupper. LOSA tilbys på Vg1-nivå ved noen utvalgte skoler og i noen utkantkommuner, og DÅS tilbys i hovedsak til voksne. Det er åpnet for at DÅS kan tilbys andre målgrupper men på grunn av manglende ressurser har dette i liten grad vært mulig. Dette gjelder lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten og elever ved videregående skoler som ønsker å ta fag som ikke tilbys ved egen skole. Det er også behov for å utvikle flere nettbaserte tilbud i fag der en har lav søkning og ønsker en særskilt satsing. For eksempel gjelder dette realfag og språkfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, men også programfag i yrkesfaglige utdanningsprogram. Til tross for at nettbasert undervisning bare har eksistert i en kort periode, er det mye erfaring på området med mange erfarne nettlærere fra både DÅS og LOSA i Nordland. Det er imidlertid behov for å videreutvikle kompetansen på området ved å ta i bruk nye metoder og verktøy, deriblant bruk av lyd og bilde. På denne måten kan undervisningen tilpasses flere målgrupper De er med andre ord flere grunner til at fylkeskommunen bør utvikle en fremtidig nettskole som kan tilby videregående opplæring nettbasert. Sammenligninger mellom LOSA og DÅS En utfordring er at det i LOSA og DÅS er utviklet to parallelle systemer, ett for voksne og ett for ungdom hvor administrasjonen av undervisningen er organisert ulikt. Ser en på graden av oppfølging fra nettlærer i de to systemene synes ikke forskjellene å være så store. Den store forskjellen ligger i at DÅS- elevene har stor grad av fleksibilitet, både i forhold til inntak og fullføring, mens LOSA-elevene har faste rammer som følger skoleåret. En annen vesentlig forskjell er at LOSA-elevene har praksis i lokale bedrifter. Graden av oppfølging ved lokal skole/studieverksted er også forskjellig. LOSA-elevene har fellesfagene i egen gruppe med lokale lærere, mens DÅS-elevene får all opplæring via Internett og veiledning i studieverksted. I tilbakemelding fra høringen kan det synes som at den lokale veiledningen og graden av veiledning for ungdom og voksne er en av utfordringene som må løses. Det er imidlertid enighet om at læringsressursene og fagene kan være felles for begge målgruppene. Det betyr at det kan utvikles felles læringsressurser og innhold, og at nettlærere kan undervise ulike målgrupper i sine fag. Det er også enighet om forslaget til organisering av nettlærere i NIN. Hva innebærer administrasjon av nettbasert undervisning? Selv om undervisningen skal være fleksibelt organisert er det behov for struktur og tydelige ansvarsforhold da denne type undervisning involverer svært mange aktører. Informasjon er viktig både for rekruttering og veiledning. Gjennomføring av inntaket er en faktor som krever at vi har gode systemer for registrering og oppfølging. I dag tas LOSA-elevene inn gjennom fellesinntaket, mens voksne har kontinuerlig inntak. Organisering av nettlærere er forskjellig i dag. Nettlærere i DÅS er tilsatt ved en videregående skole og frikjøpes for en periode, mens nettlærere i LOSA er tilsatt ved nettskolene. I NiN må det utvikles en felles organisering av nettlærere, både med hensyn til rekruttering og tilsetting/frikjøp. 5

6 Tilrettelegging av undervisning dreier seg om timeplanlegging, oppfølging fra nettlærer, veiledning ved lokal skole/studieverksted og organisering av praksis. Dette gjøres ulikt i LOSA og DÅS. Gjennomføring av vurdering og organisering av eksamen er likt med all annen undervisning Utfordringene i DÅS er imidlertid større fordi elevene er spredt på mange skolesteder der mange personer involvert i arbeidet noe som gjør oppfølging av fastsatte rutiner mer utfordrende. I NiN må det utvikles felles rutiner. Kompetanseheving av nettlærere er viktig, med særlig vekt på nettpedagogikk og voksenpedagogikk. Dette er en utfordring i nettbasert undervisning da nettlærerne har tilhørighet ved mange skoler. Administrasjon av nettbasert undervisning inneholder også økonomiske vurderinger og dimensjonering av fag/tilbud. Det samme gjelder oversikt over fullføring og faglig resultat. I dag mangler vi god statistikk på fullføring innenfor DÅS. Utviklingen innenfor digital teknologi går raskt, og det finnes mange muligheter for bruk av IKT i nettbasert undervisning. Dette vil også variere i de ulike fagene, og valgene vil blant annet basere seg på hva som passer for målgruppen. Valg av ulike måter å organisere undervisningen må også vurderes kontinuerlig, og det må være en overordnet ledelse med blant annet ansvar for kvalitetssikring, både faglig og pedagogisk. I vurderingen av administrasjon av nettbasert undervisning er det nødvendig å avklare innholdet i de ulike delene, og utvikle gode rutiner og tydelig ansvarsfordeling. Økonomi Når det gjelder økonomi for organisering og drift av nettskolen, så vil det påløpe ekstra kostnader i en etableringsfase. Dette gjelder spesielt skolering av nettlærere og ansatte på lokale studieverksted samt anskaffelse av nødvendig IKT utstyr/systemer. Det vil videre være behov for å styrke den administrative siden spesielt mht utvikling av pedagogisk ledelse og kvalitet i tilbudene. Budsjettmessig ramme som ligger i økonomiplanen, innebærer en reduksjon på vo-budsjettet ved at den midlertidige styrkingen på 2,75 mill kr i 2011 fases ut fra Det betyr at nivået fra 2010 videreføres. For LOSA ligger det en ytterligere reduksjon ut fra inneværende års bevilgning ved at tilbudet utgår i sin nåværende form fra høsten Samtidig legges det inn en årlig ramme på 4 mill kr i Nettskolen i Nordland samme år. Dette betyr imidlertid en halvering av inneværende års budsjett til LOSA og vil medføre et svært begrenset tilbud. Det er i dag vanskelig å vite i hvor stor grad man kan effektivisere ressursbruken innen LOSA og DÅS. Tilbud i LOSA gis kun på vg 1 nivå mens for voksne er det hovedsak på vg 2 jf vedlagte oversikt. Det må imidlertid vurderes om det er muligheter noe mer fleksibel bruk av nettlærerressursene. Når det gjelder lokal studieveiledning er det forutsatt at dette må være et tilbud både til unge og voksne, men det er uklart i hvor stor grad tilbudene kan samordnes og slik gi en økonomisk gevinst. I dag har ikke skoler med manglende tilbud innen spesielle fagområder tilgang til supplerende nettundervisning. Om dette skal la seg gjennomføre ihht intensjonene, vil det kreve tilstrekkelig nettressurser. 3 I 2012 reduseres budsjettet med 2 mill kr og fra 2013 med kr

7 Vurderinger Fylkesrådet er tilfreds med at det er gjennomført en evaluering av den nettstøttede opplæringen inkludert vurdering av samordning av LOSA og DÅS. Evalueringen og fylkeskommunens utredning gir et godt bilde på status og gir konstruktive forslag for videreutvikling av den nettbaserte undervisningen og utvikling av den digitale kompetanse i videregående opplæring lang tid framover. I dette inngår forslag til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning for unge og voksne som styrker regionene og bidrar til å skape vekst og verdiskaping. Fylkesrådet mener mye av grunnlaget for å etablere Nettskolen i Nordland er på plass samtidig som det er flere utfordringer som må løses gjennom en videre utredning. Fylkesrådet mener at etablering av Nettskolen vil ha stor betydning for å kunne opprettholde en desentralisert tilbudsstruktur i fremtiden. Det vises her til en betydelig reduksjon i årskullene som vil få konsekvenser for opprettholdelse av tilbud i distriktene. Ut fra juridiske rettigheter blir det viktig å skille målgruppene ungdom og voksne med tanke på organisering og tiltrettelegging av undervisning, tilknytning til skole, elevstatus og inntak. Det må legges til grunn at ungdom fra OT og elever ved skoler med begrenset utdanningsprogram, kan ta enkeltfag med status som elev med standpunktvurdering ved NiN. I tillegg til styrking av den pedagogiske kvaliteten på nettundervisningen med å videreutvikle digitale tjenester og bruk av nye metoder og verktøy, vil det være nødvendig å gi lokal studieveiledning både til unge og voksne. Fylkesrådet legger til grunn at rollefordeling mellom lokal studieveiledning og nettlærere som faglærere komme tydelig fram. Det vil være hensiktsmessig at studieadministrasjonen for unge legges til den videregående skolen de er tilknyttet mens studieadministrasjonen for voksne sentraliseres til NiN. Når det gjelder valg av organisasjonsmodell mener fylkesrådet det må utredes videre hvilken modell som vil være mest hensiktsmessig. Flertallet av høringsinstanser støtter forslag om å etablere NiN som en egen enhet, men det kan være uklarhet hva som ligger i alternativet spesielt når det gjelder vurdering av enheten som en egen skole. Det er viktig at konsekvensene ved de ulike modellene klargjøres, og at en får frem fordeler og ulemper. I dette må det avklares hva som må ligge av innhold i administrative oppgaver for de ulike målgruppene og hvordan disse mest hensiktsmessig kan løses. Videre må det spesielt ses på en alternativ studieadministrasjon for voksne elever. Andre områder som må utredes videre er sentrale sider ved kvalitetssikringssystem som både ivaretar den personalmessige og faglige oppfølgingen av NiN. Dette gjelder bl.a tilsettingsforhold, inntak, eksamen, dokumentasjon, statistikk. Videre bør det vurderes nærmere om det fortsatt skal være kontinuerlig inntak av voksne eller om man skal gå over til for eksempel 2 inntak i året. Fylkesrådet mener også det er viktig å sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid som må omfatte kompetanseheving av nettlærere, samt analysere behovet for anskaffelser av digitale tjenester for en videreutvikling av den nettbaserte undervisningen. I dette inngår også å ivareta et utviklingsarbeid knyttet til anskaffelse og implementering av IKT. Det vil videre være nødvendig å utrede kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. 7

8 I dette inngår beregning av kostnader til administrasjon og til gjennomføring undervisningstilbudene. Konsekvenser som følger av budsjettramme som ligger i økonomiplanen vedrørende både LOSA, voksenopplæring og tilbud til andre elever/lærlinger må her synliggjøres. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil bli utredet i ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland, jfr punkt 3 i fylkesrådets innstilling. Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS inngår i en felles organisasjon og med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland 3. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni Bodø den Odd Eriksen fylkesrådsleder sign Marit Tennfjord fylkesråd for utdanning sign Fylkestinget FT-129/12 Innstillinga fra komite for næring ble lagt fram av saksordfører Tom Vidar Karlsen, AP: 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS inngår i en felles organisasjon og med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. Det vurderes også å videreføre kontinuerlig inntak. 8

9 3. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni Gunvald Lindset, Rødt, fremmet Rødts endringsforslag: 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne. På steder der LOSA ikke er etablert som en del av en videregående skole, skal LOSA og DÅS (Den Åpne Skole) inngå i en felles organisasjon med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. 3. Den framtidige organiseringa av Nettskolen må gjøres slik at det fortsatt blir opplæring i fellesfagene i ordinære klasser. Nettbasert opplæring i programfag og praksis i arbeidslivet bør fortsette slik det gjøres i dag. 4. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni Votering: Komiteinnstillinga vedtatt mot 6 stemmer avgitt for Rødts forslag. Vedtak 1. Fylkestinget vedtar etablering av Nettskolen i Nordland som et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS inngår i en felles organisasjon og med felles ledelse. Nettskolen skal bidra til fortsatt å kunne opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning som skal styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping. 2. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som skal utrede videre hvilken organisasjonsmodell som er mest hensiktsmessig og som ivaretar både den personalmessig og faglige oppfølging av Nettskolen i Nordland for unge og voksne. Det må videre gjøres en utredning av kostnadene for etablering og drift av Nettskolen i Nordland. Det vurderes også å videreføre kontinuerlig inntak. 3. En ny sak om organisering og drift av Nettskolen i Nordland legges fram for fylkestinget innen juni

10 Vedlegg DokID Nettskolen i Nordland - arbeidsgruppens rapport Nettskolen i Nordland - Bruk av IKT i nettbasert undervisning Oversikt ressursbruk, deltakelse, budsjett og oppgaver for VO i Den Åpne Skolen (studieverkstedmodellen) Oversikt fag, deltakere, budsjett og oppgaver LOSA

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2008/454-256 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 15/12 22.02.2012 Nettbasert

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 6 Vår dato Vår referanse 08.11.2012 2011/862-23 Utdanningsavdelingen 500 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Prosjektbeskrivelse Nettskolen Buskerud Prosjektperiode:

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Journalpost.: 10/88 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Melding om oppstart - Regional plan for Vefsna Sammendrag Med bakgrunn i St.prp. nr. 53 (2008-2009)

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 52/10 Høring "Strategier for videregående opplæring i Nordland skoleåret

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Morten Tomter Dato: 16.12.2012 Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at skolen skal tilby studiespesialiserende

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Kokk hotell- og restaurantfag

Kokk hotell- og restaurantfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG Kokk hotell- og restaurantfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold,

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Kvalifiseringsprosjektet

Kvalifiseringsprosjektet Kvalifiseringsprosjektet M2: For elever som ikke har fått læreplass innen 15.august «Læreplasskurs» (13 uker fulltid, oppstart 1.september) Fullført høst 2014, 20 av 65 deltakere fikk læreplass Nytt kurs

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer