Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013"

Transkript

1 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader om tilskudd til regionale studiesentre hvorav 4 av 7 søknader innvilges. Til sammen bevilges kr ,- til utvikling av studiesentre i Nordland. Søknadene som avslås oppfordres til å samordne seg bedre i regionen og sende inn reviderte søknader til neste søknadsrunde. Dette fordi Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre forutsettes her å ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. Bakgrunn Fylkestinget behandlet i fylkestingssak 015/13 Videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland. Bakgrunn for saken er at Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre forutsettes her å ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø, bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsatte fylkestinget samordning av regionale aktører og en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. Det er utviklet kriterier for finansiering av studiesentre, som del av fylkestingssak 015/13. Disse er vedlagt. Innkomne søknader Innen 1. mars kom det inn 10 søknader som kan grupperes helt eller delvis som studiesentervirksomhet. Helgeland Fra Kunnskapsparken Helgeland (KPH) er det kommet to søknader. Den ene er knyttet til rollen som studiesenterparaply for hele Helgeland. Dette er også delvis i samsvar med rollen KPH har hatt på Helgeland de siste tre årene gjennom prosjekt Kunnskapsutvikling på Helgeland. Den andre søknaden handler om utvikling av studiesenteret i Nord-Helgeland. Begge sakene behandles i denne saken.

2 Mosjøen studiesenter og Ytre Helgeland studiesenter har sendt hver sin søknad som blir behandlet i denne saken. Helgeland Regionråd har videre søkt om midler til Kompetent arbeidsliv utviklingen av BAregionen. Denne søknaden omhandler i stor grad rekruttering av arbeidskraft og bedre inkludering av utenlands arbeidskraft. Søknaden vil dermed bli behandlet som en del av tilflyttingsprosjekt og tas ikke med i denne saken. Fra Sør Helgeland er det kommet 2 søknader; En fra Torgar Næringshage og en fra RKK Sør- Helgeland. Det legges til grunn at før søknader fra regionen behandles må partene samordne seg om én søknad. Det vises også til regionrådets engasjement i forstudie angående samhandling og kompetanseutvikling på Helgeland. Fylkeskommunen vil behandle tilskudd til Sør Helgeland etter nærmere avklaring og tilbakemelding fra partene. Vesterålen/Lofoten/Ofoten Vesterålen regionråd/rkk Vesterålen har trukket sin søknad og vil fremme en ny revidert søknad innen 1. september. I Ofoten er det tidligere gitt tilskudd til et samarbeidsprosjekt i regi av Karrieresenter Ofoten/RKK Ofoten til et forprosjekt for etablering av studiesenter i Ofoten. Også her har partene signalisert at det vil bli sendt søknad innen 1. september. Narvik næringsforening har sendt inn en søknad fra Ofoten som behandles i denne saken. Lofoten har sendt inn en søknad, hvor deler av regionen er med i prosjektet som behandles i denne saken. Salten Fra Salten regionråd og parter som har vært involvert i Salten Kompetanse, er det gitt tilbakemelding om at det vil komme en samlet søknad for regionen innen 1. september. Kunnskapssenteret i Gildeskål har søkt om studiesenter for Gildeskål som behandles i denne saken. Oversikt over prosjekter som behandles i denne saken: Saksnr. Søker Prosjekttittel Prosjektår Søknadsbeløp Innstilling 13/2073 Kunnskapsparken Helgeland Utvikling av Studiesenter Nord- Helgeland /1941 Kunnskapsparken Studiesenterparaply på Helgeland Helgeland 13/2210 Studiesenter Ytre Studiesenter YH Helgeland kompetanseutvikling for fremtiden 12/9189 Mosjøen Mosjøen Studiesenter Studiesenter /1755 Kunnskapssenteret Nye utfordringer på Avslag i Gildeskål (KiG): kompetanseområdet 13/1826 Narvikregionen Kompetansehevingstil Avslag næringsforening tak Narvikregionen /2187 RKK Lofoten Utredning av Avslag 2

3 studiesentermodell i Lofoten 1. Utvikling av studiesenter Nord- Helgeland Bakgrunn Kunnskapsparken Helgeland (KpH) søker om finansiering til utvikling av Studiesenter på Nord- Helgeland. Utfordringen er stort behov for kompetanse i arbeidslivet på Helgeland. Målet med prosjektet er å utvikle og forsterke arbeidet med kompetanseheving på Nord-Helgeland basert på behovene i næringsliv og offentlig sektor. I prosjektet skal også KpH dele sine erfaringer med andre regioner i Nordland som jobber med oppbygging av studiesentre. Forventede effekter er mer konkurransedyktige bedrifter, økt bolyst og redusert fraflytting. Sentrale aktiviteter i prosjektet er å: kartlegge kompetansebehov i ulike næringer; videreutvikle samarbeidet med utdanningstilbydere; tilrettelegge flere utdanningstilbud i tråd med næringslivets behov; samordne oppgaver gjennom avtaler med regionale og nasjonale aktører; gjennomføre opplæring; arrangere kompetansekonferanse samt dele erfaringer med andre regioner i Nordland. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Annonsering og markedsføring Div. (regnskap, revisjon, lisenser) Leie av teknisk utstryr for distribuert utdanning Møtekostnader Prosjektpersonell Reisekostnader Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenfinansiering Nordland fylkeskommune Partnerskap Indre Helgeland Sum finansiering Vurderinger Kunnskapsparken Helgeland(KpH) har arbeidet som studiesenter i flere år og begynner å oppnå gode resultater. KpH har over tid jobbet med både offentlige og private aktører gjennom bransjenettverk og andre samarbeidsprosjekter. Dette har medført god dialog med arbeidslivet om behov for kompetanse og forpliktelse i arbeidslivet til å delta i prosjektene som blir igangsatt. Arbeidet er nå over i en ny fase, og særlig viktig er det å videreutvikle arbeidet i lys av etableringen av Campus Helgeland. Fylkesråden vurderer Campus Helgeland som et prosjekt i særklasse. Dette er et fellesprosjekt mellom Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Her er det godt samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører og utdanningsinstitusjonene i fylket og våre nabofylker. Studiesenterarbeidet er en viktig del av helheten i prosjektet og er nå viktig å forsterke og videreutvikle i nært samarbeid med næringslivet i regionen. 3

4 Fylkesråden er opptatt av god arbeidsdeling mellom aktørene som jobber med kompetanseutvikling blant voksne, og understreker at Kunnskapsparken Helgeland må ha særlig vekt på arbeidet for privat næringsliv, og særlig små- og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha godt samarbeid og arbeidsdeling med RKK på hele Helgeland og at arbeidsdelingen fungerer godt tilpasset brukeres behov. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Nord-Helgeland med tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen oktober Fylkesråden er opptatt av at erfaringene og kompetansen Kunnskapsparken Helgeland har bygd opp kan bidra til gode prosjekter i resten av fylket. Fylkesråden framhever derfor viktigheten av at KpH bidrar til utvikling i hele fylket. Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av studiesenter Nord- Helgeland for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. 2. Studiesenterparaply Helgeland Bakgrunn Kunnskapsparken Helgeland (KpH) søker om finansiering til prosjektet Studiesenterparaply. I prosjektet skal KpH samordne studiesenteraktørene på hele Helgeland. På Helgeland er det flere aktører som jobber som studiesenter. Dette er Mosjøen studiesenter, Ytre Helgeland studiesenter, Kunnskapsparken Helgeland og Torgar studiesenter/rkk Sør-Helgeland (rolledeling uavklart). Alle disse har samme rolle med kartlegging av kompetansebehov i arbeidslivet og tilrettelegging for gjennomføring av desentraliserte/fleksible utdanningstilbud i de ulike regionene. Det er enighet mellom aktørene at KpH skal ha en koordinerende rolle mellom aktørene på Helgeland. Målet med prosjektet er å utvikle Campus Helgeland til å bli et kompetansenav for hele Helgeland. Det søkes om delfinansiering av aktiviteter i prosjektet og særlig å gjennomføre felles arrangementer på Helgeland, både gjennomføring av kurs og studier samt felles kompetansekonferansen på Helgeland. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Egne timer, samarbeidsaktiviteter Kompetansebyggig inkl kompetansekonferanse Markedsføring og annonsering Møtemat og lokalleie Prosjektpersonell Regnskap og revisjon Sum kostnad

5 Finansiering Søknad Godkjent Egne timer, samarbeidsaktiviteter Nordland fylkeskommune Regionrådene på Helgeland Sum finansiering Vurdering Fylkesråden ser stort behov for samarbeid og arbeidsdeling mellom studiesenteraktørene på Helgeland og andre aktører som jobber med kompetanseutvikling blant voksne. Det er positivt at aktørene selv også ser behov for et slikt samarbeid. Fylkesrådet er også opptatt av å få til et solid faglig tilbud ved Campus Helgeland, tilpasset behovet på hele Helgeland. Å styrke samarbeidet mellom aktørene i regionen er derfor sentralt i arbeidet. Fylkesråden vil framheve at KpH må ta en koordinerende rolle i utviklingen på Helgeland for å sikre en effektiv fordeling av kompetanse studiesentrene i mellom og et helhetlig tilbud til brukerne. Små- og mellomstore bedrifter på hele Helgeland er primærmålgruppen i arbeidet. Fylkesråden forventer at samarbeidet avklares i konkrete samarbeidsavtalene mellom alle studiesentrene på Helgeland, hvor ansvar og roller blir presisert. Fylkesråden ønsker kopi av avtalene innen 1. des Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av studiesenter Nord-Helgeland for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. 3. Studiesenter Ytre Helgeland- Kompetanseutvikling for framtiden Bakgrunn Studiesenter for Ytre Helgeland søker om finansiering av prosjektet Kompetanseutvikling for framtiden. Prosjektet skal kartlegge behov for kompetanseutvikling i små- og mellomstore bedrifter på Ytre- Helgeland, tilrettelegge for gjennomføring av kompetansetilbud tilpasset næringslivets behov, samarbeid mellom kompetanseaktører og etablere samarbeidsstrukturer med næringslivet. I prosjektet skal det testes ut ulike metoder for å ha oversikt over kompetansebehovet i næringslivet og kartlegge bedriftenes ønske om å delta i kompetansetiltak. Det skal testes ut hvordan kompetanseaktører på Ytre Helgeland kan få til et bedre og mer samordnet tilbud til næringslivet. Det skal bl.a. arbeides med å styrke samarbeidet med Sentrum Næringshage og Petro-næringshage. 5

6 Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Barriere for bedr.komp.utv.-kartlegg. i bedriftene Komp.behov-etabl./drift møtepl. m nær.liv Komp.behov-utv.av verktøy,gj.før.av kartlegg.,doku Markedsføring Møtekost. komp.aktører-felles strategi,samordn.til Møtekostn.bedrifter-utvikl.av skreddersydde tiltak Møtekostnader prosjektorg Møter m. fagsk./høgsk./univ.-utvikl. av tilbud Overhead Reiseutgifter Utvikl./drift digital oversikt fellesfor ytre Helgeland Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenandel Nordland fylkeskommune Sum finansiering Vurdering Fylkesråden er opptatt av at bedrifter på Ytre Helgeland forsterker innsatsen for å rekruttere kvalifisert personale og jobber systematisk med kompetanseutvikling for ansatte. Det er positivt at Studiesentre på Ytre Helgeland ønsker å utvikle arbeidet for næringslivet i regionene. Det er i denne sammenheng helt sentralt at det hentes erfaringer bl.a. fra Kunnskapsparken Helgeland. I tillegg må studiesentre Ytre-Helgeland samarbeide tett med de øvrige studiesentrene på Helgeland om hvor og hvordan konkrete studietilbud gjennomføres for å få til en god bruk av ressurser i de ulike studiesentrene på Helgeland. Det er også viktig å få etablert samarbeid med næringshagene i regionen. Fylkesråden vil understreke at primærmålgruppen for arbeidet Nordland fylkeskommune finansierer i dette prosjektet er små- og mellomstore bedrifter. Utviklingen i regionen går nå raskt, og innenfor petroleumsnæringen og bygg- og anlegg er det viktig å sikre kompetanseutvikling for framtidig verdiskaping i regionen. I prosjektet må det også arbeides med en langsiktig finansieringsmodell for aktiviteten rettet mot næringslivet i regionene. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Ytre- Helgeland med en tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen 1.oktober Fylkesråden mener omsøkt beløp er høyt, og reduserer kostnadene. 6

7 4. Mosjøen studiesenter Bakgrunn Mosjøen studiesenter søker om finansiering av utvikling av studiesenteret for Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Målene i prosjektet er delt i 4 hoveddeler: Organisering og samlokalisering, Kartlegge næringslivets behov i samarbeid med Mosjøen næringsforening og MON og etablering av bransjegrupper. Kompetansemegling: Gjennomføre utdanningstilbud, og da flere fullverdige bachelorprogram Prekvalifisering og oppfølging av studenter. Mosjøen studiesenter er i dag lokalisert i Vefsn. I prosjektet ønskes det å samordne kompetanseaktører i Vefsn i kunnskapshus, samt bygge opp kunnskapshytter i Grane og Hattfjelldal. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Datautstyr, web-side ol Kontor og lokaler Grane Kontor og lokaler Hattfjelldal Kontor og lokaler Vefsn Lønn prosjektleder Mosjøen Studiesenter Markedsføring Møtekostnader Reiseutgifter Sosiale utgifter Videokonferanseutstyr 3 stk Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenfinansiering RKK Grane kommune Lokaler Grane Næringsutvikling Vidokonferanseutstyr Hattfjelldal kommune lokaler Nordland fylkeskommune regionale utviklingsmidler Vefsn kommune Vefsn kommune lokaler Sum finansiering Vurdering Fylkesråden er opptatt av å forsterke arbeidet med kompetanseutvikling i næringslivet i rundt Mosjøen, og at innsatsen i regionen blir organisert effektivt og helhetlig tilpasset målgruppens behov. Det er derfor meget positivt at studiesenteret og kommunene ønsker å se på organisering og samlokalisering av arbeidet med kompetanseutvikling for voksne. 7

8 Fylkesråden viser til at fylkestinget åpner for delfinansierng av ett studiesenter i hver av regionene i Nordland. Det er allerede en meget desentralisert struktur på Helgeland med tilbud både i Sandnessjøen, Brønnøysund og på Mo. Det er allerede krevende strukturer både å finansiere, sørge for god kompetanse og å sikre nok aktivitet. Fylkesråden ønsker ikke å delfinansiere opprettelsen av nye studiesentre i Grane og Hattfjelldal i det som kalles kunnskapshytter. Behovet i disse kommunene må dekkes gjennom et utadrettet arbeid fra allerede etablert studiesenter på Mo, og evt. andre aktører på Helgeland. Fylkesråden er opptatt av helhetlig og effektiv bruk av kapasitet i studiesentrene på Helgeland og oppfordrer til samarbeid og arbeidsdeling mellom sentrene i regionen. Fylkesråden understreker at små- og mellomstore bedrifter er primærmålgruppen for finansiering fra Nordland fylkeskommune. I prosjektet omsøkes det å gjennomføre aktiviteter knyttet til prekvalifisering til høyere utdanning via den åpne skolen og studieverksted og opprette prekvalifisering i regi av Nettskolen i Nordland. Fylkesråden viser til at dette er Nordland fylkeskommunes ansvar og finansieres i dag gjennom utdanningsavdelingens budsjett. Dette arbeidet vil derfor ikke kunne finansieres gjennom omsøkte prosjekt. Budsjettet er derfor justert ut fra oppgaver Nordland fylkeskommune kan delfinansiere. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Ytre- Helgeland med tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen oktober Fylkesråden mener omsøkt beløp er høyt, og reduserer kostnadene. Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av Mosjøen studiesenter for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. Avslag Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG): Nye utfordringer på kompetanseområdet KiG har søkt om kr ,- fra fylkeskommunen og kr ,- fra Partnerskap Salten (til sammen ca. 60 % andel finansiering) i 2013 der formålet er å styrke kompetansen i Gildeskål for å bidra til økonomisk, kulturell og personlig vekst for innbyggerne. Videre er målet å øke kompetansen i lokalsamfunnet gjennom veiledning og tilrettelegging for utdanning der folk bor, slik det passer for den enkelte. Søknaden avslås ettersom den ikke fyller fastsatte kriterier. Det vises til at studiesenteret må ha forankring i egen region, der studiesenteret må ha funksjoner for innbyggere og næringsliv i flere kommuner. Dette innebærer imidlertid ikke at det ikke skal være virksomhet i Gildeskål, men at det må være en overbygning og helhetssatsing i hele Saltenregionen. Det har i forbindelse med søknadsprosessen vært møte med Salten Regionråd og en representant for tidligere partnerskapsarbeid knyttet opp mot Salten Kompetanse. Fylkesråden forventer søknad herfra innen 1. september der også arbeidet i Gildeskål inngår. RKK Lofoten: Utredning av studiesentermodell i Lofoten Det søkes om til sammen kr ,- for (100 % finansiering fra fylkeskommunen) for å kjøre en prosess med etablering av studiesenter i Lofoten. I dette inngår å kartlegge og utrede behovet og enes om en felles modell i regionen, jf. vurdering av sammenslåing av ulike aktører. 8

9 Søknaden bør avslås både på grunn av manglende delfinansiering, jf. krav om minimum 50 % egenandel, og det er heller ikke en samordnet innsats/søknad fra hele Lofoten-regionen. Vestvågøy kommune har sagt opp avtale om RKK og ønsker å overføre sine ressurser til Lofoten Studie- og høgskolesenter. Fylkesråden mener det er viktig med en regional forankring i hele Lofoten og vil derfor oppfordre Lofotrådet til å avklare hvordan man ønsker å arbeide med kompetanseutviklingen i hele regionen. Det vises til ny søknadsfrist 1. september. Narvikregionen næringsforening: Kompetansehevingstiltak Narvikregionen Narvikregionen næringsforening søker om kr ,- fra Nordland fylkeskommune og kr ,- fra Partnerskap Ofoten (samlet 50 % finansiering) i til å etablere nye og relevante kompetansehevingstilbud for næringslivet i Narvikregionen. Ett av delmålene er å legge forutsetningene til rette for etablering av et aktivt studiesenter i Ofoten. Søknaden bør avslås. Fylkesrådens begrunnelse er at det tidligere er gitt midler til et forprosjekt for etablering av studiesenter i Ofoten der Narvik videregående skole står som prosjekteier sammen med flere samarbeidsparter. Også Partnerskap Ofoten har gitt avslag der man henviser til pågående prosjekt. Gjennom arbeidet er det forutsatt å kartlegge og utrede behovet for studiesenter i regionen. Kartlegging av opplæringsaktører i Ofoten, utredning av behov for å samle eksisterende utdanningstilbud, utrede ulike organisatoriske løsninger og synliggjøre kompetansebehovet i regionen, inngår som delmål. Fylkesråden vil avvente rapport fra igangsatt forprosjekt før det gis midler til andre tilsvarende tiltak i regionen. Konsekvenser Omsøkte tiltak har ingen administrative, miljømessige eller likestillingsmessige konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser framgår av saksframlegget. Vedtakskompetanse Det vises til FT-sak 111/2012 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget kapittel 5, pkt , sektoren næring og regional utvikling, bokstav c. 9

10 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Kunnskapsparken Helgeland AS innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av studiesenter Nord-Helgeland». 2. Kunnskapsparken Helgeland AS innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Studiesenterparaply på Helgeland». 3. Tilskuddene til Kunnskapsparken Helgeland til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av studiesenter Nord-Helgeland» og til gjennomføring av prosjektet «Studiesenterparaply på Helgeland» belastes konto Tilrettelegging for næringsutvikling. 4. Studiesenter Ytre Helgeland innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Studiesenter YH kompetanseutvikling for fremtiden». 5. Mosjøen Studiesenter innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Mosjøen Studiesenter ». 6. Tilskuddene til Studiesenter Ytre Helgeland til gjennomføring av prosjektet «Studiesenter YH kompetanseutvikling for fremtiden» og til Mosjøen Studiesenter til gjennomføring av prosjektet «Mosjøen Studiesenter » belastes konto videreutvikling av studiesenter i Nordland 7. Under forutsetning av at overføringene fra Kommunal- og regionaldepartementet opprettholdes på nåværende nivå, og under forutsetning av at prosjektene har tilfredsstillende framdrift, stiller fylkesrådet i utsikt å ville bidra med midler også til gjennomføring av siste prosjektår. Fylkesråden for næring gis fullmakt til å ta stilling til søknaden for siste prosjektår. 8. Søknaden «Nye utfordringer på kompetanseområdet» fra Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG) avslås. 9. Søknaden «Kompetansehevingstiltak Narvikregionen » fra Narvikregionens næringsforening avslås. 10. Søknaden «Utredning av studiesentermodell i Lofoten» fra RKK Lofoten avslås. Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Vedlegg DokID Kriterier for støtte til regionale studiesentre

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport

Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport Bredbåndsprosjektet Samarbeid gir utvikling prosjektrapport Sammendrag I kjølvannet av en gigantisk industriutbygging skapes det utviklingsmuligheter i Hammerfest innenfor teknologi, energi og miljø, akvakultur

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer