Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013"

Transkript

1 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader om tilskudd til regionale studiesentre hvorav 4 av 7 søknader innvilges. Til sammen bevilges kr ,- til utvikling av studiesentre i Nordland. Søknadene som avslås oppfordres til å samordne seg bedre i regionen og sende inn reviderte søknader til neste søknadsrunde. Dette fordi Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre forutsettes her å ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. Bakgrunn Fylkestinget behandlet i fylkestingssak 015/13 Videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland. Bakgrunn for saken er at Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre forutsettes her å ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø, bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsatte fylkestinget samordning av regionale aktører og en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. Det er utviklet kriterier for finansiering av studiesentre, som del av fylkestingssak 015/13. Disse er vedlagt. Innkomne søknader Innen 1. mars kom det inn 10 søknader som kan grupperes helt eller delvis som studiesentervirksomhet. Helgeland Fra Kunnskapsparken Helgeland (KPH) er det kommet to søknader. Den ene er knyttet til rollen som studiesenterparaply for hele Helgeland. Dette er også delvis i samsvar med rollen KPH har hatt på Helgeland de siste tre årene gjennom prosjekt Kunnskapsutvikling på Helgeland. Den andre søknaden handler om utvikling av studiesenteret i Nord-Helgeland. Begge sakene behandles i denne saken.

2 Mosjøen studiesenter og Ytre Helgeland studiesenter har sendt hver sin søknad som blir behandlet i denne saken. Helgeland Regionråd har videre søkt om midler til Kompetent arbeidsliv utviklingen av BAregionen. Denne søknaden omhandler i stor grad rekruttering av arbeidskraft og bedre inkludering av utenlands arbeidskraft. Søknaden vil dermed bli behandlet som en del av tilflyttingsprosjekt og tas ikke med i denne saken. Fra Sør Helgeland er det kommet 2 søknader; En fra Torgar Næringshage og en fra RKK Sør- Helgeland. Det legges til grunn at før søknader fra regionen behandles må partene samordne seg om én søknad. Det vises også til regionrådets engasjement i forstudie angående samhandling og kompetanseutvikling på Helgeland. Fylkeskommunen vil behandle tilskudd til Sør Helgeland etter nærmere avklaring og tilbakemelding fra partene. Vesterålen/Lofoten/Ofoten Vesterålen regionråd/rkk Vesterålen har trukket sin søknad og vil fremme en ny revidert søknad innen 1. september. I Ofoten er det tidligere gitt tilskudd til et samarbeidsprosjekt i regi av Karrieresenter Ofoten/RKK Ofoten til et forprosjekt for etablering av studiesenter i Ofoten. Også her har partene signalisert at det vil bli sendt søknad innen 1. september. Narvik næringsforening har sendt inn en søknad fra Ofoten som behandles i denne saken. Lofoten har sendt inn en søknad, hvor deler av regionen er med i prosjektet som behandles i denne saken. Salten Fra Salten regionråd og parter som har vært involvert i Salten Kompetanse, er det gitt tilbakemelding om at det vil komme en samlet søknad for regionen innen 1. september. Kunnskapssenteret i Gildeskål har søkt om studiesenter for Gildeskål som behandles i denne saken. Oversikt over prosjekter som behandles i denne saken: Saksnr. Søker Prosjekttittel Prosjektår Søknadsbeløp Innstilling 13/2073 Kunnskapsparken Helgeland Utvikling av Studiesenter Nord- Helgeland /1941 Kunnskapsparken Studiesenterparaply på Helgeland Helgeland 13/2210 Studiesenter Ytre Studiesenter YH Helgeland kompetanseutvikling for fremtiden 12/9189 Mosjøen Mosjøen Studiesenter Studiesenter /1755 Kunnskapssenteret Nye utfordringer på Avslag i Gildeskål (KiG): kompetanseområdet 13/1826 Narvikregionen Kompetansehevingstil Avslag næringsforening tak Narvikregionen /2187 RKK Lofoten Utredning av Avslag 2

3 studiesentermodell i Lofoten 1. Utvikling av studiesenter Nord- Helgeland Bakgrunn Kunnskapsparken Helgeland (KpH) søker om finansiering til utvikling av Studiesenter på Nord- Helgeland. Utfordringen er stort behov for kompetanse i arbeidslivet på Helgeland. Målet med prosjektet er å utvikle og forsterke arbeidet med kompetanseheving på Nord-Helgeland basert på behovene i næringsliv og offentlig sektor. I prosjektet skal også KpH dele sine erfaringer med andre regioner i Nordland som jobber med oppbygging av studiesentre. Forventede effekter er mer konkurransedyktige bedrifter, økt bolyst og redusert fraflytting. Sentrale aktiviteter i prosjektet er å: kartlegge kompetansebehov i ulike næringer; videreutvikle samarbeidet med utdanningstilbydere; tilrettelegge flere utdanningstilbud i tråd med næringslivets behov; samordne oppgaver gjennom avtaler med regionale og nasjonale aktører; gjennomføre opplæring; arrangere kompetansekonferanse samt dele erfaringer med andre regioner i Nordland. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Annonsering og markedsføring Div. (regnskap, revisjon, lisenser) Leie av teknisk utstryr for distribuert utdanning Møtekostnader Prosjektpersonell Reisekostnader Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenfinansiering Nordland fylkeskommune Partnerskap Indre Helgeland Sum finansiering Vurderinger Kunnskapsparken Helgeland(KpH) har arbeidet som studiesenter i flere år og begynner å oppnå gode resultater. KpH har over tid jobbet med både offentlige og private aktører gjennom bransjenettverk og andre samarbeidsprosjekter. Dette har medført god dialog med arbeidslivet om behov for kompetanse og forpliktelse i arbeidslivet til å delta i prosjektene som blir igangsatt. Arbeidet er nå over i en ny fase, og særlig viktig er det å videreutvikle arbeidet i lys av etableringen av Campus Helgeland. Fylkesråden vurderer Campus Helgeland som et prosjekt i særklasse. Dette er et fellesprosjekt mellom Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Her er det godt samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører og utdanningsinstitusjonene i fylket og våre nabofylker. Studiesenterarbeidet er en viktig del av helheten i prosjektet og er nå viktig å forsterke og videreutvikle i nært samarbeid med næringslivet i regionen. 3

4 Fylkesråden er opptatt av god arbeidsdeling mellom aktørene som jobber med kompetanseutvikling blant voksne, og understreker at Kunnskapsparken Helgeland må ha særlig vekt på arbeidet for privat næringsliv, og særlig små- og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha godt samarbeid og arbeidsdeling med RKK på hele Helgeland og at arbeidsdelingen fungerer godt tilpasset brukeres behov. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Nord-Helgeland med tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen oktober Fylkesråden er opptatt av at erfaringene og kompetansen Kunnskapsparken Helgeland har bygd opp kan bidra til gode prosjekter i resten av fylket. Fylkesråden framhever derfor viktigheten av at KpH bidrar til utvikling i hele fylket. Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av studiesenter Nord- Helgeland for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. 2. Studiesenterparaply Helgeland Bakgrunn Kunnskapsparken Helgeland (KpH) søker om finansiering til prosjektet Studiesenterparaply. I prosjektet skal KpH samordne studiesenteraktørene på hele Helgeland. På Helgeland er det flere aktører som jobber som studiesenter. Dette er Mosjøen studiesenter, Ytre Helgeland studiesenter, Kunnskapsparken Helgeland og Torgar studiesenter/rkk Sør-Helgeland (rolledeling uavklart). Alle disse har samme rolle med kartlegging av kompetansebehov i arbeidslivet og tilrettelegging for gjennomføring av desentraliserte/fleksible utdanningstilbud i de ulike regionene. Det er enighet mellom aktørene at KpH skal ha en koordinerende rolle mellom aktørene på Helgeland. Målet med prosjektet er å utvikle Campus Helgeland til å bli et kompetansenav for hele Helgeland. Det søkes om delfinansiering av aktiviteter i prosjektet og særlig å gjennomføre felles arrangementer på Helgeland, både gjennomføring av kurs og studier samt felles kompetansekonferansen på Helgeland. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Egne timer, samarbeidsaktiviteter Kompetansebyggig inkl kompetansekonferanse Markedsføring og annonsering Møtemat og lokalleie Prosjektpersonell Regnskap og revisjon Sum kostnad

5 Finansiering Søknad Godkjent Egne timer, samarbeidsaktiviteter Nordland fylkeskommune Regionrådene på Helgeland Sum finansiering Vurdering Fylkesråden ser stort behov for samarbeid og arbeidsdeling mellom studiesenteraktørene på Helgeland og andre aktører som jobber med kompetanseutvikling blant voksne. Det er positivt at aktørene selv også ser behov for et slikt samarbeid. Fylkesrådet er også opptatt av å få til et solid faglig tilbud ved Campus Helgeland, tilpasset behovet på hele Helgeland. Å styrke samarbeidet mellom aktørene i regionen er derfor sentralt i arbeidet. Fylkesråden vil framheve at KpH må ta en koordinerende rolle i utviklingen på Helgeland for å sikre en effektiv fordeling av kompetanse studiesentrene i mellom og et helhetlig tilbud til brukerne. Små- og mellomstore bedrifter på hele Helgeland er primærmålgruppen i arbeidet. Fylkesråden forventer at samarbeidet avklares i konkrete samarbeidsavtalene mellom alle studiesentrene på Helgeland, hvor ansvar og roller blir presisert. Fylkesråden ønsker kopi av avtalene innen 1. des Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av studiesenter Nord-Helgeland for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. 3. Studiesenter Ytre Helgeland- Kompetanseutvikling for framtiden Bakgrunn Studiesenter for Ytre Helgeland søker om finansiering av prosjektet Kompetanseutvikling for framtiden. Prosjektet skal kartlegge behov for kompetanseutvikling i små- og mellomstore bedrifter på Ytre- Helgeland, tilrettelegge for gjennomføring av kompetansetilbud tilpasset næringslivets behov, samarbeid mellom kompetanseaktører og etablere samarbeidsstrukturer med næringslivet. I prosjektet skal det testes ut ulike metoder for å ha oversikt over kompetansebehovet i næringslivet og kartlegge bedriftenes ønske om å delta i kompetansetiltak. Det skal testes ut hvordan kompetanseaktører på Ytre Helgeland kan få til et bedre og mer samordnet tilbud til næringslivet. Det skal bl.a. arbeides med å styrke samarbeidet med Sentrum Næringshage og Petro-næringshage. 5

6 Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Barriere for bedr.komp.utv.-kartlegg. i bedriftene Komp.behov-etabl./drift møtepl. m nær.liv Komp.behov-utv.av verktøy,gj.før.av kartlegg.,doku Markedsføring Møtekost. komp.aktører-felles strategi,samordn.til Møtekostn.bedrifter-utvikl.av skreddersydde tiltak Møtekostnader prosjektorg Møter m. fagsk./høgsk./univ.-utvikl. av tilbud Overhead Reiseutgifter Utvikl./drift digital oversikt fellesfor ytre Helgeland Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenandel Nordland fylkeskommune Sum finansiering Vurdering Fylkesråden er opptatt av at bedrifter på Ytre Helgeland forsterker innsatsen for å rekruttere kvalifisert personale og jobber systematisk med kompetanseutvikling for ansatte. Det er positivt at Studiesentre på Ytre Helgeland ønsker å utvikle arbeidet for næringslivet i regionene. Det er i denne sammenheng helt sentralt at det hentes erfaringer bl.a. fra Kunnskapsparken Helgeland. I tillegg må studiesentre Ytre-Helgeland samarbeide tett med de øvrige studiesentrene på Helgeland om hvor og hvordan konkrete studietilbud gjennomføres for å få til en god bruk av ressurser i de ulike studiesentrene på Helgeland. Det er også viktig å få etablert samarbeid med næringshagene i regionen. Fylkesråden vil understreke at primærmålgruppen for arbeidet Nordland fylkeskommune finansierer i dette prosjektet er små- og mellomstore bedrifter. Utviklingen i regionen går nå raskt, og innenfor petroleumsnæringen og bygg- og anlegg er det viktig å sikre kompetanseutvikling for framtidig verdiskaping i regionen. I prosjektet må det også arbeides med en langsiktig finansieringsmodell for aktiviteten rettet mot næringslivet i regionene. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Ytre- Helgeland med en tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen 1.oktober Fylkesråden mener omsøkt beløp er høyt, og reduserer kostnadene. 6

7 4. Mosjøen studiesenter Bakgrunn Mosjøen studiesenter søker om finansiering av utvikling av studiesenteret for Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Målene i prosjektet er delt i 4 hoveddeler: Organisering og samlokalisering, Kartlegge næringslivets behov i samarbeid med Mosjøen næringsforening og MON og etablering av bransjegrupper. Kompetansemegling: Gjennomføre utdanningstilbud, og da flere fullverdige bachelorprogram Prekvalifisering og oppfølging av studenter. Mosjøen studiesenter er i dag lokalisert i Vefsn. I prosjektet ønskes det å samordne kompetanseaktører i Vefsn i kunnskapshus, samt bygge opp kunnskapshytter i Grane og Hattfjelldal. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Datautstyr, web-side ol Kontor og lokaler Grane Kontor og lokaler Hattfjelldal Kontor og lokaler Vefsn Lønn prosjektleder Mosjøen Studiesenter Markedsføring Møtekostnader Reiseutgifter Sosiale utgifter Videokonferanseutstyr 3 stk Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenfinansiering RKK Grane kommune Lokaler Grane Næringsutvikling Vidokonferanseutstyr Hattfjelldal kommune lokaler Nordland fylkeskommune regionale utviklingsmidler Vefsn kommune Vefsn kommune lokaler Sum finansiering Vurdering Fylkesråden er opptatt av å forsterke arbeidet med kompetanseutvikling i næringslivet i rundt Mosjøen, og at innsatsen i regionen blir organisert effektivt og helhetlig tilpasset målgruppens behov. Det er derfor meget positivt at studiesenteret og kommunene ønsker å se på organisering og samlokalisering av arbeidet med kompetanseutvikling for voksne. 7

8 Fylkesråden viser til at fylkestinget åpner for delfinansierng av ett studiesenter i hver av regionene i Nordland. Det er allerede en meget desentralisert struktur på Helgeland med tilbud både i Sandnessjøen, Brønnøysund og på Mo. Det er allerede krevende strukturer både å finansiere, sørge for god kompetanse og å sikre nok aktivitet. Fylkesråden ønsker ikke å delfinansiere opprettelsen av nye studiesentre i Grane og Hattfjelldal i det som kalles kunnskapshytter. Behovet i disse kommunene må dekkes gjennom et utadrettet arbeid fra allerede etablert studiesenter på Mo, og evt. andre aktører på Helgeland. Fylkesråden er opptatt av helhetlig og effektiv bruk av kapasitet i studiesentrene på Helgeland og oppfordrer til samarbeid og arbeidsdeling mellom sentrene i regionen. Fylkesråden understreker at små- og mellomstore bedrifter er primærmålgruppen for finansiering fra Nordland fylkeskommune. I prosjektet omsøkes det å gjennomføre aktiviteter knyttet til prekvalifisering til høyere utdanning via den åpne skolen og studieverksted og opprette prekvalifisering i regi av Nettskolen i Nordland. Fylkesråden viser til at dette er Nordland fylkeskommunes ansvar og finansieres i dag gjennom utdanningsavdelingens budsjett. Dette arbeidet vil derfor ikke kunne finansieres gjennom omsøkte prosjekt. Budsjettet er derfor justert ut fra oppgaver Nordland fylkeskommune kan delfinansiere. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Ytre- Helgeland med tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen oktober Fylkesråden mener omsøkt beløp er høyt, og reduserer kostnadene. Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av Mosjøen studiesenter for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. Avslag Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG): Nye utfordringer på kompetanseområdet KiG har søkt om kr ,- fra fylkeskommunen og kr ,- fra Partnerskap Salten (til sammen ca. 60 % andel finansiering) i 2013 der formålet er å styrke kompetansen i Gildeskål for å bidra til økonomisk, kulturell og personlig vekst for innbyggerne. Videre er målet å øke kompetansen i lokalsamfunnet gjennom veiledning og tilrettelegging for utdanning der folk bor, slik det passer for den enkelte. Søknaden avslås ettersom den ikke fyller fastsatte kriterier. Det vises til at studiesenteret må ha forankring i egen region, der studiesenteret må ha funksjoner for innbyggere og næringsliv i flere kommuner. Dette innebærer imidlertid ikke at det ikke skal være virksomhet i Gildeskål, men at det må være en overbygning og helhetssatsing i hele Saltenregionen. Det har i forbindelse med søknadsprosessen vært møte med Salten Regionråd og en representant for tidligere partnerskapsarbeid knyttet opp mot Salten Kompetanse. Fylkesråden forventer søknad herfra innen 1. september der også arbeidet i Gildeskål inngår. RKK Lofoten: Utredning av studiesentermodell i Lofoten Det søkes om til sammen kr ,- for (100 % finansiering fra fylkeskommunen) for å kjøre en prosess med etablering av studiesenter i Lofoten. I dette inngår å kartlegge og utrede behovet og enes om en felles modell i regionen, jf. vurdering av sammenslåing av ulike aktører. 8

9 Søknaden bør avslås både på grunn av manglende delfinansiering, jf. krav om minimum 50 % egenandel, og det er heller ikke en samordnet innsats/søknad fra hele Lofoten-regionen. Vestvågøy kommune har sagt opp avtale om RKK og ønsker å overføre sine ressurser til Lofoten Studie- og høgskolesenter. Fylkesråden mener det er viktig med en regional forankring i hele Lofoten og vil derfor oppfordre Lofotrådet til å avklare hvordan man ønsker å arbeide med kompetanseutviklingen i hele regionen. Det vises til ny søknadsfrist 1. september. Narvikregionen næringsforening: Kompetansehevingstiltak Narvikregionen Narvikregionen næringsforening søker om kr ,- fra Nordland fylkeskommune og kr ,- fra Partnerskap Ofoten (samlet 50 % finansiering) i til å etablere nye og relevante kompetansehevingstilbud for næringslivet i Narvikregionen. Ett av delmålene er å legge forutsetningene til rette for etablering av et aktivt studiesenter i Ofoten. Søknaden bør avslås. Fylkesrådens begrunnelse er at det tidligere er gitt midler til et forprosjekt for etablering av studiesenter i Ofoten der Narvik videregående skole står som prosjekteier sammen med flere samarbeidsparter. Også Partnerskap Ofoten har gitt avslag der man henviser til pågående prosjekt. Gjennom arbeidet er det forutsatt å kartlegge og utrede behovet for studiesenter i regionen. Kartlegging av opplæringsaktører i Ofoten, utredning av behov for å samle eksisterende utdanningstilbud, utrede ulike organisatoriske løsninger og synliggjøre kompetansebehovet i regionen, inngår som delmål. Fylkesråden vil avvente rapport fra igangsatt forprosjekt før det gis midler til andre tilsvarende tiltak i regionen. Konsekvenser Omsøkte tiltak har ingen administrative, miljømessige eller likestillingsmessige konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser framgår av saksframlegget. Vedtakskompetanse Det vises til FT-sak 111/2012 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget kapittel 5, pkt , sektoren næring og regional utvikling, bokstav c. 9

10 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Kunnskapsparken Helgeland AS innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av studiesenter Nord-Helgeland». 2. Kunnskapsparken Helgeland AS innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Studiesenterparaply på Helgeland». 3. Tilskuddene til Kunnskapsparken Helgeland til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av studiesenter Nord-Helgeland» og til gjennomføring av prosjektet «Studiesenterparaply på Helgeland» belastes konto Tilrettelegging for næringsutvikling. 4. Studiesenter Ytre Helgeland innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Studiesenter YH kompetanseutvikling for fremtiden». 5. Mosjøen Studiesenter innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Mosjøen Studiesenter ». 6. Tilskuddene til Studiesenter Ytre Helgeland til gjennomføring av prosjektet «Studiesenter YH kompetanseutvikling for fremtiden» og til Mosjøen Studiesenter til gjennomføring av prosjektet «Mosjøen Studiesenter » belastes konto videreutvikling av studiesenter i Nordland 7. Under forutsetning av at overføringene fra Kommunal- og regionaldepartementet opprettholdes på nåværende nivå, og under forutsetning av at prosjektene har tilfredsstillende framdrift, stiller fylkesrådet i utsikt å ville bidra med midler også til gjennomføring av siste prosjektår. Fylkesråden for næring gis fullmakt til å ta stilling til søknaden for siste prosjektår. 8. Søknaden «Nye utfordringer på kompetanseområdet» fra Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG) avslås. 9. Søknaden «Kompetansehevingstiltak Narvikregionen » fra Narvikregionens næringsforening avslås. 10. Søknaden «Utredning av studiesentermodell i Lofoten» fra RKK Lofoten avslås. Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Vedlegg DokID Kriterier for støtte til regionale studiesentre

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Journalpost:15/20843 Saksnummer Utvalg/komite Dato 185/2015 Fylkesrådet 23.06.2015 Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Sammendrag Utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune søker om

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet

Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet Journalpost:15/56627 Saksnummer Utvalg/komite Dato 366/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet Sammendrag Kunnskapssenteret i Gildeskål

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014 www.karrierenordland.no Innledning... 1 Organisering av karrieresentre i Nordland... 2 Partnerskap for karriereveiledning... 2 Karrieresentrenes oppgaver...

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted

Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted Pål Stian Sjåvik, Bodø 14. september Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Litt om pågående nasjonalt arbeid med karriereveiledning,

Detaljer

Søknad om skjønnsmidler 2015

Søknad om skjønnsmidler 2015 Søknad om skjønnsmidler 215 Referansenummer: 4U33KG Registrert dato: 29.1.215 9:17:54 Vedlegg: Annen dokumentasjon : Vedtak Grane.pdf Vedtak Hattfjelldal.pdf Vedtak Vefsn.pdf 14-864-7 Vedtak KST, 411214,

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2009/562-4937/2009 / C22 Saksframlegg Saksbehandler: Øystein Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Saknr. 09/4195-18 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Saknr. 10/493-21 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Espen

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING; STUDENTKULL 2011

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING; STUDENTKULL 2011 Saknr. 09/3564-18 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING; STUDENTKULL 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Journalpost.: 11/37604 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Tilskudd - DA-midler - Petro utviklingsprogram for Bodøregionen 2012-2014 - Team Bodø KF

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Realkompetansevurdering - som del av rekruterings strategi. May-Liss Tobiassen

Realkompetansevurdering - som del av rekruterings strategi. May-Liss Tobiassen Realkompetansevurdering - som del av rekruterings strategi May-Liss Tobiassen Pilotprosjekt Vox Vi ser dette i sammenheng med ELiA2 ELiA (Erkännande av lärande i arbetet) Samarbeid med Finland og Sverige

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer