Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013"

Transkript

1 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader om tilskudd til regionale studiesentre hvorav 4 av 7 søknader innvilges. Til sammen bevilges kr ,- til utvikling av studiesentre i Nordland. Søknadene som avslås oppfordres til å samordne seg bedre i regionen og sende inn reviderte søknader til neste søknadsrunde. Dette fordi Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre forutsettes her å ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. Bakgrunn Fylkestinget behandlet i fylkestingssak 015/13 Videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland. Bakgrunn for saken er at Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre forutsettes her å ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø, bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsatte fylkestinget samordning av regionale aktører og en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. Det er utviklet kriterier for finansiering av studiesentre, som del av fylkestingssak 015/13. Disse er vedlagt. Innkomne søknader Innen 1. mars kom det inn 10 søknader som kan grupperes helt eller delvis som studiesentervirksomhet. Helgeland Fra Kunnskapsparken Helgeland (KPH) er det kommet to søknader. Den ene er knyttet til rollen som studiesenterparaply for hele Helgeland. Dette er også delvis i samsvar med rollen KPH har hatt på Helgeland de siste tre årene gjennom prosjekt Kunnskapsutvikling på Helgeland. Den andre søknaden handler om utvikling av studiesenteret i Nord-Helgeland. Begge sakene behandles i denne saken.

2 Mosjøen studiesenter og Ytre Helgeland studiesenter har sendt hver sin søknad som blir behandlet i denne saken. Helgeland Regionråd har videre søkt om midler til Kompetent arbeidsliv utviklingen av BAregionen. Denne søknaden omhandler i stor grad rekruttering av arbeidskraft og bedre inkludering av utenlands arbeidskraft. Søknaden vil dermed bli behandlet som en del av tilflyttingsprosjekt og tas ikke med i denne saken. Fra Sør Helgeland er det kommet 2 søknader; En fra Torgar Næringshage og en fra RKK Sør- Helgeland. Det legges til grunn at før søknader fra regionen behandles må partene samordne seg om én søknad. Det vises også til regionrådets engasjement i forstudie angående samhandling og kompetanseutvikling på Helgeland. Fylkeskommunen vil behandle tilskudd til Sør Helgeland etter nærmere avklaring og tilbakemelding fra partene. Vesterålen/Lofoten/Ofoten Vesterålen regionråd/rkk Vesterålen har trukket sin søknad og vil fremme en ny revidert søknad innen 1. september. I Ofoten er det tidligere gitt tilskudd til et samarbeidsprosjekt i regi av Karrieresenter Ofoten/RKK Ofoten til et forprosjekt for etablering av studiesenter i Ofoten. Også her har partene signalisert at det vil bli sendt søknad innen 1. september. Narvik næringsforening har sendt inn en søknad fra Ofoten som behandles i denne saken. Lofoten har sendt inn en søknad, hvor deler av regionen er med i prosjektet som behandles i denne saken. Salten Fra Salten regionråd og parter som har vært involvert i Salten Kompetanse, er det gitt tilbakemelding om at det vil komme en samlet søknad for regionen innen 1. september. Kunnskapssenteret i Gildeskål har søkt om studiesenter for Gildeskål som behandles i denne saken. Oversikt over prosjekter som behandles i denne saken: Saksnr. Søker Prosjekttittel Prosjektår Søknadsbeløp Innstilling 13/2073 Kunnskapsparken Helgeland Utvikling av Studiesenter Nord- Helgeland /1941 Kunnskapsparken Studiesenterparaply på Helgeland Helgeland 13/2210 Studiesenter Ytre Studiesenter YH Helgeland kompetanseutvikling for fremtiden 12/9189 Mosjøen Mosjøen Studiesenter Studiesenter /1755 Kunnskapssenteret Nye utfordringer på Avslag i Gildeskål (KiG): kompetanseområdet 13/1826 Narvikregionen Kompetansehevingstil Avslag næringsforening tak Narvikregionen /2187 RKK Lofoten Utredning av Avslag 2

3 studiesentermodell i Lofoten 1. Utvikling av studiesenter Nord- Helgeland Bakgrunn Kunnskapsparken Helgeland (KpH) søker om finansiering til utvikling av Studiesenter på Nord- Helgeland. Utfordringen er stort behov for kompetanse i arbeidslivet på Helgeland. Målet med prosjektet er å utvikle og forsterke arbeidet med kompetanseheving på Nord-Helgeland basert på behovene i næringsliv og offentlig sektor. I prosjektet skal også KpH dele sine erfaringer med andre regioner i Nordland som jobber med oppbygging av studiesentre. Forventede effekter er mer konkurransedyktige bedrifter, økt bolyst og redusert fraflytting. Sentrale aktiviteter i prosjektet er å: kartlegge kompetansebehov i ulike næringer; videreutvikle samarbeidet med utdanningstilbydere; tilrettelegge flere utdanningstilbud i tråd med næringslivets behov; samordne oppgaver gjennom avtaler med regionale og nasjonale aktører; gjennomføre opplæring; arrangere kompetansekonferanse samt dele erfaringer med andre regioner i Nordland. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Annonsering og markedsføring Div. (regnskap, revisjon, lisenser) Leie av teknisk utstryr for distribuert utdanning Møtekostnader Prosjektpersonell Reisekostnader Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenfinansiering Nordland fylkeskommune Partnerskap Indre Helgeland Sum finansiering Vurderinger Kunnskapsparken Helgeland(KpH) har arbeidet som studiesenter i flere år og begynner å oppnå gode resultater. KpH har over tid jobbet med både offentlige og private aktører gjennom bransjenettverk og andre samarbeidsprosjekter. Dette har medført god dialog med arbeidslivet om behov for kompetanse og forpliktelse i arbeidslivet til å delta i prosjektene som blir igangsatt. Arbeidet er nå over i en ny fase, og særlig viktig er det å videreutvikle arbeidet i lys av etableringen av Campus Helgeland. Fylkesråden vurderer Campus Helgeland som et prosjekt i særklasse. Dette er et fellesprosjekt mellom Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Her er det godt samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører og utdanningsinstitusjonene i fylket og våre nabofylker. Studiesenterarbeidet er en viktig del av helheten i prosjektet og er nå viktig å forsterke og videreutvikle i nært samarbeid med næringslivet i regionen. 3

4 Fylkesråden er opptatt av god arbeidsdeling mellom aktørene som jobber med kompetanseutvikling blant voksne, og understreker at Kunnskapsparken Helgeland må ha særlig vekt på arbeidet for privat næringsliv, og særlig små- og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha godt samarbeid og arbeidsdeling med RKK på hele Helgeland og at arbeidsdelingen fungerer godt tilpasset brukeres behov. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Nord-Helgeland med tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen oktober Fylkesråden er opptatt av at erfaringene og kompetansen Kunnskapsparken Helgeland har bygd opp kan bidra til gode prosjekter i resten av fylket. Fylkesråden framhever derfor viktigheten av at KpH bidrar til utvikling i hele fylket. Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av studiesenter Nord- Helgeland for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. 2. Studiesenterparaply Helgeland Bakgrunn Kunnskapsparken Helgeland (KpH) søker om finansiering til prosjektet Studiesenterparaply. I prosjektet skal KpH samordne studiesenteraktørene på hele Helgeland. På Helgeland er det flere aktører som jobber som studiesenter. Dette er Mosjøen studiesenter, Ytre Helgeland studiesenter, Kunnskapsparken Helgeland og Torgar studiesenter/rkk Sør-Helgeland (rolledeling uavklart). Alle disse har samme rolle med kartlegging av kompetansebehov i arbeidslivet og tilrettelegging for gjennomføring av desentraliserte/fleksible utdanningstilbud i de ulike regionene. Det er enighet mellom aktørene at KpH skal ha en koordinerende rolle mellom aktørene på Helgeland. Målet med prosjektet er å utvikle Campus Helgeland til å bli et kompetansenav for hele Helgeland. Det søkes om delfinansiering av aktiviteter i prosjektet og særlig å gjennomføre felles arrangementer på Helgeland, både gjennomføring av kurs og studier samt felles kompetansekonferansen på Helgeland. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Egne timer, samarbeidsaktiviteter Kompetansebyggig inkl kompetansekonferanse Markedsføring og annonsering Møtemat og lokalleie Prosjektpersonell Regnskap og revisjon Sum kostnad

5 Finansiering Søknad Godkjent Egne timer, samarbeidsaktiviteter Nordland fylkeskommune Regionrådene på Helgeland Sum finansiering Vurdering Fylkesråden ser stort behov for samarbeid og arbeidsdeling mellom studiesenteraktørene på Helgeland og andre aktører som jobber med kompetanseutvikling blant voksne. Det er positivt at aktørene selv også ser behov for et slikt samarbeid. Fylkesrådet er også opptatt av å få til et solid faglig tilbud ved Campus Helgeland, tilpasset behovet på hele Helgeland. Å styrke samarbeidet mellom aktørene i regionen er derfor sentralt i arbeidet. Fylkesråden vil framheve at KpH må ta en koordinerende rolle i utviklingen på Helgeland for å sikre en effektiv fordeling av kompetanse studiesentrene i mellom og et helhetlig tilbud til brukerne. Små- og mellomstore bedrifter på hele Helgeland er primærmålgruppen i arbeidet. Fylkesråden forventer at samarbeidet avklares i konkrete samarbeidsavtalene mellom alle studiesentrene på Helgeland, hvor ansvar og roller blir presisert. Fylkesråden ønsker kopi av avtalene innen 1. des Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av studiesenter Nord-Helgeland for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. 3. Studiesenter Ytre Helgeland- Kompetanseutvikling for framtiden Bakgrunn Studiesenter for Ytre Helgeland søker om finansiering av prosjektet Kompetanseutvikling for framtiden. Prosjektet skal kartlegge behov for kompetanseutvikling i små- og mellomstore bedrifter på Ytre- Helgeland, tilrettelegge for gjennomføring av kompetansetilbud tilpasset næringslivets behov, samarbeid mellom kompetanseaktører og etablere samarbeidsstrukturer med næringslivet. I prosjektet skal det testes ut ulike metoder for å ha oversikt over kompetansebehovet i næringslivet og kartlegge bedriftenes ønske om å delta i kompetansetiltak. Det skal testes ut hvordan kompetanseaktører på Ytre Helgeland kan få til et bedre og mer samordnet tilbud til næringslivet. Det skal bl.a. arbeides med å styrke samarbeidet med Sentrum Næringshage og Petro-næringshage. 5

6 Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Barriere for bedr.komp.utv.-kartlegg. i bedriftene Komp.behov-etabl./drift møtepl. m nær.liv Komp.behov-utv.av verktøy,gj.før.av kartlegg.,doku Markedsføring Møtekost. komp.aktører-felles strategi,samordn.til Møtekostn.bedrifter-utvikl.av skreddersydde tiltak Møtekostnader prosjektorg Møter m. fagsk./høgsk./univ.-utvikl. av tilbud Overhead Reiseutgifter Utvikl./drift digital oversikt fellesfor ytre Helgeland Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenandel Nordland fylkeskommune Sum finansiering Vurdering Fylkesråden er opptatt av at bedrifter på Ytre Helgeland forsterker innsatsen for å rekruttere kvalifisert personale og jobber systematisk med kompetanseutvikling for ansatte. Det er positivt at Studiesentre på Ytre Helgeland ønsker å utvikle arbeidet for næringslivet i regionene. Det er i denne sammenheng helt sentralt at det hentes erfaringer bl.a. fra Kunnskapsparken Helgeland. I tillegg må studiesentre Ytre-Helgeland samarbeide tett med de øvrige studiesentrene på Helgeland om hvor og hvordan konkrete studietilbud gjennomføres for å få til en god bruk av ressurser i de ulike studiesentrene på Helgeland. Det er også viktig å få etablert samarbeid med næringshagene i regionen. Fylkesråden vil understreke at primærmålgruppen for arbeidet Nordland fylkeskommune finansierer i dette prosjektet er små- og mellomstore bedrifter. Utviklingen i regionen går nå raskt, og innenfor petroleumsnæringen og bygg- og anlegg er det viktig å sikre kompetanseutvikling for framtidig verdiskaping i regionen. I prosjektet må det også arbeides med en langsiktig finansieringsmodell for aktiviteten rettet mot næringslivet i regionene. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Ytre- Helgeland med en tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen 1.oktober Fylkesråden mener omsøkt beløp er høyt, og reduserer kostnadene. 6

7 4. Mosjøen studiesenter Bakgrunn Mosjøen studiesenter søker om finansiering av utvikling av studiesenteret for Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Målene i prosjektet er delt i 4 hoveddeler: Organisering og samlokalisering, Kartlegge næringslivets behov i samarbeid med Mosjøen næringsforening og MON og etablering av bransjegrupper. Kompetansemegling: Gjennomføre utdanningstilbud, og da flere fullverdige bachelorprogram Prekvalifisering og oppfølging av studenter. Mosjøen studiesenter er i dag lokalisert i Vefsn. I prosjektet ønskes det å samordne kompetanseaktører i Vefsn i kunnskapshus, samt bygge opp kunnskapshytter i Grane og Hattfjelldal. Økonomi for prosjektperioden Kostnad Søknad Godkjent Datautstyr, web-side ol Kontor og lokaler Grane Kontor og lokaler Hattfjelldal Kontor og lokaler Vefsn Lønn prosjektleder Mosjøen Studiesenter Markedsføring Møtekostnader Reiseutgifter Sosiale utgifter Videokonferanseutstyr 3 stk Sum kostnad Finansiering Søknad Godkjent Egenfinansiering RKK Grane kommune Lokaler Grane Næringsutvikling Vidokonferanseutstyr Hattfjelldal kommune lokaler Nordland fylkeskommune regionale utviklingsmidler Vefsn kommune Vefsn kommune lokaler Sum finansiering Vurdering Fylkesråden er opptatt av å forsterke arbeidet med kompetanseutvikling i næringslivet i rundt Mosjøen, og at innsatsen i regionen blir organisert effektivt og helhetlig tilpasset målgruppens behov. Det er derfor meget positivt at studiesenteret og kommunene ønsker å se på organisering og samlokalisering av arbeidet med kompetanseutvikling for voksne. 7

8 Fylkesråden viser til at fylkestinget åpner for delfinansierng av ett studiesenter i hver av regionene i Nordland. Det er allerede en meget desentralisert struktur på Helgeland med tilbud både i Sandnessjøen, Brønnøysund og på Mo. Det er allerede krevende strukturer både å finansiere, sørge for god kompetanse og å sikre nok aktivitet. Fylkesråden ønsker ikke å delfinansiere opprettelsen av nye studiesentre i Grane og Hattfjelldal i det som kalles kunnskapshytter. Behovet i disse kommunene må dekkes gjennom et utadrettet arbeid fra allerede etablert studiesenter på Mo, og evt. andre aktører på Helgeland. Fylkesråden er opptatt av helhetlig og effektiv bruk av kapasitet i studiesentrene på Helgeland og oppfordrer til samarbeid og arbeidsdeling mellom sentrene i regionen. Fylkesråden understreker at små- og mellomstore bedrifter er primærmålgruppen for finansiering fra Nordland fylkeskommune. I prosjektet omsøkes det å gjennomføre aktiviteter knyttet til prekvalifisering til høyere utdanning via den åpne skolen og studieverksted og opprette prekvalifisering i regi av Nettskolen i Nordland. Fylkesråden viser til at dette er Nordland fylkeskommunes ansvar og finansieres i dag gjennom utdanningsavdelingens budsjett. Dette arbeidet vil derfor ikke kunne finansieres gjennom omsøkte prosjekt. Budsjettet er derfor justert ut fra oppgaver Nordland fylkeskommune kan delfinansiere. I tråd med kriteriene for finansiering av studiesentre ønsker fylkesråden at det utarbeides en handlingsplan for prosjektperioden med resultatindikatorer. Det må også etableres samarbeidsavtaler mellom aktørene på Ytre- Helgeland med tydelig rolle og ansvarsdeling. Fylkesråden ønsker disse tilsendt innen oktober Fylkesråden mener omsøkt beløp er høyt, og reduserer kostnadene. Av budsjettmessige hensyn bevilges det tilskudd til utvikling av Mosjøen studiesenter for to av tre år i prosjektet. Søker må sende inn søknad for tredje prosjektår. Avslag Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG): Nye utfordringer på kompetanseområdet KiG har søkt om kr ,- fra fylkeskommunen og kr ,- fra Partnerskap Salten (til sammen ca. 60 % andel finansiering) i 2013 der formålet er å styrke kompetansen i Gildeskål for å bidra til økonomisk, kulturell og personlig vekst for innbyggerne. Videre er målet å øke kompetansen i lokalsamfunnet gjennom veiledning og tilrettelegging for utdanning der folk bor, slik det passer for den enkelte. Søknaden avslås ettersom den ikke fyller fastsatte kriterier. Det vises til at studiesenteret må ha forankring i egen region, der studiesenteret må ha funksjoner for innbyggere og næringsliv i flere kommuner. Dette innebærer imidlertid ikke at det ikke skal være virksomhet i Gildeskål, men at det må være en overbygning og helhetssatsing i hele Saltenregionen. Det har i forbindelse med søknadsprosessen vært møte med Salten Regionråd og en representant for tidligere partnerskapsarbeid knyttet opp mot Salten Kompetanse. Fylkesråden forventer søknad herfra innen 1. september der også arbeidet i Gildeskål inngår. RKK Lofoten: Utredning av studiesentermodell i Lofoten Det søkes om til sammen kr ,- for (100 % finansiering fra fylkeskommunen) for å kjøre en prosess med etablering av studiesenter i Lofoten. I dette inngår å kartlegge og utrede behovet og enes om en felles modell i regionen, jf. vurdering av sammenslåing av ulike aktører. 8

9 Søknaden bør avslås både på grunn av manglende delfinansiering, jf. krav om minimum 50 % egenandel, og det er heller ikke en samordnet innsats/søknad fra hele Lofoten-regionen. Vestvågøy kommune har sagt opp avtale om RKK og ønsker å overføre sine ressurser til Lofoten Studie- og høgskolesenter. Fylkesråden mener det er viktig med en regional forankring i hele Lofoten og vil derfor oppfordre Lofotrådet til å avklare hvordan man ønsker å arbeide med kompetanseutviklingen i hele regionen. Det vises til ny søknadsfrist 1. september. Narvikregionen næringsforening: Kompetansehevingstiltak Narvikregionen Narvikregionen næringsforening søker om kr ,- fra Nordland fylkeskommune og kr ,- fra Partnerskap Ofoten (samlet 50 % finansiering) i til å etablere nye og relevante kompetansehevingstilbud for næringslivet i Narvikregionen. Ett av delmålene er å legge forutsetningene til rette for etablering av et aktivt studiesenter i Ofoten. Søknaden bør avslås. Fylkesrådens begrunnelse er at det tidligere er gitt midler til et forprosjekt for etablering av studiesenter i Ofoten der Narvik videregående skole står som prosjekteier sammen med flere samarbeidsparter. Også Partnerskap Ofoten har gitt avslag der man henviser til pågående prosjekt. Gjennom arbeidet er det forutsatt å kartlegge og utrede behovet for studiesenter i regionen. Kartlegging av opplæringsaktører i Ofoten, utredning av behov for å samle eksisterende utdanningstilbud, utrede ulike organisatoriske løsninger og synliggjøre kompetansebehovet i regionen, inngår som delmål. Fylkesråden vil avvente rapport fra igangsatt forprosjekt før det gis midler til andre tilsvarende tiltak i regionen. Konsekvenser Omsøkte tiltak har ingen administrative, miljømessige eller likestillingsmessige konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser framgår av saksframlegget. Vedtakskompetanse Det vises til FT-sak 111/2012 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget kapittel 5, pkt , sektoren næring og regional utvikling, bokstav c. 9

10 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Kunnskapsparken Helgeland AS innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av studiesenter Nord-Helgeland». 2. Kunnskapsparken Helgeland AS innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Studiesenterparaply på Helgeland». 3. Tilskuddene til Kunnskapsparken Helgeland til gjennomføring av prosjektet «Utvikling av studiesenter Nord-Helgeland» og til gjennomføring av prosjektet «Studiesenterparaply på Helgeland» belastes konto Tilrettelegging for næringsutvikling. 4. Studiesenter Ytre Helgeland innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Studiesenter YH kompetanseutvikling for fremtiden». 5. Mosjøen Studiesenter innvilges et tilskudd inntil kr ,- til gjennomføring av prosjektet «Mosjøen Studiesenter ». 6. Tilskuddene til Studiesenter Ytre Helgeland til gjennomføring av prosjektet «Studiesenter YH kompetanseutvikling for fremtiden» og til Mosjøen Studiesenter til gjennomføring av prosjektet «Mosjøen Studiesenter » belastes konto videreutvikling av studiesenter i Nordland 7. Under forutsetning av at overføringene fra Kommunal- og regionaldepartementet opprettholdes på nåværende nivå, og under forutsetning av at prosjektene har tilfredsstillende framdrift, stiller fylkesrådet i utsikt å ville bidra med midler også til gjennomføring av siste prosjektår. Fylkesråden for næring gis fullmakt til å ta stilling til søknaden for siste prosjektår. 8. Søknaden «Nye utfordringer på kompetanseområdet» fra Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG) avslås. 9. Søknaden «Kompetansehevingstiltak Narvikregionen » fra Narvikregionens næringsforening avslås. 10. Søknaden «Utredning av studiesentermodell i Lofoten» fra RKK Lofoten avslås. Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Vedlegg DokID Kriterier for støtte til regionale studiesentre

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Journalpost:15/20843 Saksnummer Utvalg/komite Dato 185/2015 Fylkesrådet 23.06.2015 Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Sammendrag Utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune søker om

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet

Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet Journalpost:15/56627 Saksnummer Utvalg/komite Dato 366/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet Sammendrag Kunnskapssenteret i Gildeskål

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014 www.karrierenordland.no Innledning... 1 Organisering av karrieresentre i Nordland... 2 Partnerskap for karriereveiledning... 2 Karrieresentrenes oppgaver...

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Søknad om skjønnsmidler 2015

Søknad om skjønnsmidler 2015 Søknad om skjønnsmidler 215 Referansenummer: 4U33KG Registrert dato: 29.1.215 9:17:54 Vedlegg: Annen dokumentasjon : Vedtak Grane.pdf Vedtak Hattfjelldal.pdf Vedtak Vefsn.pdf 14-864-7 Vedtak KST, 411214,

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Journalpost:16/99059 Saksnummer Utvalg/komite Dato 030/2017 Fylkesrådet 31.01.2017 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Sammendrag I Tilflyttingsprosjektet skal innsatsen framover rettes

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted

Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted Pål Stian Sjåvik, Bodø 14. september Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Litt om pågående nasjonalt arbeid med karriereveiledning,

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET NASJONAL KOMPETANSEKONFERANSE 04.02.16 BJØRN AUDUN RISØY, DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER HELGELAND En av landets viktigste næringsregioner >50 mrd NOK pr.

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen. Det er en stor glede å bli invitert hit som fylkesråd for næring.

Tusen takk for invitasjonen. Det er en stor glede å bli invitert hit som fylkesråd for næring. Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Vestvågøy næringsforum Vestvågøy, 13.april 2016 Innledning Tusen takk for invitasjonen. Det er en stor glede å bli invitert hit som fylkesråd for næring. Jeg har

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Program Bedre Vann

Program Bedre Vann Journalpost:16/81568 Saksnummer Utvalg/komite Dato 348/2016 Fylkesrådet 01.11.2016 154/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for næring 05.12.2016 Program Bedre Vann 2017-2020 Sammendrag Vannforsyning og

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2009/562-4937/2009 / C22 Saksframlegg Saksbehandler: Øystein Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Saknr. 09/4195-18 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Helgeland sammen om muligheter Partnerskap - handlingplan

Helgeland sammen om muligheter Partnerskap - handlingplan Helgeland sammen om muligheter 1 Agenda/arbeidsprogram: Opning og - presentasjonsrunde av deltakarane og prosjekta. Kl. 10.20 Kva er eit partnarskapsprosjekt/tiltak. Mandat til prosjekt ansvarleg Oppgåver

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Saknr. 10/493-21 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID- SØKNAD OM STØTTE 2011 Saknr. 08/8183-18 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Ingrid Lundvall PROSJEKTET "ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSARBEID"- SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Mal for rapportering om oppfølging fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Unni Fornæss. Intensjonsavtale - satsing på Blæstad. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Unni Fornæss. Intensjonsavtale - satsing på Blæstad. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/885-2 Saksbehandler: Unni Fornæss Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune inngår en intensjonsavtale med Hamar kommune, Landbruks-

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer