Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding frå revisor side: 22 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 2 av 24

3 KVINNHERAD ENERGI AS Styret si årsmelding for 2011 Eigarforhold Kvinnherad Energi AS vart skipa i februar Selskapet er ei vidareføring av Kvinnherad Kraftverk som vart etablert i Kvinnherad kommune eig alle aksjane i selskapet. Formål Eiga og driva kraftproduksjon og distribusjonsnett Driva kraftomsetning. Delta i eller samarbeide med andre verksemder med same eller liknande føremål. Driva anna verksemd som naturleg har tilknyting til selskapet sine føremål eller utnytting av selskapet sine ressursar. Det kan delast ut utbyte av årsoverskotet (etter skatt) frå verksemda innanfor ramma av forsvarleg investering og drift av distribusjonsnettet. Vera Kvinnherad kommune sin faglege rådgjevar i energispørsmål Leiing Kvinnherad Energi AS vert leia av eit styre på 6 medlemer der 5 vert vald av generalforsamlinga og ein vert vald frå dei tilsette. Dessutan har dei tilsette ein observatør til styret. Selskapet vert styrt etter aksjelova og dei til ei kvar tid gjeldande vedtekter. Område for nettverksemda Forsyningsområdet omfattar Kvinnherad kommune med unnatak av Valen, Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy, men med tillegg av Mundheimskrinsen som er ein liten del av Kvam kommune. Dette området har om lag fastbuande innbyggjarar. Krafttransport / nettverksemda Transport av kraft til sluttbrukarar i eige konsesjonsområde inkl. tap i fordelingsnettet var i ,4 GWh, ein reduksjon på 3,7 % i høve til året før, då ein leverte 156,2 GWh. Pr har selskapet nettkundar, ein auke på 128 frå året før. Nettleigeinntektene for selskapet vert fastsett på grunnlag av ei inntektsramme fastsett av NVE. Avkastninga innan nettverksemda er difor avhengig av kostnadsnivået i selskapet, kostnadsreduksjon og effektivisering gjev auka avkasting, medan kostnadsauke gjev redusert avkasting. Selskapet inkluderer den såkalla KILE-råma og eigedomsskatt i inntektsberekninga. Anlegg Sekundærstasjonar: 7 stk Fordelingstransformatorar: 408 stk Ledningsnett 230 V 1000 V kablar: 220,2 km 230 V 1000 V luftlinjer: 445,0 km 22 kv kablar: 75,0 km 22 kv luftlinjer: 244,4 km Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 3 av 24

4 Det lokale elektrisitetstilsyn Selskapet utfører tilsyn i samsvar med planar utarbeidd etter fastsette retningsliner og godkjend av DSB Region Vest-Norge. I 2011 vart det utført tilsyn med 175 private anlegg, 5 gardsbruk og 24 næringskundar. Det har vore utført systemrevisjon hjå 2 elektroinstallatørar i forsyningsområdet. Det har i året vore kontrollert og tilkopla 93 nyanlegg og det er skifta ut 194 målarar som vart underkjende etter statistisk målarkontroll. Kvinnherad Energi har gitt bistand til politiet i etterforsking av to brannar dette året. Til informasjonsarbeid er det medgått 1 månadsverk. Kraftomsetning Kvinnherad Energi AS leverer kraft til sluttbrukarar både innanfor eige nettområde, og til eksterne kundar elles i Noreg, og då i hovudsak til kundar lokalisert i Hordaland. Hovudtyngda av sluttbrukarsalget skjer til marknadspris spotpris pluss påslag, og gjennom forvaltningsproduktet EnergiForvaltning+. Selskapet har som strategi å prissikra og valutasikra alt sal til fastpris for å redusera risiko for tap som følgje av svingingar i kraftpris eller i valutakurs. Selskapet driv tradingaktivitet på kraftbørsen innanfor vedtekne risikoråmer. Kraftomsetnad til sluttbrukarar i 2011 var på 162,6 GWh, som er 14,8 GWh lågare enn i Marknadsandel i eige nettområde er framleis høg og stabil på 90,2%. Nedgang i omsetnad i nettområde frå 2010 på 123 GWh til 2011 på 114 GWh, men det har vore nedgang i kraftomsetnad på sal utanfor eige nettområde frå 2010 på 53,8 GWh til 2011 på 47,9 GWh, ein nedgang på 10,9%. Kraftproduksjon Det gamle kraftverket i Hattebergsdalen vart stoppa 23. juni 2010 og ein var då klar til oppstart på bygging av ny kraftstasjon som er samlokalisert med nytt vassbehandlingsanlegg for Kvinnherad kommune. Ved årskiftet var ein godt i gong med reising av nytt bygg og den nye stasjonen vart sett i drift veke 21 i Den har produsert 17,7 GWh fram til Forventa gjennomsnitt årsproduksjon er 24 GWh, ein auke på 16 GWh i høve til den gamle stasjonen. Investeringar og nyanlegg I 2011 vart det investert for kr 31,2 mill., av dette er 18,6 mill. investert i Hattebergsdalen kraftstasjon. Dei største prosjekta i nettet har vore ny høgspentkabel Kaldanesvegen Ulvamyrsvingen kr. 0,7 mill., 22 kv linje Muradalen Omshagen kr. 0,75 mill., forsterking av lågspentlinjer kr. 0,7 mill., nettst. Seimsfoss kr. 0,18 mill., nettst. Fitjarheio kr. 0,13 mill., ombygging 22 kv linje Tufta- Fugleberg inkl. 3 nettstasjonar kr. 2,4 mill., høgspent og nettstasjon Skarveland kr. 0,49 mill.,ny høgspentkabel Bergfjelltunnelen kr. 0,7 mill.og høgspentkabel Muradalen kr.0,8 mill. Det er også investert kr. 1,2 mill. i nye transportmidlar, kr. 1,4 mill.i eige anlegg og kr. 0,95 mill. i oppgradering av adm.bygg. Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 4 av 24

5 Resultat og finansielle tilhøve Rekneskapen for 2011 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2010 i parantes) Omsetning: kr 135,4 mill (kr 164,8 mill) Driftsresultat kr 9,6 mill (kr 22,2 mill) Overskot før skatt: kr 6,6 mill (kr 16,8 mill) Inntektsråma for nettinntektene var for ,4 mill.kr, ei reduksjon frå 40,1 mill.kr. i Korrigert for KILE (kompensasjon for ikkje levert energi ved straumbrot), kostnader til regional- og sentralnett, eigedomsskatt mv, vart råma 54,1 mill.kr. Dei faktiske nettinntekter vart kr. 60,3 mill., noko som har medført ei tilbakeført meirinntekt for 2011 på 6,2 mill.kr. Kraftprisen (snitt) har i 2011 vore 12,7 % lågare enn i 2010 Trading innan kraftomsetning i 2011 gav oss eit positivt resultat på kr 1,1 mill, tilsvarande for 2010 var eit negativt resultat på kr. 0,06 mill. Styret foreslår at overskotet vert disponert som fylgjer: Utdeling av ordinært utbyte 2011: kr ,- Overføring til annan eigenkapital: kr_ ,-_ Sum disponeringer (= årsresultatet): kr ,- Totalkapitalen i morselskapet er pr ,9 mill.kr mot 243,9 mill.kr pr Av dette er eigenkapitalen 100,1 mill.kr, ein auke på 0,4 mill.kr frå året før. Eigenkapitalandelen etter dette års disponering er 40,0% mot 40,8% i 2010 og 48,9% i Årsrekneskapen er sett opp under føresetnad om fortsatt drift. Tilsette Pr har selskapet 29 tilsette i heil- eller deltidsstillingar. Totalt vart det i 2011 utført 27,2 årsverk. Kvinnherad Energi har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Tilsette har høg fagleg kompetanse innanfor distribusjonsnett og kraftomsetning. Verksemda er godkjent lærlingbedrift og har 2 lærlingar tilsett i nett- og produksjonsavdelinga. Sjukefråværet i morselskapet Kvinnherad Energi AS i 2011 var 4,0% der langtidsfråværet utgjorde 2,3%. Tilsvarande tal for 2010 var 5,9 % og 3,8 %. Oppfølging av sjukefråvær, bruk av overtid, arbeidsulukker og arbeidsskader har høg prioritet og gjeldande retningsliner vert følgt. Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 5 av 24

6 Verne- og miljøarbeid (HMS) / Ytre miljø Det er ikkje registrert alvorlege arbeidsulykker i 2011 relatert til verksemda i konsernet. Det er foreteke vernerundar. Det vert halde årlege tryggings- og førstehjelpskurs for driftspersonalet, dessutan ein del andre pålagde kurs. Verksemda forureinar ikkje vesentlig det ytre miljøet og har ikkje pålegg som ikkje er utført. Forskings- og utviklingsaktivitetar Selskapet har for tida ingen slike aktivitetar men deltek i fellesfinansiserte prosjekt gjennom sitt medlemsskap i Energi Norge AS. Likestilling Konsernet er i ein bransje som tradisjonelt er svært mannsdominert, då det innan kraftmontørfaget generelt finns svært få kvinnelege arbeidstakarar. Også innan IT- og breibandsområdet er dette tilfelle. Selskapet arbeider aktivt for at det ikkje skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn. I konsernet var det ved siste årsskifte 6 kvinnelege tilsette i administrasjonen og 1 kvinneleg lærling blant montørane. Kvinnherad Breiband AS Kvinnherad Breiband AS vart stifta i Eigarar er Kvinnherad Energi AS med 80% og Fjelberg Kraftlag SA med 20%. Selskapet sitt føremål er å levera breiband til offentlege verksemder, bedrifter og private i Kvinnherad kommune. Selskapet har bygd eit samanhengjande redundant fibernett gjennom heile kommunen. Ein har og bygd ut 19 av totalt 23 telefonsentralar i kommunen med ADSL-utstyr, slik at ein kan levere ADSL-basert breiband. I 2011 avvikla selskapet 3 ADSL sentralar Matre, Seimsfoss og Myklebust då desse områda no er utbygd med fiber. I alt er no 6 ADSL sentralar avvikla. I 2012 vert ytterligare 7 sentralar avvikla, slik at ein sit att med 6 sentralar. Pr hadde Kvinnherad Breiband 2802 kundetilknytingar på fiber og ADSL, og selskapet har dermed ein marknadsandel på vel 62% (ca 1% høgare enn i 2010). Hushald og verksemder i Kvinnherad kommune har gjennom nettutbygginga til Kvinnherad Breiband fått eit av dei beste breibandstilboda i heile Noreg. Kvinnherad Breiband kan tilby ADSL eller fiber til kring 99% av alle hushald og verksemder i kommunen. Ca 98 % kan no få fibertilknyting. Selskapet har ved utgongen av året 4 fast tilsette. Til utbygging av fibernettet leiger selskapet inn montørar frå eigarselskapa, eller nyttar regionale entreprenørar. Korttidssjukefråveret i året var på 1,2 % av total arbeidstid. Arbeidsmiljøet er godt. Kvinnherad Breiband AS følgjer eigarselskapa Kvinnherad Energi AS og Fjelberg Kraftlag SA sine planar for HMS. Det er ikkje registrert arbeidsulukker i Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 6 av 24

7 Resultat og finansielle tilhøve for konsernet Kvinnherad Energi Då Kvinnherad Energi AS (KE) eig meir enn 50 % av aksjane i Kvinnherad Breiband AS, er det krav om å avleggja konsernrekneskap som ein sum av rekneskapa for selskapa. Konsernrekneskapen for 2011 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2010 i parantes) Omsetning: kr 157,2 (kr 185,7 mill) Driftsresultat: kr 11,8 (kr 24,6 mill) Overskot før skatt: kr 7,1 (kr 17,5 mill) Resultat i Kvinnherad Breiband AS på kr 0,5 mill er årsak til høgare resultat i konsernet enn i morselskapet. Drifta av Kvinnherad Breiband AS har vist ei positiv utvikling, og ein ventar fortsatt positiv utvikling for Styret vil takka alle tilsette og deira organisasjonar for innsats og samarbeid i året som gjekk. Dimmelsvik, / styret for Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 7 av 24

8 Opning av Hattebergdalen kraftstasjon og vassbehandlingsanlegg, september 2011 Ein milepæl for selskapet! Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 8 av 24

9 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 9 av 24

10 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 10 av 24

11 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 11 av 24

12 Dimmelsvik, / styret for Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 12 av 24

13 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 13 av 24

14 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 14 av 24

15 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 15 av 24

16 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 16 av 24

17 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 17 av 24

18 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 18 av 24

19 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 19 av 24

20 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 20 av 24

21 Noter til rekneskapen 2011 Kvinnherad Energi AS Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 21 av 24

22 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 22 av 24

23 Årsrapport 2011 Kvinnherad Energi AS Side 23 av 24

24 -eit kraftsenter for kunden og samfunnet

Fjelberg Kraftlag SA

Fjelberg Kraftlag SA Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side0 Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding og rekneskap for 2011 64. driftsår Innhald side Årsmelding frå styret 3 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Kontantstraumsanalyse

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Dette er Austevoll Kraftlag

Dette er Austevoll Kraftlag Dette er Austevoll Kraftlag Austevoll Kraftlag er eit samvirkelag som bygger og drifter infrastruktur i Austevoll kommune. Austevoll Kraftlag leverer tenester innanfor straum, tele- og datakommunikasjon,

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

INNHALD ÅRSRAPPORT 2014

INNHALD ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 INNHALD SIDE KLIKK PÅ TITTEL FOR Å GÅ TIL SIDA 3................................................................. Nøkkeltal 5..................................................

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer