Ordinær Generalforsamling Måndag 27.mai Sak 9 og 10 Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling Måndag 27.mai Sak 9 og 10 Strategi"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Måndag 27.mai 2019 Sak 9 og 10 Strategi Audun Magnussen Styreleiar

2 Sak 9 Godkjenning av forvaltnings Strategi Godkjenne strategi Godkjenne fordeling av overskot mellom styre og GF Godkjenne styret sin myndighet

3 3 FØREMÅL Selskapets føremål er å eiga aksjar i BKK AS. Selskapet kan også driva, delta i eller samarbeida med andre selskap om digital kommunikasjon, bygde- og næringsutvikling og andre aktivitetar med forretningsmessig tilknyting til Tysnes Kraftlag SA sitt konsesjonsområde per 1. januar 2018 (seinare i vedtektene omtalt som "konsesjonsområdet"). Selskapet skal i tillegg ta del i eller støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar, samt fremja allmennyttige føremål til beste for innbyggjarane i konsesjonsområdet. Selskapet har som mål å vera ei levande kraft i lokalmiljøet. Selskapet har ikkje til føremål å skaffe eigarane økonomisk utbyte, men generalforsamlinga kan likevel etter framlegg frå styret, vedta å disponera inntil 10 % av overskotet, som utbyte til aksjonærane.

4 FRAMTIDSKRAFT Tysnesingar i alle aldrar Kultur, musikk & idrett Arrangement Tysnes talent Aktiviteter Frivilligheit Kompetanse Inkludering Utvikling på tvers av generasjoner SAMFUNNSKRAFT Utvikling av anlegg & infrastruktur Digital kommunikasjon Veganlegg Idrettsanlegg Kulturbygg Friluftsanlegg Anleggsmidlar Trygg skuleveg SKAPARKRAFT Kompetanse, entreprenørskap & innovasjon Næringsfond Næringsarena Entrepenørskap i skulen Utdanningsmesse Kompetanseheving Digitalisering Grøn Tysnes Omdømmebygging

5 GODKJENNINGSNIVÅ GODKJENNING AV TILSKOT I TYSNES KRAFTLAG AS OMSØKT TILSKOT (NOK) KVEN GODKJENNER FREKVENS PÅ GODKJENNING SØKNADS TYPE (alle nettbasert til styre) DOKUMENTASJON PÅ TILTAK < Styreleiar saman med Nestleiar Styreleiar saman med Nestleiar Innan 7 dager Enkel søknad Enkel dokumentasjon Innan 30 dager Enkel søknad Enkel dokumentasjon Styre i styremøter Styremøter kvartalsvis / innan 90 dager Søknad Enkel < Fullstendig > > Generalforsamling Årleg mai/juni Fullverdig søknad Sluttdokumentasjon som avtalt

6 DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT KVEN KOR MYKJE KVA KOMMENTAR Styre Maks 35% General Forsamling (GF) Minimum 55% Maks 10% utbyte Tilskot gjennom året i henhold til innkomne søknader på Tysnes Kraftlag AS heimeside. GF vedtatt godkjenningsmatrise skal liggja til grunn for tildelingar Søknader til GF via styre Innstilling frå styre Maks i enkeltsaker Godkjenning i GF etter innstilling frå Styret

7 Sak 9 Godkjenning av forvaltningsstrategi Vedtak: A) Presentert forvaltningsstrategi vert vedtatt B) Disponering av årsoverskot mellom styre og Generalforsamling vert vedtatt C) Styret sin mynde i høve forvaltning av årsoverskott vert vedtatt

8 Sak 10 Godkjenning av prinsippet for Næringsfond I eigarmøte 4.mars la styret fram tankar om forvalting av overskotet i Tysnes Kraftlag Attendemeldingar i same møte var ønske om å bruka delar av overskotet til Næringsfond Styret ynskjer å leggja fram for GF19 to forslag til behandling og vedtak 1. Vedtak om Næringsfond (type Tilskotsfond) 2. Drøfting av Næringsfond (type Risikofond)

9 Sak 10 Vedtak om Næringsfond (Tilskotsfond) Rammer rundt Tysnes Kraftlag Næringsfond o Tysnes Kraftlag sitt næringsfond skal brukast til å fremma nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Tysnes kommune. o Samla beløp i næringsfondet skal vera ,- pr år. Beløpsgrense i enkeltsøknadar skal vera opp til ,-. o Søknadar om støtte frå næringsfondet skal være skriftlege, og søknadsskjema ligg på nettsidene til Tysnes Kraftlag. Søknader skal innehalda rekneskap, budsjett, kostnadsoverslag, finansieringsplan, forretningside og vurdering av marknad. o Søknader om støtte vert avgjort av styret i Tysnes Kraftlag etter anbefaling frå ein ekstern forvaltar. Anbefaling skal skje på grunnlag av ein kvalitetsmessig vurdering av kvart enkelt prosjekt. o Prioriterte formål vil vera: Etablering av ny næringsverksemd, til dømes rettleiing og kartlegging av marknad Bedriftsutvikling / nyskaping i eksisterande verksemder Generelt utviklingsarbeid, lokalsamfunnstiltak o.l. med tanke på auka næringsetablering, sysselsetting og busetnad.

10 Sak 10 Vedtak om Næringsfond (Tilskotsfond) Anna rammeverk: o Næringsfondet skal ha utløysande effekt på tiltaket som vert starta. o Søknader/ prosjekt som skaper nye arbeidsplassar, og nyskaping i verksemder for å bevara/ skapa arbeidsplassar vil verta prioritert. o Prosjekter som bidrar til å betra sysselsettingsmoglegheita for kvinner, ulike innvandrargrupper og ungdom (under 35 år) skal verta prioritert. o Støtte skal verta gitt som tilskot. o Midlane kan ikkje verta nyttes til garantiar eller til kommunal aksjeteikning i private bedrifter. Det ikkje verta gitt støtte til gjeldssanering, til ordinær drift eller til ordinære kommunale oppgåver.

11 Sak 10 Vedtak om Næringsfond (Tilskotsfond) Ekstern aktør skal leggja utøva forvaltningsarbeidet, og leggja fram anbefaling Vedtaksprosess vil vera som følgjande: o Motta søknad o Gjennomføra ei vurdering utifrå kriteria o Leggja fram skriftleg anbefaling for styret o Gi tilbakemelding, og ha kontakt med søkjar o Eventuelt oppfølgjing sluttrapport o Eventuell halvårsrapport / årsrapport med status

12 Sak 10 Vedtak om Næringsfond (Tilskotsfond) Framlegg til vedtak: Generalforsamlinga gjev styret mynde til å etablera eit Næringsfond/Tilskotsfond basert på prinsippa som er presentert i GF. Vidare gjev GF styret mynde til å bevilga eit beløp opp til NOK for perioden fram til GF20. Beløpet skal dekka tilskott og administrasjon