HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

2 Innhaldsliste 1 Bakgrunn Rollar i omstillingsprogrammet Strategisk næringsplan Lærdal Strategisk næringsplan Årdal Omstillingsprogrammet for Lærdal og Årdal Innleiing Oversikt over satsingsområde og prosjekt fyrste halvår Næringsutvikling Målsetjing Strategiar Etablere eigen næringsorganisasjon for Lærdal og omstillingsorganisasjon for Lærdal og Årdal Styrke utviklingsevna i det eksisterande næringslivet Styrke evna til ny forretningsutvikling Styrke næringar med stort potensial gjennom auka samarbeid Potensielle prosjekt på eit seinare tidspunkt Trivsel Målsetjing Strategiar Betre dei sosiale møteplassane Styrke infrastrukturen Styrke dei kommunale tenestene Innbyggarane i Lærdal skal vere priviligerte Potensielle prosjekt på eit seinare tidspunkt Lærdal, knutepunkt i regionen Målsetjing Strategiar Styrke det interkommunale samarbeidet Styrke næringssamarbeidet mellom verksemdene i regionen Gjere det enklare å vere pendlar i regionen Utnytte kommunen sine naturlege fortrinn til å få ny aktivitet Potensielle prosjekt på eit seinare tidspunkt Prioriterte prosjekt i P0: Etablere organisasjon med nødvendige ressursar P1: Utarbeide omstillingsplan (saman med næringslivet og sjukehusmiljøet) P3: Gjennomføre forstudie næringsklyngeutvikling Lærdal P7: Gjennomføre forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal P15: Gjennomføre forstudie knytt til etablering av statlege arbeidsplassar P16: Nye industriprosjekt i Årdal Budsjett...16 Versjon 1.0 Side 2 av 16

3 1 Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) har gitt Lærdal kommune omstillingsstatus for i samarbeid med Årdal kommune. Dette er ein søknad om midlar til omstillingsarbeidet som skal føregå i fyrste halvdel av Bakgrunnen for søknaden om omstillingsstatus var avviklinga av 1881 sin aktivitet i Lærdal, reduksjonen av aktivitet på Lærdal sjukehus og konkursen til Dooria i Årdal. I arbeidet med omstillingsplanen, og i det vidare omstillingsarbeidet, vil arbeid knytt til desse 3 forholda vere viktig, då dei er grunnlaget for at det vart gitt omstillingsstatus. Den fasen omstillingsprogrammet skal inn i no, er det SFFK kallar strategi- og forankringsfasen. I denne fasen skal det utarbeidast ein strategisk plan og ein årleg handlingsplan. Handlingsplanen skal konkretisere innsatsområda i strategien, setje opp mål og delmål for kvar strategi, prosjektskisser, ansvar og roller i gjennomføringa, samt rammebudsjett for kvar strategi. SFFK skriv at i eit notat i februar 2012 at omstillingsprogrammet skal ha som mål å opprette nye, varige og lønsame arbeidsplassar i regionen Årdal/Lærdal, og styrke verdiskapinga i det eksisterande næringslivet gjennom nye marknader, produkt og tenester. Dei skriv vidare at det skal leggast vekt på kvinnearbeidsplassar i utviklingsarbeidet. Me har teke utgangspunkt i den strategiske næringsplanen for Lærdal kommune, som Lærdal kommune utarbeidde i samarbeid med næringslivet i kommunen og PriceWaterhouseCoopers (PWC) tidlegare i år, samt Årdal kommune sin strategiske næringsplan. I tillegg har me teke utgangspunkt i søknaden som Lærdal kommune sende om omstillingsstatus i juli Versjon 1.0 Side 3 av 16

4 2 Rollar i omstillingsprogrammet Lærdal kommune har fått omstillingsstatus i samarbeid med Årdal kommune. Lærdal kommune mottek omstillingsmidlane, då det er dei som har søkt om omstillingsstatus. Sogn og Fjordane fylkeskommune skal godkjenne omstillingsplanen frå omstillingsorganisasjon. Innovasjon Norge følgjer opp omstillingsarbeidet. Dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS skal fungere som leiar for omstillingsprogrammet. Det skal etablerast eit eige omstillingsstyre. Dette styret består av styret for Lærdal Næringsutvikling AS, utvida med ordførarane i Årdal og Lærdal kommune. Ordføraren i Lærdal er styreleiar i omstillingsstyret. Rådmann i Lærdal kommune, samt representantar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Innovasjon Norge og Årdal Utvikling har observatørstatus. 3 Strategisk næringsplan Lærdal Den strategiske planen til Lærdal seier kommune har Trivsel skapar vekst som visjon. Vidare peikar den på 3 satsingsområde som det skal arbeidast vidare med: 1. Næringsutvikling a. Mål: Auka tal arbeidsplassar i kommunen med 50 fram til Trivsel a. Mål: Tal innbyggarar skal auke med 50 fram til 2017 b. Mål: Innbyggartalet i aldersgruppa 20 til 40 år skal auke med 30 personar 3. Lærdal, knutepunkt i regionen a. Mål: Få minst 5 nye varige og berekraftige samarbeidsprosjekt med grannekommunane innan kommunal tenesteyting eller i næringslivet Desse tre satsingsområda dannar råma for budsjettet og ein grovskisse av ein handlingsplan for fyrste halvår 2013, saman med arbeidet for å etablere eit næringsselskap og ein omstillingsorganisasjon. Versjon 1.0 Side 4 av 16

5 4 Strategisk næringsplan Årdal Årdal kommune sin overordna visjon er at Årdal skal vera ein god og trygg stad å bu, leva og arbeida. Årdal Utvikling stør opp om denne visjonen ved å bidra til ei berekraftig næringsutvikling med fokus på og legga tilhøva til rette for eit lønnsamt og variert næringsliv som gjev trygge arbeidsplassar, utvikla eit godt samarbeid mellom næringsliv og skule og mellom næringsliv og kommune. Hovudmåla for Årdal Utvikling sitt arbeid er at Årdal innan 2015 skal: Ha stabilisert tal sysselsette med arbeidsstad i kommunen Ha stabilisert folketalet i kommunen Legge eit godt grunnlag for framtidig vekst 5 Omstillingsprogrammet for Lærdal og Årdal 5.1 Innleiing Omstillingsprogrammet for Lærdal og Årdal tek i hovudsak utgangspunkt i Lærdal sin strategiske næringsplan, med dei tre satsingsområda: Næringsutvikling Trivsel Lærdal, knutepunkt i regionen Desse tre vil danne strukturen i handlingsplanen, men satsingsområda vil innehalde både Lærdalsprosjekt, Årdalsprosjekt og fellesprosjekt mellom kommunane. Versjon 1.0 Side 5 av 16

6 5.2 Oversikt over satsingsområde og prosjekt fyrste halvår 2013 PROSJEKT 2013: PROSJEKT 2013: PROSJEKT 2013: P0: Etablere organisasjon med nødvendige ressursar P1: Utarbeide omstillingsplan (saman med næringslivet og sjukehusmiljøet) P3: Gjennomføre forstudie næringsklyngeutvikling i Lærdal P15: Gjennomføre forstudie knytt til etablering av statlege arbeidsplassar P16: Nye industriprosjekt i Årdal P7: Gjennomføre forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal Versjon 1.0 Side 6 av 16

7 6 Næringsutvikling 6.1 Målsetjing Auke talet på arbeidsplassar i kommunen med 50 fram til Strategiar Etablere eigen næringsorganisasjon for Lærdal og omstillingsorganisasjon for Lærdal og Årdal Prioriterte prosjekt i 2012 og 2013: P0: Etablere organisasjon med nødvendige ressursar P1: Utarbeide omstillingsplan (saman med næringslivet og sjukehusmiljøet) Styrke utviklingsevna i det eksisterande næringslivet P3: Gjennomføre forstudie knytt til næringsklyngeutvikling i Lærdal Styrke evna til ny forretningsutvikling P15: Gjennomføre forstudie knytt til etablering av statlege arbeidsplassar P16: Nye industriprosjekt i Årdal Styrke næringar med stort potensial gjennom auka samarbeid Prioritert prosjekt i 2013: Ingen førebels Potensielle prosjekt på eit seinare tidspunkt P2: SMB Utviklingsprosjekt P8: Utviklingsprosjekt knytt til ulike bransjar Versjon 1.0 Side 7 av 16

8 7 Trivsel 7.1 Målsetjing Tal innbyggjarar skal auke med 50 fram til Innbyggjartalet i aldersgruppa 20 år til 40 år skal auke med 30 personar (i dag om lag 470 personar) 7.2 Strategiar Betre dei sosiale møteplassane P7: Gjennomføre forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal Styrke infrastrukturen Ingen førebels Styrke dei kommunale tenestene Ingen førebels Innbyggarane i Lærdal skal vere priviligerte Ingen førebels Potensielle prosjekt på eit seinare tidspunkt P6: Utviklingsprosjekt knytt til kulturhuset Versjon 1.0 Side 8 av 16

9 8 Lærdal, knutepunkt i regionen 8.1 Målsetjing Få minst 5 nye varige og bærekraftige samarbeidsprosjekt med grannekommunane innan kommunal tenesteyting eller i næringslivet 8.2 Strategiar Styrke det interkommunale samarbeidet Ingen førebels Styrke næringssamarbeidet mellom verksemdene i regionen Ingen førebels Gjere det enklare å vere pendlar i regionen Ingen førebels Utnytte kommunen sine naturlege fortrinn til å få ny aktivitet Ingen førebels Potensielle prosjekt på eit seinare tidspunkt P9: Utvikle felles bustadpolitisk handlingsplan P10: Utvikle miljøet rundt kompetansen på sjukehuset P12: Utvikle senter for etterutdanning og kompetanseutvikling P13: Fellestiltak på kompetanseutvikling i næringslivet P14: Identifisere samarbeid/utvikling på tvers av kommunegrenser Versjon 1.0 Side 9 av 16

10 9 Prioriterte prosjekt i P0: Etablere organisasjon med nødvendige ressursar Effektmål: Auka tal arbeidsplassar Resultatmål: Fullt operativ organisasjon, med tilsett dagleg leiar Prosjektmål 2013: Fullt operativ organisasjon, med tilsett dagleg leiar Innhald Aktivitetar: 1. Utlysing av DL stilling 2. Tilsetjing av DL 3. Kontorlokale 4. Etablere nettside 5. Skaffe styreleiar 6. Styrekurs 7. PLP- kurs Tidsplan: Desember 2012 Januar 2013 Januar 2013 Januar 2013 Februar 2013 Februar 2013 Februar 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Prosjektansvarleg: Styreleiar i Lærdal Næringsutvikling AS Prosjektleiing: Ressursbruk aktuell prosjektfase Budsjettkostnad: Totalkostnad: kroner kroner Versjon 1.0 Side 10 av 16

11 9.2 P1: Utarbeide omstillingsplan (saman med næringslivet og sjukehusmiljøet) Effektmål: Auka tal arbeidsplassar Resultatmål: Ferdig omstillingsplan med handlingsplan for 2013 Prosjektmål 2013: Gjennomført møter med næringslivet, inkludert sjukehusmiljøet, samla og bransjevis Innhald Aktivitetar: 1. Innleige av prosessleiar 2. Utarbeide næringsanalyse 3. Møte med næringar 4. Kick- off næringsliv 5. Arbeid med plan Tidsplan: Januar 2013 Januar 2013 Februar 2013 Februar 2013 Februar- mars 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Prosjektansvarleg: Lærdal Næringsutvikling AS Prosjektleiing: Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell prosjektfase Budsjettkostnad: Møtekostnad: kr. Konsulentleige: kr. Næringsanalyse: kr. Totalt: kr. Totalkostnad: kroner Versjon 1.0 Side 11 av 16

12 9.3 P3: Gjennomføre forstudie næringsklyngeutvikling Lærdal Effektmål: Auke tal arbeidsplassar Resultatmål: Auke tal arbeidsplassar knytt til det eksisterande næringsmiljøet i Håbakken og rundt Lærdal Grønt på Grandane. Etablere nytt næringsmiljø i dei gamle lokala til Prosjektmål 2013: Avslutta forstudie seinast Innhald Aktivitetar: 1. Etablere prosjektet med prosjektleiar 2. Gjennomføring av forstudie i henhold til PLP- prosessen 3. Vedtak om vidare arbeid med eventuelle forprosjekt Tidsplan: 1. Januar Februar- mars April 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Prosjektansvarleg: Lærdal Næringsutvikling AS Prosjektleiing: Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell prosjektfase Budsjettkostnad: Totalkostnad: kroner kroner Versjon 1.0 Side 12 av 16

13 9.4 P7: Gjennomføre forstudie knytt til vidareutvikling av arrangement i Lærdal og Årdal Effektmål: Auka trivsel i Lærdal og Årdal Resultatmål: Optimalisere festival- og arrangementsstrukturen i Lærdal og Årdal Prosjektmål 2013: Avslutta forstudie seinast Innhald Aktivitetar: 1. Etablere prosjektet med prosjektleiar 2. Gjennomføring av forstudie i henhold til PLP- prosessen 3. Vedtak om vidare arbeid med eventuelle forprosjekt Tidsplan: 1. Januar Februar- mars April 2013 Organisering Prosjekteigar: Lærdal kommune Prosjektansvarleg: Lærdal Næringsutvikling AS Prosjektleiing: Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell prosjektfase Budsjettkostnad: Totalkostnad: kr kr. Versjon 1.0 Side 13 av 16

14 9.5 P15: Gjennomføre forstudie knytt til etablering av statlege arbeidsplassar Effektmål: Styrke evna til ny forretningsutvikling Resultatmål: Gjennomføre forstudie knytt til etablering av statlege arbeidsplassar Prosjektmål 2013: Avslutta forstudie seinast Innhald Aktivitetar: 1. Etablere prosjektet med prosjektleiar 2. Gjennomføring av forstudie i henhold til PLP- prosessen 3. Vedtak om vidare arbeid med eventuelle forprosjekt Tidsplan: 1. Januar Februar- mars April 2013 Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Prosjektansvarleg: Lærdal Næringsutvikling AS Prosjektleiing: Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell prosjektfase Budsjettkostnad: Totalkostnad: kroner kroner Versjon 1.0 Side 14 av 16

15 9.6 P16: Nye industriprosjekt i Årdal Effektmål: Legge til rette for å skape nye lønsame arbeidsplassar Resultatmål: Arbeide fram aktuelle forprosjekt knytt til nye lønnsame industriprosjekt i Årdal. Prosjektmål 2013: Saman med aktuelle investorar sikre at minst eitt forprosjekt vert realisert innan utgangen av Innhald Aktivitetar: 1. Tidsplan: Organisering Prosjekteigar: Omstillingsstyret Prosjektansvarleg: Årdal Utvikling Prosjektleiing: Innleigd konsulent Ressursbruk aktuell prosjektfase Budsjettkostnad: Totalkostnad: kroner kroner Versjon 1.0 Side 15 av 16

16 10 Budsjett Versjon 1.0 Side 16 av 16

Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013

Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013 Omstillingsplan Lærdal 2013-2017 Handlingsplan 2. halvår 2013 Budsjett 2013 Samhandling for berekraftig utvikling INNLEIING 3 1. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan for 4 Lærdal kommune 2013 2017 1.1

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Omstillingsplan Lærdal

Omstillingsplan Lærdal Samhandling for berekraftig utvikling Omstillingsplan Lærdal 2013-2017 Handlingsplan og budsjett 2014 Handlingsplan vedteken i omstillingsstyret 17.12.2013 1. Innleiing 3 2. Omstillingsstrategien: Utviklingsplan

Detaljer

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Omstillingskommune Sauda Handlingsplan 2017 Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Planverk... 3 2.2 Samfunnsutfordringar... 3 3. Visjon og hovudmål...

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møte nr: 2014-4 Tid: 19. august 2014 kl. 12.00-15.30 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Omstillingsstyret: Jan Geir Solheim

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møte nr: 2016-2 Tid: Tysdag 15. mars 2016 kl. 12.00-15.00 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Omstillingsstyret: Jan Geir

Detaljer

Lærdal kommune Samhandling for berekraftig utvikling Omstillingsplan Lærdal Handlingsplan og budsjett 2015

Lærdal kommune Samhandling for berekraftig utvikling Omstillingsplan Lærdal Handlingsplan og budsjett 2015 Lærdal kommune Samhandling for berekraftig utvikling Omstillingsplan Lærdal 2013-2017 Handlingsplan og budsjett 2015 Vedteken av Lærdal kommunestyre 18.12.2014 1. Innleiing 3 2. Omstillingsstrategien:

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Lærdal Årsrapport Omstillingsprogrammet i Lærdal

Omstillingsprogrammet i Lærdal Årsrapport Omstillingsprogrammet i Lærdal Omstillingsprogrammet i Lærdal Årsrapport 2013 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Utfordringar, mål og resultat... 4 2.1 Utfordringar... 4 2.2 Overordna mål for nyskapings- og utviklingsarbeidet... 4 2.3 Resultat

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal

Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møte nr: 2014-3 Tid: 27. mai 2014 kl. 12.00-14.30 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Omstillingsstyret: Jan Geir Solheim (styreleiar)

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Lærdal

Omstillingsprogrammet i Lærdal Omstillingsprogrammet i Lærdal Årsrapport 2014 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Utfordringar, mål og resultat... 3 2.1 Utfordringar... 3 2.2 Overordna mål for nyskapings- og utviklingsarbeidet... 5 2.3 Resultat

Detaljer

UTVIKLINGSSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL KOMMUNE Samhandling for berekraftig utvikling

UTVIKLINGSSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL KOMMUNE Samhandling for berekraftig utvikling UTVIKLINGSSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL KOMMUNE 2013-2017 Samhandling for berekraftig utvikling INNHALD UTVIKLINGSPLAN FOR LÆRDAL 2013-2017 1. Innleiing 3 2. Bakgrunn 4 3. Organisasjon 5 4. Analyse av

Detaljer

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet».

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet». Handlingsplan 2017 Det følgjande dokumentet inneheld HNU sine prioriterte satsingar for 2017 vedteke av styret. Ein del av prosjekta er alt starta opp medan andre er under utgreiing i forhold til finansiering

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen handlingsplan Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Programområda i handlingsplanen

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen handlingsplan Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Programområda i handlingsplanen Strategisk handlingsplan for næringsarbeid 2014 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Kommunikasjon og informasjon i omstillingsarbeidet s. 4 1.3 Kommunikasstrategi s. 5 1.4

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Saksbehandlar: Audhild Schaathun, Nærings - og kulturavdelinga Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Audhild Schaathun, Nærings - og kulturavdelinga Sak nr.: 16 / Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Audhild Schaathun, Nærings - og kulturavdelinga Sak nr.: 16 / 8709-3 Omstillingsløyvinga 2017 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for næring og kultur til

Detaljer

Lærdal kommune. Omstillingsprogrammet i Lærdal. Handlingsplan og budsjett 2017

Lærdal kommune. Omstillingsprogrammet i Lærdal. Handlingsplan og budsjett 2017 Lærdal kommune Omstillingsprogrammet i Lærdal Handlingsplan og budsjett 2017 Vedteken av omstillingsstyret 06.12.2016 Vedteken av kommunestyret 15.12.2016 Innhald 1. Innleiing 3 2. Status i omstillingsarbeidet

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Omstillingsprogrammet Kragerø kommune. Handlingsplan 2019

Omstillingsprogrammet Kragerø kommune. Handlingsplan 2019 Omstillingsprogrammet 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan Vedtatt i omstillingsstyret 14. januar Vedtatt i kommunestyret 7. mars Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?...

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Søknad frå Fyresdal Næringshage AS om utviklingsstøtte og tilskot til omstillingskommuneprogram

Søknad frå Fyresdal Næringshage AS om utviklingsstøtte og tilskot til omstillingskommuneprogram Fyresdal kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2016/1685-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 26.01.2017 Søknad frå Fyresdal Næringshage AS om utviklingsstøtte og tilskot til omstillingskommuneprogram Saksframlegg

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

UTVIKLINGSSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL KOMMUNE

UTVIKLINGSSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL KOMMUNE Lærdal kommune UTVIKLINGSSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL KOMMUNE Revidert plan 2016-2018 Lærdal Det beste heile året! INNHALD REVIDERT UTVIKLINGSPLAN FOR OMSTILLING I LÆRDAL 2016-2018 1. Innleiing 3 2. Bakgrunn

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Rammebudsjett 4 3 Innsatsområder 5 3.1 () 5 3.2 Innsatsområde Industri 6 3.3 Innsatsområde Opplevelsesnæring i verdensklasse 6 3.4 Innsatsområde Verdiskapning

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2015-04 Tid: Tysdag 16. juni 2015 kl. 15.00 17.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status... 4

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Sogn regionråd. 1 april 2011

Sogn regionråd. 1 april 2011 Sogn regionråd 1 april 2011 Stoda på arbeidsmarknaden Sysselsette med bustad i Lærdal 4. kvartal Sysselsette med arbeidsstad i Lærdal 4. kvartal Aldersgr. 2008 2009 Endring Aldersgr. 2008 2009 Endring

Detaljer

Regional planstrategi for Buskerud Sigurd Fjøse ass. utviklingssjef

Regional planstrategi for Buskerud Sigurd Fjøse ass. utviklingssjef - en del av din hverdag Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 Sigurd Fjøse ass. utviklingssjef Regional planstrategi Ny planlov frå 01.07.2009 innhald kjent i 2007 Pilotfylke i samarbeid med MD

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Omstilling Kvænangen. Handlingsplan 2018

Omstilling Kvænangen. Handlingsplan 2018 Omstilling Kvænangen Handlingsplan Versjon: 1.1-14. februar Behandlet i omstillingsstyret 06.februar Behandlet av formannskapet: 14. februar Vedtatt av kommunestyret i sak PS 10/18-6. mars Innholdsfortegnelse

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Slik kan det også seiast kva er ambisjonen til våre naboar i Sunnfjord? Betyr det noko for oss?

Slik kan det også seiast kva er ambisjonen til våre naboar i Sunnfjord? Betyr det noko for oss? Slik kan det også seiast kva er ambisjonen til våre naboar i Sunnfjord? Betyr det noko for oss? Mål for samanslåinga Vi er samde om at hovudmålet med samanslåinga er å: Skipe ein vekstkraftig og attraktiv

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning 3 2. Rammebudsjett 6 3. Innsatsområder 7 4. Oppsummering 9

INNHOLD. 1. Innledning 3 2. Rammebudsjett 6 3. Innsatsområder 7 4. Oppsummering 9 HANDLINGSPLAN 2019 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Rammebudsjett 6 3. Innsatsområder 7 4. Oppsummering 9 2 OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) - Et attraktivt samfunn med vekstkraft 1. INNLEDNING Handlingsplanen

Detaljer

Innovasjonsmetoden vår

Innovasjonsmetoden vår Innleiing Time kommune har sidan 2012 hatt mål i økonomiplanen om innovasjon i tenesteutviklinga. I 2013 gjennomførte kommunen åtte innovasjonsprosjekt og opplæring i innovasjonsmetodikk. I 2014 vart åtte

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Lærdal

Omstillingsprogrammet i Lærdal Omstillingsprogrammet i Lærdal Årsrapport 2015 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Utfordringar, mål og resultat... 4 2.1 Utfordringar... 4 2.2 Overordna mål for nyskapings- og utviklingsarbeidet... 5 2.3 Resultat

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 1.Bakgrunn For å følgje opp OECD-rapporten «Skills strategy for Norway» har regjeringa sett i gang eit arbeid for å utvikle ein nasjonal

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Måndag 27.mai Sak 9 og 10 Strategi

Ordinær Generalforsamling Måndag 27.mai Sak 9 og 10 Strategi Ordinær Generalforsamling Måndag 27.mai 2019 Sak 9 og 10 Strategi Audun Magnussen Styreleiar Sak 9 Godkjenning av forvaltnings Strategi 2019-2020 Godkjenne strategi Godkjenne fordeling av overskot mellom

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 14.08.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga 1. Bakgrunn Samarbeidspartane bak Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane består av Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Problemstillingar vi vil oppdraget skal belyse

Problemstillingar vi vil oppdraget skal belyse OPPDRAG Problemstillingar vi vil oppdraget skal belyse 1. Lage ei oversikt over offentlege verksemder i regionen, og kva verksemder som kan verte påverka av regional omstrukturering Kartlegge dagens lokalisering,

Detaljer

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal»

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» 1. Utviklingsprogrammet for byregionar ByR Nasjonale mål med programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

Søkjarhefte for LivOGLyst-prosjekt

Søkjarhefte for LivOGLyst-prosjekt Søkjarhefte for LivOGLyst-prosjekt I dette heftet får du informasjon om LivOGLyst-programmet og ein gjennomgang av korleis du legg inn søknad om LivOGLyst-prosjekt i søkjarportalen www.regionalforvaltning.no.

Detaljer

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram Kommuneprosjektet Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram 28/4 2011 Lars Hustveit Fagkoordinator Næringsavdelinga,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

Kommunikasjonsplan Februar 2016

Kommunikasjonsplan Februar 2016 Kommunikasjonsplan Februar 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma for kommunane Fjell, Sund Øygarden. Fase 1 strekkjer seg

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 13. desember 2010 kl. 09.00 12.00 Fjell Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar Olav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

OMSTILLINGSPLAN FYRESDAL Handlingsplan Godkjent av kommunestyret dd.mm Handlingsplan Fyresdal i Omstilling Side 1

OMSTILLINGSPLAN FYRESDAL Handlingsplan Godkjent av kommunestyret dd.mm Handlingsplan Fyresdal i Omstilling Side 1 OMSTILLINGSPLAN FYRESDAL 2017-2022 Handlingsplan 2017 Godkjent av kommunestyret dd.mm.2017 Handlingsplan 2017 - Fyresdal i Omstilling Side 1 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Utviklingsanalysen: kort oppsummert...3

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Regional omstilling. Ordningen Regional omstilling bidrar til vekst og verdiskaping i kommunene. Næringsvennlig region

Regional omstilling. Ordningen Regional omstilling bidrar til vekst og verdiskaping i kommunene. Næringsvennlig region Regional omstilling Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller forsvinner, og mange arbeidsplasser går tapt. Ordningen Regional

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Prosjektskisse Versjon 3. Arbeidspakke 5

Prosjektskisse Versjon 3. Arbeidspakke 5 Prosjektskisse Versjon 3 Arbeidspakke 5 Utarbeida av Næringshagekonsortiet i Vest-Telemark Oppdatert av Helena Gjersund, prosjektleiar WP 5 27.10.2016 1 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2. ARBEIDSPAKKE 5: ETABLERE

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER SAMANDRAG AV Satsingsområde Næringshagar (akronym) Næringshagar i Sogn og Fjordane (tittel) RUP ID: 733 NØKKELDATA År start slutt: 2001-2011 Regional dekning: Sogn og Fjordane Status: Forslag Type prosess:

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan 2017

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan 2017 Felles Landbrukskontor Tiltaksplan landbruk Handlingsplan 2017 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette prosjektet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSF RAM L E G G. Fråsegn til Regional plan for Sogn regionråd satsingsområda.

SAKSF RAM L E G G. Fråsegn til Regional plan for Sogn regionråd satsingsområda. SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16 / 829 Regional plan for Sogn regionråd 2017-2020. Høyring. Rådmannen si tilråding: Fråsegn til Regional plan for Sogn regionråd 2017

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer