Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

2 Innhald 1. Innleiing Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen Fylkeskommunen sine rutinar for eigarskapsoppfølginga Generelt om eigarskapsoppfølginga Oppfølging av sak Ko-35/ Spørjeundersøkinga Styrevervregisteret Val av styrerepresentantar Opplæring Eigarstyring Etiske retningslinjer Utøving av styrevervet Oppfølging og evaluering Selskapskontroll etter kommunelovas Fylkesrådmannen sitt svar på rapporten... 11

3 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen Kontrollutvalet har i sak Ko 19/11 vedtatt følgjande: 1. Kontrollutvalet ber fylkesrevisjonen utføre eigarskapskontroll etter koml. 77 nr 5 og retningslinjene for utføring av selskapskontroll, og gi tilbakemelding til kontrollutvalet om utføringa og resultatet av kontrollen. I rapporten bør det særleg vurderast om dei omsyna som er nemnt i sak Ko-35/10 er blitt følgde opp. 2. Fylkesrevisjonen blir i tillegg beden om å vurdere om det bør gjennomførast selskapskontroll etter koml. 80 i noko selskap. I tilfelle fylkesrevisjonen finn grunn til at slik kontroll bør gjennomførast, føreset kontrollutvalet å få melding om dette med grunngiving i tilbakemeldinga. Slik kontroll skal evt. berre utførast etter nærare vedtak i kontrollutvalet eller fylkestinget. 3. Rapport om kontrollen etter pkt. 1 og 2 ovanfor ber ein om ligg føre til møtet den 30. november, og at det blir innhenta fråsegn frå fylkesrådmannen til rapporten. 4. Kontrollutvalet ber om at det blir gjennomført ein analyse av aksjeporteføljen til fylkeskommunen for å avdekke særlege risikofaktorar og område som ev. bør ha merksemd ved planlegging ved seinare selskapskontroll. Denne rapporten svarar på del 1, 2 og 3 i vedtaket. Nr 4 vil kome ved eit seinare møte i kontrollutvalet. 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen 2.1. Fylkeskommunen sine rutinar for eigarskapsoppfølginga I rekneskapen for 2010 er det gitt ein note med opplysningar om fylket sine eigarinteresser i aksjeselskap med meir. Totalt er fylket engasjert i 52 selskap. I tillegg er det nokre stiftingar som fylket har vore med å stifta. Utover dette er fylket inne med garantiar for 8 selskap, hovudsakeleg innan samferdsel. Garantiansvaret utgjer i overkant av 1 milliard kr. Selskapa har varierande formål, men det er selskap innan samferdsel, turisme, energi og utviklingsselskap som er dei store engasjementa Generelt om eigarskapsoppfølginga Fylkesrådmannen la i sak T 10/06 fram ei sak om fylkets føresetnader og strategi for engasjementa. Det er i første rekke fylket si regionalpolitiske oppgåve med å være ein regionalutviklande aktør som er bakgrunnen for eigarskapet. I tillegg er det ei overordna interesse for fylket at selskapa ein deltek i, har ein sunn og god økonomi. 1

4 Det er i saka gjort greie for korleis fylkesrådmannen vil arbeide med denne interne kontrollen. Fylkestinget slutta seg til fylkesrådmannen sine vurderingar og fatta følgjande vedtak: Fylkestinget sluttar seg til fylkesrådmannen sine vurderingar, og føreset at administrasjonen og forvaltarane si oppfølging samt kontrollutvalets tilsyn/kontroll blir basert på dei omsyn og innafor dei rammer saka har gjort greie for. Fylket si administrasjonsavdeling saman med juridisk avdeling har ansvaret for å følgje opp eigarinteressene. Det er to problemstillingar som blir følgd opp: - selskapet si økonomiske stilling - driv selskapet i samsvar med selskapets formål og er fylkets grunngjeving for eigarskap i selskapet framleis gyldig. Fylkeskommunen har i januar 2008 gjennomført styreopplæring for fylkestingets medlemmer og andre som er fylkets representantar i selskap, stiftingar mv. Særleg tema for denne samlinga har vore kva krav og retningslinjer kommunelov, aksjelov og annen lovgivnad gir for medlemmane sine ulike roller. Fylkesrådmannen la og fram sak til fylkestinget i oktober 2011 der det blir gjort greie for arbeidet med oppfølging av eigarinteressene. Selskapa som har vore gjenstand for spesiell oppfølging er det gjort særskilt greie for. Det er i saka ikkje foreslått endringar i grunngjeving for eigarskapet for nokon av selskapa. I saka blir det gjort nærare greie for situasjonen for ni av selskapa, og den særskilte oppfølginga som er gjort mot desse. Vi viser til denne saka, som blir lagt som vedlegg nr. 1 til vår rapport. Vår vurdering: Kontrollutvalet har etter kommunelovas 77 nr 5 plikt til å sjå etter at det blir ført kontroll med fylket sine interesser i selskap mv. Som nemnt i innleiinga er fylkesrevisjonen gitt oppgåva med å gjennomføre engasjementskontrollen og rapportere til kontrollutvalet. Vår kontroll er lagt opp med gjennomgang av rutinane som administrasjonen har for si oppfølging. I tillegg har vi hatt tilgang til dokumenta som er utarbeidd i samband med desse interne rutinane, og gått gjennom enkelte av desse. Vi har og hatt samtalar med dei som arbeider med denne oppfølginga. Vi ser at administrasjonen har følgd opp rutinane og kontrollert fylket sine eigarinteresser i Årsrekneskap og årsmelding frå styra er innhenta og gått gjennom. Det er utarbeidd økonomiske analyser for selskapa, og formålet med fylket sitt eigarskap er vurdert mot opplysningane i årsmelding om kva drift selskapet har. Ved behov er selskapa kontakta for å avklare enkelte forhold. Alle opplysningane om selskapa og dokumenta som er utarbeidd ved gjennomgangen av selskapa er oppbevart på ein velordna måte. Vi fekk tilgang til dette og hadde ein god og grei kommunikasjon med dei involverte i administrasjonen. 2

5 2.1.2 Oppfølging av sak Ko-35/10 I saksframlegget til kontrollutvalet si sak om eigarskapsoppfølginga i 2010 framgår følgjande: 1. Kontrollutvalet ber fylkeskommunen i si eigaroppfølging generelt å formidle ei forventning om at det blir gitt informasjon til eigarane frå selskapa så snart råd er i tilfelle selskapet får problem, og vurdere kva konsekvensar dette skal få om forventninga ikkje blir innfridd. (jf. saka vedr. Aukra Sikkerhetssenter AS) 2. Vidare vart det i saka etterlyst i kva grad KS sine Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av eide selskaper og foretak hadde blitt gjort rettleiande for eigarskapsutøvinga i fylkeskommunen. 3.Det vart og vist til at det uavhengige folkevalte tilsynet i selskap der det er private medeigarar var svært begrensa, og at dette burde kome tydeleg fram i saker der det var gjort framlegg om å engasjerer seg i slike selskap. 4. Til slutt vart det etterlyst ei tilsvarande oppfølgingsrutine og rapport til fylkestinget om fylkeskommunens engasjement i stiftelsar, dvs. stiftelsar som i vesentleg grader offentleg finansierte, t.d. museumsstiftelsane. Jamvel om det i desse ikkje er tale om eigarskap (stiftelsar er sjølveigande), er det ei fylkeskommunal interesse at desse har ei god økonomiforvaltning og forsvarleg drift. Ad 1 Administrasjonen har ikkje gått ut med brev el og flagga ei slik forventning skrifteleg til alle selskapa. Dette ligg likevel som eit grunnlag i alt arbeidet som er gjort ved eigarskapsoppfølginga. Fylkeskommunen tek ofte initiativ til eigarmøte, som oftast på bakgrunn av teikn ein ser i rekneskapen. I særskilte høve kan det og være andre signal som administrasjonen mottar. Aksjeloven har og krav til forsvarlig eigenkapital i alle selskap, samt plikt for styret til å handle om selskapet skal kome i ein situasjon der eigenkapitalen utgjer mindre enn 50 % av aksjekapitalen. Desse krava er meint å hindre selskapa i å drive for kreditors rekning. Ad 2 Administrasjonen har KS sine retningslinjer som eit fundament for sitt arbeid. Det er likevel ein del av anbefalingane som ikkje er tatt i bruk i alle selskap. Administrasjonen ønskjer å bruke desse som anbefalingar men tilpassa fylkeskommunen sitt eigarskap. Fylkeskommunen har ikkje fylkeskommunal drift i AS, IKS el. Behovet og moglegheita for at desse anbefalingane blir brukt vil variere mellom selskapa ein har eigardel i. Dei har difor ikkje gått ut til selskapa og gjeve signal om at desse anbefalingane ligg som krav frå fylkeskommunen si side. Ad 3 Fylkeskommunen har i 2011 ikkje kjøpt aksjar i selskap der det også er private eigarar inne. Det er i sak T 58/11 vedteke å gå inn som eigar i eit felles selskap for elektronisk billettering for kollektivtransporten i Norge. Der vil heileigde offentlege AS eige 2/3 delar av selskapet. I saka er det og opna for andre eigarar i framtida. Det er ikkje teke med i saksframlegget noko om at folkevalt tilsyn kan bli avgrensa. Administrasjonen meiner at behovet for å ta dette inn i saka ikkje var til stades. Ad 4 - I si eigarmelding har administrasjonen teke med to stiftingar Kulturkvartalet og Geirangerfjorden verdsarv. Andre stiftingar som fylket har vore aktivt med å etablere er ikkje ein del av oppfølginga. Desse har etter administrasjonen si meining andre tilsynsordningar i stiftelsesloven, revisjonsplikt og stiftelsestilsynet sitt tilsyn. Etter administrasjonen si meining er dette tilstrekkeleg tilsyn. Administrasjonen har og interne rutinar på oppfølging av offentlege tilskott, ved rapportering tilbake til fylkeskommunen på bruken av midlane. Det ligg og i 3

6 budsjettvedtaket for fylkeskommunen ei fullmakt til fylkeskommunen sin revisor å kunne foreta kontrollar av at tilskott blir brukt etter fylkeskommunen sin intensjon. Dette blir alle mottakarar av tilskott gjort oppmerksam på i vedtaket og følgjebrev til tilskottet. Administrasjonen ønskjer å halde oppfølginga på det nivået ein no har lagt seg på. Vår vurdering: Omsyna som er uttrykt i Ko-35/10 må seiast å vere delvist oppfylt. På enkelte områder har administrasjonen eit anna syn enn kontrollutvalet har uttrykt i sitt vedtak i Ko-35/10. Fylkestinget har i sak T- 10/06 vedteke at også kontrollutvalets tilsyn/kontroll blir basert på dei omsyn og innafor dei rammer saka har gjort greie for og byggjer då på administrasjonen sitt saksframlegg. Det bør avklarast kva syn som skal ligge til grunn for fylkeskommunen si oppfølging av eigarinteressene og kva selskap som eventuelt skal ha vidare tilsyn enn det kommunelova legg opp til. Kva aktivitet som blir drive i selskapa og kor stor eigardel fylkeskommunen har, vil etter vårt syn være avgjerande for kva nivå tilsynet skal ligge på Spørjeundersøkinga Vi har i årets gjennomgang valt å foreta ei spørjeundersøking retta mot dei som representerte fylkeskommunen i styret der fylket hadde ein representant i førre valperiode. Totalt har vi sendt undersøkinga til 37 personar og motteke svar frå 21. Dette utgjer ein svarprosent på 57. Av svara hadde 19 personar verva i aksjeselskap, 4 i interkommunale selskap, medan 6 var verv i stiftingar. 11 av svara var frå folkevalde, medan 10 er frå tilsette i fylkeskommunen som hadde verva. Det er eit avgrensa tal styremedlemmer som har delteke i undersøkinga og svarprosenten kunne og vore noko høgare. Det som kom fram i undersøkinga kan likevel være med på underbygge om fylkeskommunen si eigarskapsoppfølging har eit forsvarleg nivå Styrevervregisteret Fylkestinget vedtok i sak T-59/08 retningslinjer for registrering av verv og interesser i KS sitt styrevervregister. Retningslinjene omfattar folkevalde og tilsette i fylkeskommunen. Det er ei frivillig sak å registrere seg, men fylkestinget oppmodar alle til å gjere dette. Registeret er meint som bidrag til openheit og styrking av tilliten til offentleg sektor. Svara vi fekk viser at 81 % kjenner til registeret medan 19 % svarar at dette er ukjent for dei. Som vi ser av figuren nedanfor har 62 % registrert vervet sitt, medan 38 % ikkje har 4

7 registrert det, eller er usikre på om dei har gjort det Val av styrerepresentantar Val av styrerepresentantar for dei selskapa der fylkeskommunen har styreplass skjer i starten av kvar valperiode. Styrerepresentantane blir i hovudsak valt frå dei folkevalte, men det er og tilsette frå administrasjonen som er oppnemnt som styrerepresentantar i nokre av selskapa. 6. I kvar grad meiner du at valet av styrerepresentantar frå fylkeskommunen tok omsyn til følgjande eigenskaper ved representantane: Kompetanse og arbeidskapasitet er dei eigenskapane som det blir lagt mest vekt på ved valet ifølgje dei som har svart. Dette er og i samsvar med KS sine anbefalingar om styresamansetninga i offentleg eigarskap, som legg meir vekt på dette enn til dømes partitilhøyring. 5

8 Alle som har svara meiner også at representantane i stor eller nokon grad er kvalifisert til å utøve styreverva sine Opplæring Fylkeskommunen har i januar 2008 gjennomført styreopplæring for fylkestingets medlemmar og andre som er fylkets representantar i selskap, stiftingar mv. Likevel svarar 33 % at dei ikkje har fått opplæring i samband med styreveret sitt. Vi veit ikkje årsaka til dette, men det kan kome av utskifting av styremedlemmar i perioden. Folkevalde som har permisjon frå vervet sitt, eller under opplæringa, kan være ei anna årsak. KS har i sine anbefalingar om eigarskap uttalt at fylkestinget bør bli gitt ytterlegare tid til kompetanseutvikling gjennom eigarskapsseminar/kurs etter 2 år i valperioden. Fylkeskommunen har rutine for å gjennomføre dette i starten av valperioden og ikkje seinare. 71 % av dei spurte meiner at opplæringa var tilstrekkeleg til å utøve vervet sitt på ein forsvarleg måte Eigarstyring Dei aller fleste svarar at dei i stor eller nokon grad har vore ansvarleg for å opptre i tråd med fylkeskommunen sine eigarinteresser i selskapet dei representerer. Kun ein svarar i liten grad på dette spørsmålet. Dei aller fleste opplever og at fylkeskommunen har ein strategi og tydeleg føremål med eigarskapet. 6

9 Det er litt færre som meiner at fylkeskommunen har tydelege eigarkrav til styring av selskapet Det er svært varierande i kva grad ein fekk nok styringssignal til å utøve vervet sitt. Undersøkinga viser også at mykje av signala skjer gjennom meir uformell dialog mellom fylkeskommunen og dei som har verva. Ser vi på kven som blir rådspurt når ein er usikker er dette administrasjonen og politisk leiing/partigruppa som blir brukt i størst grad. 7

10 Etiske retningslinjer Alle som har svart på undersøkinga seier dei kjenner til fylkeskommunen sine etiske retningslinjer. Meir enn 90 % i stor eller nokon grad. Likevel svarar 43 % at fylkeskommunen i liten grad informerer om desse. Det er svært varierande i kva grad den enkelte representant har opplevd etiske utfordringar. 8

11 Utøving av styrevervet Det er svært varierande i kva grad den enkelte representant oppfattar fylkeskommunen som tydeleg på ansvar og mynde som er knytt til vervet deira. Det same ser vi med omsyn på om det er retningslinjer for utøving av vervet. Likevel er det ikkje nokon av representantane som opplever dette som eit stort problem. 9

12 Alle ynskjer slike retningslinjer, dei aller fleste i stor eller nokon grad Oppfølging og evaluering 38 % svarar at det blir gjennomført evaluering av styret sitt arbeid, like mange at det ikkje blir gjennomført. 52 % svarar at dei synes fylkeskommunen si oppfølging av eigarskapet i stor grad er tilstrekkelig og 38 % i nokon grad. 10

13 Vår vurdering: Spørjeundersøking samsvarar med vår gjennomgang at eigarskapsoppfølginga har eit forsvarleg nivå. Svært mange opplever at fylkeskommunen har strategi og tydeleg føremål med eigarskapen. På nokre områder kan det være behov for meir fokus og opplæring. Dette gjeld til dømes etiske retningslinjer der 43 % svarar at det i liten grad blir gitt informasjon. Alle som har svara ynskjer og retningslinjer for utøving av styrevervet Selskapskontroll etter kommunelovas 80 Vår gjennomgang viser etter vårt syn ikkje noko behov for selskapskontroll etter Fylkesrådmannen sitt svar på rapporten Fylkesrådmannen har i notat kommentert rapporten, se vedlegg nr 2. Det framgår av notatet at rådmannen ikkje ønskjer å legge opp til meir oppfølging enn det kommunelova gir heimel for og det nivået dei har lagt seg på hittil. 11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer