Fjelberg Kraftlag SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelberg Kraftlag SA"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side0

2 Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding og rekneskap for driftsår Innhald side Årsmelding frå styret 3 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Kontantstraumsanalyse 14 Noter til rekneskapen Melding frå revisor 20 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side2

3 Styret si melding for 2011 Eigartilhøve og føremål Fjelberg Kraftlag SA er eit allmennyttig samvirkeføretak. Det vart skipa 10. mars 1947 som eit partlag, men vart, med verknad frå 1.juni 2009, eit samvirkeføretak (SA) med vedtekter tilpassa samvirkelova som kom i Ved årsskiftet 2011/2012 har laget 874 medlemer. Laget sitt forsyningsområde er det som tidlegare var Fjelberg kommune og som omfattar Halsnøy, Fjelbergøyane, Valen og Handeland. Hovudføremålet for laget er å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i forsyningsområdet gjennom å eiga, eller delta som eigar av produksjonsanlegg for energi, infrastruktur for energiforsyning og elektronisk kommunikasjon. Styret Kraftlaget har eit styre som består av 5 medlemer og 3 varamedlemer som er valde av årsmøtet. Etter siste årsmøte har styret vore samansett slik: Valperiode: Leiar: Sverre Olav Handeland Nestleiar: Knut Hveem Styremedlemer: Britt Synnøve Fosse Annemor Ekeland Harald Sætre Arnevik Observatør frå dei tilsette: Edvin Landa Varamedlemer: 1. Heidi Hvidevold Kjell Henning Sjo Reidar Handeland Det har vore halde 10 styremøte og eit ordinært årsmøte i 2011 og styret har hatt 48 saker til handsaming dette året. Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 3

4 Eigarinteresser og medlemsskap Kraftlaget har 98 aksjar i Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) bokført til kr ,-, noko som inneber ein eigardel på 2,96 %. Vi har i 2011 ikkje hatt representasjon i styret for SKL. I tillegg har kraftlaget desse eigarpostane: 0,5% i Fastlandssamband Halsnøy AS (bokført til kr 1.000,-) 20 % i Kvinnherad Breiband AS (bokført til kr ,-) 23% i Dill AS (bokført til kr ) Kraftlaget er medlem i Energi Norge, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN), IFER Interessefellesskap for energiverka i regionen, Kvinnherad Næringsservice og Sunn-HMS. Eigedomar og nett Fjelberg Kraftlag har følgjande eigedomar: Administrasjonsbygg med kontor, lager, verkstad og garasjar på eigedomen på Bjoaneset, Sæbøvik. Transportmidlar: Ein lastebil, 4 varebilar og ein truck. Høgspent fordelingsnett har ei samla lengd på 72 km, og lågspent fordelingsnett er 176 km. Tal på nettstasjonar i drift er 103 stk. Marknad / kundar Prisane for hushaldskundane til Fjelberg Kraftlag i 2011 var: (alle prisar inkl. mva): Kraftpris*): 39,9 øre/kwh Nettleige: 47,2 øre/kwh (v/ årsforbruk på kwh) Forbruksavgift: 14,0 øre/kwh. 101,1 øre/kwh Kraftlaget gav i 2011 ein kjøpsrabatt til medlemene på 1,5 mill kr + mva, eller ca 7,8 øre/kwh. Kjøpsrabatt vert fordelt i høve til medlemene sin omsetning med laget. Tek ein omsyn til kjøpsrabatten vart kostnaden med kraft og nettleige ca. 93,3 øre/kwh for eit medlem med eit årsforbruk på kwh. I tabellen nedanfor er desse tala oppsummert og samanlikna med tilsvarande tal for åra Vi har og teke med gjennomsnitt nettleige for kraftlaga i Sunnhordland for ein slik hushaldskunde. Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 4

5 øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva Kraftpris *) 39,9 55,9 40,2 43,0 30,2 Nettleige **) 47,2 43,5 36,9 32,8 29,6 Forbruksavgift 14,0 13,8 13,5 13,1 12,8 Kjøpsrabatt -7,8-4,0-3,7-5,4-6,0 Totalt 93,3 109,2 86,9 83,5 66,6 Gjennomsnitt nettleige i Sunnhordland **) 46,1 46,9 40,6 37,1 35,9 *) Gjennomsnitt forbruksvegd kraftpris **) Kjelde: Nettleigestatistikk NVE Kraftomsetning Fjelberg Kraftlag har som målsetjing at kundane skal ha ein konkurransedyktig kraftpris, og har vald å tilby spotpris + påslag som hovudprodukt. I tillegg tilbyr ein kraft på ein forvaltningsavtale til større kundar eller kundegrupper. Kraftlaget sel berre kraft til kundar i eige nettområde. Krafta vert seld med eit lågt påslag, noko som kjem våre kundar til gode i form av låge prisar. Kraftlaget sin kraftomsetning til sluttbrukarar i eige nettområde vart i 2011 redusert med 4,2% samanlikna med 2010, frå 35,9 GWh til 34,4 GWh. Andre kraftleverandørar i nettområdet stod for ei omsetning på til saman 3,2 GWh, ein auke frå 3,0 GWh i Nettleige Selskapet hadde 1962 nettkundar ved utgangen av 2011, ein auke på 67 det siste året. Til desse kundane vart dei i 2011 overført ei kraftmengd på 37,6 GWh, ein reduksjon på 3,1% frå 38,8 GWh i Sum innmating av kraft (forbruk + tap i nettet) til vårt nettområde har utvikla seg slik: Forbruksutvikling i konsesjonsområdet MWh År Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 5

6 Organisasjon Fjelberg Kraftlag er organisert slik: Årsmøte Styre E-verksjef El- tilsyn (leigde tenester) Overmontør Abonnement / kundeservice 3 Montørar Rekneskap/økonomi (delvis leigde tenester) Kraftlaget hadde ved årsskiftet 2011/ tilsette, fordelt slik: - Dagleg leiar / e- verksjef: 1,0 årsverk - Økonomi og kundekontakt: 1,0 årsverk - Overmontør / arbeidsleiing 1,0 årsverk - Montørar 3,0 årsverk Totalt 6,0 årsverk I november 2011 gav dagleg leiar, Svein Bergseth, melding til styret om at han ynskte å slutta i stillinga 1.mars Geir Atle Vangsnes, vart tilsett 23.desember 2011 og han tek over som dagleg leiar 1.mars Selskapet leiger tenester for el-tilsyn (DLE), overordna vakt samt rekneskaps-, løns- og økonomitenester. Likestilling I selskapet er det ein kvinneleg tilsett med 1 årsverk innan administrasjonen. Selskapet er i ein bransje som tradisjonelt er svært mannsdominert, då det innan kraftmontørfaget finst svært få kvinnelege arbeidstakarar. Selskapet vil i eventuelle søknader etter nytt personell spesielt oppmoda kvinner om å søke. Av selskapet sine styremedlemmer er 40 % kvinner og 60 % menn. Helse- miljø og tryggleik Det var i 2011 ikkje registrert arbeidsulukker med fråvær og vi hadde ingen langtidssjukemelde. Korttids sjukefråvær som selskapet har kostnadar med var i 2011 på 0,4% medan tilsvarande tal for 2010 var 1,0%. Kraftlaget har vald verneombod, men har ikkje oppretta arbeidsmiljøutval. Ein er vidare medlem i Sunn HMS for alle tilsette. Fjelberg Kraftlag er ei bedrift som ikkje ureinar det ytre miljøet. Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 6

7 Utdanning og kurs. Selskapet sine tilsette har gjennomført lovpålagd årleg opplæring i I tillegg har montørane i gjennomført kompetansegjevande kurs i AUS (Arbeid under spenning) for å kunna utføra toppsynfaring av høgspentliner utan straumutkopling. Tre av styremedlemene har gjennomført kompetansegjevande kurs i styrearbeid. Nettdrift og vedlikehald Kraftforsyning / Nettdrift Fjelberg Kraftlag dekkjer eit område på ca. 60 km² (tidlegare Fjelberg og deler av Skånevik kommunar, no del av Kvinnherad kommune) med ca innbyggjarar. Anlegg I samsvar med retningsliner og krav har vi utført rutinemessig tilsyn, tilstandskontroll og vedlikehald av anlegga og utført rydding av skog langs linjenettet. Av aktivitetane elles i driftsåret kan vi nemna: Ferdigstilt og sett i drift ny nettstasjon for Larsstø Båt & Maskin. Montert kabelmast og dobbel 22 kv linje på Haganes (Fjelbergøy) i samband med utskifting av sjøkabel over Sydnessund. Ferdigstilt og sett i drift ny nettstasjon for Halsnøy skule Driftsavbrot ( tal for 2010 i parantes) 2011 har det vore 7 (11) registrerte avbrot på høgspentnettet. Av desse var 2 (3) feil på eige nett, 1 (2) feil på andre nett og 4 (6) planlagde utkoplingar. Veglys Fjelberg Kraftlag utfører drift og vedlikehald av kommunale veglys på oppdrag frå Kvinnherad kommune. For nyare vegljosanlegg langs riks- og fylkesvegar er det Statens vegvesen som ha ansvar for drift og vedlikehald. Beredskap Fjelberg Kraftlag har døgnkontinuerleg beredskapsordning med montør på heimevakt og felles overordna vakt med Kvinnherad Energi. Selskapet tek også del i eit felles beredskapssamarbeid i regionen er også ein del av kraftforsyninga si beredskapsorganisasjon (KBO) Det lokale el-tilsyn ( DLE ) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har pålagd DLE (Det lokale el-tilsyn) ved Fjelberg Kraftlag å ivareta tilsynsverksemda i Fjelberg Kraftlag sitt forsyningsområde. Det praktiske arbeide med utføring av denne verksemda har i 2011 vore utført av Kvinnherad Energi. Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 7

8 Energiøkonomisering ( ENØK ) I områdekonsesjonen er Fjelberg Kraftlag pålagd å driva ENØK verksemd. Dette vert no ivareteke av det statlege selskapet Enova og vert finansiert gjennom 1,0 øre/kwh som ein del av nettleigetariffane. Utbygging av breiband Kraftlaget er no, på det næraste, ferdig med utbygginga av fiberbasert breiband og alle private og bedrifter i vårt nettområde som ynskjer det, har no eit konkurransedyktig breibandstilbod med høg kvalitet og kapasitet. Bortsett frå stamnettet, som er eigd av Kvinnherad Breiband AS, står Fjelberg Kraftlag som eigar av det lokale breibandsnettet og leiger dette vidare ut til Kvinnherad Breiband. Vi hadde ved årsskiftet 636 kundar på kraftlaget sitt aksessnett (ein auke på 56 kundar i 2011). Desse kundane mottek vi årlege leigeinntekter for frå Kvinnherad Breiband. Tenestene som vert levert på dette nettet er eit såkalla triple-play - tilbod som omfattar internett, telefon og TV. Selskapet sin utvikling og posisjon i lokalsamfunnet Styret la fram for årsmøtet 2011 eit framlegg om fusjon eller sal av nettdrifta i selskapet. Framlegget fekk ikkje tilslutning frå årsmøtet. Uavhengig av framtidig organisering ynskjer styret å byggja vidare på selskapet sin solide posisjon i lokalsamfunnet på Halsnøy og dei omkringliggjande bygdene som utgjer selskapet sitt nettområde, og å bevara selskapet som eit kundeeigd samvirkeføretak med kraftforsyning som hovudføremål og kjerneverksemd. Fjelberg Kraftlag gjekk, hausten 2011, heilt til topps i ei kundeundersøking i regi av Norsk Energibarometer, noko som syner at vi har mellom dei mest velnøgde energikundane i landet. Selskapet har i 2011 løyvd kr til rentestøtte etter forskottering av 15.mill kr. til utbygging av gang- sykkelsti på Halsnøy og kr ,- i tilskot til kultur- og nærmiljøtiltak. Fordelinga av desse midlane er slik: Mottakar: Prosjekt: Stønad 2011: Valestiftinga Rehabilitering av "Buo" på Valekaien Kvinnherad Handballklubb Handballmål for barn, Valen Fjelberg Bygdalag Bulyst konferansen Halsnøy Kloster Sponsoravtale Halsnøy idrettslag. Fotballgruppa Sponsoravtale Halsnøy idrettslag. Symjegruppa Sponsoravtale IL Trio Arenareklame, Husnes idrettspark Barneskulane i nettområdet Skulefrukt 1.halvår Halsnøy idrettslag Kunstgrasbane, Sætre Sum Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 8

9 Årsrekneskapen Driftsinntekter i 2011 er bokført med 29,4 mill.kr, ein reduksjon på 2 mill. kr frå Årsaka til dette er endringar kraftpris og nettleige. Driftskostnader er redusert frå 32,3 mill. kr i 2010 til 29,4 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak lågare kostnader med kraftkjøp og lågare nettkostnader i overliggjande nett. Ser ein bort frå desse to postane er driftskostnadane tilnærma uendra frå 2010 til Driftsresultatet var på kr, ein betring samanlikna med 2010 på kr. Det er i 2011 utbetalt kr 1,5 mill. kr + mva i kjøpsutbytte til medlemene. Kraftlaget fekk i 2011 tariffstøtte på kr frå staten gjennom ordninga med utjamningstilskot. Dette vart trekt direkte frå i nettleigeprisen til våre nettkundar. Aksjeutbyte frå SKL sitt rekneskap vart i mill.kr som er 0,9 mill. kr høgare enn utbyte året før. Totalt årsresultat for 2011, etter skatt, vart 2,4 mill.kr mot 1,5 mill. kr. i Totalbalansen i selskapet er pr på 65 mill. kr, av dette eigenkapital på 57 mill.kr. Selskapet har anleggsmidlar med bokført verdi på 40 mill.kr. Dette er i hovudsak bokført verdi av selskapet sitt lågspent- og høgspentnett, alle nettstasjonar samt fiber/ aksessnett og selskapet sine aksjar i Kvinnherad Breiband og Sunnhordland Kraftlag AS. Omløpsmidlar er på 25 mill.kr, av dette fondplasseringar og bankinnskott på 8 mill.kr. Selskapet sin økonomiske stilling er svært god. I samsvar med omorganiseringa til samvirke og årsmøtet sitt vedtak i 2009, kan gamle partar i Fjelberg Kraftlag PL løysast inn. I 2011 vart det betalt ut kr for innløysing av gamle partar. Totalt er no 1321 gamle partar innløyste til ein verdi på , noko som gjev ein gjennomsnittsverdi per innløyst part på kr Styret har lagt til grunn fortsett drift av Fjelberg Kraftlag SA. Resultatdisponering Styret foreslår slik disponering av årets resultat: kr vert overført til annan eigenkapital. Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 9

10 Sæbøvik 24.februar 2011 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 10

11 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 11

12 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 12

13 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 13

14 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 14

15 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 15

16 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 16

17 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 17

18 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 18

19 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 19

20 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 20

21 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 21

22 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 22

23 - til felles nytte Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side 23

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2014

Årsmelding og rekneskap for 2014 Årsmelding og rekneskap for 2014 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2014 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Inger Karlsen

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Dette er Austevoll Kraftlag

Dette er Austevoll Kraftlag Dette er Austevoll Kraftlag Austevoll Kraftlag er eit samvirkelag som bygger og drifter infrastruktur i Austevoll kommune. Austevoll Kraftlag leverer tenester innanfor straum, tele- og datakommunikasjon,

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer