Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene"

Transkript

1 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene ESA anklager Norge for brudd på regler om grenseverdier, tiltaksutredninger og målinger i EUs luftdirektiv. Hovedvekten av bruddene er forårsaket av for høye årsmiddelkonsentrasjonerav NO2 over den siste femårsperioden i flere store byer i Norge. Kommuner og anleggseiere har i disse kommunene ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak som sikrer at grenseverdiene overholdes. Miljødirektoratet har derfor nylig hatt møter med de lokale forurensningsmyndighetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen om status og utfordringer. Flere av byene har ikke laget tilfredsstillende tiltaksutredninger, men kommenterer at de nå tar fatt i dette. Det kommer imidlertid også klart fram at kommunene mangler målrettede virkemidler som de kan sette inn for å redusere utslipp av NO2 fra kjøretøy. Dette gjelder både akuttiltak og langsiktige tiltak. Uten et godt virkemiddelapparat er det fare for at NO2 grensene fortsatt vil brytes i byene i tiden framover, det er derfor behov for å styrke kommunenes verktøykasse for å redusere NO2-nivåene. Miljødirektoratet bistår gjerne i oppfølgingen av dette arbeidet. Bakgrunn EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har åpnet formell sak mot Norge for brudd på EU-direktiv 2008/50/EC om lokal luftkvalitet (luftkvalitetsdirektivet). EU-direktivet er implementert i norsk rett gjennom forurensningsforskriftens kapittel 7 der kommunen er delegert forurensningsmyndighet. I åpningsbrevet som ESA sendte Norge i november, anklager ESA Norge for brudd på direktivets regler om grenseverdier, tiltaksutredninger og målinger. Hovedvekten av bruddene er forårsaket av for høye konsentrasjoner av NO 2 over den siste femårsperioden i flere store byer i Norge. Kommuner og anleggseiere har i disse kommunene ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak som sikrer at grenseverdiene overholdes. Lokal luftforurensning i byer fører til negative helsevirkninger for befolkningen. Folk som blir eksponert for denne type forurensning har større sannsynlighet for å utvikle eller forverre luftveisog hjertekarsykdommer, og dette gjelder spesielt barn, eldre og syke mennesker. Både eksponering av luftforurensning over kort og lang tid medfører økt risiko for helseskade, men eksponering over lang tid medfører størst omfang av helsebelastning. Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 Miljødirektoratet har i desember og januar 2014 hatt møter med de fem byene i Norge som har vedvarende overskridelser av grenseverdier for lokal luftkvalitet. Formålet med møterekken var å få informasjon om status for lokal luftforurensning og at vi ønsket tilbakemelding på hva som skal til for at byene skal overholde forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet. Lokal luftkvalitet i byene Møterekken ble gjennomført med hhv Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Figuren nedenfor gir en oversikt over NO 2 konsentrasjonen i de fem byene, i perioden 2004 til. Det er grenseverdier for både årsmiddelkonsentrasjon og timesmiddelkonsentrasjon for NO 2. Det er kun Oslo som jevnlig overskrider grenseverdien for timesmiddelkonsentrasjon. Figuren nedenfor viser overskridelser av grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjon i de fem byene (rød linje markerer grenseverdien som sier at en kommune ikke kan overskride 40 µg/m 3 som årsgjennomsnitt, gjeldende fra 2010). Hull i dataserien i enkelte år indikerer at det er for lav datakvalitet til at data kan sammenliknes med andre data. Overskridelser av grenseverdien for NO2 (årsmiddel), Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen De fem byene er forskjellige med hensyn til størrelse, klimatiske forhold, utslippsnivå, type utslipp, utfordringer framover og hvor mye arbeid som legges ned i arbeidet med lokal luftkvalitet. Nedenfor gir vi en kort oppsummering av hvilke hovedutfordringene ESA har påpekt overfor de ulike byene, og informasjon om hvordan de ulike byene jobber med lokal luftkvalitet. Oslo Oslo kommune har de siste fem årene hatt overskridelser av grenseverdier for NO 2. I åpningsbrevet hadde ESA ingen innvendinger til den tekniske gjennomføringen av tiltaksutredningen i Oslo, men de kritiserte konklusjonen der det slås fast at: "Det er ikke vedtatt nok tiltak til at byen vil nå grenseverdien for NO 2 innen 2015". 2

3 Oslo kommune har iverksatt en rekke tiltak for å redusere den lokale luftforurensningen. Kommunen er opptatt av at tiltak som innføres skal være målrettede og ha en reell effekt på luftkvaliteten, og påpeker at det i dag mangler målrettede tiltak mot NO 2, både langsiktige tiltak og akuttiltak. De oppfordrer sentrale myndigheter til å utvide virkemiddelapparatet knyttet til NO 2, og har konkret bedt Samferdselsdepartementet etablere en ny bestemmelse i vegtrafikkloven som gir kommunene en hjemmel til å innføre lavutslippssoner. Bergen Utfordringen i Bergen med hensyn til lokal luftforurensning er hovedsakelig overskridelser av grenseverdier for NO 2 årsmiddel, og kommunen hadde overskridelser av grenseverdiene for NO 2 i 2008, 2010 og Når det gjelder tiltaksutredning tok ESA utgangspunkt i feil dokument i sin gjennomgang, men når vi har gått igjennom tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Bergen ser vi at den ikke er oppdatert siden 2008, og den tilfredsstiller ikke alle kravene som blir stilt i forurensningsforskriften (vedlegg 5). Bergen kommune opplyste i møtet at de er godt i gang med en revidering av tiltaksutredningen. I likhet med Oslo kommune etterlyser Bergen et målrettet virkemiddelapparat for å håndtere utfordringer knyttet til NO 2, både akuttiltak og langsiktige tiltak. Bergen kommune har gjennom flere år søkt Samferdselsdepartementet om å bli forsøkskommune med innføring av lavutslippssone, og kommunen har i brev og møter bedt Samferdselsdepartementet etablere en ny bestemmelse i vegtrafikkloven som hjemler innføring av lavutslippssoner. Trondheim I åpningsbrevet kritiserer ESA Trondheim kommune både for brudd på grenseverdier for NO 2 og PM 10. ESA viser til at kommunen har vært i brudd med grenseverdiene for NO 2 i perioden 2008 t.o.m. 2011, og i brudd med grenseverdier for PM 10 i perioden 2009 t.o.m I tillegg etterlyser ESA en tiltaksutredning mot NO 2 for Trondheim kommune som ikke foreligger per i dag. Når det gjelder kommunens tiltaksutredning for PM 10 kritiserer ESA utredningen for å mangle tidspunkt for implementering av de ulike tiltakene, og en oversikt over når kommunen vil få redusert konsentrasjonene av PM 10. Trondheim kommune har iverksatt en rekke tiltak for å redusere utslipp fra veitrafikken i kommunen gjennom Miljøpakke transport ( ). Selv om hovedfokuset med Miljøpakken er å redusere klimagassutslipp, kan kommunen vise til en nedadgående trend i NO 2 -konsentrasjonene de siste fem årene. Ifølge kommunen er de positive resultatene for NO 2 et resultat av redusert trafikk blant annet på grunn av økt satsing på kollektivtransport, flere bompengesnitt, omkjøringsveier og overgang fra diesel- til gassbusser. Etter at kommunen har lagt om rutiner knyttet til rengjøring av veibanen og støvbinding sesongen /2014, har konsentrasjonene av PM 10 kommet under grenseverdiene i. Kommunen har nylig sendt Miljødirektoratet detaljer knyttet til de nye rutinene samt andre planer og tiltak veieiere har blitt enige om. Trondheim kommune planlegger å publisere tiltaksutredning for NO 2 i løpet av Stavanger Hovedutfordringen med lokal luftkvalitet i Stavanger er for høye nivåer av NO 2. Kommunen overskred grenseverdien for NO 2 årsmiddel i perioden 2008 t.o.m Videre har kvaliteten på 3

4 luftkvalitetsmålingene ved flere anledninger de siste årene vært for dårlig. ESA er kritisk til kommunens tiltaksutredning for NO 2, og bemerker at tiltaksutredningen ikke tilfredsstiller kravene til tiltaksutredning gitt av EU-direktivet og i forurensningsforskriftens kapittel 7. Spesielt er ESA kritiske til at tiltaksutredningen består av mulige tiltak, og ikke vedtatte tiltak som skal iverksettes. Når det gjelder kvalitet på målinger har Stavanger kommune innført en rekke tiltak, og forventer at datakvaliteten vil være tilfredsstillende i årene som kommer. Stavanger kommune erkjenner at tiltaksutredningen for NO 2 ikke er tilfredsstillende, og at den ikke fyller de formelle kravene til tiltaksutredninger etter forurensningsforskriften. Kommunen og andre aktører er i en prosess med å utrede tiltak som etter planen skal brukes inn i en tiltaksutredning. For øvrig viste kommunen til at de jobber med lokal luftkvalitet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging i Nord-Jæren og i kommuneplanen. Miljødirektoratet mener det er behov for en bedre oppfølging av luftkvaliteten i Stavangerområdet. Som forurensningsmyndighet er det viktig at kommunen tar ansvar for at målinger av luftkvaliteten har tilfredsstillende kvalitet (jf forurensningsforskriftens krav) og at kommunen utarbeider tiltaksutredning for lokal luftkvalitet så raskt som mulig. Tiltaksutredninger er et viktig verktøy i arbeidet med lokal luftkvalitet. I tillegg til å gå igjennom hvilke virkemidler som lokalt egner seg til å redusere den lokale luftforurensningen, skal utredningen gi svar på problemets omfang, og hvordan den lokale luftforurensningen vil utvikle seg framover. Drammen Drammen kommune overskred grenseverdien for NO 2 årsmiddel i 2010 og. Videre hadde kommunen for dårlige målinger av luftkvaliteten i årene 2008, 2009 og Det er sannsynlig at kommunen også disse årene har hatt for høye konsentrasjoner av NO 2. I tillegg mangler kommunen en tiltaksutredning for NO 2. Drammen kommune forklarte i møtet at målestasjonene i byen var dårlig driftet fram til 2009 da NILU overtok ansvaret for driften. Kommunen mener at kvaliteten på målingene skal være av god kvalitet i dag. Drammen kommune vil starte arbeidet med en tiltaksutredning for NO 2 i Drammen kommune understreket i møtet at de er opptatt av at sentrale myndigheter har ansvaret for viktige tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av NO 2. Kommunen viser spesielt til ansvaret for å utvikle kjøretøyparken mot lav- og nullutslippskjøretøy gjennom avgiftssystemet. Miljødirektoratet mener det er behov for en bedre oppfølging av luftkvaliteten i Drammen kommune. Som forurensningsmyndighet er det viktig at kommunen tar ansvar for at målinger av luftkvaliteten har tilfredsstillende kvalitet (jf forurensningsforskriftens krav), og at kommunen prioriterer å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet så raskt som mulig. Utfordringer med PM 10 I tillegg til utfordringer med NO 2, viser nye luftkvalitetsmålinger at flere byer hadde utfordringer med høye konsentrasjoner av PM 10 i. Vinteren og våren var svært tørr i Sør-Norge og sammen med en tørr november bidro forholdene til de høye konsentrasjonene i. Dette indikerer at 4

5 under svært ugunstige spredningsforhold er ikke dagens lokale tiltaksapparat mot PM 10 tilstrekkelig til at grenseverdiene overholdes. I luftkvalitetsdirektivet og forurensningsforskriften er det grenseverdier for årsmiddelkonsentrasjon og døgnmiddelkonsentrasjon for PM 10. Det er ingen byer som overskrider grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjonen, men Oslo, Stavanger og Drammen hadde for mange døgn med høye konsentrasjoner i. ESA kritiserte i sitt åpningsbrev Trondheim kommune for overskridelser av grenseverdien for PM 10 i perioden 2009 t.o.m I lå Trondheim så vidt under grenseverdien for PM 10, og kommunen mener årsaken til reduksjonen i PM 10 -konsentrasjonen er endrede rutiner for vask og rens av veinettet i sesongen /2014. Oppsummering Miljødirektoratet er bekymret over at fem store byer i Norge har vedvarende overskridelser av grenseverdiene for lokal luftkvalitet. Befolkningen i disse byene blir eksponert for luftforurensning over tillatte nivåer. De har dermed større sannsynlighet for å utvikle eller forverre luftveis- og hjertekarsykdommer, og dette gjelder spesielt barn, eldre og syke mennesker. Med bakgrunn i informasjon vi har fått i møtene med byene, er det grunn til å forvente at overskridelser av grenseverdier for NO 2 vil fortsette i årene framover i både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Utredninger gjennomført av Transportøkonomisk Institutt og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) der effekten av forventet lavere utslipp av NO2 fra kjøretøy er tatt hensyn til, viser også at overskridelsen i norske byer vil kunne vedvare fram mot Eksos fra veitrafikk er den viktigste kilden til utslipp av NO 2 i Norge, og spesielt eksos fra dieseldrevne personbiler, tunge- og lette vare- og lastebiler og busser. Når det gjelder PM 10 er også veitrafikken den viktigste kilden, men her er veislitasje og oppvirvling av støv fra veibanen den største utfordringen. Kommunene er stilt overfor en krevende oppgave som forurensningsmyndighet. De gir tilbakemelding om at virkemiddelapparatet er sammensatt og til dels mangelfullt. Det finnes en rekke tiltak og virkemidler som kan iverksettes for å redusere konsentrasjoner av PM 10, men når det gjelder tiltak mot NO 2 rapporterer kommunene at de mangler målrettede virkemidler. I møtene oppfordret flere av byene sentrale myndigheter til å utarbeide flere virkemidler for NO 2. Både Oslo og Bergen ber de sentrale myndighetene utarbeide regelverk for lavutslippssoner, slik at kommunene får hjemmel til å innføre dette. De mener at lavutslippssoner er et mer treffsikkert virkemiddel enn køprising knyttet til utfordringene med NO 2. Når det gjelder køprising viser kommunene til at det er praktiske og teknologiske utfordringer med hensyn til å miljødifferensiere kjøretøyene som foreløpig ikke er løst. Informasjon vi har fått fra de fem byene tydeliggjør at det mangler teknisk gjennomførbare, målrettede virkemidler mot NO 2. Generelle trafikkreduserende tiltak vil måtte være betydelige hvis de skal redusere NO 2 -nivåene. Uten et godt virkemiddelapparat er det fare for at NO 2 grensene fortsatt vil brytes i byene i tiden framover, det er derfor behov for å styrke kommunenes 5

6 verktøykasse for å redusere NO 2 -nivåene. Miljødirektoratet bistår gjerne i oppfølgingen av dette arbeidet. Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Audun Rosland Avdelingsdirektør Siri Sorteberg seksjonsleder Kopi til: Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Bergen kommune Boks Bergen Trondheim kommune Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Stavanger kommune Boks Stavanger Drammen kommune Engene Drammen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 6

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Innst. 159 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:90 S (2013 2014)

Innst. 159 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:90 S (2013 2014) Innst. 159 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:90 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10

Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Miljøenheten Tiltaksutredning PM10 Hvordan kan vi redusere mengden svevestøv i bylufta i Trondheim? Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 Helseeffekter: Hvorfor er PM 10 et problem?... 5 Lovverket og

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Masteroppgave. En krise som lå i luften

Masteroppgave. En krise som lå i luften U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave En krise som lå i luften En studie av Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201430737-13 Emnekode: ESARK-7112 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum OR 62/2011 NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak Ingrid Sundvor, Leonor Tarrasón, Sam Erik Walker og Dag Tønnesen Oppdragsrapport Forord Dette er avsluttende

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten?

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Av forsker/sosiolog Alberte Ruud og forsker/samfunnsøkonom Bård Norheim Urbanet Analyse Trafikdage

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer