Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart"

Transkript

1 Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Miljødirektoratet vedtok stans av Aleris 26. juni 2014 på grunn av brudd på luktkrav i tillatelsen. Vedtaket om stans gjaldt inntil Aleris hadde dokumentert at bedriften hadde gjort tilstrekkelige tiltak for å redusere lukt, slik at luktkravene i tillatelsen ble overholdt. Bedriften har nå har sendt inn dokumentasjon som sannsynliggjør at kravene vil kunne overholdes. Bedriften kan derfor starte opp igjen. Vi presiserer at luktgrensene i tillatelsen gjelder fra oppstart. For å kunne kontrollere at tiltakene har den forventede effekt, varsler vi pålegg om nye tredjeparts luktmålinger og -beregninger. Vi viser til vårt vedtak av 26. juni 2014 om stans av driften ved Aleris Aluminium Rausand (Aleris), til deres brev av 1., 15., 17., 24. og 29. juli 2014, og våre brev/e-poster av 23. og 29. juli 2014, samt øvrig korrespondanse. Vi viser også til Aleris tillatelse av 30. juni 2006 med siste endring 27. november Bakgrunn For å sikre at Aleris ikke ble drevet i strid med tillatelsen gjennom sommeren, vedtok Miljødirektoratet stans av Aleris 26. juni Vedtaket om stans gjaldt inntil Aleris hadde dokumentert at bedriften hadde gjort tilstrekkelige tiltak for å redusere lukt, slik at luktgrensen i tillatelsen ble overholdt. Miljødirektoratet beskrev hvilken dokumentasjon som skulle sendes inn før bedriften kunne starte opp igjen. Tilbakemelding fra Aleris Aleris har i brev av 1., 15., 17., 24. og 29. juli 2014 sendt Miljødirektoratet dokumentasjon som viser at dere har gjort flere tiltak for å redusere luktutslipp. Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 Aleris har gitt følgende anslag over luktutslippene fra de ulike kildene før og etter tiltak ble gjennomført: Kilde Luktutslipp før tiltak ou/s Luktutslipp etter tiltak ou/s Vannscrubber Envimac Punktutslipp New White Stack* * Lagerhall 425 <425 Utslipp fra sprekker i fjell i minen Punktutslipp "Old" White Stack Knuserhall < 50 Viftehus <50 Transportveier 100 <50 Avgassinghall 425 <50 Oppbevaring av saltslagg på mellomlager Transport av saltslagg fra mellomlager på Rausand Transport av saltslagg fra Rød til Raudsand *"New White Stack" erstatter tidligere utslipp fra sprekker i minen og "Old White Stack". 2

3 Nærmere beskrivelse av gjennomførte tiltak: Montering av ny pipe Envimac og oppdatert spredningsberegning for lukt Dere opplyser i brev av 29. juli 2014 at den nye pipen Envimac på 29,5 meter nå er ferdig installert. Den nye pipen har en mindre diameter og en større avgasshastighet enn den gamle. Både høyden og en mindre diameter forventes å bidra til reduksjon av lukt ved nærliggende boliger og fritidshus. Dere har fått utført en oppdatert spredningsberegning av utslippet til luft med den nye pipen. Følgende tre luktkilder er med i beregningen: -Nytt gassvasketårn (White Stack) -Ny vannskrubber (Envimac) -Diffuse utslipp fra lagerhallen Spredningsberegningen viser at med den nye pipen på vannskrubberen på 29,5 meter, vil utslippet ved et konstant utslipp, gi en bidragsverdi for lukt på rundt 1 ou/m 3 for den nærmeste bebyggelsen sør for anlegget. Utbedring av vannskrubberen Dere opplyser at dere har gjort forbedringer av vannskrubberen for å øke renseeffektiviteten. Renseeffekten var før forbedringen nedsatt grunnet slitasje, og dere har derfor etablert system for vedlikehold og rengjøring som en del av internkontrollen. Dere viser at renseeffekten til vannskrubberen er minimum 95 % for ammoniakk og støv. Utbedring av avgassingshallen Tak og to vegger i avgassingshallen er skiftet ut for å redusere diffuse utslipp fra hallen. Det er også montert luftspjeld i avgassingshallen som skal sørge for at det er et undertrykk i hallen når porten åpnes til maks høyde. Dette mener dere vil redusere risikoen for diffuse utslipp ytterligere. Installering av transportbånd i avgassinghallen Det er installert et nytt transportbånd i avgassingshallen. Formålet er å optimalisere prosessen inne i hallen og dermed bidra til at porten til avgassingshallen ikke må åpnes så ofte. Tidligere ble porten åpnet hver time, men etter at transportbåndet er installert oppgir dere at porten kun vil bli åpnet 4-5 ganger i døgnet. Dere gir uttrykk for at de diffuse utslippene fra hallen i hovedsak kommer når porten er åpen, og at disse utslippene derfor vil bli redusert som følge av det nye transportbåndet. Anskaffelse av knusekasse En knusekasse på hjullasteren skal brukes til å knuse saltslagget til mindre biter med større overflate. Dere oppgir at saltslagget nå vil reagere ferdig i avgassingshallen og gi et tilnærmet luktfritt ferdigprodukt. Tidligere ble hjullasteren brukt for å knuse saltslagget, noe som var mindre effektivt og bidro til bidro til luktutslipp. Fjerning av mellomlager og redusert transportbehov av saltslagg på bedriftsområdet Bedriften har tidligere mellomlagret saltslagget under halvtak på bedriftsområdet. Dette lageret bidro til diffuse utslipp og støv. Nå skal saltslagget transporteres direkte inn i 3

4 lagerhallen. Slik unngås utslipp fra mellomlageret, og utslipp fra transport av saltslagg på bedriftsområdet er noe redusert. Rengjøring av bedriftsområdet Dere har nå innført regelmessig rengjøring av bedriftsområdet. Dette skal hindre at det ligger støv på bakken som kan reagere med vann og gi lukt. Bedriftsområdet mellom avgassingshallen og lagerhallen skal feies og spyles daglig. I tillegg har dere ekstra feirerutiner i forbindelse med lasting av båt. Utbedring av ventilasjonsanlegg i knuserhall Ventilasjonsanlegget er utbedret ved at dere har byttet ut ventilasjonsrør og optimalisert effektiviteten. Dere opplyser at dette har bidratt til en vesentlig reduksjon i utslipp av støv fra knusehallen. Støvet fra anlegget føres gjennom en vannskrubber, og vannet fra dette rensetrinnet ledes tilbake til prosessen. Dette gir en reduksjon i støvutslippet fra vannskrubberen, og reduserer også mengden suspendert stoff som slippes til sjø. Undertrykk i viftehuset Viftehuset er utbedret ved at dere nå har etablert et undertrykk som i følge dere medfører en vesentlig reduksjon av diffuse utslipp. Dere har også tettet og kontrollert rørsystemet i tilknytning til viftehuset. Dere opplyser at dere vil foreta rutinemessig kontroll av viftehuset og rørsystemet. Stanset luktutslipp fra gruven Tidligere ble utslipp fra prosessen ledet gjennom gruven før utslipp fra gassvasketårnet via "Old White Stack". På grunn av sprekker i fjellet, ga dette et betydelig utslipp til luft. Prosessgassen ledes nå isteden via egne rør til gassvasketårnet og "New White Stack". Miljødirektoratets vurderinger - konklusjon Ut fra den dokumentasjonen vi nå har mottatt, mener Miljødirektoratet at dere har sannsynliggjort at luktgrensen vil kunne overholdes. Siden bedriften nå har sendt inn dokumentasjon som etterspurt i vårt vedtak om stans 26. juni 2014, kan bedriften starte opp igjen. Vi presiserer at luktgrensene i tillatelsen gjelder fra oppstart. Dersom nye luktmålinger og beregninger viser at dere likevel ikke overholder luktgrensen, vil ny stans av driften bli vurdert. Varsel om pålegg om tredjeparts luktmålinger og beregninger For å kunne kontrollere at tiltakene har den forventede effekt, må det gjøres nye luktmålinger og spredningsberegnigner etter at bedriften har startet opp igjen. Vi varsler derfor at vi vurderer å pålegge Aleris å få gjennomført oppdaterte tredjepartsvurderinger av hvilken luktimmisjon virksomheten forårsaker hos nærliggende 4

5 boliger og fritidsboliger. Rapporteringen av luktimmisjonen skal ha som formål å dokumentere om tillatelsens luktkrav overholdes. Et pålegg vil gå ut på at Aleris skal sørge for at en uavhengig tredjepart med faglig kompetanse på området skal dokumentere luktimmisjonen hos nærliggende boliger og fritidsboliger" ved å: gjøre en helhetlig vurdering av anlegget og kartlegge alle luktkilder av betydning dokumentere luktimmisjonen hos nærliggende boliger ved å ta representative luktprøver, utføre olfaktometrisk analyse ved bruk av NS-EN og beregne luktemisjonen utføre nye spredningsberegninger dersom nye eller endrede luktkilder av betydning identifiseres For luktkilder der beregning av luktemisjonen har stor usikkerhet, som f.eks diffuse utslipp, skal det identifiseres hvilke luktbidrag som er av betydning. Disse skal inkluderes i beregningen av den totale luktbelastningen. Frist for å sende inn rapport vurderes satt til 1. oktober Pålegget vil bli gitt hjemlet i forurensningslovens 51. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker. Kommentarene skal sendes elektronisk til med kopi til ny saksbehandler, Ellen Margrethe Svinndal, Måleprogram Aleris har i brev 15. juli 2014 beskrevet måleprogram for bedriften på Raudsand. Vi vil komme tilbake med våre kommentarer til dette. Akkreditering Dere spør i brev av 24. juli 2014 om firma som tar luktprøver må være akkreditert. Miljødirektoratet kjenner ikke til firmaer i Norge som er akkreditert for å ta luktprøver. Vi stiller derfor ikke krav til akkreditering for prøvetaking. Men analyser må utføres av akkreditert firma. 5

6 Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Ingvild Marthinsen seksjonsleder Anne-Margit Bull senioringeniør Kopi til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal Naboer: 6

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser BOREPA A/S Åsvegen 4 7510 Skatval Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0232-14 10.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer