Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet"

Transkript

1 Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: /2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Utvalgsleders innstilling Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å gi følgende innstilling til formannskapet: 1. Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet oversendes til Miljødirektoratet slik det fremkommer av vedlegg Vedtaket fattes med hjemmel i delegeringsreglementet Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder Ingen endring. Rådmannens kommentar Ingen kommentar. Rådmannens forslag til innstilling 1. Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet oversendes til Miljødirektoratet slik det fremkommer av vedlegg Vedtaket fattes med hjemmel i delegeringsreglementet Sammendrag Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendt ut forslag til innskjerping av grenseverdier for svevestøv på høring. Ny kunnskap om helseeffekter viser at svevestøv er skadelig ved lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt, og det er et stort gap mellom nivåene som er ansett som trygg luft og grenseverdiene som fremkommer i forurensningsforskriften. Formålet med innstrammingen av grenseverdiene i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet fra og med 1. januar 2016 er å bedre luftkvaliteten i norske byer, herunder å bidra til en bedre helse for innbyggerne. Rådmannen mener at forslag til skjerpede grenseverdier for svevestøv er av stor samfunnsmessig betydning. Endringene vil imidlertid ha konsekvenser for Fredrikstad kommune både som forurensningsmyndighet og som veieier. Risikoen for at Fredrikstad kommune skal bryte grenseverdiene for svevestøv vil øke dersom foreslåtte grenseverdier innføres. Dersom foreslåtte grenseverdier innføres, må Fredrikstad kommune vurdere om det er behov for å oppdatere eksisterende tiltaksutredning. Dersom kommunen registrerer brudd på de skjerpede grenseverdiene etter en eventuell innføring, stilles det krav om at eksisterende tiltaksutredning oppdateres innen to år. Ved brudd på grenseverdiene stiller forurensningsforskriften krav om gjennomføring av nødvendige tiltak for å sikre at

2 grenseverdiene blir overholdt. Eventuelle tiltak kan være innføring av piggdekkgebyr, subsidiering av piggfri dekk, redusert transportomfang m.m. Vedlegg 1 Forslag til høringsuttalelse - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 2 Høringsbrev - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet - anmodning om høringsuttalelser 3 Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) 4 Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 7 5 Forklaring til forslag til forurensningsforskriften kapittel 7 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rapport M Grenseverdier og nasjonale mål Tiltaksutredning/handlingsplan lokal luftkvalitet Fredrikstad/Sarpsborg Saksopplysninger Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendt ut forslag til innskjerping av grenseverdiene gitt i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet for svevestøv på høring. Formålet med innstrammingen av grenseverdiene fra og med 1. januar 2016 er å bedre luftkvaliteten i norske byer, herunder å bidra til en bedre helse for innbyggerne. I tillegg fører endringene til en harmonisering av nivåene av årsmiddelkonsentrasjonen av svevestøv mot døgnmiddelkonsentrasjonen. Forslaget er basert på anbefalinger fra Vegdirektoratet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet beskrevet i «Grenseverdier og nasjonale mål. Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet (rapport M- 129/2014)». Ny kunnskap om helseeffekter viser at svevestøv er skadelig ved langt lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt og det er et stort gap mellom nivåene som er ansett som trygg luft og grenseverdiene som fremkommer i forurensningsforskriften. Flere norske byer har nivåer av luftforurensning som kan påvirke befolkningens helse og føre til utvikling av sykdom, forverre sykdom og forkorte levetiden. Gjeldende grenseverdier (PM=particulate matter=svevestøv. PM 10 er de største partiklene, PM 2,5 er de minste): PM 10 Årsmiddelkonsentrasjon 40 µg/m 3 Døgnmiddelkonsentrasjon 50 µg/m 3 med maksimalt 35 tillatte overskridelser PM 2,5 Årsmiddelkonsentrasjon 25 µg/m 3 Forslag til nye grenseverdier: PM 10 Årsmiddelkonsentrasjon 25 µg/m 3 Døgnmiddelkonsentrasjon 50 µg/m 3 med maksimalt 30 tillatte overskridelser PM 2,5 Årsmiddelkonsentrasjon 15 µg/m 3

3 Miljødirektoratet har signalisert at det i 2018 skal gjennomføres en ny vurdering av hvorvidt grenseverdiene skal skjerpes ytterligere fra 2020, basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag for 2018, herunder vurdering av samfunnsøkonomisk nytte og gjennomførbarhet. Forskriftsendringene inkluderer også endringer i vurderingstersklene for PM 10 og PM 2,5 som angir krav til målenettverk og utarbeidelse av tiltaksutredninger. Dersom forslag til nye grenseverdier fører til at en kommune går over øvre vurderingsterskel må kommunen vurdere om det er behov for å oppdatere eksisterende tiltaksutredning. For å sikre akseptabel luftkvalitet er det fastsatt grenseverdier for ulike forurensningskomponenter i forurensningsforskriften. Norge har implementert EUs luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EC) i forurensningsforskriftens kapittel 7. Grensene i direktivet angir et minimumskrav til luftkvalitet. Det foreligger per i dag ingen forslag til strengere grenseverdier for svevestøv i EU, på tross av helseekspertenes anbefalinger. Forslaget til skjerpede grenseverdier i forurensningsforskriften kapittel 7 vil således innebære at Norge får strengere grenseverdier for svevestøv enn minstekravet i EU direktivet. Det er kommunen som er myndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 7 og som har ansvar for å etablere målestasjoner, gjennomføre målinger, utarbeide tiltaksutredninger og informere befolkningen om forurensningssituasjonen. Kommunen kan også gi pålegg for å sikre at grenseverdiene overholdes. Som veieier er kommunen også eier av et anlegg som bidrar til lokal luftforurensning. Forurensningsforskriftens kapittel 7 pålegger eiere av anlegg som bidrar til fare for overskridelse av grenseverdiene å medvirke til målinger, beregninger og tiltaksutredninger og dekke kostnader basert på sine bidrag til overskridelser. Anleggseiere må også sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdiene blir overholdt og dekke sin del av kostnadene forbundet med gjennomføring av tiltak. Andre viktige anleggseiere knyttet til vei er Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. Måling av svevestøv i Fredrikstad kommune Målinger og beregninger viser at det i Fredrikstad er veitrafikken som bidrar mest til luftforurensning. Vedfyring bidrar også noe. Beregninger viser at fv. 109 mellom Rolvsøysund bru og Fredrikstad sentrum er den veistrekningen som bidrar til de høyeste verdiene av svevestøv PM 10. Enkelte delstrekninger er mer utsatt enn andre, og spesielt området ved Østfoldhallen. Rv. 110 fra St.Croix og østover er også utsatt. Fredrikstad kommune har målt svevestøv i St.Croix-krysset siden Ved målestasjonen ble det i perioden kun målt svevestøv PM 10. Fra og med oktober 2014 ble målestasjonen oppgradert til også å måle svevestøv PM 2,5. Området hvor målestasjonen er plassert er et av de mest trafikkerte i regionen, og antas å være representativt for de mest belastede veistrekningene i regionen. Målingene registrerer utslipp fra veitrafikk. I 2014 ble det også etablert en såkalt bybakgrunnsstasjon på rådhustaket. I 2015 vil det i tillegg etableres en målestasjon for måling av svevestøv langs fv. 109, i nærheten av Østfoldhallen. Figurene nedenfor viser hvilke måleresultater for svevestøv PM 10 som er registrert ved målestasjonen i St.Croix-krysset i perioden

4 Figur 1 Figuren viser antall overskridelser av grenseverdien for døgnmiddel PM10 i Fredrikstad kommune i årene Rød linje viser forslag til ny grenseverdi (PM10-døgnmiddelkonsentrasjon på 50 µg/m 3 med maksimalt 30 tillatte overskridelser) ,2 31,5 29,8 28,1 30,3 25,1 27,7 22, Figur 2 Figuren viser PM10-årsmiddelkonsentrasjon i Fredrikstad i årene Rød linje viser forslag til ny grenseverdi (25 µg/m3). Fredrikstad kommune har registrert overskridelser av gjeldende grenseverdi for PM10-døgnmiddelkonsentrasjon i St.Croix-krysset. I årene 2009, 2011 og 2013 hadde Fredrikstad flere overskridelser av døgnmiddelkonsentrasjonen enn tillatt. Med bakgrunn i disse overskridelsene fikk Fredrikstad kommune pålegg fra Miljødirektoratet om å levere en tiltaksutredning innen 1. desember Tiltaksutredningen måtte inneholde en handlingsplan med tiltak for å få svevestøvnivåene ned. Tiltaksutredningen ble levert innen fristen og det jobbes i disse dager med tiltakene som ble vedtatt i handlingsplanen. Konsentrasjonen av svevestøv PM10 i luften varierer med ulike meteorologiske forhold. Vinteren 2014/2015 var preget av forholdsvis høye temperaturer og mye fuktighet, som ga utslag i lave svevestøvkonsentrasjoner dette året. I tillegg ble det på slutten av 2013 installert nye måleapparater på målestasjonen og det er knyttet usikkerhet til om dette gir noe lavere måleverdier for svevestøv PM10. Fredrikstad kommune har foreløpig ikke målt svevestøv PM 2,5 et helt kalenderår, og PM 2,5 årsmiddelkonsentrasjon er følgelig ikke registrert. Målingene av PM 2,5 startet i oktober 2014 og følgende månedskonsentrasjoner er registrert:

5 Tabell 1 Tabellen viser gjennomsnittlig konsentrasjon av svevestøv PM2,5 målt i St.Croix-krysset i perioden november 2014 september Måned PM2,5-månedsmiddelkonsentrasjon November ,9 Desember ,5 Januar ,6 Februar ,7 Mars ,9 April ,5 Mai 2015 Ikke registrert - årlig service Juni ,4 Juli ,0 August ,1 September ,1 Foreløpige måleresultater for PM 2,5, og registrerte PM 2,5-årsmiddelkonsentrasjoner i perioden i Oslo, Bergen, Trondheim, Lillehammer og Grenland tilsier at risikoen for å bryte foreslått grenseverdi for PM 2,5 i Fredrikstad kommune er liten. Økonomiske konsekvenser Forslag til skjerpede grenseverdier for svevestøv vil kunne medføre økonomiske konsekvenser for Fredrikstad kommune, både som forurensningsmyndighet og som veieier. Målte svevestøvkonsentrasjoner i Fredrikstad er førende for hvilke tiltak som må gjennomføres. Dersom de foreslåtte grenseverdiene innføres må Fredrikstad kommune gå gjennom eksisterende tiltaksutredning og handlingsplan. Dersom gjennomgangen konkluderer med at eksisterende tiltaksutredning og handlingsplan ikke er tilstrekkelig for å sikre at grenseverdiene overholdes, må tiltaksutredning og handlingsplan oppdateres. Dersom Fredrikstad kommune bryter de nye grenseverdiene må eksisterende tiltaksutredning og handlingsplan oppdateres innen to år etter brudd. Fredrikstad kommune som forurensningsmyndighet har ansvar for en slik oppdatering. En oppdatering av tiltaksutredning og handlingsplan krever stor arbeidsinnsats, og det er behov for konsulentbistand. Kostnader forbundet med oppdatering av tiltaksutredning og handlingsplan skal dekkes av eier av anlegg som bidrar til fare for overskridelse av grenseverdiene. Kostnadene skal fordeles i forhold til den enkeltes bidrag til forurensningssituasjonen. Anleggseier skal også sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdiene blir overholdt, og skal dekke kostnadene forbundet med gjennomføringen. Fredrikstad kommune som veieier må dekke kostnader forbundet med oppdatering av tiltaksutredning og handlingsplan i forhold til sitt bidrag til forurensningssituasjonen på lik linje med andre anleggseiere. Kommunen som veieier må også dekke kostnader forbundet med gjennomføring av nødvendige tiltak. Ved en eventuell oppdatering av tiltaksutredning og handlingsplan skal det redegjøres for hvilke ytterligere tiltak som er nødvendig for at grenseverdiene skal overholdes. Kostnader og arbeidsinnsats knyttet til tiltakene er avhengig av hvilke tiltak som innføres. Aktuelle tiltak som retter seg direkte mot utslippskilden (vegtrafikk) kan være innføring av piggdekkgebyr, subsidiering av piggfrie dekk, redusert transportomfang m.m. Det er i utgangspunktet anleggseier som skal bekoste gjennomføring av tiltak, men for enkelte tiltak kan det være naturlig at kommunen også bidrar. Enkelte tiltak kan også kreve at kommunen tar ansvar for den praktiske gjennomføringen. Ved en eventuell innføring av piggdekkgebyr er kommunen ansvarlig for å gjennomføre praktisk gebyrordning og informasjon om dette. Eventuelle inntekter fra en slik gebyrordning tilfaller kommunen. Arbeid med å redusere transportomfanget tilfaller også for en stor del kommunen.

6 Vedfyring bidrar også til produksjon av svevestøv. Eventuelle kostnader og arbeidsinnsats forbundet med gjennomføring av tiltak for å få ned svevestøvkonsentrasjonene fra vedfyring vil tilfalle kommunen. Eksakte kostnader knyttet til de ulike tiltak vil komme frem i en oppdatert tiltaksutredning. Konsekvenser levekår/folkehelse God luftkvalitet er viktig for å bevare god helse og forslag til skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet anses derfor å ha betydning for levekår og helse, både på kort og lang sikt. Luftforurensning kan påvirke befolkningens helse. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte- karsystemet. Det er imidlertid også stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes. De mest sårbare for luftforurensning er barn, eldre og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjertekarlidelser. I tillegg til disse gruppene er det i studier rapportert at diabetikere, overvektige og personer med lav sosiøkonomisk status har økt følsomhet. Mengden forurensning en person får i seg ved innånding (eksponeringsgraden) er avhengig av både konsentrasjonen i luften og eksponeringstiden (hyppighet og varighet), samt fysisk aktivitet som påvirker hvor mye og hvor dypt man puster inn. De foreslåtte grenseverdiene fører til at tiltak for å redusere konsentrasjonen av svevestøv må iverksettes ved lavere konsentrasjoner enn tidligere. Det forventes derfor at de foreslåtte grenseverdiene vil ha positiv effekt på befolkningens helse. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Forslag til skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 er fornuftig ut fra eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter svevestøv gir, og gjennomført nytte- kostnadsanalyse som ser på potensialet for innstramming av grenseverdiene. De nye grenseverdiene vil imidlertid ha konsekvenser for Fredrikstad kommune som forurensningsmyndighet og som veieier. Forslag til endring av grenseverdien for PM 10-døgnmiddelkonsentrasjon medfører mest sannsynlig ingen store konsekvenser/endringer for Fredrikstad kommune. Måleresultater fra St.Croix-krysset i perioden viser at det kun er i de årene hvor det er registrert overskridelse av gjeldende grenseverdi, at forslag til ny grenseverdi brytes. Antall overskridelser i de årene hvor det ikke er registrert brudd på gjeldende grenseverdi, ligger under forslag til ny grenseverdi. Foreslåtte endringer for svevestøv PM 10 fører til at årsmiddelkonsentrasjonen vil harmonisere bedre med antall overskridelser av døgnmiddelkonsentrasjonen for PM 10. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført en måledataanalyse for Miljødirektoratet i forbindelse med forslag til skjerpede grenseverdier som viser at en PM 10- årsmiddelkonsentrasjon på 25 µg/m 3 tilsvarer ca. 30 overskridelser av en døgnmiddelkonsentrasjon på 50 µg/m 3. Fredrikstad kommune, som allerede har overskridelser av døgnmiddelkonsentrasjonen for PM 10, kan derfor forvente at også grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjonen for PM 10 vil overskrides i årene fremover. Målingen som er gjennomført i St.Croix-krysset i perioden viser at årsmiddelkonsentrasjonene i alle år, bortsett fra 2014, ligger over forslag til ny grenseverdi. Denne statistikken viser at risikoen for å bryte grenseverdien for PM 10-

7 årsmiddelkonsentrasjon i Fredrikstad vil være større enn risikoen for å bryte grenseverdien for PM 10 døgnmiddelkonsentrasjon i årene fremover. Konsekvensene knyttet til en ytterligere innstramming av grenseverdiene for svevestøv fra 2020 er avhengig av hvilke grenseverdier som innføres, men vil sannsynligvis være store. Konsekvensene vil også være avhengig av hvilke tiltak for å redusere svevestøvkonsentrasjonen som innføres før 2020, og effekten av disse. Målte svevestøvkonsentrasjoner i Fredrikstad i perioden viser at risikoen for å bryte grenseverdiene blir stor ved en ytterligere innstramming. Foreslåtte endringer i vurderingstersklene for PM 10 og PM 2,5 vil ikke føre til krav om etablering av flere målestasjoner i Fredrikstad kommune. I Fredrikstad kommune er det per i dag etablert en målestasjon i St.Croix-krysset, en på taket av rådhuset i Nygaardsgata og det skal etableres en ny målestasjon langs fylkesveg 109. Med disse målestasjonene dekker Fredrikstad kommune kravet til antall målestasjoner som er gitt i forurensningsforskriften kapittel 7. Foreslåtte endringer i vurderingstersklene for PM 10 og PM 2,5 vil føre til at Fredrikstad kommune må vurdere om det er behov for å oppdatere eksisterende tiltaksutredning. I eksisterende tiltaksutredning er fokus først og fremst rettet mot overskridelse av grenseverdien for døgnmiddelkonsentrasjon PM 10, og tiltakene som er vedtatt i handlingsplanen har følgelig fokus på å redusere døgnmiddelkonsentrasjonen. Dette, i tillegg til det at effektene på helse ved eksponering av for høye nivåer av svevestøv over lengre tid er ansett som spesielt skadelig, taler for en oppdatering av eksisterende tiltaksutredning. Målte årsmiddelkonsentrasjoner i årene 2007 til 2014 viser at risikoen for overskridelse av forslag til ny grenseverdi for årsmiddel PM 10 er stor i Fredrikstad. Ved overskridelse av grenseverdien må eksisterende tiltaksutredning oppdateres innen to år etter brudd da tiltakene i den eksisterende tiltaksutredningen ikke vil være tilstrekkelige.

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Innst. 301 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:75 S (2014 2015)

Innst. 301 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:75 S (2014 2015) Innst. 301 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:75 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Une

Detaljer

Ny veileder på lokal luft Tiltaksutredninger

Ny veileder på lokal luft Tiltaksutredninger Ny veileder på lokal luft Tiltaksutredninger Silje Bratland, Miljødirektoratet Bedre byluftforum 22. september 2014 Disposisjon Hvorfor har vi laget en veileder Hva gir veilederen svar på Hvem er ansvarlig

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Halden desember 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 Oppdragsnummer hos COWI: A040551 Utgivelsesdato:

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo Tilbakemelding

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene?

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Ingrid Sundvor Innlegg for NVTF 25.april 2017 Oversikt Litt generelt om luftkvalitet, hvilke krav skal oppnås? - Helse, regelverk, status og kilder Spredningsberegninger

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I mars måned var det i over 80 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 95 % av

Detaljer

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland I mai ble det målt 3 overskridelser av ozon O 3. Det regnes som overskridelse hvis det i løpet av et døgn blir målt en 8-timers gjennomsnitt

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland I april ble det registrert 1 døgn med overskridelser av svevestøv PM 10 på Sverresgate målestasjon. Det ble ikke målt overskridelser

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2015

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2015 Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 215 Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune Statens vegvesen Innhold 1.Innledning... 3 2.Luftkvalitet 215... 3 Resultater

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2015 Industrien i Grenland Side 2 av 34 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2015, viste 27 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger:

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger: Nærmere avklaring av muligheten til å iverksette midlertidige trafikkbegrensede tiltak i perioder med lokal luftkvalitet som overstiger grensene i forurensningsforskriften kapittel 7 God luftkvalitet forutsetter

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Varslingsklasser for luftkvalitet

Varslingsklasser for luftkvalitet Varslingsklasser for luftkvalitet Et voksent menneske puster inn 11 000 liter luft hver eneste dag. Det sier seg selv at kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Det er derfor viktig å

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

Tiltaksutredning/handlingsplan - lokal luftkvalitet Fredrikstad/Sarpsborg

Tiltaksutredning/handlingsplan - lokal luftkvalitet Fredrikstad/Sarpsborg Tiltaksutredning/handlingsplan - lokal luftkvalitet Fredrikstad/Sarpsborg Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Statens vegvesen Østfold Fylkeskommune I Forord Tiltaksutredning/handlingsplan - lokal luftkvalitet

Detaljer

LUFTKVALITETEN. i Stavanger

LUFTKVALITETEN. i Stavanger LUFTKVALITETEN i Stavanger KANNIK VÅLAND KANNIK Årsrapport 2013 1 INNHOLD Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn for Bedre byluft 4 1.2 Forurensningsforskriften, lokal luftkvalitet 4 1.3 Helseeffekter

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Bergen har overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale målene for luft som er strengere enn forskriftenes grenseverdier.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland I juni ble det målt 2 overskridelser av PM 10. Dette skyldes veiarbeid i nærheten av målestasjonen på Lensmannsdalen. Det ble ikke

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Kristiansund kommune - kontrollrapport A.FMMR

Kristiansund kommune - kontrollrapport A.FMMR Vår dato 07.12.2016 2016/5265/GUGJ/410 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 11.10.2016 2016/2936-2 Vår ref. Kristiansund kommune Postboks

Detaljer

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Som i november, ble det og i desember målt to overskridelser av PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon og to på Sverresgate målestasjon.

Detaljer

Saksframlegg LUFTKVALITET I STAVANGER - ÅRSRAPPORT 2015 OG FORSLAG TIL TILTAK

Saksframlegg LUFTKVALITET I STAVANGER - ÅRSRAPPORT 2015 OG FORSLAG TIL TILTAK Saksframlegg Bymiljø og utbygging Miljø og renovasjon Dato: Saksnummer: Deres ref.: 30.03.2016 15/00433-6 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg : Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for

Detaljer

Anmodning om etterlevelse av lovverk for lokal luftkvalitet

Anmodning om etterlevelse av lovverk for lokal luftkvalitet NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Postboks 2603, St. Hanshaugen 0131 Oslo Besøksadresse: Akersveien 26 Tlf: (+47) 23 35 35 35 Faks: (+47) 23 35 35 30 Org nr: 939 634 754 MVA naaf@naaf.no www.naaf.no Kommunestyrerepresentanter

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2014 Industrien i Grenland Side 2 av 31 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2014, viste 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06 TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV Drammen vinteren 05/06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.1 HVA STYRER LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.2 MÅLINGER AV PM10 2005 4 3 TILTAK 5 3.1

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%).

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%). side 1 av 11 Månedsrapport februar 2017 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag I februar ble det målt 2 overskridelser av PM 10 på Sverresgate, 0 på Øyekast og 1 på Lensmannsdalen målestasjon. I rapporten

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

Strengere krav til PM10 i forurensningsforskriften?

Strengere krav til PM10 i forurensningsforskriften? Strengere krav til PM10 i forurensningsforskriften? Helsebegrunnelser Bedre byluft forum 29. april 2014 Seniorrådgiver/lege Anders Smith Particulate matter (PM) (partikkelforurensning) PM10 0,1 µm langtransport

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag Når vi ser januar måned under

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato:

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato: Oslo Lufthavn AS Luftkvalitet Utgave: 1 Dato: 2011-06-01 Luftkvalitet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS Rapportnavn: Luftkvalitet Utgave/dato: 1 / 2011-06-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I oktober ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer

Detaljer

Rapport fra kommunetilsyn 24. og 25. august 2016 om lokal luftkvalitet

Rapport fra kommunetilsyn 24. og 25. august 2016 om lokal luftkvalitet Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed, 55 57 22 78 Vår dato 15.11.2016 Deres dato Vår referanse Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN Rapport fra kommunetilsyn 24. og 25. august

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen med bystyrets vedtak 20. april 2016.

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen med bystyrets vedtak 20. april 2016. Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen med bystyrets vedtak 20. april 2016. Bergen har overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale målene for luft som

Detaljer

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2014

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2014 Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 214 Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune Statens vegvesen Innhold 1.Innledning... 3 2.Luftkvalitet 214... 4 Måleresultater

Detaljer

Nye varslingsklasser for luftkvalitet. Bedre byluftsforum 26. november 2015

Nye varslingsklasser for luftkvalitet. Bedre byluftsforum 26. november 2015 Nye varslingsklasser for luftkvalitet Bedre byluftsforum 26. november 2015 - Introduksjon: Nina Landvik, Miljødirektoratet - Fastsettelse av varslingsklassene: Marit Låg, Folkehelseinstituttet - Bedre

Detaljer

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET Moss Havn KF Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30.06.2015 SIDE 1/10 REF

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling miljø og samferdsel Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 19.08.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201204268-212 Jenny Josefine Holen,

Detaljer

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen,

Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, Bidrag fra dieselbiler til økt lokal luftfourensning - forventet utvikling frem mot 2025 Fagsjef Britt Ann K. Høiskar Svenska Luftvårdsföreningen, 26. april 2012 Innhold Helsekonsekvenser Status i norske

Detaljer

Fjernvarmeanlegget Harstad. - Avsløring av feil i beregninger/vurderinger

Fjernvarmeanlegget Harstad. - Avsløring av feil i beregninger/vurderinger Fjernvarmeanlegget Harstad - Avsløring av feil i beregninger/vurderinger Generalsekretær Geir Endregard - Folkemøte 13. oktober 2010 Innhold denne delen 1. Feil gjort av Trondheim Energi: Kommentarer til

Detaljer

Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble ikke registrert overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i september måned. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD

LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD Årsrapport for samarbeidsprosjekt 2013 Utgivelsesdato: 09.04.2014 Saksbehandler hos COWI: Jan Raymond Sundell

Detaljer

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk MULTICONSULT Rapport 412836-02 Seut Brygge for Arkitektene AS Januar 2008 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Seut Brygge Rapport: Oppdragsgiver: R-LUFT-01 Arkitektene AS Dato: 25. januar 2008 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Luftkvalitet Norconsult Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 Vedlegg 8, Dok.B0006 NOTAT Til: Fra: Statens vegvesen Region sør Norconsult v/mats Nordum Dato

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo De tiltakene som har blitt gjennomført til nå, og i det omfanget de til nå har blitt gjennomført, er ikke tilstrekkelig til at grenseverdiene overholdes. Samtidig

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering vindhastighet [m/s] NO2-konsentrasjon [µg/m3] Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 214 En oppsummering Generelt god luftkvalitet i 214 I 214 ble det målt forholdsvis lite luftforurensing sammenlignet med

Detaljer

Månedsrapport oktober 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 9 Månedsrapport oktober 2013 i Grenland Sammendrag Det har vært registrert fire overskridelser av svevestøv PM 10 i oktober måned, tre ved Lensmannsdalen målestasjon og én ved Sverresgate målestasjon.

Detaljer

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I september ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 524471 Luftkvalitet Minde Allmenning Del: Skrevet av: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-05-06 Kvalitetskontroll: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-05-06 INNLEDNING Minde

Detaljer

Ålesund kommune - Inspeksjonsrapport A.FMMR

Ålesund kommune - Inspeksjonsrapport A.FMMR Vår dato 05.12.2016 2016/5221/GUGJ/462.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 01.11.2016 Vår ref. Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland I juli ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med

Detaljer

Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland Det ble ikke registrert overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i august måned. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 Til: Johnny Fløy Kopi til: Mette Pedersen Fra: Terje Farestveit KU FOR VERVET TROMSØ LUFTFORURENSING Kommuneoverlegen

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Desember i år hadde høyere eller tilsvarende

Detaljer

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Svar på klage på forbrenningsanlegget for rene brensler i Harstad - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 4.10.2011 2010/2909-24 460 Deres dato Deres ref. 15.9.2011 Generalsekretær Geir Endregard Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Oktober 2004 Oslo kommune Kart som viser målestasjonenes plassering, type målestasjon og trafikkvolum (ÅDT) i Oslo Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner

Detaljer