Tomteprospekt Eneboligtomter Manstad B404

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tomteprospekt Eneboligtomter Manstad B404"

Transkript

1 Tomteprospekt Eneboligtomter Manstad B404 Bergerhavna og Logredammen

2 TOMTEPROSPEKT MANSTAD Innholdsfortegnelse 1 Oversiktskart 3 2 Velkommen som tomtekjøper i Fredrikstad 3 Tilstøtende boligområder og næringsområder 4 Adkomst. Gang/sykkelveier 4 Tomtene 4 Barnehager/skoler/idrettsanlegg 4 3 Tildelingsrutiner 5 4 Beskrivelse 6 Veier 6 Vann, spillvann og overvann 6 El-kabler 6 Fibernett m/tv, bredbånd og telefoni 6 Lekeplasser 7 Fornminner 7 Høyspentledninger 7 Gatelys/koblingsskap 7 Velforening 7 5 Tomteoversikt med areal og tomtepris m.m. 8 6 Kart med husnummer 9 7 Gebyrer 9 Søknadsskjema 12 Fredrikstad kommune Side 2

3 1 Oversiktskart Fredrikstad kommune Side 3

4 2 Velkommen som tomtekjøper i Fredrikstad Innenfor Manstad B404 boligområde, ca. 11 km vest for Fredrikstad sentrum, har Fredrikstad kommune opparbeidet 35 eneboligtomter som legges ut for salg. Tomtestørrelsen varierer fra ca. 640 m² til ca m² med tomtepriser inklusive offentlige gebyrer og omkostninger fra ca. kr ,- til kr ,-. Tomtene selges kun til privatpersoner for bygging av egen bolig. Tomtekjøperne kan normalt ikke overdra (selge) sin ubebygde eiendom. Tomtene regnes normalt som ubebygd fram til bolig er oppført og tillatt tatt i bruk. Tomtekjøperne står fritt til valg av husleverandør. Det tar ca. 25 min. å kjøre til det nye sykehuset som er under oppførelse på Kalnes. Godkjent reguleringsplan med reguleringsbestemmelser setter rammer for bebyggelsen på tomtene. Reguleringsplankartet finner du her: Reguleringsbestemmelsene finner du her: Adkomst. Gang/sykkelveier Adkomsten fra Fredrikstad sentrum skjer langs Rv 110 Mosseveien til Skårakrysset, følg deretter Fv 117 Husebyveien til Fjæråkrysset, videre langs Saltnesveien ca. 0,9 km til Bergerhavna som er hovedveien i det nye boligfeltet. Tomt nr. 1 i planen, Manstadåsen 38A, får kjøreadkomst fra Fjærå langs Engelsvikenveien og Lervikveien til innkjøringen til Manstadåsen. Det er gang- og sykkelvei fra sentrum langs Mosseveien til Skårakrysset. Fra Skårekrysset til Fjærå er det foreløpig ikke anlagt gang- og sykkelvei. Barnehager/skoler Det er flere barnehager i nærområdet. De nærmeste offentlige skolene er: Manstad skole på barnetrinnet og Vestbygda ungdomsskole. Skolene ligger ca. 500 m fra senter i boligområdet. Tilstøtende boligområder, forretning og idrettsanlegg Tomtene ligger inntil Manstad I og Manstad II boligområde som ble opparbeidet og bebygd på 1970 og 1980 tallet. De nærmeste matvarebutikkene er beliggende i Lervikveien og ved Fjæråkrysset. Det er kort avstand til Lervik, Skjeløy og Engelsviken som er kjente rekreasjonsområder. Innenfor en radius på 1 km er det 2 golfbaner. Gaustad idrettsanlegg med fotballbaner, idrettshall og svømmebasseng ligger med avkjøring fra Lervikveien mellom Manstad skole og Vestbygda ungdomsskole. Tomtene Tomtene er i marka markert med skilt påført veinavn og husnummer. Tomtene er i hovedsak fjell- og jordtomter. Vegetasjonen består vesentlig av løv- og bartrær. Tomtene selges som selveiertomter. Tomtemerkene er utplassert i tomtegrensene. Fredrikstad kommune Side 4

5 3 Tildelingsrutiner Alle søknader om kjøp av boligtomt skal være skriftlig og gjøres ved utfylling av vedlagte søknadsskjema. Det er kun tillatt med en søknad pr. husstand. Dersom det ved gjennomgang av søkerlista oppdages flere søknader pr. husstand blir dette omgjort til en søker. Søknadsfrist: Fredag 13. september 2013 kl Søknaden sendes/leveres: Fredrikstad kommune, Servicetorget, rådhuset, Nygaardsgt. 16 Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Eventuelt på e-post til: E-posten må merkes med Servicetorget som mottaker. Søknadsskjema må være mottatt av Fredrikstad kommune, Servicetorget, rådhuset, Nygaardsgata 16, eller sendt på e-post innen fredag 13. september 2013 kl Søknader innkommet etter denne frist blir ikke tatt med i trekningen. Videre behandling av søknadene: De som ønsker kjøp av tomt, melder sin interesse ved å innlevere/sende vedlagte søknadsskjema i utfylt stand til Servicetorget. Alle innkomne søknader blir tildelt et fortløpende nummer på lista over innkomne søknader. Etter at søknadsfristen er ute, blir det foretatt trekning av valgrekkefølge blant alle innkomne søknader. Trekningen utføres av bygg- og eiendomssjefen og leder av Teknisk utvalg. Alle søkere blir tilskrevet med informasjon om hvilket valgnummer de har fått samtidig med innbydelse til tomtevalgmøte til de første 50 på trekningslisten. På tomtevalgmøtet velger tomtesøkerne tomt i henhold til valgrekkefølgen. Da det er 35 tomter til fordeling, kan vi derfor ikke garantere at alle innbudte får mulighet til å velge tomt. De innbudte tomtesøkere som eventuelt ikke møter på tomtevalgmøtet, eller i møtet velger å si nei takk til valg av tomt, mister automatisk sin rett til valg av tomt ved denne anledningen. Nestemann på lista rykker automatisk oppover på lista. Fredrikstad kommune Side 5

6 4 Beskrivelse Veier Veisystemet er opparbeidet i henhold til reguleringsplan Manstad B404. Boligfeltet har adkomst fra Saltnesveien (Fv 116) og Bergerhavna som er hovedveien på feltet. Veiene på feltet, Bergerhavna og Logredammen, opparbeides som kommunale veier og blir driftet og vedlikeholdt av Fredrikstad kommune, Regulering og teknisk drift. Felles private adkomstveier FA 2 og FA 3 er opparbeidet og asfaltert av kommunen og skal overføres og driftes og vedlikeholdes til brukerne av adkomstveien i fellesskap. Gangveier/stier er til benyttelse for alle tomtene på tomtefeltet i fellesskap. Det er anlagt ensidig gatebelysning langs veiene. Veiene er asfaltert og blir satt med lav kantstein langs fortau. Det er tomtekjøpers ansvar å rette opp eventuell skade på kantstein og asfaltdekke under byggeperioden. Vann, spillvann og overvann Stikkledninger for vann, spillvann og overvann er ført inn på tomtene med 110 mm PP og avsluttet med stakeledninger, 1 for spillvann og 1 for overvann. Stakeledningene skal stå som framtidig stakepunkt og kan senkes eller heves avhengig av ferdig terrenghøyde. Vannledningen er av 32 mm PE, og er avsluttet med stoppekran. Topp gulv i eventuell underetasje skal ligge minimum 0,90 m over påkoblingspunktet i veien. Det er ikke tillatt å lede eller koble overvann inn i spillvannsledningene. For alle tomter skal takavløp ledes til terreng på egen tomt og ikke inn i overvannsledningen. Kostnadene for graving og nedlegging av ledninger og kabler fra påkoblingspunktet og frem til bolighus må besørges og betales av tomteeier. Tomtekjøper overtar eiendomsretten og vedlikeholdsplikten til vann- og avløpsledningene fra påkoblingspunktet på hovedledningene. Det er kjøpers ansvar at det ikke oppstår skade eller ulempe på offentlig grunn eller eiendeler i forbindelse med oppføring av egen bolig. Tiltakshaver blir stilt økonomisk ansvarlig for reparasjon av eventuelle skader. Grøftearealet langs veiene er kommunal grunn og skal ikke fylles igjen, eventuell oppfylling av masser skal skje på egen tomt. El-kabler El-kabler er ført frem til hver tomt. Fortum er netteier og vil besørge kabel frem til hver enkelt bolig. Kabelgrøft fra tomtegrense og frem til bolig holdes av tomteeier og utføres etter Fortum Distribusjon AS sin anvisning. Anlegget har 400 volt spenning. Fibernett m/tv, bredbånd og telefoni Kostnadene for opparbeidelse av fibernettet er inntatt i tomteprisen og innbefatter montering av hjemmesentral i boligene. Kabelgrøft fra tomtegrense og frem til bolig holdes av tomteeier. Eventuell skade på kabler og trekkerør etter at tomten er overdratt, må repareres på tomteeiers bekostning. Signalanlegget vil bli eiet av hjemmelshaverne for tomtene innenfor tomteområdet. Etter at avtaleperioden på 8 år er utløpt kan de velge ny leverandør av signaler på anlegget Fredrikstad kommune Side 6

7 Installasjon og montering av hjemmesentral utføres etter bestilling til Viken Fibernett AS. Abonnementsavgift for bruk av signalanlegget betales av tomteeier etter avtale med Viken Fibernett AS. Viken Fibernett AS har leveringsrett og plikt i 8 år fra første aktive kunde er koblet på nettet. Etter avtaleperioden på 8 år er ute kan fellesskapet endre leverandør. Lekeplasser Det er avsatt områder til 4 lekeplasser innenfor tomteområdet. Lekeplassen L3 blir opparbeidet med lekeapparater, de andre avsatte lekeplassene L1, L2 og L4 blir opparbeidet og planert med grus uten lekeapparater. Lekeplassene skal driftes og vedlikeholdes av tomteeierne i fellesskap. Opparbeidelseskostnaden er inntatt i tomteprisen. Det er avsatt midler til oppsetting av lekeapparater. Fornminner Det er ikke registrert fornminner innfor tomteområdet. Høyspentledninger Det er ikke høyspentledninger innenfor tomteområdet Gatelys/koblingsskap Gatelysmaster og koblingsskap for El, tele og kabel-tv er primært plassert i nærheten av tomtegrensene mellom tomtene. Noen lysmaster og koblingsskap er på grunn av intern avstand plassert annerledes. Gatelys og koblingsskap vil ikke bli flyttet etter at tomtene er solgt. Velforening Kjøpere og senere eiere av tomtene/boligene er forpliktet til å være medlem i ny velforening eller Manstad Velforening. Fredrikstad kommune Side 7

8 5 Tomteoversikt med areal og tomtepris m.m. Adresse: Tomtnr Gnr/Bnr Areal Tomtepris Omkostn. Total pris reg.plan m2 Manstadåsen 38A 1 120/88 776, Logredammen /89 822, Logredammen /90 693, Logredammen /91 639, Logredammen /92 703, Logredammen /93 708, Logredammen /94 763, Logredammen /95 857, Logredammen /96 869, Logredammen /97 819, Logredammen /98 793, Logredammen /99 725, Logredammen / , Logredammen / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Logredammen / , Logredammen / , Logredammen / , Logredammen / , Logredammen / , Logredammen / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Bergerhavna / , Fredrikstad kommune Side 8

9 6 Kart med husnummer Tomteprospekt Manstad B404 Fredrikstad kommune Side 9

10 7 Gebyrer Tomteprospekt Manstad B404 Gebyrer som ikke er inntatt i samlet salgssum og som skal betales av tomtekjøper Påkoblingsgebyr for El og montering av strømmåler Tilkoblingsavgift for vann- og avløpsledninger Alle gebyrer i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Fredrikstad kommune Side 10

11 Fredrikstad kommune Side 11

12 Skal ikke journalføres Unntatt fra offentlighet Mottatt: Søknad om kjøp av boligtomt på Manstad B404, i Fredrikstad kommune Søknad gjelder kun privatpersoner for bygging av egen bolig Navn:... Personnr:... Adresse:... Tlf. priv:... Tlf. arb:... Mobil:.. Postnr.... Poststed... Ektefelle / samboer eller lign.: Navn:... Personnr:... Adresse:..... Tlf. priv:... Tlf. arb:... Mobil:.. Postnr.... Poststed... Skal begge søkere stå som kjøper i skjøtet? Ja Nei Ved evt. nei, oppgi kjøpers navn: Når planlegger de/dere å starte bygging: (sett x) I løpet av 1 år 2 år Andre opplysninger relevante for søknaden: Sted... Dato... Sign.... Søknaden sendes/leveres: Fredrikstad kommune Servicetorget, rådhuset, Nygaardsgt. 16 Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Eventuelt på e-post til: E-posten må merkes med Servicetorget som mottaker. Søknadsskjema må være mottatt av Fredrikstad kommune, Servicetorget, rådhuset, Nygaardsgata 16, eller sendt på e-post innen fredag 13. september 2013 kl Fredrikstad kommune Side 12