Salg av tomter uten byggeklausul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salg av tomter uten byggeklausul"

Transkript

1 Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil.

2 Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte med rester og kjærlighet, og satt igjen med blå tomler og rak rygg. Siden den gang har du kanskje drømt om andre hus, mer realistiske enn slott. Du har sett vakre hjem i interiørmagasiner, besøkt innovative bygg i utlandet, eller blitt inspirert av slektningers tradisjonelle sørlandshus. Uansett hva du drømmer om, kan drømmene nå bli virkelighet. På området Jåsund like ved Hafrsfjord selger vi nå byggeklare tomter. Der kan du bygge det huset du alltid har drømt om. Det huset du skal bli voksen i, bli flere i, eller bli gammel i. Eller noe helt annet.

3 DB7 DA1 Topp gulv U.etg:9,1 Topp gulv 1.etg:11,9 DL1 Tomten din TOMT 37 Topp gulv U.etg:13,1 Topp gulv 1.etg:15,9 DB4 TOMT 35 Topp gulv U.etg:11,3 Topp gulv 1.etg:14,1 Topp gulv U.etg:9,0 Topp gulv 1.etg:11,8 Jåsund er et område som er under utbygging like ved Hafrsfjord i Sola kommune. Her er det kort vei til flotte turområder langs kysten DB1 på Jåsundhalvøya. Stavanger sentrum ligger kun 9 km unna. Vi bygger både leiligheter, rekkehus og eneboliger på dette feltet, men det mest spesielle er at vi også tilbyr byggeklare tomter, slik at du selv kan bygge det huset du liker best. TOMT 32 Topp gulv U.etg:14,2 Topp gulv 1.etg:17,0 Topp gulv U.etg:10,7 Topp gulv 1.etg:13,5 DA2 TOMT 43 Topp gulv U.etg:9,0 Topp gulv 1.etg:11,8 Vi har tilrettelagt all infrastruktur, som vei, vann, avløp, sykkelstier, lekeplasser og gjesteparkeringer. Det du trenger å gjøre er å finne en arkitekt som kan tegne drømmehuset ditt, og en entreprenør som kan bygge det. Topp gulv U.etg:12,6 Topp gulv 1.etg:15,4 DB5 DB3 Det som imidlertid er spesielt med tomtene på Jåsund er at det er ingen byggeklausul her. Det betyr at du kan bruke god tid på planlegging og tegning, og sette opp drømmehuset når du er klar for det. TOMT 34 Topp gulv U.etg:13,5 Topp gulv 1.etg:16,3 TOMT 45 Topp gulv U.etg:9,4 Topp gulv 1.etg:12,2 For deg som har det travelt med å komme i hus, er det greit å vite at igangsettingtillatelse kan gis fra februar Din nye enebolig har kort avstand til tomter regulert til barnehage og skole, samt butikk. TOMT 36 Topp gulv U.etg:13,2 Topp gulv 1.etg:16,0 DB8 DS1 DP1 Bolig Garasje Gårdsrom Hageareal DB9 DP2

4 Salgsinformasjon Eiendom: Tomtene er fradelte og byggeklare og har flott beliggenhet på Jåsund i Sola kommune. Hjemmelshaver: Hjemmelshaver er Jåsund AS org.nr Eier/selger: Jåsund AS org.nr Selskapet er 100% eiet av Selvaag Bolig Rogaland AS, org.nr Tomter: Eneboligtomter, eiet. Tomtene leveres opparbeidet med vei og infrastruktur til tomtegrensen. Videre opparbeidelse av hver enkelt tomt påfaller kjøper. Tomtene har egne gnr/bnr og ligger i Sola kommune. Tomtene er ubebygde. Arealer: 310 til 390 kvm. Priser: Se separat prisliste. Beliggenhet: Terrenget skråner mot Hafrsfjord og flere av boligene vil ha gode utsiktsmuligheter. Tillatt bebyggelse: Tomtene selges uten byggeklausul. Kjøper må innrette seg etter utarbeidet formingsveileder (vedlagt). Kjøper må for egen regning og risiko besørge utbygging av tomten i henhold til godkjent reguleringsplan 0393 i Sola kommune. Felles innretninger: Kjøper er kjent med og aksepterer at det vil kunne bli plassert felles innretninger på tomten. Dette gjelder for eksempel skilt, tekniske skap, postkassestativ, gatelys og annet som av nødvendige og praktiske grunner må plasseres slik. Interne veier: Interne veier frem til tomtene er ferdig opparbeidet. Kjøper er ansvarlig for utgifter til utbedring av skader på veier, fortau og kantstein med videre som følge av slitasje og eventuelle skader i forbindelse med kjøpers egne byggearbeider. Vann- og avløpssystem: Vann- og avløpsledninger og fjernvarmerør frem til tomtene er ferdig opparbeidet. Kjøper er kjent med at stikkledninger for vann og avløp med stoppekran vil ligge ca. 1 til 3 meter innenfor tomtegrensen. Det leveres ikke spindelforlenger på stoppekraner. Tilknytningsavgift betales av kjøper. Eventuell(e) ledningseier(e) skal gis tinglyst rett til å ha sine ledninger liggende på tomtene, samt rett til nødvendig adkomst for drift og vedlikehold. Kabeltilknytning: Trekkerør for fiberkabel er lagt frem til tomtene. Eventuell tilknytningsavgift betales av kjøper. Eventuell(e) kabeleier(e) skal gis tinglyst rett til å ha sine kabler liggende på tomtene, samt rett til nødvendig adkomst for drift og vedlikehold. Elektrisk kapasitet: El-kabel er lagt frem til tomtene. Eventuell tilknytningsavgift betales av kjøper. Eventuell(e) kabeleier(e) skal gis tinglyst rett til å ha sine kabler liggende på tomtene, samt rett til nødvendig adkomst for drift og vedlikehold. Teknisk: Lyse leverer fiber (bredbånd og TV) og energi. Tilknytningsbidrag betales av kjøper. Forurensing: Selger har risikoen for eventuell forurensing i byggegrunnen. Kjøper har risikoen for grunnforhold for øvrig. Terreng og høydesprang: Ved eventuelt høydesprang mellom ulike tomter har den tomten som ligger høyest ansvar for eventuell støttemur, og mur legges da på egen tomtegrunn. Selger har utarbeidet en tomteplan med forslag til støttemurer og skråningsutslag. Velforening: Samtlige eiendommer innenfor Jåsund boligområde er forpliktet til å delta i velforeningen for området. Forpliktelsen vil bli tinglyst. Velforeningen skal eie, drifte og vedlikeholde alle fellesarealer, samt all annen felles infrastruktur innenfor planområdet 0393, som ikke overtas av kommunen. Felleskostnader/Oppstartskapital: Kostnadene til velforeningen dekkes av boligeiendommene på Jåsund. Kostnadene fordeles likt på hver enkelt eiendom uavhengig av beliggenhet og nyttegrad, og uavhengig av om den er bebygd eller ikke. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas på velforeningens konstituernde velforeningsmøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Kjøper betaler et engangs oppstartsinnskudd på kr. 500,- til velforeningen. Oppstartsinnskuddet vil ikke bli avregnet mot felleskostnader eller tilbakebetalt ved eventuelt salg av tomten. Kommunale avgifter: Kommunale avgifter vil bli fastsatt av Sola kommune for hver enkelt tomt. Kommunale avgifter belastes den enkelte boligtomt. Infrastruktur: Selger har opparbeidet all infrastruktur som er nødvendig for at tomten er å anse som byggeklar. Slik infrastruktur omfatter bl.a. veier, vann- og avløpsledninger, sykkelstier og kvartalslekeplasser. Regulering: Eiendommen er regulert i henhold til reguleringsplan 0393 i Sola kommune. Ligningsverdi: Ligningsverdi er ikke fastsatt. Omkostninger: Dokumentavgift til Staten på 2,5% av kjøpesummen. Kr. 525,- i tinglysningsgebyr for skjøte. Kr. 525,- i tinglysningsgebyr pr. pantedokument. Kr. 172,- i attestgebyr ved tinglysing av pantedokument. Kjøper bærer alle omkostninger forbundet med kjøpers egen byggesak herunder rammesøknad, tilknytningsavgifter, offentlige gebyrer, samt eventuelt konsesjonsgebyr. Betalingsbetingelser og oppgjør: Kjøpesummen betales innen 14 dager etter at kjøpekontrakten er signert.

5 Overtakelse etter avtale: Tomten regnes som overtatt så snart fullstendig kjøpesum iht. kontrakt er innbetalt meglers klientkonto. Hjemmel til tomten overføres straks oppgjør iht. kontrakt er innbetalt. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper oppfordres til nøye å gjennomgå eiendommen og salgsprospekt med vedlegg. Kjøper kan ikke gjøre mangel gjeldende for forhold denne kjente eller burde kjenne til da avtalen om kjøp av eiendommen ble inngått. Vi anbefaler at kjøper undersøker eiendommen grundig, gjerne i samråd med en autorisert takstmann eller annen sakkyndig. Kontraktsmessige forhold: Selger kan ikke stilles til ansvar for kjøpers byggetillatelses innhold og/eller omfang. Kjøper har risikoen for alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av transaksjonen, herunder eventuell konsesjon, samt for alle offentlige tillatelser Kjøpers utbygging medfører. Videre er Kjøper i et hvert henseende selv ansvarlig for de tiltak Kjøper gjør i forbindelse med utvikling og utbygging av egen Tomt. Eventuelle uheldige konsekvenser av Kjøpers byggearbeider kan ikke rettes mot Selger. Kjøper er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ta hensyn til forhold som er av betydning for sin utbygging, som for eksempel, men ikke begrenset til, plassering og funksjonalitet av felles infrastruktur, forhold til naboeiendommer og lignende. Kjøper er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med søknadene for omkringliggende tomter og eventuelle konsekvenser dette har for Kjøper. Selger kan ikke holdes ansvarlig for slike konsekvenser overfor Kjøper. Selgers rett til å stanse gjennomføring av transaksjonen: I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er selger pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan selger stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Viktig informasjon: Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingsloven 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger gir uriktige opplysninger om eiendommen, jf. Avhendingsloven 3-7 og 3-8. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i følgende dokumenter: - Kjøpekontrakt - Reguleringskart med bestemmelser - Grunnbokutskrift for eiendommene - Tinglyste rettigheter og heftelser m/vedlegg - Forslag til vedtekter for velforeningen - Formingsveileder Ta gjerne kontakt med prosjektselger dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene. Salg ved: Selvaag Bolig Rogaland AS, org.nr Auglendsmyrå 8, 4016 STAVANGER Tel: Helene Olsen-Beck mobil: , e-post: Martha Søyland mobil: , e-post: Selvaag Eiendomsoppgjør AS, Lørenveien 44, Pb. 544 Økern, 0512 Oslo Tel:

6

7 Oversiktskart Jåsund Hafrsfjord bro Tursti Skoletomt Tursti Tanangerveien Barnehage åpner i 2015 Bussvei Sykkelsti Her kommer mange spennende nye boliger. Prestaskjerslia Leiligheter over butikk Prestaskjerslia 7 eneboligtomter uten byggeklausul Jåsundbakken Jaasund Start I Jaasund Start II Jaasund Start III Tanangerveien Hagesenter Trelast Salg ved Selvaag Bolig Helene Olsen-Beck: Mobil / Martha Søyland: Mobil /

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm.

Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm. TIL SALGS Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm. Prisantydning: Samlet Kr. 8.000.000,- + off. omkostninger

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer