KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Fødselsdato: Bala Invest As heretter kalt "selger", og Fødselsdato: Ola Nordmann heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: Eiendommen: Balahaugen 1, 5585 SANDEID 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Tomt nr. 1 ihht. vedlagt plankart utskilt fra gnr. 12, bnr. 5 i Vindafjord kommune ubebygd boligeiendom, heretter kalt "eiendommen" overdras herved fra selger til kjøper for en kjøpesum på: kr ,00 kroner***00/100, heretter kalt "kjøpesummen" Kjøpesummen inkluderer andel av teknisk hovedanlegg og opparbeidelseskostnader, herunder vei, vann- og avløpledninger. som gjøres opp på følgende måte: 20% 14 dager etter kontraktsignering kr ,00 80% ved byggeklar tomt, dvs. midlertidig målebrev foreligger og bolig/ bygg kan byggemeldes til Vindafjord kommune. kr ,00 Totalt kr ,00 Hjemmelshaver til eiendommen er: Bala Invest As

2 2. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til EiendomsMegler1, heretter kalt "megler", samtidig med sluttoppgjøret, jfr. punkt Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr ,00 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr ,00 3. Tinglysingsgebyr for 1 pantedokument inkl. attestgebyr kr ,00 4. Avgifter til oppmåling og målebrev. kr. I alt kr. <*> Dersom det skal tinglyses flere/færre pantedokument korrigeres sluttbeløpet med kr 2.107,00 for hvert pantedokument. Eventuelle pantedokumenter må være megler i hende senest dagen før oppgjørsdato. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler. Alle innbetalinger innsettes på meglers klientkonto nr i SpareBank 1 SR-Bank merket med oppdragsnummer Melding om innbetaling og eventuelle dokumenter som skal tinglyses sendes EiendomsMegler 1, Haugesund, Postboks 473, 5501 HAUGESUND. Dersom kjøpesummen helt eller delvis ikke er betalt til meglers klientkonto eller korrekt utfylt pantedokument ikke er innkommet i rett tid, må kjøper betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente av hele kjøpesummen til selger. Bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen som er avtalt i punkt 8. For at overtakelsen skal kunne gjennomføres som avtalt i punkt 8, må kjøper sørge for at kjøpesum og omkostninger er innkommet på meglers klientkonto senest dagen før overtakelsen. Kjøper gir ved sin underskrift av denne kontrakt megler ugjenkallelig fullmakt til å heve lånebeløp og egenkapital i forbindelse med innbetaling av kjøpesum og omkostninger. Tinglysing foretas av Statens Kartverk, Hønefoss. Megler foretar oppgjør til selger snarest etter at alle nødvendige dokumenter er tinglyst. Avhengig av tinglysingstiden og meglers behandlingstid vil det ta noe tid før oppgjør foretas til selger. For denne ventetiden vil selger bli godskrevet renter, forutsatt at rentebeløpet overstiger et halvt rettsgebyr (for tiden kr. 430,00). Gjeldende innskuddsrente på klientkontoen legges til grunn. 2

3 4. HEFTELSER Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen datert / og har gjort seg kjent med innholdet i denne. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, som ikke fremgår av grunnboken. Selger forplikter seg til straks å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen (jfr. punkt 8). Kjøper er kjent med følgende servitutter som foreligger på eiendommens grunnboksblad: Se vedlagt grunnbok. Det vil i tillegg bli tinglyst erklæring på at kjøper tillater at teknisk anlegg blir liggende, samt rett til vedlikehold, dersom selger eller kommunen krever dette. Anleggene forutsettes lagt slik at det ikke er til hinder for bebyggelse av tomten. Kjøper aksepterer at denne/disse blir/forblir tinglyst på eiendommen. 5. TINGLYSING / SIKKERHET Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger (jfr. punkt 2). Senest ved kontraktens underskrift utsteder selger et pantedokument med urådighetserklæring til megler. Dokumentet tinglyses av megler for selgers regning og er en sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen i henhold til bestemmelsene i oppdragsavtalen og kjøpekontrakten. 6. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøperen har før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen. Kjøperen er kjent med reguleringsplan m/bestemmelser og situasjonskart for eiendommen. Tomtens størrelse fremgår av reguleringskartet. Arealet vil bli nøyaktig fastsatt ved utarbeidelse av målebrev. Oppgitt areal er av orienterende art. Evt. mindre endringer av areal vil ikke føre til prisavslag. Selger erklærer at han ikke er kjent med at det er planlagt eller vedtatt reguleringsmessige endringer som vil påvirke eiendommen direkte eller indirekte utover ovennevnte reguleringsplan. 3

4 Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med på visningen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjent til da avtalen ble inngått. 7. FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven 3-9. Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfelle: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. 8. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av kjøper ved byggeklar tomt, dvs. midlertidig målebrev foreligger og bolig/ bygg kan byggemeldes til Vindafjord kommune, forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Melding om overtagelse vil bli sendt med 14 dagers varsel. Dersom selger ikke har startet teknisk anlegg på feltet innen 1/6-2010, og tomten er byggeklar ca. 3 mnd etterpå, kan kjøper trekke seg fra salget, og innbetalt forskudd tilbakebetales innen 14 dager etter melding er gitt, dog uten renter. Kjøper svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og mottar eventuelle inntekter. 9. EVENTUELT MISLIGHOLD REKLAMASJON Konsekvenser av mislighold / reklamasjon reguleres av avhendingslovens kapittel 4 og 5. Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven 4-19 og

5 10. DIVERSE Kjøper plikter selv å besørge tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom må undertegnes av kjøper og Vindafjord kommune. Selger er kjent med at tomtesalg er skattepliktig. Selger, eller dem han bemyndiger, har rett til vederlagsfritt å legge vann-, avløps- og overvanns ledninger, samt veigrøfter, veiskråninger og skjæringer, sluk, elektriske kabler, kabelskap og gatelys master etc. inn på tomten i den utstrekning dette finnes nødvendig. Kjøperen er kjent med og aksepterer at boligområdets hovedveier, hovedvann- og avløps- og overvanns ledninger blir overtatt for kommunalt vedlikehold. Kjøper er kjent med og aksepterer et solidarisk vedlikeholdsansvar for de arealer og anlegg som ikke overtas for kommunalt vedlikehold. Slike anlegg kan selger overskjøte til kjøper i sameie med andre tomtekjøpere i feltet. Det vil bli utarbeidet egne sameievedtekter for drift og vedlikehold av feltets fellesarealer. Kjøper er selv ansvarlig for sikring av egen tomt, mot blant annet beitende dyr og eventuelt overvann som skulle kunne komme fra friareal eller en ubebygde tomt. Tomteområde er ikke undersøkt for jordgasser ( Radon), og kjøper må selv avgjøre om en vil utføre tiltak ( lufting) i grunn mot evt. Gass. Kjøper er ansvarlig for å holde tomten i fri for kratt og vegetasjon samt langtidslagring av gjenstander som kan virke skjemmende for området dersom tomten ikke bebygges kort tid etter overtakelse. 5

6 11. MEGLERS OPPGAVE Partene har inngått avtale om handel før EiendomsMegler 1 ble kontaktet. EiendomsMegler 1 er i denne handel kun engasjert som konsulent for utarbeidelse av kjøpekontrakt og skjøte samt for å foreta det økonomiske oppgjøret mellom partene. Eiendommen er ikke besiktiget av megler. Enhver konflikt som måtte oppstå mellom partene og som ikke refererer seg til ovennevnte oppgaver, blir således å løse direkte mellom partene. 12. VEDLEGG Kjøper har fått seg forelagt og gjort seg kjent med følgende: - Kopi av reguleringsplan m/bestemmelser. - Kopi av situasjonskart - Kopi av grunnboksblad Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og to beror hos megler. Sandeid, den / Som selger: Sandeid, den / Som kjøper: Bala Invest As V/Olav Anders Stople 6

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM

VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE. felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM VEDLEGGSHEFTE TIL SALGSOPPGAVE felles vekst og utvikling NÆRINGSEIENDOM Du har søkt på: Knr.: 0928 Gnr.: 91 Bnr.: 71 Fnr.: Snr.: Adresse(r): Matrikkelenheten har ikke registrert adresse Registreringsenhet:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50312130 0 Mellom: Hammermo AS org.nr. 913 297 768 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Markveien 4 AS Org.nr. Telefon: 910 204 246 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger og fnr Tlf privat.:

Detaljer

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,-

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,- HENRIKVIK KVALØYA Tomt Henrikvik Prisantydning: 1 400 000,- NØKKELINFORMASJON ADRESSE Henrikvik POSTNUMMER/POSTSTED 9107 KVALØYA GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 88/215 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer