Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven."

Transkript

1 Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert eiendomsmegler til gjennomføring av handelen, får du profesjonell hjelp til å inngå en kontrakt mellom kjøper og selger som på best mulig måte ivaretar begge parters interesser. Dersom du er misfornøyd med eiendomsmeglerens faglige bistand kan du klage til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester som er opprettet i samarbeid mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Advokatforeningen og Forbrukerrådet. Her forklares nærmere innholdet i og betydningen av bestemmelsene i kjøpekontrakten, samt redegjøres for hvilke plikter og hvilket ansvar eiendomsmegleren har til å bistå kjøper og selger ved overtagelse og oppgjør. Vi ber deg gjennomgå denne orienteringen nøye og ta opp alle spørsmål du har med din statsautoriserte eiendomsmegler straks, for å unngå unødvendige misforståelser og derved eventuelt forsinkelser og rentetap. KJØPESUM/OPPGJØR Kjøper er selv ansvarlig for at kjøpesum og omkostninger blir betalt til eiendomsmeglerens klientkonto i henhold til kjøpekontrakten. Det er viktig at eiendomsmegler får opplysninger fra kjøper når beløpet er innbetalt på meglers klientkonto. Sørg derfor alltid for å få sendt innbetalingsmelding til eiendomsmegleren. Normalt vil du ikke få purring fra megleren idet din plikt er å betalte i henhold til den avtalen som er inngått. Hvis du er i tvil om hvilket beløp du skal innbetale, bør du ta kontakt med eiendomsmegleren i god tid før selve betalingen skal skje. Ved forsinket betaling må kjøper i henhold til kontrakten betale forsinkelsesrente på den del av kjøpesummen som ikke er betalt ved forfall. Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår ut fra styringsrenten fra Norges Bank tillagt minst syv prosent p.a. Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen. Skjer betaling senere enn de fastsatte frister i kontrakten, må kjøper betale forsinkelsesrente. Dersom forsinkelsen er vesentlig, kan den i tillegg medføre at selger har anledning til å heve kontrakten. Fra og med overtagelse skal kjøper betale for eksempel kommunale avgifter, festeavgift, velavgift og betalt husleie/fellesutgifter. Disse beløpene skal avregnes mellom partene pr. overtakelse i et såkalt pro et contra oppgjør. Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. MISLIGHOLD FRA KJØPERS SIDE Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine forpliktelser etter avtalen kan selgeren ifølge avhendingsloven: kreve oppfyllelse heve dersom betalingsforsinkelsen er vesentlig kreve erstatning for økonomisk tap selgeren lider som følge av forsinkelsen utøve sin tilbakeholdsrett ved å la være å gi skjøte eller unnlate å overlate bruken av eiendommen til kjøperen oppfyller sine plikter kreve renter etter kontraktens bestemmelser

2 Selgeren må klage så snart som mulig etter at han ble eller burde blitt kjent med avtalebruddet. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesum skal det betales dokumentavgift ved overdragelse av eiendommer/leiligheter der det skal tinglyses et skjøte. Dokumentavgiften er for tiden 2,5 % av kjøpesummen. Dersom det skjer endringer i satsene må kjøperen i henhold til kontraktens bestemmelse betale de til enhver tid gjeldende satser. I tillegg betales et tinglysingsgebyr for hvert dokument som skal tinglyses i forbindelse med handelen. Dette er betaling for selve behandlingen av tinglysingen, og de vanlige dokumentene som skal tinglyses er skjøte og kjøpers pantobligasjoner. Ved kjøp av aksje- eller andelsleiligheter, betaler kjøper normalt et transportgebyr til forretningsfører, samt eventuelt noteringsgebyr for pant i adkomstdokumenter. Dette gebyret dekker selve transporten av dokumentene og innføring av transporten i selskapets bøker. Når forretningsføreren noterer pant/urådighet vil han vanligvis kreve et gebyr som betales av selger. HEFTELSER En utskrift av grunnboken viser hvem som har hjemmel og hvilke heftelser det er på eiendommen. Utskriften skal vise alt som er tinglyst av heftelser på eiendommen pr den dato den er utskrevet. Be gjerne eiendomsmegleren forklare grundig de heftelser som ikke skal slettes, det vil si de heftelser som fremdeles skal være på eiendommen etter at du overtar. Når det gjelder eksisterende pengeheftelser skal disse normalt innfris for selgers regning, eventuelt overføres til nye eiendommer. Det er viktig at eiendomsmegleren i god tid får opplyst lånenummer på de lån som skal innfris, slik at dette kan gjøres på oppgjørsdagen. Når det gjelder heftelser som skal overføres til ny bolig, er det viktig at selger søker sin långiver om overføring av pantet så snart som mulig. Normalt må denne heftelsen være tinglyst på den nye eiendommen før panthaver vil slette i den solgte eiendom. Dette må derfor være i orden ved overtagelsen. Er heftelsen ikke slettet, må eiendomsmegler normalt holde tilbake en del av kjøpesummen som tilsvarer den heftelse som ikke er slettet. TINGLYSING/SIKKERHET Ved kontraktsinngåelse utsteder selger skjøte til kjøper slik at dette kan bero hos megler til oppgjør og overskjøting skal finne sted. Normalt vil eiendomsmegler sørge for tinglysing av en sikringsobligasjon som skal tjene som sikkerhet for ethvert beløp som utbetales selger før overtagelse. Obligasjonen inneholder normalt også en urådighetserklæring som innebærer at eiendommen ikke kan skjøtes over til andre før overskjøting i henhold til den inngåtte kontrakt skal skje. Sikringsobligasjonen brukes også som sikkerhet overfor långivere når megler skal avgi inneståelseserklæring overfor kjøpers långivere. Sikringsobligasjonen tinglyses på eiendommen og tinglysingsgebyr betales av selger. Eiendomsmegleren sørger for å slette sikringsobligasjonen straks skjøtet og kjøpers pantobligasjon er tinglyst. TILBEHØR Utgangspunktet er at partene i en eiendomshandel står fritt til å avtale i hvilken utstrekning gjenstander og løsøre skal følge eiendommen. Etter NEFs

3 standardkontrakt overlates tilbehøret i den stand det var ved besiktigelsen. I avhendingsloven og i NEFs standardkontrakt er det inntatt bestemmelser om at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Dersom annet ikke er avtalt følger det av avhendingsloven at varig innredning og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen, skal følge med ved salget. Gjenstander og løsøre som det har blitt opplyst følger med i handelen ved markedsføringen av eiendommen, skal vederlagsfritt overlates til kjøperen. Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet en liste som viser hvilke løsøre som alltid skal følge med eiendommen dersom dette var på eiendommen ved besiktigelsen, og dersom ikke annet er avtalt: 1. HELDEKKINGSTEPPER, uansett festemåte. 2. VARMEKILDER: Ovner, kaminer og panelovner, uansett festemåte. 3. TV-ANTENNER og fellesanlegg for TV. 4. BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, speil, hyller, håndkle- og glassholdere, samt såkalt baderomsinnredning, herunder overskap. 5. MARKISER OG PERSIENNER. 6. LØSE SKAP: Garderobeskap, matskap, kosteskap, gryteskap, selv om disse er løse, men er en del av den totale innredning. 7. TØRKESKAP, med eller uten avtrekkskanaler. 8. AVTREKKSVIFTER av alle slag. 9. FLAGGSTANG og fast montert tørkestativ. 10. ARMATUR: Kupler, lysstoffarmatur, utelys og annen fast belysning på bad, wc, kjøkken, entré, vaskerom, boder og kjeller, samt hagebelysning. 11. BRANNSTIGE, der dette er påbudt. 12. PLANTER OG BUSKER leveres som ved fremvisning og må ikke fjernes. 13. SØPPELSTATIV og eventuelt holder. 14. POSTKASSE. 15. OLJEFAT. 16. BRANNSLUKNINGSAPPARAT/BRANNSLANGE OG RØYKVARSLER er påbudt og skal forefinnes på enhver eiendom. Kjøper har derfor krav på det påbudte utstyr vederlagsfritt selv om det ikke fantes på eiendommen ved besiktigelsen. Spørsmålet om parabolantenne skal medfølge må avtales i hvert enkelt tilfelle. OVERTAGELSE Overtagelse av eiendommen skal skje i henhold til det tidspunkt som er angitt i kontrakten. Partene kan gjerne bli enige om et annet tidspunkt som passer bedre av praktiske grunner. Husk å melde fra til megler i god tid dersom partene blir enige om et annet overtakelsestidspunkt. Her er det viktig å merke seg at risikoen går over på kjøper når han etter kontrakt skal ha overtatt eiendommen. På overtakelsesdagen bør partene møtes og gå nøye gjennom eiendommen, slik at kjøper har muligheten til å få bekreftet at denne er i henhold til kontrakten, og at den er tilstrekkelig rengjort. Dersom kjøper vil påberope seg mangler, herunder manglende renhold, er det viktig å ta kontakt med megleren umiddelbart, spesielt hvis kjøper vil holde igjen penger, jfr avhendingsloven 4-1, bokstav d. Ved overtagelsen bør strømmåler avleses og målerstanden innsendes til det lokale e-verket.

4 Partene bør gå nøye gjennom eiendommen sammen og avgjøre om den er tilstrekkelig rengjort. Husk også å sende flyttemelding til Folkeregisteret, og dine egne forbindelser. Dersom man ikke er blitt enige om noe annet, er det viktig at kjøpesum og omkostninger er innbetalt pr overtakelsesdato før nøkler utleveres. Dersom det er avtalt at eiendomsmegleren skal overlate nøkkel til kjøperen, skal heller ikke han gjøre dette før han er sikker på at fullt oppgjør inklusive omkostninger har funnet sted. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT Selger har en omfattende opplysningsplikt overfor kjøper. Eiendommen har en mangel dersom forhold ved eiendommen ikke svarer til opplysning selgeren har gitt til kjøper. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller opplysningene ikke i tide er rettet på en tydelig måte. EIENDOMSMEGLERENS UNDERSØKELSES- OG OPPLYSNINGSPLIKT Eiendomsmegleren har i henhold til Eiendomsmeglingsloven en selvstendig opplysningsplikt overfor kjøperen. Han skal skriftlig opplyse om følgende før avtale inngås: 1. Registerbetegnelse og adresse. 2. Eierforhold. 3. Heftelser. 4. Tilliggende rettigheter. 5. Grunnareal. 6. Bebyggelsens grunnarealer og angivelse av alder og byggemåte. 7. Ligningsverdi og offentlige avgifter. 8. Forholdet til endelige offentlige planer og til konsesjonslovgivningen. Videre skal det ved overdragelse av andel som gjelder bruksrett i fast eiendom (eks. halvpart av tomannsbolig) eller adkomstdokumenter (eks. borettslagsleiligheter) gis opplysninger om de rettighetene og forpliktelsene som følger av avtaler og vedtekter. Omfatter overdragelsen part av sameie eller selskap (eks. aksjeleiligheter, eierleiligheter, borettslagsleiligheter), skal megleren gi opplysninger om regnskap og eventuelt budsjett. Herunder skal andel av eventuell fellesgjeld opplyses. Eiendomsmegleren skal så langt det synes rimelig, innhente og kontrollere nødvendige opplysninger om eiendommen. Har eiendomsmegleren ikke foretatt innhenting og kontroll av nødvendige opplysninger, skal kjøperen før handel sluttes, gis skriftlig orientering om grunnen til dette. Eiendomsmegleren må også i vesentlig grad bygge sin informasjon på selgers opplysninger. Vær klar over at det å benytte eiendomsmegler ikke fritar selgeren for hans opplysningsplikt overfor kjøper. KJØPERS UNDERSØKELSE AV EIENDOMMEN Kjøperen bør alltid undersøke eiendommen før han inngår avtale og etter at han overtar bruken. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Vårt råd er at man aldri skal kjøpe en eiendom uten å undersøke denne nøye på forhånd. Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selgeren om å undersøke eiendommen,

5 kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har handlet grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro. Når det skal vurderes om det foreligger mangler ved en eiendom, må det også tas hensyn til eiendommens alder og generelle tilstand. Likeledes må det tas hensyn til hvilke opplysninger som ble gitt i form av annonser, salgsoppgaver o.s.v. REKLAMASJON Kjøperen taper retten til å gjøre et avtalebrudd gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget det, gir selgeren melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva slags avtalebrudd det er. Reklamasjon kan uansett ikke skje mer enn 5 år etter at kjøperen har tatt over bruken av eiendommen. Selger kan ikke påberope for sen reklamasjon dersom han har handlet grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro. MANGLER Hefter det mangler ved eiendommen, og dette ikke skyldes kjøperen eller omstendigheter han har risikoen for, kan kjøperen i henhold til avhendingslovens bestemmelser: ikke motsette seg at selgeren retter mangelen for sin regning dersom rettingen ikke vil være til urimelig ulempe for kjøperen og kjøperen heller ikke har særlig grunn til å motsette seg rettingen. Retting må skje innen rimelig tid. kreve et forholdsmessig prisavslag dersom feilen ikke rettes. heve avtalen dersom mangelen er vesentlig. kreve erstatning for økonomisk tap kjøper lider som følge av mangelen. holde tilbake så stor del av kjøpesummen som er nødvendig for å få sikret at kravet blir dekket. FORSINKELSE FRA SELGERS SIDE Gir ikke selgeren fra seg skjøtet eller bruken av eiendommen i rett tid uten at dette skyldes kjøperen eller omstendigheter kjøperen har risikoen for, kan kjøper i henhold til avhendingslovens bestemmelser: kreve oppfyllelse heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig kreve erstatning for økonomisk tap kjøperen har som følge av forsinkelsen BRANN OG FULLVERDIFORSIKRING Selger sier opp sin forsikring pr. overtagelsesdato og kjøper tegner ny forsikring fra samme dato. Det er viktig at kjøper ordner forsikringen i god tid slik at ikke eiendommen står uforsikret. Vi gjør oppmerksom på at forsikringsselskapet må varsles dersom overtakelsen blir en annen dato enn den som er fastsatt i kontrakten. Som nevnt tidligere går risikoen for eiendommen over på kjøper når han har overtatt denne. BILAG Med kjøpekontrakten skal følge: Salgsoppgave eller et annet opplysningsskjema som inneholder de opplysninger som eiendomsmeglere plikter å gi kjøperen før endelig avtale inngås. Er det inngått tilleggsavtaler, eller foreligger det spesielle avtaler som hviler på eiendommen osv., bør disse følge som bilag til kontrakten, slik at man i ettertid kan dokumentere at opplysningene ble gitt partene før kontrakten ble undertegnet.

6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER OM MEGLERENS PLIKTER Eiendomsmegleren plikter å utferdige nødvendige dokumenter som hører med til handelen, herunder eventuelle konsesjonssøknader og besørge tinglysing av skjøte. Eiendomsmegleren plikter å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene, herunder innfri selgers gjeld og besørge tinglysing av kjøpers nye obligasjoner. Når oppgjøret er gjennomført, sender eiendomsmegleren en oppgjørsoppstilling til selgeren som viser hvorledes salgssummen er disponert m.h.t. utlegg, innfrielse av lån og utbetalinger. Kjøperen får en tilsvarende oppstilling over hvilke innbetalinger eiendomsmegleren har mottatt og hvilke omkostninger som har påløpt. For å få tillatelse til å drive eiendomsmegling må et eiendomsmeglerforetak stille sikkerhet i form av forsikring eller bankgaranti. Dersom eiendomsmegleren ikke utfører oppdraget slik loven pålegger ham, eller han gjør en feil som påfører kjøperen eller selgeren et tap, vil den skadelidte kunne få dekket dokumentert tap gjennom eiendomsmeglerens garanti NEF Telefon: Hansteens gate 2 Telefaks: Oslo E-post:

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund Denne informasjonen er utarbeidet for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder

Detaljer

Oppusset enebolig - Hans Gabrielsensgt. 8

Oppusset enebolig - Hans Gabrielsensgt. 8 Oppusset enebolig - Hans Gabrielsensgt. 8 Oppusset enebolig med fire soverom på ett plan. Badet i 1. etg. er renovert i 2010. Nytt drenssystem rundt boligen er lagt i 2012. Kort avstand til skoler, større

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund N E F orges iendomsmegler orbund Ulike Boliger for salg benevnes ofte som andelsleilighet, borettslagsleilighet, selveierbolig, obligasjonsleilighet, aksjeleilighet, eierseksjon m.m. Uttrykkene gjenspeiler

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KOBBL kan Kongsvinger

KOBBL kan Kongsvinger Salg av bolig KOBBL kan Kongsvinger KOBBL Eiendom as ble stiftet i 2001, og er en frittstående eiendomsmegler samlokalisert med KOBBL(morselskap) i Kongsvinger sentrum. Kobbl kan Kongsvinger, og vi omsetter

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Sarbuvollveien 18 KOLLEN NEDRE HØVIK. Enebolig med stor og solrik eiertomt. Rehabiliteringsbehov EIENDOMSMEGLING AS. Bogstadveien 27B, N-0355 Oslo

Sarbuvollveien 18 KOLLEN NEDRE HØVIK. Enebolig med stor og solrik eiertomt. Rehabiliteringsbehov EIENDOMSMEGLING AS. Bogstadveien 27B, N-0355 Oslo NEDRE HØVIK Enebolig med stor og solrik eiertomt Rehabiliteringsbehov Sarbuvollveien 18 ORIENTERING om hva som kutymemessig skal medfølge som tilbehør ved salg av eiendom/bolig: INNVENDIG: VEGG til VEGG

Detaljer

CARL BERNER. Trondheimsveien 111 A, 0565 OSLO Oppdrag: 32214166 LYS & ATTRAKTIV 2(3) ROMS I 4 ETASJE - INGEN FORKJØP!

CARL BERNER. Trondheimsveien 111 A, 0565 OSLO Oppdrag: 32214166 LYS & ATTRAKTIV 2(3) ROMS I 4 ETASJE - INGEN FORKJØP! CARL BERNER Trondheimsveien 111 A, 0565 OSLO Oppdrag: 32214166 LYS & ATTRAKTIV 2(3) ROMS I 4 ETASJE - INGEN FORKJØP! TRONDHEIMSVEIEN 111 A INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 22. 25. 28. 31. 32. 33. 35. 49. Fakta

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSOPPGAVE SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSANSVARLIG: Vibeke Pedersen E-post.: vibeke@totalrenovering.no Tlf.: 906 60 348 Stine Nøtnes Pedersen E-post.: stinen@totalrenovering.no

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer