KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: SALGSOBJEKT/KJØPESUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM"

Transkript

1 Oppdragsnummer: /12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: heretter kalt selger, og Adresse:, Telefon: Fnr.: heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: Rostockgata 7, gnr. 234, bnr. 89, snr i OSLO kommune m/eiet tomt, heretter kalt eierseksjon for en kjøpesum stor: Kr. 0,- kroner -null-, heretter kalt kjøpesummen som avgjøres på følgende måte : Samlet kjøpesum som betales før overtagelse, jfr. 3 og 9 kr 0,- Hjemmelshaver til eiendommen er: Barcode Hjemmel 11 AS. 2 OMKOSTNINGER [1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til Røisland & Co Prosjektsalg AS, heretter kalt megler, samtidig med sluttoppgjøret, jfr. 1.

2 1. Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr 0,- 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 565,- 3. Attestgebyr 172,- 5. Tinglysingsgebyr for en pantobligasjon kr 565,- I alt kr Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 565,- og attestgebyr kr. 172,- for hvert pantedokument kjøper ytterligere må la tinglyse på eierseksjonen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Meglers vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. Selger gir, ved underskrift av denne kontrakt, megler fullmakt til å heve vederlag og utlegg, slik som avtalt i det inngåtte oppdrag, før oppgjør med selger foretas. 3 OPPGJØR [1] Oppgjøret mellom partene foretas av Røisland & Co Forvaltning AS. Dette endrer ikke ansvarsforholdet som megler har overfor kjøper og selger. Innbetalinger fra kjøper skal skje i henhold til vedlagte instruks for oppgjør, til Røisland & Co Prosjektsalg AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, på klientkontonr , med KID: NB! Se kontraktsvedlegget Instruks om oppgjør. [2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, til selger. Dersom kjøpers eller kjøpers banks pantedokument ikke er mottatt av megler innen overtagelse, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, til selger. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell renteberegning mellom partene. Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til nærværende kontrakt, skal han på sin side svare den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om forsinkelsesrente, til kjøper, av den til enhver tid innbetalte del av kjøpesummen inntil kontraktens bestemmelser er oppfylt. I tillegg til renter vil kjøper også ha krav på erstatning for relevante, dokumenterte, økonomiske utlegg som han har lidt i anledning selgers mislighold. Selger vedtar utkastelse uten søksmål og dom etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, 3. ledd, bokstav e, jfr , hvis fraflytting ikke har funnet sted innen 14 dager etter avtalt overtakelsestidspunkt. Dette gjelder såfremt ikke annen avtale er gjort mellom partene. [3] Partene er videre gjort oppmerksomme på at tinglysing av skjøte ikke kan finne sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør som måtte følge herav er kjøpers ansvar jfr. pkt av 8

3 [4] Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør, før: - megler har mottatt fullt oppgjør inklusive omkostninger fra kjøper, - megler har mottatt kjøpers banks evt. pantedokument, i underskrevet og bevitnet stand, klart for tinglysning, - kjøper har overtatt eierseksjonen, - megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. - hjemmel til seksjonen er tinglyst på kjøper, - kjøpers evt. pantedokumenter er tinglyst på seksjonen, - selgers evt. panteheftelser er innfridd. Selger gjøres oppmerksom på at det kan ta inntil 6 virkedager fra ovennevnte forutsetninger er oppfylt og til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager imellom banker kommer i tillegg. 4 HEFTELSER [1] Kjøper har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen datert og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Kjøper er gjort kjent med følgende servitutter tinglyst på eiendommen og overtar disse slik de fremgår av grunnboken: Dagboks nr /12/2009; Bestemmelse om adkomstrett, døgnåpen gangpassasje over grunn, rett til bruk av grunn for vedlikehold og reparasjon og bestemmelser om sykkelparkering på grunn. Dagboks nr /06/2012 Bruksrett og adkomstrett til plan K1, K2 og K3 Dagboks nr /02/2013 Gjensidig rett til å benytte rømningsvei og gjensidig plikt til å holde disse frie for hinder. Dagboks nr /09/2013 Bestemmelse vedrørende gatevarme. [2] Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak for følgende pant: Panterett til sikkerhet for forpliktelser overfor sameiet i hht. eierseksjonslovens 25 Dagboks nr /12/2013; Bruksrett til sjakter/tekniske rom. [3] Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning. [4] Selger garanterer videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantingsog/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eierseksjonen og som er forfalt, eller forfaller før overtagelsen, jfr. 9. [5] Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet panteobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 5 3 av 8

4 TINGLYSING/SIKKERHET [1] Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos meglers oppgjørsavdeling, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger, jfr. 2, og overtatt eierseksjonen, jfr. 9. [2] Selger har utstedt pantedokument (sikringsobligasjon) pålydende kr ,- til megler Røisland & Co Prosjektsalg AS. Pantedokumentet skal inneholde tinglysingssperre. [3] Meglers oppgjørsavdeling skal kvittere obligasjonen til avlysning, og besørge denne slettet, når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning. [4] All tinglysning av dokumenter på eierseksjonen skal foretas av meglers oppgjørsavdeling. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 6 TILBEHØR [1] Med eierseksjonen følger gjenstander som er i eierseksjonen og som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal tilhøre eiendommen. [2] Eierseksjonens tilbehør overtas i den stand det var ved besiktigelsen. 7 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT [1] Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, og dette har virket inn på handelen, vil det foreligge mangel. [2] Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. 8 FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND [1] Kjøper har besiktiget eierseksjonen. Eierseksjonen selges som ved besiktigelse, dog gjelder avhendingslovens normale bestemmelser etter 3-1. Selger fraskriver seg ansvar ut over det 4 av 8

5 som følger av avhendingsloven 3-7- og 3-8. Ved salg av nyoppført bolig som ikke har vært tatt i bruk i mer enn ett år på avtaletidspunktet, gjelder ikke avhendingslovens 3-9. [2] Selger har plikt til å opplyse om feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger kan det foreligge mangel. [3] Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelse. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. 9 OVERTAGELSE [1] Eierseksjonen overtas av kjøper den med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Eierseksjonen overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele eierseksjonen leveres ledig for kjøper. Selger forplikter seg frem til overtagelse å ikke forføye avtalemessig over eierseksjonen og/eller dens tilhørende rettigheter uten kjøpers samtykke. [2] Ved overtagelsen skal eierseksjonen leveres i byggrengjort stand. Kjøper aksepterer rengjøringen ved signering av overtagelsesprotokoll. [3] Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eierseksjonens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. [4] Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eierseksjonen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått overta bruken. [5] Når risikoen for eierseksjonen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eierseksjonen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. [6] Dersom partene ønsker å fravike overtakelsestidspunktet, jfr. pkt.1, må partene skriftlig bekrefte at oppgjør og overtakelse endres til ny dato, overfor både kjøpers finansieringskilde og megler. 10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD REKLAMASJON 5 av 8

6 [1] Dersom eierseksjonen har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. [2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 14 fjorten dager etter forfallsdato i henhold til 3 og 9. Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eierseksjonen til annen kjøper. Kjøper er innforstått med at selgers omkostninger og eventuelt tap i forbindelse med resalg må dekkes av kjøper. [3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven 4-19 og FORSIKRING [1] Eierseksjonen er fullverdiforsikret i, polisenr.. [2] Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til og med overtagelsesdagen, jfr. 9. [3] Dersom eierseksjonen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtakelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 12 DIVERSE [1] Kjøper er gjort kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens Kjøper erklærer herved å ha blitt kjent med denne før avtale ble inngått. [2] Som kjøper og selger av den i denne kontrakt omhandlede eiendom, samtykker vi i at megler benytter dette salget som et referansesalg. Selgers og kjøpers navn opplyses ikke. [3] Kjøper ønsker å tegne / ønsker ikke å tegne HELP boligkjøperforsikring. Det bekreftes videre at kjøper har mottatt informasjon av 8

7 BILAG [1] Kjøper har fått seg forelagt følgende: Salgsoppgave (inneholder opplysninger som er pålagt i lov om eiendomsmegling 6-7) Teknisk Plantegning datert Fasade og snitt tegninger Vedtekter Budsjett Avtale vedrørende p-plass Situasjonsplan Forsikringspolise Energiattest Reguleringskart m/bestemmelser datert Utskrift av grunnbok datert Erklæringer Midlertidig brukstillatelse [2] Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos megler. Sted/dato: Oslo, Som selger: Sted/dato: Oslo, Som kjøper: Barcode 125 AS 7 av 8

8 Instruks om oppgjør for: Rostockgata 7 (Dette vedlegg til kjøpekontrakt skal paraferes og stiftes sammen med kjøpekontrakt) [1] Oppgjøret mellom partene foretas av Røisland & Co Forvaltning AS. Kontaktinformasjon er: Røisland & Co Forvaltning AS org Dronning Eufemias gate Oslo Besøksadresse : Dronning Eufemias gate 16. Telefon: Telefax: [2] Snarest etter kontraktsmøtet bes kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med Røisland & Co Forvaltning AS ved behov for inneståelseserklæringer. [3] Det er kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer i henhold til kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til Røisland & Co Prosjektsalg AS på klientkontonr , merket med oppdragsnummer. Kvittering(er) sendes pr. faks umiddelbart til , og deretter sendes originale kvitteringer pr. post til Røisland & Co Forvaltning AS. [4] Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er valutert på meglers klientkonto senest siste virkedag før overtakelse, jfr. kjøpekontraktens 9. [5] All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av meglers oppgjørsavdeling. Kjøper må påse at panterettsdokumenter til banken er sendt over til Røisland & Co Forvaltning AS i god tid før overtagelse. Dette må være på plass før oppgjør kan tas. [6] Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør, før: - pantedokument m/ urådighetssperre (ref. 5, pkt 2) er tinglyst, - kjøper er godkjent som nye eier i boligsameiet (dersom slik godkjennelse kreves), - megler har mottatt fullt oppgjør inklusive omkostninger fra kjøper, - megler har mottatt kjøpers banks evt. pantedokument, i underskrevet og bevitnet stand, klart for tinglysning, - kjøper har overtatt eierseksjonen, - megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll. - hjemmel til seksjonen er tinglyst på kjøper, - kjøpers evt. pantedokumenter er tinglyst på seksjonen, - selgers evt. panteheftelser er innfridd. Selger gjøres oppmerksom på at det kan ta inntil 6 virkedager fra ovennevnte forutsetninger er oppfyllt, og til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. [7] Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter (pro & contra) vil kun bli foretatt der det er innlevert skjema for pro & contra og eventuelle kvitteringer. Det avregnes ikke pro & contra for beløp under kr. 430,-. [8] Det avregnes ikke renter på klientkto dersom rentebeløpet blir på under et halvt rettsgebyr (kr.430,-) iht forskrift om eiendomsmegling. Utlevert og gjennomgått med kontraktsparter på oppdragsnummer: /12 Dato: 8 av 8

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie Prospekt Velkommen til Nermo På Nermo har vår familie gjennom 130 år vært vertskap for mennesker som vil slappe av og oppleve fjellet. Nermo Hotell er utviklet i takt med skiftende tider, og er i dag et

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV AO DOKUMENT

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV AO DOKUMENT AO.no 22.06.2009 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV AO DOKUMENT 1 ADVOKATOPPGJØR AS ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør AS (AO.no) tilbyr flere forskjellige produkter/tjenester,

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund Denne informasjonen er utarbeidet for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer