KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Halden kommune Org.nr: Adresse: Storgt. 8, 1771 Halden Telefon: heretter kalt selger, og Adresse: Telefon: Fnr: Fnr: heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom en ubebygget eiet tomt på boligfelt med gnr., bnr., samt ideel andel av felles adkomstvei med gnr. bnr. i Halden kommune, heretter kalt eiendommen for en kjøpesum stor: Kr.,- 00/100, heretter kalt kjøpesummen som avgjøres på følgende måte : 1.1 Senest 1 -en- uke etter undertegnet kjøpekontrakt Samlet kjøpesum kroner kroner Hjemmelshaver til eiendommen er: Halden kommune 1/7

2 2 OMKOST I GER [1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til Halden kommune, samtidig med sluttoppgjøret, jfr Dokumentavgift av kjøpesum på skjøte til kr Staten (2,5 %) 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 1 548,- 3. Attestgebyr kr 172,- 4. Tinglysingsgebyr for 1 pantobligasjon kr 1 935,- I alt kr [2] Hertil kommer tinglysingsgebyr kr ,- og attestgebyr kr. 172,- for hver obligasjon kjøper ytterligere må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. [3] Beløpet forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. 3 OPPGJØR [1] Oppgjøret foretas av Halden kommune. Alle innbetalinger fra kjøper skal skje i henhold til vedlagte instruks for oppgjør, til Halden kommunes klientkontonr: [2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til Halden kommune i rett tid, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om forsinkelsesrente, til selger. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell renteberegning mellom partene. Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til nærværende kontrakt, skal han på sin side svare den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om forsinkelsesrente, til kjøper, av den til enhver tid innbetalte del av kjøpesummen, inntil kontraktens bestemmelser er oppfylt. I tillegg til renter vil kjøper også ha krav på erstatning for relevante, dokumenterte, økonomiske utlegg som han har lidt i anledning selgers mislighold. Selger vedtar utkastelse uten søksmål og dom etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 13-2, 2. ledd, bokstav e, jfr , hvis fraflytting ikke har funnet sted innen 14 dager etter avtalt overtakelsestidspunkt. Dette gjelder såfremt ikke annen avtale er gjort mellom partene. [3] Partene er videre gjort oppmerksomme på at tinglysing av skjøte ikke kan finne sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør som måtte følge herav er kjøpers ansvar, jfr. pkt. 2. 2/7

3 Selger gjøres oppmerksom på at det kan ta inntil 8 dager fra overtagelsesdagen, og til oppgjør overfor selger foretas (tinglysningstid) fra den dagen skjøtet er signert av selger. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. 4 HEFTELSER [1] Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen datert, og har gjort seg kjent med innholdet av denne. [2] Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eventuelle eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. 5 TI GLYSI G/SIKKERHET [1] Selger vil utstede skjøte til kjøper. Skjøtet skal oppbevares hos selgers oppgjørsavdeling, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger, jfr. 2. [2] All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Halden kommune oppgjørsavdeling. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres Halden kommune i undertegnet og tinglysingsklar stand. [3] Erklæring om vann/kloakk samt avtale om tilbakeføring/tilbakebetalig m.m, vil bli tinglyst på tomten. 6 TOMTEGRE SER [1] Tomten overtas i den stand det var ved besiktigelsen. Kjøper har satt seg inn i tomtens angitte grenser i gjeldende målebrev. Kjøper har også besiktiget og satt seg inn i grensene ved befaring på tomten. 7 SELGERS OPPLYS I GSPLIKT/KJØPERS U DERSØKELSESPLIKT [1] Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger vil det foreligge mangel. [2] Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. 8 3/7

4 FORBEHOLD OM EIE DOMME S TILSTA D [1] Kjøper har besiktiget tomten. Tomten selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven 3-9. [2] Tomten har likevel mangel i følgende tilfelle: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten. Det samme gjelder dersom tomten ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide. Kjøper er kjent med at det fra er innført tilknytningsavgift for vann og kloakk til Halden kommune. Kjøper er selv ansvarlig for å innhente gjeldene satser. Når tomten har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. [3] Bestemmelsen her innebærer at avhendingslovens regler om når tomten har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. 9 OVERTAGELSE [1] Tomten overtas av kjøper når kjøpsum og omkostninger er innbetalt i henhold til betalingsinnstruks som er 1 uke etter at denne kontrakt er signert av kjøper, med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Tomten overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele tomten leveres ledig for kjøper. [2] Kjøper svarer fra overtagelsen for alle tomtens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. [3] Ved overtagelsen skal tomten av selger leveres som besiktiget. 10 KO SEKVE SER AV MISLIGHOLD REKLAMASJO [1] Dersom tomten har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. 4/7

5 [2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate disposisjonsretten av tomten til kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 14 fjorten dager etter forfallsdato i henhold til 3 & 9. Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til annen kjøper. Kjøper garanterer i så tilfelle å holde selger skadesløs for ethvert tap dette måtte påføre selger. [3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven 4-19 og REGULERI GSPLA ER / UT YTTELSESGRAD [1] Tomten ligger i området som er regulert til boligformål. Kjøper har fått utlevert reguleringsbestemmelser for området og satt seg inn i disse. Tomtefeltene er inndelt i soner med ulike krav til bebyggelsen, og kjøper har gjort seg kjent med hvilke eventuelle typer bygninger som kan oppføres på tomten. [2] Utnyttelsesgraden for eneboligtomter er oppgitt fra kommunen til å være BYA maks %, (se for øvrig reguleringsplan med bestemmelser som følger vedlagt). Kjøper er kjent med hvilken størrelse eventuelle bygninger på tomten kan ha samt at ulike eneboligtomter krever ulike boligtyper og boligstørrelser/høyder, etc. 12 A DRE BESTEMMELSER Dersom kjøper ikke har igangsatt bygging på tomten innen to -2- år fra denne kontrakts dato har selger rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til sammen pris som den var kjøpt for med fradrag for selgers kostnader ved både salget og tilbakeskjøtingen. Dette er da alle utgifter som Halden kommune har hatt, inkludert meglerutgifter. Med igangsatt bygging menes etter dette punkt at grunnmur for bolig må være oppført. Dersom kjøper selger tomten i ubebygd stand har selger forkjøpsrett til samme betingelser som i forrige ledd. Selger har stedsevarig rett til å anlegge, ha liggende og til enhver tid vedlikeholde ledningsnett med tilhørende tekniske installasjoner for elkraft- og telekommunikasjonsanlegg, samt vannog avløpsledninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, over eiendommen. Tomter med andel av privat adkomstveg og/eller ledningsnett, står solidarisk ansvarlig for drift og vedlikehold av vegarealet og/eller ledningsnett. Eiendommene er beskrevet i bilag til kontrakten. 5/7

6 13 BILAG [1] Kjøper har fått seg forelagt følgende: Salgsoppgave som inneholder de i lov om eiendomsmegling pålagte opplysninger. Planbeskrivelse Reguleringsplan med bestemmelser datert: Instruks om oppgjør Målebrev av tomten og evt. felles adkosmtvei. Pantattest på tomten ajour pr: [2] Denne kontrakt er utferdiget i 4 - fire - likelydende eksemplar kjøper og selger får hvert sitt eksemplar og to forblir hos den som foretar oppgjøret. Sted/dato: Halden, Som selger: Sted/dato: Halden, Som kjøper: For Halden kommune Thor Edquist Instruks om oppgjør for: (Dette vedlegg til kjøpekontrakt skal paraferes og stiftes sammen med kjøpekontrakt) 6/7

7 [1] Oppgjøret mellom partene foretas av selgers oppgjørsavdeling / Halden kommune. [2] Snarest etter kontraktsmøtet bes kjøper instruere sin bank/finansieringskilde om å ta kontakt med Halden kommune ved behov for inneståelseserklæringer. [3] Det er kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer i henhold til kjøpekontrakt. Innbetalinger skal skje til Halden kommunes klientkonto: Kvittering(er) sendes pr. fax eller som scannet dokument, umiddelbart til Halden kommune, deretter sendes originale kvitteringer pr. post til Halden kommune. Innbetalinger må merkes med kjøper(es) navn og tomtenr (Gnr/Bnr). [4] Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er valutert på Halden kommunes klientkonto senest 1 en- uke etter at kjøpekontrakt er signert av kjøper. [5] All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Halden kommune. Kjøper må påse at panterettsdokumenter til banken er sendt over til Halden kommune i god tid før overtagelse. Dette må være på plass før oppgjør kan tas. [6] Oppgjør kan ta inntil 14 dager fra Halden kommune har mottatt signert skjøte. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. Det regnes ikke rente til selger på salgssum oppgjort innenfor denne frist. Utlevert og gjennomgått med kontraktsparter på oppdragsnummer: Dato:. 7/7

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven.

Eiendomsmeglere er omfattet av hvitvaskingsloven. Viktig informasjon til kjøper og selger av boligeiendom Denne orienteringen har vi laget for deg som skal kjøpe eller selge bolig gjennom statsautorisert eiendomsmegler. Når du nå har valgt å benytte statsautorisert

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie Prospekt Velkommen til Nermo På Nermo har vår familie gjennom 130 år vært vertskap for mennesker som vil slappe av og oppleve fjellet. Nermo Hotell er utviklet i takt med skiftende tider, og er i dag et

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV AO DOKUMENT

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV AO DOKUMENT AO.no 22.06.2009 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV AO DOKUMENT 1 ADVOKATOPPGJØR AS ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør AS (AO.no) tilbyr flere forskjellige produkter/tjenester,

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund Denne informasjonen er utarbeidet for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSOPPGAVE SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSANSVARLIG: Vibeke Pedersen E-post.: vibeke@totalrenovering.no Tlf.: 906 60 348 Stine Nøtnes Pedersen E-post.: stinen@totalrenovering.no

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer