Kjøpekontrakt. Mellom Ørland kommune og Anette Island og Michael Steen Bakken, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøpekontrakt. Mellom Ørland kommune og Anette Island og Michael Steen Bakken, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt:"

Transkript

1 Kjøpekontrakt Mellom Ørland kommune og Anette Island og Michael Steen Bakken, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: ørland kommune selger til Anette Island og Michael Steen Bakken, eiendommen gnr. 61 bnr. 122, Ørland. 1. Eiendommene overdras for kr ,00 - nittitretusentrehundreogsekstinikroner 00/100 Total kjøpesum omfatter foruten tomtepris, en forholdsmessig andel av selgers utgifter til erverv av friarealer samt erverv og opparbeidelse av offentlige veier og avløpsledninger. Den inkluderer også dokumentavgift, kart-/oppmålingsgebyr og tinglysing av målebrev og skjøte. 2. Kjøpesummen skal betales innen byggearbeidene igangsettes, og ikke senere enn seks måneder etter tomtetildeling, da mot skjøte fritt for pengeheftelser. Dersom innbetaling ikke finner sted som anført, kan Ørland kommune kreve å heve kjøpet. Kommunens hevingsadgang er beholdt selv om skjøtet er tinglyst eller overgitt til kjøper, eller om kjøper har overdratt bruken av tomten. Kjøper underrettes i rekommandert brev. 3. Byggearbeidet på eiendommen må være påbegynt og avsluttet innen den tidsfrist som kommunen har vedtatt, jf. "Retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter". I motsatt fall kan Ørland kommune kreve å heve kjøpet. Ved tilbake-skjøting er Ørland kommune forpliktet til kun å tilbakebetale tomtekostnader som er nevnt i pkt. 1, med tillegg av kart-/oppmålingsgebyr, uten tillegg av renter, tinglysingsgebyr og dokumentavgift. For eventuelle påkostninger av tomt eller påbegynt byggearbeid, betales intet. Så lenge eiendommen ikke er ferdig bebygd kan kjøper ikke overdra tomten til andre uten skriftlig samtykke fra kommunen. Nektes samtykke, kan kommunen innløse eiendommen til den kjøpesum som er nevnt ovenfor, uten tillegg av renter. Kjøper får også kompensasjon for verdien av utførte byggearbeider, som fastsettes ved takst, jfr. pkt. 9. Dersom bebyggelsen ved brann eller på annen måte ødelegges, forplikter kjøper seg til å gjenoppføre hus på eiendommen innen to år. I motsatt fall kan Ørland kommune kreve å innløse eiendommen til gjeldende tomtepris i området, eller etter takst, jfr. pkt Bebyggelsen på tomten og benyttelsen av eiendommen må være i henhold til reguleringsplan for området, men mindre det er gitt dispensasjon. Kjøperen forplikter seg til å benytte jordkabel ved lys-, tele- og kraftinntak. 5. Dersom kjøper har initiert til-, og / eller selv utført omregulering av eiendommen, og dette medfører at planlagte og etablerte tekniske anlegg i og over grunn må demonteres/flyttes/rives, så skal dette utføres for kjøpers regning. Alle arbeider med plugging, flytting og oppgraving av va-ledninger skal omforenes med ledningseier (kommunen). Alle arbeider med el-/tele koblingsskap med tilbehør skal omforenes med eiere av disse innretninger. 6. Uten å betale erstatning har Ørland kommune uhindret rett til følgende på den solgte eiendom: a) å fremføre og ha liggende vann-, kloakk-, telefon-, el- og teleledninger til andre eiendommer i området b) å ha kummer, stolper og andre innretninger i forbindelse med de under pkt. a) nevnte ledninger i den grad dette av tekniske og økonomiske grunner anses nødvendig sammenlignet med den påførte ulempe Ørland kommune selger til Mette Island og Michael Steen Bakken, eiendom gnr.61, bnr.122 i Ørland.

2 c) å foreta fremtidig ettersyn, vedlikehold, reparasjoner, omlegging og evt. utvidelser av slike anlegg som nevnt i punktene a) og b). Etter endt arbeid plikter kommunen å bringe eiendommen tilbake til den tidligere stand så langt dette lar seg gjøre ved opprydding, istandsettelse av gjerder, plener og beplantninger m.v. 7. Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser for å kartlegge grunnforholdene på de enkelte eiendommer (tomter). Kommunen påtar seg derfor ikke ansvar for at tomten er egnet for kjøpers formål. Viser det seg at tomtens beskaffenhet gjør bebyggelse umulig, eventuelt at bebyggelse vil medføre vesentlig meromkostninger for å sikre grunnen, påtar kommunen seg likevel å innløst tomten. Fører tomtens beskaffenhet til skade på hus under bygging eller ferdig oppført hus, påtar kommunen seg bare å innløse tomten dersom det etter faglig vurdering konkluderes med at det ikke er tilrådelig å benytte den til fortsatt bebyggelse. Innløsning skjer ved at kommunen mot heftelsesfritt skjøte tilbakebetaler kjøpesum og målegebyr. Kjøper kan ikke gjøre andre krav gjeldende i denne forbindelse. Eventuelle krav mot kommunen etter denne bestemmelse må være fremmet skriftlig senest 2 år etter overskjøting. 8. Samtlige utgifter forbundet med handelens gjennomføring, utgifter til pristakst, målegebyr, dokument- og tinglysningsgebyr, dekkes av kjøper. 9. Takst etter denne kontrakt utføres av et utvalg på 3 bygningskyndige personer. Selger oppnevner en, kjøper en og utvalgets formann oppnevnes av Sorenskriveren i Fosen. lnhabilitetsreglene etter domstollovens 106 og 108 gjelder for takstmennene. Denne kontrakt kan tinglyses på eiendommen. Brekstad, selger Ørland kommune rtic, jøper

3 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGTOMTER Vedtatt i komite næring og drift, Generelle vilkår: 1) Åpning av salg av boligtomter i kommunale boligfelt skal kunngjøres. Deretter skal boligtomter tildeles privatpersoner fortløpende etter hvert som søknader foreligger. Tomtene skal betales innen byggestart og ikke senere enn 6 mnd. etter tildelingsdato. 2) Byggearbeidene på tildelt tomt skal være satt i gang innen 1 år fra tildelingsdato. I motsatt fall kan tomta tildeles annen søker. Hvis tomta er betalt, kan kommunen kreve tomta tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. 3) Komite for næring og drift kan sette kortere frist for igangsetting av byggearbeidet på tildelte tomter i enkelte boligfelt, jfr. pkt. 7. 4) Søknad fra utbyggingsselskap skal forelegges komite for næring og drift til behandling. 5) Søknad fra bygningsfirma/entreprenorfirma/annet foretak om tildeling av boligtomt(er) for bygging og salg av boliger skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tomter tildeles på følgende vilkår: a) Tomtene skal innløses innen 1 mnd. etter tildelingsdato. b) Byggearbeidene skal være igangsatt innen 1 år fra tildelingsdato c) Hvis byggearbeidet ikke er satt i gang innen fristen, kan tomten(e) kreves tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. 6) Bygningsfirma/entreprenorfirma/annet foretak må tilfredsstille følgende krav for å få tildelt kommunale boligtomter for bygging og salg: a) Inneha sentral godkjenning for alle funksjoner innen minimum tiltaksklasse 1. b) Tilfredsstille krav til lokal godkjenning for alle funksjoner i minimum tiltaksklasse 1. Når det gjelder foretak uten sentral godkjenning, kan kravene til kompetanse, foretakssystem etc. kreves dokumentert dersom slik dokumentasjon ikke har blitt innsendt tidligere. Krav som stilles til foretak for å få tildelt kommunal boligtomt trenger ikke å være samsvarende med de krav som stilles til ansvarsrett i de konkrete byggeprosjekter. Dette fordi ansvarsrett skal vurderes opp mot tiltakets tiltaksklasse.

4 Boli områder å Brekstad: 7) Byggearbeidene på tildelt tomt i boligfelt på Brekstad skal være satt i gang innen 6 mnd. fra tildelingsdato. I motsatt fall kan tomta tildeles annen søker. Hvis tomta er betalt, kan kommunen kreve tomta tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. Tomtene skal innløses innen byggestart og ikke senere enn 6 mnd. etter tildelingsdato. 8) Bygningsfirma/entreprenødirma kan tildeles tomter for bygging og salg av eneboliger og rekkehus på følgende vilkår: a) Firma skal legge fram plan for når alle tomtene vil være ferdig utbygget. Dog skal tomtene være ferdig utbygget senest innen 3 år etter tildelingsdato. b) Tomtene skal innløses før byggestart og ikke senere enn 1 mnd. etter tildelingsdato. c) Byggearbeidene skal være igangsatt innen 6 mnd. etter tildelingsdato. d) Hvis byggearbeidet ikke er igangsatt innen fristen, kan tomten(e) kreves tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. Klage: 9) Formannskapet er klageinstans for vedtak som er fattet av administrasjonen eller av komite for næring og drift. Komite for næring og drift har ansvar for forberedende klagebehandling, jfr. reglement for saksgang ved klage over administrative og politiske vedtak. Ørland kommune

5 Kjøpekontrakt Mellom Ørland kommune og Anette Island og Michael Steen Bakken, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: Ørland kommune selger til Anette Island og Michael Steen Bakken, eiendommen gnr. 61 bnr. 122, Ørland. 1. Eiendommene overdras for kr ,00 - nittitretusentrehundreogsekstinikroner 00/100 Total kjøpesum omfatter foruten tomtepris, en forholdsmessig andel av selgers utgifter til erverv av friarealer samt erverv og opparbeidelse av offentlige veier og avløpsledninger. Den inkluderer også dokumentavgift, kart-/oppmålingsgebyr og tinglysing av målebrev og skjøte. 2. Kjøpesummen skal betales innen byggearbeidene igangsettes, og ikke senere enn seks måneder etter tomtetildeling, da mot skjøte fritt for pengeheftelser. Dersom innbetaling ikke finner sted som anført, kan Ørland kommune kreve å heve kjøpet. Kommunens hevingsadgang er beholdt selv om skjøtet er tinglyst eller overgitt til kjøper, eller om kjøper har overdratt bruken av tomten. Kjøper underrettes i rekommandert brev. 3. Byggearbeidet på eiendommen må være påbegynt og avsluttet innen den tidsfrist som kommunen har vedtatt, jf. "Retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter". I motsatt fall kan Ørland kommune kreve å heve kjøpet. Ved tilbake-skjøting er Ørland kommune forpliktet til kun å tilbakebetale tomtekostnader som er nevnt i pkt. 1, med tillegg av kart-/oppmålingsgebyr, uten tillegg av renter, tinglysingsgebyr og dokumentavgift. For eventuelle påkostninger av tomt eller påbegynt byggearbeid, betales intet. Så lenge eiendommen ikke er ferdig bebygd kan kjøper ikke overdra tomten til andre uten skriftlig samtykke fra kommunen. Nektes samtykke, kan kommunen innløse eiendommen til den kjøpesum som er nevnt ovenfor, uten tillegg av renter. Kjøper får også kompensasjon for verdien av utførte byggearbeider, som fastsettes ved takst, jfr. pkt. 9. Dersom bebyggelsen ved brann eller på annen måte ødelegges, forplikter kjøper seg til å gjenoppføre hus på eiendommen innen to år. I motsatt fall kan Ørland kommune kreve å innløse eiendommen til gjeldende tomtepris i området, eller etter takst, jfr. pkt Bebyggelsen på tomten og benyttelsen av eiendommen må være i henhold til reguleringsplan for området, men mindre det er gitt dispensasjon. Kjøperen forplikter seg til å benytte jordkabel ved lys-, tele- og kraftinntak. 5. Dersom kjøper har initiert til-, og / eller selv utført omregulering av eiendommen, og dette medfører at planlagte og etablerte tekniske anlegg i og over grunn må demonteres/flyttes/rives, så skal dette utføres for kjøpers regning. Alle arbeider med plugging, flytting og oppgraving av va-ledninger skal omforenes med ledningseier (kommunen). Alle arbeider med el-/tele koblingsskap med tilbehør skal omforenes med eiere av disse innretninger. 6. Uten å betale erstatning har Ørland kommune uhindret rett til følgende på den solgte eiendom: a) å fremføre og ha liggende vann-, kloakk-, telefon-, el- og teleledninger til andre eiendommer i området b) å ha kummer, stolper og andre innretninger i forbindelse med de under pkt. a) nevnte ledninger i den grad dette av tekniske og økonomiske grunner anses nødvendig sammenlignet med den påførte ulempe Ørland komrnune selger til Anette Island og Michael Steen Bakken, eiendom gnr.61, bnr.122 i Ørland.

6 c) å foreta fremtidig ettersyn, vedlikehold, reparasjoner, omlegging og evt. utvidelser av slike anlegg som nevnt i punktene a) og b). Etter endt arbeid plikter kommunen å bringe eiendommen tilbake til den tidligere stand så langt dette lar seg gjøre ved opprydding, istandsettelse av gjerder, plener og beplantninger m.v. 7. Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser for å kartlegge grunnforholdene på de enkelte eiendommer (tomter). Kommunen påtar seg derfor ikke ansvar for at tomten er egnet for kjøpers formål. Viser det seg at tomtens beskaffenhet gjør bebyggelse umulig, eventuelt at bebyggelse vil medføre vesentlig meromkostninger for å sikre grunnen, påtar kommunen seg likevel å innløst tomten. Fører tomtens beskaffenhet til skade på hus under bygging eller ferdig oppført hus, påtar kommunen seg bare å innløse tomten dersom det etter faglig vurdering konkluderes med at det ikke er tilrådelig å benytte den til fortsatt bebyggelse. Innløsning skjer ved at kommunen mot heftelsesfritt skjøte tilbakebetaler kjøpesum og målegebyr. Kjøper kan ikke gjøre andre krav gjeldende i denne forbindelse. Eventuelle krav mot kommunen etter denne bestemmelse må være fremmet skriftlig senest 2 år etter overskjøting. 8. Samtlige utgifter forbundet med handelens gjennomføring, utgifter til pristakst, målegebyr, dokument- og tinglysningsgebyr, dekkes av kjøper. 9. Takst etter denne kontrakt utføres av et utvalg på 3 bygningskyndige personer. Selger oppnevner en, kjøper en og utvalgets formann oppnevnes av Sorenskriveren i Fosen. lnhabilitetsreglene etter domstollovens 106 og 108 gjelder for takstmennene. Denne kontrakt kan tinglyses på eiendommen. Brekstad, ;Z.5?/ selger Ørland kommune kjøper Ucki

7 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGTOMTER Vedtatt i komite næring og drift, Generelle vilkår: 1) Åpning av salg av boligtomter i kommunale boligfelt skal kunngjøres. Deretter skal boligtomter tildeles privatpersoner fortløpende etter hvert som søknader foreligger. Tomtene skal betales innen byggestart og ikke senere enn 6 mnd. etter tildelingsdato. 2) Byggearbeidene på tildelt tomt skal være satt i gang innen 1 år fra tildelingsdato. I motsatt fall kan tomta tildeles annen søker. Hvis tomta er betalt, kan kommunen kreve tomta tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. 3) Komite for næring og drift kan sette kortere frist for igangsetting av byggearbeidet på tildelte tomter i enkelte boligfelt, jfr. pkt. 7. 4) Søknad fra utbyggingsselskap skal forelegges komite for næring og drift til behandling. 5) Søknad fra bygningsfirma/entreprenørfirma/annet foretak om tildeling av boligtomt(er) for bygging og salg av boliger skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tomter tildeles på følgende vilkår: a) Tomtene skal innløses innen 1 mnd. etter tildelingsdato. b) Byggearbeidene skal være igangsatt innen 1 år fra tildelingsdato c) Hvis byggearbeidet ikke er satt i gang innen fristen, kan tomten(e) kreves tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. 6) Bygningsfirma/entreprenørfirma/annet foretak må tilfredsstille følgende krav for å få tildelt kommunale boligtomter for bygging og salg: a) Inneha sentral godkjenning for alle funksjoner innen minimum tiltaksklasse 1. b) Tilfredsstille krav til lokal godkjenning for alle funksjoner i minimum tiltaksklasse 1. Når det gjelder foretak uten sentral godkjenning, kan kravene til kompetanse, foretakssystem etc. kreves dokumentert dersom slik dokumentasjon ikke har blitt innsendt tidligere. Krav som stilles til foretak for å få tildelt kommunal boligtomt trenger ikke å være samsvarende med de krav som stilles til ansvarsrett i de konkrete byggeprosjekter. Dette fordi ansvarsrett skal vurderes opp mot tiltakets tiltaksklasse.

8 Boli områder å Brekstad: 7) Byggearbeidene på tildelt tomt i boligfelt på Brekstad skal være satt i gang innen 6 mnd. fra tildelingsdato. I motsatt fall kan tomta tildeles annen søker. Hvis tomta er betalt, kan kommunen kreve tomta tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. Tomtene skal innløses innen byggestart og ikke senere enn 6 mnd. etter tildelingsdato. 8) Bygningsfirma/entreprenørfirma kan tildeles tomter for bygging og salg av eneboliger og rekkehus på følgende vilkår: Klage: a) Firma skal legge fram plan for når alle tomtene vil være ferdig utbygget. Dog skal tomtene være ferdig utbygget senest innen 3 år etter tildelingsdato. b) Tomtene skal innløses før byggestart og ikke senere enn 1 mnd. etter tildelingsdato. c) Byggearbeidene skal være igangsatt innen 6 mnd. etter tildelingsdato. d) Hvis byggearbeidet ikke er igangsatt innen fristen, kan tomten(e) kreves tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling. 9) Formannskapet er klageinstans for vedtak som er fattet av administrasjonen eller av komite for næring og drift. Komite for næring og drift har ansvar for forberedende klagebehandling, jfr. reglement for saksgang ved klage over administrative og politiske vedtak. Ørland kommune

Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 28.06.17 Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 28.06.2017. 1. Innhold

Detaljer

AVTALE FOR KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT

AVTALE FOR KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT AVTALE FOR KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT 06.05.15 Avtalens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr 93 og annen bakgrunnsrett Avtalen gjelder følgende

Detaljer

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål.

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. 20.08.2015. Forklaring av kursiv og farget tekst: Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 02.05.13 Forslag

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN REGLEMENT FOR SALG, LEIE OG BORTFESTE AV KOMMUNALE AREALER SOM ER REGULERT TIL NÆRINGSFORMÅL Revidert reglement til behandling i kommunestyremøte 21.03.2013 Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Heftelse på eiendommen gnr. 122 bnr. 251 i Rissa kommune, med dagboknr , tinglyst , kan slettes under pengeheftelser.

Heftelse på eiendommen gnr. 122 bnr. 251 i Rissa kommune, med dagboknr , tinglyst , kan slettes under pengeheftelser. Sletting av heftelse Heftelse på eiendommen gnr. 122 bnr. 251 i Rissa kommune, med dagboknr. 100576, tinglyst 01.02.1991, kan slettes under pengeheftelser. Servitutter i grunn, tinglyst med samme dagboknr,

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Avtale om grunnerverv og tiltredelse

Avtale om grunnerverv og tiltredelse Avtale om grunnerverv og tiltredelse mellom Navn: Lørenskog kommune Org.nr: 842 566 142 Adresse: Postboks 304 1471 Lørenskog heretter kalt «Kommunen» M Navn: Skårersletta 43 AS Org nr: 991 042 032 Adresse:

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR HØLLEBUKTA VEST GNR 152, BNR 83

LINDESNES KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR HØLLEBUKTA VEST GNR 152, BNR 83 LINDESNES KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR HØLLEBUKTA VEST GNR 152, BNR 83 Versjon 11.06.2019 1. PARTER Mellom KONSMO HUS (senere kalt utbygger) og Lindesnes kommune (senere kalt kommunen) NO 964 966 664 er

Detaljer

Plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Lajla Helene Eira Niittosjohka 47 9730 KARASJOK Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2018/808-2/L83 Tor Georg Næss 23.03.2018 Tildeling av boligtomt gnr 21 bnr

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

Kjøpekontrakt Efteløtmoen boligfelt 1/7

Kjøpekontrakt Efteløtmoen boligfelt 1/7 Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Efteløt Eiendomsutvikling

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

RETT TIL KJØP OG UTBYGGING AV TOMTEOMRÅDE

RETT TIL KJØP OG UTBYGGING AV TOMTEOMRÅDE KONTRAKT om RETT TIL KJØP OG UTBYGGING AV TOMTEOMRÅDE 14. november 2012 Side 1 av 11 1. TOMTENE 3 2. KONTRAKTSDOKUMENTER 3 3. TIDSBEGERENSET RETT 3 4. SPESIELLE BETINGELSER FOR UTNYTTELSE AV TOMTENE 4

Detaljer

Prospekt. 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg

Prospekt. 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg Prospekt 6 boligtomter Stiger Sanness vei, Kongsberg Salgsstart: Onsdag 14. juni 2017 kl. 16.00 Selger: Stiger Sanness vei Boligprosjekt AS, org. nr. 985 297 282 c/o AS Kongsberg Tomteselskap Dyrmyrgata

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene.

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene. KJØPEKONTRAKT Mellom Lillehammer kommune, org. nr. 945 578 564 Postboks 986, 2626 Lillehammer, heretter Selger; og Victoria Hotel Lillehammer AS, org. nr. 918 035 095 Postboks 403, 2303 Hamar heretter

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen.

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen. UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Lyngdal handelspark AS (senere kalt utbygger) NO 995 671 115 MVA og Lyngdal kommune (senere kalt kommunen) NO 946 485 764 MVA er det inngått følgende avtale vedrørende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 780

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 780 AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 780 Følgende avtale er inngått mellom Betongbygg Eiendom AS (org.nr. 943 539 111) som selger og Sarpsborg kommune (org.nr. 938 801 363) som kjøper: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx

UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx Mellom Bjorli Eiendom AS, heretter kalt utbygger, og Lesja

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 947

AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 947 AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM GNR. 1 BNR 947 Følgende avtale er inngått mellom Sarpsborg kommune (org.nr. 938 801 363) som selger og Betongbygg Eiendom AS (org.nr. 943 539 111) som kjøper: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune Vedtatt , revidert av kommunestyre

Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune Vedtatt , revidert av kommunestyre XX XX Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune Vedtatt 08.11.2012, revidert av kommunestyre 23.03.2019 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I HAMMERFEST

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

U T B Y G I N G S A V T A L E. Veldrebakken boligfelt i Larvik

U T B Y G I N G S A V T A L E. Veldrebakken boligfelt i Larvik U T B Y G I N G S A V T A L E for Veldrebakken boligfelt i Larvik Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, og Schilla Treschow Hokholt, nedenfor kalt utbygger, er det inngått følgende avtale: 1.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING II 5IIII 1111 1j AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963 955 162 som eier/selger og Fuglesang- Dahl AS (FD) som kjøper og utbygger, organisasjonsnr. 991

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016 Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder Orientering til formannskapet 8. november 2016 Bestilling fra 1. tertial 2016 Vedtak 14. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

Retningslinjer for salg av eiendom og standardiserte priser for kjøp av rettigheter på privat grunn

Retningslinjer for salg av eiendom og standardiserte priser for kjøp av rettigheter på privat grunn Arkivsak-dok. 18/01114-1 Saksbehandler Anne Karine Frigaard Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.05.2018 Bystyret 2015-2019 24.05.2018 Retningslinjer for salg av eiendom og standardiserte

Detaljer

Tomter til salgs i LEVIKA BOLIGFELT. Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten. Revidert M.I.E.

Tomter til salgs i LEVIKA BOLIGFELT. Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten. Revidert M.I.E. Tomter til salgs i LEVIKA BOLIGFELT Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Revidert 03.06.2015-M.I.E. LEVIKA BOLIGFELT Levika boligfelt ligger mot sydvest, er solrikt og har god og fin utsikt

Detaljer

MELLoM ULLENSAKERKOMMUNE OG JESSHEIMPANORAM AS

MELLoM ULLENSAKERKOMMUNE OG JESSHEIMPANORAM AS UTBYGGINGSAVTALE FOR JESSHEIM PANORAMA Trondheimsvegen 98-100-102 MELLoM ULLENSAKERKOMMUNE OG JESSHEIMPANORAM AS 1 E«l i 1 1. FORMAL Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygging av områder i privat regi foregår

Detaljer

STNTENS KART\ ERK. Retur av tinglyst dokument VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK

STNTENS KART\ ERK. Retur av tinglyst dokument VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK VIKNA KOMMUNE POSTBOKS 133 SENTRUM 7901 RØRVIK STNTENS KART\ ERK Deres ref.: Vår ref: : Sak/dok.: 5116302/743762 22.09.2011 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

AVTALE. mellom. HAVNEUTVIKLING AS (under stiftelse) organisasjonsnummer:. (herunder kalt UTBYGGER)

AVTALE. mellom. HAVNEUTVIKLING AS (under stiftelse) organisasjonsnummer:. (herunder kalt UTBYGGER) AVTALE mellom LEVANGER KOMMUNE som grunneier / LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS organisasjonsnummer: 938587051 / 937051328 som forvalter av arealene (herunder kalt kommunen) og HAVNEUTVIKLING AS (under stiftelse)

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06.

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06. Nordreisa kommune Sak 0055/03 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: REGPL Sørkjosengartneritomta / L12 Arkivsak: 02/01355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Saksheb. Ark.kede Ark.kode S S'ikqbeb. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 339584/2016.

Saksheb. Ark.kede Ark.kode S S'ikqbeb. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 339584/2016. Saksheb OPPDAL KOMMUNE INGE KROKANNS VEG 2 7340 OPPDAL Ark.kede Ark.kode S S'ikqbeb 22 APR,2:116 ell.artverket Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/dok.: 10072973/339584 21.04.2016 Retur av tinglyst dokument

Detaljer

Saksbehandler: Stein Nygaard Arkiv: 611 L83 &55 Arkivsaksnr.: 18/3937 Unntatt for noens personlige forhold Off.l. 13 fvl. 13.2

Saksbehandler: Stein Nygaard Arkiv: 611 L83 &55 Arkivsaksnr.: 18/3937 Unntatt for noens personlige forhold Off.l. 13 fvl. 13.2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Nygaard Arkiv: 611 L83 &55 Arkivsaksnr.: 18/3937 Unntatt for noens personlige forhold Off.l. 13 fvl. 13.2 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.09.2018 Kommunestyret 24.09.2018

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. Rekkevik Gård Gnr bnr. 1

UTBYGGINGSAVTALE. for. Rekkevik Gård Gnr bnr. 1 UTBYGGINGSAVTALE for Rekkevik Gård Gnr. 1002 bnr. 1 Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Prosam AS og Asborg Martinsen (grunneier), nedenfor kalt utbygger som fellesbetegnelse

Detaljer

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.:

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.: ice iv :if U N E MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl RISS WEB m Mellom: Rissa kommune Org. nr.: 944 305 483 Heretter kalt selger ' FÉIÅ'.føoiez/izofiil :. _T'.::_,_'TT'_,! Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissa

Detaljer

Prisliste Tårnhus 2 Leil.nr Rom Uteplass BRA m2 P-ROM m2 Pris Kjøpers omk. Felleskost Parkering

Prisliste Tårnhus 2 Leil.nr Rom Uteplass BRA m2 P-ROM m2 Pris Kjøpers omk. Felleskost Parkering Prisliste Tårnhus 2 Leil.nr Rom Uteplass BRA m2 P-ROM m2 Pris Kjøpers omk. Felleskost Parkering 3.etasje 304 3 Balkong 87 87 kr 5 590 000 kr 37 110 kr 3 962 pri 4.etasje 404 3 Balkong 87 87 kr 5 690 000

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Saksbeh./5Dokm / 111. Ark.kodePLOWYS- Ark.kodeSFl. Saksbeh._h,L,...-y-) W,:vares

Saksbeh./5Dokm / 111. Ark.kodePLOWYS- Ark.kodeSFl. Saksbeh._h,L,...-y-) W,:vares OPPDAL KOMMUNE Saksbeh./5Dokm / 111 OPPDAL KOMMUNE INGE KROKANNS VEG 2 7340 OPPDAL 2 7 Ark.kodePLOWYS- Ark.kodeSFl 3 Saksbeh._h,L,...-y-) W,:vares Il artverket Deresref.: Vårref.: Dato: Sak/dok.: 9802800/59080

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. Risøystranda

UTBYGGINGSAVTALE. for. Risøystranda UTBYGGINGSAVTALE for Risøystranda Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Sverre Rye Sundsten (utbygger) og AS Johs. Grønseth & Co (grunneier), nedenfor kalt utbygger som fellesbetegnelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Eiendommene gnr gnr 54 bnr 4, gnr 54 bnr 6, gnr 55 bnr 7 og gnr 79 bnr 2 i Hemsedal utgjør Grunneiendommene.

SAMARBEIDSAVTALE. Eiendommene gnr gnr 54 bnr 4, gnr 54 bnr 6, gnr 55 bnr 7 og gnr 79 bnr 2 i Hemsedal utgjør Grunneiendommene. SAMARBEIDSAVTALE Mel tom Magnhild Hustad, eier av gnr 79 bnr 2 i Hemsedal fnr. [161074...] Kirsten 01aug Aalstveit Wilson, eier av gnr 55 bnr 7 i Hemsedal fnr. [060366] Odd Mythe, eier av gnr 54 bnr 6

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MOLO I OLDERHAMNA FISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT MOLO I OLDERHAMNA FISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT MOLO I OLDERHAMNA FISKERIHAVN Mellom Selger: Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Lenvik kommune

Detaljer

Retningslinjer for salg av kommunal eiendom i Inderøy kommune

Retningslinjer for salg av kommunal eiendom i Inderøy kommune Retningslinjer for salg av kommunal eiendom i Inderøy kommune Innhold Generelle retningslinjer for salgsprosess...2 Åpenhet...2 Prisfastsettelse...2 Salg av boligtomter og boliger til privatpersoner...2

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013 Søgne kommune Arkiv: L81 Saksmappe: 2011/3023-5801/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 13.02.2013 Saksframlegg Kjøp av del av felt C3 i Årosskogen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM AVTALE OM OVERDRAGELSE AV DELER AV EIENDOMMEN GNR. 66 BNR. 51 ØRLAND KOMMUNE SIDE 1 AV 8 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM Denne avtale ("Avtalen") er inngått mellom: Erling Hovde Albrigtsen, Født.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. del av Gon Camping/Gonsåsen

UTBYGGINGSAVTALE. for. del av Gon Camping/Gonsåsen UTBYGGINGSAVTALE for del av Gon Camping/Gonsåsen Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Strandstua as (utbygger og grunneier), nedenfor kalt utbygger som fellesbetegnelse for

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for FJELLSTUA PÅ LØVE I TJØLLING

UTBYGGINGSAVTALE. for FJELLSTUA PÅ LØVE I TJØLLING UTBYGGINGSAVTALE for FJELLSTUA PÅ LØVE I TJØLLING Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Sandefjordsentreprenørene as. som utbygger, nedenfor kalt utbygger på den annen side,

Detaljer

AVTALE OM OPSJON KJØP OG UTBYG

AVTALE OM OPSJON KJØP OG UTBYG AVTALE OM OPSJON KJØP OG UTBYG III019294 II Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963955162 som eier/selger og Grande Eiendom AS(GE), organisasjonsnr. 961772141 som opsjonshaver/kjøper, inngås

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1. Generelt 1.1 Retningslinjene for tildeling av kommunale tomter/områder tar mål av seg å sikre god, forutsigbar og effektiv

Detaljer

REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM

REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM Vedtatt av kommunestyret i sak 68/2013 den 14.11.2013 Innhold 1. Grunnleggende regler ved kjøp og salg av kommunal eiendom... 3 2. Kjøp av eiendom... 3 3.

Detaljer

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. Endelig versjon 10.12.13 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr 964 979 634 er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger)

Detaljer

REGLEMENT FOR VA-FAGENE I INDERØY KOMMUNE

REGLEMENT FOR VA-FAGENE I INDERØY KOMMUNE REGLEMENT 2017/211 20.03.17 REGLEMENT FOR -FAGENE I INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GRENSE PRIT-KOMMUNALT AVLØPSLEDNING... 3 2 OVERTAKELSE AV PRITE AVLØPSLEDNINGER...

Detaljer

PC] SDMMEPNES ADVOKAHIHMA DA

PC] SDMMEPNES ADVOKAHIHMA DA PC] SDMMEPNES ADVOKAHIHMA DA Kvinnherad Att: Grethe kommune Sandvik Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal --- "f Kvinnherad kommune 27 [IKT. 2W W; U ohm Saksbem l Kimi. [ RO SOMMERNES ADVOKATFlRMA DA Fridtjof

Detaljer

Utbyggingsavtale Rollag kommune Reguleringsplan.

Utbyggingsavtale Rollag kommune Reguleringsplan. 1. Generelt Utbyggingsavtale Rollag kommune Reguleringsplan. Rammer og avtaletekst godkjent av kommunestyret i Rollag 10.05.2007 Revidert 21.01.2015 (jf. endringer i plan- og bygningslov). Tekst utenfor

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs Flyfoto Hinna Park Sentral tomt på Storhaug Attraktivt område for 66 boliger til salgs Rosenvang 6/10799 Tomten ligger i et attraktivt boligområde sentralt i Storhaug bydel. Den grenser til friområde i

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for KNAUSEN. Gnr bnr. 34,41 og 5001 bnr. 361

UTBYGGINGSAVTALE. for KNAUSEN. Gnr bnr. 34,41 og 5001 bnr. 361 UTBYGGINGSAVTALE for KNAUSEN Gnr. 4044 bnr. 34,41 og 5001 bnr. 361 Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og GBL A/S, nedenfor kalt utbygger på den annen side er det inngått følgende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR FANAHALLKVARTALET

UTBYGGINGSAVTALE FOR FANAHALLKVARTALET Saksnr.: 201002632-37 Saksbehandler: VIFR Emnekode: SARK-510 UTBYGGINGSAVTALE FOR FANAHALLKVARTALET 1. PARTER OG FULLMAKTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen Kommune, organisasjonsnummer 964

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Klagenemnda har møte Torsdag 07. mai 2009 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord v/brann Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

ekontrakt S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger

ekontrakt S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger K' ekontrakt Mellom: S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger Handelsbakken 7105 Stadsbygd Og Frank Kaseth Personnr/orgnr.: Heretter kalt kjøper Er i dag

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Ole Morten Tjerviken Øvre Kronavei 12 Deres ref.: Vår ref.: 2017/4563 / GRORUU Arkivkode: 105/1 Dato: 06.09.2017 Delegert behandling av sak

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. For. Veldrebakken boligfelt

UTBYGGINGSAVTALE. For. Veldrebakken boligfelt UTBYGGINGSAVTALE For Veldrebakken boligfelt Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, på den ene side og Veldrebakken AS, org. nr. 986 879 501 kalt utbyggeren, på den annen side er det inngått følgende

Detaljer