AIDS. HIV og aldring. Aksept 25 år. = Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome. Fase 1: AIDS Mulige etiologiske faktorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AIDS. HIV og aldring. Aksept 25 år. = Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome. Fase 1: 1981-1983. AIDS Mulige etiologiske faktorer"

Transkript

1 Aksept 25 år HIV og aldring Stig S. Frøland Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet Oslo, 12. juni : 1982: 1983: 1983: : : 1989: 1989: 1989: 1991: 1994: 1995: : 1998: 1999: 2003: Milepæler og faser i AIDS-epidemiens historie Erkjennelse av ny sykdom AIDS-sykdommen definert Første norske AIDS-tilfelle Økende holdepunkter for smitte med sex og blod Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistofftest etablert HIV-terminologien innføres AZT lanseres som første virksomme medikament Primær PCP-profylakse innføres DDI lanseres Virusresistens karakterisert DDC lanseres AZT-profylakse mor/barn-smitte innføres Nytt paradigme for HIV-patogenesen HAART innføres (nukleosidanaloger proteasehemmere) HIV RNA-kvantitering innføres Nevirapin lanseres Kjemokinreceptorene erkjennes som co-receptorer Erkjennelse at viruset ikke utryddes fra pasienten med HAART Metabolske langtidsbivirkninger påvist Nysmitte med resistent virus påvist Resistenstesting innføres i rutine Fusjonshemmeren enfuvirtide lanseres 1981: 1982: 1983: 1983: Fase 1: Erkjennelse av ny sykdom AIDS-sykdommen definert Første norske AIDS-tilfelle Økende holdepunkter for smitte med sex og blod AIDS = Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome Fase 1: : Erkjennelse av ny sykdom 1982: AIDS-sykdommen definert 1983: Første norske AIDS-tilfelle 1983: Økende holdepunkter for smitte med sex og blod Fase 1: : Erkjennelse av ny sykdom 1982: AIDS-sykdommen definert 1983: Første norske AIDS-tilfelle 1983: Økende holdepunkter for smitte med sex og blod Uvisshet Angst Sensasjonslyst Hypoteser Spekulasjoner AIDS Mulige etiologiske faktorer Kjente infeksiøse agens Cytomegalovirus (CMV) Epstein-Barr-virus (EBV), dvs mononukleosevirus Farmaka Nitritter ("poppers") Narkotika Sæd-assosierte faktorer ("overdosering") Spermie-antigener Passasjære T-lymfocytter "Nye" virale agens Humant T-celle levkemi/lymfom-virus (HTLV) Lymfadenopati-assosiert virus (LAV) Cyclosporin-lignende mekanisme CyAIDS produsert av soppart Kombinasjon av flere av ovennevnte faktorer Mikrober fra det ytre verdensrom

2 Fase 2: Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert 1986: HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Fase 2: Viruset definitivt påvist Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert 1986: HIV-terminologien innføres B-celler CD4-molekylet påvist som receptor (produserer B-lymfocytt CD4 EF Antall CD4 T-celler i blod 1000 (produserer 800 B-celler 600 antistoffer) Infisert verts-celle Stimulator-celle immunglobulin- CD4 CD4 T-hjelper-celle B-lymfocytt Nedre normalgrense 400 Makrofag ( etecelle ) 200 CD8 T-drepe-celle 0 CD4 7 HIV virus 9 10 ÅR Alvorlige immunsviktkomplikasjoner T-regulator-celle EF 8 EF Makrofag ( etecelle ) CD8 CD4 T-regulator-celle antistoffer) Smittemåtene kartlagt Infisert verts-celle Stimulator-celle immunglobulin- T-hjelper-celle T-drepe-celle

3 Fase 2: Fase 2: Viruset definitivt påvist Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert Antistoff-test etablert 1986: HIV-terminologien innføres 1986: HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Smittemåtene kartlagt Smittefrykt Mediehysteri Fase 2: Fase 2: : Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Smittefrykt Mediehysteri Diskriminering av risikogrupper og HIV-positive 1986: Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Smittefrykt Mediehysteri Diskriminering av risikogrupper og HIV-positive Hard ideologisk debatt Terapeutisk hjelpeløshet

4 1987: 1989: 1989: 1989: 1991: 1994: 1995: Fase 3: AZT lanseres som første virksomme medikament Primær PCP-profylakse innføres DDI lanseres Virusresistens karakterisert DDC lanseres AZT-profylakse mor/barn-smitte Ny kunnskap om HIV-patogenesen Proteasehemmere taes i bruk Fase 4: HAART innføres (nukleosidanaloger proteasehemmere) HIV-måling i blod innføres Nevirapin lanseres Kjemokinreceptorene erkjennes som co-receptorer Fase 4: Fase 5: 1997 HAART HAART innføres (nukleosidanaloger proteasehemmere) HIV-måling i blod innføres Nevirapin lanseres 1997: 1998: 1999: Erkjennelse at viruset ikke utryddes fra pasienten med HAART Metabolske langtidsbivirkninger påvist Nysmitte med resistent virus påvist Highly Active AntiRetroviral Therapy Kjemokinreceptorene erkjennes som co-receptorer 2003: Resistenstesting innføres i rutine Enfuvirtide lanseres Sterk optimisme tildels eufori Fase 5: fase fase 1997: Erkjennelse at viruset ikke utryddes fra pasienten med HAART HIV RNA i plasma (kopier/ml) fase Deteksjonsgrense Eliminering? HIV RNA i plasma (kopier/ml) fase Blip Deteksjonsgrense Kryptisk virusreplikasjon Latent infeksjon i CD4 T-celler Eliminering? : 1999: 2003: Metabolske langtidsbivirkninger påvist Nysmitte med resistent virus påvist Resistenstesting innføres i rutine Enfuvirtide lanseres Frapperende og stadig bedre resultater av HAART Utprøvning av nye medikamenter EF Behandlingstid med HAART (mdr) EF Behandlingstid med HAART (mdr)

5 Modent virus Utviklingen av antiretrovirale medikamenter frem til i dag Antiretrovirale medikamenter - Hovedgrupper i dag Revers transkriptasehemmerhemmerhemmerhemmere Protease- Fusjons- Integrase- CCR5-antagonister Inngangshemmere Hivid Epivir Combivir Ziagen Emtriva Kivexa Intelence Nukleosid/ nukleotidanaloger (NRTI) Nonnukleosidanaloger (NNRTI) (PI) Retrovir Videx Zerit Rescriptor Stocrin Trizivir Fuzeon Aptivus Celsentri Edurant Zidovudin Nevirapin Saquinavir Enfuvirtide Raltegravir Maraviroc Didanosin Efavirenz Ritonavir (Zalcitabin) (Delavirdin) Indinavir Viramune Viracept Kaletra Isentress Atripla (Stavudin) Etravirin Nelfinavir Integrase Reverse transkriptasehemmere Proteasehemmere Nukleosidanaloger Nukleotidanaloger Nonnukleosidanaloger Proteasehemmere Fusjonshemmere Integrasehemmere CCR5-hemmere EF Invirase Norvir Crixivan Fortovase Agenerase Viread Telzir Prezista Reyataz Truvada Lamivudin Rilpirivin Amprenavir Abacavir Lopinavir/ ritonavir Emtricitabin Atazanavir Tenofovir Fosamprenavir Tipranavir Antiretroviral terapi (ART) Darunavir Alltid kombinasjonsterapi Forsterket effekt (synergisme) Forebyggelse av HIV-resistens Optimal vevspenetrasjon (NB! CNS) Hva er oppnådd? Sterk reduksjon av virusmengde i plasma Ofte ikke påvisbart virus etter terapi Økning av CD4-tall i blod, ofte dramatisk Betydelig bedring av sykdomstegn Ikke sjelden full symptomfrihet Forebyggelse av nye sykdomstegn og komplikasjoner Reduksjon av HIV-dødelighet Reduksjon av innleggelser pga HIV (men økt press på poliklinisk virksomhet) Nye aktuelle helsetilbud for HIV-pasienter Hjelp til å få barn (assistert befruktning) Mer aggressiv kreftbehandling Forsikring Organtransplantasjon The Lancet 2008,372:1373

6 Problemer med HAART Ikke alle svarer på behandling Behandlingssvikt kan inntreffe NB! Resistensutvikling Bivirkninger Interaksjoner med andre medikamenter Ressurskrevende (men lønnsomt!) R.B.Effros et al. CID 2008;47: Antall personer med HIV / AIDS i New ork City Menn år Menn >50 år Kvinner >50 år Kvinner år År for diagnose Menn Menn Menn >50 Kvinner Kvinner30-49 Kvinner >50 (B.Hasse et al. CID 2011;53:1130)

7 HIV / AIDS Immunsvikt Kronisk inflammasjon og immunologisk hyperaktivering AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome P.Aukrust et al. J Infec Disease 1999;179:74-82 Anti-oksidanter Toksiske oksidanter Anti-oksidanter Toksiske oksidanter PA.Holme et al. FASEB J 1998;12:79-89 NORMAL HIV / AIDS OKSDATIVT STRESS M.Battegay, L.Elzi. Swiss Med Wkly 2009;139:564-70

8 Illustrasjon v/e.finsberg Illustrasjon v/e.finsberg Illustrasjon v/e.finsberg Ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV-infeksjon HIV / AIDS Kronisk inflammasjon og immunologisk hyperaktivitet ved HIV-infeksjon Kardio-vaskular sykdom Cancer (ikke-aids-relatert) Aktiv også hos velbehandlede pasienter! Kognitive problemer / demens Osteopeni / osteoporose Nefropati Immunsvikt Kronisk inflammasjon og immunologisk hyperaktivering Viktig i patogenesen ved ikke-immunsviktrelaterte sykdomskomplikasjoner! Diabetes II Leversykdom Frailty AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome AIDS = Acquired inflammation disease syndrome HIV HIV HIV Tarm med bakterier GI tractus CD4-celler Lymfocytt produksjon Thymus Tarm med bakterier GI tractus Skade Antigen stim. TAT Lymfocytt produksjon Skade Proinflammatoriske cytokiner Thymus Tarm med bakterier GI tractus Skade Antigen stim. TAT Lymfocytt produksjon Skade Proinflammatoriske cytokiner Thymus = infeksjon Immunsvikt Mikrobiell translokasjon (LPS etc.) = aktivering/inflammasjon = infeksjon CMV etc. Immunsvikt Mikrobiell translokasjon (LPS etc.) = aktivering/inflammasjon = infeksjon Proinflammatoriske cytokiner Inflammasjon CMVetc. Immunsvikt Opportunistiske infeksjoner og maligne sykdommer Opportunistiske infeksjoner og maligne sykdommer Ikke-immunsvikt-relaterte komplikasjoner Opportunistiske infeksjoner og maligne sykdommer Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon Increased risk of AMI in HIV- infection Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 VA.Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:

9 Higher rates of MI in HIV-infected versus HIV-uninfected patients Rates per 1000 person-yrs MI rates by age group in HIV-infected and HIV-uninfected patients HIV-infected patients HIV-uninfected patients Adapted from Triant VA, et al. J Clin Endocrin Metab 2007;92: Age group (yrs) n=1,048, Increased risk of AMI in HIV infection Relationship to age VA.Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 Dyslipidemi ved HIV- infeksjon Økende ikk-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon ART-Naive Post-ART ART Interruption Total cholesterol LDL cholesterol HDL cholesterol Triglycerider Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Triant, JCEM 2007;92: Hadigan, CID 2001;32;130-9 Worm, CROI 2010 Riddler, JAMA 2003;289: Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med Infiserte lymfocytter og makrofager i CSF og meninger HANDs HIV-associated neurocognitive disorders 4. Parenchyminflammasjon (bl.a. cytokiner, oksydativt stress), synapseskader, nevronskade 30%: ANI Asymptomatic neurocognitive impairment 20-30%: MND Minor neurocognitive disorder 2. i perivaskulære makrofager 2-8%: HAD HIV-associated dementia 1. Innvandring av aktiverte, infiserte monocytter BM Ances, RJ Ellis. Seminars in Neurology 2007;27:86-92

10 SSF/EF 2011 Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon FEMALES Fracture prevalence according to HIV status in women Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter o Population-based study o 8,525 HIV-infected patients Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 VA Triant et al. JCEM 2008;93: o 2,208,792 non HIV-infected patients Overall comparison p= n=1,236, Fracture prevalence/100 persons Age (years) Fracture prevalence is significantly higher in patients with HIV (p=0.002) HIV HIV- Adapted from Triant VA, et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93: MALES Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon Ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV-infeksjon Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Kardio-vaskular sykdom Cancer (ikke-aids-relatert) Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Kognitive problemer / demens Osteopeni / osteoporose Nefropati VA Triant et al. JCEM 2008;93: Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 Diabetes II Leversykdom Frailty Aldringsprosessen Hyppige sykdomsproblemer og komplikasjoner Benmarg: Nedsatt funksjon bl.a.redusert IL-7 produksjon Makrofager: Økt produksjon av pro-inflammatoriske cytokiner Nedsatt antimikrobiell funksjon Svekket immunforsvar B-celler og T-celler Kardiovaskulær sykdom Cancer Kognitive problemer / demens Osteopeni / osteoporose Nefropati Diabetes II Frailty Thymus: Atrofi Nedsatt produksjon av naive CD4 T-celler GALT: Svekket mucosaforsvar Mikrobiell translokasjon CD4 T-celler: Gradvis destruksjon, særlig av naive celler Nedsatt funksjon CD8 T-celler: Nedsatt antall og funksjon Økt produksjon av proinflammatoriske cytokiner Immunorganer Celle-mediert, adaptiv immunitet Innate immunitet Humoral, adaptiv immunitet Nøytrofile: Nedsatt antimikrobiell funksjon DCs: Nedsatt funksjon NK-celler: Nedsatt funksjon B-lymfocytter: Nedsatt funksjon Aktivering Antistoffer: Økt produksjon av inferiøre antistoffer

11 HIV-infeksjon Fysiologisk aldring CD4-tall HIV-replikasjon Subkliniske Dysbalanse infeksjoner Proinflamm./anti-inflamm. cytokiner Bakteriell translokasjon HIV-proteiner (GI-traktus, LPS) (gp120,nef,tat) Overvekt Røyking Reaktivering av virus ART? Endokrine forandringer (f.eks CMV, EBV) Inflammasjon Inflammasjon Immunaktivering Inflamm-ageing Defekt og dysregulert T-celle og B-celle-system Hjerte / kar-sykdom Cancer (non-aids) Kognitiv affeksjon/demens Osteopeni / osteoporose Diabetes II Nefropati Generell fysisk svekkelse ( frailty ) Leversykdom Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre-og leverfunksjon Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig Antiretroviral terapi hos eldre Bedre compliance Sjeldnere virologisk svikt Langsommere stigning av CD4-tall Mindre fullstendig immunologisk rekonstitusjon Enda viktigere med god CNS-penetrasjon av medikamentene? Raskere progresjon til død NC Casau Clin Infec Dis 2005;41: JB Kirk. JAGS 2009;57: Earlier Treatment Recommended Regardless of CD4 Count Condition DHHS IAS EACS Symptomatic/AIDS Recommended Recommended Recommended HBV (if treatment indicated) Recommended Recommended Recommended HIV nephropathy Recommended Recommended Recommended Pregnancy Recommended Recommended Consider HIV-1 RNA > 100,000 c/ml Consider Recommended Consider CD4 decline > cells/mm 3 per year Consider Recommended Consider HCV Recommended Recommended Age Recommended (>60) Consider (>50) High CV risk Recommended Consider Malignancy Risk for secondary HIV transmission is high Recommended Consider Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Kan påvirke tidspunkt for behandlingsstart med ART Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre-og leverfunksjon Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig US Department of Health and Human Services Guidelines; Revised December 1, Available at: Thompson MA, et al. JAMA 2010;304(3): ;

12 Earlier Treatment Recommended Regardless of CD4 Count Condition DHHS IAS EACS Symptomatic/AIDS Recommended Recommended Recommended HBV(if treatment indicated) Recommended Recommended Recommended HIV nephropathy Recommended Recommended Recommended Pregnancy Recommended Recommended Consider HIV-1 RNA > 100,000 c/ml Consider Recommended Consider CD4 decline > cells/mm 3 per year Consider Recommended Consider HCV Recommended Recommended Indikasjoner for bentetthetsmåling hos HIV-pasienter >50 år Postmenopausale kvinner Fraktur Age Recommended (>60) Consider (>50) High CV risk Recommended Consider Malignancy Consider Risk for secondary HIV Recommended transmission is high Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre- og leverfunksjon Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig B.Hasse et al. CID 2011;53:1130 Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre-og leverfunksjon Kompetanseheving! Fastleger Sykehjemspersonell Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig De tre hovedfasene i HIV / AIDS-behandling I. Før Behandling av opportunistiske infeksjoner og AIDSrelaterte maligne sykdommer II. Fra 1996 til i dag: Antiretroviral terapi med fokus på maksimal HIVsuppresjon og bedring av immundefekt III. Fra i dag: Mål som I og II, men i tillegg økende fokus på ikkeimmunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner Anti-inflammatorisk terapi? Nye muligheter for HIV-terapi i årene fremover Nye og bedre midler i eksisterende medikamentgrupper Antiretrovirale midler med nye angrepspunkter Immunterapi Genterapi

13 HIV-forebyggelse Muligheter Behandling av HIV-infeksjon Definisjoner Adferd! ("safe sex" osv) HIV-medikamenter Posteksposisjon (etter smittemulighet) Preeksposisjon (før smittemulighet) Sterk økt bruk av HAART ("test and treat") Medikamenter til lokal anvendelse (genitalia) Omskjæring (menn) Vaksine? Suppressiv (undertrykkende) terapi : Klinisk virologisk og immunologisk remisjon under vedvarende terapi Viruset er ikke eliminert! Kurativ (helbredende) terapi : Total eliminasjon av HIV med klinisk og immunologisk remisjon etter permanent seponering av terapi Behandling av HIV-infeksjon Definisjoner Helbredende behandling av HIV-infeksjon Utfordringene Suppressiv (undertrykkende) terapi : Klinisk virologisk og immunologisk remisjon under vedvarende terapi Viruset er ikke eliminert! Kurativ (helbredende) terapi : Total eliminasjon av HIV med klinisk og immunologisk remisjon etter permanent seponering av terapi Anatomiske gjemmesteder for HIV F.eks. hjerne, genitalia Latent infeksjon (særlig T-celler) Helbredende behandling av HIV-infeksjon Utfordringene Anatomiske gjemmesteder for HIV F.eks. hjerne, genitalia Revers transkripsjon CD4 T celle CD4 Hvilende CD4-T-celle Aktivering av hvilende HIV-virus Latent infeksjon (særlig T-celler) Provirus DNA Latent infeksjon Kun provirus Ingen virusreplikasjon Ingen celleskade Kromosomalt DNA Produktiv infeksjon Virusreplikasjon Celledød Hvilende HIV-virus EF Latent HIV-infeksjon Aktiv HIV-infeksjon

14 Nevrokognitiv dysfunksjon Cardiovaskulær sykdom Redusert benmineraltetthet Nedsatt nyrefunksjon Cancer Nevrokognitiv dysfunksjon Cardiovaskulær sykdom Redusert benmineraltetthet Nedsatt nyrefunksjon Cancer NC Casau Clin Infec Dis 2005;41: SSF/elf Indikasjoner for bentetthetsmåling hos HIV-pasienter >50 år Postmenopausale kvinner Fraktur TM Rickabaugh, BD Jamieson. J Am Geriatr Soc 2009;57:

15 Adapted from Triant V, et al., 18th IAC 2010, Vienna, Austria. Poster WEPE0130. Indikasjoner for bentetthetsmåling hos HIV-pasienter >50 år Postmenopausale kvinner Fraktur JB Kirk. JAGS 2009;57: Odds Ratios and 95% CIs for acute MI with different ARVs DDI D4T ABC 3TC AZT TDF FTC NVP EFV SQV NFV IDV LPV/r RTV ATV For each medication from top to bottom, models are additively adjusted for: o Age, gender and ethnicity o ARV medications significant in univariate analyses with > 25% concurrent use o HTN, DM, dyslipidemia and CKD o CD4, HIV viral load In model 4, medications significantly associated with AMI included: - Indinavir (OR 1.93, 95% CI , p = 0.04) - Nelfinavir (OR 1.75, 95% CI , p = 0.04) - Didanosine (OR 1.74, 95% CI , p = 0.05)

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave 2010 Tilpasset fra første engelske utgave 2009 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne ressursen

Detaljer

Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner

Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner Mønsterpraksis for kvinner behandling av hivpositive kvinner Professor Walmsley er professor i medisin på avdeling for infeksjonssykdommer ved Toronto Hospital, Ontario, Canada. Hun er assisterende direktør

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Nr. 3&4, 2012-18. årgang

Nr. 3&4, 2012-18. årgang Nr. 3&4, 2012-18. årgang MEDLEMSBLAD FOR NORSK FORENING FOR INFEKSJONSMEDISIN Side 3 -pest-posten REDAKSJONEN - Ansvarlig redaktør : Arild Mæland Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene.

Se også preparatomtalen til peginterferon alfa-2b eller interferon alfa-2b for informasjon om forskrivning av disse produktene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se

Detaljer

25 år med hiv og aids

25 år med hiv og aids NUMMER 4 2006 20. ÅRGANG F O L K E H E L S E I N S T I T U T T E T Resistens 25 år med hiv og aids Menn som har sex med menn: Sårbare for hiv tema:resistens Aids-info Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Triumeq «ViiV Healthcare»

Triumeq «ViiV Healthcare» C Triumeq «ViiV Healthcare» Antiviralt middel. ATC-nr.: J05A R13 TABLETTER, filmdrasjerte 50/600/300 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 50 mg, abakavirsulfat tilsv. abakavir 600 mg, lamivudin 300 mg,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ribavirin BioPartners 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Ribavirin BioPartners filmdrasjerte tablett inneholder

Detaljer

TIDLIGERE GITTE EKSAMENSOPPGAVER I SYKDOM OG HELSE I AFRIKA (AFR1003/AFR6007)

TIDLIGERE GITTE EKSAMENSOPPGAVER I SYKDOM OG HELSE I AFRIKA (AFR1003/AFR6007) TIDLIGERE GITTE EKSAMENSOPPGAVER I SYKDOM OG HELSE I AFRIKA (AFR1003/AFR6007) Totalt antall poeng er 100. Det kreves 65 poeng for å bestå eksamen. Våren 2007: Barns helse Oppgave 1 (15 poeng) Det er mange

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

INNHOLD 13. SEKSJON I Introduksjon

INNHOLD 13. SEKSJON I Introduksjon INNHOLD 13 SEKSJON I Introduksjon 14 SEKSJON I, INTRODUKSJON KAPITTEL 1 Innledningen til immunologien. En oversikt TEMA Medfødt og ervervet infeksjonsforsvar danner kroppens forsvar mot mikrorganismer.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN IntronA 3 millioner IE/0,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass med injeksjonsvæske

Detaljer

Tusen takk til Eva Gjengedal ved Universitetet i Bergen, for din veiledning i metode som har vært helt uunnværlig for denne oppgaven.

Tusen takk til Eva Gjengedal ved Universitetet i Bergen, for din veiledning i metode som har vært helt uunnværlig for denne oppgaven. Humant papillomavirus (HPV)-vaksine til norske jenter. en studie på hvordan å få en vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Meryl Sønderby Lillenes Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Detaljer

Hva gjør WHO og hjelpeorganisasjoner for å bekjempe forfalskede og substandard legemidler i utviklingsland?

Hva gjør WHO og hjelpeorganisasjoner for å bekjempe forfalskede og substandard legemidler i utviklingsland? Hva gjør WHO og hjelpeorganisasjoner for å bekjempe forfalskede og substandard legemidler i utviklingsland? Hilde Eine Steinsland Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd:

Detaljer

Hvorfor øker forekomsten av allergi og astma?

Hvorfor øker forekomsten av allergi og astma? Hvorfor øker forekomsten av allergi og astma? PER BRANDTZÆG Forekomsten av allergi og astma viste en dramatisk økning i den vestlige verden mot slutten av 1900-tallet (1,2). I tillegg til personlig belastning

Detaljer

Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C.

Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C. Mars 2014 Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C. Norsk Forening for Infeksjonsmedisin og Norsk Gastroenterologisk Forening i Den norske Legeforening. 1 Arbeidsutvalget: Kristian Bjøro,

Detaljer

Psyke og periodontal helse

Psyke og periodontal helse Psyke og periodontal helse torbjørn jarle breivik Forholdet mellom kropp og sjel, og mellom hjerne og sinn, er av de eldste og mest fundamentale mysterier. Observante tannleger har for eksempel gjennom

Detaljer

Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS

Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS Årgang 21 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2014 Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS Retningslinjer for håndtering av akutt leversvikt, s. 24 Digestive Disease Week 2014 Chicago,

Detaljer

Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne)

Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne) Immundefekter! Einar K. Kristoffersen Avd for immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland Universitetssykehus Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI

Detaljer

Reumadagarne 2015 Tyløsand

Reumadagarne 2015 Tyløsand Fysisk aktivitet som behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar Reumadagarne 2015 Tyløsand Inflammatorisk revmatisk sykdom Diakonhjemmet Sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Inne i bladet: Årgang 9, no 1. Mars 2003

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Inne i bladet: Årgang 9, no 1. Mars 2003 .Nefrologisk forum. Årgang 9, no 1 Mars 2003 "Noen av de riktige personene forbereder nå vårmøtet i Tønsberg 8.-11. mai. Det har vært en glede å følge forberedelsene, og j eg tror jeg kan love et meget

Detaljer

Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D)

Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D) Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D) Haakon E. Meyer Professor, dr.med. Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt 2009 Vitamin D er nødvendig for normal beinmetabolisme.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010. Stavanger Universitetssykehus

Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010. Stavanger Universitetssykehus Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010 Stavanger Universitetssykehus NOVARTIS NORGE AS Postboks 237 Økern 0510 OSLO Tlf. 23 05 20 00 Faks. 23 05 20 01 www.novartis.no ID-kode: 5942/03.2010

Detaljer