Kommunale akutt-hjelp døgnsenger veien videre. Espen Storeheier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale akutt-hjelp døgnsenger veien videre. Espen Storeheier 110615"

Transkript

1 Kommunale akutt-hjelp døgnsenger veien videre Espen Storeheier

2

3 innbyggere: Askim: Eidsberg: Spydeberg: Trøgstad: Hobøl: Skiptvet: Marker: 3 587

4 Historien I 2009 mottok kommunene i Indre Østfold 1 million kroner fra HSØ for å utrede et interkommunalt samarbeid rundt palliativ enhet i Askim, samt andre mulige helsesamarbeid i regionen. Pengene ble gitt via SØ som var en av deltakerne i prosjektet. Samhandlingsprosjektet Indre Østfold (IØ) og Sykehuset Østfold (SØ) startet samtidig med lanseringen av Samhandlingsreformen (St.meld. 47, ). «Rett behandling - på rett sted - til rett tid» Reformen tok for seg ulike modeller for økonomi og helsesamarbeid med tanke på å styre helsevesenet i en bærekraftig retning. En av reformens ideer var å etablere lokalmedisinske sentra. Et lokalmedisinsk senter ble beskrevet som et helsetilbud med forsterkede tjenester, utviklet i et forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten og gjerne med deltakelse fra private og frivillige aktører. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ ble lagt ned 30. september 2012, idet Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS ble etablert som selskap. Helsehuset vil bli et senter for videreutvikling av det gode samarbeidet kommunene og sykehuset imellom. 6/16/2015 Footer Text 4

5 Representantskapet Styret i Helsehuset

6 FOLKEHELSELOVEN Helseovervåkning Helseoversikt Forebygge! Folkehelse Friskliv Faktorer i miljøet som Påvirker helsen Tilsyn «Barnas HMS» (skoler og barnehager) En rekke Forskrifter innen MHV 19 Klage Forebygge ulykker Røykeloven Utjevning av sosiale Forskjeller Kost og ernæring

7 Samarbeid siden 1996 mellom Indrekommunene. Bemanning : 1 spl+ 1 skr : 2 spl + 1 skr eller 3 spl : 2 spl : akuttlege : legevaktslege 1 og akuttlege. Legevakten

8 KAD. 12 sengeplasser. 7 KAD og 5 USK: 2 enerom, 2 st. tre sengsrom og et firesengsrom Bemanning: Dag: 4 hvorav minst 3 sykepleiere Kveld: 3 hvorav 2 sykepleiere Natt: 2 sykepleier Legebemanning: : 1 lege : 1 lege Legens oppgaver: KAD avd. lege Akuttlege Støtte legevakt Rykke ut på rødrespons Ambulerendelege

9 Diagnostiske verktøy. Legevakten: EKG Lab Hb CRP Glu Bactus U stix HCG Strep Diff. (D-dimer) KAD: EKG Lab Hb, Glu INR Na, K, Cl og Kreat ALAT, bili, amylase CRP U-stix Blodgass UL

10 Øyeblikkelig hjelp døgnplasser Askim Telefon: Aktuelle pasienter for eksempel: Akutt forverring av kjente tilstander Infeksjon-f.eks. pneumoni, urinveisinfeksjon Dehydrering Smerteproblematikk (kjent årsak) Fall uten brudd Behandling av høy INR Diaré eller obstipasjon Etter konf. med sykehuslege: Brystsmerter, Kols og magesmerter. Forutsetninger for innleggelse: Tilsett av lege samme dag >16 år Tentativ diagnose og funksjonsnivå. Forslag til behandlingsregime foreligger ved innleggelse. Kun fastlege, legevaktslege og sykehjemslege kan legge inn. Må ringe avdelingen på forhånd og må medbringe nødvendig innleggelsesdokumenter. Liggetid: Inntil 3 døgn.

11 Pasientens behandlingsløp Sykehus Legevakt Observasjon Døgntilbud Ø- hjelp Etterbehandling vurdering Rehabilitering Hjem/kommunehelsetjenesten Flyt og fleksibilitet i Helsehuset

12 LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS Østfold sykehusområde: innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus LMS LMS Korte avstander, men Askim Fredrikstad 66 km

13 Risikovurdering riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger Konsekvens Kontinuitet Sykehuslegene har ikke og kompetanse tillit til tilbudet LEGE Mangelfulle opplysninger om pasienten (IKT) Fastlegene har ikke tillit til tilbudet Kontinuitet og kompetanse SYKEPL Sannsynlighet 3 2 Pasientene Manglende lab har ikke tillit og radiologi til tilbudet 1

14 Retningslinje 4 øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 1 Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen som er kvalitativt like godt eller bedre enn eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten. Redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten ved at hele eller deler av pasientforløpet foregår i kommunen. 2 Bakgrunn 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer (Helse- og omsorgstjenesteloven). Her pålegges kommunene et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbases jf 3-5. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012 og tilbudet skal innfases gradvis fram mot Helsedirektoratet utgir veiledningsmateriale for Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Retningslinje 4 i den lokale samarbeidsavtalen planlegges revidert minimum årlig. Mindre endringer på bakgrunn av klinisk erfaring kan vedtas i Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgnopphold uten behandling i ADMS. ADMS orienteres om endringene i form av referat. 3 Virkeområde og økonomi Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen (helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 og 3-1). Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg til. Vilkåret for å utløse tilskudd til drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud er at den aktuelle kommunen har fått innvilget sin søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet og at tilbudet er etablert. Dette skjer på basis av inngått avtale mellom kommunen og sykehuset. For perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015 vil helseforetaket overføre tilskudd til de respektive kommunene i henhold til beregningsgrunnlaget. Overføringene til kommunene gjennomføres fire ganger årlig, avstemt med de statlige overføringene. Kommuner som samarbeider om ø-hjelp døgntilbud sørger for egne forpliktende avtaler om det økonomiske oppgjøret seg i mellom. 4 Dagens øyeblikkelig hjelp tilbud i Østfold Det er planlagt 39,5 øyeblikkelig hjelp døgnplasser i Østfold. Helsedirektoratet har estimert et behov for 38,64 senger. 27,5 senger er tatt i bruk i pr (vedlegg 1). 5 Organisering, faglig forsvarlighet og kvalitet 5.1 Organisering og bemanning Kommunens ansvar: Kommunene er ansvarlig for organisering og drift av tilbudet, herunder: Forsvarlig bemanning med observasjons-, vurderings- og behandlingskompetanse, inkl. sykepleier 24t/ døgn Beskrivelse av legens funksjon, ansvarsområde og tilstedeværelse/ tilgjengelighet (vedlegg 2) Prosedyre for mottak av pasient som sikrer rask vurdering og oppfølging Prosedyrekunnskap og kunnskap om bruk av medisinsk utstyr Plan for nødvendig opplæring av personell, undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening samarbeid mellom partene. Dette er beskrevet i retningslinje 7, 11 og 14 Opplæring i ALERT med bruk av MEWS til alt medisinsk personell SØs ansvar: Legge til rette for at kompetent personell i SØ er tilgjengelig for konferering hele døgnet Diagnostisk bistand, muligheter for billeddiagnostikk og laboratorieprøver uten å bli registrert som innlagt i sykehuset (<5t) Råd, veiledning og evt. utrykning fra ambulante team Hospitering og årlige fagkurs for fastleger og andre faggrupper Koordinering av undervisningstilbud i HLR og ALERT ALERT: Acute life threatening events recognition and treatment MEWS: Modified early warning score registrering av respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthetsnivå HLR: Hjerte lungeredning

15

16 Belegg for KAD: Beleggsprosent Gj.snitt liggedøgn JAN FEB MARS APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 117,5 93,3 106,9 100,9 3,9 3,3 3,1 3,3

17 Antall Opphold Fredrikstad Halden Indre Moss Sarpsborg Totalsum Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars Totalsum

18 Rate per innbygger Fredrikstad Halden Indre Moss Sarpsborg Totalsum Januar 2,9 12,9 12,5 6,1 2,5 6,3 Februar 1,9 11,0 8,7 5,8 2,0 4,9 Mars 3,6 10,7 9,3 4,0 2,3 5,2 April 5,6 11,0 7,7 5,6 2,8 6,0 Mai 4,5 9,0 7,7 7,7 2,1 5,7 Juni 4,1 6,8 10,7 6,0 2,8 5,7 Juli 7,5 8,1 10,5 6,8 2,8 6,9 August 6,4 8,4 7,5 5,1 3,3 5,9 September 5,1 5,5 10,9 5,3 3,3 5,8 Oktober 5,3 6,8 14,8 7,0 2,1 6,8 November 6,1 7,1 10,5 7,0 3,4 6,6 Desember 6,6 9,4 13,3 5,8 3,6 7, Januar 5,6 9,7 12,9 7,0 4,1 7,3 Februar 6,3 7,8 10,3 7,2 5,1 7,1 Mars 5,8 6,5 12,7 6,5 3,4 6,7 Totalsum

19

20 Henvist av Radetiketter Fredrikstad Halden Indre Moss Sarpsborg Totalsum Legevakt 58 % 50 % 37 % 53 % 65 % 51 % Fastlege 39 % 45 % 57 % 45 % 31 % 45 % Annet 1 % 4 % 4 % 1 % 1 % 2 % Kommunal institusjon 1 % 0 % 2 % 0 % 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % Line brekke 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

21 Utskrevet til Fredrikstad Halden Indre Moss Sarpsborg Totalsum 3,5 % 1,4 % 0,6 % 0,8 % 0,0 % 1,4 % Død 0,0 % 2,7 % 1,1 % 0,0 % 1,3 % 0,9 % Hjemmet 22,0 % 27,0 % 51,7 % 46,6 % 27,3 % 37,2 % Hjemmet med hjemmesykepleie 38,3 % 21,6 % 10,1 % 18,6 % 39,0 % 23,8 % Kommunal korttidsplass 17,7 % 24,3 % 16,3 % 21,2 % 16,9 % 18,7 % Kommunal langtidsplass 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % opptreningssenter 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % Sykehus 17,0 % 21,6 % 20,2 % 12,7 % 15,6 % 17,5 % Totalsum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

22 Svangerskap, fødsel, familieplanlegging 0 % Psykososiale og sosiale problemer 0 % Psykisk 3 % Nervesystemet 3 % Diagnosegrupper Urinveier 10 % Øre 0 % 0 % Allmenn og uspesifisert 8 % Blod, bloddannende organer og immunsystem 3 % Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 12 % Muskel-skjelett-systemet 16 % Fordøyelsessystemet 11 % Mannlige kjønnsorganer 0 % Hud 3 % Hjerte-karsystemet 3 % Luftveier 26 % Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryst) 0 %

23 Indrekommuner

24 Suksess kriterier Tidlig og god planlegging God samhandling mellom sekundær- og primærhelsetjenesten Tidlig involvering av fastleger for å bygge tillitt Tydelig og tidlig involvering av kommuneoverlege Legedekning, lege til lege kontakt, IKKE legg dette på legevaktslege Sykepleier- og legekompetanse Få innbyggernes tillitt.

25 Framtidsutfordringer - internt Kompetanse hos leger og sykepleiere Rekrutering av leger (ikke tellende tjeneste for leger i spesialisering) Pasientsikkerhet: kvalitet på behandling kvalitetsregistreringer ( like bra eller bedre..) Kvalitet på medisinsk behandling Ikke forsinking til spes. kompetanse/behandling Kommuneøkonomi Observasjons-systemer jf. ALERT

26 Framtidsutfordringer - eksternt Grenseoppgang primær/sekundær helsetjenesten Pasientflyt til rette nivå: Sykehus KAD Fortsatt god samhandling dynamisk krevende prosess Finansiering kompetansekrav vs. økonomi Rus/psykiatri IKT Avklare pasienten med sikre raske pasientforløp i sekundærhelsetjenesten. Tillitt/gjennomslag «inn» i spesialisthelsetjenesten

27 o/pagefiles/176629/ %20kad%20veileder _korr.pdf

28 Deltagere Anders Svensson Straumsjøen Bjørn Sletvold Oslo Johanna Westin Røros Ståle Sagabråten Nesbyen Thor Asbjørn Løken Moss Kristian A. Simonsen Nordhordland Silje Foldøy Furu Bergen Espen Storeheier Rakkestad

29 Kompetansekrav til KAD-lege «KAD er allmennmedisin. Kommunehelsetjenesten (kurative del) høyeste kompetanse er spesialist i allmennmedisin og leger som jobber i KAD bør ha denne kompetansen»

30 Fastleges rolle Legevaktens rolle «Det er med andre ord svært viktig at fastleger har god kjennskap og tillit til KAD for at ordningen skal bli vellykket» «Planlagte tilsynsoppgaver i KAD (legevurdering etter innkomst, visitt, oppfølging og utskrivningsarbeid) er ikke en lovmessig del av legevaktsforpliktelsen»

31 Suksesskriterier «god planlegging fra starten av der alle involverte yrkesgrupper og instanser er med spesielt viktig er involveringen av fastlegene. lege til lege konferanse....god lege bemanning»

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl Per G. Weydahl LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus Korte avstander, men Askim Fredrikstad

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommuner

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 Søknad om samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. 1. oktober 2014 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE GRANE KOMMUNE PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Grane- Vefsn- og Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen -1. jan. 2011

Detaljer

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell Prosjektperiode 18.10.12 16.06.13 Sluttrapport juni 2013 På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer