Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester"

Transkript

1 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Erfaringskonferanse, Gardermoen, 4. juni 2014

2 «Kommunene villedes til å bygge ut alt for mange KAD-senger i forhold til behovet med tilhørende store kostnader Og faren øker for at pasienter som egentlig hadde trengt et sykehusopphold blir behandlet på for lavt kompetanse- og bemanningsnivå.» (Overlege Torgeir Bruun Wyller, fra innlegg i Dagens Medisin 13/3-2014) «Tilbod som skal være robuste over tid krev ein viss storleik og eit visst pasientgrunnlag» (Rapport fra FM i Hordaland basert på intervju med 11 vertskommuner i regionen) «Fortrinn ved å starte opp alene er kortere transport, bedre og mer helhetlig kjennskap til pasientene og mulighet til å opprettholde og styrke medisinskfaglig kompetanse lokalt.» (Tilbakemelding fra en kommune) «Den som tror at det å være liten ikke kan gi innflytelse, har aldri ligget i telt med en mygg» (Vennesla kommune, fra presentasjon av status for ø-hjelptilbudet i kommunen) 2

3 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Formål Gi tjenester nærmere der pasienten bor. Skal være bedre eller like godt for pasientene, som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Avlaste øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus. 3

4 Hvor langt var vi kommet ved utgangen av 2013? 204 kommuner hadde fått tilskudd 47 prosent av alle landets kommuner var i gang regional variasjon fra 51,2 pst i region midt-norge til 37,9 pst i region nord 75 pst av kommunene organiserer tilbudet sitt gjennom interkommunalt samarbeid de interkommunale samarbeidene varierer fra to til tolv kommuner interkommunale samarbeid innebærer ofte at en middels eller stor kommune der tilbudet lokaliseres samarbeider med en eller flere mindre kommuner I alt 339 døgnplasser i drift ved utgangen av 2013 godt over halvveis iht det nasjonale estimatet på 658 døgnplasser totalt 4

5 Hva er status nå? Det er utbetalt tilskudd til 36 kommuner som søkte i 2013 men ikke fikk tilskudd. Frist for nye søknader i 2014 var 1. mars. Ved fristens utløp har det kommet søknader fra 40 nye kommuner dette er langt færre enn foregående år. Ved utgangen av 2014 kan potensielt da 280 kommuner ha etablert et tilbud. 148 kommuner må etablere tilbud neste år hvis ordningen skal være landsdekkende ved utgangen av

6 Noen nøkkeltall 66 prosent av henvisningene kommer fra legevaktslege 23 prosent er henvist fra fastlege 31 prosent av henvisningene skjer innenfor normal arbeidstid 69 prosent skjer på kveld, natt og helg/høytidsdager 25 prosent av pasientene er under 67 år 91 prosent av pasienten blir lagt inn fra hjemmet 80 prosent av pasientene har liggetid på tre døgn eller kortere. 6

7 Årsak til innleggelse Årsak til innleggelse - ICPC-2 diagnose (n= 4096) R Luftveier A Allmenn og uspesifisert L Muskel-skjelett-systemet D Fordøyelsessystemet U Urinveier T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold K Hjerte-karsystemet P Psykisk N Nervesystemet B Blod, bloddannende organer og immunsystem Z Psykososiale og sosiale problemer S Hud 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 7

8 «Avlaste akuttinnleggelser i sykehus»? Vekst i akuttinnleggelser i sykehus for medisinske diagnoser fram til Tendens til utflating fra 2012, for akuttopphold uansett varighet. Tydeligst endring for pasienter over 80 år (Rapport IS-2138 Helsedirektoratet: Samhandlingsstatistikk ) «Vi observerer en viss reduksjon (3-10%) i sykehusinnleggelser for denne aldersgruppen i kommuner med KAD». (Professor Terje Hagen, UiO på KS-konferanse 9. januar 2014) 8

9 Kommunal akutt døgnenhet i Oslo (Aker): Jevn økning av belegget, det er per dags dato tilnærmet 100 prosent belegg. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Vennesla kommune: Dekningsgrad 36,2 prosent 9

10 Hva forventer vi at skal skje? Formålet med ø-hjelp døgntilbudet er å avlaste akuttinnleggelser i sykehuset. For tidlig å gjøre omfattende analyser av effekt før flere kommuner har hatt tilbudet i drift over lenger tid. Men: Hva forventer vi egentlig skal skje? Felles forventning / felles målbilde: utvikling i demografi, helsetilstand og innsatser på øvrige tjenesteområder vil påvirke behovet for akutte helsetjenester både lokalt og regionalt. en vurdering av måloppnåelse bør først og fremst gjøres ut fra det målbildet som partene har, på bakgrunn av et felles arbeid med kartlegginger og prognoser. 10

11 Alle kommuner som har startet opp tilbudet skal rapportere på nytt høsten 2014 (for aktivitet i perioden 1. sept aug 2014): Hvor tilbudet er lokalisert. Antall plasser i drift ved utgangen av rapporteringsperioden. Om tilbudet er fullt utbygd ved utgangen av rapporteringsperioden. Interkommunalt samarbeid, hvilke kommuner som inngår i samarbeidet. Antall innleggelser i perioden etter hvor pasienten kommer fra (hjemmet, kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten). Antall innleggelser i perioden etter hvem som har henvist pasientene (legevaktslege, fastlege, annen lege i kommunen, lege i akuttmottak eller spesialisthelsetjenesten). Antall innleggelser i perioden etter tid på døgnet pasienten legges inn. Antall pasienter etter kjønn og alder. Antall innleggelser i perioden fordelt på innleggelsesdiagnose (ICPC-2). Antall innleggelser i perioden etter varighet på oppholdet. Antall innleggelser i perioden etter hvor pasienten skrives ut til (hjemmet, kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten). 11

12 Hvilke erfaringer har helsepersonellet? Deloitte undersøkelse høsten 2013, på oppdrag fra Helsedirektoratet intervjuet personell ved 16 ø-hjelp tilbud. Helsefaglig eierskap og forankring og kontinuerlig informasjon til innbyggere og helsepersonellet i kommunen, er viktige faktorer for at tilbudet skal bli brukt. Aktørene som blir berørt av ØHD i kommunene må også få en sentral rolle i planleggingsprosessen. Det gjelder i første rekke de som har nøkkelrolle i vurderingen om pasientene skal innlegges i sykehus eller i ØHD. Helsepersonellet i tilbudene forteller at pasientene gir gode tilbakemeldinger på ordningen. Opplever det positivt å bli behandlet i nærheten av hjemmet i stedet for å bli sendt til sykehus. Helsepersonellet mener at tilbudet er forsvarlig og at pasienten blir godt ivaretatt. 12

13 13

14 Helsepersonellets erfaringer, forts. Kun noen få ØHD-tilbud har døgnkontinuerlig legebemanning de fleste ØHD-tilbudene baserer seg på legevakten enten om kvelden og natten eller i helgene noen kommuner har avtalt planlagt tilsyn av legevakt, mens andre tilkaller legevakten etter behov flere kommuner oppgir at de har gjort endringer i ØHD-tilbudet for å sikre daglig legevisitt eller planlegger å gjøre dette. Undersøkelsen viser at legebemanningen, henvisnings- og innleggelsesrutiner og informasjonsutveksling kan være områder hvor det er behov for en gjennomgang av organisering og rutiner. 14

15 asjoner/kommunenes-plikt-tiloyeblikkelig-hjelp-dognoppholdveiledningsmateriell/publikasjoner/veile dningsmateriell-kommunenes-plikt-til-ohjelp-2rev.pdf 15

16 Revisjon av veiledningsmateriellet endring på bakgrunn av erfaring og kunnskap Definere hvordan begrepet «øyeblikkelig hjelp» skal forstås i denne sammenhengen: Situasjoner der det oppstår akutt behov for undersøkelse og behandling, blant annet for å gjenopprette eller vedlikeholde vitale funksjoner, for å forhindre eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom, eller for å gi adekvat smertebehandling ved smerter av kortvarig art. Behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at det er behov for utredning og behandling uten unødvendig venting. Øyeblikkelig hjelp benyttes som begrep for å skille hjelpebehov som krever rask hjelp, fra helsehjelp som kan planlegges dager, uker eller måneder i forveien. (Prop. 91 L ( ), kap 16) 16

17 Revisjon av veiledningsmateriellet endring på bakgrunn av erfaring og kunnskap Større vekt på at kommunen og helseforetaket skal ha en felles forståelse av hva tilbudet skal være og at de sammen definerer mål og forventninger til tilbudet. Partene skal sammen avklare hvordan de skal ivareta faglig forsvarlighet og kvaliteten på tilbudet hensiktsmessig organisering av legetjenesten er sentralt for å sikre faglig forsvarlighet i pasientbehandlingen. anbefales at det jevnlig gjøres ROS-analyser for å evaluere og kvalitetssikre tilbudet Tydeliggjøre behovet for bred involvering i planleggingsprosessen og godt og kontinuerlig kommunikasjonsarbeid for å gi nødvendig info til alle som trenger det og for å skape tillit hos de som skal legge inn og de som skal legges inn. 17

18 Øyeblikkelig hjelp døgn og legeberedskap Viktig at tilbudet blir en godt integrert del av den øvrige akuttmedisinske kjede Se samlet på legeberedskap i kommunene: Legevakt Fastleger Sykehjem Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Organisering tenke helhetlig, bruke kompetanse og ressurser på tvers Styrke allmennmedisinsk kompetanse Kommunene har fått etablerings-/driftsmidler skal bl.a. brukes til å styrke medisinskfaglig kompetanse i øyeblikkelig hjelp tilbudet. 18

19 Øyeblikkelig hjelp døgn og legeberedskap samarbeid mellom nivåene Bør foreligge en avtale om døgnkontinuerlig mulighet for dialog med kontaktpersoner i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven 6-3 sier at "helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner ( ) skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift." Rundskriv I-3/2013 (Helse- og omsorgsdep) presiserer hva som ligger i veiledningsplikten. Behov for mer oppmerksom rundt veiledning på systemnivå (generell veiledning). 19

20 Mer oppmerksomhet på spesialisthelsetjenestens rolle Samhandlingsreformens tankesett må gjøres kjent erkjennelse av utfordringsbildet og målsettinger med reformen. Samfunnsperspektiv som verdigrunnlag: Ikke de og oss men vi. Dette er ikke bare en kommunal reform. Bygg kultur for gjensidig respekt og målforståelse. Gjør samarbeidsavtalene levende. Være på tilbudssiden med kompetansemessig bistand til kommunene - veiledningsplikten vær katalysator for utvikling av kommunale tjenester bygge opp støttetjenester. Spesialisthelsetjenesten må ta sin del av ansvaret for de gode pasientforløpene bygge tjenestetilbudet i dialog med kommunene og pasientene/brukerne. 20

21 Så langt?? Eller? Høy etableringstakt og mye aktivitet i 2012 og 2013, vesentlig lavere i Hva er det som skjer? Hvilke planer har de gjenstående kommunene? Kommer alle i mål i løpet av 2015? Helsedirektoratet vil gjøre en kartlegging i løpet av sommer/høst døgnplasser- over halvparten av planlagt kapasitet er bygd ut men det meldes om lav beleggsprosent. Kommunene velger bevisst å starte litt «i det små» (bygge opp erfaring og kompetanse)? Tilbudet er foreløpig lite kjent blant legene og i befolkningen (spesielt fastlegene)? Leger velger likevel sykehusinnleggelse (kompliserte innleggelsesrutiner, pasientansvar under oppholdet)? Pasientene opplever ikke at tilbudet er nærmere og enklere tilgjengelig (f.eks ved større interkommunale ordninger)? Helsedirektoratet vil gjøre en utredning høsten 2014 for å se nærmere på utfordringene knyttet til beleggsprosent og bruk av tilbudet. 21

22 «Man ser også at de nærliggende kommunene bruker tilbudet i større grad enn de mer «perifere. Vår kommune har i perioden hatt 11 innleggelser, mot vertskommunens 109 altså bare 1/3 sammenliknet med vertskommunen i forhold til innbyggertallet.» «Tilbudet på XX, 500 m fra sykehuset, fremstår meningsløst. Da pasienten uansett må reise langt, og blir liggende rett ved sykehuset i stedet for på sykehuset hvor behandlingstilbudet kunne vært bedre.» 22

23 Til refleksjon... Mangfoldet i tilbudene fra ensengsordninger ved et sykehjem til større interkommunale «minisykehus» Hvor likeverdig er tilbudene sett med pasientens øyne? Er tilbudene etablert på «riktig nivå» sett opp mot intensjonene med plikten spesielt og samhandlingsreformens intensjoner generelt? Oppnår man bedre og mer helhetlig pasientforløp, eller en ytterligere fragmentering av helsetilbudet? Er døgnplassene en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og godt integrert i den øvrige akuttmedisinske kjeden? Er det etablert gode planer for livet etter 2016? Er disse viktige perspektivene tilstrekkelig ivaretatt? 23

24 Spørsmål: Mer informasjon: men/sider/default.aspx 24

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene skal som et ledd i samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47 (2008-2009), ha opprettet et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Utredning av Arendal interkommunale legevakt

Utredning av Arendal interkommunale legevakt Arendal kommune Utredning av Arendal interkommunale legevakt SLUTTRAPPORT 15. august 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Arendal kommune Utredning

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksframlegg Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksbehandler: Rannveig Mogren ETABLERING AV PLASSER FOR KOMMUNALT AKUTT DØGNOPPHOLD (KAD) I SAMDRIFT MED NY INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Vedlegg:

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer