Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser"

Transkript

1 Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Kad-lege Hallgeir M. Kolvik Virksomhetsleder Trond Skårn

2 Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400 mill. kroner Jørgen Nissen-Nygård, Bodø kommune

3 Øyeblikkelig hjelp- tilbudet i Bodø kommune Foranledning: 1 observasjonsseng - ( sosialseng ) i korttidsavdelingen, Gamle Riksvei 18. Oppstart februar 2012 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnberedskap: Oppstart mai / juni 2013: 2 plasser Utvidet januar 2014: 4 plasser Ny utvidelse mai 2014: 6 plasser

4 Organisering 6 ø-hjelps senger i en 24 sengs korttidsavdeling. Dedikerte sykepleiere: 7,25 årsverk d/a/n Dedikerte leger: 2 ( 1 årsverk - 50% stilling hver) - Disse legene har også medisinsk ansvar for øvrige 39 pasienter i korttidsplasser inkl. 4 palliasjonspas. - Daglig visitt man-fre. Tlf visitt lør/søn. - Daglig ettermiddagsberedskap kl Organisert beredskapsvakt alle dager og heldøgn helg er delt mellom 8 leger. (De 2 faste + 6 andre fastleger)

5 Statistikk fra 2014 ( ) Antall innleggelser: 175 pasienter ( 4 pr.uke) Samlet liggedøgn: 621 ( inkl. inn- og utdato) Gjennomsnittlig liggetid 3 ca døgn

6 Statistikk forts. Innlagt fra: - Legevakt - 55% - Fastlege - 36% - Andre (fra hjemmet) 9% Korrigert for en pasient med spesialavtale og 14 innleggelser Legevakt 61% og fastlege (-vikar) 39% Utskrivelse til: - Hjemmet: 71% - Korttidsopphold: 14% - Nlsh: 14% - Død: 1%

7 Statistikk forts. 5 hyppigste diagnoser: 1.Dehydrering 13% 2.Muskel- /skjelettsmerter 11% 3.Pneumoni 10% 4.Sosial årsak/red.alm 9% 5.Obstipasjon 7%

8 Noen erfaringer etter oppstart: - Tilbudet benyttes i for liten grad? - 49% belegg frem til 10 mai 32% etter 10 mai. (etter kapasitetsøkning fra 4 til 6 senger er antallet innleggelser konstant med ca 4 innleggelser pr.uke) Mulige årsaker: Forholdsvis nytt tilbud, Sølvsuper HVS har vært I drift under 1 år. For dårlig reklame ut til legene? Orientert på allmøte for legene + epost. 38 av 45 fastleger har lagt inn I KAD-seng. For tungvint, mye administrasjon I forbindelse med innleggelser? Usikkerhet blant innleggende leger ift. seleksjonskriterier, hva tilbudet består i/ begrensninger. (Legger inn på sykehus for sikkerhets skyld?) Fastlegene har ikke vært involvert I utarbeidelse av tilbudet? I Bodø har kommuneoverlege, legevaktslege og sykehjemslege ved korttidsavdelingen vært med I forarbeidet. Pasienter får korttidsopphold I stede for ø-hjelp + manglende innleggelse I forbindelse med symptomlindring i livets sluttfase. For lite pasientgrunnlag?

9 Noen erfaringer etter oppstart forts. Feil bruk pasienter som ikke lar seg skrive ut. Årsaker: Alvorlig demens/psykiatri som kompliserende faktor. (Bygget ikke egnet for ivaretakelse, personalet ikke kompetanse) Pas. som venter på langtidsplass allerede. Pårørende vil ikke ta dem hjem/ uforsvarlig å sende hjem. Problematisk fordi: Bør ikke oppta ø-hjelps seng Får ikke så lett korttidsplass videre pga. få plasser. Kommunen vil prioritere pas. fra sykehus? Får ikke langttidsplass i institusjon pga mangel.

10 Evaluering/ justeringer Endret seleksj.kriterier og henvisningsmal noe. Tillegg av samtykkeskjema. (Pasient eller pårørende skriver under på at de er inneforstått med at oppholdet har begrenset varighet (vanligvis 3 døgn) for å unngå situasjoner med pasienter som ikke kan reise hjem) Rutiner for prøver ved innkomst + daglig prøvetaking. Opprettet egen mal i journalsystemet som sykepleiere bruker ved registrering.

11 Innleggelse øyeblikkelig hjelp - døgnopphold Bodø kommune Henvisning skjer fra fastlegene i Bodø Kommune eller fra Bodø kommunale legevakt. Det er innleggende lege, på dagtid i samarbeid med lege på Sølvsuper helse- og velferdssenter, som skal avgjøre hvem som kan innlegges til øyeblikkelig hjelpenheten. Det skal på forhånd klareres med avdelingen ( / ). Tildelingskontoret involveres ikke i selve innleggelsen. Øyeblikkelig hjelp opphold ender med utskrivelse (eller sykehusinnleggelse, hvis medisinsk tilstand nødvendiggjør det). De videreføres ikke som kommunale langtidsopphold. Korttidsopphold kan unntaksvis vurderes i helt spesielle tilfeller. Henvisning inkl opplysninger om alle 8 punkter i henvisningsmal, og signert informasjonsskriv skal følge med pasienten ved innleggelse.

12 Innleggelse øyeblikkelig hjelp døgnopphold forts Seleksjonskriterier: 1. Innleggelse i øyeblikkelig hjelp døgnopphold er bare aktuelt når måloppnåelse forventes innen 3 døgn. 2. Pasient og pårørende skal være skriftlig informert om at oppholdet varer inntil 3 døgn. Dette gjøres ved signering på eget skjema som skal følge pasienten til Sølvsuper helse- og velferdssenter. 3. Demens og rus kan av sikkerhetsmessige hensyn ikke mottas til øyeblikkelig hjelp-opphold. 4. Alvorlighetsgrad og allmenntilstand skal vurderes håndterlig utenfor sykehus. Eksempler på aktuelle tilstander som kan innlegges på øyeblikkelig hjelp døgnenheten: Kjent kronisk sykdom med forverring som trenger litt tettere oppfølging enn vanlig. F.eks KOLS, hjertesvikt, tungpust og diabetes. Infeksjonstilstander som pneumoni, erysipelas, gastroenteritt, urinveisinfeksjoner der pasientens allmenntilstand og alvorlighetsgraden tilsier at det kan tas hånd om utenfor sykehus. Ved smittetilstander som gastroenteritt legges til rette for smitteisolering. Observasjon, smertelindring og mobilisering etter mindre skader, kontusjoner, fall etc der det ikke er mistanke om alvorlig bakenforliggende årsak, brudd eller indre blødninger. I disse tilfeller kan fastlege/legevaktslege sende pasienter til en avklarende røntgenundersøkelse på sykehuset, og på forhånd ha laget en henvisning til øyeblikkelig hjelp-opphold dersom røntgenbildet ikke viser tegn til brudd. Observasjon og behandling av uklare tilstander som svimmelhet, ustøhet og forvirringstilstander der man ikke mistenker alvorlig underliggende sykdom. Dehydrering som krever oppvæsking intravenøst, der man ikke mistenker store elektrolyttforstyrrelser etc. Urinretensjon der man ønsker å observere etter kateterisering. Obstipasjon, enten kjent problemstilling, eller uten mistanke om alvorlig underliggende årsak.

13 Henvisningmal Øyeblikkelig hjelp-døgnopphold har en varighet på inntil 3 døgn. I spesielle tilfeller kan medisinsk-ansvarlig lege utvide oppholdet i ytterligere 2 døgn, men da bare når betydelig bedring forventes. Aktuell problemstilling/diagnose Inkl. undersøkelser og resultater Beskrivelse av hjemmesituasjonen og kommunale tjenester. Mål for øyeblikkelig hjelp døgnopphold/ skal være oppnåelig innen 3 døgn Behandlingsplan - medisinsk behandling, observasjoner, suppl.us. - mulige utfordringer ved tilstanden og tiltak hvis disse inntreffer Oppdatert medikamentliste, inkl. cave-opplysninger Navn på fastlege Tidligere sykdommer (så godt det lar seg gjøre fra legevakt)

14 Viktig informasjon ved innleggelse til øyeblikkelig hjelp - opphold i Bodø kommune Kommunen plikter å gi et tilbud til de pasientene som den har mulighet til å utrede, behandlede og gi omsorg til. Dette bidrar til å unngå unødvendige innleggelser i sykehus. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp-opphold er en del av samhandlingsreformen og reguleres av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 Henvisning skjer fra fastlegene i Bodø Kommune eller fra Bodø kommunale legevakt, ikke fra spesialisthelsetjenesten. Innleggelse i øyeblikkelig hjelp døgnopphold er bare aktuelt når måloppnåelse forventes innen 3 døgn. Pasient og pårørende skal være skriftlig informert om at oppholdet varer inntil 3 døgn. Demens og rus kan av sikkerhetsmessige hensyn ikke mottas til øyeblikkelig hjelpopphold. Alvorlighetsgrad og allmenntilstand skal vurderes håndterlig utenfor sykehus. Jeg/vi er informert om at øyeblikkelig hjelp-opphold er et tilbud med varighet på inntil 3 døgn. Det er til enhver tid ansvarlig lege ved Sølvsuper helse- og velferdssenter som vurderer når pasienten skal skrives ut. Oppholdet er kostnadsfritt for pasienten i inntil 3 døgn. Transport i forbindelse med innleggelse og utskrivelse dekkes av pasienten selv jfr. syketransportforskriften. Dato: Underskrift pasient Underskrift pårørende

15 Innkomstrutiner Øyeblikkelig hjelp- senger, Sølvsuper Ved innkomst Registrer pasienten inkludert pårørende-opplysninger Oppdater medikamentliste. Supplerende undersøkelser som skal sikres at enten innleggende lege eller vi har tatt: BT og puls. (Puls skal også telles manuelt for å vurdere ev. uregelmessighet) Temperatur Hb Glukose CRP Urin-stix SaO2 hvis indikasjon (KOLS, pneumoni, pustevansker) (INR hvis Marevan) Hver morgen skal det for alle pasienter tas: BT og puls Temperatur CRP og andre oppfølgings-prøver hvis indikasjon. Ved spørsmål kontaktes lege på huset, den som har ettermiddagsberedskap til og på natt (21-08) og helg beredskapsvakt legevakt (BV3) Ved mistanke om nyoppstått infeksjon skal det alltid før kontakt med lege tas: BT og puls Urin-stix respirasjonsrate CRP

16 Hvorfor bruk av KAD? Godt alternativ hvis seleksjonskriteriene er tilstede. Unngå unødvendig sykehusinnleggelse

17 Hvorfor ikke bruk av KAD? Krever diagnostisering Krever planlegging av tiltak for innleggelsen (i motsetning til sykehusinnleggelse) Utrygt? Ingen supplerende undersøkelser, ikke tilstedevakt lege ettermiddag/helg/høytid.

18 Hvordan samhandle med fastleger om tilbudet? Først og fremst; god dialog og informasjon. Avklare ev. usikkerheter og misforståelser Bruk av fastleger i beredskapsordning gjør at flere er godt orienterte om tilbudet både bruker det selv og oppfordrer kolleger.

19 Eventuelle endringer Åpne for flere innleggelser etter avklarende undersøkelser/ samarbeid med spesialisthelsetjenesten om pasienter som er egnet? Systematisk kontakt med hvert enkelt legekontor og legevakt angående KAD-tilbudet. Symptomlindring av pasienter innen lindrende omsorg? Lengre forventet varighet på oppholdet? 7 døgn? Forberedelser før planlagte innleggelser NLSH?

20 Takk for oss!

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 - kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer