Drifts- og samarbeidsavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og samarbeidsavtale"

Transkript

1 Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale mellom STHFog Tinn kommune Avtalen gjelder frå Delavtale om plasser til døgnopphold for ø. hj. i kommunen (delavtale 4.3.5) Avtalen gjelder frå Avtale om etablering av kommunale ø. hj. døgnplasser i kommunen Avtalen gjelder frå Denne driftsavtale mellom TInn kommunen og STHFom ø. hj. døgnplasser Dato: I kommunen Avtalen gjelder fra Revisjonsnr. 1 SykehusetTelemark

2 Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune (Kjøper) og Sykehuset Telemark HF (Selger) KONTAKTINFORMASJON Kontaktperson for Sykehuset Telemark HF, avtalenivå: Navn: Ivar Dahl Telefon: / Kontaktperson Rjukan sjukehus, tjenestenivå: Navn: Berit Unhammer Telefon: / Kontaktperson Tinn kommune, avtalenivå: Navn: Merethe Skui Telefon: Kontaktperson Tinn kommune, Tjenestenivå: Namn: Sjur Ohren Telefon: AVTALEN GJELDER: Øyeblikkelig hjelp døgnplasser for Tinn Kommune AVTALEN GJELDER I PERIODEN: Fra med forlengelsesmulighet etter nærmere avtale mellom partene. INNHALD: DEL 1 Driftsavtale DEL 2 Organisering og ansvarsforhold DEL 3 Målgruppe DEL 4 Faglig/praktisk samarbeid /pasientflyt VEDLEGG Avtalen er laget i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. den For Sykehuset Telemark HF For Tinn Kommun den /J N vn (blokkbok A Navn (blo k av /di I 4 2

3 á

4 Innholdsfortegnelse: 1 Driftsavtale Bakgrunn Formål/gjensidig forpliktelser Tjenestens omfang/innhold Pris og betaling Oppsigelse Evaluering i avtaleperioden/faste samarbeidsmøter Endringer/tillegg til avtalen Håndering av uenighet 5 2 Organisering/ansvarsforhold Ressurser Ansvarsdefinering Overordna ansvar/organisering Medisinskfaglig ansvar for den enkelte pasient Sykepleiere, ansatt på avdelingen, har ansvar for Dokumentasjon/ monitorering Dokumentasjon Monitorering 7 3 Målgrupper 7 4 Faglig/praktisk samarbeid /pasientflyt Pasientflyt (jfr vedlegg 3) Faglige premisser for innleggelse Samarbeid med øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste 8 Vedlegg 1. - Oversikt sentrale føringar/avtaler 9 Vedlegg 2 Ritiner for pasientdokumentasjon 10 Vedlegg 3 - Flytskjema innleggelse: 11 Vedlegg 4: - Orientering til innleggende leger om kommunale ø.hj.plasser 14 Vedlegg 5. - Informasjon og samtykkeerklæring 15 3

5 1 Driftsavtale 1.1 Bakgrunn Avtalen inngås med bakgrunn i lovendring i Helse- omsorgstjenesteloven der alle kommuner, innen 2016, har plikt til å etablere tilbud om døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. "Kommunen skal sørgefor tilbud om døgnoppholdfor helse og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behovfor øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kunfor de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til." (jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5). 1.2 Formål/gjensidig forpliktelser Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF inngår med dette avtale om etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser lokalisert til Rjukan sykehus. Tinn kommune kjøper tjenesten av Sykehuset Telemark HF, Rjukan. Gjennom avtalen vil partene sikre etablering og drift av et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp døgntilbud for innbyggerne i Tinn kommune. Partene forplikter seg til å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også spesialister ansatt på sykehuset og kommunalt ansatte leger. Partene forplikter seg til å arbeide lojalt for å gjennomføre den prosessen som er beskrevet i kapittel 2, og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en faglig forsvarlig måte. ANSVAR Tinn kommune har det overordnede ansvaret for det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Tinn kommune kjøper en totalleveranse av tjenestene til det kommunale ØH-tilbudet fra Sykehuset Telemark/Rjukan Sykehus, slik det er regulert i avtalen. Kommunen er ansvarlig for tildeling av plasser (henvisning) og oppfølging etter ØH behandling. Sykehuset Telemark/Rjukan sykehus er ansvarlig for en forsvarlig medisinsk leveranse til kommunen innen rammene i denne avtalen. Sykehuset sikrer at pasientene er omfattet av NPE, dog slik at egenandel ved evt erstatning dekkes av kommunen i den grad det ikke er grov uaktsomhet fra sykehuset. Sykehuset skal sikre forsvarlig behandling av avvik, og håndtere tilsynssaker knyttet til pasient tilbudet/ leveransen innenfor de rammene av leveransen som ligger i denne avtale. Ved eksterne tilsyn skal kommunen delta på tilsynet med kontakt/ansvarlig for tjenestekjøpet. 1.3 Tjenestens omfang/innhold Helsedirektoratets veileder legger til grunn at Tinn kommune til enhver tid må ha 1 døgnplass. For å sikre god logistikk og ta høyde for variasjon i behovet, etableres 2 kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser i medisinsk sengeavdeling på Rjukan Sykehus. Oppstart er satt til 19. november Organisering av tilbudet beskrives i kapittel 2 i avtalen. 4

6 1.4 Pris og betaling Øyeblikkelig hjelp døgntilbud pr år: Kr (kr pr. liggedøgn/ 365 liggedøgn pr. år). Halvårlig revidering av ordningen mht pris/faktisk bruk av plassene. Faktura sendes Tinn kommune kvartalsvis. 1.5 Oppsigelse Jfr. punkt 9.2 i Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene: De lovpålagte delavtaler og prosedyrer/retningslinjer.for pasientforlop gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett ars oppsigelsesfrist,jf helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Denne avtalen må fornyes senest seks måneder før utløp. Dersom avtalen ikke er reforhandlet innen seks mnd før utløp, fornyes avtalen automatisk. 1.6 Evaluering i avtaleperioden/faste samarbeidsmoter De første seks måneder av avtaleperioden skal det være månedlige samarbeid/evalueringsmøter. Etter et halv års drift, gjennomføres halvårlige samarbeidsmøter. Tema: Gjennomgang av pasientforløp, inkludert tilbakemelding fra brukerne Økonomi Avvik/klager Disse møter: Tinn kommune Enhetsleder, helse Kommuneoverlege Rjukan sykehus: Seksjonsleder Medisinskfaglig rådgiver Ansvar for innkalling til evalueringsmøter/faste Kommuneoverlegen samarbeidsmøter: Effektmåling: Jfr. punkt 15 i avtale mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene ift effekt av ordningen. 1.7 Endringer/tillegg til avtalen Eventuelle endringer og tillegg til avtalen i avtaleperioden Endringer legges i vedleggs form til denne avtalen. diskuteres og avtales mellom partene. 1.8 Håndering av uenighet Jfr. overordnet samarbeidsavtale punkt

7 2 Organisering/ansvarsforhold 2.1 Ressurser Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser skal ha tilgjengelig syke- og hjelpepleiedekning hele døgnet på samme måte som på medisinsk avdeling Rjukan sjukehus. Det skal sikres kontinuitet, tilgjengelighet og legekompetanse ved at sykehuset oppnevner pasientansvarlig lege lege, som utfører daglig tilsyn på pasienter innlagt medisinsk avdeling, også utfører daglig tilsyn på pasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser vakthavende lege på medisinsk avdeling kan ved behov tilkalles hele døgnet for vurdering av pasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser 2.2 Ansvarsdefinering Overordna ansvar/organisering Tinn kommune har det overordnede ansvaret for det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Rjukan sykehus plikter å organisere tilbudet innenfor gjeldende lover og regler og sikre forsvarlige pasientbehandling. Partene skal evaluere om tilbudet har hindret innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Hvis pasientansvarlig lege vurderer at det er medisinsk uforsvarlig å skrive ut en pasient til et annet tilbud, kan denne medisinske vurderingen ikke overstyres av kommunen. Hvis kommunen ikke har kapasitet til å motta pasienten i annet kommunalt tilbud, kan kommunen utsette utskrivelse selv om dette ville vært medisinsk forsvarlig Medisinskfaglig ansvar for den enkelte pasient Vakthavende overlege ved medisinsk avdeling har det medisinske ansvaret for pasienten idet denne legges inn på det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Dette inkluderer oppnevning av pasientsansvarlig lege. Vakthavende overlege ved medisinsk avdeling har det medisinsk-faglige ansvaret for pasienten under hele oppholdet, inkludert utarbeidelse av behandlingsplan Sykepleiere, ansatt på avdelingen, har ansvar for oppfølging av behandling iverksatt av lege observasjonikartlegging av inneliggende pasienter på samme måte som for pasienter på sykehusets egne sengeplasser/spesialisthelsetjenesten å tilkalle lege (jfr. 4.5.) ved behov for å endre behandling/behandlingsplan eller i andre sammenhenger dette er hensiktsmessig 2.3 Dokumentasjon/ monitorering Dokumentasjon Pasientene, som legges inn på de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene, registreres i sykehuset sitt pasientdokumentasjonssystem (pasientoversikt ifm beredskapssituasjoner m.m /statistikk). Pasientdokumentasjon under oppholdet skrives og legges inn i pasientens journal. Ved behov for endring i denne praksis, tas dette opp med Tinn kommune, og justeres utfra gjeldende regler. 6

8 2.3.2 Monitorering Sykehuset har ansvar for å etablere et registreringssystem som skal sikre evalueringsgrunnlag, og oversikt over faktisk bruk av tilbudet (liggedøgn). 3 Målgrupper Pasienter, som er aktuelle for det kommunale tilbudet, er pasienter med forverring av kjente tilstander og med behovfor et hoyere omsorgs- og/eller behandlingsniva enn de allerede har, samt pasienter som trenger behandling for ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak. Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten. Behovfor sykehusinnleggelse må være utelukket da slike pasienter skal innlegges sykehuset direkte. Hovedkategorier/diagnoser som kan være aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er: Forverring av visse kroniske lidelser Behandling/observasjon av ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak inkludert akutt pleie (ekskludert brystsmerter/mistanke koronarsykdom) Kroniske lidelser Hvor diagnose er fastsatt og det foreligger en behandlingsplan som viser hvordan forverring skal håndteres, kan pasienter medforverring av følgende sykdommer være aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold: KOLS med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov Kroniske hjertesykdommer (ekskludert hjertesvikt) med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov Akutt økt pleie og omsorgsbehov Diabetes og blodsukkermonitorering Behandlin av ukom liserte akutte tilstander med k'ent årsak Ukompliserte urinveisinfeksjoner Ukompliserte luftveisinfeksjoner Obstipasjon uten nødvendig akutt kirurgisk kompetanse Smertebehandling i forbindelse med fall hvor brudd som trenger sykehusbehandling er utelukket, f. eks smertebehandling ved kompresjonsfrakturer/ribbensbrudd Akutt behov for smertebehandling/annen palliativ behandling ved kjent underliggende sykdom i palliativ fase Sårbehandling Ektefelle/samboer som ikke kan ta vare på seg selv ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos omsorgsperson Annet akutt oppstått pleie og omsorgsbehov Hovedkategorier/diagnoser som ikke er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er: Pasienter med uavklarte medisinske tilstander med behov for utredning utover enkel bekreftende diagnostikk med røntgen/enkle laboratorieprøver Se ellers orienterin til innle ende le er til kommunale ø eblikkeli h'el lasser (vedlegg 4) Listen kan revideres i enighet mellom kommunen og helseforetaket. 7

9 4 Faglig/praktisk samarbeid /pasientflyt 4.1 Pasientflyt (jfr vedlegg 3) 4.2 Faglige premisser for innleggelse Innleggelser i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold skjer fra fastlege, legevaktslege eller sykehjemslege i kommunen. Innleggelser skal vurderes opp mot kriterier for målgruppen for tilbudet, jf punkt 4.2. Pasienten skal ha vært vurdert til ikke å ha behov for øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten. Vakthavende lege medisinsk avdeling kan etterspørres ved tvil om innleggelse kommunalt tilbud er hensiktsmessig. Innleggende lege skal utarbeide en henvisning med medisinsk problemstilling på samme måte som ved sykehusinnleggelse. Denne skal inneholde: -Relevant informasjon om tidligere sykehistorie. -Informasjon rundt aktuell(e) problemstilling(er). Tentativ diagnose og hva man bygger denne vurderingen på. -Tanker rundt videre behandlingsforløp. Oversikt over faste medisiner. Se Guide for henvisnin Vakthavende lege ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus kan bestemme, basert på en medisinsk faglig vurdering, at pasienter innlagt kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud skal overføres til sykehusinnleggelse i stedet. 4.3 Samarbeid med øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste Ansatte leger ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus og kommunale leger/fastleger drøfter enkeltpasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser ved behov. Samarbeid er særlig aktuelt i forhold til utskrivning/oppfølgingsbehov etter utskrivning, samt kasusdrating. Kommunalt ansatte tilsynsleger skal være tilgjengelig på direktenummer på deres fastsatte tilsynsdager. Ved samarbeid rundt pasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser, skal ansatte på medisinsk avdeling kommunisere med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen på samme måte som ved pasienter innlagt spesialisthelsetjenesten. Meldeskjema 1 og 2 skal brukes på same måte som pasienter innlagt spesialisthelsetjenesten (jfr samarbeidsavtalen) 8

10 Vedlegg 1. - Oversikt sentrale føringar/avtaler Sentral foringer:,7 Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, 3-5 og 3-1 htt ://www.lovdata.no/all/t html,7 Prop. 91 L ( ) htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /hod/dok/re ubl/ ro / / ro /16.html?id= s( Innst. 424 L ( ) htt ://www.stortin et.no/global/ df/innstillin er/stortin et/ /inns pdf Lokale avtaler:,( Overordna samarbeidsavtale mellom STHF og kommunene htt ://www.sthf.no/sitecollectiondocuments/samhandlin Avtaler/st ret %2Ovedle %20overordnet%20rammeavta1e%20sthf%20-%20kommuner. df Delavtale 4.3.5: Delavtale om plasser til døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunene htt ://www.sthf.no/sitecollectiondocuments/samhandlin Avtaler/st ret %20vedle %20delavtale%20%C3%B8h%20i%20kommunene. df 9

11 Vedlegg 2 Ritiner for psientdokumentasjon Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Tinn kommune Rutine for pasientdokumentasjon Prosedyre Skrevet av: Godkjent av: Gjelderfra: Ver.: Dok.ld: Gurtn Karin S. Rørvik Sjur Widme Ohren Pasientene, som legges inn på de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene, registreres i sykehuset sitt pasientdokumentasjonssystem (pasientoversikt ifm beredskapssituasjoner m.m /statistikk). Pasientdokumentasjon under oppholdet skrives og legges inn i pasientens journal. Sykehusets program for elektronisk journal vil ikke bli benyttet. Ved behov for endring i denne praksis, tas dette opp med Tinn kommune, og justeres utfra gjeldende regler. Epikrise skal skrives av utskrivende lege og sendes til aktuell kommunal helsetjeneste (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie) 10

12 Vedlegg 3 Flytskjema innleggelse: Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Tinn kommune Pasientflyt: organisering/oppgaver/ansvar Prosedyre Skrevet av: Gunn Karin Rørvik Godkjent av: Sjur Widme Ohren Gjelderfra: Ver.: Dok.Id: Grønn =Kommune Blå-Spesialisthelsetjeneste Pasienten er i en situasjon der utredning behandling er påtrengende nødvendig (uten unødvendig venting). eller Medisinskfaglig vurderingutifra kriterier, Se "orientering til innleggende lege" Utføres av: Fastlege, legevaktslege eller sykehjemslege. Vakthavende turnuslege Rjukan sykehus kan spørres Pasientenharbehov for spesialisthelsetjeneste Pasienten kan innlegges kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud (lokalisertrjukansjukehus) Pasienten harikke behov for institusjonsbehandling Innleggende lege utarbeideret henvisningsskriv Kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud er fullt Innleggende lege ringerog underrettervakthavende turnuslege medisinsk avdeling PasientenINNLEGGES SPESIALISTHELSETJENESTE/ SYKEHUS Pasienten INNLEGGES KOMMUNAL ØYEBLIKKELIGHJELP TILBUD (lokalisertrjukansykehus) HJEM Evtmed annet kommunalttilbud (f.eks hjemmesykepleie)

13 Behandlingsperioden 6. I forbindelse med innleggelsen gjennomfører sykehuslege medisinskfaglige vurderinger som dokumenteres i et skriftlig behandlingsregime/ en behandlingsplan. Det opprettes en pasientansvarlig lege 6.2. Oppfølging fra Rjukansykehus 6.1.0ppfølging fratinn kommune Være tilgjengeligfor kommunikasjon rundt enkeltpasienter Planlegge/ tilrettelegge pasientens tilbud etter avsluttet øyeblikkelighjelpperiode 6.3. Kommunaleleger og sykehusleger: Kommuniserer om enkeltpasienter ved behov Sykepleiere/annet hjelpepersonell ansatt Rjukansykehus og kommunalpleie og omsorgstjeneste: Kommuniserer om innlagte pasienter på samme måte som ved pasienter innlagt spesialisthelsetjenest en, inkludert meldeskjema 1 og 2. Leger ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus har medisinskfaglig ansvar for pasienten i "øyeblikkelig hjelp"- perioden utfører nødvendig akutt tilsyn hele døgnet utfører planlagt daglig tilsyn dokumenterer pasientbehandling Sykepleiere og annet hjelpepersonell ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus skal vurdere og observere pasienter på samme måte som pasienter innlagt spesialisthelsetjenesten følger opp behandling iverksatt av lege tilkaller vakthavende lege ved medisinsk avdeling behov dokumenterer pasientbehandlingen 12

14 Vedlegg 4: - Orientering til innleggende leger om kommunale ø.hj.plasser ORIENTERING TIL INNLEGGENDE LEGER OM KOMMUNALE Ø.HJELP PLASSER Tinn kommune disponerer 1-2 senger ved medisinsk avdeling Rjukan sjukehus. Pasienter som er i behov av akutt institusjonsopphold (dvs der alternativet er innleggelse på sykehus) kan akutt innlegges på dette kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet såfremt de tilhører mål ru en (se under) for tilbudet. Kun fastlege, legevaktslege eller sykehjemslege kan legge inn pasienter til dette tilbudet. Pasienter meldes (eller konfereres) til vakthavende turnuslege Rjukan sykehus på samme måte som ved innleggelse til sykehus. Vennligst se flytskjema "Innleggelse" for å sikre hensiktsmessig pasientflyt Målgrupperfor ordningen: Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander og med behov for et høyere omsorgs- og/eller behandlingsniva enn de allerede har(1), samt pasienter som trenger behandling for ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak(2). Veiledende eksempler er angitt under. Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose. Behov for sykehusinnleggelse må være utelukket da slike pasienter skal innlegges sykehuset direkte. 1) Forverrin av k'ente tilstander KOLS med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov. Kroniske hjertesykdommer (ekskludert hjertesvikt) med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov. Akutt økt pleie og omsorgsbehov Diabetes og blodsukkermonitorering 2) Behandlin av ukom liserte akutte tilstander med k'ent årsak Ukompliserte urinveisinfeksjoner Ukompliserte luftveisinfeksjoner Obstipasjon uten nødvendig akutt kirurgisk kompetanse Smertebehandling i forbindelse med fall hvor brudd som trenger sykehusbehandling er utelukket, f.eks smertebehandling ved kompresjonsfrakturer/ribbensbrudd. Akutt behov for smertebehandling/annen palliativ behandling ved kjent underliggende sykdom i palliativ fase Sårbehandling Ektefelle/samboer som ikke kan ta vare på seg selv ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos omsorgsperson. Annet akutt oppstått pleie og omsorgsbehov Hovedkategorier/diagnoser som IKKE er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er: Pasienter med uavklarte medisinske tilstander med behov for utredning utover enkel bekreftende diagnostikk med røntgen/enkle laboratorieprøver. Pasienter med akutte brystsmerter eller kritisk syke pasienter INNLEGGELSESSKRIV/HENVISNING Innleggende lege skal utarbeide en henvisning med medisinsk problemstilling på samme måte som ved sykehusinnleggelse. Denne skal inneholde: -Relevant informasjon om tidligere sykehistorie. -Informasjon rundt aktuell(e) problemstilling(er) -Tentativ diagnose og hva man bygger denne vurderingen på. -Tanker rundt videre behandlingsforløp. -Oversikt over faste medisiner 14

15 Vurdering av behandlingen, evt. utskrivning: 7. Medisinskfaglig vurderinger under oppholdet Evt drøfting mellom sykehuslege 10. Behandlingstilbudet kommunal lege. fortsetter og Nei 11. Alle dokumenter, som ellers ville følge pasienten ved en utskrivelse fra sykehus, skal også følge pasienten i dette tilfellet. Epikrise skal sendes til fastlege og andre kommunale instanser med oppfølgingsansvar på samme måte som ved utskrivelse fra sykehuset. 9. Utskrivning? Ja Hvis pasientansvarlig lege vurderer at det er medisinsk uforsvarlig å skrive ut en pasient til et annet tilbud kan denne medisinske vurderingen ikke overstyres av kommunen. Hvis kommunen ikke har kapasitet til å motta pasienten i annet kommunalt tilbud kan kommunen utsette utskrivelse Annet kommunalt Overføres til tilbud/hjem spesialisthelsetjenesten 13

16 VEDLEGG 5 Informasjon og samtykkeerklæring é 11 II f 4 :".., Velkommen til Tinn kommune sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Det er lovbestemt at alle kommuner skal gi tilbud om øyeblikkelig hjelp til sine innbyggere. Tilbudet skal være et alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Ettersom Tinn kommune har et lokalsykehus i sin kommune, har kommunen valgt å etablere sitt øyeblikkelig hjelp, døgntilbud, på Rjukan sykehus. Det betyr at sykehuset sitt fagpersonell har ansvar for behandling og oppfølging av deg under oppholdet. Oppholdet vil i hovedsak vare i maksimum 3 døgn. For å sikre sammenheng i behandlingen, vil det være et tett samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. I den forbindelse må vi be om ditt samtykke til utveksling av informasjon.

17 411 JÇ SykehusetTelemark A riff SAMTYKKEERKLÆRING Jeg gir med dette samtykke til at helsepersonell i Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF,Rjukan,kan utveksle nødvendig og relevant informasjon om min helse knyttet til oppholdet ved det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet, døgntilbud. Dato Underskrift 16

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer