Drifts- og samarbeidsavtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og samarbeidsavtale"

Transkript

1 Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale mellom STHFog Tinn kommune Avtalen gjelder frå Delavtale om plasser til døgnopphold for ø. hj. i kommunen (delavtale 4.3.5) Avtalen gjelder frå Avtale om etablering av kommunale ø. hj. døgnplasser i kommunen Avtalen gjelder frå Denne driftsavtale mellom TInn kommunen og STHFom ø. hj. døgnplasser Dato: I kommunen Avtalen gjelder fra Revisjonsnr. 1 SykehusetTelemark

2 Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune (Kjøper) og Sykehuset Telemark HF (Selger) KONTAKTINFORMASJON Kontaktperson for Sykehuset Telemark HF, avtalenivå: Navn: Ivar Dahl Telefon: / Kontaktperson Rjukan sjukehus, tjenestenivå: Navn: Berit Unhammer Telefon: / Kontaktperson Tinn kommune, avtalenivå: Navn: Merethe Skui Telefon: Kontaktperson Tinn kommune, Tjenestenivå: Namn: Sjur Ohren Telefon: AVTALEN GJELDER: Øyeblikkelig hjelp døgnplasser for Tinn Kommune AVTALEN GJELDER I PERIODEN: Fra med forlengelsesmulighet etter nærmere avtale mellom partene. INNHALD: DEL 1 Driftsavtale DEL 2 Organisering og ansvarsforhold DEL 3 Målgruppe DEL 4 Faglig/praktisk samarbeid /pasientflyt VEDLEGG Avtalen er laget i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. den For Sykehuset Telemark HF For Tinn Kommun den /J N vn (blokkbok A Navn (blo k av /di I 4 2

3 á

4 Innholdsfortegnelse: 1 Driftsavtale Bakgrunn Formål/gjensidig forpliktelser Tjenestens omfang/innhold Pris og betaling Oppsigelse Evaluering i avtaleperioden/faste samarbeidsmøter Endringer/tillegg til avtalen Håndering av uenighet 5 2 Organisering/ansvarsforhold Ressurser Ansvarsdefinering Overordna ansvar/organisering Medisinskfaglig ansvar for den enkelte pasient Sykepleiere, ansatt på avdelingen, har ansvar for Dokumentasjon/ monitorering Dokumentasjon Monitorering 7 3 Målgrupper 7 4 Faglig/praktisk samarbeid /pasientflyt Pasientflyt (jfr vedlegg 3) Faglige premisser for innleggelse Samarbeid med øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste 8 Vedlegg 1. - Oversikt sentrale føringar/avtaler 9 Vedlegg 2 Ritiner for pasientdokumentasjon 10 Vedlegg 3 - Flytskjema innleggelse: 11 Vedlegg 4: - Orientering til innleggende leger om kommunale ø.hj.plasser 14 Vedlegg 5. - Informasjon og samtykkeerklæring 15 3

5 1 Driftsavtale 1.1 Bakgrunn Avtalen inngås med bakgrunn i lovendring i Helse- omsorgstjenesteloven der alle kommuner, innen 2016, har plikt til å etablere tilbud om døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. "Kommunen skal sørgefor tilbud om døgnoppholdfor helse og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behovfor øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kunfor de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til." (jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5). 1.2 Formål/gjensidig forpliktelser Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF inngår med dette avtale om etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser lokalisert til Rjukan sykehus. Tinn kommune kjøper tjenesten av Sykehuset Telemark HF, Rjukan. Gjennom avtalen vil partene sikre etablering og drift av et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp døgntilbud for innbyggerne i Tinn kommune. Partene forplikter seg til å gjøre innholdet i avtalen kjent innenfor eget ansvarsområde. Dette gjelder også spesialister ansatt på sykehuset og kommunalt ansatte leger. Partene forplikter seg til å arbeide lojalt for å gjennomføre den prosessen som er beskrevet i kapittel 2, og stille til disposisjon de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en faglig forsvarlig måte. ANSVAR Tinn kommune har det overordnede ansvaret for det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Tinn kommune kjøper en totalleveranse av tjenestene til det kommunale ØH-tilbudet fra Sykehuset Telemark/Rjukan Sykehus, slik det er regulert i avtalen. Kommunen er ansvarlig for tildeling av plasser (henvisning) og oppfølging etter ØH behandling. Sykehuset Telemark/Rjukan sykehus er ansvarlig for en forsvarlig medisinsk leveranse til kommunen innen rammene i denne avtalen. Sykehuset sikrer at pasientene er omfattet av NPE, dog slik at egenandel ved evt erstatning dekkes av kommunen i den grad det ikke er grov uaktsomhet fra sykehuset. Sykehuset skal sikre forsvarlig behandling av avvik, og håndtere tilsynssaker knyttet til pasient tilbudet/ leveransen innenfor de rammene av leveransen som ligger i denne avtale. Ved eksterne tilsyn skal kommunen delta på tilsynet med kontakt/ansvarlig for tjenestekjøpet. 1.3 Tjenestens omfang/innhold Helsedirektoratets veileder legger til grunn at Tinn kommune til enhver tid må ha 1 døgnplass. For å sikre god logistikk og ta høyde for variasjon i behovet, etableres 2 kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser i medisinsk sengeavdeling på Rjukan Sykehus. Oppstart er satt til 19. november Organisering av tilbudet beskrives i kapittel 2 i avtalen. 4

6 1.4 Pris og betaling Øyeblikkelig hjelp døgntilbud pr år: Kr (kr pr. liggedøgn/ 365 liggedøgn pr. år). Halvårlig revidering av ordningen mht pris/faktisk bruk av plassene. Faktura sendes Tinn kommune kvartalsvis. 1.5 Oppsigelse Jfr. punkt 9.2 i Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene: De lovpålagte delavtaler og prosedyrer/retningslinjer.for pasientforlop gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett ars oppsigelsesfrist,jf helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Denne avtalen må fornyes senest seks måneder før utløp. Dersom avtalen ikke er reforhandlet innen seks mnd før utløp, fornyes avtalen automatisk. 1.6 Evaluering i avtaleperioden/faste samarbeidsmoter De første seks måneder av avtaleperioden skal det være månedlige samarbeid/evalueringsmøter. Etter et halv års drift, gjennomføres halvårlige samarbeidsmøter. Tema: Gjennomgang av pasientforløp, inkludert tilbakemelding fra brukerne Økonomi Avvik/klager Disse møter: Tinn kommune Enhetsleder, helse Kommuneoverlege Rjukan sykehus: Seksjonsleder Medisinskfaglig rådgiver Ansvar for innkalling til evalueringsmøter/faste Kommuneoverlegen samarbeidsmøter: Effektmåling: Jfr. punkt 15 i avtale mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene ift effekt av ordningen. 1.7 Endringer/tillegg til avtalen Eventuelle endringer og tillegg til avtalen i avtaleperioden Endringer legges i vedleggs form til denne avtalen. diskuteres og avtales mellom partene. 1.8 Håndering av uenighet Jfr. overordnet samarbeidsavtale punkt

7 2 Organisering/ansvarsforhold 2.1 Ressurser Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser skal ha tilgjengelig syke- og hjelpepleiedekning hele døgnet på samme måte som på medisinsk avdeling Rjukan sjukehus. Det skal sikres kontinuitet, tilgjengelighet og legekompetanse ved at sykehuset oppnevner pasientansvarlig lege lege, som utfører daglig tilsyn på pasienter innlagt medisinsk avdeling, også utfører daglig tilsyn på pasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser vakthavende lege på medisinsk avdeling kan ved behov tilkalles hele døgnet for vurdering av pasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser 2.2 Ansvarsdefinering Overordna ansvar/organisering Tinn kommune har det overordnede ansvaret for det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Rjukan sykehus plikter å organisere tilbudet innenfor gjeldende lover og regler og sikre forsvarlige pasientbehandling. Partene skal evaluere om tilbudet har hindret innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Hvis pasientansvarlig lege vurderer at det er medisinsk uforsvarlig å skrive ut en pasient til et annet tilbud, kan denne medisinske vurderingen ikke overstyres av kommunen. Hvis kommunen ikke har kapasitet til å motta pasienten i annet kommunalt tilbud, kan kommunen utsette utskrivelse selv om dette ville vært medisinsk forsvarlig Medisinskfaglig ansvar for den enkelte pasient Vakthavende overlege ved medisinsk avdeling har det medisinske ansvaret for pasienten idet denne legges inn på det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Dette inkluderer oppnevning av pasientsansvarlig lege. Vakthavende overlege ved medisinsk avdeling har det medisinsk-faglige ansvaret for pasienten under hele oppholdet, inkludert utarbeidelse av behandlingsplan Sykepleiere, ansatt på avdelingen, har ansvar for oppfølging av behandling iverksatt av lege observasjonikartlegging av inneliggende pasienter på samme måte som for pasienter på sykehusets egne sengeplasser/spesialisthelsetjenesten å tilkalle lege (jfr. 4.5.) ved behov for å endre behandling/behandlingsplan eller i andre sammenhenger dette er hensiktsmessig 2.3 Dokumentasjon/ monitorering Dokumentasjon Pasientene, som legges inn på de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene, registreres i sykehuset sitt pasientdokumentasjonssystem (pasientoversikt ifm beredskapssituasjoner m.m /statistikk). Pasientdokumentasjon under oppholdet skrives og legges inn i pasientens journal. Ved behov for endring i denne praksis, tas dette opp med Tinn kommune, og justeres utfra gjeldende regler. 6

8 2.3.2 Monitorering Sykehuset har ansvar for å etablere et registreringssystem som skal sikre evalueringsgrunnlag, og oversikt over faktisk bruk av tilbudet (liggedøgn). 3 Målgrupper Pasienter, som er aktuelle for det kommunale tilbudet, er pasienter med forverring av kjente tilstander og med behovfor et hoyere omsorgs- og/eller behandlingsniva enn de allerede har, samt pasienter som trenger behandling for ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak. Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten. Behovfor sykehusinnleggelse må være utelukket da slike pasienter skal innlegges sykehuset direkte. Hovedkategorier/diagnoser som kan være aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er: Forverring av visse kroniske lidelser Behandling/observasjon av ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak inkludert akutt pleie (ekskludert brystsmerter/mistanke koronarsykdom) Kroniske lidelser Hvor diagnose er fastsatt og det foreligger en behandlingsplan som viser hvordan forverring skal håndteres, kan pasienter medforverring av følgende sykdommer være aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold: KOLS med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov Kroniske hjertesykdommer (ekskludert hjertesvikt) med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov Akutt økt pleie og omsorgsbehov Diabetes og blodsukkermonitorering Behandlin av ukom liserte akutte tilstander med k'ent årsak Ukompliserte urinveisinfeksjoner Ukompliserte luftveisinfeksjoner Obstipasjon uten nødvendig akutt kirurgisk kompetanse Smertebehandling i forbindelse med fall hvor brudd som trenger sykehusbehandling er utelukket, f. eks smertebehandling ved kompresjonsfrakturer/ribbensbrudd Akutt behov for smertebehandling/annen palliativ behandling ved kjent underliggende sykdom i palliativ fase Sårbehandling Ektefelle/samboer som ikke kan ta vare på seg selv ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos omsorgsperson Annet akutt oppstått pleie og omsorgsbehov Hovedkategorier/diagnoser som ikke er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er: Pasienter med uavklarte medisinske tilstander med behov for utredning utover enkel bekreftende diagnostikk med røntgen/enkle laboratorieprøver Se ellers orienterin til innle ende le er til kommunale ø eblikkeli h'el lasser (vedlegg 4) Listen kan revideres i enighet mellom kommunen og helseforetaket. 7

9 4 Faglig/praktisk samarbeid /pasientflyt 4.1 Pasientflyt (jfr vedlegg 3) 4.2 Faglige premisser for innleggelse Innleggelser i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold skjer fra fastlege, legevaktslege eller sykehjemslege i kommunen. Innleggelser skal vurderes opp mot kriterier for målgruppen for tilbudet, jf punkt 4.2. Pasienten skal ha vært vurdert til ikke å ha behov for øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten. Vakthavende lege medisinsk avdeling kan etterspørres ved tvil om innleggelse kommunalt tilbud er hensiktsmessig. Innleggende lege skal utarbeide en henvisning med medisinsk problemstilling på samme måte som ved sykehusinnleggelse. Denne skal inneholde: -Relevant informasjon om tidligere sykehistorie. -Informasjon rundt aktuell(e) problemstilling(er). Tentativ diagnose og hva man bygger denne vurderingen på. -Tanker rundt videre behandlingsforløp. Oversikt over faste medisiner. Se Guide for henvisnin Vakthavende lege ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus kan bestemme, basert på en medisinsk faglig vurdering, at pasienter innlagt kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud skal overføres til sykehusinnleggelse i stedet. 4.3 Samarbeid med øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste Ansatte leger ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus og kommunale leger/fastleger drøfter enkeltpasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser ved behov. Samarbeid er særlig aktuelt i forhold til utskrivning/oppfølgingsbehov etter utskrivning, samt kasusdrating. Kommunalt ansatte tilsynsleger skal være tilgjengelig på direktenummer på deres fastsatte tilsynsdager. Ved samarbeid rundt pasienter innlagt kommunale øyeblikkelig hjelp plasser, skal ansatte på medisinsk avdeling kommunisere med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen på samme måte som ved pasienter innlagt spesialisthelsetjenesten. Meldeskjema 1 og 2 skal brukes på same måte som pasienter innlagt spesialisthelsetjenesten (jfr samarbeidsavtalen) 8

10 Vedlegg 1. - Oversikt sentrale føringar/avtaler Sentral foringer:,7 Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, 3-5 og 3-1 htt ://www.lovdata.no/all/t html,7 Prop. 91 L ( ) htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /hod/dok/re ubl/ ro / / ro /16.html?id= s( Innst. 424 L ( ) htt ://www.stortin et.no/global/ df/innstillin er/stortin et/ /inns pdf Lokale avtaler:,( Overordna samarbeidsavtale mellom STHF og kommunene htt ://www.sthf.no/sitecollectiondocuments/samhandlin Avtaler/st ret %2Ovedle %20overordnet%20rammeavta1e%20sthf%20-%20kommuner. df Delavtale 4.3.5: Delavtale om plasser til døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunene htt ://www.sthf.no/sitecollectiondocuments/samhandlin Avtaler/st ret %20vedle %20delavtale%20%C3%B8h%20i%20kommunene. df 9

11 Vedlegg 2 Ritiner for psientdokumentasjon Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Tinn kommune Rutine for pasientdokumentasjon Prosedyre Skrevet av: Godkjent av: Gjelderfra: Ver.: Dok.ld: Gurtn Karin S. Rørvik Sjur Widme Ohren Pasientene, som legges inn på de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene, registreres i sykehuset sitt pasientdokumentasjonssystem (pasientoversikt ifm beredskapssituasjoner m.m /statistikk). Pasientdokumentasjon under oppholdet skrives og legges inn i pasientens journal. Sykehusets program for elektronisk journal vil ikke bli benyttet. Ved behov for endring i denne praksis, tas dette opp med Tinn kommune, og justeres utfra gjeldende regler. Epikrise skal skrives av utskrivende lege og sendes til aktuell kommunal helsetjeneste (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie) 10

12 Vedlegg 3 Flytskjema innleggelse: Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Tinn kommune Pasientflyt: organisering/oppgaver/ansvar Prosedyre Skrevet av: Gunn Karin Rørvik Godkjent av: Sjur Widme Ohren Gjelderfra: Ver.: Dok.Id: Grønn =Kommune Blå-Spesialisthelsetjeneste Pasienten er i en situasjon der utredning behandling er påtrengende nødvendig (uten unødvendig venting). eller Medisinskfaglig vurderingutifra kriterier, Se "orientering til innleggende lege" Utføres av: Fastlege, legevaktslege eller sykehjemslege. Vakthavende turnuslege Rjukan sykehus kan spørres Pasientenharbehov for spesialisthelsetjeneste Pasienten kan innlegges kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud (lokalisertrjukansjukehus) Pasienten harikke behov for institusjonsbehandling Innleggende lege utarbeideret henvisningsskriv Kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud er fullt Innleggende lege ringerog underrettervakthavende turnuslege medisinsk avdeling PasientenINNLEGGES SPESIALISTHELSETJENESTE/ SYKEHUS Pasienten INNLEGGES KOMMUNAL ØYEBLIKKELIGHJELP TILBUD (lokalisertrjukansykehus) HJEM Evtmed annet kommunalttilbud (f.eks hjemmesykepleie)

13 Behandlingsperioden 6. I forbindelse med innleggelsen gjennomfører sykehuslege medisinskfaglige vurderinger som dokumenteres i et skriftlig behandlingsregime/ en behandlingsplan. Det opprettes en pasientansvarlig lege 6.2. Oppfølging fra Rjukansykehus 6.1.0ppfølging fratinn kommune Være tilgjengeligfor kommunikasjon rundt enkeltpasienter Planlegge/ tilrettelegge pasientens tilbud etter avsluttet øyeblikkelighjelpperiode 6.3. Kommunaleleger og sykehusleger: Kommuniserer om enkeltpasienter ved behov Sykepleiere/annet hjelpepersonell ansatt Rjukansykehus og kommunalpleie og omsorgstjeneste: Kommuniserer om innlagte pasienter på samme måte som ved pasienter innlagt spesialisthelsetjenest en, inkludert meldeskjema 1 og 2. Leger ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus har medisinskfaglig ansvar for pasienten i "øyeblikkelig hjelp"- perioden utfører nødvendig akutt tilsyn hele døgnet utfører planlagt daglig tilsyn dokumenterer pasientbehandling Sykepleiere og annet hjelpepersonell ved medisinsk avdeling Rjukan sykehus skal vurdere og observere pasienter på samme måte som pasienter innlagt spesialisthelsetjenesten følger opp behandling iverksatt av lege tilkaller vakthavende lege ved medisinsk avdeling behov dokumenterer pasientbehandlingen 12

14 Vedlegg 4: - Orientering til innleggende leger om kommunale ø.hj.plasser ORIENTERING TIL INNLEGGENDE LEGER OM KOMMUNALE Ø.HJELP PLASSER Tinn kommune disponerer 1-2 senger ved medisinsk avdeling Rjukan sjukehus. Pasienter som er i behov av akutt institusjonsopphold (dvs der alternativet er innleggelse på sykehus) kan akutt innlegges på dette kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet såfremt de tilhører mål ru en (se under) for tilbudet. Kun fastlege, legevaktslege eller sykehjemslege kan legge inn pasienter til dette tilbudet. Pasienter meldes (eller konfereres) til vakthavende turnuslege Rjukan sykehus på samme måte som ved innleggelse til sykehus. Vennligst se flytskjema "Innleggelse" for å sikre hensiktsmessig pasientflyt Målgrupperfor ordningen: Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander og med behov for et høyere omsorgs- og/eller behandlingsniva enn de allerede har(1), samt pasienter som trenger behandling for ukompliserte akutte tilstander med kjent årsak(2). Veiledende eksempler er angitt under. Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose. Behov for sykehusinnleggelse må være utelukket da slike pasienter skal innlegges sykehuset direkte. 1) Forverrin av k'ente tilstander KOLS med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov. Kroniske hjertesykdommer (ekskludert hjertesvikt) med lettere forverring med økt pleie og observasjonsbehov. Akutt økt pleie og omsorgsbehov Diabetes og blodsukkermonitorering 2) Behandlin av ukom liserte akutte tilstander med k'ent årsak Ukompliserte urinveisinfeksjoner Ukompliserte luftveisinfeksjoner Obstipasjon uten nødvendig akutt kirurgisk kompetanse Smertebehandling i forbindelse med fall hvor brudd som trenger sykehusbehandling er utelukket, f.eks smertebehandling ved kompresjonsfrakturer/ribbensbrudd. Akutt behov for smertebehandling/annen palliativ behandling ved kjent underliggende sykdom i palliativ fase Sårbehandling Ektefelle/samboer som ikke kan ta vare på seg selv ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos omsorgsperson. Annet akutt oppstått pleie og omsorgsbehov Hovedkategorier/diagnoser som IKKE er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er: Pasienter med uavklarte medisinske tilstander med behov for utredning utover enkel bekreftende diagnostikk med røntgen/enkle laboratorieprøver. Pasienter med akutte brystsmerter eller kritisk syke pasienter INNLEGGELSESSKRIV/HENVISNING Innleggende lege skal utarbeide en henvisning med medisinsk problemstilling på samme måte som ved sykehusinnleggelse. Denne skal inneholde: -Relevant informasjon om tidligere sykehistorie. -Informasjon rundt aktuell(e) problemstilling(er) -Tentativ diagnose og hva man bygger denne vurderingen på. -Tanker rundt videre behandlingsforløp. -Oversikt over faste medisiner 14

15 Vurdering av behandlingen, evt. utskrivning: 7. Medisinskfaglig vurderinger under oppholdet Evt drøfting mellom sykehuslege 10. Behandlingstilbudet kommunal lege. fortsetter og Nei 11. Alle dokumenter, som ellers ville følge pasienten ved en utskrivelse fra sykehus, skal også følge pasienten i dette tilfellet. Epikrise skal sendes til fastlege og andre kommunale instanser med oppfølgingsansvar på samme måte som ved utskrivelse fra sykehuset. 9. Utskrivning? Ja Hvis pasientansvarlig lege vurderer at det er medisinsk uforsvarlig å skrive ut en pasient til et annet tilbud kan denne medisinske vurderingen ikke overstyres av kommunen. Hvis kommunen ikke har kapasitet til å motta pasienten i annet kommunalt tilbud kan kommunen utsette utskrivelse Annet kommunalt Overføres til tilbud/hjem spesialisthelsetjenesten 13

16 VEDLEGG 5 Informasjon og samtykkeerklæring é 11 II f 4 :".., Velkommen til Tinn kommune sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Det er lovbestemt at alle kommuner skal gi tilbud om øyeblikkelig hjelp til sine innbyggere. Tilbudet skal være et alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Ettersom Tinn kommune har et lokalsykehus i sin kommune, har kommunen valgt å etablere sitt øyeblikkelig hjelp, døgntilbud, på Rjukan sykehus. Det betyr at sykehuset sitt fagpersonell har ansvar for behandling og oppfølging av deg under oppholdet. Oppholdet vil i hovedsak vare i maksimum 3 døgn. For å sikre sammenheng i behandlingen, vil det være et tett samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. I den forbindelse må vi be om ditt samtykke til utveksling av informasjon.

17 411 JÇ SykehusetTelemark A riff SAMTYKKEERKLÆRING Jeg gir med dette samtykke til at helsepersonell i Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF,Rjukan,kan utveksle nødvendig og relevant informasjon om min helse knyttet til oppholdet ved det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet, døgntilbud. Dato Underskrift 16

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret 31.08.2015

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret 31.08.2015 RENDALEN KOMMUNE Sak 41/15 KOMMUNAL PLIKT TIL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 13/1038-12 Saksbehandler: Jens Sandbakken Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Avtale om etablering avøyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene

Avtale om etablering avøyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene Høringsversjon Avtale om etablering avøyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Notodden og Hjartdal Bygger på Delavtale (4.3.5) om plassertil døgnopphold

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr 4 Helse Stavanger Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold SANDEFJORD KOMMUNE Sykehuset i Vestfold HELSE Ni.* SØR-ØST Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende

Detaljer

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD KAD-forum Bodø 26.11.14 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av samhandlingsreformen Helse-

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Kad-lege Hallgeir M. Kolvik Virksomhetsleder Trond Skårn Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400 mill. kroner Jørgen Nissen-Nygård, Bodø kommune

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Vikna kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Vikna kommune HELSENORD-TRØNDELAG Vikna kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Vikna kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold Parter 3 Bakgrunn 3 3, Formål 3 Virkeområde

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse-

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGCA UNLI IVERSEH TABUORCCEVIESSU.111111 111111. HARSTAD KOMMUNE Tjenesteavtale nr 5 mellom Harstad kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Retningslinjer

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene?

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Leena Stenkløv, regional koordinator for Samhandlingsreformen, Fylkesmennene i Midt-Norge,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd?

Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd? Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd? v/ PhD/Overlege ortopedisk kirurgi, Øystein Gøthesen, Kir.klinikk Helse Fonna Rutiner Tidligere:

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold hva er det, og hvem er KØH-pasienten?

Kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold hva er det, og hvem er KØH-pasienten? Kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold hva er det, og hvem er KØH-pasienten? Fagdag USHT 20. nov 2013 Vegard Vige kommuneoverlege Hva er KØH? et historisk tilbakeblikk I 2007-415 000 øyeblikkelig

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stokke Kommune Sykehuset i Vestfold SøR-051 Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet er et samarbeid mellom Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Enebakk Nedre Romerike Kommunal akutt

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun For kommunene Namdalseid, Osen og Flatanger Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Omfang...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Samhandlingskonferanse i Kirkenes 24. oktober 2012 Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin, Saltdal kommune 2 Disposisjon Bakgrunn Hvordan kom vi i gang

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Johannes Kolnes, lege og spesialrådgiver Avdeling for helsetjenesteutvikling,

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Værnesregionen Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Øyeblikkelig Hjelp Etablert 19.11.2012 Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal (30.000) 4 døgnplasser basert på et forarbeid som er presentert i en vitenskapelig

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer