Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge"

Transkript

1 Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF

2 Kommunene i Østfold Sykehuset Østfold: innlagte pasienter i 749 senger polikliniske konsultasjoner Driftkostnadene for 2008 var innbyggere milliarder kr. 17 kommuner SØ har årsverk og medarbeidere og over 100 avdelinger, plasser i sykehjem og omsorgsboliger poster og poliklinikker 220 fastlegeårsverk (~ konsultasjoner) årsverk i helse og sosialtjenestene Brutto driftsutgifter h/s - 4,5 milliarder kr Kilde: KOSTRA 2007

3 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere, tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor, flere oppgaver til kommunene Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

4 Om 3 år, Sarpsborg er vertskommune

5 Status 2. mai

6 Forutsetninger Ett sykehus Samarbeidsavtale mange år Bygget samarbeid på etablerte arenaer Holdning Understøtte kommunene i deres satsning Fokus på pasientforløp og ikke økonomi Åpne prosesser og ingen skjulte agendaer

7 Målbilde SØ 2015 alle pasienter få en rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform. ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

8 Nytt forpliktende avtalesystem skal: sikre likeverdighet og mer enhetlig praksis hindre unødvendige innleggelser og forenkle arbeidet med USK klargjøre gråsoner mellom nivåene (forståelse, tiltak) beskrive rutiner for dialog (kontaktpersoner), opplegg for kunnskapsoverføring/ info. utveksling, håndtering av uenighet, samarbeid ift. utdanning/ praksis, IKT mm. sikre bedre koordinering (IP, pasientansv. koordinator (PAK profesjonsnøytral) erstatter PAL)

9 Vi har fra 1. januar i år: Overordnet samarbeidsavtale Retningslinje 1 oppgavedeling VIDEREUTV. (01.11) Retningslinje 3 innleggelse SØ Retningslinje 5 utskrivning fra SØ Retningslinje 11 omforente beredskapsplaner/ planer for akuttmedisinsk kjede KLIN.UTV. (31.12) Retningslinje 12 samarb.former VIDEREUTV. (01.07) Brukerrepresentasjon aktiv deltakelse i utarbeidelsen

10 Til skal vi utarbeide: Retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester Retningslinje 4 Beskrivelse av kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp (døgnplasser) Retningslinje 6 Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Retningslinje 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester Retningslinje 9 Samarbeid om IKT løsninger Retningslinje 10 Samarbeid om forebygging

11

12

13 Startskudd 2012 gradvis innføring av reformen over 4 år 1. Kommunene ansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag 2. Kommunene skal medfinansiere sykehusbehandling 3. Plikt til å etablere tilbud øyeblikkelig hjelp døgntilbud inntrer fra regioner 5 helsehus Oppstart Helsehus 19 nye kortidsplasser Fastlegene viktige ny forskrift under vurdering Samarbeidsavtale med sykehuset, vedtatt av kommunestyrer/ styret i SØ Nye lover helse og omsorgstjenestelov + folkehelselov

14 Sarpsborg er godt i gang! Innleggelser fra sykehjem til sykehus redusert fra 180 til 55 per år

15 Sykehjem Mer behandling på sykehjem, færre innleggelser det beste for pasienten! I samarbeid med ambulerende team sykehus Innleggelser sykehus redusert fra 180 til 55 Kompetanseheving klinisk blikk tegn og symptomer tidlig 5 hele stillinger sykehjemsleger + 1,5 stilling fastleger Faglig forsvarlig

16 Hjemmetjenester flere bo hjemme lenger trygghet - forsvarlig Kompetanse klinisk blikk (se tegn og symptomer tidlig) Laboratorieprøver Økte ressurser (bl.a akuttsykepleier fra sykehus) Samhandling fastleger, legevakt Samhandling ambulerende team sykehus Velferdsteknologi

17 Øyeblikkelig hjelp, heldøgn Planlagt oppstart vår 2012, helsehuset Må være faglig forsvarlig Ikke nytt lokalsykehus Kjent sykdom, forverring av sykdom, f.eks KOLS, smertetilstander, palliasjon Medisinsk kompetanse og sykepleierkompetanse

18 Inklusjonskriterier 16 år Forverring av kjente tilstander Avklart diagnose og funksjonsnivå Utløsende årsak avklart Observasjon og behandling hvor innleggelse er nødvendig Tilsett og vurdert av lege Behandlingsregime foreligger ved innleggelse Eksklusjonskriterier Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom der en vurdering av alvorlighetsgrad, komorbiditet og funksjonssvik tilsier innleggelse i sykehus Akutt funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer hvor det kan være vanskelig åfinne årsaksforhold og hvor det er fare for rask forverring Traumer med uavklart alvorlighetsgrad Hjerteinfarkt Hjerneslag Andre definerte pasientforløp som tilsier sykehusinnleggelse Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er ikke aktuelt hvis det kan representere en mulighet for at behandlingen kan bli forringet eller at pasienten blir påført vesentlig mer eller lengre lidelse.

19 Annet samarbeid sykehus Diabetes etablere kommunalt tilbud Utvalg for akuttberedskap legevakter/sø Mobilt røntgen sykehjem Akutt ambulant team psykisk helse/rus prosjekt Demensteam samarbeid alderspsykiatrisk avdeling Palliativ enhet kommune samarbeid SLB Samhandlingskontaktene Kommunal pasientkoordinator inn på sykehuset Praksiskonsulentordning (fastleger) Pasientforløp helhetlige Dialogen

20 Trygghet informasjon, riktig omsorgsnivå

21 PASIENTKOORDINATOR Møte alle innlagte som har behov for kommunale tjenester. Skape trygghet, gjøre forventningsavklaringer og gi riktig informasjon Enten hjem eller kortidsplass på Helsehuset Hjelpemidler behov / bestilling

22 Status etter 4 måneder Sykehuset kontakt Pasientkoordinator 401 pasienter utskrevet Hjem (med el. uten tjenester) : 60% Kortidplasser : 40% (rehabilitering, palliative, kortid USK...) Noen få direkte langtidsplass Få reinnleggelser (både sykehus og korttid) Eldre, syke, ofte mange sykdommer

23 Noen erfaringer så langt mye fungerer bra Snakk med pasient/pårørende! De som ønsker å være hjemme, skal det Informasjon om kommunalt tilbud Intern samhandling pasientforløp - samkjørte Sykehuset overlate til kommunen hvilke tilbud pasienten skal ha!

24 Veien mot helhetlige og effektive pasientforløp (kommune/ SØ) størst mulig grad av likhet i fylket sentralisere og desentralisere funksjoner samarbeid med andre helseforetak videreutvikle ambulante tjenester/ komp.overføring helsehus/ lokalmedisinske (kompetanse)sentra IKT (felles plattformløsninger/pas.data/våke over osv.) kommunikasjon med pasienter (mobil, pc - minside osv.) OG IKKE MINST samhandle internt (kommune, SØ)

25 Samhandlingen fortsetter... I dialog om overtakelse av sykehusbygningen framtidig helsehus Sarpsborg?

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl Per G. Weydahl LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus Korte avstander, men Askim Fredrikstad

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Tidspunkt: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit,. 4. etg Tirsdag 10.11.2009 kl. 09:00 ca.13:30 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling St.meld.nr.47 2008-2009 Rett behandling på rett sted til rett tid Framtidas

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere

Detaljer