Samhandling i Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i Sarpsborg"

Transkript

1 Samhandling i Sarpsborg Samhandlingsreformen - Helsehusets innhold fase 1 Prosjektrapport mai 2011

2 1 Samhandlingsreformen Målene i Samhandlingsreformen er Pasientene skal få bedre behandling der de bor og det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Gjøre helsetjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne. Dempe veksten i forbruk av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir utført i kommunene. Virkemidlene i første fase er Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak. 5 milliarder kroner overføres fra sykehus til kommuner. Kommunal medfinansiering av medisinsk behandling på sykehus. Kommunene får fullt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra Heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp i alle kommuner innen Sentrale dokumenter er ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Disse skal behandles i Stortinget i juni. Hovedgrep i reformen: Kommunal egenandel ved sykehusopphold Kommunene betaler 20 prosent av utgiftene til medisinsk behandling på sykehus for alle aldersgrupper. Maksimalt kr per innleggelse. Utgjør ca 4,2 milliarder, som legges inn i rammetilskuddet. Dette utgjør ca kr. 42 mill for Sarpsborg. Ingen egenandel for operasjoner, fødsler, psykiatri, rus og rehabilitering. Utskrivningsklare pasienter Kommunene får fullt ansvar for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Utgjør kr per døgn. Rammetilskuddet økes med 560 millioner kroner for å bygge opp tilbud til disse pasientene. Dette utgjør ca kr. 5,6 mill for Sarpsborg. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene får en lovfestet plikt til å gi tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten innføres gradvis fra 2012 til Fullfinansieres av staten med øremerkede tilskudd. I 2012 vil det utgjøre ca 260 millioner kroner. Dette utgjør ca kr. 2,6 mill for Sarpsborg. Det legges opp til en gradvis innføring av reformen. Det blir viktig at kommunene får tid og ressurser til å bygge opp et kvalitativt godt tilbud. Det vil bli en faglig utfordring for kommunene å bygge opp gode tilbud til de pasientene som ikke lenger skal behandles i sykehus. Dagens avtaler mellom sykehus og kommune er ikke gode nok. I fremtidige avtaler må oppgavefordelingen utdypes og avklares. Planlegging og utvikling av lokalmedisinske sentre/helsehus er en av de sentrale tiltak i Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen i Sarpsborg kommune Samhandlingsreformen er politisk og administrativt forankret i Sarpsborg kommune, og leder for komité helse og sosial er saksordfører. 2

3 Arbeidet ledes av enhet helse v/helsesjefen og det er nedsatt en styringsgruppe i kommuneområde helse og sosial, med representanter fra enhet helse, enhet bolig og omsorg, tillitsvalgt, representant fra Sykehuset Østfold og representant fra Rakkestad kommune. Leder av styringsgruppa er kommunesjef helse og sosial. Rakkestad kommune deltar for å vurdere eventuelle fremtidige samarbeidsarenaer. Det er utarbeidet et styringsdokument Samhandling i Sarpsborg som er førende for arbeidet. Det legges stor vekt på samhandling i et helhetlig perspektiv. Dokumentet beskriver 11 fokusområder som omfatter: faktagrunnlag med analyse intern samhandling samhandling sykehuset forebyggende helse helsehus samarbeid andre instanser kvalitet, kompetanse og kvalitetskontroll omsorgsteknologi legevakten IKT i helse og omsorg økonomi 2 Prosjektarbeidet Oppdraget i prosjektet fase 1, er å definere innholdet i helsehuset. Det har vært gjennomført dialogmøter med fastlegene, fysioterapeutene, ergoterapeutene, enhetsledere og teamansvarlige i helse og sosial, politikere helse og sosial, befolkningen, frivillige, lag og foreninger. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemning og eldrerådet har blitt hørt. Prosjektgruppa har vurdert innspillene og flere av forslagene er tatt med i det videre arbeidet. Et forum med brukerorganisasjoner er etablert med tanke på forbedret samhandling. Prosjektleder har hatt møter med prosjektlederne i andre helsehusprosjekter i Østfold og representanter fra sykehuset for å lære av hverandre. Som en viktig del av prosjektet er det innhentet erfaringer fra andre. All planlegging baserer seg på fakta, og det er et stort fokus på analyser bl.a fra Gerica og sykehuset i Østfold. Produksjonsdata fra sykehuset for årene viser at antall opphold og antall liggedøgn er forholdsvis uforandret for perioden for pasienter fra Sarpsborg. En ser imidlertid en nedgang i antall opphold og liggedøgn for gruppen over 80 år. Tallene viser at stadig færre blir liggende på sykehuset etter at de er utskrivningsklare, såkalt overliggerdøgn. Fordelingen av pasienter mellom medisinsk og kirurgisk divisjon viser at ca. 60% av opphold og liggedøgn dreier seg om medisinske pasienter. Imidlertid er dette ikke tilfelle når det gjelder overliggerdøgn. Her er trenden at overliggerdøgnene i økende grad gjelder kirurgiske pasienter, og for 2010 er andelen overliggerdøgn høyere på kirurgisk enn på medisin. Felles når det gjelder overliggerdøgn er at dette gjelder pasientgruppen over 60 år, som står for nesten 90% av overliggerdøgnene. Noen tall viser følgende i kommunen (basert på landstall) ca 2000 har KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) ca 700 har demens 68 % av menn og 51 % av kvinner over 40 år har overvekt 3

4 ca 2650 har kjent eller ukjent diabetes 1/5 over 70 år bruker mer enn 10 legemidler 35 % av alle dødsfall skyldes hjerte og karsykdommer 25 % av alle dødsfall skyldes kreft stadig færre dør før pensjonsalder, da færre dør av hjerte- og karsykdommer % har psykiske problemer 6700 dør årlig i Norge pga røyking - gjennomsnitt tapt 11 år hver 89 prosent av de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset er over 60 år 3 Helsehusets innhold Det er en utfordring å planlegge innholdet i helsehuset, når mye fortsatt er uavklart hva gjelder samhandlingsreformen og de økonomiske vilkår. Av denne grunn må planlegging og gjennomføring av helsehusets innhold og funksjoner skje gradvis. Det legges opp til gradvis oppbygging med mål om et helsehus i full skala fra 2016, når nytt sykehus i Sarpsborg er ferdig. Helsehuset skal ha et forebyggende fokus og legge vekt på egenmestring og tidlig intervensjon. Av den grunn anbefales det at Frisklivssentral blir et viktig tiltak i helsehuset. Helsehuset skal gi helhetlig behandling, oppfølging og ha målrettet rehabilitering og opptrening uavhengig av alder, kjønn eller av diagnoser. Målet er at pasientene skal tilbake til hjemmet med aktiv og målrettet innsats. Pasienter fra sykehuset kan ferdigbehandles i helsehuset. En viktig presisering er at helsehuset ikke skal bli et nytt lokalsykehus, og det blir viktig fremover å ha et tydelig skille på hva som er sykehus og hva som er kommunale tjenester. Det er et mål at kommunene skal bygge opp et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, gjeldende fra Ved øyeblikkelig hjelp der det er nødvendig med utredning og diagnostikk, skal pasientene innlegges i sykehus. Det legges ikke opp til slik utredning og diagnostikk ved vårt helsehus i nærmeste framtid. Øyeblikkelig hjelp plikten må utredes og vurderes nærmere. Det legges derfor ikke opp til døgnbasert legebemanning i helsehuset. På det nåværende tidspunkt foreslås følgende innhold i helsehuset: frisklivssentral mestringsskoler samarbeid brukerorganisasjoner samarbeid frivillige/lag dagtilbud fysioterapi og rehabilitering ulike ambulante team sengepost, kortidsplasser Andre tiltak kan bli aktuelle, men det må vurderes underveis i arbeidet. I det videre arbeidet må samarbeid med sykehuset avklares og konkretiseres. Kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres. Frisklivssentral Folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid er et satsningsområde i arbeidet med Samhandlingsreformen i Sarpsborg. Frisklivssentral er et kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen vil ha et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseatferd. Sentralen kan i 4

5 tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. Det vises til veileder fra Helsedirektoratet for kommunale frisklivssentraler. Frisklivsarbeidet er avhengig av samarbeid med andre instanser som fastleger, frivillige organisasjoner, NAV, lokale lavterskeltilbud og kompetansemiljøer. Erfaringer fra andre viser at frisklivssentraler har positive effekter. Mestringskole Lærings- og mestringsentre er i dag et ansvar lagt til sykehuset. Det bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder for mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer. Slik opplæring er også viktig for pårørende. I helsehuset velges begrepet mestringsskole. En mestringsskole kan som eksempler ha livsstilskurs for pasienter med KOLS, diabetes, depresjon eller demens. Mestringskurs kan være aktuelt ved for eksempel smertetilstander eller kronisk sykdom, ulike treningsgrupper med og uten fysioterapeut og kurs for familier til personer med helseutfordringer. Tiltakene kan drives av brukerorganisasjoner i samarbeid med helsehuset. Likeså må samhandling med frivilligsentralene, lag og organisasjoner vurderes. Tilbudene gis i grupper, der man lærer av hverandre, kan utveksle ideer og ikke minst danne nettverk. Pasienter får god inspirasjon og motivasjon sammen med kunnskap gjennom veiledning slik at de kan håndtere hverdagen bedre og mestre sin egen sykdom. Samarbeid med blant annet fastleger og fysioterapeuter vurderes. Det må avklares om mestringsskole skal være et tiltak i samarbeid med sykehuset eller et rent kommunalt tiltak. Samarbeid brukerorganisasjoner Det foreslås at brukerorganisasjoner kan ha tilhold på helsehuset. Et kontor kan være et vindu ut mot folket og inneholde all informasjon om samtlige organisasjoner, tiltak og aktiviteter. Brosjyrer og informasjon samles på ett sted. Brukerorganisasjoner har høy kunnskap om sin egen sykdom, og de ønsker å bidra med kunnskap. Det er ønsker om et nært samarbeid mellom mestringsskole og brukerorganisasjoner. Samarbeid frivillige, lag og andre På helsehuset kan frivillige dra nytte av hverandre, og det kan arrangeres temakvelder og arrangementer. Et forslag er at frivillige organisasjoner driver kafe på helsehuset. Et tett samarbeid med frivilligsentralene i Sarpsborg blir viktig for sammen å skape god oversikt over alt som skjer. Helsehuset skal være åpent for nærmiljøet og flerbruk. Det skal legges til rette for private initiativ i forhold til brukernes velvære som for eksempel frisør og fotpleie. Ambulante team Det foreslås at ulike ambulante team bør ha tilhold på helsehuset. Ambulante team skal være tverrfaglig sammensatt og bidra til økt kompetanse i de øvrige tjenestene. Informasjon, råd og veiledning til brukere, pårørende og ansatte er viktige oppgaver. Eksempler på ulike ambulante team i dag er demensteamet, ambulant team ved sykehuset Østfold/ sykehjemmene og oppsøkende team rus og psykisk helse. Nye ambulante team som er ønskelig er hjemmeteam og forebyggende team. Hjemmeteamet med lege og sykepleier er vedtatt i budsjett/handlingsplan og betegnes der akutt-team. En viktig strategi framover er at flere skal bo hjemme. Dette er mulig under forutsetning av at brukerne føler seg trygge og at de får den hjelpen de trenger når de trenger det. Det er igangsatt et arbeid med å kompetanseheve de ansatte i hjemmetjenestene gjennom det kliniske blikk som innebærer å fange opp tegn og symptomer på en sykdomsutvikling så 5

6 tidlig som mulig. Dette vil foregå i et samarbeid med ambulant team sykehuset, tilsvarende opplegg som på sykehjemmene. Det vil være behov for utstyr og mulighet for å ta enkle blodprøver hjemme. Hjemmeteamet skal bistå hjemmetjenesten i å vurdere brukere hjemme, forhindre sykdomsutvikling og starte behandling der det er behov for det, slik at sykehusinnleggelse kan forhindres. Dette krever et nært samarbeid med fastlegene som har det medisinske ansvaret og arbeidsfordeling må avklares i en dialog med fastlegene. Forebyggende team har som formål at eldre skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker det. Teamet kan reise hjem til alle innbyggere ved f.eks fylte 70 år. Hjemmebesøket kan ha fokus på brukerens egen opplevelse av helse, kost, aktivitet, nettverk, bruk av medisiner, tekniske hjelpemidler og risikofaktorer for sykdom. Det kan brukes tid på å avklare forventninger og innbyggerne får en kontakt inn mot kommunes tjenester. Flere kommuner, blant annet Drammen, har svært gode erfaringer med et slikt team. Det viser at behovet for heldøgnsplasser for mange er utsatt i tid og mange sykehusinnleggelser er avverget. Responsen fra brukere og pårørende er svært positiv. Teamets sammensetning og funksjon må vurderes nærmere. Likeså et samarbeid med frivillige, lag og foreninger, samt frivilligsentralene. Andre tjenester som kan være aktuelle å organisere i team fremover er: Palliativt team Utskrivningsteam Rehabiliteringsteam KOLS team Diabetesteam Sykehuset Østfold vil fra høsten 2011 starte opp utprøving av et ambulerende røntgenteam, i første omgang til sykehjem og legevakt. Dagtilbud fysioterapi og rehabilitering Ved hjemsendelse etter korttidsopphold på helsehuset kan det være aktuelt for noen pasienter med dagtilbud innen opptrening/rehabilitering. Også for hjemmeboende kan det være aktuelt med fysioterapi og trening på helsehuset. Det legges opp til at en større del av behandlingen kan foregå i grupper, enten ved helsehuset eller ved fysikalske institutter eller andre egnede steder. Gruppetrening kan skape gode relasjoner og nettverk for de som deltar og være mer effektivt for de ansatte. Det må vurderes nærmere arealutnytting ved helsehuset og gjøres en vurdering av om bassenget fortsatt skal eksistere. Flere private fysioterapeuter kan også tenke seg å starte med gruppetiltak. Det er blant annet nevnt gruppetrening for hjertesyke, lungesyke og muskel-/skjelettsykdommer. I dialogmøte med alle fysioterapeuter og ergoterapeuter framkom det en rekke forslag til mulige samhandlingstiltak. Dette skal det arbeides videre med i en oppnevnt arbeidsgruppe. Sengeposter I dag har helsehuset langtidsplasser (121), rehabiliteringsplasser(6) og kortidsplasser(6). Fra 2012 er det bevilget midler til ytterligere 8 korttidsplasser. Fra får kommunen ansvar for de utskrivningsklare pasientene fra dag en. Dette vil kreve flere korttidsplasser. Beregninger viser at i dagen situasjon er det behov for totalt ca 70 korttidsplasser. Det er viktig å definere hensikt og målsetting med de ulike kortidsplassene. Korttidsplasser beregnet på avlastning, delt-plass, selvinnskrivingsplasser og annet, kan vurderes lagt til andre sykehjem. 6

7 Korttidsplasser på helsehuset forbeholdes, medisinsk observasjon, behandling av sykdom og opptrening/rehabilitering av funksjonsnedsettelser. Mobilisering og kartlegging av muligheter blir viktig. Målet med oppholdet skal være at pasientene skal tilbake til hjemmet med aktiv og målrettet tidlig innsats. Videre planlegging og gjennomføring vil foregå fram mot Kompetanse og rekruttering På helsehuset blir det et ennå større fokus på fag og kompetanse enn det har vært tidligere. I helsehuset skal det være bred kompetanse og det skal satses på mange ulike yrkesgrupper for å få ulike innfallsvinkler. Det skal legges til rette for intern hospitering fra andre enheter innen helse og sosial og helsehuset kan ha et større opplæringsansvar. Ordningen med faste leger som gir kontinuitet, tilgjengelighet og god oppfølging av pasienter, pårørende og ansatte må videreføres. Samarbeid sykehuset I det videre arbeidet med helsehusets innhold og funksjoner må samarbeidet med sykehus/spesialisthelsetjenesten vurderes nærmere. Dette kan blant annet gjelde mestringsskole og ulike ambulerende team som diabetesteam, KOLS team og palliativt team. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe under administrativt samarbeidsutvalg som skal utrede dette med utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det blir viktig å avklare kriterier for når pasienter er utskrivningsklare. Dette arbeidet skal være sluttført innen utgangen av Det vurderes om kommunen og sykehuset skal gå sammen om et utskrivningsteam. Tanken er at kommunen oppnevner en kommunal pasientkoordinator som skal jobbe inne på sykehuset og kartlegge pasientenes tjenestebehov, ha kommunikasjon med pasient/pårørende og tilrettelegge for tjenestetilbudet i kommunen. Sykehuset signaliserer at de er positive til dette. Samarbeid fastleger Fastleger kan ha offentlige oppgaver innen blant annet frisklivssentral, mestringsskole og ulike ambulante team. Samarbeid med fastlegene i ulike andre tiltak i helsehuset avklares nærmere. 4 Fremdriftsplan Helsehuset Det legges opp til en gradvis utvikling av helsehuset fra nå og fram til Fra mai 2011 er det etablert 6 nye korttidsplasser ved helsehuset. Disse er øremerket utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som har behov for opptrening eller avslutning av en behandling før de reiser hjem. I Handlingsplan med årsbudsjett er det vedtatt ytterligere 8 korttidsplasser fra Behov for flere plasser fra 2012 vurderes nærmere. I 2012 må følgende være på plass 14 korttidsplasser for de utskrivningsklare pasientene, flere kortidsplasser vurderes fortløpende. Korttidsplasser med tilstrekkelig faglig kompetanse innen opptrening, rehabilitering og behandling. Frisklivssentral som koordineres fra helsehuset. Brukerorganisasjoner med lokaler i helsehuset. Dagtilbud fysioterapi og rehabilitering. Ambulante team: forebyggende team, demensteam, hjemmeteamet (akutteam), palliativt team og utskrivningsteam. Det tas et forbehold om at tiltakene fullfinansieres gjennom øremerkede samhandlingsmidler. 7

8 Det vurderes om det er behov for bygningsmessige omgjøringer. Vurderes nærmere i det videre arbeidet Behov for ytterligere korttidsplasser. Samarbeid med sykehuset. Grenseoppgang mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i forhold til oppgavefordeling. Samarbeid innen mestringsskoler, ulike ambulante team og eventuelt andre tiltak. Samarbeid med fastleger og fysioterapeuter. Samhandling innen ulike tiltak som etableres må vurderes nærmere i dialog. Samarbeid med frivillige, lag og andre. Dialogen fortsetter. Behov for bygningsmessige endringer 5 Økonomi Det er søkt samhandlingsmidler til ulike prosjekter, blant annet helsehus, frisklivssentral og klinisk blikk hjemmetjenester, samt til kompetansetiltak innen lindrende behandling. Til sammen er det søkt om kr Når det gjelder etablering av de ulike tiltakene i helsehuset vises det til Handlingsplan med årsbudsjett Henvisninger 1. Stortingsmelding Nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen 2. Nasjonal helse og omsorgsplan ( ) 3. Rapport Sintef: Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare data. Okt 2010: 4. Data fra allmennlegetjenesten-rapport IS Helsedirektoratet 5. Rapport: utskrivningsklare pasienter-hvem er de og hvor høre de hjemme? Analysesenteret AS. Juni Veileder for kommunale frisklivssentraler, HSdir Sykepleien (09): Flere korttidsplasser gir økt sirkulasjon. Hans Knut Otterstad ved Norsk institutt for omsorgstjenester, Oslo 8. Rapport og forskningskatalogen 2010 En katalog om ny kunnskap innenfor omsorgsfeltet. Helsedirektoratet 9. Helsetjenester til syke eldre: rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november Erfaringer innhentet av prosjektet og analyser av sykehusdata 8

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Versjon med vedlegg 1-6 Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 5 1.2 Prosjektorganisering...

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 Sammendrag 3.0 Hovedmål 3.1 Delmål 3.2 Kvalitetsmål 3.3

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Mai 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Delrapport helsefremmende og forebyggende tjenester Samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog

Delrapport helsefremmende og forebyggende tjenester Samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog 2012 Delrapport helsefremmende og forebyggende tjenester Samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog 04.12.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 4 2. Samhandlingsprosjektet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

2011 et år med samhandling i fokus!

2011 et år med samhandling i fokus! 2011 et år med samhandling i fokus! Året 2011 har i stor grad vært preget av arbeidet med Samhandlingsreformen og forberedelsene til første etappe i reformen som starter i 2012. Sarpsborg kommune er offensive

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

Behovet for å investere i boliger for unge omsorgstrengende i Lu - veien, og som er tilrettelagt for å yte bistand, er fortsatt til stede.

Behovet for å investere i boliger for unge omsorgstrengende i Lu - veien, og som er tilrettelagt for å yte bistand, er fortsatt til stede. Analyse av behov i omsorgssektoren 2015 Behov for investeringer og driftstiltak i omsorgssektoren og behov i tilknytning til samhandlingsreformen for å møte kravet om full omsorgsdekning i 2015 utover

Detaljer