Samhandling i Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i Sarpsborg"

Transkript

1 Samhandling i Sarpsborg Samhandlingsreformen - Helsehusets innhold fase 1 Prosjektrapport mai 2011

2 1 Samhandlingsreformen Målene i Samhandlingsreformen er Pasientene skal få bedre behandling der de bor og det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Gjøre helsetjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne. Dempe veksten i forbruk av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir utført i kommunene. Virkemidlene i første fase er Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak. 5 milliarder kroner overføres fra sykehus til kommuner. Kommunal medfinansiering av medisinsk behandling på sykehus. Kommunene får fullt ansvar for utskrivningsklare pasienter fra Heldøgns tilbud om øyeblikkelig hjelp i alle kommuner innen Sentrale dokumenter er ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Disse skal behandles i Stortinget i juni. Hovedgrep i reformen: Kommunal egenandel ved sykehusopphold Kommunene betaler 20 prosent av utgiftene til medisinsk behandling på sykehus for alle aldersgrupper. Maksimalt kr per innleggelse. Utgjør ca 4,2 milliarder, som legges inn i rammetilskuddet. Dette utgjør ca kr. 42 mill for Sarpsborg. Ingen egenandel for operasjoner, fødsler, psykiatri, rus og rehabilitering. Utskrivningsklare pasienter Kommunene får fullt ansvar for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Utgjør kr per døgn. Rammetilskuddet økes med 560 millioner kroner for å bygge opp tilbud til disse pasientene. Dette utgjør ca kr. 5,6 mill for Sarpsborg. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene får en lovfestet plikt til å gi tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten innføres gradvis fra 2012 til Fullfinansieres av staten med øremerkede tilskudd. I 2012 vil det utgjøre ca 260 millioner kroner. Dette utgjør ca kr. 2,6 mill for Sarpsborg. Det legges opp til en gradvis innføring av reformen. Det blir viktig at kommunene får tid og ressurser til å bygge opp et kvalitativt godt tilbud. Det vil bli en faglig utfordring for kommunene å bygge opp gode tilbud til de pasientene som ikke lenger skal behandles i sykehus. Dagens avtaler mellom sykehus og kommune er ikke gode nok. I fremtidige avtaler må oppgavefordelingen utdypes og avklares. Planlegging og utvikling av lokalmedisinske sentre/helsehus er en av de sentrale tiltak i Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen i Sarpsborg kommune Samhandlingsreformen er politisk og administrativt forankret i Sarpsborg kommune, og leder for komité helse og sosial er saksordfører. 2

3 Arbeidet ledes av enhet helse v/helsesjefen og det er nedsatt en styringsgruppe i kommuneområde helse og sosial, med representanter fra enhet helse, enhet bolig og omsorg, tillitsvalgt, representant fra Sykehuset Østfold og representant fra Rakkestad kommune. Leder av styringsgruppa er kommunesjef helse og sosial. Rakkestad kommune deltar for å vurdere eventuelle fremtidige samarbeidsarenaer. Det er utarbeidet et styringsdokument Samhandling i Sarpsborg som er førende for arbeidet. Det legges stor vekt på samhandling i et helhetlig perspektiv. Dokumentet beskriver 11 fokusområder som omfatter: faktagrunnlag med analyse intern samhandling samhandling sykehuset forebyggende helse helsehus samarbeid andre instanser kvalitet, kompetanse og kvalitetskontroll omsorgsteknologi legevakten IKT i helse og omsorg økonomi 2 Prosjektarbeidet Oppdraget i prosjektet fase 1, er å definere innholdet i helsehuset. Det har vært gjennomført dialogmøter med fastlegene, fysioterapeutene, ergoterapeutene, enhetsledere og teamansvarlige i helse og sosial, politikere helse og sosial, befolkningen, frivillige, lag og foreninger. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemning og eldrerådet har blitt hørt. Prosjektgruppa har vurdert innspillene og flere av forslagene er tatt med i det videre arbeidet. Et forum med brukerorganisasjoner er etablert med tanke på forbedret samhandling. Prosjektleder har hatt møter med prosjektlederne i andre helsehusprosjekter i Østfold og representanter fra sykehuset for å lære av hverandre. Som en viktig del av prosjektet er det innhentet erfaringer fra andre. All planlegging baserer seg på fakta, og det er et stort fokus på analyser bl.a fra Gerica og sykehuset i Østfold. Produksjonsdata fra sykehuset for årene viser at antall opphold og antall liggedøgn er forholdsvis uforandret for perioden for pasienter fra Sarpsborg. En ser imidlertid en nedgang i antall opphold og liggedøgn for gruppen over 80 år. Tallene viser at stadig færre blir liggende på sykehuset etter at de er utskrivningsklare, såkalt overliggerdøgn. Fordelingen av pasienter mellom medisinsk og kirurgisk divisjon viser at ca. 60% av opphold og liggedøgn dreier seg om medisinske pasienter. Imidlertid er dette ikke tilfelle når det gjelder overliggerdøgn. Her er trenden at overliggerdøgnene i økende grad gjelder kirurgiske pasienter, og for 2010 er andelen overliggerdøgn høyere på kirurgisk enn på medisin. Felles når det gjelder overliggerdøgn er at dette gjelder pasientgruppen over 60 år, som står for nesten 90% av overliggerdøgnene. Noen tall viser følgende i kommunen (basert på landstall) ca 2000 har KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) ca 700 har demens 68 % av menn og 51 % av kvinner over 40 år har overvekt 3

4 ca 2650 har kjent eller ukjent diabetes 1/5 over 70 år bruker mer enn 10 legemidler 35 % av alle dødsfall skyldes hjerte og karsykdommer 25 % av alle dødsfall skyldes kreft stadig færre dør før pensjonsalder, da færre dør av hjerte- og karsykdommer % har psykiske problemer 6700 dør årlig i Norge pga røyking - gjennomsnitt tapt 11 år hver 89 prosent av de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset er over 60 år 3 Helsehusets innhold Det er en utfordring å planlegge innholdet i helsehuset, når mye fortsatt er uavklart hva gjelder samhandlingsreformen og de økonomiske vilkår. Av denne grunn må planlegging og gjennomføring av helsehusets innhold og funksjoner skje gradvis. Det legges opp til gradvis oppbygging med mål om et helsehus i full skala fra 2016, når nytt sykehus i Sarpsborg er ferdig. Helsehuset skal ha et forebyggende fokus og legge vekt på egenmestring og tidlig intervensjon. Av den grunn anbefales det at Frisklivssentral blir et viktig tiltak i helsehuset. Helsehuset skal gi helhetlig behandling, oppfølging og ha målrettet rehabilitering og opptrening uavhengig av alder, kjønn eller av diagnoser. Målet er at pasientene skal tilbake til hjemmet med aktiv og målrettet innsats. Pasienter fra sykehuset kan ferdigbehandles i helsehuset. En viktig presisering er at helsehuset ikke skal bli et nytt lokalsykehus, og det blir viktig fremover å ha et tydelig skille på hva som er sykehus og hva som er kommunale tjenester. Det er et mål at kommunene skal bygge opp et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, gjeldende fra Ved øyeblikkelig hjelp der det er nødvendig med utredning og diagnostikk, skal pasientene innlegges i sykehus. Det legges ikke opp til slik utredning og diagnostikk ved vårt helsehus i nærmeste framtid. Øyeblikkelig hjelp plikten må utredes og vurderes nærmere. Det legges derfor ikke opp til døgnbasert legebemanning i helsehuset. På det nåværende tidspunkt foreslås følgende innhold i helsehuset: frisklivssentral mestringsskoler samarbeid brukerorganisasjoner samarbeid frivillige/lag dagtilbud fysioterapi og rehabilitering ulike ambulante team sengepost, kortidsplasser Andre tiltak kan bli aktuelle, men det må vurderes underveis i arbeidet. I det videre arbeidet må samarbeid med sykehuset avklares og konkretiseres. Kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres. Frisklivssentral Folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid er et satsningsområde i arbeidet med Samhandlingsreformen i Sarpsborg. Frisklivssentral er et kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen vil ha et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseatferd. Sentralen kan i 4

5 tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. Det vises til veileder fra Helsedirektoratet for kommunale frisklivssentraler. Frisklivsarbeidet er avhengig av samarbeid med andre instanser som fastleger, frivillige organisasjoner, NAV, lokale lavterskeltilbud og kompetansemiljøer. Erfaringer fra andre viser at frisklivssentraler har positive effekter. Mestringskole Lærings- og mestringsentre er i dag et ansvar lagt til sykehuset. Det bygger på erkjennelsen av at opplæring og gode metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling. Dette gjelder for mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer. Slik opplæring er også viktig for pårørende. I helsehuset velges begrepet mestringsskole. En mestringsskole kan som eksempler ha livsstilskurs for pasienter med KOLS, diabetes, depresjon eller demens. Mestringskurs kan være aktuelt ved for eksempel smertetilstander eller kronisk sykdom, ulike treningsgrupper med og uten fysioterapeut og kurs for familier til personer med helseutfordringer. Tiltakene kan drives av brukerorganisasjoner i samarbeid med helsehuset. Likeså må samhandling med frivilligsentralene, lag og organisasjoner vurderes. Tilbudene gis i grupper, der man lærer av hverandre, kan utveksle ideer og ikke minst danne nettverk. Pasienter får god inspirasjon og motivasjon sammen med kunnskap gjennom veiledning slik at de kan håndtere hverdagen bedre og mestre sin egen sykdom. Samarbeid med blant annet fastleger og fysioterapeuter vurderes. Det må avklares om mestringsskole skal være et tiltak i samarbeid med sykehuset eller et rent kommunalt tiltak. Samarbeid brukerorganisasjoner Det foreslås at brukerorganisasjoner kan ha tilhold på helsehuset. Et kontor kan være et vindu ut mot folket og inneholde all informasjon om samtlige organisasjoner, tiltak og aktiviteter. Brosjyrer og informasjon samles på ett sted. Brukerorganisasjoner har høy kunnskap om sin egen sykdom, og de ønsker å bidra med kunnskap. Det er ønsker om et nært samarbeid mellom mestringsskole og brukerorganisasjoner. Samarbeid frivillige, lag og andre På helsehuset kan frivillige dra nytte av hverandre, og det kan arrangeres temakvelder og arrangementer. Et forslag er at frivillige organisasjoner driver kafe på helsehuset. Et tett samarbeid med frivilligsentralene i Sarpsborg blir viktig for sammen å skape god oversikt over alt som skjer. Helsehuset skal være åpent for nærmiljøet og flerbruk. Det skal legges til rette for private initiativ i forhold til brukernes velvære som for eksempel frisør og fotpleie. Ambulante team Det foreslås at ulike ambulante team bør ha tilhold på helsehuset. Ambulante team skal være tverrfaglig sammensatt og bidra til økt kompetanse i de øvrige tjenestene. Informasjon, råd og veiledning til brukere, pårørende og ansatte er viktige oppgaver. Eksempler på ulike ambulante team i dag er demensteamet, ambulant team ved sykehuset Østfold/ sykehjemmene og oppsøkende team rus og psykisk helse. Nye ambulante team som er ønskelig er hjemmeteam og forebyggende team. Hjemmeteamet med lege og sykepleier er vedtatt i budsjett/handlingsplan og betegnes der akutt-team. En viktig strategi framover er at flere skal bo hjemme. Dette er mulig under forutsetning av at brukerne føler seg trygge og at de får den hjelpen de trenger når de trenger det. Det er igangsatt et arbeid med å kompetanseheve de ansatte i hjemmetjenestene gjennom det kliniske blikk som innebærer å fange opp tegn og symptomer på en sykdomsutvikling så 5

6 tidlig som mulig. Dette vil foregå i et samarbeid med ambulant team sykehuset, tilsvarende opplegg som på sykehjemmene. Det vil være behov for utstyr og mulighet for å ta enkle blodprøver hjemme. Hjemmeteamet skal bistå hjemmetjenesten i å vurdere brukere hjemme, forhindre sykdomsutvikling og starte behandling der det er behov for det, slik at sykehusinnleggelse kan forhindres. Dette krever et nært samarbeid med fastlegene som har det medisinske ansvaret og arbeidsfordeling må avklares i en dialog med fastlegene. Forebyggende team har som formål at eldre skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker det. Teamet kan reise hjem til alle innbyggere ved f.eks fylte 70 år. Hjemmebesøket kan ha fokus på brukerens egen opplevelse av helse, kost, aktivitet, nettverk, bruk av medisiner, tekniske hjelpemidler og risikofaktorer for sykdom. Det kan brukes tid på å avklare forventninger og innbyggerne får en kontakt inn mot kommunes tjenester. Flere kommuner, blant annet Drammen, har svært gode erfaringer med et slikt team. Det viser at behovet for heldøgnsplasser for mange er utsatt i tid og mange sykehusinnleggelser er avverget. Responsen fra brukere og pårørende er svært positiv. Teamets sammensetning og funksjon må vurderes nærmere. Likeså et samarbeid med frivillige, lag og foreninger, samt frivilligsentralene. Andre tjenester som kan være aktuelle å organisere i team fremover er: Palliativt team Utskrivningsteam Rehabiliteringsteam KOLS team Diabetesteam Sykehuset Østfold vil fra høsten 2011 starte opp utprøving av et ambulerende røntgenteam, i første omgang til sykehjem og legevakt. Dagtilbud fysioterapi og rehabilitering Ved hjemsendelse etter korttidsopphold på helsehuset kan det være aktuelt for noen pasienter med dagtilbud innen opptrening/rehabilitering. Også for hjemmeboende kan det være aktuelt med fysioterapi og trening på helsehuset. Det legges opp til at en større del av behandlingen kan foregå i grupper, enten ved helsehuset eller ved fysikalske institutter eller andre egnede steder. Gruppetrening kan skape gode relasjoner og nettverk for de som deltar og være mer effektivt for de ansatte. Det må vurderes nærmere arealutnytting ved helsehuset og gjøres en vurdering av om bassenget fortsatt skal eksistere. Flere private fysioterapeuter kan også tenke seg å starte med gruppetiltak. Det er blant annet nevnt gruppetrening for hjertesyke, lungesyke og muskel-/skjelettsykdommer. I dialogmøte med alle fysioterapeuter og ergoterapeuter framkom det en rekke forslag til mulige samhandlingstiltak. Dette skal det arbeides videre med i en oppnevnt arbeidsgruppe. Sengeposter I dag har helsehuset langtidsplasser (121), rehabiliteringsplasser(6) og kortidsplasser(6). Fra 2012 er det bevilget midler til ytterligere 8 korttidsplasser. Fra får kommunen ansvar for de utskrivningsklare pasientene fra dag en. Dette vil kreve flere korttidsplasser. Beregninger viser at i dagen situasjon er det behov for totalt ca 70 korttidsplasser. Det er viktig å definere hensikt og målsetting med de ulike kortidsplassene. Korttidsplasser beregnet på avlastning, delt-plass, selvinnskrivingsplasser og annet, kan vurderes lagt til andre sykehjem. 6

7 Korttidsplasser på helsehuset forbeholdes, medisinsk observasjon, behandling av sykdom og opptrening/rehabilitering av funksjonsnedsettelser. Mobilisering og kartlegging av muligheter blir viktig. Målet med oppholdet skal være at pasientene skal tilbake til hjemmet med aktiv og målrettet tidlig innsats. Videre planlegging og gjennomføring vil foregå fram mot Kompetanse og rekruttering På helsehuset blir det et ennå større fokus på fag og kompetanse enn det har vært tidligere. I helsehuset skal det være bred kompetanse og det skal satses på mange ulike yrkesgrupper for å få ulike innfallsvinkler. Det skal legges til rette for intern hospitering fra andre enheter innen helse og sosial og helsehuset kan ha et større opplæringsansvar. Ordningen med faste leger som gir kontinuitet, tilgjengelighet og god oppfølging av pasienter, pårørende og ansatte må videreføres. Samarbeid sykehuset I det videre arbeidet med helsehusets innhold og funksjoner må samarbeidet med sykehus/spesialisthelsetjenesten vurderes nærmere. Dette kan blant annet gjelde mestringsskole og ulike ambulerende team som diabetesteam, KOLS team og palliativt team. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe under administrativt samarbeidsutvalg som skal utrede dette med utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det blir viktig å avklare kriterier for når pasienter er utskrivningsklare. Dette arbeidet skal være sluttført innen utgangen av Det vurderes om kommunen og sykehuset skal gå sammen om et utskrivningsteam. Tanken er at kommunen oppnevner en kommunal pasientkoordinator som skal jobbe inne på sykehuset og kartlegge pasientenes tjenestebehov, ha kommunikasjon med pasient/pårørende og tilrettelegge for tjenestetilbudet i kommunen. Sykehuset signaliserer at de er positive til dette. Samarbeid fastleger Fastleger kan ha offentlige oppgaver innen blant annet frisklivssentral, mestringsskole og ulike ambulante team. Samarbeid med fastlegene i ulike andre tiltak i helsehuset avklares nærmere. 4 Fremdriftsplan Helsehuset Det legges opp til en gradvis utvikling av helsehuset fra nå og fram til Fra mai 2011 er det etablert 6 nye korttidsplasser ved helsehuset. Disse er øremerket utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som har behov for opptrening eller avslutning av en behandling før de reiser hjem. I Handlingsplan med årsbudsjett er det vedtatt ytterligere 8 korttidsplasser fra Behov for flere plasser fra 2012 vurderes nærmere. I 2012 må følgende være på plass 14 korttidsplasser for de utskrivningsklare pasientene, flere kortidsplasser vurderes fortløpende. Korttidsplasser med tilstrekkelig faglig kompetanse innen opptrening, rehabilitering og behandling. Frisklivssentral som koordineres fra helsehuset. Brukerorganisasjoner med lokaler i helsehuset. Dagtilbud fysioterapi og rehabilitering. Ambulante team: forebyggende team, demensteam, hjemmeteamet (akutteam), palliativt team og utskrivningsteam. Det tas et forbehold om at tiltakene fullfinansieres gjennom øremerkede samhandlingsmidler. 7

8 Det vurderes om det er behov for bygningsmessige omgjøringer. Vurderes nærmere i det videre arbeidet Behov for ytterligere korttidsplasser. Samarbeid med sykehuset. Grenseoppgang mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i forhold til oppgavefordeling. Samarbeid innen mestringsskoler, ulike ambulante team og eventuelt andre tiltak. Samarbeid med fastleger og fysioterapeuter. Samhandling innen ulike tiltak som etableres må vurderes nærmere i dialog. Samarbeid med frivillige, lag og andre. Dialogen fortsetter. Behov for bygningsmessige endringer 5 Økonomi Det er søkt samhandlingsmidler til ulike prosjekter, blant annet helsehus, frisklivssentral og klinisk blikk hjemmetjenester, samt til kompetansetiltak innen lindrende behandling. Til sammen er det søkt om kr Når det gjelder etablering av de ulike tiltakene i helsehuset vises det til Handlingsplan med årsbudsjett Henvisninger 1. Stortingsmelding Nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen 2. Nasjonal helse og omsorgsplan ( ) 3. Rapport Sintef: Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare data. Okt 2010: 4. Data fra allmennlegetjenesten-rapport IS Helsedirektoratet 5. Rapport: utskrivningsklare pasienter-hvem er de og hvor høre de hjemme? Analysesenteret AS. Juni Veileder for kommunale frisklivssentraler, HSdir Sykepleien (09): Flere korttidsplasser gir økt sirkulasjon. Hans Knut Otterstad ved Norsk institutt for omsorgstjenester, Oslo 8. Rapport og forskningskatalogen 2010 En katalog om ny kunnskap innenfor omsorgsfeltet. Helsedirektoratet 9. Helsetjenester til syke eldre: rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november Erfaringer innhentet av prosjektet og analyser av sykehusdata 8

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell?

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon Hvorfor en samhandlingsreform

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Samhandlingsreformen fra ord til handling. Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD

Samhandlingsreformen fra ord til handling. Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen fra ord til handling Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene HOD, 14. september 2010 Disposisjon Utfordringene Mål for reformen Hva har

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Samhandlingsreformen - Betydning for rehabilitering? Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 7. august 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen - Betydning for rehabilitering? Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 7. august 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen - Betydning for rehabilitering? Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 7. august 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Skal bidra til å sikre kvalitet og bærekraft

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN. En presentasjon av hovedtrekkene

SAMHANDLINGSREFORMEN. En presentasjon av hovedtrekkene SAMHANDLINGSREFORMEN En presentasjon av hovedtrekkene Hva er samhandlingsreformen? Overføring av oppgaver og ressurser innen helsetjenesten fra stat til kommune Fra institusjonell behandling til helsefremmende

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter

Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20879/2013 2010/1053 8 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Eldrerådet 03.06.2013 13/9 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten. Nils Olav Hagen

Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten. Nils Olav Hagen Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten Nils Olav Hagen Del I Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Samhandlingsreform

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Forebygging. For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte.

Forebygging. For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte. Forebygging For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte. Forebygging er god helsepolitikk Bidrar til mindre sykelighet

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG ROGALAND HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin

PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG ROGALAND HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin PRIMÆRHELSEMELDINGEN OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I ROGALAND 25.02.2016 Pål Iden, spesialist i samfunnsmedisin 1 Primærhelsemeldingen Meld. St. 26 (2014 2015) Melding til Stortinget Fremtidens primærhelsetjeneste

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Ved Kari Korneliussen, kardiologisk sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken, SiV, Tønsberg Kari Korneliussen,

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Pasienter med kroniske lidelser - Fremtidens arbeidsformer og forsvarlighet. Sykepleierkonferansen 2011. Anders Smith, seniorrådgiver/lege

Pasienter med kroniske lidelser - Fremtidens arbeidsformer og forsvarlighet. Sykepleierkonferansen 2011. Anders Smith, seniorrådgiver/lege Pasienter med kroniske lidelser - Fremtidens arbeidsformer og forsvarlighet Sykepleierkonferansen 2011 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Høsten 2008: forslag om samhandlingsreform Pasientenes behov for

Detaljer

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Samhandlingsreformen.. og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Disposisjon Samhandlingsreformen Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste Nasjonal helse-

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 For lite koordinerte tjenester For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Økonomisk bæreevne trues 2

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk)

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) 10. mai 2012 - Rådmann Osmund Kaldheim Disposisjon: Fakta om Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 441 2010/6313-35 17.10.2011 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet

Detaljer