Kommunal øyeblikkelig hjelp ved korttidsavdelingen B2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal øyeblikkelig hjelp ved korttidsavdelingen B2"

Transkript

1 Kommunal øyeblikkelig hjelp ved korttidsavdelingen B2

2 Samhandlingsreformen Sentralt mål: Gi tjenester nærmere der pasienten bor bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten Ett av tiltakene: Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) Redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

3 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

4 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

5 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

6 Samarbeidsparter Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud skjer i et samarbeid mellom Sørlandets sykehus (SSHF)avd. Flekkefjord og Farsund kommune. Arbeidsgruppen består av tillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet Brukerrepresentant Kommunalsjef rådgiver helse og omsorg kommunelege/fastlege leder for korttidsavdelingen representant for Sørlandets sykehus avd. Flekkefjord; Christian Stremme. I tillegg har tilsynslege deltatt i arbeidet med interne rutiner. Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

7 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

8

9

10

11

12

13 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

14 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

15 B2 - korttidsavdelingen Ved Farsund Omsorgssenter 14 korttidsplasser 2 ringesnorer på alle rom ved behov for dobbeltrom I tillegg: 1 rullerende korttidsplass ved skjermet enhet (Avlastningsopphold der det er behov for skjerming) Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

16 Bemanning B2 Ansatte pr vakt: Dag 3 (4) (2-3 spl) Kveld 3 (2 spl) Natt 1 spl + med tilgang til bistand fra sykepleier i hjemmetjenesten. To helsefagarbeidere jobber i team med sykepleier på natt ved omsorgssenteret. Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

17 Ulike behov hos brukerne: Behandling Rehabilitering/opptrening for å ivareta og bedre mulighetene til å bo hjemme Kartlegging/utredning/planlegging av videre tjenester Palliasjon Avlastning (etter behov hos pårørende) KØH Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

18 Tverrfaglig samarbeid Sykepleiere Hjelpepleiere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Enhetsleder Tilsynslege Pårørende og pasient Legevakt Renhold Fastleger Saksbehandlere i forvaltningen Hjemmesykepleie Sykehus Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

19 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

20 Utstyr / prøvetaking KØH Farsund: UTSTYR: Blærescanner EKG med tolkning Infusjonspumpe med stativ Ernæringspumpe Blodtrykksapparat Pulsoksymeter Doppler (måle ankel-arm indeks) Termometer Forstøver Sug Stolvekt / Personvekt Smertepumpe Oksygen Urinkaterer (kvinne/mann) Skrapskje sårstell PPS ( Praktiske prosedyrer for sykepleiere på nett) Medisinrom Tilgang på hjertestarter Trakeostomiutstyr; neseskupulum / Lærdalsbag PRØVETAKING: CRP Hb Glucose INR Urin-stix Sentrifuge og utstyr for å ta sendeblodprøver til sykehus Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

21 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

22 Prosedyrer / behandling Sonde / PEG-ernæring Intravenøs væskebehandling /antibiotika i veneflon, VAP, CVK Blærescanning, kateterisering EKG Trakeostomi Forstøver, O2, KOLS- oppfølging CPR, HB, Blodsukker, INR, O2-metn. Smertelindring / smertepumpe Ta blodprøver / sendeprøver til SSHF Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

23 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

24 Inklusjons og eksklusjonskriterier: Følgende pasientgrupper skal ikke inngå i KØH: Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad, kormorbiditet og funksjonssvikt tilsier innleggelse i sykehus Pasienter som trenger det tilbudet bare sykehuset kan gi, og der sykehusinnleggelse er åpenbart hensiktsmessig Pasienter med uavklart tilstand der sykehusets tilgjengelige diagnostiske ressurser er nødvendig for å avklare tilstanden Ut over disse eksklusjonskriteriene så vil det også måtte vurderes som et eksklusjonskriterie når ansvarlig sykepleier i avdelingen vurderer at faglig forsvarlig observasjon og behandling ikke kan gjennomføres i den kommunale døgnbaserte ø-hjelps avdelingen på grunn av manglende spesifikk kompetanse eller manglende utstyr. Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

25 Døgnbasert ø-hjelp i Farsund Trinn 1 Tilstand/diagnose: Akutt obstipasjon Akutt behov for justering av palliativ behandling: avklart diagnose/sykdomsbilde og avtalt behandling ved forverring Akutte smerter: avklart diagnose/sykdomsbilde Dehydrering: med avklart diagnose/sykdomsbilde Akutt urinretensjon Pneumoni Urinveisinfeksjon: med avklart diagnose/ behandling, akseptabel allmenntilstand uten frostanfall Lab. Diagnostikk: CPR, INR, Blodsukker, HBA1C, Mikroalbumin. KOLS exacerbasjon: avklart diagnose/ sykdomsbilde og avtalt behandling ved forverring Eksklusjonskriterier/pas. skal til sykehus Fare for ileus Det meste bør kunne skje kommunalt dersom pasienten aksepterer/ønsker dette. Uavklart, kritisk syk pasient skal til sykehus, også ved behov for avklaring av smerteårsak. Ved forverring etter observasjon. Intraktable smerter Uavklart kritisk syk pasient skal til sykehus. Komplisert kateterisering i legevakt/sykehus Kritisk syke med alvorlig respirasjonsproblemer i sykehus Behov for røntgendiagnostikk skal til sykehus Mistanke om sepsis, betydelig redusert allmenntilstand, hypotensjon Fullskala undersøkelser må skje på legekontor eller i sykehus O2 metning Grad av respirasjonssvikt. Behov for respirasjonsstøtte

26 Diagnose/tilstand Behandling For hvem Eksklusjon Akutt obstipasjon Tarmtømming Avføringsfremmende tiltak Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi Fare for ileus Akutt behov for justering av palliativ behandling: avklart diagnose/sykdomsbilde og avtalt behandling ved forverring Medikamentbasert symptomlindring Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi Det meste bør kunne skje kommunalt dersom pasienten aksepterer/ønsker dette. Akutte smerter: avklart diagnose/sykdomsbilde Årsaksbehandling hvis mulig. Medikamentell smertebehandling Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi Uavklart, kritisk syk pasient skal til sykehus, også ved behov for avklaring av smerteårsak. Ved forverring etter observasjon. Intraktable smerter Akutt urinretensjon Komplisert kateterisering i legevakt/sykehus Dehydrering: med avklart diagnose/sykdomsbilde Urinveisinfeksjon: med avklart diagnose/ behandling, akseptabel allmenntilstand uten frostanfall Rehydrering Årsaksterapi Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi Uavklart kritisk syk pasient skal til sykehus. Mistanke om sepsis, betydelig redusert allmenntilstand, hypotensjon Pneumoni Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi Kritisk syke med alvorlig respirasjonsproblemer i sykehus Behov for røntgendiagnostikk skal til sykehus KOLS exacerbasjon: avklart diagnose/ sykdomsbilde og avtalt behandling ved forverring Observasjonsbehov/ kompetanse behov utover det hj.spl og sykehjem kan gi O2 metning Grad av respirasjonssvikt. Behov for respirasjonsstøtte Lab. Diagnostikk: CPR, INR, Blodsukker, HBA1C, Mikroalbumin Fullskala undersøkelser må skje på legekontor eller i sykehus Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

27 Døgnbasert ø-hjelp i Farsund Trinn 2 og 3 Tilstand/diagnose: Blodtransfusjon: til kjente pasienter/kronikere Hyper/hypoglykemi: avklart diagnose/sykdomsbilde og avtalt behandling ved forverring. Ved infeksjonstilstander hos diabetiker. Epilepsi: avklart diagnose/sykdomsbilde og avtalt behandling ved anfall. Tilstand/diagnose: Eksklusjonskriterier/pas. skal til sykehus Samarbeid med blodbanken Mistanke om ketoacidose Fare for utvikling av hyperosmolært koma Betydelig redusert allmenntilstand Status epilepticus kan bli svært alvorlig, og rask behandling og transport til sykehus kan være nødvendig. Eksklusjonskriterier/pas. skal til sykehus Obs etter straksallergier: pasienter med lettere symptomer Obs Commotio Brystsmerter: gjengangere med avklart diagnose/ sykdomsbilde /terminale kan behandles i kommunen Mildere magesmerter: mildere magesmerter uten definert årsak hos ikke kritisk syk pasient Anafylaktiske anfall skal til sykehus. Multitraumer skal til sykehus Ved alvorlig skade til sykehus Dårlig pasient til sykehus Alle med nyoppstått sykdom/ekg funn skal til sykehus Ved tegn til akutt abdomen/slippøm skal pasienten til sykehus

28 Rutine for legen ved innleggelse: Pasienten skal undersøkes av lege. Problemstillingen må være klart definert og behandling som skal iverksettes forordnes av innleggende lege. I likhet med innleggelse i sykehus skal det medfølge et innleggelsesskriv som inneholder relevante opplysninger om pasientens helse: Tidligere sykdommer Faste medikamenter Diagnose Resultat av klinisk undersøkelse og lab-undersøkelser Behandling og observasjoner under oppholdet ved FOS Kriterier for legekontakt eventuelt kontaktinformasjon Dersom pasienten har muligheter til å ta med egne medisiner skal disse følge med. Innleggende lege må også sende melding til brukers fastlege om innleggelsen, samt varsle pårørende. Avklaring i akuttmottak før innleggelse i KØH hvis nødvendig. Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

29 Prosedyre sykepleier etter innleggelse Registrerer tjenesten KØH i CosDoc Ta blodprøver / andre avtalte prøver Iverksette behandling Legeoppfølging Ansvarlig sykepleier ringer ansvarlig lege dagen etter innleggelse og orienterer om tilstand. Sykepleier og lege avtaler videre plan for oppfølging. Fastlege (dagtid), tilsynslege eller legevaktslege kontaktes dersom pasienten blir dårligere og det blir behov for avklaring eller tilsyn av lege. Ved akutte situasjoner ringer sykepleier 113. Rutine for når lege skal kontaktes følges. Kartlegging / planlegging av videre oppfølging / utskrivelse Max opphold KØH er 72 timer. Kan forlenges som KØH etter 72 timer dersom alternativet da fortsatt er sykehusinnleggelse. Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

30 Kontakt i utgangspunktet lege etter dette tidsskjemaet: Klokka: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fastlege Fastlege Fastlege Tilsynslege Fastlege Legevakt Legevakt Fastlege Legevakt Legevakt Legevakt Legevakt Legevakt Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

31 Telefonliste legene i Farsund kommune: Navn Kontor tlf. Privat tlf. Åpent: Fax/ e-post Nils Evanger Kl Randi Hansen / Onsdag stengt Kl hytte Tirsdag og onsdag stengt Tone Hüschens Kl Mandag stengt Vikar Michael B. Sørensen frem til 1/ Ole V. Jacobsen Kl Torsdag stengt Stein Karlsen Kl Fredag stengt Hans G. Lie Kl fredag stengt Sigurd Waage Løvhaug Mandag og torsdag stengt kommunen Bjørg Aasland Reinertsen Kl Onsdag og fredag stengt Mette Bechsen Laxå Mandag og fredag Kl ellers stengt Legevakt Legevaktvikarer Listalegene har turnuslege med Hans G. Lie som veileder Kollegial fraværsordning: Evanger/Jacobsen Lie/Hansen/Løvhaug Karlsen/Reinertsen/Laxå/Sørensen(vikar for Hüschens )

32 Før lege kontaktes skal disse undersøkelsene være gjort: - Blodtrykk - Puls - Respirasjonsfrekvens - Temperatur - spo2 - Ved mistanke infeksjon: CRP, u-stix Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

33 Retningslinjer fra tilsynslege Mette B. Laxå angående observasjoner / tiltak KØH-pasienter: Urinveisinfeksjon Sepsis-kriterier Urinretensjon Sterke smerter Pneumoni Palliativ behandling Obstipasjon Dehydrering Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

34 Et eksempel: Pneumoni : Pasienter med pneumoni som legges inn av leger, skal observeres nøye. Ved manglende bedring av skissert behandlingsplan, skal man kontakte lege på nytt. Sykepleier skal vurdere BT, puls, spo2, temperatur, respirasjonsfrekvens x 2 daglig (evt hyppigere på indikasjon) Kontakt lege: Pasienter med noen av disse verdiene/symptomene, skal tilsees av lege og vurderes innlagt sykehus: BT <100/60 spo2 <90% respirasjonsfrekvens >30/min cyanose ikke bedring etter to dager med antibiotika (fortsatt svært medtatt, feber, dyspnoe, forvirret) stigning av CRP etter to dager med antibiotika (forventet at denne er høyere dagen etter oppstart grunnet forsinkelse av verdien) Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

35 Rutine ansvarlig sykepleier KØH: Ved henvendelse fra innleggende lege Før innleggelse: Ved mottak: Under oppholdet: Kontakt lege: Ved utskriving: Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

36 Kompetanseheving Internundervisning intravenøs behandling veneflon / VAP / CVK Diabetes KOLS Førstehjelpskurs /HLR Ressurssykepleier innen KOLS Blodprøvetaking E-kurs (KOLS, blodprøvetaking) Hospitering SSHF Økt samarbeid om sykepleiekompetansen Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

37 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

38

39 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

40 Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

41 Kompetanseheving Å rekruttere nye ansatte med kunnskap og erfaring Å gi økt kunnskap til alle i helsesektoren i kommunen Benytte E-kurs og hospitering Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

42 Tall 2013 KØH Farsund Aktuelle tilstander Trinn 1 Akutt obstipasjon Akutt behov for justering av palliativ behandling Akutte smerter med avklart diagnose/sykdomsbilde Akutt urinretasjon Dehydrering Pneumoni Urinveisinfeksjon med avklart diagnose/sykdomsbilde Kols exacerbasjon avklart diagnose/behandling og avtalt behandlin ved forverring. Trinn 2 Oppstart er planlagt Fra til Registrerte innleggelser KØH Snitt pasienter behandlet pr. døgn i perioden 0,31 Samme tilstander behandlet i samme periode utenfor KØH (Hjemmetjenesten og institusjon) 1,17 Pasientopplysninger: 85% over 80 år 15% mellom 60 og 80 år Trinn 3 Oppstart er planlagt Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

43 Vår visjon Bygge opp faglig og medisinsk-teknisk tjeneste med kvalitet tilsvarende medisinsk avdeling i sykehus Gi flere pasientgrupper tidligere og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor God kvalitet, høy pasientsikkerhet, tilpasset den enkelte bruker Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

44 F Borte bra men hjemme best.. Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer