5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED"

Transkript

1 Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger etter usikre tider Nr. 7 i Due Diligence-serien / Sept. 09 TRANSAKSJONER 5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Elektronisk DD Sørg for god informasjonsfl yt i transaksjonsprosessen Verdivurdering Fem gode tips til deg som selger en virksomhet Veien videre M&A-markedet etter fl ere tøffe kvartaler HØYERE KRAV TIL EGENKAPITAL Det er fortsatt behov for grundige selskapsgjennomganger, mener Jarle Kvam, Partner, Avd Transaksjoner og børs, Wiersholm. Nye krav: Dette er hva kjøpere og selgere av bedrifter kan vente seg av krav fra bankene i dagens marked, sier Bern E. Blikstad i DnB NOR Markets. FOTO: STIG B. FIKSDAL, DNB NOR

2 2 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Juridisk kompleksitet Spørsmål: Vurderer du å gå inn i en transaksjonsprosess uten hjelp fra en tredjepart? Svar: Da bør du tenke deg om en gang til. De juridiske aspektene ved selskapstransaksjoner er mange og komplekse. Få ledere er klar over hvor mange forskjellige juridiske spørsmål en slik transaksjon gir opphav til. I de fleste transaksjoner foretas det en juridisk og en finansiell Due Diligence (DD). Sistnevnte utføres som regel av revisorer og har hovedfokus på reelle verdier, regnskaper og skatt, og anses å være helt nødvendig for å få frem en korrekt verdivurdering av kjøpsobjektet, sier Tore Bråthen, professor og leder for instituttet for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI. Den juridiske DD vil ha flere sammenfallende punkter med den finansielle, men omfatter også forhold som eiendomsrett, opphavsretter, kontrakter, ansatte, selskapsrettslige spørsmål, tvister med mer. Helgardering De juridiske aspektene knyttet til et salg er svært komplekse. Dersom et selskap henter inn ekstern ekspertise allerede ved signering av en intensjonsavtale, kan dette bidra til å redusere misforståelser og konflikter i etterkant. Flere selgere foretar en egen verdivurdering, og på bak- Begge parter har et ansvar Både selger og kjøper har ansvar knyttet til transaksjonen. Selger har en opplysningsplikt og kjøper har en undersøkelsesplikt. Claus R. Flinder, partner i Simonsen Advokatfirma DA, forteller at opplysningsplikten er oppfylt når selger gir kjøper den informasjon som blir etterspurt og informasjon utover dette som han bør forstå er relevant for den vurdering kjøper skal gjøre. Videre opplyser han om at undersøkelsesplikten er oppfylt når kjøper har foretatt en aktsom vurdering av de opplysninger som er gitt. Et datarommet etableres av selger. Som regel er innholdet i datarommet bygget opp etter en liste utarbeidet av kjøper. Disse listene inneholder en hoveddel som etter hvert er relativt standardisert, Det er i utgangspunktet lov å selge dyrt. Det som ikke er lov, er å gi uriktige opplysninger om salgsobjektet. Tore Bråthen Professor og leder for instituttet for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI grunn av denne tar de seg godt betalt for salgsobjektet. Det er i utgangspunktet lov å selge dyrt. Det som ikke er lov, er å gi uriktige opplysninger om salgsobjektet. - Gis det uriktige opplysninger, kan dette bli ansett som et vesentlig mislighold som kan gi grunnlag for å heve kontrakten. Dette følger av kjøpsloven og er dessuten et ikke-lovfestet prinsipp, sier Bråthen. Inklusive eiendom Et annet eksempel på et vesentlig mislighold som kan medføre at kontrakten heves, har vi hvis en fast eiendom inngår i transaksjonen. Er eiendommen sterkt forurenset eller ikke tillates brukt slik som det forutsettes i kontrakten, kan dette innebære en vesentlig mangel. Har eiendommen en mangel, kan det også gi kjøperen rett til et prisavslag, forteller han. SILJE RØNNE men utbygges og tilpasses hvert kjøp. Selgers opplysningsplikt er ikke alene oppfylt ved at etterspurt informasjon fremlegges. Det må også gis opplysninger utover dette, hvis dette kan tenkes å være relevant for kjøper. Kjøpers undersøkelsesplikt er ikke begrenset til å vurdere den informasjon som fremlegges, men inneholder en viss plikt til å etterspørre annen relevant informasjon, forklarer han. Det overordnede må for kjøper være å få best mulig oversikt over hva man kjøper. Dette er både viktig for vurdering av den pris som skal gis og ikke minst som et grunnlag for videre drift av virksomheten, sier Flinder. SILJE RØNNE VI ANBEFALER SIDE 5 Jan Rasmussen Leder Nordeas Debt Capital Market Vi kommer nok fortsatt til å være skeptiske hvis noen kommer til banken kun med en serie PowerPointer. Elektroniske datarom s Utfør Due Diligence-prosessen uavhengig av tid og rom. Immaterielle verdier s Ta vare på fremtidens verdiskapningspotensiale. Vi hjelper våre lesere å lykkes! TRANSAKSJONER 7. UTGAVE I DUE DILIGENCE-SERIEN SEPTEMBER 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redigerer: Tonje Robertsen Prosjektleder: Sunniva Furnes Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv September 2009 Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle.

3 NYHETER Ifølge Claus R. Flinder, partner i Simonsen Advokatfirma DA, vil en uavhengig verdivurdering være egnet til å få frem de reelle verdiene i selskapet. Kun med visshet om verdiene vil man kunne fremstå med styrke og klarhet i forhandlingene. En uavhengig vurdering vil kunne avdekke forhold bedriften selv burde vært kjent med og som det etter forholdene ville være ansvarsbetingende ikke å opplyse om, sier han. Flinder råder kjøper i alle kjøp av en viss størrelse om å benytte seg av ekstern ekspertise, med mindre man selv har spisskompetanse. Han mener at dette vil sikre kunnskap om kjøpsobjektet og sikre at undersøkelsesplikten blir oppfylt. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Store juridiske risikoer ved verdivurderinger Spørsmål: Hvilke juridiske risikoer knyttet til salg kan oppstå dersom man ikke benytter seg av en verdisettelse av en ekstern tredjepart? Svar: Selgers egen fi nansielle Due Diligence innebærer risiko på to områder. FÅ OVERSIKT. - En uavhengig vurdering vil kunne avdekke forhold bedriften selv burde vært kjent med og som det etter forholdene ville være ansvarsbetingende ikke å opplyse om, sier Claus R. Flinder, partner i Simonsen Advokatfirma DA. Overvurderer verdien Erfaringsmessig ser vi at eiere i betydelig grad overvurderer virksomhetens evne til å skape fremtidige resultater. Budsjetter er ofte overvurdert og bygger på altfor positive forutsetninger, sier Petter Røed, partner i Kjelstrup & Wiggen Consulting AS. Videre påpeker han at en eier tilsvarende ofte undervurderer den forretningsrisikoen egen virksomhet har. Disse to faktorene gjør at en eier stort sett overvurderer verdien på egen virksomhet i forhold til hva markedet oppfatter og er villig til å betale. På den annen side vil det også være slik at en uerfaren selger i mange tilfeller vil legge for stor TIPS TIL SELGER Skaff oversikt Før forhandlinger påbegynnes, må man få oversikt over 1 egen virksomhet. Gjennomfør Due Diligence (DD) og innhent verdivurderinger, også som selger og benytt anerkjente eksterne rådgivere. Vær ydmyk Vær ydmyk for at eksterne 2 rådgiveres oppfatning om virksomheten kan avvike fra ens egen. Ekstern ekspertise kan identifisere eventuelle tiltak som bidrar til å gjøre virksomheten mer attraktiv forut for et salg. Eksterne verdivurderinger danner ofte et bedre utgangspunkt for forhandlinger vekt på historisk inntjening og regnskapsført egenkapital i virksomheten, som ofte er lavere enn virksomhetens inntjeningsverdi, og dermed risikere en undervurdering av verdien på selskapet sitt, forklarer han. om virksomhetens verdi. Ikke lov for mye Aldri fall for fristelsen til å love 3 mer enn du kan stå inne for. Sett grenser Garantier i kjøps-/salgsavtaler bør ha klare tidsmessige 4 og beløpsmessige begrensninger. Opplys om usikkerheter Man bør opplyse om alle 5 eventuelle usikre forhold i forbindelse med kjøpers DD. Dersom forholdene er av vesentlig betydning, bør slike forhold også fremheves i kontrakten. 1TIPS BRUK EN TREDJEPART Forventninger om fremtiden Verdien av en virksomhet eller en eiendel vil være det uavhengige parter forhandler seg frem til. Verdien vil alltid være knyttet til forventninger om fremtiden. Det vil være teoretiske modeller og metoder som ofte gir kjøper og selger holdepunkter for den forhandling og de verdiestimater som gjøres. Den teoretisk mest riktige metoden for verdisettelse av en virksomhet vil være å lage estimater knyttet til de fremtidige kontantstrømmer, og deretter neddiskontere disse med et avkastningskrav som reflekterer den forretningsmessige risikoen virksomheten har (DCF = Discounted Cash Flow). Alle andre verdisettelsesmetoder vil være avarter av dette, understreker Røed. Lover for mye Dersom selger lover at bedriften har visse egenskaper eller en konkret verdi, og dette viser seg å ikke være tilfelle, beveger vi oss i retning av spørsmålet om dette må anses som en forutsetning kjøper kan bygge på. Dette blir da en balanse mellom opplysningsplikten og undersøkelsesplikten. Regelmessig vil kjøper ved et slikt utspill fra selger forsøke å få dette inn som en garanti i kjøpsavtalen. Lykkes ikke dette, bør kjøper selv vise dette punktet mye oppmerksomhet i sine undersøkelser og på dette grunnlag danne seg sin egen oppfatning, sier Flinder. SILJE RØNNE SEPTEMBER 09 3 REGNSKAP Fokuserer på verdiregnskap med IFRS IFRS legger i større grad enn norsk regnskapsskikk til grunn at eiendeler og forpliktelser skal måles til virkelig verdi. Norske regnskapsregler bygger på et historisk kostprinsipp der resultatregnskapet er styrende og balansen blir til som en følge av det som skjer i resultatregnskapet. IFRS bygger derimot på en verdiplattform der selskapets balanse verdimåles og endringer i balanseverdier resultatføres. Petter Røed, partner i Kjelstrup & Wiggen Consulting AS, forklarer at dette gjør at balansen til et IFRS-selskap er ment å i mye større grad vise virkelige verdier. Et verdiregnskap gir rom for betydelig mer skjønn og faglige vurderinger enn et historisk kostregnskap. Dette innebærer at kravene til informasjon er mye høyere i et IFRS-regnskap, og således at notekravene er betydelige. Videre er den reelle verditestingen som må gjøres av balansepostene også ressurskrevende, sier han. Ettersom IFRS er et verdiregnskap i større grad enn et historisk kostregnskap vil være, skulle man tro at verdisettelser av selskaper som baserer seg på IFRS burde være enklere. Realiteten er ifølge Røed at resultatførte verdiendringer, spesielt i turbulente tider, i så stor grad vil påvirke og styre resultatregnskapet at det kan være vanskelig å tolke den reelle underliggende inntjening og kontantstrøm. Dette kan gjøre verdisettelsesjobben til dels vanskeligere, sier han. SILJE RØNNE

4 4 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS LAVERE VERDIER OG HØYERE KRAV TIL EGENKAPITAL HØYERE EGEN- KAPITAL Spørsmål: Hvilke forventninger kan kjøpere og selgere ha til bankene i forbindelse med kjøp og salg av bedrifter når fi nanskrisen omsider er over? Svar: Metodikken for verdivurdering og vurdering av sikkerheter vil være som før, men bedriftene må akseptere lavere verdier og stille med høyere egenkapital. Om finans- og transaksjonsmarkedene går opp eller ned, vil metodikken i forbindelse med verdivurdering og Due Diligence (DD) i stor grad være de samme. Men tallene som puttes inn i regnestykkene er vesentlig lavere enn før, noe som reduserer alle andre verdier. Dette sier Bern E. Blikstad, direktør i Corporate Finance i DnB NOR Markets. Reduserte verdier Gjeldsgraden ved oppkjøp er ifølge Blikstad blitt betydelig redusert. Tidligere kunne gjeldsgraden ØKT AKTIVITET Med en oljepris på dollar per fat, vil det være positive utsikter og mye aktivitet innenfor oljeservice. FOTO: ISTOCKPHOTO kanskje være opp mot syv ganger EBITDA (driftsresultat før avskrivninger), mens vi nå kanskje snakker om tre. Hovedanalysen i en verdivurdering består av neddiskonerte kontantstrømmer, men man bør også se på aktiva i balansen, underliggende verdier, sammenlignbare selskaper samt hva det vil koste å bygge opp en tilsvarende virksomhet fra grunnen av. Samtidig vil mye av arbeidet nettopp bestå i å kontrollere og sjekke det som legges inn i regnestykkene, sier Blikstad. Due Diligence I forbindelse med fusjoner, oppkjøp og emisjoner gjøres det DD i en eller annen forstand. Også kravene til god Corporate Governance (eierstyring) har lært bedriftsledere og andre betydningen av kontroll og kvalitetssikring, sier Blikstad, som også mener at det er behov for DD-orienterte prosesser i forbindelse med restruktureringer og refinansieringer. Det siste halvåret har det da også vært mye fokus på kriseemisjoner og fortrinnsrettsemisjoner. Mange bedrifter har ikke fått tilgang til lånekapital, enten det er banklån eller obligasjonslån. Da må en stor del av finansieringsgapet løses gjennom tilførsel av ny egenkapital, sier Blikstad. Restrukturering I mange noterte og unoterte selskaper er det den siste tiden gjennomført restrukturering og refinansiering. Her har bedriftene som regel gjort noe både på egenkapitalsiden og på fremmedfinansiering. Bedriftene har da gjerne gått i markedet med en total pakke bestående av både egenkapital og lånekapital. Det blir snakk om et samspill, hvor vi snakker om høna og egget samtidig. Egenkapitalen forutsetter at nye eller refinansierte lån kommer på plass, mens lånetilsagn forutsetter at ny egenkapital kommer på plass, sier Blikstad. Økt aktivitet Fremover ser Blikstad for seg økt aktivitet i transaksjonsmarkedene. Vi ser at det gjøres mange investeringer nå, og vi vil nok snart også se nye børsnoteringer. Det er allerede mange som er i diskusjon og under planlegging. - Med en oljepris på dollar per fat, vil det være ganske positive utsikter og mye aktivitet innenfor oljeservice. Her er det mye aktivitet og det er mye på gang, sier Blikstad. MORTEN MYRSTAD P A T E N T V A R E M E R K E D E S I G N J U R I D I S K Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: Faks: STOL PÅ DINE IDÉER OG OSS Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER 09 5 SAMME METODIKK, LAVERE TALL Om finans- og transaksjonsmarkedene går opp eller ned, vil metodikken i forbindelse med verdivurdering og Due Diligence (DD) i stor grad være de samme. Men tallene som puttes inn i regnestykkene er vesentlig lavere enn før, sier Bern E. Blikstad, direktør i Corporate Finance i DnB NOR Markets FOTO: STIG B. FIKSDAL, DNB NOR Ser etter solid kapital og vel fundert ledelse Noen bedrifter har behov for å vokse, mens andre har behov for å avhende eller restrukturere virksomhet. Dette bør føre til økt aktivitet. Innenfor Private Equity er det også mange fond som har betydelig med kapital som ble hentet inn før finanskrisen. Jo mer tiden går, jo større er også sannsynligheten for at kjøpere og selgere vil finne hverandre, sier Rasmussen. Når vi i bankene står overfor et oppkjøp, fusjon eller refinansiering, er det særlig to ting vi ser på: Ledelsens track record og at kapitalstruktur og kontantstrøm er robust. Det sier Jan Rasmussen, leder for Nordeas Debt Capital Market-avdeling, som er involvert i alle lån av en viss størrelse, både banklån og obligasjonslån.rasmussen vedgår at finanskrisen har vært en ny påminning om at ikke alt som går oppover, går til himmels. Det har jo vist seg at også bransjer som man trodde var ganske robuste og som hadde gode ordrebøker også var sykliske. De aller fleste bedrifter er blitt påvirket av finanskrisen, som dessuten har ført til en nedgang i transaksjonsmarkedet. Dette skyldes også at selskapsverdiene er redusert og at bankene har satt bremsene på i forhold til lånefinansering av oppkjøp, sier Rasmussen. Den siste tiden har derfor Nordea jobbet mye med restrukturering og refinansiering, som også krever DD-orienterte prosesser. Markedet livner til Etter at finanskrisen har ført til nedgang og stillstand i transaksjonsmarkedet, er det ifølge Rasmussen ganske bra aktivitet i dagens marked for oppkjøp og fusjoner. Han trekker frem både industrielle og finansielle aktører. Jan Rasmussen Leder Nordeas Debt Capital Market Lærdommer Selv om transaksjonsmarkedet blir bedre og i større grad normalisert, vil det ifølge Rasmussen være noen grunnleggende forhold som vil være mer varig endret, også når finanskrisen er avblåst. Den ene, og kanskje viktigste, er at det stilles krav om at bankene er mer solvente og har en høyere egenkapital. Det betyr igjen at det blir mindre tilgang til råvarene som heter penger, og at prisen på penger går opp. En bank som ønsker å drive sunt, må fremover vise en helt annen soliditet enn for to tre år tilbake. For det andre tror vi at også låntakerne vil sitte igjen med mye av den samme erfaringen. De bedriftene som har drevet forsiktig, har gjennomgående gjort det bedre enn bedrifter som har tatt for mye risiko, sier Rasmussen, som ikke ser noen særlige endringer i forhold til bankenes grunnleggende metodikk og håndverk knyttet til transaksjoner. Men vi kommer nok til å fortsatt være skeptiske hvis noen kommer til banken kun med en serie PowerPoint-er, sier Rasmussen. MORTEN MYRSTAD PAUSE I OPPKJØP En type kjøp og salg av bedrifter som er blitt ekstra påvirket av finanskrisen, er lånefinansierte oppkjøp. Selv om mange av de nordiske Private Equity-fondene har hentet inn betydelig med kapital, har aktiviteten det siste året vært liten. Dette skyldes i første rekke at tilgangen til lånekapital er blitt vesentlig mer begrenset.de viktigste tendensene nå er: 40 prosent Mens oppkjøp for et par år siden gjerne ble finansiert med prosent lånekapital, er nivået nå redusert til rundt 40 prosent. Lav tilgang Mange Private Equity-fond har sittet stille, fordi tilgangen til lånekapital har vært lav og det ikke har vært ønskelig å gjøre investeringer med betydelig egenkapital. Avkastningen på egenkapitalen er da blitt for liten. Problemsaker I noen tilfeller har bankene også overtatt problemengasjementer fra Private Equityselskapene. Kommittert kapital Mange Private Equity-fond sitter med betydelig kommittert kapital som kan hentes inn etter hvert som oppkjøpene skjer og fondenes portefølje utvikler seg. Forventer økning Det forventes økt oppkjøpsaktivitet fremover, også fra Private Equity-fondene sin side.

6 6 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hva er en Elektronisk Due Diligence? Svar: Det kan enkelt forklares som at all relevant informasjon som kan og skal deles med potensielle kjøpere struktureres, formidles og kommuniseres i et elektronisk datarom. 3TIPS ELEKTRONISK EKTR DUE DILIGENCE Bedre tilgang til informasjon med elektronisk DD I PRAKSIS Synnøve Finden ASA opplevde en pågang av flere interessenter til et større oppkjøp av aksjer i selskapet. På bakgrunn av dette valgte de å invitere disse kjøperne inn til en Elektronisk Due Diligence (EDD), og ba de ulike aktørene om å komme med et tilbud. Synnøve Finden har en klar vekstambisjon i sin strategi vekst på egen kjøl eller sammen med andre, noe de har kommunisert i sine børspresentasjoner. Nå viser det seg at Scandza AS har sikret seg budeia, og sammen skal nordisk næringsmiddel erobres. Skaff tilgang Anders Øvereng, leder for strategi og prosjekter hos Synnøve Finden, forklarer at en EDD fungerer slik at alle aktører, herunder selger med rådgivere og kjøper med rådgivere, får tilgang til det samme datarommet. Ingen av kjøperne kan derimot se hverandre. Dokumenter legges ut etter den strukturen som er valgt ift. legal og finansiell informasjon som skal formidles. Etter hvert som DD-prosessen går fremover, legges eventuelle nye dokumenter ut hurtig og enkelt. Selger administrerer selv eller ved hjelp av en EDD-leverandør, sier han. Systemet gir god oversikt ettersom det blant annet overvåker hvem som har lest hvilke dokumenter på hvilket tidspunkt, og hvor mange ganger hvert dokument er blitt lest. Dette gir selgeren nyttig informasjon. Tilretteleggeren har også mulighet til å gi brukerne begrenset eller full tilgang til informasjonen og samtidig motta rapporter over all aktivitet i datarommet. Tilbakemeldingene fra kjøperne er positive; de opplevde det som lett å fi nne frem i datarommet. Anders Øvereng, leder for strategi og prosjekter, Synnøve Finden Øk sikkerheten Synnøve Finden valgte EDD kontra et fysisk datarom. Denne prosessen var nøye planlagt. Med bakgrunn i deres strategiske satsing, visste de at en DD kunne komme. Det mest praktiske og funksjonelle var ifølge dem å gjøre dette elektronisk. Først satt de opp de legale og finansielle dokumentene på en egen server, og deretter la de det ut i et datarom. I tillegg til at all informasjon i dag er tilgjengelig elektronisk, har du som selger en helt annen kontroll på sensitiv data som skal deles med utenforstående. EDD kan i praksis bety at kjøper kun kan lese dokumentene elektronisk på skjerm, og sikkerheten blir på den måten ivaretatt. Selvfølgelig kan man ikke forhindre at brukere tar bilder av skjermen. Dersom det skulle komme dokumenter på avveie, er alt vannmerket og synderen kan spores, legger han til. Fokus på brukervennlighet Synnøve Finden har oppnådd flere fordeler ved bruk av et elektronisk datarom. Effektiviteten er noe de verdsetter. All informasjon er tilgjengelig hele døgnet, flere kjøpere kan ha tilgang til datarommet samtidig og potensielle kjøpere kan få tilgang til datarommet til tross for geografisk avstand til selger. Dette fører til økt aktivitet blant potensielle kjøpere, redusert varighet av DD-prosessen og økt sannsynlighet for et positivt utfall av transaksjonen, sier Øvereng. Videre understreker han brukervennligheten. En EDD er enkel å bruke for alle aktører, samtidig som du får tilgang til profesjonell bistand fra EDD-leverandøren. Tilbakemeldingene fra kjøperne er positive; de opplevde det som lett å finne frem i datarommet, samtidig som det var enkelt tilgjengelig, fortsetter han. Kort om prosessen Øvereng forteller at de var godt forberedt før datarommet ble åpnet for potensielle aktører. Informasjonen som var aktuell, ble strukturert godt på forhånd. Da de hadde valgt en EDD-leverandør, kopierte de dette direkte over til leverandøren. Alle aktører (selgere og kjøpere med rådgivere) ble meldt inn for tilgang til området. Da DD-prosessen startet med et åpent datarom, ble nye dokumenter kommunisert inn i valgt struktur i datarommet. Som selger kunne de hele tiden bidra til en hurtig og effektiv DD. EDD-leverandøren sørget for PDF-versjoner av alle dokumenter, understreker han. Avslutningsvis opplyser han at de ikke hadde noen store problemer knyttet til bruk av EDD. Vår leverandør stilte opp natt og dag, og var meget profesjonell. Vi hadde noen utfordringer av mindre art, slik som at e-postkontoer ble fulle, men ikke noe mer ut over det, sier Øvereng. SILJE RØNNE Verktøy og læring i ett Eierendringer Verdivurdering Due diligence Regnskapsanalys med risikovurdering Gjennom nettopp.biz har mine praktiske erfaringer og mitt fagstoff innenfor temaer som due diligence, verdivurderinger og finansiell risikoanalyse blitt lett tilgjengelig og nyttig for mange. Gunnar A. Dahl, én av over 60 bidragsytere på nettopp.biz Admincontrol har levert elektronisk datarom til Synnøve Finden og Kvale & Co. Generasjonsskifte Se mer på: www. nettopp biz - forretningsbibliotek på nett eller ta kontakt for en demo: E-post: - Telefon:

7 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SEPTEMBER 09 7 ELEKTRONISK DUE DILIGENCE Med EDD har alle aktører, herunder selger med rådgivere og kjøper med rådgivere, bedre kontroll på prosessen og bedre tilgang til informasjon. SELGER OG RÅDGIVERE Etter å ha satt opp de legale og finansielle dokumentene på egen server, legges de ut i det eletronikske datarommet. Selger kan hente ut en oversikt over hvem som har lest hvilke dokumenter og når, til enhver tid. ELEKTRONISK DATAROM Alle aktører har tilgang til denne digitale plattformen, men selger kan regulere tillgangsrettigheter. Kjøper kan lese dokumentene elektronisk på skjerm via Internett. Dokumentasjonen kan være tilgjengelig 24 timer i døgnet. POTENSIELL KJØPER 1 Kjøperene og deres rådgivere har tilgang til nødvendig informasjon i det elektroniske rommet, men kan ikke se andre kjøpere. POTENSIELL KJØPER 2 Kjøperene og deres rådgivere har tilgang til nødvendig informasjon i det elektroniske rommet, men kan ikke se andre kjøpere. POTENSIELL KJØPER 3 Kjøperene og deres rådgivere har tilgang til nødvendig informasjon i det elektroniske rommet, men kan ikke se andre kjøpere. POTENSIELL KJØPER 4 Kjøperene og deres rådgivere har tilgang til nødvendig informasjon i det elektroniske rommet, men kan ikke se andre kjøpere. ELEKTRONISKE DATAROM Løsriv DD fra tid og sted Det er flere fordeler med et elektronisk datarom kontra et fysisk datarom. Den mest åpenbare fordelen er at DD-prosessen kan gjennomføres uavhengig av tid og sted. Dokumentasjonen kan være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Dette bidrar til økt effektivitet og kostnadsbesparelser, særlig ved grenseoverskridende transaksjoner, sier Robert Romansky, partner i Kvale & Co Advokatfirma ANS. Han har lang erfaring innenfor temaet, men har ikke deltatt i Synnøve Findens EDD-prosess. Tradisjonelt har fysiske datarom vært benyttet ved organisering av selskapsdokumentasjon, der alle kopier er organisert i ringpermer og gjøres tilgjengelig for en kjøper i et avlukket rom. De senere årene er det blitt mer vanlig at det etableres elektroniske datarom. Der er all selskapsdokumentasjon organisert elektronisk på en digital plattform og gjøres tilgjengelig over Internett, sier han. Økt fleksibilitet Ifølge Romansky er det flere andre fordeler med elektroniske datarom. Datarommet kan enkelt dupliseres siden all selskapsinformasjon er systematisert og lagret elektronisk, og flere kjøpere kan gis tilgang til datarommet parallelt. Videre kan tilgangen til informasjon for den enkelte bruker begrenses, og herunder kan muligheten for utskrift og kopiering av dokumentasjonen sperres. Spørsmål og svar knyttet til DD-prosessen kan håndteres gjennom det elektroniske datarommet, påpeker han. ILLUSTRASJON: VASILIY YAKOBCHUK OG SHANE OBRIEN / ISTOCKPHOTO, M.ASKILDSEN OG T.ROBERTSEN SILJE RØNNE Sikre transaksjoner i inn- og utland Kluge Advokatfirmas Transaksjonsavdeling er spesialisert innenfor områdene M&A, børs- og selskapsrett, og samarbeider tett med skatteavdelingen. Våre 25 advokater har lang og bred erfaring med nasjonale og internasjonale transaksjonsoppdrag både mot små og mellomstore bedrifter, børsnoterte selskaper og venturefond. Kluge har også eget bank-, finans- og shippingteam. Kontaktperson Stavanger: Reid Fiskaa (tlf , mobil: , Kontaktperson Oslo: Sverre Holm (tlf , mobil: , Kontakperson Bergen: Jostein Sundvor (tlf , mobil: ,

8 8 SEPTEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS IMMATRIELLE MATR IELL VERDIER SPØRSMÅL & SVAR FOTO: BÅRD GUDIM Even Bolstad Daglig leder HR Norge Kartlegg og utnytt de immaterielle verdiene Spørsmål: Hvordan bør en bedrift beskytte seg og sine immaterielle rettigheter (IPR) i forbindelse med kjøp eller salg av virksomhet? Svar: Første bud er å kartlegge hva bedriften har av immaterielle verdier og rettigheter, og fi nne ut rettighetenes omfang og begrensninger. VERDIVURDERING Stadig større deler av bedriftenes verdisetting er i dag knyttet til ikke-fysiske eller immaterielle verdier. Det første og viktigste steget for en bedrift i forhold til et oppkjøp eller en fusjon, er å ha et bevisst forhold til sine eiendeler. Her er det viktig å kartlegge hva selskapet sitter på av immaterielle verdier, og hvilke rettigheter og begrensninger som er knyttet til disse, sier Felipe Aguilera-Børresen, fagansvarlig for IPR i Innovasjon Norge. Strategisk viktig Aguilera-Børresen mener at bedriftene også må se de immaterielle verdiene i en strategisk sammenheng. Hensikten er å sikre en optimal kommersiell utnyttelse av bedriftens IPR. I en IPR-strategi må man ta stilling til hvordan man velger å registrere rettighetene, eksempelvis hvilke patenter og design som bør beskyttes, eller hvordan man akter å håndtere og håndheve en opphavsrett til et åndsverk. Bedriften bør også ta stilling til hvorvidt og i tilfelle hvordan man ønsker å dele sine immaterielle verdier med andre, sier Aguilera-Børresen, som ser en internasjonal trend der IPR-strategi i økende grad er i ferd med å bli et tema for toppledelsen i bedriftene. FAKTA Immaterialrett (Intellectual Property Rights, IPR) handler om rettigheter til immaterielle eiendeler, goodwill og teknologi. IPR er blitt stadig viktigere for bedrifters verdi og konkurranseevne, og er i rask utvikling både teknologisk og juridisk. Immaterielle rettighetsvern kan handle om patenter, design, varemerke, foretaksnavn, domenenavn og åndsverk. Rettighetsvern kan etableres og beskyttes gjennom registreringer og avtaler. For mange bedrifter ligger de virkelige verdiene i selskapets intellektuelle kapital. Felipe Aguilera-Børresen Fagansvarlig, IPR i Innovasjon Norge Beskyttelse av ideer Mange bedrifter har i dag bare kontorer og PC-er som synlige eiendeler. For mange bedrifter ligger derfor de viktige og virkelige verdiene i selskapets intellektuelle kapital, i de immaterielle eiendelene. Dette gjelder kanskje spesielt for gründervirksomheter, der verdien ofte består av en idé. Gjennom ideen og beskyttelsen av den, skaper gründeren en verdi som han kan nyttiggjøre seg, sier advokat Kjersti Rogne i patentbyrået Acapo. Å skape seg enerett Poenget ved IPR er å sikre seg Innen underholdning, events, media, idrett, telekom, IKT og annen teknologi bør rettigheter avtalefestes. Innen konsulent- og arbeidsforhold er det viktig å være bevisst hva bedriften eier og hvilke rettigheter som ligger hos den ansatte eller konsulenten. KILDE: VOGT & WIIG ADVOKATFIRMA Ler mer! på nettet: DE GODE IDÉENE Mange bedrifter har i dag bare kontorer og PC-er som synlige eiendeler, mens de virkelige verdiene i selskapet ligger i dets intellektuelle kapital. Denne gjelder det å beskytte og utnytte på best mulig måte. FOTO: ISTOCKPHOTO handlefrihet og konkurranseposisjoner ved å etablere eneretter som gir vern mot utvikling av nære substitutter, plagiat og snylting fra andre aktører, sier advokat Lill A. Grimstad og leder for juridisk avdeling i patentkontoret, Bryn Aarflot. Dette kan skje gjennom registrering av patenter, design og varemerker samt ivaretakelse av opphavsrett. Men dette handler også om ivaretakelse av bedriftshemmeligheter, sensitive opplysninger og know-how, som ofte blir uteglemt. Her må man ikke glemme at de ansatte gjerne representerer selskapets intellektuelle kapital, og det vil ofte være nødvendig å se på arbeidsavtaler og andre forhold for å vurdere om selskapets immaterielle eiendeler er vernet eller ikke, sier Grimstad. Betydning for prisen Beskyttelse av immaterielle rettigheter er veldig viktig i forbindelse med oppkjøp, og det representerer store verdier. Spørsmål som kjøperen må stille seg er bl.a. om teknologien eller know-how er patentert eller beskyttet på annen måte, om den er angrepet eller det er nedlagt innsigelser, om det foreligger lisensavtaler, om rettighetene er registrert på riktig person og firma osv. Det å sjekke omfanget av eneretten, kan ha stor betydning for den endelige verdivurderingen, sier Rogne. MORTEN MYRSTAD Hva legger du i begrepet intellektuell kapital? Intellektuell kapital handler i første rekke om kompe-! tansen som er knyttet til medarbeiderne humankapitalen. Men det kan også inkludere kunnskap knyttet til bedriftenes systemer strukturkapitalen. Det er også naturlig å inkludere forholdet virksomheten har til omverdenen relasjonskapitalen. Hvorfor er humankapital viktig? I dag er det helt avgjørende for en bedrift i hvilken! grad den klarer å tiltrekke seg og beholde kritisk kompetanse og på hvor gode de er på kompetanseoverføring og lederutvikling. Det er også avgjørende om virksomheten har klart å bygge humankapitalen inn i gode arbeidsprosesser, verktøy, rettigheter og systemer som fungerer selv om medarbeiderne skulle ta sin hatt og gå. Endelig er medarbeiderne avgjørende for om bedriften blir oppfattet som en god og attraktiv partner eller leverandør av kundene. Hvordan kan humankapitalen verdivurderes? Real- og finanskapital! springer i stor grad ut av i hvilken grad virksomheten har klart å levere i fortiden, mens humankapitalen i stor grad forteller om verdiskapingspotensialet i fremtiden. Vi ser at humankapitalen verdisettes av markedet. Det blir en stadig større forskjell mellom bokført kapital og markedets verdisetting av selskapene. Problemet for mange kunnskapsbedrifter er at verdien kan være knyttet til enkeltpersoner. Humankapitalen kan isolert sett reise seg og gå med tre måneders varsel. Mye og god humankapital kan derfor være lite verdt dersom det ikke ligger et godt rammeverk rundt medarbeiderne og en god kultur i bunn. En virkelig god virksomhet kjennetegnes i stadig større grad av menneskene som jobber der, hvor gode de er som enkeltindivider, hvordan de samarbeider og utvikler seg, hvordan de ledes og hvilken kultur som ligger i bunn for virksomheten.

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Drammen 18. november 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Hva påvirker verdien ved salg av selskap

Hva påvirker verdien ved salg av selskap Hva påvirker verdien ved salg av selskap Sogndal 27. oktober 2015 Stig Sevaldsen 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Bergen 01. desember 2015 Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel Obligasjoner Analyse Netthandel 1 2 3 4 Norne Securities

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

M&A. Fusjoner og oppkjøp.

M&A. Fusjoner og oppkjøp. M&A Fusjoner og oppkjøp www.nffkurs.no FUSJONER OG OPPKJØP Kurs 2016 Norske Finansanalytikeres Forening tilbyr høsten 2016 et kurs i praktisk transaksjonsjus knyttet til M&A. Kurset fokuserer på relevant

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS Klikk for å redigere tittelstil DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS ! Basale - nøkkelinformasjon Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor

Detaljer

dhtw ~ Fjord 1'" dht UTKAST Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 Konfidensielt _u å> o~ ~ W

dhtw ~ Fjord 1' dht UTKAST Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 Konfidensielt _u å> o~ ~ W dhtw ~ ~ W _u å> o~ UTKAST Fjord 1'" Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 dht Handlingsalternativer oppsummering fra 18. august Fortsatt eierskap som i dag Fortsette eierskapet

Detaljer

Børsnotering. Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? kpmg.no

Børsnotering. Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? kpmg.no Børsnotering Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? 2016 kpmg.no Vurderer du å ta selskapet ditt på børs? Mange gründere og private equity-selskaper sikter mot børs. For andre selskaper kan en børsnotering

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming

Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming Av Lars E. Frang Handelshøyskolen BI 28. mars 2003 Innledning: Hva er verdi? Verdi kontra pris Verdi er avhengig av forutsetninger Verdi forandrer seg

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Vil unnta navn. på søkerlisten. Belastning. Rekord i ansettelser Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten,

Vil unnta navn. på søkerlisten. Belastning. Rekord i ansettelser Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten, Vil unnta navn på søkerlisten Tekst: Marit Aschehoug Foto: Aina J. Rønning Belastning Årsaken til det sviktende søkergrunnlaget er nok sammensatt. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at en viktig

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Foredragsholder: 5. mars 2015 Stig Sevaldsen Senior Rådgiver 55 55 91 68 / 482 05 258 stig.sevaldsen@norne.no Verdifastsettelse hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Stig Sevaldsen, Leder for Corporate

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

25. november 2014. Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess

25. november 2014. Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess 5.. Foredragsholder: 5. november Stig Sevaldsen Senior 55 55 9 68 / 48 05 58 stig.sevaldsen@norne.no Hvordan maksimere verdien i en salgsprosess Eivind Myrseth 55 55 9 4 / 45 64 55 evind.myrseth@norne.no

Detaljer

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger?

Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? / Forskningsparken Advokat ene Stig Nordal og Hildegunn Piro Nytt firma: Hva gjør jeg med rettighetsbeskyttelse? Kontrakter? Incentivordninger? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Frokostseminar, 17. februar 2016 Hva er temaet? Kjøp av "virksomhet" Aksjer eller andre selskapsandeler "Innmat" Børsnoterte selskaper (public-to-private)

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang

Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier. 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Hvordan sikre og utnytte din bedrifts immaterielle verdier 27. mars 2014 Lars-Erik Solvang Barrierer for å ta i bruk IPR systemet Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant mikro-,

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier

Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Fra idé til produkt - beskyttelse av immaterielle verdier Tomas Myrbostad, partner/advokat Hanne Kjersti Ulleren, advokat Seminar for NTNU Accel 22. januar 2015 www.svw.no Immaterielle rettigheter Beskyttelse

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Hva er selskapet verdt? Ole Jørn Horntvedt

Hva er selskapet verdt? Ole Jørn Horntvedt Hva er selskapet verdt? Ole Jørn Horntvedt Agenda Introduksjon Ulike modeller for verdivurdering og når bruker vi dem. Prosessen for verdivurdering Due diligence Andre forhold/konklusjon Page 2 Introduksjon

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Sarepta Energi AS. Finansiering av vindkraftutbygging. Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO

Sarepta Energi AS. Finansiering av vindkraftutbygging. Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO Sarepta Energi AS Finansiering av vindkraftutbygging Trondheim 19. mars 2014 Trond Mellingsæter, CEO Agenda Finansieringsmarkedet for vindkraft Hvilke typer investorer er aktuelle Hva vektlegger investorer

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Virkninger av og erfaringer med finanskrisen

Virkninger av og erfaringer med finanskrisen Virkninger av og erfaringer med finanskrisen Sverre Lilleng markedsovervåking 16. juni 2009 - Verdipapirforetakseminaret Oppsummert fra sist Våren 08 fremsto økt konkurranse, fragmentert handel og endringer

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

SELSKAPS- OBLIGASJONER

SELSKAPS- OBLIGASJONER SELSKAPS- OBLIGASJONER HVA ER EN SELSKAPS- OBLIGASJON? EN SELSKAPSOBLIGASJON ER GJELD utstedt av et selskap og solgt til investorer i et forsøk på å reise kapital. Ved å utstede en selskapsobligasjon,

Detaljer

Elementer i en transaksjonsprosess. Seminar - Kjøp og salg av virksomhet, 4.juni 2013

Elementer i en transaksjonsprosess. Seminar - Kjøp og salg av virksomhet, 4.juni 2013 Elementer i en transaksjonsprosess Seminar - Kjøp og salg av virksomhet, 4.juni 2013 Agenda Midvest Fondene Ulike transaksjonstyper Elementer i en transaksjon Sum up Midvest Fondene Midvest Fondene er

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd

Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd www.pwc.no Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd 6. desember 2011 Agenda 1. Introduksjon 2. 10 nyttige tips Vedlegg: Våre tjenester 2 Introduksjon 3 forretningsområder Revisjon

Detaljer

Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig ha en fornøyd kunde?

Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig ha en fornøyd kunde? Kontrakt, kommunikasjon og forhandlinger - Hvordan få betalt for det man gjør og samtidig ha en fornøyd kunde? 16 april 2010 morten.aagaard@prosjektjuss.no +47 90853579 Advokat Arbeidsområder : Juridisk

Detaljer

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe Regnskap Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Dealbreakere og andre advokatdelikatesser del II (etter utlendingenes inntog) Geir Sand, Schjødt, og Stig L. Bech, BA-HR

Dealbreakere og andre advokatdelikatesser del II (etter utlendingenes inntog) Geir Sand, Schjødt, og Stig L. Bech, BA-HR Dealbreakere og andre advokatdelikatesser del II (etter utlendingenes inntog) Geir Sand, Schjødt, og Stig L. Bech, BA-HR Eiendomsdagene 2016 Innledning - Simulerte forhandlinger over noen typesituasjoner

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011

God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011 God morgen! Bergen Næringsråd 1. november 2011 Daglig leder, advokat og partner i acapo Hilde Vold Aunebakk Hvem er acapo? Konsulentbyrå spesialisert på rådgiving og bistand i spørsmål om immaterielle

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem?

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Mo irana 31. januar2011 Roger Sørheim hhb, Helgeland Agenda 1. Om ulike finansieringskilder 2. Hva investorer ser etter? 3. Hvordan finne sin investor

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 Asset Management Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 2 En kapitalforvalters aksjetips des. 05 okt. 06 aug. 07 jun. 08 apr. 09 feb. 10 des. 10 okt. 11 aug. 12 jun. 13 apr. 14 feb. 15 des. 15 Sparebank1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS"

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I EGET HUS BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS" 9. november 2010 Advokat Jan Erik Clausen Wikborg, Rein & Co. 1 1. KORT OVERSIKT OVER EMNET Når en investor vurderer en mulig investering i et selskap vil vedkommende

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org Turnaround www. bedriftsradgivning.org Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad. Oslo, 8.

KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad. Oslo, 8. KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad Oslo, 8. april 2014 Magellan Corporate et uavhengig rådgivningshus med et erfarent team Sterkt

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kjøp og salg av vindkraftprosjekter

Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Rettslige problemstillinger Olav Hasaas og Frode Støle 2 Kluge Advokatfirma Full-service advokatfirma med 110 advokater i Oslo, Bergen og Stavanger Bistår innenfor alle

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN Vedlegg 1 Oppdragsgivers spesifikasjon R Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdrag som omfattes av rammeavtalen... 2 3. Forholdet til kommuneadvokaten... 3 4. Ansvarlige advokater...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Exit & entry - planning & execution. 16. juni 2016 www.svw.no

Exit & entry - planning & execution. 16. juni 2016 www.svw.no Exit & entry - planning & execution 16. juni 2016 www.svw.no Del I (kl. 09:00-09:30): Exit & entry fra et rettslig ståsted (SVW) Del II (kl. 09:30-10:00): Exit & entry planning & execution ved kjøp og

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer