Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Fylkesmann Inge Ryan kommer på besøk og disponerer tiden mellom kl på kommunestyresalen. Jostein Hildrum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær

2

3 Sakliste Saksnr Innhold RS 5/10 Referater til kommunestyremøte 19. oktober 2010 PS 58/10 Søknad om fritak fra politiske verv frem til Ann Kristin Vold PS 59/10 Friluft AS - Invitasjon til deltakelse PS 60/10 Anskaffelse av kjøretøyer teknisk avdeling PS 61/10 Ny vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren - Skage sentrum PS 62/10 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Overformynderiets godtgjørelse

4 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Referater til kommunestyremøte 19. oktober 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 5/ Rådmannens innstilling Referatene vedlegges møteboka.

5 Vedlegg 1 Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Overhalla kommunes finansforvaltning 2 Særutskrift - Rehabilitering av hovedavløpsledning i Skage Vest 3 Vannforsyning og avløp for Solemsgrenda Saksopplysninger a) Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Overhalla kommunes finansforvaltning. b) Rehabilitering av hovedvannavløpsledning i Skage Vest- Saken ble fremmet og behandlet i formannskapet den som hastesak i hht. kommunelovens 13. c) Vannforsyning og avløp for Solemsgrenda Saken ble fremmet og behandlet i formannskapet den som hastesak i hht. kommunelovens 13.

6

7

8 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Nils Kristian Vestgøte Saksframlegg Rehabilitering av hovedavløpsledning i Skage Vest Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 64/ Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune vedtar å utbedre 130 meter avløpsledning i Skage boligfelt. Utbedringen foretas ved at det trekkes inn en myk plaststrømpe i røret som blåses opp og herdes. Tilleggsarbeider består av å bygge to nye avløpskummer i hver ende av ledningstraseen. Samlet kostnad er beregnet til kr ,- eks. mva. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med spesialfirma HADAC AS i Trondheim. Arbeider med nye kummer utføres av lokal entreprenør. 3. Finansieringen vil skje ved låneopptak. Lånet avdras over 40 år, og inngår i grunnlaget for kloakkavgiften. 4. Følgende budsjettering foretas: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad eks. mva , ,- 5. Arbeidene utføres snarest mulig etter eventuelt vedtak. Det vil være en stor fordel å få saken behandlet så snart som mulig. Dette for å unngå at arbeidene må foregå sent på høsten. Det er 3 ukers bestillingstid på den såkalte strømpen som trekkes inn i røret. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef

9 Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Vedtak i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Saksopplysninger Hjemmel: Kl. 13. Utvidet myndighet i hastesaker. Begrunnelse: Viktig med en rask avgjørelse pga. sakens art. Vann og avløpsnettet i Skage Vest byggefelt ble lagt ca. midt på 70-tallet. Kvaliteten på materialer og utførelse den gangen var ikke så god som den burde ha vært. Det ser vi nå resultatet av en på en del steder. I denne aktuelle saken befinner problemet seg på strekningen mellom krysset Øverlia/Langlia bortover til og med krysset Langlia/Nerlia, en strekning på ca. 130 meter. Dette er en betongledning med ru innside, dårlige skjøter og en god del setninger. Dette er årsaken at det i en del år har forekommet forstoppelse slik at kloakk har strømmet over i overvannsystemet for så å renne ut i skogsgrøft i området mellom byggefeltet og RV 17. Det har kommet en del klager fra beboerne gjennom tiden, noe som er forståelig. Problemet kunne lett løses om ledningstraseen kunne graves opp for utbedring. Det kunne da la seg gjøre å fornye både vann, overvann og kloakkledningen. Dessverre er det ikke mulig å grave opp den eksisterende traseen, på grunn av at den ligger helt inntil høye støttemurer. Denne vegstrekningen har dessuten relativt ny asfalt. Arbeidene med oppgraving ville medføre store tilleggskostnader. På grunn av dette har vi innhentet pris på en alternativ løsning, som går ut på innvendig rehabilitering av rørledningen. Denne metoden blir brukt når oppgraving medfører for store tilleggskostnader. Det refereres til at Trondhjem kommune benytter denne metoden på gamle ledninger der graving vil medføre store omkostninger. Et spesialfirma ved navn HADAK AS i Trondheim har gitt oss en pris på kr for sin del av arbeidet. Metoden de benytter gir en innvendig glatt ledning uten lekkasjer. Selv om det fortsatt er en del setninger, vil ledningen ikke tilstoppes. Der blir sannsynligvis nødvendig å bygge to nye kummer i sammenhengen. Vurdering Problemene med denne ledningen utgjør en forurensingskilde til et følsomt nærområde ved bebyggelsen. Kloakken renner videre via bekkeløp til Myrelva. Driftsoperatør overvåker rutinemessig problemet, og så snart det vises tegn til tilstopping blir ledningen spylt. Dette er en uholdbar situasjon, og det er nødvendig å foreta utbedringen så fort som mulig.

10 Avvik som dette er dessuten i strid med forurensingsloven og kommunens egne mål om å hindre og å forebygge forurensing. Kostnader Post Kost eks. mva Innvendig rehabilitering etter tilbud Ny kum ved hver ende av ledningstraseen Uforutsette kostnader Sum utbedring Miljømessig vurdering Tiltaket har stor betydning for miljøet.

11 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Nils Kristian Vestgøte Saksframlegg Vannforsyning og avløp for Solemsgrenda Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Rådmannens innstilling Det henvises til tidligere vedtak om å bygge ut vannforsyning til Solemsgrenda. 1. Overhalla kommune vedtar å legge ned avløpsledning og trekkrør for bredbånd samtidig med ny vannforsyning til Solemsgrenda. Det forutsettes at de samlede kostnadene holdes innenfor rammen på kr i vedtaket gjort Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige kontrakter om byggingen av anlegget. 3. Finansieringen skjer ved låneopptak. Lånet avdras over 40 år. Andelen for vann og avløp inngår i avgiftsgrunnlaget for vann og avløp. 4. Følgende budsjettering foretas: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad eks. mva Behandles som hastesak etter 13 i kommuneloven. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef

12 Saksopplysninger Utbygging av vannforsyning til Solemsgrenda ble vedtatt av kommunestyret Som grunnlag for behandlingen ble det utarbeidet kostnadsoverslag på kr ,- Legging av avløpsledning ble vurdert på dette stadiet, men funnet for kostnadskrevende. I etterkant er anlegget prosjektert og anbudsutsatt med muligheter for prissetting av spillvannsledning og trekkrør for bredbånd i tillegg til vannledningen Samlet viser det seg etter gjennomført anbudsrunde at kostnadene ligger innenfor den vedtatte rammen. Av hensyn til nødvendig videre framdrift fremmes saken for formannskapet som hastesak etter KL 13. Vurdering Basert på anbud vil det være mulig å gjennomføre bygging av ny vannledning, avløpsledning og trekkrør for bredbånd innenfor den tidligere vedtatte kostnadsrammen på kr Følgende budsjettering foretas: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Kostnad eks. mva Miljømessig vurdering Tiltaket med framlegging avløpsledning kan bidra til en viktig målsetting med at flest mulig av innbyggerne er tilknyttet offentlig avløpsnett.

13 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Søknad om fritak fra politiske verv frem til Ann Kristin Vold Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 63/ Overhalla kommunestyre 58/ Rådmannens innstilling Ann Kristin Vold (SP) innvilges etter søknad fritak fra sine verv frem til vararepresentant for Senterpartiet i kommunestyret, Trond Petter Ristad rykker opp til fast medlem. De øvrige vararepresentantene rykker opp tilsvarende. - Personlig varamedlem, Solvår Rustad Rian rykker opp som leder i Rådet for funksjonshemmede, det må velges personlig varamedlem for Solvår Rustad Rian. - Det må foretas valg av nytt medlem til Samarbeidsutvalget for Ranemsletta barnehage. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Erlend Lande velges som nytt medlem til Samarbeidsutvalget for Ranemsletta barnehage. Erlend Lande forespørres også om å ta vervet som personlig varamedlem i Rådet for funksjonshemmede for Solvår Rustad Rian.

14 Vedlegg 1 Søknad om fritak for kommunale verv Saksopplysninger Ann Kristin Vold, SP, søker om fritak fra sine verv som politiker frem til , grunnet oppstart med heltidsstudium i Trondheim. I tillegg til vervet som kommunestyrerepresentant, er hun leder i Rådet for funksjonshemmede og medlem av samarbeidsutvalget v/ranemsletta barnehage. Kommunelovens 15, 2. ledd sier at kommunestyret etter søknad kan frita, for kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommuneloven 16 sier følgende om opprykk og nyvalg: 16. Opprykk og nyvalg. 1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. Hvis søknad om fritak innvilges medfører dette: - 1. vararepresentant for Senterpartiet i kommunestyret, Trond Petter Ristad rykker opp til fast medlem. De øvrige vararepresentantene rykker opp tilsvarende. - Personlig varamedlem, Solvår Rustad Rian rykker opp som leder i Rådet for funksjonshemmede, det må velges personlig varamedlem for Solvår Rustad Rian. - Det må foretas valg av nytt medlem til Samarbeidsutvalget for Ranemsletta barnehage. Vurdering Det tilrås at søknad om fritak innvilges og at det foretas opprykk og valg som påkreves.

15

16 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Friluft AS - Invitasjon til deltakelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre 59/ Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune går inn som medeiere i Friluft AS og kjøper aksjer for ,- 2. Følgende budsjettjustering foretas og kjøpet finansieres med bruk av disposisjonsfond: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp , ,- Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

17 Vedlegg 1 Vi ønsker Overhalla kommune med på eiersiden av Friluft AS 2 Brosjyre 3 Bekreftet ønske om å tegne aksjer i Friluft AS Saksopplysninger Høsten 2009 startet det et forprosjekt som hadde som formål å konkretisere hvilke muligheter og utfordringer gjennomføringen av arrangementet Friluft vil innebære. Prosjektets styringsgruppe har nå avsluttet sitt arbeid og konkludert med at det bør arbeides for å få realisert arrangementet Friluft med start i Hensikten med et slikt friluftsarrangement er å sette hele Namdalen på kartet ved å vise frem hva Namdalen har å tilby med utgangspunkt i naturen. Representanter fra styringsgruppa, Bjørn Engen og Eva Meidal, presenterte sine planer for formannskapet den og prosjektet ønsker nå Overhalla kommune med på eiersiden av Friluft AS og det foreslås at Overhalla kommune går inn med kr ,- i eierkapital. Viser for øvrig til vedlagte vedlegg i saken. Vurdering Rådmannen foreslår at Overhalla kommune deltar med en eierkapital i Friluft med kr ,-. Dette er et positivt prosjekt som vil gi en fin mulighet for å bidra til et samarbeid i regionen i forhold til hva Namdalen har å tilby. Det vil også være en fin arena for å bidra til videre utvikling av en økt bruk av naturen, samtidig som det vil kunne bidra til utvikling av næringsaktørene i Namdalen som tilbyr friluftsrelaterte aktiviteter og opplevelser.

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Nils Kristian Vestgøte Saksframlegg Anskaffelse av kjøretøyer teknisk avdeling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 60/ Overhalla kommunestyre 60/ Rådmannens innstilling 1. Til bruk innenfor vann- og avløpsområdet anskaffer Overhalla kommune en ny bil type Peugeot Expert for kr eks mva. I tillegg kjøper kommunen nåværende VA-bil som er en Toyota Hiace for kr med samme bruksområde. 2. Kjøpet finansieres med lån som avdras over 10 år, og inngår i grunnlaget for vann- og kloakkavgiften. 3. Det gjennomføres følgende budsjettering med lik fordeling på vann- og avløpsområdet: Utgifter ,- Utgifter , Lån , Lån , 4. Overhalla kommune går til innkjøp av en brukt bil type Peugeot Expert til en pris av kr inkl. avgifter. Bilen skal benyttes som arbeidsbil for ledende vaktmester/vaktmestergruppen ved drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og ved arbeid knyttet til hjelpemidler. Nåværende arbeidsbil selges for anslagsvis kr Netto anskaffelseskostnad kr belastes driftsbudsjettet og finansieres med bruk av disposisjonsfond. Det gjennomføres følgende budsjettering: Utgifter Bruk av disp.fond Trond Stenvik Stig Moum Rådmann Teknisk sjef

27 Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Saksopplysninger Vann- og avløpsbil (VA-bil) Kommunen har til nå benyttet seg av leieavtale for hold av VA-bil. Dette har i utgangspunktet vært 3-årsavtaler med avtalt kjørelengde. Siste leieavtale ble forlenget med 2 år, og utløper Kommunen har hittil hatt en praksis med leie av VA-bil. Bruksområdet for denne bilen er primært i drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, men kan også benyttes som utrykningskjøretøy i brannvesenet. Det er nå gjennomført en anbudsrunde vedrørende leie/ kjøp av ny bil til dette formålet. Anbud ble kunngjort via DOFFIN. Følgende anbud ble mottatt. Anbyder Bilmerke CO2-utslipp blandet kjøring Toyota Namsos Toyota AS Hiace Bilsenteret Volkswagen Namsos AS Johs. Blengsli & Sønn AS Transporter Peugeot Expert Forbruk drivstoff blandet kj. Månedspris på leie eks. mva. Kjøpesum inkl. alle avgifter. 246 g/km 0,93 l/mil g/km 0,83 l/mil g/km 0,76 l/mil * *Anbudssum er senere i saken angitt eks. mva. til kr ,-. Avvik i forhold til vanlig mva.beregning skyldes at kr ,- inneholder registreringsavgift som ikke er del av mva.grunnlaget. Alle bilene er 4 hjulstrekkere, og de skal leveres med en utrustning som er spesifisert i anbudsgrunnlaget. Kommunen har tre driftsoperatører hvorav to er 100% på vann og avløp. Den tredje er fordelt mellom vann/avløp (80%) og tilsyn (20%), og har for tiden en bil som primært er anskaffet for bruk i forbindelse med tilsyn, men blir også brukt innen vann/avløp og som utrykningskjøretøy ved brannutrykning. Denne bilen modell 1995, ble anskaffet brukt, og har nå redusert teknisk stand og er uhensiktsmessig innen bruksområdet. Den nåværende VA-bilen er en Toyota Hiace 2005 mod. med kjørelengde km, og som leieavtalen nå utløper på. Kommunen kan nå kjøpe og benytte denne som 2.-bil for driftsoperatører og ved tilsyn. Kommunen har tilbud om å få kjøpe denne for kr ,- Arbeidsbil for byggavdelingen

28 Den bilen som benyttes pr. i dag av ledende vaktmester, er en Peugeot Partner 2001 mod. Denne bilen ble kjøpt brukt i Kjørelengde nå er km. Det har vist seg etter hvert at denne bilen er for trang/liten til å dekke behovet. Den benyttes til transport av verktøy og utstyr. Transport av utstyr for hjelpemiddelsentralen er også et av behovene. Det er ønskelig å bytte denne bilen til en noe større utgave. Med innbytte av nåværende bil til kr og innkjøp av ny bruktbil til kr , vil netto kostnad være kr Vurdering VA-bil: Denne fyller en viktig funksjon for å drive og vedlikeholde vann- og avløpssystemet i kommunen, og er arbeidsplass for 2 personer daglig. Inneværende leieavtale utløper i utgangen av september 2010, og kommunen må nå anskaffe ny bil. Det er også et klart behov for en bil nr. 2 innenfor samme området, men som også kan benyttes i forbindelse med tilsyn av piper og ildsteder. 2 stk. VA-biler i drift vil gi større fleksibilitet i fordeling av bemanning og arbeidsoppgaver. Tilbudt bil Peugeot Expert har lavest klimagassutslipp og drivstoffkostnader av de mottatte tilbudene, og har lavest pris ved kjøp. Tilbudt Toyota Hiace har lavest leiepris. Kostnader alternativ 1 kjøp av biler Kjøp av ny bil laveste anbudspris Peugeot 2010 mod ,- eks mva. Kjøp av nåværende VA-bil Toyota Hiace 2005 mod ,- Kjøpesum / lånebehov ,- Kostnader alternativ 2 leie/kjøp av biler Leie av ny bil til laveste anbudspris Toyota Hiace 2010 mod 4293 pr. mnd. Kjøp av nåværende VA-bil Toyota Hiace 2005 mod ,- Kjøpesum / lånebehov ,- Ved leie av bil blir kostnaden ca. kr pr. år. Over en periode på for eksempel 8 år vil denne avtalen ha kostet kr Ved kjøp av bil og innbytte etter 5 8 år vil fortsatt bilen ha en vesentlig innbytteverdi. Det synes mest økonomisk fordelaktig med kjøp av bil (Peugeot Expert) til en kostnad av kr eks mva. Arbeidsbil for byggavdelingen Denne bilen fyller en viktig funksjon for drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Den utgjør en viktig del av arbeidssituasjonen for ledende vaktmester/ vaktmestergruppen. Den skal romme plass for alt nødvendig utstyr og verktøy og frakt av materialer. Den benyttes også til transport av utstyr fra hjelpemiddelsentralen. Nåværende viser seg etter 4 års bruk å være for liten til formålet. Det foreslås derfor anskaffelse av en nyere brukt bil og salg av eksisterende bil, innenfor en netto kostnadsramme på kr Miljømessig vurdering Anbefalt anskaffelse med kjøp av ny VA-bil gir lavest klimagassutslipp av tilbudte modeller. To av de tre foreslåtte bilene kjøpes for øvrig brukt. En vesentlig del av klimagassutslipp fra biler

29 oppstår ved produksjonen. En planlagt langsiktig brukstid for kommunens kjøretøyer synes ressurs- og miljømessig fornuftig.

30 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Ny vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren - Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 67/ Overhalla kommunestyre 61/ Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune avslår å fremme en reguleringssak for området Bankåkeren slik som omsøkt. Dette med begrunnelse i jordvernhensyn og mulig ytterligere utnyttelse av formålsregulert boligareal og annet sentrumsnært areal som ikke er regulert til jordbruk. 2. Når eksisterende sentrumsareal som nevnt i punkt 1 er fullt utbygd, tas behov for nytt sentrumsnært areal til boligformål opp til ny vurdering. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Vedlegg 1 Særutskrift - Vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren / Skage sentrum 2 Særutskrift - Utbygging av "Kirkåkern" i Skage sentrum. Avtale med bygging. Einar Olsen as. Godkjenning av prosjektbeskrivelse.

31 Kartutsnitt av som viser omsøkt planområde Hjemmel: Plan- og bygningslovens 12 8, jf. 12 3, 2.ledd. ( 30 i pbl-85) Saksopplysninger Reguleringsspørsmålet ble første gang tatt opp til behandling av kommunestyret i sak 11/09. Innstillingen fra rådmannen var: 1. Planutvalget avslår å fremme en reguleringssak for området Bankåkeren slik som omsøkt. Dette med begrunnelse i jordvernhensyn. 2. Når formålsregulert boligareal i sentrum er fullt utbygd, tas behov for nytt sentrumsnært areal til boligformål opp til ny vurdering. Følgende vedtak ble fattet: Saken utsettes. Som begrunnelse for vedtaket var det framsatt følgende forslag: Saken utsettes inntil det er utredet alternative sentrumsnære områder for boligbygging på Skage. Det er avholdt et møte/befaring den , mellom grunneier, teknisk sjef og ordfører, og en befaring/møte den , mellom representanter fra kommunen (ordfører, rådmann, teknisk sjef, saksbehandler teknisk, landbrukssjef, saksbehandler landbruk) og Fylkesmannens landbruksavdeling. I brev datert ber grunneier på nytt at søknad om omdisponering av areal som omsøkt, imøtekommes. Dette med begrunnelse i blant annet følgende forhold; - Kommunens behov for sentrumsnært boligareal bør vektlegges, - Økt bosetting vil styrke næringsgrunnlaget for butikken, - Omsøkt areal på ca daa ligger mellom bebyggelse og veger, og er på grunn av størrelse og utforming ikke et hensiktsmessig dyrkingsareal, - Hunn Østre har relativt store arealer som ble dyrket på tallet. Et areal (ca 200 daa fastmark og myr (grøftet i mellomkrigsårene)) som ligger i nærheten til Skage industriområde, er ennå ikke dyrket. Et salg av omsøkt areal Bankåkeren vil gi midler til å foreta dyrking av dette gjenstående arealet. Søknad om nydyrking er levert landbruksmyndighetene. Med bakgrunn i landbruksmyndighetenes ønske om økt satsing på økologisk drift, er det foretatt en slik omlegging av Hunn Østre. Mørkved konkluderer i sin søknad med at tiltaket vil bedre gårdens ressurser og legge grunnlag for økt mat- og forproduksjon. Omsøkt areal benevnt Bankåkeren, har tidligere vært vurdert som et potensielt framtidig utbyggingsområde, siste gang i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Skage i 2003.

32 Etter mekling mellom kommunen og fylkesmannens landbruksavdeling, ble området formålsregulert til LNF- område (med en pil på (ikke juridisk bindende)). Resultatet etter mekling var følgende: Under forutsetning av at kommunen foretok en revisjon av eksisterende reguleringsplan for Skage sentrum, med henblikk på fortetting og høg utnytting av allerede frigitte arealer, ville landbruksmyndighetene aksepterte at det på kommunedelplankartet ble påført en pil som viste framtidig utviklings retning etter at allerede omdisponerte arealer var bebygd. Reguleringsplan for Skage sentrum ble revidert både i 2004 og Formålet med planendringene var i hovedsak en omdisponering og vurdering av framtidig behov for blant annet næringsareal og hvilke arealer som kunne omdisponeres til boligformål. Dette ble vurdert både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Kartutsnitt reguleringsplan Skage sentrum. Arealstatus av ubebygd regulert areal til utbyggingsformål i sentrum er per i dag: - Et areal på 2,3 daa formålsregulert til kombinertformål forretning/bolig (benevnt Butikkåkeren og ligger nord for Kjerkvegen). - To ledige tomter på Skagetunet. - Areal til boligformål sør for Kjerkvegen er enten ferdig utbygd, eller vil bli bebygd i løpet av nær framtid. Det er inngått avtale om utbygging av resterende areal (ca 2,8 daa) av Kjerkåkeren, samt godkjent prosjektbeskrivelse som omfatter 12 leiligheter. Disse vil bli lagt ut for markedsføring i løpet av høsten. Reguleringsplan for Skage sentrum ble siste gang endret i Endringen omfattet en omdisponering av arealer formålsregulert til forretning og forretning/bolig til boligformål (gjelder tomtene: Abel Oil as, tankanlegg Hydro Texaco, samt et ubebygd areal på 2,8 daa mellom Abel Oil og Grovintunet). Fylkesmannens landbruksavdeling ga den gang følgende merknader til planendringen: En ekspansjon av byer og tettsteder er lite ønskelig, og det ble bemerket at kommunene må dokumentere at potensialet for fortetting og transformasjon er utnyttet før en vurderer å fravike viktige jordvernhensyn. Fortetting, høg utnytting, entydig utviklingsretning, klare grenser, og ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet er sentral i arealforvaltningen. De mente at vedtatt omdisponering av næringsareal til boligformål var uheldig, og ikke i tråd med tidligere gitte signaler ved at det ble åpnet for å benytte et areal til enebolig i sentrumsområde. De forventer derfor at en videre sentrumsutvikling må skje gjennom bygging/fortetting på allerede omdisponerte arealer.

33 Da reguleringsspørsmålet Bankåkeren første gang ble tatt opp til behandling i 2009 (k-sak 11/09), konkluderte kommunens landbruksforvaltning ut fra nasjonale føringer for jordvernhensyn med at boliger ikke inngår under betegnelsen samfunnsinteresser av stor vekt. De påpekte at omsøkt areal var lettdrevet, godt arrondert og sentralt, og en omdisponering slik som omsøkt ble derfor vurdert til ikke å være forsvarlig ut fra hensynet til å ivareta framtidig drift av eiendommen. Og at nytt areal avklares gjennom overordna plan, etter at det er dokumentert at alt tilgjengelig areal til boligbygging i Skage sentrum er utnyttet. Vurdering Plankrav Ny plan- og bygningslov trådte i kraft Ut fra tidligere vurderinger og kjennskap til omsøkt areal vil det ved et positivt vedtak i reguleringsspørsmålet bli krevd utarbeidet en detaljregulering av planområdet. Med begrunnelse i tidligere vurderinger av aktuelle områder til utbyggingsformål i Skage-området, anses det ikke å være påkrevd å iverksette en ny planprosess for områderegulering (en oversiktsplan), eller å framskynde en revisjon av gjeldende kommunedelplan for Skage (vedtatt i nov. 2003). En reguleringsplan for området vil imidlertid kreve alternativt; - Et utarbeidet planprogram (planer med vesentlig virkninger) før et planforslag blir fremmet, eller en reguleringsplan med utfyllende planbeskrivelse i tråd med de krav som er gitt i ny plan- og bygningslov. Fortetting, transformasjon, framtidig utviklingsretning av Skage sentrum Regulert område på nordsida av fylkesvegen består i hovedsak av eldre eneboligbebyggelse. I tillegg er et areal regulert til kombinertformål forretning/bolig. Dette arealet omfatter per i dag to bygninger, hvorav det eldste bygget (tidligere møbelbutikk) er bruksendret til boligformål med flere leiligheter. Nytt bolighus består av flere leiligheter, samt et næringsareal. Det vurderes som lite aktuelt å ekspropriere boligeiendommer i dette området med tanke på fortetting for å gi en høyere utnyttelse av sentrumsområdet. Topografi og gårdsbebyggelse vil også være en avgrensende faktor. Gårdstun til Hunngårdene ligger utenfor regulert planområde (formålsregulert til LNF- formål i kommunedelplan for Skage). Våningshusene har utleieleiligheter. Beboere på nordsida av fylkesvegen må krysse fylkesvegen for å nå blant annet butikk, skole og idrettsanlegg. Dette er et forhold som også medvirker til at det pr i dag anses som lite ønskelig/aktuelt å tilrettelegge for en økt boligbygging i dette området. Når det gjelder en vurdering av areal og bebyggelse på sørsida av fylkesvegen som ligger innenfor regulert område (avgrenset mellom Skage kirke, fylkesveg 17, jernbanelinja og fylkesveg 434), så er alt omdisponert areal i ferd med å bli bebygd. Dette med unntak av et areal regulert til kombinertformål forretning/bolig (ca 2,3 daa Butikkåkeren ), og 2 byggeklare tomter (tomtestørrelse m²) i Skagetunet boligområde. Butikkåkeren er kommunens tomtereserve for framtidig næringsutvikling i sentrum. Jordbruksareal innenfor eksisterende planområde, beliggende mellom kirkegården og jernbanelinja, er tidligere vurdert i utbyggingssammenheng. I tidligere planprosesser er det blitt konkludert med at arealet ikke har vært aktuelt å omdisponere til utbyggingsformål. Det kan også nevnes at det i 1996 ble foretatt en arkeologisk forundersøkelse av arealet mellom Skage kirke og Skivefabrikken. Forundersøkelsen ga krav om ytterligere arkeologisk undersøkelse, noe som gjennomført i Etter søknad ble deler av Kjerkåkeren frigitt til utbyggingsformål, mens deler av arealet ble krevd formålsregulert til bevaring. Jordbruksareal innenfor eksisterende planområde ligger imidlertid sentralt til, og kan være en naturlig utviklingsretning av sentrumsområdet. Bebyggbart areal er stipulert til ca 8 daa, og avgrenses av byggegrense mot jernbanen (30 meter) og mot Skage kirke (60 meter). Riksantikvarens/Fylkesarkeologens eventuelle

34 krav om bevaring av hele eller deler av arealet, er en faktor som kan påvirke størrelsen på bebyggbart areal. Denne faktoren gjelder for så vidt på flere sentrumsnære arealer som per i dag ligger utenfor regulert område. Landbruksforvaltningen tok opp området til drøfting i forbindelse med befaring , med innspill om at området kanskje bør vurderes på nytt som potensielt framtidig utbyggingsområde og da framfor Bankåkern. Et større areal (7,7 daa) formålsregulert til friområde mellom Skage frivillighetssentral og fylkesvegen, vurderes til ikke å være aktuelt i en utbyggingssammenheng. Dette ut fra topografi, grunnforhold, samt at store deler av området er utsatt ved flom i Myrelva. En omdisponering og fortetting av areal tilknyttet Hunn skole vurderes som uaktuelt per i dag. Hvis man skal vurdere eksisterende bebyggelse og arealer sør for fylkesvegen i forhold til transformasjon og fortetting av Skage sentrum (innenfor eksisterende planområde), utpeker Skage bo- og aktivitetssenter (nå frivillighetssentral m.v.) og et formålsregulert industriområde (Skivefabrikken) seg som det areal og bygninger som kan vurderes nærmere i forhold til en framtidig bruksendring/formålsendring til boligformål. Skage bo- og aktivitetssenter består av et stort bygg, som i tillegg til frivillighetssentralen for tiden benyttes til bolig for unge flyktninger. To mindre bygg på eiendommen blir benyttet til omsorgsleiligheter (totalt 4 leiligheter). Eiendommen, som per i dag er formålsregulert til offentlig bygg, kan på sikt være et aktuelt boligutbyggingsområde for sentrumsnære leiligheter. Eiendommen har et fortettingspotensial. Først på nittitallet ble Skagetunet boligfelt etablert i tilknytting til Skage bo- og aktivitetssenter. Skagetunet omfatter per i dag 20 boenheter, hvorav 13 er kommunale omsorgsleiligheter/boliger. Målgruppen for kommunale omsorgsleiligheter er primært eldre og funksjonshemmede. Som tidligere nevnt er det to mindre tomter i dette feltet som ikke er bebygd per i dag. Per i dag vurderes det som lite aktuelt å kreve en høyere utnyttelse innenfor dette boligområdet, enn det som er gitt gjennom vedtatt reguleringsbestemmelse for Skage sentrum. Dette begrunnes blant annet i nærhet til kirka/kirkegården, og at flesteparten av boligene er tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede. Hvis en ikke skal utvide eksisterende boliger med antall etasjer, anses en fortetting som lite aktuelt. Når det gjelder areal formålsregulert til industri (Skivefabrikken), så er dette arealet interessant i forhold til en sentrumsnær boligutbygging. Dette gjelder for hele arealet som ligger mellom Kjerkvegen og Hunn skole, og som i tillegg til Skivefabrikken omfatter en enebolig og et mindre friområde. Stipulert bebyggbart areal er på ca 3,5 daa, og kan i likhet med Skage frivillighetssentral være et potensielt utbyggingsområde med tanke på sentrumsnær boligutbygging og fortetting. Eiendommen Skage samvirkelag har et stipulert bebyggbart areal på ca 5 daa. Med tanke på fortetting og høy utnyttelse, vurderes eiendommen til å ha et potensial for en ytterligere utbygging. Utnyttelsesgraden på boligområdene sør for Kjerkvegen vurderes til å være relativ høy. Med 16 ferdigbygde leiligheter, 1 enebolig og 12 nye planlagte leiligheter som vil bli prospektert i løpet av høsten, vil hele boligområdet på Kjerkåkeren (totalt areal ca 9 daa) omfatte 29 boenheter. Med unntak av boligtomta som er gitt en maksimal utnyttelsesgrad på % BYA=30 %, er det gitt en maksimal % BYA på 45 % på de øvrige regulerte boligområdene. Beregninger viser at Grovintunet boligfelt har fått en % BYA på 29,7 %, boligområdet på 1,6 daa (tidligere tomt Hydro

35 Texaco) har fått en % BYA på 33,4 %, mens resterende areal av Kjerkåkeren vil få en % BYA på 36,4 % (beregnet ut fra foreliggende prospekt). En ytterligere fortetting med flere bygg innenfor dette boligområdet vurderes som lite aktuelt. Dette begrunnes blant annet i behov og krav om tilstrekkelig areal for parkering og nærlekeplasser. For å gi eksisterende boligområder en høyere utnyttelse, kan en vurdere å tillate flere enn 2 etasjer eller stille krav om parkering i kjeller eller på annet vis som ikke unødig beslaglegger sentrumsareal. Dette må i så fall vurderes nærmere opp mot stedlig byggeskikk, nærhet til Skage kirke og estetikk generelt. Arealer som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan framtidig utviklingsretning I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Skage i 2003, ble områder ned mot Namsen (grunneier Gunnar Brattberg) befart og vurdert i utbyggingssammenheng. Det ble da konkludert med at områdene var lite aktuelle for boligutbygging. Det er ikke framkommet nye forhold som tilsier en ny vurdering av områdene i denne sammenheng. Øvrige områder som ligger innenfor det som kan benevnes som sentrumsnært, er arealet Bankåkeren, et areal vest for Skage frivillighetssentral og et areal nord for fylkesveg 17 og Bankåkeren. Felles for alle disse områdene er at en utbygging vil medføre en omdisponering av jordbruksareal. sentrumsnære områder Kommunal utbyggingsstrategi i sentrumsområdene Kommunen har de senere år arbeidet med å få tilrettelagt for sentrumsnær boligbygging. I tillegg har kommunen satt fokus på å kunne tilby attraktive eneboligtomter i de ulike grendesentra, både i regulerte felt og som spredt utbygging. En bevisst strategi med å tilrettelegge, og da spesielt i tilknytning til kommunesentret og Skage sentrum, har resultert i en realisering av flere sentrumsnære boenheter de siste ti åra. Interessen for denne type boliger tilsier at det fortsatt er et marked for denne type boliger i kommunen, og at kommunens satsing og fokus på dette området fortsatt er et aktuelt tema i samfunnsplanleggingen. I starten var det primært friske eldre som ønsket seg nærhet til butikk, post og helsetjenester som ønsket seg inn til sentrumsområdene. Dette har endret seg til å omfatte alle typer befolkningsgrupper, selv om hovedtyngden er i aldersgruppen godt voksne/eldre. En boligutbygging som er tilrettelagt/attraktiv for flere alders- og befolkningsgrupper, vurderes som viktig med tanke på kommunens framtidig befolkningsutvikling. For å møte ulike behov og krav fra de som vurderer å etablere seg i kommunen, bør en ha et bredt utvalg av både boligtyper, boligtomter, samt ha et variert tilbud når det gjelder lokalisering. I tillegg til arbeidsplasser og kvalitet på kommunale tjenester, så er et variert botilbud en viktig kriteriefaktor for å være en attraktiv bokommune. Kommunen er en av få kommuner i fylket som har, og har hatt befolkningsvekst de siste åra. En medvirkende årsak kan være kommunens satsing på et

36 differensiert botilbud, dette i tillegg til jevnt over gode kommunale tjenester og et allsidig fritidstilbud. Kommunen bør fortsatt ha fokus på å kunne tilby alternative boligtyper og tomter. Landbruksmessige vurderinger De landbruksmessige vurderingene ved førstegangs behandling av reguleringsspørsmålet, og som er referert ovenfor (sak 11/09), står fortsatt ved lag. Dersom dyrka jord skal varig omdisponeres, må det foreligge samfunnsinteresser av stor vekt, det vil si et tiltak som har verdi for allmennheten eller en større gruppe personer (jf. Rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet). Boligbygging inngår ikke i begrepet samfunnsinteresser av stor vekt. Omsøkte areal er dyrka jord av god kvalitet, og en omdisponering vil ikke være forsvarlig ut fra framtidig avkastning fra eiendommen. Et nytt moment som er kommet inn etter forrige gangs behandling av reguleringsspørsmålet, er søknad fra grunneier om nydyrking av et større areal. Dette vil ikke påvirke de landbruksmessige vurderingene, da jordlovens bestemmelser om omdisponering omfatter både dyrka og dyrkbar mark som en felles ressurs. Nedbygging av dyrka jord må ses opp mot de negative konsekvenser en slik omdisponering har. Lokalt vil en konsekvens være, foruten at ressursene på bruket reduseres, at det bli mindre arealer tilgjengelige for nødvendige framtidige sentrumsfunksjoner. Nasjonale konsekvenser er at det bygges ned stadig mer sentralt beliggende dyrka jord egnet til matproduksjon, noe som reduserer mulighetene for framtidig produksjon av mat. Globalt reduseres de totale arealene for matproduksjon, samtidig som verdens befolkning øker. Nasjonale og globale hensyn er årsaker til at jordvernet er ytterligere strammet inn siden forrige gangs behandling av saken. Fortetting og høy utnytting av sentrumsarealer, kontra behovet for å omdisponere nytt landbruksareal, var hovedtemaet under befaringen den Lokal og sentral landbruksmyndighet konkluderer med at Skage sentrum fortsatt kan fortettes og gis en høyere utnytting innenfor allerede omdisponerte arealer. De stiller også spørsmål ved om utnyttelsen av sentrumsarealet de seneste årene har vært tilstrekkelig høy, blant annet ved bruk av areal til garasjeanlegg og til enebolig/boliger bygd i 1 etasje. I tillegg ble det under befaringen drøftet om dyrket areal (ca 8 daa) ved Kirkeåkeren (mot jernbanen) kanskje bør vurderes prioritert framfor Bankåkeren som potensielt område for framtidig sentrumsnær boligbygging. Konklusjonen ut fra landbruksmessige vurderinger er at søknad om igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for Bankåkeren bør avslås. Viser for øvrig til utfyllende saksopplysninger og vurderinger i saken da reguleringsspørsmålet ble tatt opp til behandling første gang, jf. vedlagt kom- sak 11/09. En omdisponering av omsøkt areal vil i hovedsak bli en avveining mellom å tilrettelegge for en ytterligere sentrumsnær boligbygging, eller å ivareta et produktivt jordbruksareal i tråd med sterke og skjerpede nasjonale føringer. Det skisseres 2 alternative løsninger: Valg av løsning. Alternativ A: Det gis ikke tillatelse til å starte en detaljregulering av Bankåkeren. Dette begrunnes i hovedsak med nasjonale føringer for et skjerpet jordvern. Jordvernet er blitt skjerpet inn etter meklingen ved kommunedelplanen i 2003.

37 Det kan fortsatt foreligge muligheter for ytterligere fortetting og høy utnyttelsesgrad i sentrumsområdet på Skage. Innspill fra landbruksmyndighetene kan tilsi at en bør foreta en vurdering av om alternativt dyrket areal i tilknytning til opparbeidet boligområde på kirkeåkeren (mot jernbanen), kan vurderes som framtidig utbyggingsområde for sentrumsnære boliger i stedet for bankåkeren. Alternativ B: Det gis tillatelse til å starte detaljregulering av Bankåkern. Dette begrunnes med: Kommunedelplan fra 2003 gir en anvisning for at når kirkåkern er utbygd er framtidig utviklingsretning bankåkern. (Dette var omforent med fylkesmannens landbruksavdeling etter mekling i 2003.) Langsiktighet og forutsigbarhet er viktige punkter i areal og samfunnsplanlegging. Lokalisering av et boligfelt på området bankåkern vil i forhold til trafikksikkerhet være godt egnet, da det allerede er etablert gangvegforbindelse i området. En videre fortetting og utvikling av sentrumsområdet kan antas å gi næringsmessig positivt bidrag til eksisterende og eventuelle nye virksomheter. Ut fra en totalvurdering tilrår rådmannen at alternativ A velges.

38 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren / Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 4/ Overhalla kommunestyre 11/ Rådmannens innstilling 1. Planutvalget avslår å fremme en reguleringssak for området Bankåkeren slik som omsøkt. Dette med begrunnelse i jordvernhensyn. 2. Når formålsregulert boligareal i sentrum er fullt utbygd, tas behov for nytt sentrumsnært areal til boligformål opp til ny vurdering. Behandling i Overhalla formannskap som planutvalg Behandlet. Jo Morten Aunet (H) fremsatte følgende forslag til vedtak: Overhalla kommune legger ut området bankåkeren til boligformål som omsøkt. Det stilles strenge krav til arrondering, utnyttelse og rekkefølge i utbyggingen av området. Innstilling i Overhalla formannskap som planutvalg , enst.: Jo Morten Aunet (H) sitt forslag til vedtak vedtas. Behandling i Overhalla kommunestyre Behandlet. Sverre Homstad (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

39 Saken utsettes inntil det er utredet alternative sentrumsnære områder for boligbygging på Skage. 10 stemte for å utsette saken og 10 stemte i mot. Ordfører brukte sin dobbelstemme og saken ble dermed vedtatt utsatt. Vedtak i Overhalla kommunestyre , med 10 mot 11 stemmer: Saken utsettes. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Kartutsnitt som viser aktuelt regulert område. NB! Ikke i målestokk. Saksopplysninger I e-post datert søker Brynjar Mørkved som grunneier av Hunn Østre, gnr. 13, bnr. 2, om å få utarbeide en reguleringsplan for boliger på jordstykket mellom Solvoll og gammelbanken også kalt Bankåkeren, jf. plan- og bygningslovens 30. Arealet som ønskes omdisponert er i underkant av ca. 20 daa, og har en sentral beliggenhet i Skage sentrum. Søker begrunner søknaden med at de tidligere regulerte områdene (butikkåkeren og kirkeåkeren) begynner å bli utbygd, og at det vil være behov for ytterligere utbyggingsgrunn i sentrum. Det vises i den sammenheng til at det er begrenset tomteareal i Namsos-området, og at det er registrert betydelig interesse for tomter/boliger i Skage sentrum. I tillegg vil omsøkte areal være godt egnet for boliger, og det vil heller ikke være motsetning til utbyggingen i Skageåsen, da områdene har klart ulike tomtetyper. Det bemerkes også at den landbruksmessige betydningen av de små åkerlappene i sentrum er minimal dels på grunn av begrenset areal og dels på grunn

40 av uhensiktsmessig arrondering i forhold til dagens store landbruksmaskiner. Søker har vært i kontakt med arkitekt med sikte på å finne en god planløsning, og en god utnyttelse av arealet. Overordna arealplaner I henhold til kommunedelplan for Skage (vedtatt ) ligger omsøkt planområde i et LNFområde (landbruk, natur- og friluftsområde), og hvor området er merket med en pil som viser at arealet er et framtidig utvidelsesområde for et framtidig byggeområde. Området er utpekt som et framtidig utvidelsesområde (B13) i tekstdelen i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i juni Foreslått tiltak er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning, jf. 2 og 3 i forskrift om konsekvensutredninger. Atkomst Det vil bli satt krav til at boligområdet skal ha avkjørsel til kommuneveg 08, og ikke til RV17. Byggegrense langs offentlig veg fastsettes i reguleringsplanen. Kulturminner Det er i følge kulturminnebasen Askeladden registrert en gravhaug (aut. fredet) i området. Den er imidlertid fjernet. Årsaken er registrert som dispensasjon, da arealet har vært dyrket i mange år. Det kan bli stilt krav om arkeologisk forundersøkelse av området. Risiko- og sårbarhet I følge NGIs rapport nr Program for økt sikkerhet mot leirskred, datert 25.november 2004, ligger hele omsøkte areal innenfor et område hvor det er påvist potensiell fare for kvikkleireskred. Omsøkte område er en del av et større område som ligger i risikoklasse 4 i Skage sentrum. Rasfaren ligger mot nord der Myrelvas løp avgrenser. Store deler av Myrelva er forbygd i sentrum på Skage, men er ikke forbygd så langt som opp til dette området. I følge NGU sine løsmassekart vil et eventuelt framtidig planområde ligge innenfor et område som er registrert som elveavsetning, mens marint område er markert langs Myrelva. Området antas å ikke være ras eller flomutsatt. Landbruk Eieren av Hunn Østre, Brynjar Mørkved har søkt om at området Bankåkeren tas opp til regulering. I følge henvendelsen ønsker grunneier området primært regulert til boligformål. I følge vedtatt kommunedelplan for Skage er området i dag avsatt til LNF- område. Eiendommen Hunn Østre består i følge Gårdskart skog + landskap av 532,6 da fulldyrka jord, 20,1 da innmarksbeite, 805,9 da skog og 254, 1 da uproduktivt/ anna areal. Dyrkajorda er for tiden bortleid, og driftsbygningen brukes til lagerrom. Våningshuset, som inneholder flere leiligheter, er bortleid. Det fram går av e-post fra søker at Etter det opplyste har landbruksmyndighetene tidligere akseptert at arealet reguleres til boliger. Dette er ikke riktig. Arealet er fremdeles regulert til LNF-område. I følge referat fra meklingsmøte hos Fylkesmannen 4.september 2003 var Landbruksmyndighetene da villig til å akseptere at det på kommunedelplankartet påføres en pil på det omsøkte arealet som viser framtidig utviklingsretning etter at allerede omdisponerte areal er bebygd.

41 Arealet som nå søkes omdisponert består av ca 20 da fulldyrka, lettdrevet jord med god arrondering. Arealet ligger sentralt plassert i forhold til Skage sentrum, men også i forhold til gårdens bebyggelse/ driftsapparat. Biologisk mangfold Området består i sin helhet av fulldyrka jord i drift, og berører ikke hensynet til biologisk mangfold. Friluftsliv Området blir ikke benyttet til friluftsliv. Saksgang Når det mottas private forslag til tiltak som ikke er i samsvar med gjeldende arealplan eller reguleringsplan, skal selve reguleringsspørsmålet vurderes av planutvalget. Det vil si at det i første omgang skal tas stilling til om en vil anbefale å fremme en plan for området, eller ikke. I den sammenheng er relevante momenter blant annet om området ganske nylig har vært vurdert planmessig, eller at kommunen selv har tatt opp området til planbehandling. Hvis planutvalget kommer til at forslaget ikke bør fremmes skal forslagstilleren underrettes pr. brev. Omfatter planforslaget et område som ikke tidligere er regulert, eller det dreier seg om en vesentlig endring av gjeldende regulering, så har forslagsstiller rett til å få reguleringsspørsmålet prøvet for kommunestyret. Slutter kommunestyret seg til planutvalgets beslutning om ikke å fremme en regulering, vil videre administrativ klageadgang være avskåret, jf. forvaltningslovens 28 annet ledd. Det vil imidlertid være mulig å bringe saken inn for sivilombudsmannen. Det påhviler tiltakshaver å kunngjøre og underrette aktuelle statlig-, og fylkeskommunale fagmyndigheter, samt øvrige rettighetshavere om at det igangsettes planarbeid for området. Planen skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form. Før et eventuelt planforslag tas opp til politisk behandling, skal det foreligge en underskrevet standardavtale mellom grunneier og kommunen om kostnad til et eventuelt krav om befaring og arkeologisk grunnundersøkelse. Når grunneier selv ikke er tiltakshaver, anbefales det at berørte grunneier overfører eventuelle krav som vil medføre en økonomisk kostnad, overført til utbygger/ tiltakshaver. Vurdering I forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Skage som ble vedtatt i KOM-sak 060/03 den , ble omsøkt areal tatt ut av kommunedelplanen. Dette som følge av innsigelse fra fylkeslandbruksmyndighetene. Men som en omforent løsning via mekling, ble det imidlertid gitt aksept for at området kunne markeres på plankartet med et pilsymbol. Det vil si at LNFområdet er vurdert som et framtidig byggeområde når resterende omdisponert landbruksareal innenfor reguleringsplan for Skage sentrum er bebygd. I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i juni 2007, er omsøkte areal som er benevnt som B13 i tekstdelen både i tekstdokument og på arealplankartet, fortsatt aktuelt som et framtidig byggeområde (områder innenfor gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplaner ble ikke tatt opp til juridisk behandling, men vurdert i overordna plansammenheng). Status på ubebygd regulert areal til utbyggingsformål i sentrum er: Et areal på 2,3 daa som er formålsregulert til kombinert forretning/bolig ( Butikkåkeren ), og et areal/tomt formålsregulert til boligutbygging på 2,8 daa (del av Kjerkåkeren ). Dette arealet/tomten er håndgitt til et byggefirma, fram til Situasjonsplan for dette arealet/tomten har vært framlagt og drøftet i planutvalget.

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

Vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren / Skage sentrum

Vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren / Skage sentrum Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10814-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vurdering av reguleringsspørsmålet - Reguleringsplan for Bankåkeren / Skage sentrum Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 14:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 14:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.12.2010 Tidspunkt: 12:00 (MERK: klokkeslett) Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.12.2010 Tidspunkt: 12:00 (MERK: klokkeslett) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.12.2010 Tidspunkt: 12:00 (MERK: klokkeslett) Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål. Klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2007/6960 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10344-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Søknad om midlertidig bruksendring av Overhalla Hotell til asylmottak. Klage på vedtak og søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 110/14 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 110/14 Formannskapet Detaljregulering for boligfelt, Holten - del av gnr 12/2 m.fl. Formannskapet Møtedato: 30.10.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 110/14 Formannskapet 30.10.2014 Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/4146-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/1543 Klassering: L13 Saksbehandler: Jon Birger Johnsen FORHÅNDSHØRING - REGULERING AV BOLIGFELT VED BØRGIN Trykte vedlegg:

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/9850-22 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbygging - Stedsutvikling Ranemsletta Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 42/10

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Overhalla formannskap som planutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00

Overhalla formannskap som planutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap som planutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 18.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 113/1 Arkivsaksnr: 2011/4088-3 Saksbehandler: Ingrid Davidsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Dispensasjon fra kommunedelplan, Stjørdal tettsted - fradeling

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 8443/2013/1621/80/24/KARROR

MELDING OM VEDTAK. Deres ref. Vår ref. Dato 8443/2013/1621/80/24/KARROR Plan, bygning og oppmåling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim MELDING OM VEDTAK Deres ref. Vår ref. Dato 8443/2013/1621/80/24/KARROR 23.04.2013 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1.

SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1. Averøy kommune Planutvalget 6530 AVERØY Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: IIv Dato: 20.03.15 SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1. Grunneier. Leah Kjøl og Knut Johny Kjøl,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/9889-20 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Olav Ribsskog gnr 48 bnr 3,4 - Klage på Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk sitt vedtak i sak 34/2010

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Olav Ribsskog gnr 48 bnr 3,4 - Klage på Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk sitt vedtak i sak 34/2010 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2010/466-11 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Olav Ribsskog gnr 48 bnr 3,4 - Klage på Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk sitt

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Valnemnda. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Valnemnda Komponisten, Hotell Ullensvang Dato: 13.06.2017 Tid: 10:00 Dagsorden Kl 10:00 Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/07 07/414 SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ SAND,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 28.04.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer