HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 98/14 14/294 SEKSJONERING AV LEILIGHETER SAKSLISTE 99/14 13/788 BYGGE- OG DELEFORBUD VEDR. REGULERINGSPROSES SALTO - MOTORSPORTBANE 100/14 14/601 UTSTYRSBANKEN - TILSKUDD 101/14 14/592 SØKNAD OM STØTTE TIL PROFILERING - FORENINGEN HERØYDAGAN 102/14 12/246 TURLØYPE "STORVATNET RUNDT" Herøy,

2 Sak 98/14 SEKSJONERING AV LEILIGHETER Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 6/167 Arkivsaksnr.: 14/294 98/14 Formannskap Alternativ 1 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19 innvilges ikke dispensasjon for å bruksendre bygningsmasse som omsøkt fra næring til privateide fritidsboliger. Alternativ 2 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, gitt plan id. KP , til å bruksendre næringsbygg til fritidsboliger som omsøkt. Vilkår for dispensasjonen er at det sikres rettigheter til parkering for 1 bil pr. boenhet samt 1 parkeringsplass for gjester. I tillegg må rettigheter for adkomst i nødvendig utstrekning sikres over eiendommer som adkomst, vannledninger i grunn samt annen nødvendig infrastruktur, berører. Alternativ 1 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19 innvilges ikke dispensasjon for å bruksendre bygningsmasse som omsøkt fra næring til privateide fritidsboliger. Alternativ 2 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, gitt plan id. KP , til å bruksendre næringsbygg til fritidsboliger som omsøkt. Vilkår for dispensasjonen er at det sikres rettigheter til parkering for 1 bil pr. boenhet samt 1 parkeringsplass for gjester. I tillegg må rettigheter for adkomst i nødvendig utstrekning sikres over eiendommer som adkomst, vannledninger i grunn samt annen nødvendig infrastruktur, berører. Seløy Kystferie har søkt om å få omdisponere leiligheter fra næringsformål til fritidsboligformål jf. søknad om seksjonering. Arealene er i kommuneplanens arealdel lagt ut til næringsbebyggelse. Søknad om å få bruksendre næringsbebyggelse til fritidsboligbebyggelse er ikke i tråd med næringsformålet gitt av planen slik at en dispensasjonsbehandling er nødvendig hvis slik bruksendring skal være mulig.

3 Sak 98/14 Søknad er å betrakte som en søknad om dispensasjon fra gitte tillatelser til næringsbebyggelse samt fra kommuneplanens arealdel som er næringsformål. I møte med Trond Olsen den ble det som tilleggsopplysning gitt at anlegget er for lite til å drive regningsforsvarlig og for stort å kunne ha som en hobby. Det er bla. med dette som bakgrunn at tiltakshaver i samarbeide med flere har satt i gang regulering av områder på Nautøya for å kunne satse i større målestokk på turistnæring/reiselivsnæring, slik at regningssvarende drift blir mulig. Områdene rundt Seløy kystferie inneholder lite areal for utvidelse. Det er ikke mulig innenfor området å utvide noe særlig utover den bygningsmassen som finnes i dag. Det er ikke opplyst i hvilken grad det er forsøkt å finne drivere av dagens anlegg og med mulig fortsatt drift innenfor det som foregår i dag. Når det gjelder bruk av bygningene til fritidsboliger vil ikke en slik bruk være vesentlig ulik den bruk som er i dag. Endringen blir først og fremst at bygningsmassen som endrer bruk blir privateid og ikke kan benyttes til utleie i næring når den først er solgt uten at dette avtales. Planen vurderes således ikke som å bli vesentlig tilsidesatt og kommunen har følgelig anledning til å innvilge dispensasjon. Det vurderes, når det her er snakk om eksisterende boligmasse samt at bruk som omsøkt ikke er ulik den bruk det er gitt tillatelse til, at ingen særlovsmyndigheter blir berørt eller at noen naboer i saken blir berørt. Det er derfor med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-3, 2.ledd, 1. punktum ikke nødvendig å varsle naboer eller særlovsmyndigheter i denne saken. Administrasjonen kan ikke se særlige ulemper i saken knyttet til bruksendring ved selve bruksmåten, men det er klart at bruksendring av omsøkt bygning mer eller mindre vil være å oppgi all næringsvirksomhet direkte knyttet til den lokalitet Seløy Kystferie har i dag. Administrasjonen er av den mening at saken er prinsipiell slik at formannskapet i sin behandling bør knytte merknader til sin behandling til lignende saker administrasjonen kan få til behandling. Det er derfor gitt alternative innstillinger til vedtak. Søknad om seksjonering, Søknad om omdisponering av bo-enheter på Seløy Kystferie AS, fra næring til fritid, Side 3 av 9

4 Sak 99/14 BYGGE- OG DELEFORBUD VEDR. REGULERINGSPROSES SALTO - MOTORSPORTBANE Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR Arkivsaksnr.: 13/788 75/13 Formannskap /13 Formannskap /14 Formannskap /14 Formannskap Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 13-1 nedlegges forbud for alle tiltak jf. samme lov 1-6 innenfor området satt under regulering for Salto motorsportbane. Forbudet gjelder også uttak av skog og endring av vegetasjon på ikke bebygde eiendommer og eiendomsteiger. Forbudet tilknyttet endring av vegetasjon gjelder ikke jordbruksareal som i dag benyttes til beite eller areal som er fulldyrka eller overflatedyrka. Forbudet gitt over gjelder ikke for tiltak på og til offentlige anlegg som veger, sideareal til veg, vannforsyning eller annen offentlig infrastruktur og bygninger. Forbudet som spesifisert over gjelder innenfor avgrensning gitt vedr. varsel om oppstart av reguleringsplan for Salto Motorsportbane. Forbudet gjelder så lenge planleggingen vedr. regulering av Salto Motorsportbane pågår. Vedtak sendes grunneiere jf. adresseliste. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 13-1 nedlegges forbud for alle tiltak jf. samme lov 1-6 innenfor området satt under regulering for Salto motorsportbane. Forbudet gjelder også uttak av skog og endring av vegetasjon på ikke bebygde eiendommer og eiendomsteiger. Forbudet tilknyttet endring av vegetasjon gjelder ikke jordbruksareal som i dag benyttes til beite eller areal som er fulldyrka eller overflatedyrka. Forbudet gitt over gjelder ikke for tiltak på og til offentlige anlegg som veger, sideareal til veg, vannforsyning eller annen offentlig infrastruktur og bygninger. Forbudet som spesifisert over gjelder innenfor avgrensning gitt vedr. varsel om oppstart av reguleringsplan for Salto Motorsportbane. Forbudet gjelder så lenge planleggingen vedr. regulering av Salto Motorsportbane pågår. Vedtak sendes grunneiere jf. adresseliste. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 75/13 Saken trekkes.

5 Sak 99/14 Behandling/vedtak i Formannskap den sak 85/13 tiltres. Rådmannen gis myndighet til å invitere en av NMF s banegodkjennere på befaring av motorsportbanen på Salto. Normale kostnader for slik befaring dekkes av Herøy kommune oppad begrenset til kr. 5000,- + reisekostnader + MVA. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 37/14 tiltres. 1. Formannskapet tar etterretning at eierne av motorcrossbanen etter befaring av Norges motorsykkelforbund ønsker å videreutvikle banen i.h.t. de anbefalinger som er kommet. 2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å engasjere et konsulentfirma for å få utført støyberegninger med angivelse av de avbøtende tiltak som er nødvendig slik at støybelastningen for berørte kan bringes under gjeldende støyretningslinjer. Oppdraget har en kostnadsramme på kr MVA. 3. Dersom resultatet fra oppdraget gitt i punkt 1 medfører at støybegrensning med avbøtende tiltak er mulig, igangsettes arbeidet med reguleringsplan i kommunal regi for motorcrossbane på Salto i.h.t. Fylkesmannens vedtak Dersom det p.g.a. støyforhold ikke er mulig å opprettholde banens lokalisering, igangsettes et arbeid ilag med initiativtaker for å finne en alternativ plassering i Herøy. 5. Kostnader vedrørende støyutredning og eventuelle andre konsekvensutredninger ved reguleringsbehandlingen finansieres ved forestående budsjettregulering. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig bistand. I forbindelse med regulering satt i gang for Salto Motorsportbane er det nødvendig å legge ned et bygge- og deleforbud for å sikre at det ikke oppstår vanskeligheter med å gjennomføre planleggingen. For øvrig vises til vedlagte kunngjøring for oppstart av regulering for Salto Motorsportbane. Kunngjøring av oppstart av regulering for Salto Motorsportbane. Adresseliste Side 5 av 9

6 Sak 100/14 UTSTYRSBANKEN - TILSKUDD Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ /14 Formannskap Saken ble lagt fram som tillegg til referatsakene. Bakgrunn: Vurdering:

7 Sak 101/14 SØKNAD OM STØTTE TIL PROFILERING - FORENINGEN HERØYDAGAN Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ /14 Formannskap Saken ble lagt fram som tillegg til referatsakene. Bakgrunn: Vurdering:

8 Sak 102/14 TURLØYPE "STORVATNET RUNDT" Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 12/246 8/12 Formannskap /13 Formannskap /14 Formannskap Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-3, 12-8, 4-1 vedtar formannskapet at Herøy kommune setter i gang regulering av turløype rundt Storvatnet i Herøy Kommune. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-3, 12-8, 4-1 vedtar formannskapet at Herøy kommune setter i gang regulering av turløype rundt Storvatnet i Herøy Kommune. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 8/12 tiltres. 1. Herøy kommune ser positivt på innspillet fra Herøy idrettslag 2. Herøy kommune starter arbeidet med å forberede prosjektering av anlegget 3. Om nødvendig vil Herøy kommune innhente eksterne tjenester for deler av arbeidet som skal føre til søknad om tilskudd. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 50/13 tiltres. Herøy kommune utarbeider reguleringsplan for ei universell tilrettelagt turløype rundt Storvatnet i Herøy kommune. Herøy kommune setter av midler for å kunne konsekvensvurdere tiltaket i forhold til biologisk mangfold, begrenset oppad til kr ,- + MVA. Rådmannen gis myndighet til å akseptere tilbud innlevert av Bioforsk Tjøtta den og vedlagt saksfremlegget innen akseptfrist den

9 Sak 102/14 Det søkes ekstern finansiering for opparbeidelse av turstien. Kostnader til regulering og planlegging legges inn i finansieringen. Bakgrunn: I formannskaps sak 50/13 ble det vedtatt å starte et arbeid med regulering av en universell tilrettelagt turløype rundt Storvatnet. Vedtaket dannet grunnlag for en konsekvensutredning der Bioforsk Tjøtta skulle levere en vurdering vedrørende biologisk mangfold. Vurdering: Bioforsk rapporten konkluderer med at det ikke vil være store ulemper i forhold til biologisk mangfold. Med små omlegginger og avbøtende tiltak kan prosjektet realiseres. Det kan derfor varsles oppstart av regulering. Side 9 av 9

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer