Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet"

Transkript

1 Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf Østensen, Statens kartverk (Rådets leder) Morten Brekk, Brønnøysundregistrene Martin Hauge, Møre og Romsdal fylke Knut Lindelien, Standard Norge Terje Andrè Olsen, Nav Arne Thorstensen, Skatteetaten Gøran Breivik, Bergen kommune Thomas Rosenlund, KITH Rune Kjørlaug, Difi Trygve Falch, SSB Anne Salvesen, Norstella Ellen Karin Larsen, KS Line Richardsen, KS Bent Vangli, Riksarkivet Håkon Styri, Post- og teletilsynet Lars van Marion, FAD Stig Hornnes, FAD Kristian Bergem, Difi (sekretariat) Marit Grønntun, Difi (sekretariat) Endre Grøtnes, Difi (sekretariat) Helge Bang, Difi (sekretariat) Mehran Raja, Difi (sekretariatet) Kristin Kopland, Difi (sekretariatet) Johan Skutle, Justisdepartementet Agenda 1. Godkjenning agenda og møtereferat (beslutningssak) 2. Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak) 3. Generell unntaksordning i referansekatalogen (beslutningssak) 4. Status for arbeidet i sekretariatet (informasjonssak) 5. Arbeidsgrupper i rådet (Diskusjonssak) 6. Universell utforming (beslutningssak) 7. Prioriteringer Samarbeidsrom (informasjonssak) 9. Møter i Rådet neste år

2 1 Godkjenning av agenda og møtereferat Agenda ble godkjent uten kommentarer. Møtereferat fra det 20. Møte i Standardiseringsrådet ble godkjent uten kommentarer. 2 Revisjon av referansekatalogen Det ble kort redegjort for hvilke forslag som har kommet inn i løpet av året og hvilke endringer sekretariatet anbefaler Standardiseringsrådet å gjøre. Kommentarene som har kommet til revisjonsdokumentet og sekretariatets anbefaling til hvordan de håndteres i forhold til revisjonsprosessen ble gjennomgått. Revisjonsdokumentets forslag til endringer ble godkjent med ett unntak, rådet ønsker en grundigere gjennomgang av EPUB, der man sjekker at underliggende standarder ikke er i strid med andre internasjonale forvaltningsstandarder, før de anbefales. Når det gjaldt kommentaren til språkbruken i referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor var rådet enig om å beholde et presist språk med presise referanser til standardene. Det var derimot enighet om å unngå forkortelser, eller tagge disse på nettsidene slik at leseren kan peke på forkortelsen å få opp det fulle uttrykket. Viktig at dette kompenseres i veiledninger, slik at de som ikke forstår det tekniske språket kan få dette forklart på en forståelig måte. Det var enighet i rådet om å anbefale inkludering av fonter i PDF-dokumenter, men ikke gjøre det obligatorisk. Det ble også fremhevet behovet for å synliggjøre at PDF inngår også på Arkivområdet og at det der er obligatorisk og inkludere fonter i dokumentene. Det må derfor gjøres en jobb på arkivområdet for å synliggjøre underliggende standarder til Noark 5. Det var enighet i rådet om både å fortsette utredningen av OOXML og gjennomføre denne revisjonen iht. eksisterende planer, men justere årsaken til at standarden er satt under observasjon, slik at det kommer frem at den er under utredning. Elmer II-retningslinjene ble diskutert både i forhold til FADs og Brreg sitt ønske om å få standarden obligatorisk også for innbyggerskjema. Det kom frem i diskusjonen at for eksempel tjenesten for innlevering av selvangivelsen på nett ikke støtter Elmer retningslinjene fullt ut og at dette trolig ikke er ønskelig. Det ble også fremhevet at Elmer retningslinjene ikke utviklet med tanke på mer interaktive dialoger enn skjema. Sekretariatet kunne i den sammenheng informere om at de hadde tatt opp dette tema i revisjonsprosessen knyttet til Elmer retningslinjene sommeren 2009, og at Altinn og andre miljøer deltok aktivt i denne gjennomgangen. Det ble besluttet at anbefalingen knyttet til Elmer retningslinjene ikke blir justert i denne revisjonsprosessen av referansekatalogen, men at de bør prioriteres opp i 2010.

3 Da bør det først gjennomføres en utredning del A der man vurderer om Elmer retningslinjene er egnet til å være en forvaltningsstandard, og på bakgrunn av det eventuelt blir gjort til en anbefalt standard i referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor. Deretter kan det gjennomføres en konsekvensanalyse og på bakgrunn av den kan Elmer retningslinjene eventuelt gjøres obligatoriske ved neste års revisjon av referansekatalogen. Det ble diskutert i hvilken grad forvaltningsstandarder som ikke er gjort obligatoriske gjennom lov, forskrift eller kongelig resolusjon, men gjennom rundskriv på bakgrunn av enighet i regjeringen, burde foreslås tatt med i forskrift om IT-standarder i offentlig sektor. Det var enighet om at det burde de ikke, med mindre det var kommet spesielt ønske om dette. Det ble også en diskusjon knyttet til Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet basert på ebxml (KITH 2006). Det kom frem at det har vært en diskusjon mellom NAV og KITH knyttet til rammeverket, fordi ebxml-profilen KITH har spesifisert og som er obligatorisk i helsesektoren ikke er lik den profilen av ebxml-standarden som leverandøren av programvare til NAV har implementert i sine løsninger. Det er en utfordring at man i mange sammenhenger har internasjonale standarder med mange valgmuligheter, fordi man i prosessen har måttet tilfredsstille forskjellige interessenters behov. I slike sammenhenger må det gjøres ulike valg når forskjellige leverandører implementerer standarden i sine løsninger. Det forekommer derfor at ulike leverandørers løsninger ikke kan samhandle selv om de er basert på samme standard. Det er viktig at man ved utredninger vurderer om det finnes profiler av standarden og om det er spesielle profiler som er utbredt blant de store leverandørene. Det er viktig at vi i referansekatalogen tydeliggjør at det som er obligatorisk i helsesektoren ikke er ebxml, men en profil av ebxml. Denne obligatoriske standarden fra helsesektoren er tatt opp i referansekatalogen, fordi den også har en naturlig applikasjon i andre sammenhenger, som for eksempel Best prosjektet. Standardiseringsrådet skal se videre på disse standardene i oppfølgingen av forprosjektet på sikkerhet. Standard Norge informerte om at det er på trappene en ny europeisk standard for sortering basert på tegn. 3 Generell unntaksordning i referansekatalogen Helge Bang presenterte en mulig unntaksordning til referansekatalogen. En unntaksordning som i hovedsak er tenkt benyttet for universell utforming, men som også ble presentert som en mulig generell unntaksordningen for alle obligatoriske standarder. Det ble argumentert med at det ikke kan være opp til en virksomhet alene å vurdere om en standard skal følges. Plikten til å bruke forvaltningsstandardene er tross alt for å sikre samhandling. Vurderingene bør derfor tas høyere opp i systemet. I enkelte sammenhenger vil for sterke krav føre til at en etat kutter elektroniske tjenester på enkeltområder, da er det bedre å ha en mulighet til å gå rundt standardene om nødvendig. Men det bør begrunnes og det godt. For eksempel kan det for enkelte kommuner være uforholdsmessig dyrt å tekste kommunestyremøter eller å tolke dette for blinde og svaksynte. Da må man ha mulighet til å gjøre en vurdering av kost/ nytte å eventuelt la være å implementere kravene hvis dette er uforholdsmessig kostbart i forhold til gevinsten.

4 Det ble stilt spørsmålstegn ved om den definerte unntaksbestemmelsen var for romslig. En unntaksordning kan være med å styrke obligatoriske standarder. I enkelte tilfeller har det vist seg at enkelte virksomheter velger å bryte lover og forskrifter. Er det åpnet for en unntaksordning der virksomheten må sende inn en begrunnelse, er det mulig å etterprøve i hvilken grad begrunnelsen holder mål, og Difi har mulighet til å eskalere problemstillingen til overordnet departement. En meldeordning kan også gi god tilbakemelding i forhold til videreutvikling av referansekatalogen. Da ser man hva som fungerer i praksis og ikke. Viktig at det er så få unntak som mulig, slik at ikke referansekatalogen blir tvetydig. Kravene skal ligge til grunn for kravspesifikasjoner og da er det viktig at kravene står mest mulig fast. Konklusjon: Det er FAD som skriver forskriften og som må utforme endelig unntak. Rådet støtter forslaget til bruk av unntak i enkelte tilfeller, som for eksempel i forbindelse med kravene om bruk av WCAG og UTF8. Rådet mener at unntakene bør være så spesifikke og avgrensende som mulig, og at det ikke bør gis et generelt unntak som gjelder alle standarder. 4 Status for arbeidet i sekretariatet Kristian Bergem gav en kort status for arbeidet i Standardiseringssekretariatet. Det ble informert om status i pågående utredninger, og hvilke nye oppdrag/ utredninger som er i ferd med å settes i gang. Det ble også informert om informasjonsarbeidet Difi driver, som svartjeneste, seminarer og arbeid med nytt nettsted. 5 Arbeidsgrupper i rådet Kristian Bergem informerte om hvilke arbeidsgrupper vi har underlagt rådet. Noen av gruppene fungerer godt og andre gjør det ikke. Viktig at de som er med i gruppene stiller opp og bidrar, hvis ikke får ikke underlaget til rådet nødvendig kvalitet. Det er klart at sekretariatet gjennomfører det grunnleggende arbeidet selv eller kjøper dette inn fra underleverandører, men det er viktig at de utredninger som gjøres baseres på og relaterer seg til de virkelige problemstillingene man føler på ute i etatene, og måten å få overført denne kunnskapen er blant annet gjennom møter i arbeidsgruppene, i tillegg til spesifikke kartleggingstiltak. Vi tar innover oss at oppmøte i enkelte tilfeller har vært preget av sene innkallinger. Dette jobber vi med å forbedre, men det er noen ganger vanskelig på forhånd å beregne når i utredningene disse møtene passer best. Liste over dagens arbeidsgrupper med medlemmer er lagt ved møtereferatet. 6 Universell utforming Helge Bang presenterte konsekvensvurderingen som er utarbeidet i tilknytning til valg av standarder for Universell utforming truffet på forrige møte i Standardiseringsrådet.

5 Det ble en diskusjon i hvilken grad kravene burde gjelde skolesektoren. Noen mente dette var utrolig viktig, siden skolesektoren mest sannsynlig ikke er underlagt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er også viktig å lage et system for alle, og ikke komme i en situasjon der man må kjøpe inn et eget system, fordi en med nedsatt funksjonsevne starter på skolen. Kommunesektoren uttrykte sin bekymring over kostnadene som eventuelt ville følge med et slikt krav for skolesektoren. Opplæringen kan tas gradvis, men det er viktig at verktøyene underbygger universell utforming, slik at de som har kompetanse kan tilrettelegge tilgjengelig informasjon. Kan være nyttig at FAD i høringen spør spesielt om kommentarer på om skolene bør innlemmes i kravene om universell utforming. Veldig viktig at fellesløsninger som Altinn og eid følger kravene til universell utforming. Nav kunne forsikre at selv om Altinn var anskaffet før disse kravene kom, så har NAV satt krav i tilknytning til Altinn. Det er generelt viktig at vi i forbindelse med innkjøp av fellestjenester og andre løsninger som skal vare over tid, tar høyde for i kravspesifikasjonene at løsningene også må justeres over tid til hele tiden å støtte de kravene som gjelder i referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor. Det ble en diskusjon om Elmer og WCAG var i konflikt eller ikke. Noen hadde hørt rykter om dette, mens andre mente at det ikke burde være noe stort problem. Det var enighet at i en slik konflikt bør kravene til universell utforming gå foran kravene knyttet til å kjenne seg igjen på tvers av offentlige skjematjenester. Det ble også en større diskusjon knyttet til sosiale medier, som Youtube, Twitter og lignende, men også lignende utfordringer knyttet til web-applikasjoner. Når skal standardene støttes, og når kan vi forvente at brukerne har kompetanse til å legge ut informasjon som er tilgjengelig. Vi har i enkelte tilfeller sett at YouTube versjoner som er gjort tilgjengelig har blitt mer benyttet en den offisielle versjonen. Om ikke de som legger ut informasjon gjennom slike løsninger har kompetanse til å tilrettelegge innholdet på en tilgjengelig måte er det hvert fall viktig at løsningene har nødvendig støtte for å kunne gjøre det. I enkelte av de sosiale mediene vet man jo også hvem man snakker med, og da kan man jo tilpasse seg den man kommuniserer med, men det er klart i de tilfellene også at grunnløsningen må ha nødvendig funksjonalitet for å tilrettelegge tilgjengelig innhold. At slike løsninger skal og må kunne understøtte WCAG i presentasjonsgrensesnittet er en selvfølge, det er mer usikkert i hvilken grad man kan forvente at de har støtte for ATAG fullt ut i den delen av løsningen som gjør det mulig å publisere. Det ble diskutert hvilket nivå av WCAG man burde legge seg på. Det var enighet om at WCAG er en målsetning å strekke seg etter og at det dermed er vanskelig å gjøre mer enn kravene på nivå A og AA obligatoriske, gitt at unntaksordningen blir inkludert. Man bør derimot anbefale også kravene på nivå AAA. 6.1 Konklusjon:

6 Standardiseringsrådet er enig om å anbefale FAD at følgende forvaltningsstandard for tilgjengelighet på offentlige nettsider bør tas inn i referansekatalogen, og at de forskriftsfestes til også å omfatte kommunene og fylkene: For innhold på offentlige nettsider er WCAG 2.0 kravene på nivå A og AA obligatorisk for offentlige virksomheter. Det anbefales også å følge WCAG 2.0 kravene på nivå AAA der det er mulig. Kravet gjelder fra for publisering av alt nytt innhold på offentlige nettsider. Det gjøres unntak for publisering av nytt innhold hvis det benyttes en publiseringsløsning som ikke støtter ATAG 1.0. Unntaket gjelder frem til Fra denne dato skal alle nettsider tilfredsstille kravene. For publiseringsverktøy som benyttes til publisering av innhold på offentlige nettsider er ATAG på nivå A, AA og AAA obligatorisk for offentlige virksomheter. Ved større omlegginger, gjennom nyetablering eller videreutvikling av publiseringsverktøy skal ATAG 1.0 gjelde fra Offentlig sektor skal tilfredsstille kravet fra For å ta høyde for spesielle forhold, som for eksempel publisering av multimediainnhold på nettsidene, anbefales det også at det tas med en unntaksbestemmelse i referansekatalogen. Det foreslås at unntaksbestemmelsen gis følgende ordlyd: Dersom oppfyllelse av en obligatorisk standard medfører en særlig uforholdsmessig byrde for virksomheten, kan standardene i 4 punkt (5) helt eller delvis fravikes. Dersom virksomheten finner å måtte fravike den obligatoriske standarden, skal dette straks meldes til Direktoratet for forvaltning og IKT med begrunnelse. 7 Prioriteringer 2010 Kristian Bergem informerte om forslag til prioritering for 2010, med forbehold om nedskalering iht. endelig ressurssituasjon i Følgende områder ble foreslått og godkjent prioritert. Informasjons- og veiledningsarbeidet, for å sikre at eksisterende standarder i referansekatalogen blir tatt i bruk i forvaltningen. Utarbeidelse av veikart og kartlegging av virksomheters samhandlingsmønstre og behov for standarder. Dokumentformater, fullføre revisjonen i forhold til OOXML, utvide anvendelsesområdet Utveksling av dokumenter via e-postvedlegg til også å inkludere e-post kommunikasjon mellom offentlige virksomheter. Vurdere aktuelle dokumentformater for produksjonsformat. Grønn-IT, følge opp prioriteringen fra forprosjektrapporten med å utrede standarder for anvendelsesområdet Fjernarbeid og distribuert samarbeid. Følge opp arbeidet som er startet på semantikkområdet. Vurdere standarder for definisjonsarbeid, utvikle arbeidsmetodikk for å koordinere begrepsbruk i offentlig

7 sektor og teste ut denne på 1-2 begreper. Koordinere dette arbeidet med Nasjonal strategi for metadataprosjektet, som Standardiseringssekretariatet i Difi også kjører. Gjennomføre forprosjekt på sikkerhetsområdet, for å identifisere de viktigste anvendelsesområdene som bør utredes videre innen sikkerhet. Gjennomføre forprosjekt for tjenesteorientert arkitektur for å identifisere de viktigste anvendelsesområdene som bør utredes videre innen tjenesteorientert arkitektur. De fire millionene som ble pekt på som nødvendig for å koordinere innføringen av UTF8 i konsekvensvurderingen, har ikke blitt tildelt. Det vil derfor gjennomføres et minimumsarbeid knyttet til informasjon om UTF8 kravet. Det vil søkes ytterligere midler for å kunne gjennomføre et koordineringsarbeid på området. Konsekvensvurderingen av universell utforming viser store kostnader knyttet til opplæring. Med mindre det blir satt av spesielle midler til gjennomføring av fellestiltak på området vil sekretariatet gjennomføre et minimumsarbeid knyttet til informasjon om UU-kravene. Det vil gjøres en jobb med å identifisere allerede eksisterende forvaltningsstandarder i Elmer vil bli prioritert utredet våren 2010, en eventuell konsekvensvurdering vil kunne gjennomføres høsten Standardiseringsrådet valgte å stille seg bak følgende forslag til håndtering av forslag til nye standarder/ anvendelsesområder: Best standarden, dette er en standard knyttet til sikker kommunikasjon. Det anbefales at denne standarden avventer forprosjektet i tilknytning til standarder for sikkerhetsområdet, og at den vurderes i forbindelse med ny prioritering i bakkant av forprosjektet. Det anbefales at Best standarden sees i sammenheng med kommunenes resultat XML og Noark sin web service standard. LOS-standarden, er foreløpig litt umoden. Det gjennomføres et forprosjekt for å vurdere egnethet og eventuelle behov for bearbeiding av standarden og det forvaltningsregime den er underlagt. Elmer retningslinjene for skjema rettet mot innbyggere. Dette arbeidet foreslås prioritert opp høsten Overbygningsportaler for Samhandling, dette forslaget forslås håndtert i forbindelse med forprosjektet for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. I den forbindelse bør man også vurdere mulig gjenbruk av ehandels plattformen. Revisjon er vanskelig å utsette, hvis katalogen skal bli tatt seriøst. Foreslår derfor at vi ser nærmere på VC1 og eventuelle justeringer. I tillegg skal Standard Norge foreslå den nye sorteringsstandarden, slik at den kan vurderes prioritert ved neste korsvei. 8 Samarbeidsrom

8 Kristian Bergem informerte om det nye prosjektrommet som har blitt etablert i forbindelse med prosjektveiviseren. Vi oppfordrer alle til å gå inn å registrere seg. En veiviser for hvordan dette gjøres vil bli sendt ut på e-post. 9 Møter i rådet 2010 Det ble vedtatt følgende møtetidspunkt i 2010: 16. mars juni Sept nov 2010

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet 02.06.10 ELMER for innbyggerskjemaer Skal ELMER gjøres til obligatorisk/anbefalt forvaltningsstandard for offentlige skjemaer på Internett,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet Tid: 8-9. sept. 2009, kl 12.00-18.00 og 09.00 15.00 Sted: Hotel Norge, Lillesand Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Lars H. Jenssen,

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. september 2010, kl 10.00-15.30 Sted: Rica Oslo Hotel Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Forslag til anbefalinger Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Bakgrunn Standardiseringssekretariatet har fått utarbeidet en rapport om mulige standarder for

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor?

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Bent Vangli, Arkivverket UiB IT-seminar 17. april 2008 Temaer Historikk Regjeringens mål og ambisjoner Standardiseringsrådet

Detaljer

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver 1 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Tid: 13. mars 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 16. mai 2012 Steinar Skagemo Innhold Oppsummering av bakgrunn Utvikling av standarden Gjennomgang av dokumentet «Standard for begrepsbeskrivelser»

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Prosjektbegrunnelse for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Prioritering 2016 Kristian Bergem 12. November 2015 Prioritering 2016 Vi har svært begrensede ressurser til Standardisering, men forsøker å spille på

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Tid: 28. nov. 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle Hans Christian Holte 01.06 2010 Oslo 1.6.2010 Direktoratet for forvaltning og IKT God IKT-utvikling Samordning Digitalt førstevalg Statlige departementer

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Integrasjonsstandarder 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Litt om prosessen Litt om foreløpige funn 21 October 2016 Direktoratet for

Detaljer

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare esam-konferansen - Oslo, 9.-10. februar 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver Utfordringer og muligheter Vil utviklingen av det nye informasjonssamfunnet

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Høringsuttalelse fra SHdir- Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKTstandarder for offentlige virksomheter

Høringsuttalelse fra SHdir- Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKTstandarder for offentlige virksomheter Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200601327 Saksbehandler: HAM Vår ref: 07/2806- Dato: 20.08.2007 Høringsuttalelse fra SHdir- Referansekatalog over anbefalte

Detaljer

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Prioriteringsnotat 2016

Prioriteringsnotat 2016 Prioriteringsnotat 2016 1 Oppsummering Difi er ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Det skal sikre alle brukere tilgang til offentlig informasjon

Detaljer

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Møte i Standardiseringsrådet 17.03.15 Bakgrunn for arbeidet - DCAT (Data Catalog Vocabulary) ble tidlig i 2014 anbefalt av W3C, og EU-kommisjonen

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Notat. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sentrale krav og føringer mht. prosjekt Fosenportalen. Om dette dokumentet

Notat. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sentrale krav og føringer mht. prosjekt Fosenportalen. Om dette dokumentet Notat Til: Fra: E-post: Dato: Kopi: Intern Kopi: Arkivsaknr.: Vedlegg: Den det måtte angå Asle Brustad asle.brustad@stfk.no Sentrale krav og føringer mht. prosjekt Fosenportalen Om dette dokumentet Det

Detaljer

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 01.12.08 Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Standardiseringsrådet har på bakgrunn av FAD s vedtatte prioritering for arbeidet med 2. versjon

Detaljer

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet

SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35 0158 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1784-8- MBA 12.12.2012 SVs nettkampanje ved valget 2011 var ikke universelt utformet Nettkampanjen la opp til en løsning

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor mars Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor

Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor mars Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor Høringsnotat for nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 4 2. Språkkoder... 4 2.1. Mer om forslaget... 5 2.2. Utredninger knyttet til forslaget... 5 2.3. Økonomiske

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Om gjennomgang Et utvalg av synspunkter En evaluering av rådets arbeid

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2015

Revisjonsnotat høsten 2015 Revisjonsnotat høsten 2015 1 Innledning Difi har ansvaret for å vedlikeholde en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder for kommunikasjon med og i forvaltningen. En viktig del av forvaltningsprosessen

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Tid: 1. nov. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Nasjonal strategi for metadata

Nasjonal strategi for metadata Nasjonal strategi for metadata Presentasjon i brukerforum for elektroniske tjenester Endre Grøtnes Bakgrunn Det er etablert et prosjekt som skal utarbeide et forslag til nasjonal strategi for bruk av metadata

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #

Standardiseringsrådsmøte # Standardiseringsrådsmøte #1 2013 30.01.2013 Agenda 1. Godkjenning agenda 2. Hva er KommIT 3. Status for arbeidet med standardisering i Difi 4. Informasjon om felles tegnsett i offentlig sektor 5. Eksisterende

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

Organisatoriske, semantiske og tekniske utfordringene i offentlig sektor for å få til en god samhandling og utveksling av data

Organisatoriske, semantiske og tekniske utfordringene i offentlig sektor for å få til en god samhandling og utveksling av data Organisatoriske, semantiske og tekniske utfordringene i offentlig sektor for å få til en god samhandling og utveksling av data Endre Grøtnes, Difi Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 12.10.2010 Dagens forelesning

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer