Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015"

Transkript

1 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl :30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf Østensen, Statens kartverk (leder av Standardiseringsrådet) Arne Thorstensen, SKD Viveca Liodden, SKD - Sak Torstein Hoem, SKD Sak Anne Mette Dørum, KS Trygve Falch, SSB Bent Vangli, Riksarkivet Thomas Rosenlund, Helsedirektoratet Morten Brekk, Brreg Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Parastoo Mohagheghi, NAV Knut Lindelien, Standard Norge Bjørn Holstad, Difi Kristian Bergem, Difi Forfall: Sidsel Tønnessen, KMD Rune Sandland, KommIT Jon Arve Risan, Norstella Agenda 1) Godkjenning agenda (beslutningssak) 2) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor (beslutningssak) 3) Dual stack IPv4 og Ipv6 (beslutningssak) 4) edag, Skatteetaten (informasjonssak) 5) Standardiseringsrådets forhold til Veikartarbeidet under Skate (informasjonsarbeid) 6) Generelt obligatorisk krav om bruk av relevante åpne standarder (beslutningssak) 7) Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) 8) Eventuelt a. Navn på arbeidsgruppene 1 Godkjenning av agenda (Beslutningssak) Agenda ble godkjent uten kommentarer. 1

2 2 Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte den samfunnsøkonomiske analysen utarbeidet for å synliggjøre effekten av et obligatorisk krav om bruk av standarder for publisering av nettleserbaserte tjeneste. Se vedlagt presentasjon. NAV sier at de har beregnet at det vil ta betraktelig mer tid å legge om fra PDF til HTML enn de tallene det opereres med i utredningen og at det for dem tar betraktelig lengre tid å utvikle tjenester i HTML enn i PDF. De nevner tall i størrelsesorden 100 til 1000 timer for å legge om en tjeneste fra PDF til HTML avhengig av tjeneste. I tillegg sier NAV at de ikke ser poenget i å legge om tjenester til HTML, uten å utvikle tjenestene videre. Selv om NAV har laget avanserte tjenester i PDF, er dette anslaget vanskelig å forstå, med mindre de legger andre forutsetninger til grunn enn det som er gjort i utredningen. Det antas at NAV har kommet frem til et slikt anslag, fordi tid til videreutvikling og integrasjon mot bakenforliggende system er inkludert. Utredningen avgrenser seg fra videreutvikling. Dette er ekstraarbeid utover det å legge om tjenester fra PDF til HTML, som vil gi nytte i seg selv. Nytten av videreutviklingen er heller ikke inkludert i denne utredningen. Det antas at nytten av videreutvikling vil være større enn kostnaden, men at dette må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Når NAV mener det tar lengre tid å utvikle tjenester på HTML enn å utvikle tjenester på PDF, antar vi at det er fordi tjenestene de beskriver ikke har tilsvarende funksjonalitet, men at når de lager tjenester for HTML, inkluderer de helt annen funksjonalitet og lager mer avanserte tjenester enn det som ellers ville vært gjort i PDF. Alle andre offentlige virksomheter vi har vært i kontakt med og leverandører av tjenesteutvikling på PDF og HTML antar at tilsvarende tjenester vil ta omtrent tilsvarende tid å utvikle, men at man ofte vil velge å lage mer avanserte tjenester i HTML og at det derfor gjerne tar lenger tid. Sekretariatet er enig med NAV i at det å videreutvikle tjenestene er fornuftig. Det at offentlige virksomheter velger å videreutvikle tjenestene når de blir lagt over på HTML er et argument for å velge HTML, men vi mener at denne type videreutviklingen må være gjenstand for en egen kost nytte vurdering for seg, og at videreutviklingen gjennomføres dersom den vurderingen er positiv. Sekretariatet er derimot av den oppfatning, at om det tar for lang tid før en videreutvikle tjenestene kan prioriteres, så er det nødvendig å legge om tjenestene til HTML uten videreutvikling. Dette fordi det vil gjøre tjenestene tilgjengelig på flere typer brukerutstyr og fordi det vil gjøre tjenestene mer tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. Sekretariatet ser derimot at NAV er i en særstilling, da de har laget en integrasjonsløsning for PDF-skjema, der de kan trekke ut strukturerte data fra PDF-skjemaene og ta dem automatisk inn i fagsystem. NAV vil derfor kunne få betydelig større kostnader, enn andre virksomheter. I tillegg har NAV en del tjenester som krever funksjonalitet som er kostbart å implementere i HTML. NAV vil derfor i mange sammenhenger falle inn under unntaksordningen om at det 2

3 vil være uforholdsmessig kostnadskrevende å flytte tjenestene over på HTML-format og derfor ikke trenger å gjøre det. NAV mener også at Difi har overvurdert kostnaden ved å fjerne PDF som produksjonsformat. Ut i fra den dialogen sekretariatet har hatt med ulike virksomheter har vi forstått at det er en betydelig forskjell mellom å legge ut PDF-skjema for utskrift og det å legge ut PDF-skjema for automatisk utfylling og elektronisk innsending. Sistnevnte krever lisens på Adobe livecycle ES4, og denne kostnaden kan fjernes, hvis man bare legger ut skjema for utskrift. I tillegg vil hovedandelen av mindre og mellomstore virksomheter kjøpe slike tjenester i markedet ferdig driftet hos leverandører. I disse tilfellene har vi lagt til grunn prisene fra leverandørene i markedet. Det er slik at leverandørene priser HTML-skjema mer gunstig enn PDF-skjema. Det ble også diskutert lengden på overgangsordningen. NAV mente at overgangsordningen er for kort, fordi de ikke rekker å videreutvikle alle tjenestene innen tidsfristen, og at de derfor må prioritere og gjøre dette over lengre tid. Enkelte andre så heller ikke behovet for en så rask overgang. De så heller ikke behovet for å legge om enkelte tjenester uten å videreutvikle. Det ble fremhevet av sekretariatet at forslaget ikke er laget slik for å gjøre det bedre for offentlige virksomheter, men i hovedsak for å gjøre de tjenestene vi allerede har laget tilgjengelig på flere typer brukerutstyr og tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. Tall fra blant annet NAV viser at et stadig større antall brukere velger å benytte tjenester fra mobile enheter. På enkelte elektroniske tjenester benytter opp imot 70% av brukermassen mobile enheter. Det er derfor en balanse mellom det å avvente en omlegging for å få enda bedre tjenester gjennom videreutvikling, og det å få gjort tjenestene tilgjengelig for flere slik de er i dag. 4 år virker som en god balanse mellom disse formålene sett fra sekretariatets side. De fleste rådsmedlemmene var enig i denne vurderingen. I den grad NAV eller andre har særegenheter ved løsningene sine som gjør at det tar betydelig lengre tid å løfte dem over på HTML enn beregnet, kan de benytte seg av unntaksordningen hvis det blir en uforholdsmessig stor byrde. Har de ikke slike særegenheter mener sekretariatet at en kostnad på 8 timer per tjeneste ikke utgjør en uforholdsmessig stor byrde å gjøre da en omlegging vil ha svært positiv effekt for brukerne. Muligheten til å ha en papirløsning ved siden av HTML-tjenesten ble diskutert. Det alternativet som sekretariatet har gått videre med i den samfunnsøkonomiske analysen er alternativet der offentlig virksomhet selv kan velge om det skal gjøres mulig for brukerne å ta utskrift for å sende inn på papir eller ikke, ut i fra egen kjennskap til brukermassen. Det å tilrettelegge for utskrift krever derimot ikke å opprettholde en PDF-tjeneste, da de fleste løsninger kan lage en PDF-utskrift av de skjema som tilgjengeliggjøres i HTML. Det å tilgjengeliggjøre utskrift av HTML-skjema, krever heller ikke de dyre lisensene som kreves for å kunne lage løsninger der man kan fylle ut PDF-skjema elektronisk, lagre og sende inn. Det ble også påpekt at det var viktig å kunne synliggjøre at kvitteringer i slike løsninger burde kunne gjøres tilgjengelig både som HTML og PDF. 3

4 Det ble også en lengre diskusjon om grensen mellom publisering av nettleserbaserte tjenester og publisering av dokumenter. F.eks. hvordan dette faller ut for innsynstjenester, og tjenester der for eksempel arkivverket skal gi tilgang til eldre dokumenter. De kravene som her settes må gjelde løsninger der det er lagt opp til dialog, og ikke der statisk informasjon skal publiseres/ tilgjengeliggjøres for brukeren. Søketjenesten for å finne frem til den informasjonen som skal lastes ned bør derimot være på HTML. Det må komme en tydeligere avgrensning på dette området, slik at det blir tydeligere hva som faller inn under hvilket bruksområdet. Noe av dette kan også håndteres i enkel veiledning. Sekretariatet har valgt å kalle bruksområdet nettleserbaserte tjenester og ikke skjema. Det er fordi man også ønsker å inkludere nyere dialogtjenester som ikke oppfattes som skjema tjenester. Det er derimot nødvendig å tydeliggjøre knytningen til skjema, slik at alle lesere forstår hva det her i hovedsak er snakk om. Det ble en diskusjon om meldeordningen til Difi for de som faller inn under unntaksordningen. Flere trodde at de aller fleste ikke ville ta seg bryet med å melde fra om slikt. Det var derimot enighet om at selv om få ville melde fra, så har Difi mulighet til å etterspørre hvorfor folk ikke følger og dermed kunne få en begrunnelse. Det anses at en slik meldeordning er viktig for å opprettholde betydningen av det obligatoriske vedtaket, slik at det ikke skal fremstå som en anbefaling. Et slikt krav vil også bidra til at virksomhetene i større grad blir bevisst beslutningen sin om eventuelt å ikke følge standardkravet. Det ble en diskusjon også rundt bruksområdet, om ikke noen typer skjema med lite bruk for eksempel burde være unnlat kravet. Sekretariatet fremhevet at flere parameter hadde vært på bordet i utredningen, og at det viktigste parameter, bruksfrekvens av tjenestene, varierer veldig fra virksomhet til virksomhet. For NAV er en tjeneste lite brukt med 100 tusen innsendinger i løpet avåret, mens for andre virksomheter er dette mer enn de mye brukte tjenestene. Det ble derfor vurdert mer hensiktsmessig å knytte en unntaksordning til kravet. En unntaksordning med fokus på kost/ nytte og at tjenester hvor en omlegging vil gi uforholdsmessig høye kostnader kan unnlate å følge kravet. En kost/ nytte vurdering ikke for virksomheten alene, men for virksomhet og brukere. 2.1 Konklusjon Standardiseringsrådet støtter anbefalingen om å gå for alternativ 2. Rådet antar at utfordringene NAV påpeker går inn under unntaksordningen på bakgrunn av kost/ nytte vurderinger, som tar hensyn til både virksomhet og brukere. Sekretariatet må gjøre en jobb for å tydeliggjøre kommunikasjonen rundt kravet, slik at det blir tydeligere hva dette handler om og hvilke tilfeller som faller inn under kravet og hvilke tilfeller som ikke gjør det. 3 Dual stack IPv4 og Ipv6 (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte de undersøkelser som er gjort i etterkant av forrige møte for å kvalitetssikre effektene, beregningsmåten og tallene som lå til grunn for den 4

5 samfunnsøkonomiske analysen på området, samt for å sjekke ut i hvilken grad leverandører på området støtter IPv6. Det ble klarlagt at Oslo kommune, Bærum kommune og Sør Trøndelag fylkeskommune, alle var enig i at vi hadde identifisert de rette effektene, at beregningsmetoden var god og at tallene virket rimelige. Det hadde derimot vært noe usikkerhet knyttet til om dette kravet gjaldt interne løsninger eller ikke, noe som har betydelige følger for kostnaden ved innføring. Kraver slik det er utformet i dag gjelder ikke eksisterende interne løsninger. En av kommunene ønsket derimot et sterkere krav også på interne løsninger, for lettere å kunne selge inn behovet for IPv4 og IPv6 til ledere og forvaltningsfaglige, som per dato har mindre forståelse for slike infrastrukturgrep. Dette er derimot vanskelig å imøtekomme. Det har betydelige følger for virksomhetene og har heller ikke betydning for samhandling. Vi regner derimot med at kompetansen som virksomhetene bygger opp ved å implementere dual stack mot eksterne, vil gjøre at de ser nytten også i interne løsninger. De kan da velge å gå over på et tidspunkt som passer best for virksomheten. En av kommunene ønsket å knytte kravet nærmere til gjennomføringen av et innføringsprosjekt, som anbefalt i utredningen. Det er derimot vanskelig å koble budsjett og forskriftsprosesser, som håndteres hver for seg i dag. Men det bør vurderes videre i hvilken grad en greier å synliggjøre denne koblingen best mulig. I Skatteetaten var de enig i kravet når de forstod at kravet var dual stack og ikke IPv6 alene. De ser derimot at 2018 kommer veldig raskt og ønsker at kravet blir lagt til 2021 i stedet. Det er ønskelig å få nærmere avklart hva et slikt krav vil innebære for Skatteetaten fra nettverkssiden for eventuelt å avklare om det er mulig innen 2018, når de tekniske løsningene for gjennomføring avklares. En overgang innen 2018 vil være gjennomførbart for de aller fleste. Kravet er slik at dette kan håndteres i grenseflaten mot eksterne. I tillegg er det slik at 2021 er forholdsvis langt frem i tid. Det introduserer en økt risiko for at eksterne omstendigheter presser frem en raskere overgang, som igjen vil føre til større press på konsulentbransjen og offentlige virksomheter i forhold til å måtte innføre kravet i løpet av et kortere tidsrom og på en mindre planlagt måte. Sikkerhetsrisikoen knyttet til begrenset oppmerksomhet i offentlige virksomheter rundt sikkerhetsrisikoen knyttet til IPv6 er et sterkt argument for å komme raskere over. I tillegg må en nasjon som ønsker å fremme IT-industrien og kunnskapssamfunnet bygge opp en markedsledende infrastruktur på et så sentralt område. 3.1 Konklusjon Standardiseringsrådet støtter anbefalingen om å gå for alternativ 3+, med unntak av Skatteetaten som mener dette ikke er mulig å gjennomføre i deres organisasjon før 2021 og som derfor ønsker alternativ 2+. 5

6 4 edag, Skatteetaten (informasjonssak) Viveca Liodden og Torstein Hoem presenterte edag prosjektet. Hva prosjektet går ut på, fremdriften i prosjektet og videre arbeid på området. Deres presentasjon ligger vedlagt. Standardiseringsrådet fikk avklart mange ting på området og vi takker for presentasjonen. 5 Standardiseringsrådets forhold til Veikartarbeidet under Skate (informasjonsarbeid) Kristian Bergem presenterte noen tanker som har vært diskutert i Difi i forhold til å knytte sammen arbeidet som skjer i Skate og arbeidet som skjer i Standardiseringsrådet. Skate har utviklet seg fra kun å fokusere på felleskomponenter til nå også å fokusere på samhandling generelt. Ved å rapportere inn planer fra Standardiseringsarbeidet til arbeidsutvalget under Skate, så kan arbeidsutvalget se standarder og felleskomponenter i et helhetlig perspektiv. De ser hvilke planer Standardiseringsrådet har og kan komme med ønskede justeringer sett fra sitt ståsted. De kan også presentere strategiske forslag knyttet til standardisering opp imot Skate for å få fokus på viktige områder for samhandling. Standardiseringsrådet støttet tankene og syntes det var en fornuftig måte å knytte disse to initiativene på. Samhandling i offentlig sektor handler om mye mer enn felleskomponenter, og på denne måten får vi en mer helhetlig og bedre tilnærming til samhandling i offentlig sektor. Standardiseringsrådet støttet at sekretariatet sender over en langtidsplan til arbeidsutvalget under Skate. Kristian Bergem sender ut et utkast til rådsmedlemmene, for innspill fra rådet før det sendes over til sekretariatet for arbeidsutvalget under Skate. 6 Generelt obligatorisk krav om bruk av relevante åpne standarder (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte foreløpige tanker Standardiseringssekretariatet har gjort seg i forhold til å inkludere et mer generelt krav til bruk av åpne standarder i tillegg til de krav vi har på avgrensede områder i dag. Presentasjonen ligger vedlagt møtereferatet. Det ble tydeliggjort i hvilken grad det allerede er et obligatorisk krav gjennom arkitekturprinsippene for staten og digitaliseringsrundskrivet, og det ble pekt på at det mangler tydeliggjøring av hva en åpen standard er. Det ble skissert 5 ulike alternativer for å sette krav til bruk av åpne standarder i offentlig sektor og diskutert noen fordeler og ulemper med dette. Et slikt krav blir et strategisk virkemiddel og det er vanskelig å lage en samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse over tema. Forslaget ble innledningen til en god diskusjon i rådet der mange sider av saken ble belyst. Det er viktig å være oppmerksom på at kommunene har utarbeidet sine egne arkitekturprinsipper, som ikke er lik de statlige arkitekturprinsippene. I tillegg har de åpnet opp for at ulike kommuner kan skreddersy egen arkitekturprinsipper basert på kommunenes 6

7 generelle. Det vil derfor være bedre å legge inn et krav i starten av forskriften om bruk av åpne standarder enn å legge inn et krav om å benytte de statlige arkitekturprinsippene. Det er allerede en sterk anbefaling i kommunal sektor om å benytte arkitekturprisnippene og åpne standarder og det er et obligatorisk krav for statlig sektor gjennom digitaliseringsrundskrivet. Det å komme med et anbefalt krav i referansekatalogen anses derfor som unødvendig. Det er viktig å greie å beskrive hva en åpen standard er og eventuelt hvilke standardiseringsorganisasjoners standarder som skal vurderes benyttet av virksomhetene. Det ble diskutert i hvilken grad man burde ha klarert og identifisert alle åpne standarder man forventer at virksomheter skal vurdere. Dette er derimot en stor jobb, og det ville i så fall kreve et tredje nivå, som ikke er obligatorisk eller anbefalt, men som kun signaliserer at det er en aktuell åpen standard, som bør vurderes på fritt grunnlag. Det ble problematisert i hvilken grad en leverandør kan stoppe en anskaffelse, fordi man har feilet med å vurdere åpne standarder eller har valgt en leverandør som ikke benytter en åpen standard på området. Det var enighet om at så lenge kravet kun gjelder en vurdering bør ikke det være mulig. Det må tydeliggjøres at et eventuelt obligatorisk krav om å vurdere i hvilken grad åpne standarder er aktuelle for anskaffelsen, blir overstyrt på områder der Referansekatalogen gir spesifikke krav. Viktig å utforme kravet på en måte som gjør at dette får en merverdi. Utfordringen er at man setter krav til noe som er veldig ullent. Umulig for en anskaffer å ha oversikt over alle standarder, som kan være aktuelle på et område. Men man kan forvente at den som skal anskaffe gjør en enklere sjekk om det finnes standarder på området og en vurdering av om aktuelle standarder bør pekes på i anskaffelsen. Det ble også spilt inn betydningen av krav som gjør at alle leverandører til offentlig sektor må benytte en åpen standard. Det vil sikre mindre leverandøravhengighet og gjøre det enklere å bytte leverandør i etterkant. Det ble pekt på at en åpen standard på et område kan ha god markedsutbredelse, men at samme standard på et annet område kan være brukt av kun en leverandør. Det kan derfor ha uønskede effekter om man setter generelle krav til standarder uten å ta hensyn til bruksområdet. Det å melde fra til Difi om hvilke standarder som ikke fungerer i praksis eller blir vurdert egnet. Samt gjennomføre en spørreundersøkelse for å få inn erfaringer fra de som benytter åpne standarder, kan gi verdifull tilbakemelding til Difi i forhold til å vurdere potensielle krav i fremtiden. En slik meldeordning må ikke forveksles med en godkjenningsordning. 6.1 Konklusjon 7

8 Rådet var enig i at sekretariatet går videre med å lage et utkast til generelt obligatorisk krav om å vurdere bruk av åpne standarder ved anskaffelser og utvikling av løsninger, i begynnelsen av forskriften. Sekretariatet skal forsøke å utforme en tekst som kan benyttes til formålet, og sende ut til rådet på høring. 7 Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) Kristian Bergem informerte om hvilke utredninger vi har jobbet med den siste tiden og hva vi kommer til å fokusere på i tiden som kommer. Presentasjonen ligger vedlagt. 8 Eventuelt 8.1 Navn på arbeidsgruppene I dag har vi et mandat for arbeidsgrupper under rådet. I praksis er det sekretariatet som gjør jobben med å ta frem grunnlag for møtene i arbeidsgruppene, mens medlemmene kun gir innspill på underlaget og diskuterer. Arbeidsgruppene fungerer derfor i praksis som referansegrupper. For å unngå misforståelser og feil forventninger til det som skal skje i arbeidsgruppene foreslår vi å endre navnet på disse gruppene til referansegrupper. Rådet støtter forslaget, selv om arbeidsgruppenavnet har vært benyttet i lang tid. 8.2 Kommende møter i rådet 16 september november 8

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #3 2014 11.09.2014

Standardiseringsrådsmøte #3 2014 11.09.2014 Standardiseringsrådsmøte #3 2014 11.09.2014 Agenda Kristian Bergem, Difi 11.09.2014 Standardiseringsrådsmøte #3 2014 Agenda 10:00-10:15 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:15 10:45 Status for standardiseringsarbeidet

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prioriteringsnotat 2016

Prioriteringsnotat 2016 Prioriteringsnotat 2016 1 Oppsummering Difi er ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Det skal sikre alle brukere tilgang til offentlig informasjon

Detaljer

Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester. Utkast versjon 0-8, 13.04.2015

Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester. Utkast versjon 0-8, 13.04.2015 Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Utkast versjon 0-8, 13.04.2015 INNHOLD 1 2 3 4 5 6 Sammendrag...3 Innledning...7 2.1 Bakgrunn...7 2.2 Kort om standardiseringsarbeidet...8

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: NAV, Sannergata 2, Oslo (Auditoriet NDU) Møtetid: 17.09.14 kl 09:00-11:30

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 22. april 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner.

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015 Sak 08-2015 Beslutningssak Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. Historikk/bakgrunn September 2014 besluttet

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg Velferdsteknologiske løsninger i

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Agenda 10:00-10:10 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:10 11:00 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) 11:00 11:45 Standard

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Sak 2/16 Presentasjon av nytt brukerutvalg. Det ble en runde rundt bordet hvor hver enkelt presenterte seg og hvilken organisasjon de representerte.

Sak 2/16 Presentasjon av nytt brukerutvalg. Det ble en runde rundt bordet hvor hver enkelt presenterte seg og hvilken organisasjon de representerte. // REFERAT Møtedato: 28.04.16 Til stede: Lise Connelly FFO, Terje Karlsrud FFO, Bonny Okpe Sør-Trøndelag Felles Innvadrerråd, Tore Jensen PFO, Merethe Finstad Kreftforeningen, Gunn Wold FFO, Ellen Braarud

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Møtedato: 26.02.2015 Møtetidspunkt: 09-11.30 Møtested: Difi Møtet innkalt av Møteleder Referent Til stede Fraværende/forfall Evt. ressurspersoner Mona Stormo Andersen

Detaljer

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Innhold Hvem er jeg? Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Legeerklæring om

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2015

Revisjonsnotat høsten 2015 Revisjonsnotat høsten 2015 1 Innledning Difi har ansvaret for å vedlikeholde en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder for kommunikasjon med og i forvaltningen. En viktig del av forvaltningsprosessen

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver 1 Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program

Detaljer

Referat fra møte i styret 21. oktober 2011, kl. 10.00 13.50

Referat fra møte i styret 21. oktober 2011, kl. 10.00 13.50 arbeider for levende og Referat fra møte i styret 21. oktober 2011, kl. 10.00 13.50 Sted: Thon Hotel Opera, Oslo Til stede fra styret: Arne Vinje, Vinje kommune Jenny Følling, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler

Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Nokios 2015 Ellen Strålberg, Difi Avbyråkratiseringsreform Digitalisering av offentlige sektor hvor skal vi? Solberg-regjeringen April 2012

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Forvaltningsstandarder for publisering av nettleserbaserte tjenester

Forvaltningsstandarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Forvaltningsstandarder for publisering av nettleserbaserte tjenester 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 2.1 Metode for informasjonsinnhenting... 6 2.2 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 7 3 Anvendelsesområde...

Detaljer

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Om gjennomgang Et utvalg av synspunkter En evaluering av rådets arbeid

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #2 2014 21.05.2014

Standardiseringsrådsmøte #2 2014 21.05.2014 Standardiseringsrådsmøte #2 2014 21.05.2014 Agenda Kristian Bergem, Difi 21.05.2014 Standardiseringsrådsmøte #2 2014 Agenda 10:00-10:15 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:15 11:00 Håndtering av tegn

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening 15.juni 2010 Lise Nilsen Difi, prosjektleder Nasjonal eid Lise.Nilsen@Difi.no

Detaljer

Noark-godkjenning av sak/arkivsystem. Erfaringer fra Riksarkivet

Noark-godkjenning av sak/arkivsystem. Erfaringer fra Riksarkivet Noark-godkjenning av sak/arkivsystem. Erfaringer fra Riksarkivet Presentasjon av godkjenningsordningen for Noark 5- løsninger SAMDOK-konferansen: Arkiv i e-forvaltning Tor Anton Gaarder Gardermoen 4. desember

Detaljer

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Til stede: REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Ann-Helén, Grete S., Mari, Rune H., Katrine, Jan-Paul, Ragnhild S-J, Sidsel, Johanne, Vegard, Idunn, Stig, Pål, Julia, Ragnhild

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.05.2016 J.postID: 2016104062 Arkivsaksnr: 15/129339 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune»

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune» Fylkesmann Erling Lae Ordfører Liv Grinde Varaordfører Knut Olav Omholt Kommunestyrerepresentant Wenche N. Hannevold Ordfører Rune Høiseth Varaordfører Hallstein Bast Kommunestyrerepresentant Per Manvik

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Tid 9. september 2013, kl. 10.00-16.00 Sted: Thon Hotel Arena Tilstede: Elisabeth Fahlstrøm, Bård Henningsen, Hanne Hungnes, Bjørnar Ness, Thor Marhaug og Dag

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Kvalitet i praksis Kvalitet på nett-konferansen 2013 Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Utvikling i Sørum over tid 98% 94% 92% 90% 2008 2009 2010 2011 Utfordringene CMS-leverandørene

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer