Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015"

Transkript

1 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl :30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf Østensen, Statens kartverk (leder av Standardiseringsrådet) Arne Thorstensen, SKD Viveca Liodden, SKD - Sak Torstein Hoem, SKD Sak Anne Mette Dørum, KS Trygve Falch, SSB Bent Vangli, Riksarkivet Thomas Rosenlund, Helsedirektoratet Morten Brekk, Brreg Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Parastoo Mohagheghi, NAV Knut Lindelien, Standard Norge Bjørn Holstad, Difi Kristian Bergem, Difi Forfall: Sidsel Tønnessen, KMD Rune Sandland, KommIT Jon Arve Risan, Norstella Agenda 1) Godkjenning agenda (beslutningssak) 2) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor (beslutningssak) 3) Dual stack IPv4 og Ipv6 (beslutningssak) 4) edag, Skatteetaten (informasjonssak) 5) Standardiseringsrådets forhold til Veikartarbeidet under Skate (informasjonsarbeid) 6) Generelt obligatorisk krav om bruk av relevante åpne standarder (beslutningssak) 7) Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) 8) Eventuelt a. Navn på arbeidsgruppene 1 Godkjenning av agenda (Beslutningssak) Agenda ble godkjent uten kommentarer. 1

2 2 Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte den samfunnsøkonomiske analysen utarbeidet for å synliggjøre effekten av et obligatorisk krav om bruk av standarder for publisering av nettleserbaserte tjeneste. Se vedlagt presentasjon. NAV sier at de har beregnet at det vil ta betraktelig mer tid å legge om fra PDF til HTML enn de tallene det opereres med i utredningen og at det for dem tar betraktelig lengre tid å utvikle tjenester i HTML enn i PDF. De nevner tall i størrelsesorden 100 til 1000 timer for å legge om en tjeneste fra PDF til HTML avhengig av tjeneste. I tillegg sier NAV at de ikke ser poenget i å legge om tjenester til HTML, uten å utvikle tjenestene videre. Selv om NAV har laget avanserte tjenester i PDF, er dette anslaget vanskelig å forstå, med mindre de legger andre forutsetninger til grunn enn det som er gjort i utredningen. Det antas at NAV har kommet frem til et slikt anslag, fordi tid til videreutvikling og integrasjon mot bakenforliggende system er inkludert. Utredningen avgrenser seg fra videreutvikling. Dette er ekstraarbeid utover det å legge om tjenester fra PDF til HTML, som vil gi nytte i seg selv. Nytten av videreutviklingen er heller ikke inkludert i denne utredningen. Det antas at nytten av videreutvikling vil være større enn kostnaden, men at dette må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Når NAV mener det tar lengre tid å utvikle tjenester på HTML enn å utvikle tjenester på PDF, antar vi at det er fordi tjenestene de beskriver ikke har tilsvarende funksjonalitet, men at når de lager tjenester for HTML, inkluderer de helt annen funksjonalitet og lager mer avanserte tjenester enn det som ellers ville vært gjort i PDF. Alle andre offentlige virksomheter vi har vært i kontakt med og leverandører av tjenesteutvikling på PDF og HTML antar at tilsvarende tjenester vil ta omtrent tilsvarende tid å utvikle, men at man ofte vil velge å lage mer avanserte tjenester i HTML og at det derfor gjerne tar lenger tid. Sekretariatet er enig med NAV i at det å videreutvikle tjenestene er fornuftig. Det at offentlige virksomheter velger å videreutvikle tjenestene når de blir lagt over på HTML er et argument for å velge HTML, men vi mener at denne type videreutviklingen må være gjenstand for en egen kost nytte vurdering for seg, og at videreutviklingen gjennomføres dersom den vurderingen er positiv. Sekretariatet er derimot av den oppfatning, at om det tar for lang tid før en videreutvikle tjenestene kan prioriteres, så er det nødvendig å legge om tjenestene til HTML uten videreutvikling. Dette fordi det vil gjøre tjenestene tilgjengelig på flere typer brukerutstyr og fordi det vil gjøre tjenestene mer tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. Sekretariatet ser derimot at NAV er i en særstilling, da de har laget en integrasjonsløsning for PDF-skjema, der de kan trekke ut strukturerte data fra PDF-skjemaene og ta dem automatisk inn i fagsystem. NAV vil derfor kunne få betydelig større kostnader, enn andre virksomheter. I tillegg har NAV en del tjenester som krever funksjonalitet som er kostbart å implementere i HTML. NAV vil derfor i mange sammenhenger falle inn under unntaksordningen om at det 2

3 vil være uforholdsmessig kostnadskrevende å flytte tjenestene over på HTML-format og derfor ikke trenger å gjøre det. NAV mener også at Difi har overvurdert kostnaden ved å fjerne PDF som produksjonsformat. Ut i fra den dialogen sekretariatet har hatt med ulike virksomheter har vi forstått at det er en betydelig forskjell mellom å legge ut PDF-skjema for utskrift og det å legge ut PDF-skjema for automatisk utfylling og elektronisk innsending. Sistnevnte krever lisens på Adobe livecycle ES4, og denne kostnaden kan fjernes, hvis man bare legger ut skjema for utskrift. I tillegg vil hovedandelen av mindre og mellomstore virksomheter kjøpe slike tjenester i markedet ferdig driftet hos leverandører. I disse tilfellene har vi lagt til grunn prisene fra leverandørene i markedet. Det er slik at leverandørene priser HTML-skjema mer gunstig enn PDF-skjema. Det ble også diskutert lengden på overgangsordningen. NAV mente at overgangsordningen er for kort, fordi de ikke rekker å videreutvikle alle tjenestene innen tidsfristen, og at de derfor må prioritere og gjøre dette over lengre tid. Enkelte andre så heller ikke behovet for en så rask overgang. De så heller ikke behovet for å legge om enkelte tjenester uten å videreutvikle. Det ble fremhevet av sekretariatet at forslaget ikke er laget slik for å gjøre det bedre for offentlige virksomheter, men i hovedsak for å gjøre de tjenestene vi allerede har laget tilgjengelig på flere typer brukerutstyr og tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. Tall fra blant annet NAV viser at et stadig større antall brukere velger å benytte tjenester fra mobile enheter. På enkelte elektroniske tjenester benytter opp imot 70% av brukermassen mobile enheter. Det er derfor en balanse mellom det å avvente en omlegging for å få enda bedre tjenester gjennom videreutvikling, og det å få gjort tjenestene tilgjengelig for flere slik de er i dag. 4 år virker som en god balanse mellom disse formålene sett fra sekretariatets side. De fleste rådsmedlemmene var enig i denne vurderingen. I den grad NAV eller andre har særegenheter ved løsningene sine som gjør at det tar betydelig lengre tid å løfte dem over på HTML enn beregnet, kan de benytte seg av unntaksordningen hvis det blir en uforholdsmessig stor byrde. Har de ikke slike særegenheter mener sekretariatet at en kostnad på 8 timer per tjeneste ikke utgjør en uforholdsmessig stor byrde å gjøre da en omlegging vil ha svært positiv effekt for brukerne. Muligheten til å ha en papirløsning ved siden av HTML-tjenesten ble diskutert. Det alternativet som sekretariatet har gått videre med i den samfunnsøkonomiske analysen er alternativet der offentlig virksomhet selv kan velge om det skal gjøres mulig for brukerne å ta utskrift for å sende inn på papir eller ikke, ut i fra egen kjennskap til brukermassen. Det å tilrettelegge for utskrift krever derimot ikke å opprettholde en PDF-tjeneste, da de fleste løsninger kan lage en PDF-utskrift av de skjema som tilgjengeliggjøres i HTML. Det å tilgjengeliggjøre utskrift av HTML-skjema, krever heller ikke de dyre lisensene som kreves for å kunne lage løsninger der man kan fylle ut PDF-skjema elektronisk, lagre og sende inn. Det ble også påpekt at det var viktig å kunne synliggjøre at kvitteringer i slike løsninger burde kunne gjøres tilgjengelig både som HTML og PDF. 3

4 Det ble også en lengre diskusjon om grensen mellom publisering av nettleserbaserte tjenester og publisering av dokumenter. F.eks. hvordan dette faller ut for innsynstjenester, og tjenester der for eksempel arkivverket skal gi tilgang til eldre dokumenter. De kravene som her settes må gjelde løsninger der det er lagt opp til dialog, og ikke der statisk informasjon skal publiseres/ tilgjengeliggjøres for brukeren. Søketjenesten for å finne frem til den informasjonen som skal lastes ned bør derimot være på HTML. Det må komme en tydeligere avgrensning på dette området, slik at det blir tydeligere hva som faller inn under hvilket bruksområdet. Noe av dette kan også håndteres i enkel veiledning. Sekretariatet har valgt å kalle bruksområdet nettleserbaserte tjenester og ikke skjema. Det er fordi man også ønsker å inkludere nyere dialogtjenester som ikke oppfattes som skjema tjenester. Det er derimot nødvendig å tydeliggjøre knytningen til skjema, slik at alle lesere forstår hva det her i hovedsak er snakk om. Det ble en diskusjon om meldeordningen til Difi for de som faller inn under unntaksordningen. Flere trodde at de aller fleste ikke ville ta seg bryet med å melde fra om slikt. Det var derimot enighet om at selv om få ville melde fra, så har Difi mulighet til å etterspørre hvorfor folk ikke følger og dermed kunne få en begrunnelse. Det anses at en slik meldeordning er viktig for å opprettholde betydningen av det obligatoriske vedtaket, slik at det ikke skal fremstå som en anbefaling. Et slikt krav vil også bidra til at virksomhetene i større grad blir bevisst beslutningen sin om eventuelt å ikke følge standardkravet. Det ble en diskusjon også rundt bruksområdet, om ikke noen typer skjema med lite bruk for eksempel burde være unnlat kravet. Sekretariatet fremhevet at flere parameter hadde vært på bordet i utredningen, og at det viktigste parameter, bruksfrekvens av tjenestene, varierer veldig fra virksomhet til virksomhet. For NAV er en tjeneste lite brukt med 100 tusen innsendinger i løpet avåret, mens for andre virksomheter er dette mer enn de mye brukte tjenestene. Det ble derfor vurdert mer hensiktsmessig å knytte en unntaksordning til kravet. En unntaksordning med fokus på kost/ nytte og at tjenester hvor en omlegging vil gi uforholdsmessig høye kostnader kan unnlate å følge kravet. En kost/ nytte vurdering ikke for virksomheten alene, men for virksomhet og brukere. 2.1 Konklusjon Standardiseringsrådet støtter anbefalingen om å gå for alternativ 2. Rådet antar at utfordringene NAV påpeker går inn under unntaksordningen på bakgrunn av kost/ nytte vurderinger, som tar hensyn til både virksomhet og brukere. Sekretariatet må gjøre en jobb for å tydeliggjøre kommunikasjonen rundt kravet, slik at det blir tydeligere hva dette handler om og hvilke tilfeller som faller inn under kravet og hvilke tilfeller som ikke gjør det. 3 Dual stack IPv4 og Ipv6 (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte de undersøkelser som er gjort i etterkant av forrige møte for å kvalitetssikre effektene, beregningsmåten og tallene som lå til grunn for den 4

5 samfunnsøkonomiske analysen på området, samt for å sjekke ut i hvilken grad leverandører på området støtter IPv6. Det ble klarlagt at Oslo kommune, Bærum kommune og Sør Trøndelag fylkeskommune, alle var enig i at vi hadde identifisert de rette effektene, at beregningsmetoden var god og at tallene virket rimelige. Det hadde derimot vært noe usikkerhet knyttet til om dette kravet gjaldt interne løsninger eller ikke, noe som har betydelige følger for kostnaden ved innføring. Kraver slik det er utformet i dag gjelder ikke eksisterende interne løsninger. En av kommunene ønsket derimot et sterkere krav også på interne løsninger, for lettere å kunne selge inn behovet for IPv4 og IPv6 til ledere og forvaltningsfaglige, som per dato har mindre forståelse for slike infrastrukturgrep. Dette er derimot vanskelig å imøtekomme. Det har betydelige følger for virksomhetene og har heller ikke betydning for samhandling. Vi regner derimot med at kompetansen som virksomhetene bygger opp ved å implementere dual stack mot eksterne, vil gjøre at de ser nytten også i interne løsninger. De kan da velge å gå over på et tidspunkt som passer best for virksomheten. En av kommunene ønsket å knytte kravet nærmere til gjennomføringen av et innføringsprosjekt, som anbefalt i utredningen. Det er derimot vanskelig å koble budsjett og forskriftsprosesser, som håndteres hver for seg i dag. Men det bør vurderes videre i hvilken grad en greier å synliggjøre denne koblingen best mulig. I Skatteetaten var de enig i kravet når de forstod at kravet var dual stack og ikke IPv6 alene. De ser derimot at 2018 kommer veldig raskt og ønsker at kravet blir lagt til 2021 i stedet. Det er ønskelig å få nærmere avklart hva et slikt krav vil innebære for Skatteetaten fra nettverkssiden for eventuelt å avklare om det er mulig innen 2018, når de tekniske løsningene for gjennomføring avklares. En overgang innen 2018 vil være gjennomførbart for de aller fleste. Kravet er slik at dette kan håndteres i grenseflaten mot eksterne. I tillegg er det slik at 2021 er forholdsvis langt frem i tid. Det introduserer en økt risiko for at eksterne omstendigheter presser frem en raskere overgang, som igjen vil føre til større press på konsulentbransjen og offentlige virksomheter i forhold til å måtte innføre kravet i løpet av et kortere tidsrom og på en mindre planlagt måte. Sikkerhetsrisikoen knyttet til begrenset oppmerksomhet i offentlige virksomheter rundt sikkerhetsrisikoen knyttet til IPv6 er et sterkt argument for å komme raskere over. I tillegg må en nasjon som ønsker å fremme IT-industrien og kunnskapssamfunnet bygge opp en markedsledende infrastruktur på et så sentralt område. 3.1 Konklusjon Standardiseringsrådet støtter anbefalingen om å gå for alternativ 3+, med unntak av Skatteetaten som mener dette ikke er mulig å gjennomføre i deres organisasjon før 2021 og som derfor ønsker alternativ 2+. 5

6 4 edag, Skatteetaten (informasjonssak) Viveca Liodden og Torstein Hoem presenterte edag prosjektet. Hva prosjektet går ut på, fremdriften i prosjektet og videre arbeid på området. Deres presentasjon ligger vedlagt. Standardiseringsrådet fikk avklart mange ting på området og vi takker for presentasjonen. 5 Standardiseringsrådets forhold til Veikartarbeidet under Skate (informasjonsarbeid) Kristian Bergem presenterte noen tanker som har vært diskutert i Difi i forhold til å knytte sammen arbeidet som skjer i Skate og arbeidet som skjer i Standardiseringsrådet. Skate har utviklet seg fra kun å fokusere på felleskomponenter til nå også å fokusere på samhandling generelt. Ved å rapportere inn planer fra Standardiseringsarbeidet til arbeidsutvalget under Skate, så kan arbeidsutvalget se standarder og felleskomponenter i et helhetlig perspektiv. De ser hvilke planer Standardiseringsrådet har og kan komme med ønskede justeringer sett fra sitt ståsted. De kan også presentere strategiske forslag knyttet til standardisering opp imot Skate for å få fokus på viktige områder for samhandling. Standardiseringsrådet støttet tankene og syntes det var en fornuftig måte å knytte disse to initiativene på. Samhandling i offentlig sektor handler om mye mer enn felleskomponenter, og på denne måten får vi en mer helhetlig og bedre tilnærming til samhandling i offentlig sektor. Standardiseringsrådet støttet at sekretariatet sender over en langtidsplan til arbeidsutvalget under Skate. Kristian Bergem sender ut et utkast til rådsmedlemmene, for innspill fra rådet før det sendes over til sekretariatet for arbeidsutvalget under Skate. 6 Generelt obligatorisk krav om bruk av relevante åpne standarder (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte foreløpige tanker Standardiseringssekretariatet har gjort seg i forhold til å inkludere et mer generelt krav til bruk av åpne standarder i tillegg til de krav vi har på avgrensede områder i dag. Presentasjonen ligger vedlagt møtereferatet. Det ble tydeliggjort i hvilken grad det allerede er et obligatorisk krav gjennom arkitekturprinsippene for staten og digitaliseringsrundskrivet, og det ble pekt på at det mangler tydeliggjøring av hva en åpen standard er. Det ble skissert 5 ulike alternativer for å sette krav til bruk av åpne standarder i offentlig sektor og diskutert noen fordeler og ulemper med dette. Et slikt krav blir et strategisk virkemiddel og det er vanskelig å lage en samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse over tema. Forslaget ble innledningen til en god diskusjon i rådet der mange sider av saken ble belyst. Det er viktig å være oppmerksom på at kommunene har utarbeidet sine egne arkitekturprinsipper, som ikke er lik de statlige arkitekturprinsippene. I tillegg har de åpnet opp for at ulike kommuner kan skreddersy egen arkitekturprinsipper basert på kommunenes 6

7 generelle. Det vil derfor være bedre å legge inn et krav i starten av forskriften om bruk av åpne standarder enn å legge inn et krav om å benytte de statlige arkitekturprinsippene. Det er allerede en sterk anbefaling i kommunal sektor om å benytte arkitekturprisnippene og åpne standarder og det er et obligatorisk krav for statlig sektor gjennom digitaliseringsrundskrivet. Det å komme med et anbefalt krav i referansekatalogen anses derfor som unødvendig. Det er viktig å greie å beskrive hva en åpen standard er og eventuelt hvilke standardiseringsorganisasjoners standarder som skal vurderes benyttet av virksomhetene. Det ble diskutert i hvilken grad man burde ha klarert og identifisert alle åpne standarder man forventer at virksomheter skal vurdere. Dette er derimot en stor jobb, og det ville i så fall kreve et tredje nivå, som ikke er obligatorisk eller anbefalt, men som kun signaliserer at det er en aktuell åpen standard, som bør vurderes på fritt grunnlag. Det ble problematisert i hvilken grad en leverandør kan stoppe en anskaffelse, fordi man har feilet med å vurdere åpne standarder eller har valgt en leverandør som ikke benytter en åpen standard på området. Det var enighet om at så lenge kravet kun gjelder en vurdering bør ikke det være mulig. Det må tydeliggjøres at et eventuelt obligatorisk krav om å vurdere i hvilken grad åpne standarder er aktuelle for anskaffelsen, blir overstyrt på områder der Referansekatalogen gir spesifikke krav. Viktig å utforme kravet på en måte som gjør at dette får en merverdi. Utfordringen er at man setter krav til noe som er veldig ullent. Umulig for en anskaffer å ha oversikt over alle standarder, som kan være aktuelle på et område. Men man kan forvente at den som skal anskaffe gjør en enklere sjekk om det finnes standarder på området og en vurdering av om aktuelle standarder bør pekes på i anskaffelsen. Det ble også spilt inn betydningen av krav som gjør at alle leverandører til offentlig sektor må benytte en åpen standard. Det vil sikre mindre leverandøravhengighet og gjøre det enklere å bytte leverandør i etterkant. Det ble pekt på at en åpen standard på et område kan ha god markedsutbredelse, men at samme standard på et annet område kan være brukt av kun en leverandør. Det kan derfor ha uønskede effekter om man setter generelle krav til standarder uten å ta hensyn til bruksområdet. Det å melde fra til Difi om hvilke standarder som ikke fungerer i praksis eller blir vurdert egnet. Samt gjennomføre en spørreundersøkelse for å få inn erfaringer fra de som benytter åpne standarder, kan gi verdifull tilbakemelding til Difi i forhold til å vurdere potensielle krav i fremtiden. En slik meldeordning må ikke forveksles med en godkjenningsordning. 6.1 Konklusjon 7

8 Rådet var enig i at sekretariatet går videre med å lage et utkast til generelt obligatorisk krav om å vurdere bruk av åpne standarder ved anskaffelser og utvikling av løsninger, i begynnelsen av forskriften. Sekretariatet skal forsøke å utforme en tekst som kan benyttes til formålet, og sende ut til rådet på høring. 7 Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) Kristian Bergem informerte om hvilke utredninger vi har jobbet med den siste tiden og hva vi kommer til å fokusere på i tiden som kommer. Presentasjonen ligger vedlagt. 8 Eventuelt 8.1 Navn på arbeidsgruppene I dag har vi et mandat for arbeidsgrupper under rådet. I praksis er det sekretariatet som gjør jobben med å ta frem grunnlag for møtene i arbeidsgruppene, mens medlemmene kun gir innspill på underlaget og diskuterer. Arbeidsgruppene fungerer derfor i praksis som referansegrupper. For å unngå misforståelser og feil forventninger til det som skal skje i arbeidsgruppene foreslår vi å endre navnet på disse gruppene til referansegrupper. Rådet støtter forslaget, selv om arbeidsgruppenavnet har vært benyttet i lang tid. 8.2 Kommende møter i rådet 16 september november 8

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester

Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Standardiseringsrådsmøte #2 2015 21.05.2015 Rådets tidligere beslutning På septembermøte ønsket rådet at HTML ble gjort til anbefalt standard for

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet 02.06.10 ELMER for innbyggerskjemaer Skal ELMER gjøres til obligatorisk/anbefalt forvaltningsstandard for offentlige skjemaer på Internett,

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Nasjonal strategi for metadata

Nasjonal strategi for metadata Nasjonal strategi for metadata Presentasjon i brukerforum for elektroniske tjenester Endre Grøtnes Bakgrunn Det er etablert et prosjekt som skal utarbeide et forslag til nasjonal strategi for bruk av metadata

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #3 2014 11.09.2014

Standardiseringsrådsmøte #3 2014 11.09.2014 Standardiseringsrådsmøte #3 2014 11.09.2014 Agenda Kristian Bergem, Difi 11.09.2014 Standardiseringsrådsmøte #3 2014 Agenda 10:00-10:15 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:15 10:45 Status for standardiseringsarbeidet

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Utvikling av standarder i offentlig sektor

Utvikling av standarder i offentlig sektor Utvikling av standarder i offentlig sektor 17.03.2016 Kristian Bergem Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 4. desember 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester. Utkast versjon 0-8, 13.04.2015

Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester. Utkast versjon 0-8, 13.04.2015 Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Utkast versjon 0-8, 13.04.2015 INNHOLD 1 2 3 4 5 6 Sammendrag...3 Innledning...7 2.1 Bakgrunn...7 2.2 Kort om standardiseringsarbeidet...8

Detaljer

Prioriteringsnotat 2016

Prioriteringsnotat 2016 Prioriteringsnotat 2016 1 Oppsummering Difi er ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Det skal sikre alle brukere tilgang til offentlig informasjon

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet 26. standardiseringsrådsmøte Beslutningssak 16.03.2011 Bakgrunn I 23.rådsmøte (2.- 3. juni) ble forprosjektsrapporten og arbeidsgruppens innstilling

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet

Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet Dagens tema: Deltasenteret Strukturering av tekstdokumenter Filformater for nettpublisering Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Møte i Standardiseringsrådet 17.03.15 Bakgrunn for arbeidet - DCAT (Data Catalog Vocabulary) ble tidlig i 2014 anbefalt av W3C, og EU-kommisjonen

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. september 2010, kl 10.00-15.30 Sted: Rica Oslo Hotel Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Oslo, 25.8.2016 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 30.9.2016 Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Ernst Kristiansen (nestleder) Anne Lise Fimreite

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

Agenda: Overordnet mål for møtet: Presisering av oppgaver

Agenda: Overordnet mål for møtet: Presisering av oppgaver Referat fra møte 18.8.2015 delprosjektgruppe Arkiv i e-forvaltning Tilstede: Hans Fredrik Berg Kari Frodesen Tor Eivind Johansen Jan Tore Helle Anne Mette Dørum Gunn Sværen Elisabeth Gade Karin Gjelsten

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor?

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Bent Vangli, Arkivverket UiB IT-seminar 17. april 2008 Temaer Historikk Regjeringens mål og ambisjoner Standardiseringsrådet

Detaljer

Referat Skatemøte 26. oktober 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 26. oktober 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 26. oktober 2016 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg Møtetid: 09:00 11:30

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene? Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal (tbr@difi.no) Workshop i regi av Ressursnettverket for eforvaltning IKT-politikken

Detaljer

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: NAV, Sannergata 2, Oslo (Auditoriet NDU) Møtetid: 17.09.14 kl 09:00-11:30

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til brev datert 11. desember 2015 vedr. ovennevnte. Statens vegvesen Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringen:

Statens vegvesen. Vi viser til brev datert 11. desember 2015 vedr. ovennevnte. Statens vegvesen Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringen: Statens vegvesen Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Irene Thyholdt-Thaarnet

Detaljer

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres?

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder 15. september 2010 Steinar Skagemo,

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester

Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Alternativanalyse Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester 18.06.2015 INNHOLD 1 Sammendrag...3 2 Innledning...7 2.1 Bakgrunn...7 2.2 Kort om standardiseringsarbeidet...8 2.3 Om nettleserbaserte

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Presentasjon for Standardiseringsrådet Jeløya 22. november 2010 Steinar

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 15.09.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Bruk av skrifttegn i offentlig saksbehandling

Detaljer