Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi"

Transkript

1 Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov Tid: 17. mar. 2016, kl :30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf Østensen, Statens kartverk (leder av Standardiseringsrådet) Arne Thorstensen, SKD Bent Vangli, Riksarkivet Trygve Falch, SSB Thomas Rosenlund, Helsedirektoratet Morten Brekk, Brreg John Martin Furseth, NAV Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Anne Mette Dørum, KS Lars Erik Jensen, Standard Norge Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Forfall: Sidsel Tønnessen, KMD Jon Arve Risan, Norstella Dagsorden Godkjenning agenda (beslutningssak) Integrasjonsstandarder (informasjonssak) Veikart for standardisering (diskusjonssak) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett (informasjonssak) Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) Arbeid med utvikling av standarder i offentlig sektor (diskusjonssak) Eventuelt o Kriterier for veiledere uten versjonsnummer 1

2 1 Godkjenning agenda (beslutningssak) Agenda ble godkjent uten kommentarer. Det ble lagt til en ekstra sak under eventuelt - Kriterier for veiledere uten versjonsnummer. Saken rundt hvordan offentlige virksomheter jobber med utvikling av standarder, ble flyttet til slutten av dagen. Dette for å unngå at Standard Norges representanten måtte vente på gangen. Punktet blir kjørt uten Standard Norge til stede, fordi vi diskuterer offentlig sektors bruk av Standard Norge som leverandør. 2 Integrasjonsstandarder (informasjonssak) Kristian Bergem presenterte fremdriften i arbeidet med integrasjonsstandarder og foreløpige funn i eksempel studien «Ny i Norge». Presentasjon er vedlagt møtereferatet. Det kom mange innspill knyttet til ID-utfordringer, og hvordan innvandreres ID utgjør en sentral del i tversektoriell samhandling. Mangel av ID skaper mange utfordringer. En av de første utfordringene er knyttet til behovet for å sjekke flyktninger og asylsøkere for sykdommer som tuberkulose og tilsvarende helsetilstander, samt graviditet og kroniske sykdommer. I denne eksempel studien ses det på arbeidsinnvandring fra EU land, som har en annerledes og forenklet prosess i forhold til asylsøkere og innvandring fra land utenfor EU. Det kom allikevel innspill om betydningen av å inkludere legebesøk i forbindelse med «Ny i Norge»-studien for å synliggjøre hvilke utfordringer det kan medbringe. Dette har vært diskutert i arbeidet med eksempel studien tidligere og vil bli inkludert. Det ble fremhevet hvor viktige det er å se på tjenestekjeder på tvers av sektorer og betydningen av å samkjøre dette arbeidet rundt integrasjonsstandarder, med Skates arbeid på enhetlig tversektoriell tilnærming (Skate tiltak 1.1). I eksempel studien «Ny i Norge» er det tegnet et bilde av ønsket fremtidig situasjon, som baserer seg på et orkistreringslag. Dette er iht. EIRA modellen i EU. Dette er tett knyttet opp til arbeidet med arkitektur, og må ses i sammenheng med det nasjonale arkitekturarbeidet. Rådet var opptatt på å synliggjøre problemstillinger og mulige standarder for orkistrering. 3 Veikart for standardisering (diskusjonssak) Kristian Bergem presenterte noen tanker rundt alternative veivalg for standardiseringsarbeidet fremover. Standardiseringsrådet hadde en lang og god diskusjon rundt tema. Det ble benyttet adskillelig mer tid til denne saken enn planlagt. Presentasjon er vedlagt møtereferatet. 3.1 Diskusjonspunkt 1 Hvor bør innsatsen fokuseres? Det er viktig å øke offentlig sektors engasjement i internasjonalt standardiseringsarbeid. Få opp interessen hos eksperter i offentlig sektor, som kan bidra inn i utvikling av internasjonale standarder. Leverandører har mange ideer og formeninger om hvordan standarder bør være, men brukersiden er viktig for å få på plass behovet i starten av arbeidet, og for å sikre at behovet også tilfredsstilles i det endelige resultatet. 2

3 Det skjer mye i Skate og det arbeidet har vind i seilene. Bør omprioritere om nødvendig og i størst mulig grad understøtte Skate med utredning av aktuelle standarder. På den måten kan standardiseringsarbeidet få betydning og man kan få ekstra ressurser inn i arbeidet. Viktig å klargjøre grenseflaten mellom Standardiseringsrådet og Skate, og få en god symbiose dem imellom. Det har vært stor fokus på standarder knyttet til grenseflaten mot innbyggere og næringsliv i Standardiseringsrådets arbeid. Det var politisk bestilt når arbeidet startet opp. Det er derimot viktig å forstå at gode tverrgående tjenester også bygger på samhandling mellom virksomhetene og effektivisering internt i virksomhetene. Betydningsfullt at vi nå får tatt tak i standarder som bidrar til dette. I tillegg vil standarder for orkistrering bli et viktig element for å realisere sammenhengende tjenester på tvers av sektorer. 3.2 Diskusjonspunkt 2 Komplett sett av standarder eller noen viktige Det er viktig å kun gjøre de viktigste standardene obligatoriske, men forskriftsformen bør kun benyttes der det er et tilstrekkelig behov. De resterende standardene bør være anbefalte. Aksen trenger ikke være mange eller få standarder, men regulere områder med sterkt behov og områder der standardene vil bli benyttet i utstrakt grad. Viktig å tilrettelegge for deling ikke bare av hvilke standarder som bør benyttes, men best praksis i bruken av standardene. Her kan man tilrettelegge for erfaringsdeling på nettstedet i forbindelse med veiledning. NAV har god erfaring med dette på arkitekturområdet, der de og Skatteetaten utveksler erfaringer, og bygger videre på samarbeidspartnerens gode erfaringer. Alt kan standardiseres, men alt bør ikke standardiseres. Det er viktig å standardisere på områder som gir en bred basis alle kan basere seg på og som åpner opp for kreativitet og innovasjon på den standardiserte plattformen. Vanskelig å si hvilke områder som er de rette å standardisere på for å underbygge innovasjon. Det er viktig at offentlig sektor ikke bare følger med de formelle standardiseringsorganisasjonene, men også de ulike industrikonsortiene. De tar frem standarder på mange aktuelle områder, og som jobber raskt og kreativt. Områder som har vist seg godt egnet for standardisering er ulike grensesnitt standarder i form av API-er, men også formater og semantiske standarder som sikrer utveksling av data. Slike standarder kan blant annet skape grunnlag for mer modularitet, slik at vi blir mer fleksible og kan bytte ut mindre deler av de store fagsystemene av gangen. I dag sliter mange etater med behov for å investere i en fornyet produksjonsplattform, og det er vanskelig å skaffe midler for å bytte ut systemer som skal gjøre det samme som før, bare på en mer moderne og driftssikker plattform. Prosesser oppfattes som mer utfordrende å standardisere, selv om standardisering av prosesser kan skape nye muligheter for internasjonale markeder og bedre konkurranse. I den grad man skal se på prosess standarder bør man se på generiske prosesser som for eksempel kvalitetsstyring. 3

4 Rådsmedlemmene så i liten grad at standarder hemmer innovasjon. De synes standardisering i hovedsak åpner for muligheter. Standardisering kan derimot hindre innovasjon hvis det blir satt krav til dem i regelverk, uten at regelverket blir jevnlig revidert for å ta høyde for innføring av nye versjoner av standarden i markedet. Viktig at vi i Standardiseringsrådet følger med og sikrer revisjon av kravene, så lenge nye versjoner av standardene ikke presser brukere av offentlige tjenester til å oppgradere løsningene sine unødig. Viktig at vi velger å peke på standarder som blir forvaltet og revidert over tid. I denne sammenheng er det av stor betydning at man i størst mulig grad peker på internasjonale standarder og i mindre grad åpner for særnorske. På delområder innen helse har man sett at det finnes bedre produkter internasjonalt enn i Norge. Det er trolig fordi vi er et lite marked og fordi arbeidsprosesser og regelverk ikke er standardisert på tvers av landegrensene. Om standarder åpner for innovasjon er også avhengig av måten man benytter dem på. Gode veiledere kan for eksempel gjøre store tunge standarder enkle å benytte, fordi man implementerer bare de delene man har behov for. Viktig at vi i standardiseringsarbeidet leter etter standarder som ikke blir begrensende. Standardisere på generiske funksjoner som belysning fremfor spesifikk løsninger som stearinlys, slik at man i minst mulig grad blir låst til én teknologi. 3.3 Diskusjonspunkt 3 områder Fokus på standarder som sikrer god samhandling med innbyggere var et stort politisk fokus når arbeidet med forvaltningsstandarder startet, og har i stor utstrekning blitt prioritert. Det politiske fokuset ut mot innbygger er der fremdeles og blir tydeliggjort i Digital Agenda 2 som er ventet i midten av april. Medlemmene av Standardiseringsrådet og deres etater har hatt et sterkere ønske om å fokusere på standarder som sikrer god samhandling mellom de offentlige virksomhetene, og det ønsker de prioritert høyt nå. Den type samhandling er også til nytte for brukeren, og helt avgjørende hvis man ønsker å oppnå sammenhengende tjenester og once only. Skate fokuserer på samme området, og ett tett samarbeid med prosjektene under Skate paraplyen vil bidra til å prioritere samhandlingsområdet mellom etatene. Mange har sagt at virksomhetene må komme opp på et tilstrekkelig høyt modenhetsnivå når det gjelder elektroniske tjenester internt (inklusive integrasjon mot fagsystemene), før det er noe poeng å begynne å samhandle mellom virksomhetene. Et område som kan fokuseres på i den sammenheng er grensesnitt mellom interne løsninger og grensesnitt mellom front end og back end systemer. Mer modulære løsninger vil gjøre det enklere å bytte ut mindre deler av fagsystemene av gangen og forenkle modernisering. Slike standarder vil også bidra til færre leverandørbindinger. Rådsmedlemmene synes det interne i større grad kan overlates til virksomhetene selv og at man i første omgang fokuserer på standardene som sikrer 4

5 samhandling mellom virksomhetene. Det er en trend at interne grensesnitt etter hvert åpnes opp mot eksterne, men disse grensesnittet bør prioriteres etter den generelle samhandlingen. Viktig å fokusere på standarder inn mot felleskomponentene. Felleskomponentene må basere seg på standarder, slik at de ikke blir bundet til enkelt leverandører. De må også ha klare stabile grensesnitt som offentlige virksomheters egne løsninger og leverandørløsningene kan tilpasse seg. Skytjenester er på full fart inn. Her er den teknologiske utviklingen stor, og dagens løsninger er bare en start. Store internasjonale standardiseringsorganisasjoner er i ferd med å starte nye standardiseringsinitiativ på området. Her bør man la de mer tekniske standardene ligge og heller fokusere inn mot semantikken. Har man standardisert denne, kan man enklere håndtere skifter i teknologien. Viktig å bygge opp rett anskaffelseskompetanse, og kanskje kan det bli behov for veiledere for å bidra til bedre anskaffelser av slike løsninger. En utfordring er begrepsbruken innen skytjenester, som gjør at mange snakker forbi hverandre. Viktig å få på plass et godt begrepsapparat på området. KMD sin skystrategi er ventet i midten av april. I tillegg jobber EU med et nytt personverndirektiv og Lysne utvalget peker på utfordringer på sikkerhetssiden knyttet til skytjenester. Det kan derfor ventes å rekke nye standarder på området i årene som kommer. I helsesektoren har man åpnet markedet, og får private leverandører inn på tjenestesiden i større grad enn tidligere. Det gir behov for integrasjon mot de private leverandørenes løsninger. Her er det behov for gode og stabile standarder. Foregår mange store EU-prosjekt. Viktig å følge med på disse og se om standardene som velges i de prosjektene blir førende for oss her hjemme i Norge. Vi kan også søke å delta for å påvirke. Gjennom deltakelse kan vi få inspirasjon til nye måter å gjøre ting på, som kan overføres til nye områder. 4 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Kristian Bergem informerte om fremdriften i arbeidet, og at vi håper å få opp en utredning frem mot neste møte i rådet, men at det er høy risiko knyttet til fremdriften. Brreg har mistet en av sine ressurser i sekretariatet, og det er ulike meninger på området. Det har vært gjennomført mange møter med interessenter og leverandørworkshop, men vi har fått begrenset feedback tilbake fra organisasjonene. Presentasjon ligger vedlagt. 5 Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) Kristian Bergem informerte om status for standardiseringsarbeidet i Difi. Presentasjonen ligger vedlagt. Det ble også informert om Skate prosjekter som standardiseringssekretariatet følger med på og delvis deltar i. En av de prosjektene er konseptuell modell for person, enhet og adresse, samt implementasjonsmodell for person i Modernisert folkeregister. 5

6 Rådsmedlemmene mener at person er noe av det viktigste vi arbeider med i offentlig sektor og i Standardiseringsrådet, og at det er viktig at standardiseringssekretariatet følger med i arbeidet og løfter det til Rådet. 6 Kriterier for veiledere uten versjonsnummer Kristian Bergem presenterte utkast til kriterier for å kunne legge inn veiledere uten versjonsnummer i referansekatalogen. Presentasjon vedlagt. Det ble en liten diskusjon, blant annet om mulige utvidelser av kravene. For det første ble det tydeliggjort at veilederne må ha definert hvem som står bak den. I tillegg bør forvaltningsregime for veilederen publiseres sammen med den, eller være en del av den. Det er viktig at det er fleksibelt og greit å gjøre justeringer av veiledere, særlig i starten når en veileder kan ha feil og bruk av veilederen synliggjør behov for justeringer. Enkelte ønsket en tydelig versjonshåndtering og gjerne en tydeliggjøring av endringene fra sist versjon. Det beste ville vært om alle versjoner av veilederen lå tilgjengelig, med informasjon om hvilke justeringer som er gjort fra versjon til versjon. Det ble argumentert med at dette kanskje ikke er vanlig praksis og at vi må være forsiktig med å sette så strenge krav til dokumentasjon at det blir for tungvint. Viktig at vi i en slik diskusjon skiller mellom ulike type endringer, at mindre endringer og tekstuelle forbedringer ikke trenger å synliggjøres må samme måte som større endringer. Enkelte argumenterte med at nye versjoner bør syretestes og forankres i en referansegruppe og helst brukertestes før publisering. 6.1 Beslutning Rådsmedlemmene var generelt enig i at vi må lage ordningen så lite krevende som mulig, samtidig som vi i hovedsak opprettholder de kravene vi har til forankring og kvalitetssikring gjennom arbeidsprosessen knyttet til Standardiseringsrådet. Det bør være en ordning der standardiseringssekretariatet aktivt ber om bekreftelse på at kravene tilfredsstilles årlig. 7 Arbeid med utvikling av standarder i offentlig sektor (diskusjonssak) Offentlige virksomheter utvikler mange egne standarder, i stedet for å ta initiativ til å utvikle nye nasjonale standarder i regi av Standard Norge. Difi har skrevet et diskusjonsnotat rundt dette og fått inn en del innspill. Saken ble tatt opp på forrige møte i Standardiseringsrådet med Standard Norge til stede. Det gjorde det vanskelig å gjennomføre en god diskusjon. Denne gangen ble diskusjonen tatt internt blant de offentlige virksomhetene. Kristian Bergem minnet om hovedpoengene fra presentasjonen holdt i forrige standardiseringsrådsmøte om tema. Presentasjonen ligger vedlagt forrige møtereferat. 6

7 Medlemmene i rådet kjente seg igjen i en del av de utfordringene som ble tatt opp i notatet og det som ble spilt inn i kommentarrunden. Selv om de ikke var enig i alle kommentarene som har kommet inn. Det er også variasjon i kommentarene og de bærer preg av hvilket ståsted kommentargiver har. Kompetansen på de felt hvor man utvikler standarder ligger i de offentlige virksomhetene som enten gjennomfører egne utviklingsløp eller bestiller dem fra Standard Norge. De offentlige virksomhetene sitter også i stor grad på leverandørkontaktene innen sitt området. En del av de offentlige virksomhetene baserer seg også på de samme utviklingsreglene som Standard Norge styrer etter, men her er det variasjon fra sektor til sektor, og det har kommet inn kommentarer som synliggjør et behov for forbedring på dette området. På enkelte områder har også de offentlige virksomhetene bedre innsikt i hva som skjer internasjonalt enn det Standard Norge har. Offentlige virksomheter er allikevel opptatt av å benytte Standard Norge aktivt inn mot internasjonal standardisering. Det gjelder spesielt knyttet til CEN og ISO standardisering, hvor Standard Norge har en tydelig rolle. Rådsmedlemmene ser at det kan ha en verdi å være tilknyttet et nøytralt organ, for å synliggjøre at standardene som tas frem er et produkt av felles innsats fra offentlig og privat sektor. Lage standarder som ikke er ensidig dokument påtvunget leverandørene av offentlige virksomheter. Fra offentlig side mener man derimot at man i de fleste tilfeller lytter godt til markedet og at man greier å kjøre prosesser som gir gode resultat også i utviklingsprosjekter i regi av offentlige virksomheter. De mener det er klare fordeler ved å kjøre prosessene selv. Beslutningsprosessene er kortere og det er lettere å kjøre raske og effektive prosesser. I tillegg sitter de offentlige virksomhetene på regelverksutviklingen, og det er lettere å tilpasse underveis hvilke krav som bør legges i standarder og hvilke krav som bør legges i forskrift, når samme organisasjon er ansvarlig for begge deler. Kostnaden for å utvikle en standard er også noe billigere gjennom interne prosesser, fordi man da slipper å betale for sekretariatsressurser fra Standard Norge. Det at noe er en norsk standard sikrer ikke bruk av standarden, skal man i større grad sikre bruk må det settes krav til dem i regelverk og de må markedsføres. Bruk av standarder er derimot regulert på en måte som gjør det noe enklere å peke på dem i anskaffelser når de er offisielle nasjonale standarder. Men i utgangspunktet vil ikke forskjellen være stor. Det er også slik at om offentlig sektor ikke er fornøyd med det som ble den nasjonale standarden, kan de velge å bare peke på deler av den i anskaffelser og regelverk, så uavhengig av den nøytrale enigheten man oppnår i standardiseringsarbeidet, har offentlig sektor mulighet til å sikre egne interesser i neste instans. Det kom frem at enkelte deler av offentlig sektor har et problematisk forhold til Standard Norge, og at de blir provosert når det gis penger til Standard Norge. De oppfatter at de får for mye penger som kunne vært benyttet mer effektivt på annet vis. 7

8 Når vi så på hindringer for å ta i bruk Standard Norge var mange spesielt opptatt av forretningsmodellen. Det som gjør det vanskelig å ta i bruk standarder og som gjør at mange har et problematisk forhold til Standard Norge er modellen der man må betale for tilgang til og bruk av standardene. Dette er en modell som er vanskelig å bryte når det gjelder internasjonale standarder. Dette markedet er preget av at mange internasjonale standardiseringsorganisasjoner har strammere kår enn Standard Norge og finansierer betydelig større del av virksomheten gjennom salg av standarder. Når det gjelder nasjonale standarder velger derimot Standard Norge forretningsmodell selv, og her kan man forhandle seg til en annen modell. Rådsmedlemmene ønsker at Difi tar en dialog med Standard Norge for å sondere muligheten for å få en ordning der standarder utviklet for offentlig sektors regning kan være gratis i etterkant, og hvordan man da eventuelt håndterer finansiering av forvaltnings- og revisjonsarbeid. Det har kommet inn kommentarer, som tydeliggjør at ikke alle er fornøyde med at offentlig sektor har mulighet til å skjære gjennom i standardiseringsarbeidet og at man i offentlig sektor ikke alltid har like gode prosesser. Et tiltak som kan bedre dette er en arbeidsmetodikk for utvikling av standarder i offentlig sektor. Dette vil sikre kvalitet, selv om det ikke sikrer nøytralitet. 7.1 Beslutning Rådsmedlemmene er fornøyd med situasjonen slik den er i dag, og ønsker ikke noe generell policy på økt bruk av Standard Norge, selv om de ser at økt bruk av Standard Norges tjenester kan styrke kvaliteten i det arbeidet Standard Norge utfører. Rådsmedlemmene ser at en annen forretningsmodell vil forenkle og muliggjøre en større bruk av Standard Norge. De ønsker at Difi på vegne av sektoren kan ta en dialog med Standard Norge for å sjekke ut muligheter for bruk av en annen forretningsmodell. Rådsmedlemmene ser at arbeidsprosessen i utvikling av standarder i offentlig sektor varierer mellom offentlige virksomheter, og at det til dels er gode grunner til dette. Men at det kan være nyttig å få på plass et felles anbefalt regelverk for hvordan slik utvikling skal gjøres. 8

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Veikart

Standardiseringsrådsmøte # Veikart Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Veikart 01.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Nå situasjonen Store tunge fagsystem Kundedialog løsninger som kun er delvis integrert mot fagsystem

Detaljer

Utvikling av standarder i offentlig sektor

Utvikling av standarder i offentlig sektor Utvikling av standarder i offentlig sektor 17.03.2016 Kristian Bergem Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Integrasjonsstandarder 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Litt om prosessen Litt om foreløpige funn 21 October 2016 Direktoratet for

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Tid: 1. nov. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 15.09.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Bruk av skrifttegn i offentlig saksbehandling

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Tid: 28. nov. 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2017 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Nasjonal strategi for metadata

Nasjonal strategi for metadata Nasjonal strategi for metadata Presentasjon i brukerforum for elektroniske tjenester Endre Grøtnes Bakgrunn Det er etablert et prosjekt som skal utarbeide et forslag til nasjonal strategi for bruk av metadata

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Strategi for arbeidet med bruk av standarder i offentlig sektor

Strategi for arbeidet med bruk av standarder i offentlig sektor Strategi for arbeidet med bruk av standarder i offentlig sektor Innledning Dette dokumentet er skrevet for å formidle hvilke vurderinger og valg som er gjort for å spisse arbeidet med standardiseringen

Detaljer

Betydelige prissatte nyttevirkninger (gevinstpotensial) i annen offentlig virksomhet

Betydelige prissatte nyttevirkninger (gevinstpotensial) i annen offentlig virksomhet Medfinansieringsordningen Vedlegg til gevinstrealiseringsplan Virksomheter underlagt Samferdselsdepartementet Kontaktperson: Departementsråd Villa Kulild Betydelige prissatte nyttevirkninger (gevinstpotensial)

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Møte i Standardiseringsrådet 17.03.15 Bakgrunn for arbeidet - DCAT (Data Catalog Vocabulary) ble tidlig i 2014 anbefalt av W3C, og EU-kommisjonen

Detaljer

Gevinstpotensialet i et felles konsept for informasjonsforvaltning i offentlig sektor

Gevinstpotensialet i et felles konsept for informasjonsforvaltning i offentlig sektor ENERGY Gevinstpotensialet i et felles konsept for informasjonsforvaltning i offentlig sektor 2015-03-10 DNV GL: Per Myrseth, Prosjektleder Janne Hougen, Senior samfunnsøkonom, Verifier Erling Svendby,

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 3/2017 Dato 7. september 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bodil

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi

Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen. 22.september 2014 Difi Velkommen til dialogmøte om den vanskelige samtalen 22.september 2014 Difi Bakgrunn for læringstiltak om og i den vanskelige samtalen Møte med ledere og medarbeidere har vist oss at det er et behov for

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tabellen gir en oversikt over tiltakene presentert og prioritert av foranalyse informasjonsforvaltning og utveksling. Prioritet Tiltak Beskrivelse 1

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

FAOS 5 år etter hvor står vi?

FAOS 5 år etter hvor står vi? FAOS 5 år etter hvor står vi? Terje Grimstad, Karde AS FAOS - Felles Arkitektur for Offentlig Sektor Samhandlingsarena 8 Semicolon og NorStella Hos KS, mandag 16.9.2013 Bakgrunn i mandatet 13. juli 2007

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Undersøkelse om informasjonssikkerhet i Nasjonale felleskomponenter Spørreskjema Vedlegg til Difi-notat 2017:4

Undersøkelse om informasjonssikkerhet i Nasjonale felleskomponenter Spørreskjema Vedlegg til Difi-notat 2017:4 Undersøkelse om informasjonssikkerhet i Nasjonale felleskomponenter Spørreskjema Vedlegg til Difi-notat 2017:4 ID Spørsmål Svar A Styring og kontroll i virksomheten A.1 Hvilke standarder, rammeverk og

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog

Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog Trine Lind, Leder Program for elektroniske tjenester i Oslo kommune David Norheim, Fagdirektør Brønnøysundregistrene

Detaljer