Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015"

Transkript

1 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen (diskusjonssak) Prioriteringer 2016 (beslutningssak) Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune (informasjonssak) Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) Eventuelt

2 1 Godkjenning agenda (beslutningssak) Agenda ble godkjent uten kommentarer. Det ble gjennomførte en presentasjonsrunde, siden direktøren av Standard Norge ønsket å delta i tilknytning til sak 3. 2 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Kristian Bergem presenterte vurderinger og forslag fra den årlige revisjonen av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen. Presentasjonen er vedlagt. Det kom ingen kommentarer inn i forkant av møtet. Under følger kommentarer og diskusjoner som kom opp i forbindelse med gjennomgangen. På PKI-området kom det innspill om at det skjer utviklingsarbeid knyttet til PKIstandardisering innen helsesektoren. Vi kan ikke se at helsesektoren har særegne behov på PKI-området og det bør derfor vurderes om arbeidet er av generell interesse. Det er utfordringer i forhold til bruk av epub. Ikke alle dokumenter konverteres like godt til epub. Her bør Difi vurdere behovet for en veiledning. Noen synes det er viktig at vi faser ut Elmer 2.1 og får inn Elmer 3.0. Sistnevnte er viktigst. Utviklingen går i retning av dialoger fremfor skjema. Det ble foreslått at Elmer bør videreutvikles til å dekke dette og ikke bare fokusere på skjema. Elmer 3.0 har gått i retning av generiske prinsipper og sålede mindre fokusert på skjema. En generalisering av Elmer fra å være skjema fokusert og gjenkjennelsesfokusert, bør vurdere å ta opp i seg andre utviklingstrekk innen brukervennlighet, som brukerreiser. Det ble stilt spørsmål om hvorfor denne standarden forvaltes av Brreg, siden det er en sektorovergripende standard. Utviklingen av standarder hadde sitt utspring i forenkling for næringslivet. Selv om standarden har blitt tverrgående, ser Difi foreløpig ikke behovet for å flytte forvaltning av standarden. Brreg har god kompetanse på området og forvalter den vel. Blir bruksområdet utvidet og kompetansen i stor grad viser seg å ligge et annet sted kan en eventuell flytting diskuteres med involverte parter. Det har vært utfordrende å gjøre veiledere anbefalte i Referansekatalogen, fordi Referansekatalogen peker på versjoner av standarder mens en del veilederne utvikles kontinuerlig. Standardiseringsrådet stilte seg i møtet åpne for å ta inn anbefalinger om bruk av veiledere uten versjonsnummer i Referansekatalogen, hvis de forvaltes av kompetansesentre i offentlig sektor, iht. fastsatte kriterier for forvaltning av veiledere og det innrapporteres årlig at kriteriene følges. Det må være mulig å fjerne veilederne fra Referansekatalogen om kriteriene ikke følges. Kriteriene må utvikles og tas inn som en del av arbeidsmetodikken til

3 Standardiseringsrådet. Det ble foreslått en selvdeklareringsordning, der kompetansesentrene årlig rapporterer at de handler iht. kriteriene. SSA-ene er et eksempel på standarder som er utviklet av et kompetansesenter og tatt inn i Referansekatalogen uten å gå gjennom rådet. Disse har også kjørt egne høringer. Det ble stilt spørsmål om det bør fremkomme i Referansekatalogen hvilke standarder som har vært gjennom Standardiseringsrådet og hvilke som ikke har det. Rådet stilte seg positive til de tre endringene som ble foreslått på bruksområdet Interkontroll/ styringssystem for informasjonssikkerhet. Rådet mente det var greit at Difi la endringene inn i etterkant av sin vurdering uten ytterligere behandling i rådet. Behovet for en felles måte for håndtering av hendelser ble tatt opp og det ble henvist til arbeid som skjer i regi av NSM på området. Dette bør følges for å vurdere ytterligere krav på området neste år. Mediesaker om patenter knyttet til H265 og JPEG ble diskutert i møtet. Det var enighet om at de kravene som foreløpig har blitt omtalt i media har virket lite seriøse og at Referansekatalogens krav foreløpig ikke bør revideres på bakgrunn av disse. Rådet var enig i vurderingen om at de nye versjonene av videoformater fortsatt har for liten støtte i brukerutstyr til at de kan tas inn på lik linje som eksisterende format. Bruk av javascript ble diskutert. Det var enighet om at Ecmascript er den mest aktuelle javascript standarden, om man skulle peke på en. Det er derimot ikke så mye problemer med javascript lenger. Feil bruk av javascript kan gi lite universelt utformende løsninger, men det handler om veiledning innen bruk av javascript og ikke valg av standard. Det er også forventet at HTML5 vil bli så dynamisk at javascript snart blir overflødig. Rådsmedlemmene mener javascript i liten grad gir samhandlingsutfordringer og at behovet for å peke på en standard derfor er svært begrenset. Rammeverk for sikker meldingsutveksling i helsesektoren ble tatt inn i Referansekatalogen for mange år siden, fordi det var forventet at den skulle bli en tverrgående standard. Det har ikke skjedd og standarden er senere tatt inn i helsesektorens egen Referansekatalog. Rådet er enig i at den dermed bør fjernes fra den tverrgående Referansekatalogen for å unngå overlapp og fare for inkonsistens som følge av endringer. Krav om bruk av tegn i utveksling mellom offentlig virksomheter ble i sin tid gitt med en foreløpig avgrensning i hvilke tegn som skal støttes. Det er viktig at dette nå blir endelig avklart. Hvilke tegn som skal støttes i offentlig sektor bør derfor prioriteres opp. Det bør også avklares hvilke deler av en løsning som forventes å støtte det utvidede tegnsettet og hvilke som ikke trenger det. Her kan det være aktuelt å skille mellom ulike deler av løsninger. Ett stort tegnsett i sentrale ITløsninger er forholdsvis greit, det er derimot større utfordringer knyttet til visning på skjerm, valg av fonter, utskrift og metoder for å sette inn ulike tegn i

4 forskjellige systemer. Det er også utfordringer knyttet til et samiske tegn som er definert sammen med et nord afrikansk tegn i ISO Det pågår en prosess for å finne en løsning på dette. Den prosessen kan ende opp med at det samiske tegnet flyttes. 2.1 Konklusjon revisjon av Referansekatalogen Standardiseringsrådet støttet forslaget til revisjon av Referansekatalogen. Følgende ble besluttet: Det er behov for å revidere standarder for arkivering. Dette er derimot en oppgave for Arkivverket og vil ikke følges opp av Difi. Det er behov for revisjon av standarder innen PKI-området. Revisjonen må derimot avvente implementering av det nye EU regelverket i norsk lov, og en revisjon vil avvente det arbeidet. Det er behov for revisjon av standarder innen grunnleggende datakommunikasjon. Det oppleves ikke mye samhandlingsproblemer på området og revisjonsgjennomgangen utsettes. Internkontroll/styring av informasjonssikkerhet. Standardiseringsrådet besluttet følgende: Navnet på området harmoniseres med de endringer Standard Norge har vedtatt og blir hetende Internkontroll, ledelses- og styringssystem for informasjonssikkerhet. Henvisningen til strukturen i vedlegg A vurderes av Difi og justeres uten nærmere behandling i rådet. Difi sin veileder for etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet og gjennomføring av risikovurderinger anbefales for offentlige virksomheter. De må på et senere tidspunkt vise til at de følger kommende krav til prosess for forvaltning av slike veiledere. Skalerbargrafikk: Kravet til SVG likestilles med PNG for skalerbargrafikk, der parallell-publisering er upraktisk. Bruksområdet sikker kommunikasjon i helsesektoren fjernes fra den tverrgående referansekatalogen. Kravet er ivaretatt i helsesektorens egen katalog. Sikre kommunikasjonskanaler: Difi bør gjennomføre en revisjonsvurdering i forhold til kravet om bruk av ISO/IEC :2006 for planlegging og valg av protokoll for sikring av kommunikasjonskanaler. Den er nå revidert av ISO/IEC og erstattet med ISO/IEC :2013. Avgrensningen i tegn ved utveksling mellom offentlige virksomheter må revideres, og hvor utvidet tegnsett skal gjelde må tydeliggjøres.

5 3 Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen (diskusjonssak) Kristian Bergem presenterte problemstillingen, hovedpoengene i kommentarer som har kommet inn i forkant av møtet og åpnet opp for en diskusjon rundt tema. Presentasjonen er vedlagt. Standard Norge ved Jacob Mehus gjorde det tydelig at Standard Norge reagerer sterkt over at Difi la ut det som ble oppfatte å være en offentlig høring om Standard Norges rolle og forretningsmodell, uten å ha diskutert det med ledelsen i Standard Norge i forkant. Standard Norge ble først klar over høringen fra Difi gjennom egen nyhetsovervåkning. Standard Norge er ikke underlagt KMD eller Difi, men en privat medlemsorganisasjon. 5 Dersom noen har oppfatninger om hvordan Standard Norge drives kan dette tas opp direkte med ledelsen i Standard Norge eller på Standard Norges representantskapsmøte for medlemmer. Etter Standard Norges vurdering ville det også vært naturlig å ta et slikt notat opp i Sektorstyre IKT enten som informasjon eller til diskusjon. Standard Norge og Difi har også en samarbeidsavtale og kontaktmøter som kunne vært benyttet for å diskutere initiativet. Standard Norge valgte å distribuere diskusjonsnotatet bredt til sine interessenter for å forsøke å få så mange som mulig til å gi sine innspill. Allikevel er Standard Norge kjent med at flere organisasjoner dessverre ikke rakk å komme med sine innspill, gitt den korte tidsfristen. Standard Norge stiller spørsmål ved flere av de udokumenterte påstandene i notatet og ba også en tilbakemelding på hvordan høringskommentarene blir behandlet videre i Standardiseringsrådet og ber om å bli involvert i den videre prosessen. Initiativet fra Difi og diskusjonsnotatet ble diskutert i Standard Norges kontaktmøte med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) dagen før møtet i Standardiseringsrådet. Saken blir også diskutert av Standard Norges styre. Difi beklaget hvis innholdet i notatet kunne misforstås, særlig på den måten at Difi nå skulle gjennomgå Standard Norges forretningsdrift. Notatet som ble lagt frem er som presisert et notat for å skape diskusjon rundt standardisering i offentlig sektor og hvordan offentlig sektor i den sammenheng benytter Standard Norge. Det er med andre ord en intern diskusjon i offentlig sektor om hvordan de ønsker å forholde seg til og utnytte Standard Norge i sitt arbeid. En diskusjon offentlige virksomheter må kunne ta uten å spørre Standard Norge om tillatelse. Notatet ble derimot fremlagt Standard Norge ved deres representant i Standardiseringsrådet i forkant av publiseringen. Alle saker der Difi har mulighet blir underlaget til møtet lagt ut for kommentarer i forkant av Standardiseringsrådsmøtet for å ha størst mulig åpenhet runde de valg som gjøres. Når det gjelder innholdet i notatet, så er det basert på vår brede kontakt både i og utenfor offentlig sektor knyttet til Standardiseringsarbeid i og utenfor Standard Norge. I enkelte av innspillene Difi har mottatt på diskusjonsnotatet bekreftes det at de kjenner seg igjen i deler av de udokumenterte argumentene. Vi ser at de som har gitt kommentarer har tolket innholdet og svart ut fra eget

6 ståsted. Difi mener at oppfatningene som synliggjøres gjennom uttalelsene, underbygger en del av de udokumenterte påstandene i notatet. Det gjelder både i forhold til de styrker og svakheter i prosessene Standard Norge kjører og styrker og svakheter ved de prosessene offentlig sektor kjører. Notatet er skrevet for å skape diskusjon, det er ikke finslipt, påstandene er udokumenterte og satt på spissen. Standard Norges representant i Standardiseringsrådet kunne bekrefte at han hadde fått notatet til gjennomlesning, og at han syntes det var positivt at diskusjonen kom opp. Innholdet kunne vært finslipt, men han så ikke behovet da dette kun var et diskusjonsnotat. Han bekreftet at påstandene i notatet gir et greit bilde av oppfatningen til de som deltar inn i de komiteer han har vært en del av i Standard Norge. Difi kunne melde at de selv som deltaker i sektorstyret og enkelte andre deltakere har tatt opp flere av problemstillingene i notatet i sektorstyret. Når det gjelder den overordnede problemstillingen om offentlig sektor i større grad bør basere seg på Standard Norge i utvikling av standarder, har Difi oppfattet det som et ønske fra flere medlemmer i sektorstyret om at offentlig sektor i større grad bruker Standard Norge aktivt i sitt arbeid. Difi beklaget at Standard Norges direktør ikke var blitt involvert direkte i forkant av publiseringen. Behovet for dette har kommet tydelig frem gjennom den reaksjonen som ble presentert på møtet av Jacob Mehus. Difi synes derimot det er synd at Standard Norge ikke har tatt opp dette med Difi på tomannshånd i forkant av møtet, da dette er noe som kunne vært håndtert uten å ta opp Standardiseringsrådets tid eller ødelegge diskusjonen. En diskusjon Difi oppfatter som en utstrakt hånd til Standard Norge. Ordskifte rundt prosessen gjorde at det ikke ble noe reell åpning for å diskutere saken i Standardiseringsrådet på dette møtet. Noen av rådsmedlemmene kommenterte derimot saken på et veldig formelt nivå, uten å gå inn i en reell diskusjon rundt selve innholdet i saken. Helsedirektoratet ble overrasket over at saken kom opp igjen. Dette ble diskutert en gang tidligere i rådet under eventuelt og da ble det slått fast at det ikke var grunnlag for endring av offentlig sektors relasjon til Standard Norge i offentlig standardiseringsarbeid. I helsesektoren var det enkelte som hadde misforstått notatet og var engstelig for at Difi nå skulle oursource offentlig standardiseringsarbeid til Standard Norge. Helsedirektoratet ønsker et tett samarbeid med Standard Norge om internasjonal standardisering og hvordan det kan benyttes inn i det standardiseringsarbeidet offentlig sektor gjør på området. De har over tid jobbet mye med standarder i helsesektoren, men er åpen for samarbeid der det er naturlig. Helsesektoren ønsker en retning med økt bruk av internasjonale standarder. Helsedirektoratet vil allikevel ha en styrende rolle når det gjelder hva slags standardiseringsarbeid som skal prioriteres i sektoren, og benytter forum som NIKT og NUFA aktivt til dette. Når direktoratet for e-helse nå blir etablert, vil de videreføre den styrende rollen på området.

7 Kartverket kjenner seg igjen i det helsedirektoratet sier og ønsker tilsvarende i sin sektor. De har deltatt mye internasjonalt og benytter Standard Norge der det er hensiktsmessig, men gjør også mye på egen basis. Arkivverket jobber mye direkte mot EU og gjør en del standardiseringsarbeid i egen sektor. Fint hvis vi kan fokusere på hva som gjør oss bedre. Jacob Mehus sier at de ønsker en diskusjon om hvordan standardisering som et felles gode kan benyttes bedre. De ønsker et tydeligere grensesnitt mellom Standard Norge og offentlig sektor. De ser ingen problemer med at det foregår standardisering i de ulike sektorer, men om man ikke er bevisst grensesnittet kan man ende opp med å gjøre en del dobbeltarbeid. Standard Norge erkjenner at deres forretningsmodell kan oppfattes som utfordrende for enkelte. Det er særlig argumentet om at betaling for standarder hindrer utbredelse. Standard Norge forvalter standarder og Standard Online distribuerer over standarder og er en del av et større regime, der medlemmene i ISO og CEN i fellesskap har eierrettigheter. I mange andre land bruks salg av standarder som hovedfinansieringskilde. Standard Norge kan derfor ikke velge forretningsmodell på egen basis. Det er også slik at det koster penger å standardisere og det koster penger i gjøre standardene søkbare og tilgjengelig. Betalingen for standarder skal betale for systemet som gjør dem tilgjengelig og for utvikling av nye standarder. Han åpner derimot opp for en diskusjon om det på enkelte områder kan finnes andre mekanismer for distribusjon av standarder og finansering av standardiseringsarbeid. Standard Norge ønsker derfor gjerne å bli invitert til en diskusjon om de ulike momentene som notatet tar opp. Standard Norge tilbød seg å komme tilbake til rådet for å informere om saken ved en annen anledning. Standard Norge ba om tilbakemelding fra Standardiseringsrådet dersom saken helt eller delvis skal behandles i Standardiseringsrådet på ny. 3.1 Konklusjon Det ble vedtatt at denne diskusjonen må tas opp på et senere tidspunkt etter lederen i rådet og Difi har fått avklart hvordan vi ønsker å ta denne saken videre. Det var ikke grunnlag for å få til en åpen diskusjon om problemstillingen i møtet. Det forelå derfor ingen forslag om videre arbeid for å tilrettelegge for økt bruk av Standard Norge i offentlig standardiseringsarbeid eller for å få til justeringer som må til for å kunne få til dette. 4 Prioriteringer 2016 (beslutningssak) Det gjøres årlig en prioriteringsvurdering av hvilke bruksområder som skal prioriteres utredet for anbefalte og obligatoriske forvaltningsstandarder året etter. Kristian Bergem presenterte forslaget til prioritering i Presentasjonen ligger vedlagt møtereferatet. Det har ikke kommet inn kommentarer til grunnlaget i forkant av møtet. Jon Arve Risan var ikke på møtet og sendte inn kommentarer i forkant, de ble tatt underveis i gjennomgangen på de ulike områdene.

8 Det kom innspill om at et strategisk veikart på Standardiseringsområdet egentlig ikke er prioritering av et nytt bruksområde. Rådet er allikevel positive til at vi gjør noe på dette og setter ned noen som kan bistå Difi i å titte på det. Det kom forslag om å gjennomføre en workshop knyttet til dette på nyåret. En del av de tingene som er foreslått prioritert, har også vært prioritert i Skatesammenheng. Utredningene som det pekes på vil også i enkelte tilfeller gjennomføres i prosjekter som er initiert av Skate. Det er en fordel om vi tydeliggjør sammenhengen på de ulike sakene, slik at det fremkommer tydelig hvor arbeidet skal gjøres. Hvilke prosjekter og i hvilken fase av prosjektene. Når det gjelder utredninger som er prioritert utført av Standardiseringssekretariatet er det særlig standarder knyttet til personstruktur og adressestruktur som har en sterk knytning til Skatearbeidet. Her er det derimot ikke avklart en arbeidsfordeling enda. Standardiseringssekretariatet er klar over bestillingene fra Skate og vil samkjøre seg med de som har leveranseansvar i den sammenheng. Formålsprinsippet og personvern er to av hovedutfordringene for de som forsøker å få til samhandling. Det er derfor viktig at Difi også vurderer arbeid med regelverksendring. Det ble også poengtert et behov for felles avtaler som sikrer oppetid og svartider på felles infrastruktur. Viktig at dette er regulert på felles vis. Det ble også spilt inn at offentlige virksomheter i liten grad håndterer krav til liv og helse. Det ble en diskusjonen rundt felles tegnsett, og behovet for å prioritere arbeidet med å fastsette hvilke tegn som skal støttes. Difi tydeliggjorde at dette ligger i grenseland av hva som faller inn under IT-standarder, men vi ser at virksomhetene er opptatt av dette, og at det bør komme en avklaring. Viktig å skille mellom hvilke tegn som skal håndteres av IT-systemene, og hvilke tegn som skal håndteres av offentlig ansatte. Dette henger derimot tett sammen og kan være vanskelig å skille. Det kan settes bredere krav til IT-løsningene enn det som settes til offentlig ansatte. IT-løsningene bør uansett ha støtte for et bredere tegnsett for å kunne imøtekomme fremtidige krav i en stadig mer internasjonal verden. 3D-dokumenter ble ønsket prioritert opp i fjor uten at det ble ressurser nok til å håndtere den saken og et par andre. 3D dokumenter er derimot ikke foreslått prioritert i år, da Arkivverket foreløpig ikke har gjort noe mer på dette. Difi avventer at Arkivverket kommer på banen på området. På informasjonssikkerhetsområdet er en del av forslagene litt brede og utydelige. Difi kan med fordel bli tydeligere på hva de ulike forslagene går ut på, og kreve mer fra forslagsstillere før de blir satt opp som reelle forslag. Standardisering på identitetshåndtering er en av disse. Her foreslår vi å avvise forslaget. Forslagsstiller, Standard Norge i denne sammenheng, må komme opp med et nytt mer konkret forslag hvis vi skal ta forslaget opp igjen. På dette området gjøres det nå mye arbeid i Politidirektoratet.

9 Det ble tatt opp behovet for å gjøre noe knyttet til krypteringsalgoritmer og nøkkellengder. Dette ble også tatt opp i forrige møte når StartTLS ble diskutert. Veiledning på området er et minimum. Når det gjelder brukerinvolvering har Jon Arve Risan foreslått at vi gjør noe knyttet til brukerreiser. Det var flere av rådsmedlemmene enig i. Det gjøres en del arbeid i dag på ulike dialogløsninger i forbindelse med å forbedre gamle skjemaløsninger. Kvaliteten i dette arbeidet er derimot varierende og det benyttes mye på konsulentstøtte i ulike virksomheter. Veiledning på best praksis vil være en fordel. Her må det sees litt på hva som gjøres i Skate sammenheng og se hvordan dette eventuelt kan samkjøres med Elmer utvikling. Difi tar en nærmere titt på om vi kan få et konkret forslag på bordet som kan prioriteres. 4.1 Konklusjon Standardiseringsrådet støtter de prioriteringsvurderinger og den anbefalingen som er i prioriteringsnotatet. Standardiseringsrådet ønsker å prioritere opp Standard utvalg av tegn til bruk i forvaltningen. I tillegg ønsker Standardiseringsrådet en prioritering knyttet til bruk av algoritmer og nøkkellengder. Dette er blant annet nødvendig i forbindelse med vedtaket om bruk av StartTLS. I tillegg må Difi innhente mer informasjon for å se om det finnes et konkret forslag knyttet til brukerreiser som kan prioriteres opp. 5 Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune (informasjonssak) Per Kjetil Grotnes presenterte Oslo kommune sitt arbeid med integrasjonsarkitektur sammen med Jan Henrik fra KnowIT. Det var en meget interessant presentasjon som ligger vedlagt møtereferatet. Et viktig innspill til arbeidet med integrasjonsstandarder. 6 Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak) Kristian Bergem presenterte det arbeidet som nå gjøres i Standardiseringssekretariatet. Presentasjon er vedlagt møtereferatet. Det ble særlig informert om status i høringsoppsummeringen av revidert forskrift om IT-standarder, som forventes spilt opp til KMD før nyttår. 7 Eventuelt Det må avklares møtedatoer for Kristian Bergem sender ut en undersøkelse med noen alternative datoer.

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Agenda 10:00-10:10 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:10 11:00 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) 11:00 11:45 Standard

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2015

Revisjonsnotat høsten 2015 Revisjonsnotat høsten 2015 1 Innledning Difi har ansvaret for å vedlikeholde en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder for kommunikasjon med og i forvaltningen. En viktig del av forvaltningsprosessen

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Veikart

Standardiseringsrådsmøte # Veikart Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Veikart 01.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Nå situasjonen Store tunge fagsystem Kundedialog løsninger som kun er delvis integrert mot fagsystem

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet 26. standardiseringsrådsmøte Beslutningssak 16.03.2011 Bakgrunn I 23.rådsmøte (2.- 3. juni) ble forprosjektsrapporten og arbeidsgruppens innstilling

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet 02.06.10 ELMER for innbyggerskjemaer Skal ELMER gjøres til obligatorisk/anbefalt forvaltningsstandard for offentlige skjemaer på Internett,

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Prioritering 2016 Kristian Bergem 12. November 2015 Prioritering 2016 Vi har svært begrensede ressurser til Standardisering, men forsøker å spille på

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Prioriteringsnotat 2016

Prioriteringsnotat 2016 Prioriteringsnotat 2016 1 Oppsummering Difi er ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Det skal sikre alle brukere tilgang til offentlig informasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte

Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte #3 2015 16.09.2015 Transportsikring av e-post 16.09.2015 Forslag Foreslått første gang av Gjøran Breivik, Bergen kommune i arbeidsgruppen for sikkerhet

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene? Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal (tbr@difi.no) Workshop i regi av Ressursnettverket for eforvaltning IKT-politikken

Detaljer

Utvikling av standarder i offentlig sektor

Utvikling av standarder i offentlig sektor Utvikling av standarder i offentlig sektor 17.03.2016 Kristian Bergem Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Integrasjonsstandarder 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Litt om prosessen Litt om foreløpige funn 21 October 2016 Direktoratet for

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Tid: 1. nov. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte. 1. nov. 2013

Standardiseringsrådsmøte. 1. nov. 2013 Standardiseringsrådsmøte 1. nov. 2013 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Meldingsutveksling internt i forvaltningen (diskusjonssak) Erfaringer ved bruk av Togaf (diskusjonssak) Arkitekturbeskrivelse

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #

Standardiseringsrådsmøte # Standardiseringsrådsmøte #1 2013 30.01.2013 Agenda 1. Godkjenning agenda 2. Hva er KommIT 3. Status for arbeidet med standardisering i Difi 4. Informasjon om felles tegnsett i offentlig sektor 5. Eksisterende

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Tid: 28. nov. 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer?

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? SAMDOK-konferansen 2017 31. januar 2017 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Hva kan Difi bidra med? Digital agenda To hovedmål i

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 16. mai 2012 Steinar Skagemo Innhold Oppsummering av bakgrunn Utvikling av standarden Gjennomgang av dokumentet «Standard for begrepsbeskrivelser»

Detaljer

Standardisering geografisk informasjon

Standardisering geografisk informasjon Standardisering geografisk informasjon Retning + god planlegging = gode resultater kartverket har ansvar for å samordne standardar og regelverk med andre land Viktige målsetjingar for Kartverket i 2013

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi

Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi Lillian Røstad Seksjonssjef Jan Sørgård Seniorrådgiver Digitaliseringskonferansen 6. juni 2014 C IA Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2003 2007

Detaljer

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tabellen gir en oversikt over tiltakene presentert og prioritert av foranalyse informasjonsforvaltning og utveksling. Prioritet Tiltak Beskrivelse 1

Detaljer

Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Vår dato Vår referanse 15.10.2013 13/00959-2 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres referanse 13/2992 Saksbehandler: Caroline Ringstad Schultz Høringssvar - Forslag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

BSKs fokus. Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling. Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013

BSKs fokus. Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling. Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013 BSKs fokus Modernisering, internasjonalisering og videreutvikling Lars Erik Fjørtoft daglig leder Oslo 30.10.2013 Samspillmodellen og BSKs rolle BSK skal ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til betalings-

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver 1 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Strategi for arbeidet med bruk av standarder i offentlig sektor

Strategi for arbeidet med bruk av standarder i offentlig sektor Strategi for arbeidet med bruk av standarder i offentlig sektor Innledning Dette dokumentet er skrevet for å formidle hvilke vurderinger og valg som er gjort for å spisse arbeidet med standardiseringen

Detaljer

Internkontroll/styringssystem i praksis informasjonssikkerhet. Andreas Grefsrud, seniorrådgiver seksjon for informasjonssikkerhet

Internkontroll/styringssystem i praksis informasjonssikkerhet. Andreas Grefsrud, seniorrådgiver seksjon for informasjonssikkerhet Internkontroll/styringssystem i praksis informasjonssikkerhet Andreas Grefsrud, seniorrådgiver seksjon for informasjonssikkerhet Hva er informasjonssikkerhet? CIA Seksjon for informasjonssikkerhet Arbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr Beslutningssak

SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr Beslutningssak SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 6.12.2017 Sak 25/2017 Status veikarttiltak pr. 26.10.17 Beslutningssak Historikk/bakgrunn I henhold til rutinen for oppfølging av veikartsaker, presenteres pågående

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer