Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet"

Transkript

1 Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede: Olaf Østensen, Statens kartverk (leder av Standardiseringsrådet) Morten Brekk, Brønnøysundregistrene Arne Thorstensen, SKD Thomas Rosenlund, KITH Trygve Falch, SSB Knut Lindelien, Standard Norge Line Richardsen, KS (frem til lunsj) Bent Vangli, Riksarkivet Arild Haraldsen, NorStella Ulf Harry Evensen, Smaalensveven Erlend Klakegg Bergheim (Difi) Kristian Bergem, Difi (sekretariatet) Marit Grønntun, Difi (sekretariatet) Endre Grøtnes, Difi (sekretariatet) Raja Mehran, Difi (sekretariatet) Helge Bang Difi (sekretariatet) Forfall: Martin Hauge, Møre- og Romsdal fylkeskommune Johan Skutle, Justisdepartementet Steinar Carlsen, Bergen kommune Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Terje Andre Olsen, NAV Håkon Styri, Post- og teletilsynet Agenda 1. Godkjenning agenda (beslutningssak) 2. Standarder for styring av informasjonssikkerhet (beslutningssak) 3. Arbeidsmetodikk - anbefalte vs obligatoriske standarder (beslutningssak) 4. Nosip standardene, anbefalte eller obligatoriske? (beslutningssak) 5. Prioritering 2011 (beslutningssak) 6. Status arbeidet i Difi (informasjonssak) 7. HOD-rapporten (Standardisering i helsesektoren) (Informasjonssak) 8. Eventuelt 3D-dokumenter (Riksarkivaren) 1 Godkjenning av Agenda Agendaen ble godkjent med en endring. Riksarkivaren ønsket å informere om mulig arbeid rundt 3D-dokumenter. Dette punktet ble lagt inn under eventuelt.

2 2 Standarder for styring av informasjonssikkerhet Mehran Raja gav en introduksjon til hva utredningen viser og hva arbeidsgruppen har foreslått som anbefaling fra rådet på bakgrunn av utredningen. Se vedlagt fil til møtet. Fremlegget førte til en lang diskusjon. Under forsøkes det å gi et utdrag av de viktigste temaene som kom opp i diskusjonen. Det var flere spesifikke punkter som ble tatt opp under diskusjonen, det var følgende: - Er anbefalingsnivået rett på ulike områder - Bør områdene slås sammen eller holdes hver for seg - Bør en konsekvensvurdering lages nå med et eventuelt obligatoriske krav i etterkant eller bør vi vente en tid til vi har høstet ytterligere erfaring med bruken av standardene. Det ble satt spørsmålstegn om poenget med å peke på standardene, hvis ikke det ble synliggjort hvilke lovkrav det å følge standarden løser for virksomheten og hvilke lovkrav den ikke løser. Det ble tatt opp og fremhevet at kravet til eksterne driftsleverandører om å følge standardene selvsagt ikke går direkte til de private aktørene. Forskrift om IT-standarder i offentlig sektor gjelder bare offentlige virksomheter. Kravet går til offentlige virksomheter som må sette krav om dette i sine utlysningstekster og regulere det gjennom sine driftsavtaler. Undersøkelser i Japan viser at i enkelte tilfeller kan det være opptil 30 underleverandører knyttet til en løsning. Kravet om å sette krav til at underleverandører skal følge standardene og i noen tilfeller også være sertifisert iht. ISO 27001, vil få følger gjennom hele denne rekken av underleverandører. Det ble påpekt at ISO og er under revisjon, men at ISO ligger bak og at det derfor kan bli midlertidig forskjeller mellom disse standardene i serien. ISO og 2 har høringsfrist om en måneds tid for 4. workingdraft. Det er med andre ord en stund frem til endelig ny versjon. Noe av det som rettes opp er bruken av terminologi som søkes samkjørt med andre standarder for styring av ulike kvalitetsaspekter i en virksomhet. Utfordringer med ulike versjoner vil vi alltid ha på standardiseringssiden, men det er viktig å være oppmerksom på dem og håndtere dem iht. revisjonsprosedyrene våre. Viktig at vi har en entydig referanse til de standardene som er anbefalte og obligatoriske så det ikke er noen tvil om hva som gjelder. Det kom et spørsmål i forhold til det faktum at standarden koster litt ved kjøp fra Standard Norge, og at det i noen virksomheter vil være flere som har behov for å se på standarden. Det ble fremhevet at prisen tross alt ikke er mer enn en konsulenttime, og at man ved behov for at flere skal kunne lese standarden i virksomheten kan inngå avtale med Standard online om elektronisk tilgang til standarden, med leserettigheter for flere. Viser til Standard online sin prisliste for dette. Det er foreløpig ingen planer om å frikjøpe standarden for alle offentlige virksomheter. Kartverket følger allerede i dag, og synes også forslaget om sertifisering kan være interessant. Her skulle de gjerne ha hørt erfaringer fra andre virksomheter. Brønnøysundregistrene, BR, fulgte i sin tid BS7799, men ser at det er viktig med intern forankring for at man skal opprettholde regime og kunne gå over til Bruk av eksterne

3 konsulenter til å gjøre en jobb må man være forsiktig med, da er det viktig med samtidig å lære opp interne ressurser som får formelt ansvar om å følge opp i etterkant. KS støtter anbefalingen, men stiller seg kritisk til sertifiseringsbiten. Vanskelig å se hvilke konsekvenser dette får i interkommunale samarbeid der noen drifter systemer på vegne av andre kommuner. BR fremhevet at det er ganske store kostnader å bli compliant med standarden, og at det kan være en fordel å ha standarden anbefalt en periode først, for deretter å kunne høste erfaringer med kostnadsnivået, før et obligatorisk pålegg kommer. De fleste rundt bordet sa seg aktivt enig i å gjøre standarden anbefalt i en periode først, for deretter å gjennomføre en konsekvensvurdering for å vurdere eventuelle obligatoriske krav. Det var enighet om å etablere en egen arbeidsgruppe på området og høste erfaringer som blir oppsummert i et notat til juni-møtet British Standards Institute, BSI, har laget en veileder for å egenevaluere seg iht Det er en prosess som kun tar 2-3 timer og skal kunne være håndterbar for de fleste virksomheter. Standard Norge skal lete opp denne veilederen og spille den inn til Difi for mulig gjenbruk. Dette kan være en god måte å håndtere kravet for små virksomheter, som kan synes at standard kravet er omfattende i forhold til deres virksomhet. Viktig å huske at ikke krever at alle krav følges, men at det er kun de relevante kravene som skal følges av virksomheten. På direkte spørsmål om det er naturlig å ha et styringssystem for sikkerhet i virksomheten svarte BR ja til dette. Men styringssystemet vil selvsagt benyttes aktivt til å iverksette ulike tiltak på ulike systemer avhengig av en verdisetting og sårbarhetsvurdering av ulike system. Det er vanskelig å skulle sertifisere hvert enkelt del-system opp i mot og vurdere alle tiltak. Dette er et helhetlig styringssystem, også må hvert enkelt system verdisettes og sårbarhetsvurderes, før nødvendige tiltak iht. standarden vurderes. Man går derfor ikke gjennom slavisk for alle del-systemer. Arkivverket spilte inn at det allerede ligger en rekke lovkrav som krever tiltak på sikkerhetssiden. Viktig å forstå at det ikke er ytterligere krav som nødvendigvis er behovet her, men hjelp til hvordan man skal oppfylle lovkravene. Informasjons- og veiledningsarbeid blir derfor en veldig viktig del av det med å gjøre standarden anbefalt. Det ble fremhevet at det var viktig å få noen til å forsøke å sertifisere seg i erfaringsinnhentingsperioden. Her burde det være mulig å finne noen aktuelle interessenter som vil gjøre dette på egen basis. I tillegg kan det vurderes om det bør finansieres en slik sertifisering i noen små virksomheter som i utgangspunktet ikke har ressurser selv, for å få erfaring også i dette segmentet, men i utgangspunktet burde det være mulig å finne virksomheter som er villig til å gjennomføre dette i egen regi. (FAD finansierte for mange år siden noen virksomheter som sertifiserte seg iht. BS 7799, kanskje er det mulig å hente inn noen erfaringer herfra.)

4 Det ble en diskusjon om man eventuelt skulle heve kravet om bruk av og 2 til obligatorisk kun for styringsdialogen med underliggende etater. Dette har jo blitt påpekt spesielt av Riksrevisjonen som en svakhet hos mange. Det var ikke ønske om det i første omgang. Men det ble foreslått at FAD eventuelt kunne vurdere å legge et slikt krav inn i rundskrivet sitt til høsten, i avvente av at Standardene ble generelt obligatoriske og lagt inn i forskriften. Det er en liten unøyaktighet i utredningen som bør justeres. Det er viktig å huske at de som skal sertifiseres også kan gjøre det hos andre leverandører enn de som er akkreditert hos Norsk akkreditering. Det finnes firmaer som er representert i Norge som er akkreditert i utlandet, og utenlandsk baserte firma som ønsker å ta slike oppdrag i Norge. Det bør gjøres en vurdering rundt oppfølging og eventuelt sertifisering av lovforvalter og hvilke problemstillinger som kan komme opp i den sammenheng. Det ble vurdert at siden vi nå går for en midlertidig anbefaling, er det best å forsøke å gå for en modell i nærheten av alternativ 2 i forhold til beskrivelse av anvendelsesområdet. Nå vil anbefalingen være like for alle deler av anvendelsesområdet og da er det greit å gjøre det kort og konsist, samtidig som det er konkret og forståelig. 2.1 Konklusjon Rådet ønsker at og gjøres anbefalte på alle anvendelsesområder fra og med neste del-versjon av referansekatalogen, og at anvendelsesområdet beskrives uten mange oppdelinger i delområder. Rådet ønsker at det gjennomføres et erfaringsinnhøstingsprosjekt frem mot juni-møtet 2012, der Difi følger opp en del virksomheter, som innfører standardene i egen regi. På bakgrunn av erfaringene vurderes det på møte i juni neste år, om man da skal gjennomføre en konsekvensvurdering med formål å gjøre standardene obligatoriske. Rådet ser at det kan ha en fin effekt å gjøre og obligatoriske i forhold til styringsdialogen med underliggende etat, og anbefaler FAD å vurdere om de skal midlertidig kreve en slik rapportering i sitt rundskriv som kommer til høsten, i avvente av et eventuelt generelt krav til ISO og i forskriften på et senere tidspunkt. 3 Arbeidsmetodikk - anbefalte vs. obligatoriske standarder Kristian Bergem gav en kort introduksjon til diskusjonen. Tema har vært oppe til diskusjon flere ganger i rådet før, men det har aldri blitt konkludert. Hovedspørsmålene som var oppe til diskusjon var hvor restriktive vi ønsker å være i forhold til å gjøre standarder obligatorisk, da dette påfører en ekstra mengde vedlikeholdskostnader. I tillegg ble det diskutert i hvilken grad man skal degradere obligatoriske standarder som har blitt adoptert av offentlige virksomheter. Det ble understreket at det er viktig å være kritisk til hva som skal gjøres obligatorisk, og at det er kun de standardene som absolutt bør være obligatoriske som bør få en slik status. Andre

5 standarder bør settes til anbefalt. I utgangspunktet kunne man tenke seg at alle standarder burde være obligatoriske for å oppnå god samhandling, men det er viktig å finne en god balanse på dette, slik at vi ikke pådrar oss mer vedlikehold enn nødvendig. Da vil vi til slutt ikke kunne peke på nye standarder, fordi alle ressursene går med til vedlikeholdsjobben. Erfaringer fra helsesektoren tilsier at standarder som blir gjort obligatoriske er det inntil de blir faset ut og en ny standard overtar. Det var enighet om at flere anbefalte standarder er bra, men at det også må gå an å gjøre standarder obligatoriske ved behov. Anbefalte standarder vil blant annet styrke små offentlige virksomheters evne til å sette riktig krav i utlysninger, og er således også et viktig virkemiddel. Om standarder skal degraderes må det være en individuell vurdering fra gang til gang. Dette er veldig situasjonsavhengig. Men i utgangspunktet var rådet skeptiske til degradering av standarder. Det er en grunn til at de er satt obligatorisk og da virker det litt merkelig å degradere standarden fordi alle har tatt den i bruk. Det kommer jo stadig nye tjenester og nye løsninger og det er jo like viktig at disse følger standarden. (Regelverket som sier at vi skal kjøre på høyre siden av veien tas ikke bort fordi alle overholder den, den må jo være der hele tiden.) Det naturlige er å ha en standard satt til obligatorisk frem til den blir utfaset, hvis man først har tatt skrittet og gjort den obligatorisk. Vanskelig å se gode grunner til at en degradering til anbefalt skal kunne gjennomføres. Det er derimot ikke nødvendig å gjøre en standard som allerede i dag blir benyttet av alle obligatorisk, den bør gjøres obligatorisk når det kommer en ny versjon av standarden eller en ny konkurrerende standard, slik at vi da får offentlig sektor til å gå i samme retning. 3.1 Konklusjon Det er enighet om å være forsiktige med å gjøre standarder obligatorisk og kun gjøre de standardene som absolutt bør være det obligatoriske. Standarder bør i utgangspunktet ikke degraderes fra obligatorisk til anbefalt, da dette vil virke unaturlig, det er kun i helt spesielle tilfeller at slik nedgradering kan skje. Vanlig praksis må være at en standard går fra å være obligatorisk til å fases ut. 4 Nosip standardene, anbefalte eller obligatoriske? Det ble satt spørsmålstegn om etatene synes det er viktig at vi viderefører de obligatoriske kravene fra NOSIP som obligatoriske standarder. Foreløpig har vi kun utredet om standardene fortsatt er gyldige og hvilken status de hadde i Nosip. Nosip hadde derimot et litt annet mandat enn dagens standardiseringsarbeid og kravene må derfor gjøres kun for statlig sektor, og det gjelder kun krav om å støtte standardene, ikke at det er obligatorisk å benytte dem. Rådet mente at standardene godt kunne settes obligatoriske som diskutert ved forrige møte, men at standardene i utgangspunktet er selvfølgeligheter som ikke trenger å gjøres obligatoriske før det blir et behov ved innføring av nye standarder på områdene.

6 På grunn av litt ulikt nedslagsfelt og litt ulik vinkling på kravene, i tillegg til at de offentlige virksomhetene i rådet ikke føler noe sterkt behov for å innføre standardene som obligatoriske velges det å foreslå NOSIP standardene som anbefalte forvaltningsstandarder. 4.1 Konklusjon De fem NOSIP standardene som fortsatt er gyldige standarder, foreslås som anbefalte standarder i referansekatalogen. 5 Prioritering 2011 Marit Grønntun presenterte utkastet til prioriteringer for 2011, hvilke standarder/ anvendelsesområder som er foreslått og hvordan de er prioritert. I henhold til punktet over utgår videre utredning på standardene fra Nosip, da det er overflødig når standardene gjøres anbefalte i stedet for obligatoriske. Det ble spurt om det var noe som noen av medlemmene savnet på listen, for eksempel HTML 5 eller flere standarder rundt de grunnleggende områdene rundt NOSIP, e-post, ftp, eller lignende? Det kom kun inn et forslag fra Standard Norge knyttet til EUCIP - European Certification of Informatics Professionals. Dette forslaget har Difi mottatt, men det kom inn etter at prioriteringsskrivet var ferdig. Det gjøres arbeid med å jobbe videre med å beskrive dette forslaget, men det anses ikke som så viktig at det prioriteres opp før neste års prioriteringsskriv. Dette med bakgrunn i at arbeidet med denne standarden ble presentert i Standardiseringsrådet for to år siden og at rådet da var skeptiske til å gå videre med den. Når denne standarden ble nevnt, kom det også frem at sentrale myndigheter i utdanningssektoren har uttalt et ønske om å etablere en nasjonal vitnemålsdatabase, for å unngå problemene med falske vitnemål. Det er viktig å vurdere om en standard for CV eventuelt skal kunne lenke til en slik database. Det ble stilt spørsmål ved om CV standarden ville bidra til bedre samhandling i offentlig sektor og hvorfor den var på listen. Da minnet vi om at det er flere formål for standardiseringsarbeidet enn bare samhandling. Det ble også stilt spørsmål om hvem som helst skal få lov til å foreslå standarder, fordi det kommer jo inn noen forslag som vi kanskje ikke burde bruke av våre begrensede ressurser på å vurdere. Dette er derimot et vanskelig prinsipp å gå bort i fra. Men vi burde kanskje kreve mer av forslagsgiver i forhold til å fylle ut ytterligere informasjon om forslaget i forhold til mulige gevinster, hvem som benytter standarden, hvor moden den er og hvordan den benyttes. Da får vi bedre beslutningsgrunnlag uten å måtte legge mange timer i det selv. Foreløpig har det derimot vært begrenset hvor mange slike forslag vi får. Øker antallet forslag betraktelig og det tar for mye tid å sile ut det av betydning får vi revurdere det på et senere tidspunkt. Det må også vurderes i forhold til om vi skal vurdere fagområde spesifikke standarder i rådet. Foreløpig er det kun gjort hvis man mener standarden er anvendbar utover fagområdet. For eksempel ebxml rammeverket for helsesektoren, som også benyttes i Best prosjektet. Det var enighet om at det ikke er behov for å gjøre GXML til en forvaltningsstandard, siden offentlig sektor ikke publiserer informasjon som bør sensureres.

7 Det var enighet om at jobb-minid ikke er en standard, men en justering av dagens MinID produkt og at forslaget avvises hos oss og sendes som innspill til eid-programmet i Difi. Forslaget knyttet til avsenders datafangst i elektroniske skjema var det også enighet om å avvise. Forslaget sendes inn som revisjonsforslag til Elmer-standarden. På denne måten unngår vi konkurrerende og overlappene standarder, men får en standard som håndterer slike problemstillinger. Det ble spurt om hva vi mente med å gjøre edag begrepene til en standard. Det er foreslått å lage en standard med autorative begrep i offentlig sektor, begrep som du må benytte eller begrunne hvorfor du faglig sett ikke kan benytte det, definere et nytt og si hvordan det forholder seg til det eksisterende begrepet. Tanken med edag begrepene er at dette er begrep som benyttes forholdsvis bredt i offentlig sektor og som man har sett et behov for å samordne på tvers. Det ble foreslått å avvente med å utrede denne standarden til Nasjonal strategi for metadata er klar. Det ble en diskusjon rundt geointegrasjon, Noark 4 WS, Noark 5 WS, CMIS og Best standarden. De er relatert til hverandre og det har kommet mange innspill på at disse burde sees i sammenheng. I prioriteringsskrivet er det derimot foreslått å prioritere Best-standarden som man har lagt mye krefter i, og avvente med Geointegrasjon og CMIS som begge er veldig umodne standarder. Det ble enighet om å prioritere opp Noark WS delen av Geointegrasjon, men avvente med resten av Geointegrasjon og CMIS på grunn av at de er lite modne. En mente at det ikke nødvendigvis var noe stort problem å utsette Best og Noark WS til neste år, fordi man da hadde fått prøvd ut om Noark 5 WS fungerte i stedet for Noark 4 WS, men KS viste til prosjekter hvor Noark 5 WS allerede er testet ut og hvor det fungerte tilfredsstillende. Det ble en stor diskusjon rundt HTML 5. Er det et problem at vi i dag peker på HTML 4.01 også kommer HTML 5 og mange tar den i bruk. Hvordan skal en slik overgang håndteres. Viktig å få klarhet i forover og bakover kompatibilitet i forhold til å avklare om det er greit å innføre HTML 5 med en gang. Det ble spilt inn at HTML 5 er strukturert litt annerledes, og at de tenker å ta bort versjonsnummereringen og la den utvikle seg mer naturlig. Vi har derimot behov for å ha en form for versjonshåndtering å vise til, vi kan ikke gjøre et bevegelig mål til en obligatorisk standard, da vet vi ikke konsekvensen av fremtidige justeringer som kan komme. Det ble foreslått å sette ned en gruppe som ser nærmere på HTML 5 og at man setter seg mer inn i hvordan standarden er tenkt utviklet videre og hvilke følger det får for arbeidet vårt. Hvis standarden blir mer modulær må vi vurdere om vi skal tydeliggjøre hvilke subset av standarden som skal være obligatoriske (profil). HTML 5 er planlagt ferdig i 2014, men flere etater er interessert i HTML 5 funksjonalitet og er fristet til å ta den i bruk raskt. Det kan også være interessant med HTML 5 i forhold til kvalitet på nett, for å få bedre offentlige nettsider krav i kvalitet på nett og krav i referansekatalogen bør samkjøres best mulig. Det finnes hvert fall 9 rammeverk for arkitektur, som Togaf er et eksempel på, og det er ingen som skiller seg klart ut som en klar kandidat til å bli forvaltningsstandard. Det er også en utfordring at disse rammeverkene er store og tunge å evaluere opp i mot hverandre (togaf for eksempel er på 900 sider). Nasjonal IKT med alle HF-ene benytter Togaf, SSB ser på Togaf og Kartverket benytter det. Det er mange som synes slike rammeverk er nyttige og etatene mener at det vil forenkle samhandlingen om man benytter samme rammeverk. Det ble stilt spørsmål om hvordan dette vil utfordre leverandørbransjen/ konsulentbransjen som ofte baserer seg på ulike eller egne rammeverk, vil ikke dette gi mye støy. Andre mente at dette

8 nettopp er grunnen til at det er behov for å standardisere, og vi kan ikke være redde for å utfordre markedsmaktene litt. Det er jo gjerne når markedet prøver å styre oss i ulike retninger at vi har behov for standarder for å klare å samkjøre oss, og ja da blir det støy, men den må vi kanskje være villig til å ta hvis arbeidet vårt skal få nødvendig effekt. Det ble slått fast at Togaf absolutt er interessant, men det var ingen som motsatte seg å utsette det på bakgrunn av tilgjengelig ressurser og den prioritering som da må gjøres. Det var derimot enighet om å lage en arbeidsgruppe med deltakere fra de virksomhetene som benytter slike rammeverk i dag. Gruppen kan gå inn på hvorfor det er nyttig å ha samme rammeverk, og på hvilket nivå man trenger noe felles. Bedre å se på hvordan vi kan få til samhandling mellom rammeverk og vurdere eventuelt hva som må være felles enn å kakke hverandre i holdet med de ulike rammeverkene våre. Forslaget knyttet til Overbygningsportal for samhandling er umoden og få benytter den. Standardiseringsrådet er ikke overbevist om at dette er noe de skal ta ansvar for å sikre utbredelse av, og vil ikke være pådriver for å innføre standarden på egen basis. Det er ingen grunn til å avvise forslaget, men man må avvente og se om standarden blir tatt i bruk og oppfattes som nyttig over tid. Det ble en diskusjon rundt språkkoder, som blant annet er viktig i forhold til opplesing av tekst og feilretting. Det er mulig å benytte både to og tre koders språk om hverandre. Men det er problemstillinger som gjør at dette ikke alltid fungerer godt i praksis. Dette er aktuelt i forhold til web og vi har allerede sagt noe om dette når vi peker på HTML og http. Men det er også viktig i forhold til for eksempel stedsnavnsregisteret. Rådet anser denne utredningen som enkel og ønsker å prioritere den opp. Når det gjelder videokonferanseformater, som allerede er anbefalt for hub-er, er en anbefaling for PC-er en kandidat til å løftes opp og prioriteres. Når det gjelder tilstedeværelse (presence) og direktemeldinger, ble det argumentert med at sistnevnte var enklere å standardisere. Her finnes standarder som XMPP og Simple, og flere programmer støtter begge, men det kan være utfordringer avhengig av program. Rådet var enig i å sette dette på vent midlertidig, selv om slik funksjonalitet er veldig nyttig blant annet i forhold til samhandlingsreformen. Post- og teletilsynet, NPT, har startet en prosess forhold til IPv6, og Difi vil følge med i det arbeidet. NPT regulerer de private tjenesteyterne og hva de støtter og leverer, vi kan derimot sette krav til hva offentlige virksomheter skal velge når de kjøper inn utstyr, og det er viktig å hindre feilinvesteringer i en overgangsfase som vi er inne i nå. Det var enighet om å prioritere IPv6 utredning. Når det gjelder Los var det enighet om å prioritere denne. Men vi må vurdere hvilken versjon. Los kom i ny versjon i fjor, mens vi har pekt på 2009 versjonen i prioriteringsskrivet. Når det gjelder linking av informasjon mellom etaters publiseringsløsninger burde man også se på Atom eller LOD. Kanskje er dette noe vi må se på i fremtiden, men vi prioriterer det ikke opp nå. Det var enighet om å prioritere måling av effektivitet i datasentre. Det ble satt spørsmålstegn om man burde avvente en forbedret standard på området, siden det har vært stilt spørsmålstegn rundt hvor gode dagens standarder er. Større bruk av dagens standard vil derimot øke presset på å forbedre den, og det er som regel bedre å få målt noe, enn å få målt

9 alt helt perfekt. Det må derimot vurderes om standarden er så dårlig at eventuelle målinger kan bli misvisende. I etterkant av møtet vil det bli sendt ut et regneark til medlemmene, der de kan gi poeng til de områdene som er prioritert, slik at vi kan få en tentativ rangering av disse, slik at Difi kan prioritere også innenfor listen av prioriterte områder, hvis midlene blir begrenset av at noen utredninger tar lengre tid enn beregnet og vi ikke greier å gjennomføre alle prioriterte utredninger. 5.1 Konklusjon: Dagens anbefaling om prioritering av standarder blir støttet med følgende justeringer: HTML 5 blir prioritert opp. Det etableres en arbeidsgruppe som lager en rapport om forover og bakover kompatibilitet, hvordan planene for videreutvikling og versjonshåndtering av HTML standarden vil bli fremover, hvordan en eventuell anbefaling kan innrettes i lys av det og når vi eventuelt bør oppdatere dagens anbefaling. Togaf prioriteres opp. Det etableres en arbeidsgruppe av etater som benytter arkitekturrammeverk. De skal levere en rapport som synliggjør hva som er viktig i slike rammeverk for å få til samhandling og om det finnes egne standarder for dette eller egne krav til slike rammeverk som kan settes. Standard for språkkoder prioriteres opp. Standard for videokonferanser fra PC-er er kandidat til å løftes, hvis det er ekstra ressurser tilgjengelig. Noark WS standarden løftes frem og vurderes i sammenheng med Best standarden. 6 Status arbeidet i Difi Kristian Bergem gav en statusrapport for arbeidet i Difi på standardiseringsområdet. 7 HOD-rapporten (Standardisering i helsesektoren) Helge Bang gav en presentasjon av rapporten Difi har skrevet på oppdrag for HOD om standardisering i helsesektoren. Helge la spesielt vekt på de tingene som er generelt og kan ha betydning for vårt arbeid. KITH uttalte at de ikke var fornøyd med rapporten og syntes den var for lettbent på enkelte punkter. De syntes også den hadde skapt mye støy i etterkant og at de har måttet bruke mye tid på å argumentere i forhold til den. Difi forklarte at de fikk svært begrenset tid til å gjennomføre rapporten og at man derfor måtte begrense informasjonsgrunnlaget noe, men at man likevel synes at det skaper et godt diskusjonsgrunnlag og at man får frem mange grunnleggende viktige problemstillinger. Rapporten legger frem en del erfaringer fra ulike områder, men det er opp til HOD å se disse erfaringene i forhold til de planer de har for helseog omsorgssektoren og beslutte organisering av standardiseringsarbeidet ut i fra det. Det er ingen overraskelse at KITH har måttet bruke tid på HOD sin vurdering av hvordan de ønsker å organisere standardiseringsarbeidet i helsesektoren. KITH har i dag ansvaret for mye av standardiseringsarbeidet i helsesektoren og driver samtidig utstrakt konsulentbistand i

10 sektoren. De har ulike roller og flere finansieringskilder, noe som enkelte har vært kritiske til og som derfor har vært omdiskutert, derav blir dette en krevende prosess for KITH som aktør. Det kom innspill fra Standard Norge at på helseområdet kan det være interessant å se til England som ønsker å gjennomføre en kjempereform på området. 8 Eventuelt 3D-dokumenter (Riksarkivaren) Riksarkivaren ser at det kommer opp stadig nye utfordringer i forhold til 3D-dokumenter i ulike sammenhenger. Det gjelder kartinformasjon, bygg-tegninger, etc. De ønsker å sette i gang et arbeid for å vurdere i hvilken grad man kan finne egnede standarder man kan benytte for 3D-dokumenter på tvers av sektorer. Det var enighet om at Riksarkivaren kunne ta kontakt med Difi, som i så fall kunne etablere en arbeidsgruppe også på dette området og invitere til dette i sammenheng med de tre (HTML5 + sikkerhet + arkitekturrammeverk) andre arbeidsgruppene vi har blitt enig om å etablere i løpet av dagen.

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. september 2010, kl 10.00-15.30 Sted: Rica Oslo Hotel Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Onsdag 18. februar 2015 kl. 08.30

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

23. Møte i Standardiseringsrådet

23. Møte i Standardiseringsrådet 23. Møte i Standardiseringsrådet Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Kristian Bergem Prioriterte områder innen grønn-it Grønn-IT i Lillesand i fjor konklusjon på bakgrunn av forprosjektrapporten:

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Tid: 13. mars 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeid Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010

Oppsummering av gruppearbeid Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 Oppsummering av gruppearbeid Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 Innholdsfortegnelse Generell sesjon innledning ved Kristian Bergem... 3 Generelle innspill... 3 SESJON 1 Hva

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Utvikling av standarder i offentlig sektor

Utvikling av standarder i offentlig sektor Utvikling av standarder i offentlig sektor 17.03.2016 Kristian Bergem Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget Nasjonalt fagutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 16.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx Godkjent

Detaljer

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010

RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010 RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010 For havfolket er vel dette ikke noen stor revisjon. Her blir det meste som i dag. De goder som er

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 16. mai 2012 Steinar Skagemo Innhold Oppsummering av bakgrunn Utvikling av standarden Gjennomgang av dokumentet «Standard for begrepsbeskrivelser»

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres?

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder 15. september 2010 Steinar Skagemo,

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet Tid: 8-9. sept. 2009, kl 12.00-18.00 og 09.00 15.00 Sted: Hotel Norge, Lillesand Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Lars H. Jenssen,

Detaljer

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Jubileumsseminar 26. oktober 2011 1 Hvem er jeg? Bibliotekar med påbygning fra Høgskolen i Oslo

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Nasjonal strategi for metadata

Nasjonal strategi for metadata Nasjonal strategi for metadata Presentasjon i brukerforum for elektroniske tjenester Endre Grøtnes Bakgrunn Det er etablert et prosjekt som skal utarbeide et forslag til nasjonal strategi for bruk av metadata

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT

Kommunesektorens felles satsning på IKT Kommunesektorens felles satsning på IKT Arild Sundberg - styreleder i programstyret KommIT Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune Målet for en samordnet IKT-utvikling Levere gode tjenester

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/715-27 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: kommunalsjef, Bente Rudrud Barnehagestrukturen i Lunner kommune Hjemmel: Rådmannens innstilling: Anbefalingene som følger av utredningen vedtas med

Detaljer

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Presentasjon for Standardiseringsrådet Jeløya 22. november 2010 Steinar

Detaljer

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer