Oppsummering av gruppearbeid Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av gruppearbeid Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010"

Transkript

1 Oppsummering av gruppearbeid Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010

2 Innholdsfortegnelse Generell sesjon innledning ved Kristian Bergem... 3 Generelle innspill... 3 SESJON 1 Hva er de viktigste områdene for standardisering, og hvorfor?... 5 Elektroniske samhandlingsmønstre og teknologi / grensesnitt... 5 Generelle samhandlingsutfordringer SESJON 2 Diskusjon av tidligere innsendte forslag, argumenter for og mot prioritering av disse/nye forslag Innsendte forslag - diskusjon Poenggiving oppsummert og sortert

3 Generell sesjon innledning ved Kristian Bergem Det ble informert om formålet med å gjøre standarder til anbefalte og obligatoriske forvaltningsstandarder i offentlig sektor, samt hvordan man jobber for å utrede hvilke standarder som bør være forvaltningsstandarder. Prioriteringsworkshopen ble delt opp i to deler, der den første delen skulle benyttes til å få innspill på hva de viktigste standardiseringsområdene er, og hvorfor. Deretter skulle vi å få innspill på argumenter for og imot innkomne forslag, samt nye forslag som eventuelt kom opp i løpet av dagen. Til slutt skulle vi forsøke å få en prioritering mellom forslagene. Deltakerne ble delt opp i tre grupper, der ulike forslag ble diskutert. Dette dokumentet oppsummerer noen av de tingene som kom opp i diskusjonene. I etterkant av den generelle sesjonen ble det stilt noen spørsmål fra salen og gitt noen kommentarer. De vesentligste gjengis her: Generelle innspill Microsoft: Ønsker synliggjøring av vekting av kriteria som brukes for å vurdere en standard, Rådet har ikke objektive kriteria å jobbe etter. Pensjonskassen: Vi må ta inn over oss at standardiseringsarbeidet ikke er noen eksakt vitenskap. Det er en blanding av skjønn og politikk i forhold til hva man ønsker å oppnå. En skal ikke frata noen å være subjektive, mens de må være saklige. Arkivverket: Rådet skal ikke utvikle standarder, men velge standarder og/ eller sammensetning av standarder. Rådet er veldig fokusert på offentlig virksomhet, og må i utgangspunktet legge deres behov til grunn for sine valg. Pensjonskassen: NAV vil ha andre krav enn SKATT. Virksomhetene har ulike grunnleggende behov og dette må tas hensyn til. Difi: Difi sin faggruppe for standardisering og interoperabilitet og Standardiseringsrådet jobber ut i fra en arbeidsmetodikk som er definert og tilgjengelig, og som setter klare kriterier for hva standardene skal vurderes ut i fra. Begrunnelsene for ulike valg kan være subjektive og styrt av offentlig sektors ønsker og behov, men det er viktig at begrunnelsene fremkommer, slik at alle kan se hva som ligger til grunn for beslutningene som fattes. Det har vært diskutert i Standardiseringsrådet, om man skulle begynt å vektlegge de ulike kriteriene etter forslag fra Difi. Det ønsket ikke rådet at vi skulle gjøre, siden dette ikke er en eksakt vitenskap. Det kan bli vanskelig å vekte likt fra gang til gang, og derfor kan det fort bli mer misvisende en klargjørende. More: Kan det være aktuelt for myndighetene å delta mer aktivt i standardiseringsarbeidet internasjonalt Leverandørene kan best det tekniske, Offentlig sektor kan best sine egne behov. 3

4 Microsoft: Det Norge har gjort på universell utforming er unikt. Loven (forskriften) er såpass interessant at andre land ser på Norge og hva som blir gjort. 4

5 SESJON 1 Hva er de viktigste områdene for standardisering, og hvorfor? Momenter til diskusjon Liste over viktige samhandlingsmønstre Liste over teknologi /grensesnitt Liste over problemer i samhandling som bør løses Elektroniske samhandlingsmønstre og teknologi / grensesnitt I denne sesjonen ble det diskutert ulike e-samhandlingsmønstre i de forskjellige etatene som var representert. Vi vil her forsøke å oppsummere diskusjonen i tabellen nedenfor. NR Samhandlingsmedium (potensielt) 1. Sosiale media som Facebook / twitter 2. Norsk helsenett, diverse applikasjoner. 3. Norsk helsenett, diverse applikasjoner Samhandlingsmønster /behov Involverte aktører Behov for standarder Forskjellig type meldinger til / fra forskjellige målgrupper Kommunikasjon mellom laboratorier og helsetjenesten, bestille prøver og motta resultater på deres premisser. For brukeren, tilgang til diverse opplysninger om egen helse (Tilgang journal, Labsvar, Resepter, Egne opplysninger), borgere, næringsliv Laboratorier, helsesektoren (primærhelsetjeneste n, spesialisthelsetjenest en..) Helsesektoren, laboratorier, borgere, En åpen standard frikoblet fra Facebook /Twitter Forbedring av eksisterende? Eksisterende området Det eksisterer i dag en rekke standarder på området forvaltet av KITH?? Eksisterende standarder forvaltes av KITH Kommentar Iflg. Helse- og omsorgsdep. Skal det i juni 2011 lanseres en første versjon av helsenorge.no rettet mot borgere.

6 4. Videokonferanseutstyr Samhandling mellom bedrifter / andre som er lokalisert på forskjellige steder i landet, samhandling internt i en bedrift som har avdelinger på forskjellige lokasjoner. 5. Nettleser Situasjonsbetinget e-dialog /livslinjedialoger a. Bank b. Forsikring c. Helse d. Folkeregisteret e. SKD f. Skole g. Politi h. Arbeidsgiver i. Pensjon j. Ny borger, privat næringsliv., Borgere Andre private aktører Trengs ytterligere standarder? Standardiserte grensesnitt som Web services, transportprotokoll er, PKI etc. H.323- familien fra ITU og SIP Web Services, EbXML, LOS Et samarbeid mellom offentlig og privat? 6. Nettleser En felles samhandlingsprofil for borgere / næringsliv som gjør at foretrukket kanal / preferanse for elektronisk kommunikasjon kan velges (samtykke?). Også hvilke en ønsker å kommunisere med. Borgere Næringsliv Standardiserte web-grensenitt, ELMER, transportprotokoll er 6

7 7. Fagsystem til Fagsystem? Innrapportering, lønn, ytelser og refusjoner fra virk offentlig. Til SKD, NAV, Politiet, UDI, SSB, Behov for standardisering av begreper og meldingsformater. (EDAG) 226 spesifiserte lønnsbegrep i lovverket. Næringsliv Transportprotokoll er, Sikkerhet Standardiserte sikkerhetsmekanism er 8. Fagsystem til fagsystem Personer som kommer uanmeldt til Norge. Behov for bedre samordning, mellom politiet, UDI, skatteetaten og NAV, helse. Alle har sine nummer få til standardisering av partsregister. Bruke ID-en til de blir folkeregistrert og bosatt, Borgere Næringsliv Transportprotokoll er Sikkerhet Standardiserte sikkerhetsmekanism er 9. Fagsystem til fagsystem over helsenettet Nødnummer på barn, ikke mulig å knytte fødselsnummer til nødnummer? Ingen knytning, eneste måte er via adresse og navn. Må registrere barn før de er født, og at det lever videre. Helse helse Det er etablert et prosjekt i Norsk Helsenett for å se på nødnummer (Kilde: Nasjonal IKT årsoppsummering 2009) 7

8 Webløsning for kartleggingsinformasjon Oversikt over all informasjon som flyter mellom alle offentlig oversikt over hvem eier informasjonen og hvem forvalter den. I dag er det 4(?) elektroniske mottak for eksakt det samme. Et nasjonalt repository for samhandling på tvers? Standardisert web grensesnitt, web services? 10. Fagsystem til fagsystem Utveksling av saksdokumenter mellom etater. Til nå mye strukturerte data, men også behov for å dele dokumenter. Utledningsforvaltning etc. Hvem eier dokumentet, innsyn i arkiver etc. Mangler vesentlige ting på standarder. Påstand: Mangler vesentlige ting på standarder. Hva mangler? 11. Fagsystem til borger og vice versa Søke jobb i det (men også privat?) Funksjon i å vedlikeholde CV-data og eksportere data. Norsk profil av CVstandard HR-XML 3.0 En samling av norske aktører har laget et utkast til en slik standard. 12. Søkeverktøy, registreringsverkt øy Felles måte å registrere navn på og søke på tvers av register (Politiet har 20 måter å registrere navn på og dette vanskeliggjør gjenfinning) (politiet, kanskje andre også)? Standard for å registrere persondata (kobling mot semantikk?) 8

9 13. Kompetanse / Samhandlingsverk tøy(?) Faglige fora utover etatsgrensene. a) En oversikt over Hvem andre driver med hva (for eksempel hvem jobber med intranettsinnføring). Det finnes vel en del eksisterende verktøy som kan understøtte dette behovet?? 14. Fagsystem fagsystem internt og eksternt 15. Fagsystem fagsystem 16. I dag samhandles det på papir. Det burde kunne skje sikkert Fagsystemfagsystem (eller sikker elektronisk post) b) En felles kompetanseoversikt i Staten kan spare masse konsulenttimer. (stor jobb bare innen en etat å få oversikt over hva vi gjør og hva vi kan). Utsending av attester, vandelstester etc. Løsing for vitnemål og sertifisering, knyttet mot helseregisteret. Samhandling mellom kommuner, advokater, statlig barnevern Borgere Næringsliv Borgere Næringsliv? Standard for arkiv og innsyn i vandelsattester ville gitt enorm forsikring. (kredittvurdering) Standard for å overføre Vitnemål og sertifiseringer Standard for sikker samhandling, BEST, ebxml 9

10 17. Nettleser Samhandling omkring dokumenter. I dag kommer de ikke på riktig format. Ofte så må blinde / svaksynte scanne inn dokumenter og OCR-tolke de for at det skal kunne bli lesbart 18. Nettleser Fagsystemer bør kunne fungere i et sett av nettlesere 19. Fagsystemer og mellomvare Rapportering kommune og stat Borgere Næringsliv Borgere Næringsliv Behov for en vurdering av hvilke dokumenttyper en skal sende til enkelte målgrupper. Behov for å standardisere på hvilke nettlesere et fagsystem skal kunnen fungere i ODF, PDF, HTML HTML 4.0 KOSTRA 10

11 Generelle samhandlingsutfordringer Samhandling på data ser ut til å være største begrensning. Det er viktig at data/ informasjonen modellert og at begreper er felles på tvers av områder. Det bør være mer samstemming på dette området slik at det som sendes fra et system kan mottas av et annet uten at en trenger å bygge gateways i et hvert tilfelle. Difi bør se på selvbestemmelsesretten i forhold til kommunene som har stor selvbestemmelsesrett. En bør ta de viktigste tingene først; folkeregisteret nevnes, videre helse og utdanning. Se på systemenes samhandlingsevne og muligheter for å bygge tjenester rundt dette. Oppfattelsen av standardiseringsbegrepet er slik at en del kobler seg av. Vi bør se på om begrepsbruken er riktig (for eksempel begrepet interoperabilitet ) Når det gjelder samhandling må vi bli enig om mål og hva som er gevinsten. SESJON 2 Diskusjon av tidligere innsendte forslag, argumenter for og mot prioritering av disse/nye forslag Innsendte forslag - diskusjon Tabellen nedenfor gjengir en del argumenter som kom frem i forbindelse med diskusjonen i gruppearbeidet. Diskusjonen må sees i sammenheng med de opprinnelige forslagene. Nr. 1 LOS LOS er med på å beskrive de tversgående prosessene. Den største utfordringen er å gjøre det kjent. LOS - en viktig del av nye Norge.no og er en sentral standard i forbindelse med å beskrive strukturer. Bør gjøres til en anbefalt standard. Viktig for register og registerinnhold De fleste andre Termlosen Nr. 2 GXML Vurderes til ikke viktig p.t. da standarden ikke er i bruk av noen. Den må få en viss plass i markedet før den evt. vurderes.

12 Dette går inn på diskusjonen om hva skal standardiseringsrådet bry seg om. Denne standarden er ikke moden nok. Den må få en viss plass i markedet før den evt. vurderes. Sensurbiten ikke veldig aktuell for andre Kan være aktuelt på sikt når standarden er mer moden. Det finnes i dag en del området. Microsoft Silverlight og Adobe Flash, HTM 5? Nr. 3 Standard protokoller og codec for samhandlingsplattformer Viktig Denne standarden griper inn i en rekke samhandlingsområder. En bør se den i lys av anvendelsesområder og plukke ut de som er viktige Det griper inn i de flestes hverdag andre Nr. 4 TOGAF Må beskrives ytterligere Viktig i forbindelse med at trenger en felles lest å samhandle over. - Er i ferd med å bli en ISO standard - Trenger å kunne se hvordan vi har definert ting selv. - Arkitektur rammeverk er et behov. - TOGAF virker til å være det dominerende rammeverket, Sacmann legger inn årene. - Allerede inne i tankesettet ifb. Med blant annet FAOS-rapporten (de som satt og laget FAOS - Cap Gemini og har ført vesentlig påvirkning) - Mange off. benytter det i dag: - NAV benytter det - Statens Pensjonskasse er fasinert av det. Rammeverket er veldig interessant som en arkitekturstandard Vurdering i SKD er absolutt nei - TOGAF er en metodikk som sier hvordan beskriver du. - Bør heller beskrive hva som skal beskrives. - Overlapper med det vi kaller kvalitetssystemer. 12

13 - (viktig hva det lagres ned på og utveksles) andre Alle Særlig aktuell for store statlige Bør være anbefalt, ikke obligatorisk Det finnes andre rammeverk 13

14 Nr. 5 CMIS Viktig, men bør sees i sammenheng med andre standarder som NOARK, BEST Content Management er ung i fagfeltet. Bør ta tak i denne før de proprietære løsningene får fotfeste. Det bør gjøres en bred vurdering i forhold til hva som bør ligge til grunn Bør også se på geointegrasjonsprosjektet, det ble vedtatt å gjenbruke noe derfra. BEST- pakke informasjon. EbXML rammeverket. Standarden har allerede bred leverandørstøtte. Bør basere oss på internasjonale standarder med leverandørstøtte. Først da kan vi bevege oss i riktig retning. andre Toucher innpå de fleste. 14

15 Nr. 6 Jobb-Min ID Viktig for enkelte.. Bør ikke være slik at en bruker privat ID på jobb. Det er vanskelig for en del mennesker å skille mellom dette. Trenger en jobb MinID som er totalt adskilt fra den. Gjelder også private ansatte. Dette favner over det hele. MinID Identifiserer "meg" som person. Også reaksjoner i SPK. De ansattes organisasjoner har protestert på sammenblanding av MinId med gjøremål på jobben. FAD/Difi må rydde opp i disse tingene. andre Enkelte mener at det vil avhjelpe om det kommer mer informasjon på dette feltet. Alle Løsningen kan være virksomhetssertifikater. Eller ansatt-sertifikat. 15

16 Nr. 7 Sikker elektronisk samhandling og meldingsutveksling mellom Noark saksog arkivsystem Det er viktig, men dette må sees i sammenheng med andre standarder:, CMIS, erfaringer fra geointegrasjonsprosjektet etc. Det er viktig fordi det er involvert i kjernen av mye arbeid som foregår i offentlig sektor. Alle andre CMIS, ebxml Nr. 8 IPv6 - - Velger det i nye løsninger med lang levetid (SKD) - Mindre etater har ikke kompetanse, et krav som kan klippes inn - Standarder er ikke konserndrevet, kan hjelpe å få ned kostnaden ved implementering av nye standarder - Bør se på hele OSI stack n andre Nr Samhandling skjer på det øverste nivået. - Ikke nødvendig fordi alle tar de i bruk uansett - Må gjøre en vurdering av behov, fordi det gir kostnader før behovet er der. - Alle leverandørene støtter dette uansett (se forslag 7, 9 og 14 i sammenheng+ ebxml konvolutten til Helse og forslag 5) Profil for webtjenester (WEB-services) (må beskrives bedre) - Vi gjør ulike valg i ulike etater hele tiden, nyttig med noen standard valg. Når vi kommuniserer mellom oss, gjør vi det på en spesiell måte, for å få det likt. - Hvis du får kritisk masse i offentlig sektor blir det enklere. - Skog av standarder, må utrede om det er mulig å få et spesifikt valg er behov for veiledning her. Hva slags form skal veiledningen være på. - Mangler kompetanse, velger det de har hørt om. - Koblet sammen med de andre prosjektene som er i gang kravene kommer allerede neste år. 16

17 andre 17

18 Nr. 10 Standarder for sikring av e-post - Lage sikkert arkiv, skal ikke sende dette direkte. - Mellom har vi Best standarden, mellom arkiv. - Slike problemstillinger bør ses på. Viktig hvis det kan dokumentere at det løser noen av de grunnleggende problemene med e-post. andre - (Søke om garasje på en annens tomt) - Mot innbyggere gir dette falsk sikkerhet, fordi fra Telenor og ut er det uansett åpent. - Gir falsk trygghet, e-post er ikke riktig måte å gjøre dette. - Bør fokuseres på sikkerhetsbehovet og hvilke krav de setter. - Løser ikke autentisering mellom 18

19 Nr. 11 andre Nr. 12 andre Krav om informasjon om standarder og produktforutsetninger ved anskaffelser av IT-løsninger og utstyr - Må gjøre dette til et krav om tildelingskriterier - Bør ligge i veiledning til IT-anskaffelser - Må ha frihet - Holder med veiledning, må ha en liste over hva man skal spørre om. Veiledning på å lage ikke funksjonelle krav. - Altinn har de integrert med ved bruk av SAML 2.0, Kreve ordentlig deklarasjon. Hvordan man følger standarden. - Beskrevet for åpent, krever at leverandøren skal definere hvilke standarder den skal spesifisere. Språkkoder - Ta vare på minoritetsgrupper - Universell utforming - Separate læremidler for samisk etc. - Marginal gruppe, dette gjør vi ikke? - 19

20 Nr. 13 Metode/standard for avsenders datafangst/lagring av utfylte webskjema - Når du gir fra deg informasjon, bør du få en dokumentasjon, for at du har gjort det og kan se hva du gjorde. - På webskjema kan forsvinne inn i det store hullet. - Krav til å kunne lage selv lokalt, det man har sendt inn til en myndighet. - Huske hva man har gjort andre Nr. 14 Geografi i arkiv og saksbehandling andre - Er det ordnet via andre krav om publisering?? Nei dette er del av innlevering. - Vedtak er dokument hos mattilsynet, metadata i tillegg. - SKD tilhører regioner. - Må sees i sammenheng med mye annet. - Er ikke godt nok beskrevet. - 20

21 Nr. 15 andre Standard grensesnitt til og fra fakturasystemer. Standard grensesnitt for kredittkortbetaling Effektiviserer prosessen Er et prosjekt Kommuner Nei Nr. 16 WMS/WFS-standarder Publisering av kartinfo andre Privat sektor (utbyggere), ellers hele offentlig Bygger på basisstandarder 21

22 Nr. 17 Autentisering og autorisering i forhold til innsyn Innbyggere ønsker innsyn i egne saker Helse, problemer knyttet til tagging med fødselsnummer? Skolesektor andre BEST, idporten Nr. 18 Overbygningsportaler for samhandling En lukket løsning andre 22

23 Nr. 19 til felles definisjoner Felles innrapportering, harmonisere begreper på tvers Skatt, nav, Helse, skole osv dette er aktuelt for? andre Nr. 20 om standarder for videokonferanser Miljøvennlig Alle dette er aktuelt for? andre Se på geocamps prosjekt Nr. 21 Standarder for presenceinformasjon og direktemeldinger dette er aktuelt for? andre Innsendte forslag prioritering Deltakerne fikk i oppgave å gi stemme til tre av forslagene. Ikke alle gruppene rakk dette under workshopen, men har fått anledning til å spille inn poengsum i ettertid. Prioritetsskala: 3= Det viktigste forslaget 2= Nest viktigst 1= Tredje viktigst 23

24 Poenggiving oppsummert og sortert Nr Poeng totalt 9 Profil for webtjenester (WEB-services) til felles definisjoner Krav om informasjon om standarder og produktforutsetninger ved anskaffelser av ITløsninger og utstyr 8 1 LOS 7 8 IPv6 7 4 Togaf 6 5 CMIS 4 7 Sikker elektronisk samhandling og meldingsutveksling mellom Noark saks- og arkivsystem 4 3 Standard protokoller og codec for samhandlingsplattformer 3 17 Autentisering og autorisering i forhold til innsyn 3 20 om standarder for videokonferanser 3 Jobb-Min ID 2 24

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Oppsummering fra prioriteringsworkshop

Oppsummering fra prioriteringsworkshop Oppsummering fra prioriteringsworkshop Prioriteringsworkshop 2011 19. oktober arrangerte Difi en åpen prioriteringsworkshop om IT-standarder. Det foreligger en rekke forslag til anvendelsesområder som

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Utkast til prioriteringsnotat 2012 - v0.6

Utkast til prioriteringsnotat 2012 - v0.6 Utkast til prioriteringsnotat 2012 - v0.6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prioritering av forslag... 3 1.3 Metodikk for prioritering 2012... 3 1.3.1 Prioriteringsprosessen...

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Semantikk og Informasjonsarkitektur i Skatteetaten Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Enraged cow injures farmer with axe Bakgrunn og tildeling for prosjektet I regjeringens arbeid med fornying

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv

Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv Terje Grimstad Altinn brukerforum Oslo, 27. november 2009 Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Semicolon Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv.

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Terje Grimstad Karde AS Prosjektleder Semicolon Samdok- konferansen 2013 Gardermoen, 4. desember 2013 Semicolon Etater SKD UDI Helsedir

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no K I T H ~ samhandling for helse og velferd KITH KITH

Detaljer

Innbyggerdimensjonen: Uføredialogen

Innbyggerdimensjonen: Uføredialogen Innbyggerdimensjonen: 4.Samling i Innovation@Altinn 29.10 2013 Trondheim Visjonen og veien mot målet. Et helhetlig økosystem for god livskvalitet 1. Identifisere scenario for en prototype 2. Kartlegging

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon som hovedregel Digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen Odd Børge Jensen Virksomhetsarkitekt hos Statens vegvesen /Vegdirektoratet Jobber nå med «Digital kommunikasjon som hovedregel»

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

FORHOLDET NESUBL OG NORSK REFERANSEKATALOG. Høringsmøte 19. april 2007. Arild Haraldsen Adm. dir. NorStella/eForum

FORHOLDET NESUBL OG NORSK REFERANSEKATALOG. Høringsmøte 19. april 2007. Arild Haraldsen Adm. dir. NorStella/eForum FORHOLDET NESUBL OG NORSK REFERANSEKATALOG Høringsmøte 19. april 2007 Arild Haraldsen Adm. dir. NorStella/eForum 3 temaer Forholdet NESUBL og UN/CEFACT Forholdet NESUBL og Norsk Referansekatalog Etablering

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013 SERES Espen Slotvik 4. desember 2013 Dagens SERES SERES er en metodikk med tilhørende verktøystøtte for informasjonsmodellering I SERES etablerer man informasjonsmodeller som beskriver informasjon innenfor

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Tor Nygaard Altinndagen 2012 29. august 2012 Digitaliseringsprogrammet (Digital) agenda: Betydning og assosiasjoner Mål og prinsipper

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening 15.juni 2010 Lise Nilsen Difi, prosjektleder Nasjonal eid Lise.Nilsen@Difi.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang Altinndagen - Hallstein Husand To aktører med roller for felles offentlige eforvaltningsløsninger. Altinn (BR) eid og MinSide (Difi) Videreutvikling

Detaljer

SERES - status Ressursnettverk for eforvaltning og Norstella Elektronisk Samhandling i Offentlig Sektor 27.august 2009

SERES - status Ressursnettverk for eforvaltning og Norstella Elektronisk Samhandling i Offentlig Sektor 27.august 2009 SERES - status Ressursnettverk for eforvaltning og Norstella Elektronisk Samhandling i Offentlig Sektor 27.august 2009 David Norheim, Computas 1 1 Agenda Litt kontekst SERES

Detaljer

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Norsk Arkivråds høstseminar 2014 2014-11-03 Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Digital postkasse i praksis, hva kreves Både ESA og ephorte leveres med støtte for KS SvarUt og Digipost

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009 Altinn Gevinstrealisering Altinn-dagen 31.8.2009 1 Altinn - nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Altinn målhierarki Samfunnsmål: Økt ressurseffektivitet i samfunnet Mer kostnadseffektiv offentlig

Detaljer

Dine data er fra Mars, mine fra Venus -

Dine data er fra Mars, mine fra Venus - oppgrossingsgrunnlag overføringsflyktning????? Dine data er fra Mars, mine fra Venus - En historie fra virkeligheten - med en lykkelig slutt? Av og med: Mariann Sundvor prosjektleder UDI Terje Kolbu prosessleder

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samhandlingsplattform

Samhandlingsplattform Fra Samhandlingsarkitektur til Samhandlingsplattform HelsIT 2011 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Forfattere: Hans-Olav Warholm og Bjarte Aksnes www.kith.no Helt kort om oss Hans-Olav Warholm:

Detaljer

IKA kjernen SAMDOK konferansen Gardermoen

IKA kjernen SAMDOK konferansen Gardermoen IKA kjernen SAMDOK konferansen Gardermoen VÅRT LØSNINGSFORSLAG 1. Gi kommunene tilbake kontrollen over sine egne arkiv > Distribuere åpen kildekode Noark 5 kjerne 2. Etablere kostnadseffektive prosesser

Detaljer

Felles arkitektur i offentlig sektor

Felles arkitektur i offentlig sektor Felles arkitektur i offentlig sektor HelsIT, Trondheim 21. september 2010 Øivind Langeland IKT-utviklingen i Norge til nå Offentlige virksomheter har gjort mye hver for seg Norge ligger langt fremme internasjonalt

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere

Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere Prosjekt PTS 2013 30.03.2012 Versjon 1.0 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 BAKGRUNN... 3 2.1 HVILKE ARBEIDSGIVERE BLIR PÅVIRKET... 3 2.2 IMPLEMENTERINGSPLAN FOR NYTT

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon Metoder for bedre samhandling erfaringer fra Semicolon Norstella/RNeF-seminar Oslo, 27. august 2009 Terje Grimstad, Karde Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Innhold 1. Litt om Semicolon-prosjektet

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0 25.6.2009 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Obligatoriske standarder... 3 1.2 Anbefalte standarder... 5 2 Bakgrunn... 7 3 Referansekatalogens

Detaljer

KS Resultat XML. Line Richardsen, KS Per Myrseth, DNV & Semicolon

KS Resultat XML. Line Richardsen, KS Per Myrseth, DNV & Semicolon KS Resultat XML Line Richardsen, KS Per Myrseth, DNV & Semicolon Prosjekt for standardisert integrasjon mellom IKT-systemer i kommunesektoren Asker og Bærum piloten Hvem er med? Asker kommune med leverandørene

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

FriBit HØRINGSUTTALELSE 2012/498: FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IT-STANDARDER I OFFENTLIG FORVALTNING

FriBit HØRINGSUTTALELSE 2012/498: FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IT-STANDARDER I OFFENTLIG FORVALTNING FriBit Til: Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT postmottak@difi.no Fra: Interesseorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge www.efn.no Interesseorganisasjonen FriBit www.fribit.no Direktoratet for

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor

Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor Utkast til Referansekatalog for ITstandarder i offentlig sektor Versjon 3.1 XX.XX.2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og innledning... 4 2 Referansekatalogens anvisninger... 6 2.1 Standarder for samhandling

Detaljer

enorge 2009 og IKT i offentlig sektor

enorge 2009 og IKT i offentlig sektor enorge 2009 og IKT i offentlig sektor Innlegg på Norsk Arkivråds seminar Vår elektroniske hverdag, Lillestrøm, 17.10.2005 Eksp. sjef Hugo Parr, Moderniseringsdepartementet 1 Framlagt 27. Juni 2005 2 1

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

23. Møte i Standardiseringsrådet

23. Møte i Standardiseringsrådet 23. Møte i Standardiseringsrådet Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Kristian Bergem Prioriterte områder innen grønn-it Grønn-IT i Lillesand i fjor konklusjon på bakgrunn av forprosjektrapporten:

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Brukerutvalg 28. oktober 2015

Brukerutvalg 28. oktober 2015 Brukerutvalg 28. oktober 2015 André Hoddevik Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon for teknologi og støttesystemer Digitalisering av anskaffelser En forutsetning for forenkling både for kjøpere

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Forslag til Norsk Referansekatalog

Forslag til Norsk Referansekatalog Forslag til Norsk Referansekatalog Hva er Norsk Referansekatalog? Oversikt over åpne standarder som anbefales brukt i norsk offentlig forvaltning for å sikre elektronisk samhandling. Omfatter teknisk,

Detaljer

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Ellen Strålberg, Difi Seminar 20. august Hovedstadsområdets nettverk for ITledelse og styring (HIT) Offentlige prosjekter som lykkes! Kandidater til årets

Detaljer

NAVs erfaringer med automatisering

NAVs erfaringer med automatisering Den norske dataforening // ARK 2014 // 18. november 2014 NAVs erfaringer med Petter Hafskjold Sjefsarkitekt NAV IKT Innhold Et blikk inn i NAVs hverdag 456 kontorer 400 mrd. kr./år 19 000 ansatte 52 stønadsordninger

Detaljer

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver 1 Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Arbeidsgruppens mandat Foreslå konkrete tiltak innenfor områdene kultur, organisasjon,

Detaljer

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår

Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk. Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Åsa Otterstedt, prosjektleder edår Innhold Hvem er jeg? Elektronisk informasjonsflyt av dødsdata muligheter og gjenbruk Legeerklæring om

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter...

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor.

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Generelle tilbakemeldinger som er diskutert i dokumentgjennomgangsmøte:

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring // NOTAT Til: Helsedirektoratet Fra: NAV/Kontor for elektronisk samhandling Dato: 15.02.16 Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring Dette er NAVs kommentarer til høringsutkast «Krav til tjenestebasert

Detaljer

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi roald.bergstrom@helsedir.no 01.10.2012 Standarder for velferdsteknologi 1 Medisinsk utstyr Arkitektur Medisinsk utstyr som knyttes opp

Detaljer