Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0 29.06.2012"

Transkript

1 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon

2 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens krav om ODF 5 Alternativ 1. Endre kravet til OOXML 5 Alternativ 2. Ikke stille krav til standarder på området 5 Alternativ 3. Stille krav om både ODF og OOXML 6 5 Vurdering av utvikling av standardene og kontorstøtteprogramvare Vurdering av økonomiske og konkurransemessige konsekvenser 8 6 Vurdering av hensynet til innbyggere og næringsliv 10 7 Relevans for andre tilstøtende områder 11 8 Konklusjon Side 1 av 13

3 1 Innledning I første versjon av referansekatalogen i 2007 ble det satt krav om ODF for redigerbare dokumenter. I 2009 ble kravet gjort obligatorisk i forskrift om IT-standarder i forvaltningen 1. Anvendelsesområdet for kravet har vært begrenset til publisering av dokumenter som skal bearbeides videre ( 4 nr. 1 andre ledd). I 2011 ble anvendelsesområdet utvidet til å omfatte utveksling av dokumenter beregnet for redigering som vedlegg til e- post ( 4 nr. 2). Både standardene og programvare for redigerbare dokumenter er i utvikling. Difi har derfor fulgt utviklingen kontinuerlig. Dette notatet vurderer om det er behov for en revisjon av de krav som er satt for redigerbare dokumenter Side 2 av 13

4 2 Bakgrunn Når ODF ble valgt første gang var det fordi mange offentlige virksomheter distribuerte informasjon på Internett og gjennom e-post på formater som krevde at innbyggere og næringsliv måtte skaffe programvare fra en spesifikk leverandør i markedet. Programvaren fantes heller ikke på alle plattformer. På det tidspunktet var det politisk vilje til å gjøre noe med dette, og man valgte å anbefale det eneste implementerte åpne dokumentformatet med støtte for redigering i flere ulike kontorstøtteprogrammer, som fungerte på ulike plattformer. Standarden var umoden, men fordi det var et sterkt ønske om endring av gjeldene praksis valgte man likevel å gjøre standarden obligatorisk. OOXML ble utviklet av Microsoft, og ble gjort til en åpen standard ikke lenge etter ODF. Når det ble stilt krav om ODF var ikke OOXML implementert i noen programvare. OOXML var en omfattende standard, så det ville ta tid for konkurrentene til Microsoft å implementere den, og den var heller ikke utarbeidet på en måte der flere aktører kunne påvirke utformingen. Disse forholdene gjorde at ODF fikk, og fortsatt får, en bedre vurdering enn OOXML på kriterier knyttet til åpenhet. Blant annet danske myndigheter har gjennomført utredninger hvor ODF og OOXML har vært vurdert 2. ODF har stått sterkest når det gjelder implementasjon hos flere leverandører og på flere plattformer. OOXML har hatt styrken av en stor markedsandel, etter hvert som nyere versjoner av MS Office har blitt distribuert. Markedsandelen har imidlertid i stor grad vært knyttet til kun en leverandør i markedet. Begge standardene har hatt den funksjonaliteten offentlig sektor trenger, men OOXML har hatt fordelen av å kunne tilby bakoverkompatibilitet med tidligere dokumenter utarbeidet i MS Office, noe mange offentlige virksomheter har behov for. På oppdrag fra Difi, ble det høsten 2009 og våren 2010 utarbeidet to ulike rapporter, av henholdsvis Hypatia 3 og Bouvet 4, som begge vurderte OOXML og ODF. Utredningene ga noe ulik konklusjon. Hypatia konkluderte med at ODF var egnet som forvaltningsstandard, og at OOXML ikke var det. Bouvet konkluderte med at begge standarder var for umodne til å bli forvaltningsstandarder. Begge rapportene synliggjorde styrker og svakheter med begge standardene. Rapportene gav ikke et samlet grunnlag for å endre de gjeldende krav i referansekatalog og forskrift. Hensynet til ODFs bredere implementasjon i programvare og støtte på flere plattformer, samtidig som OOXML ikke var tilstrekkelig adoptert i markedet, tilsa ingen endringer av gjeldende krav. Begge standardene er nå underlagt ISO sitt forvaltningsregime. Der pågår det også et arbeid med å se standardene i sammenheng, for å kunne konvertere frem og tilbake mellom dem uten informasjonstap (ISO/IEC TR 29166:2012). Det gjør at det må skapes muligheter for å lagre informasjon som i utgangspunktet ikke er støttet i den mindre omfangsrike ODF standarden, på en standardisert måte. Dette kravet fører til forholdsvis store utfordringer i arbeidet, som ser ut til å være en langsom prosess. 2 Se senest Side 3 av 13

5 Grunnlagsmaterialet for dagens krav i referansekatalogen og forskrift om IT-standarder i forvaltningen er tilgjengelig på standardiseringsportalen Side 4 av 13

6 3 Alternative krav til standarder på området Før det vurderes om det er behov for å endre kravene, er det naturlig å synliggjøre alternativene. Det er hovedsakelig tre alternativer, i tillegg til å beholde dagens krav som er aktuelle: 0. Beholde dagens krav til ODF 1. Endre kravet til OOXML 2. Ikke stille krav til standard på området 3. Stille krav om både ODF og OOXML Under de enkelte alternativene kan det stilles tilleggskrav. Dette blir redegjort for nedenfor. ALTERNATIV 0. BEHOLDE DAGENS KRAV OM ODF ODF støttes i dag av flere kontorstøttepakker, blant annet LibreOffice, OpenOffice og senere versjoner av MS Office. Difi har gjennomført en skrivebordundersøkelse av 29 kontorstøtteprogrammer, som fungerer på ulike plattformer. Av disse støtter 16 ODF. Dette alternativet innebærer ingen endring, for de anvendelsesområdene som det allerede er stilt krav til. Imidlertid vil det få større konsekvenser dersom man peker på nye anvendelsesområder. Det er allerede foreslått å stille krav om bruk av ODF ved e-postutveksling mellom offentlige virksomheter. Et neste steg vil være å se på produksjonsformat, hvor krav om bruk av ODF kan få store konsekvenser. ODF støttes nå i nyere versjoner av MS Office og derfor vil utbredelsen bli bedre etter hvert som offentlige virksomheter oppgraderer til nyere versjoner av MS Office. Dette alternativet kan utvides til at dokumenter bør parallell publiseres eller sendes i OOXML. ALTERNATIV 1. ENDRE KRAVET TIL OOXML OOXML har i flere år vært støttet i MS Office. Etter hvert har flere kontorstøttepakker fått støtte for OOXML i varierende grad. LibreOffice ser ut til å være det alternativet som har best støtte, ved siden av MS Office. I undersøkelsen Difi gjennomførte, var det 12 programmer som hadde støtte for OOXML samt 2 som hadde støtte hvis det ble installert en plug-in. Formatet er utbredt i offentlig sektor og det er forventet en ytterligere utbredelse etter hvert som ytterligere offentlige virksomheter oppgraderer MS Office til nyere versjoner. Dette alternativet kan også utvides til at dokumenter bør parallell publiseres/sendes i ODF. ALTERNATIV 2. IKKE STILLE KRAV TIL STANDARDER PÅ OMRÅDET Det er et alternativ ikke å stille krav til standarder på området. Rapporten fra Bouvet konkluderte med at hverken ODF eller OOXML var i tilstrekkelig modne. Det finnes alternative kontorstøtteprogramvare for begge standardene. Manglende interoperabilitet mellom standardene, som gjør konvertering vanskelig og ressurskrevende, tilsier at man kanskje bør unngå å standardisere på et av flere åpne og eller likestilte standarder. Dette alternativet vil være i tråd med den konklusjon dansk forvaltning har tatt på området. Denne beslutningen er derimot sterkt knyttet til at de kun ønsker å peke på ISO standarder og ikke Oasis Side 5 av 13

7 standarder. De har derfor vurdert ODF 1.0, som har liten utbredelse og ikke ODF 1.1, som vi har gjort i Norge, som har betraktelig større utbredelse. Selv om det ikke stilles krav til standarder for publisering på offentlige nettsider eller utveksling av dokumenter beregnet for redigering som vedlegg til e-post, bør det stilles krav om at offentlige virksomheter plikter å ta i mot dokumenter både i ODF og OOXML. Slik at innbyggere og næringsliv skal kunne basere sitt valg av programvare på egne behov og ikke på de valg offentlige virksomheter har gjort. (Difi har fått en rekke tilbakemeldinger fra brukere av offentlige tjenester om at de må levere inn informasjonen på andre format, for å få de ytelsene de har krav på.) ALTERNATIV 3. STILLE KRAV OM BÅDE ODF OG OOXML Dette alternativet innebærer at det skal parallell publiseres/ sendes på både ODF og OOXML. Det er ikke interoperabilitet mellom ODF og OOXML. Tester har vist at konvertering mellom formatene fungerer dårlig(avhengig av type dokumentinnhold), og det vil i tilfeller hvor dokumenter skal redigeres videre føre til unødig merarbeid for avsender eller mottager av dokumenter. Dette alternativet synes derfor å gi størst ulempe for alle berørte. Det ligger i IT-forskriftens formål å peke på standarder som fremmer elektronisk samhandling. Det vurderes derfor som lite aktuelt å peke på begge standardene Side 6 av 13

8 4 Vurdering av utvikling av standardene og kontorstøtteprogramvare OOXML har vært gjennom en turbulent standardiseringsprosess med mange beskyldninger om dårlig kvalitet og dårlig prosess før standarden ble godkjent som en ISO-standard og forvaltningen ble overlatt til ISO. Over tid regner Difi med at det vil «åpne» standarden på samme måte som andre internasjonale standarder. ODF 1.1 er en OASIS-standard. Versjon 1.0 er ISO-standard. Det pågår en prosess med å gjøre ODF 1.1 til ISO-standard. OOXML har raskt økt sin utbredelse i markedet, grunnet MS Office sin store utbredelse og oppgraderingsprogram. Nå har også andre leverandører kommet etter og implementerer OOXML i sine løsninger. Difi antar at de aller fleste leverandører av kontorstøtteprogramvare vil støtte OOXML, siden Microsoft har en så dominerende posisjon i markedet. Skal andre leverandørers kunder kunne utveksle informasjon på en god måte med MS Office brukere, er det en styrke å støtte OOXML, som er en rikere standard med mer funksjonalitet enn ODF. Dette er spesielt viktig så lenge konverteringen mellom standardene fungerer såpass dårlig. Difi har nylig gjennomført en «skrivebordundersøkelse» av 29 kontorstøtteprogrammer, som fungerer på ulike plattformer. Av disse støtter 21 stykker doc standarden og 2 kan importere dokumenter fra denne standarden. 12 av de testede kontorstøtteprogrammene støtter OOXML, 6 stykker har støtte for import av OOXML og 2 stykker har støtte for OOXML hvis det installeres en plug-in. 16 av de testede kontorstøtteprogrammene støtter ODF standarden. MS Office har også fått støtte for ODF, noe som gjør at disse brukerne ikke lengre trenger å skaffe egen programvare for slik konvertering. Det er fortsatt utfordringer knyttet til konvertering mellom standardene, fordi standardene er implementert noe ulikt i de forskjellige programmene. Det vil derfor fortsatt være en del kostnader knyttet til konvertering mellom formater. Difi har også gjennomført en test der vi har skrevet dokumenter i ulik kontorstøtteprogramvare på ulike format. Deretter har dokumentet blitt åpnet i en annen kontorstøtteprogramvare og det er sjekket om dokumentet er endret. Funnene viser at det er færre feil nå enn det var for 2 år siden, men det er fortsatt en god del feil. Feilene er særlig knyttet til funksjonalitet for sporing av endringer og merknader. Det forekommer også en del feil på struktur, slik som overskriftsnummerering, sidetall, innholdsfortegnelse og fotnoter. Det er også en del feil knyttet til grafikk og bilder. Antall feil varierer avhengig av hvilke kontorstøtteprogram som er benyttet til å lage dokumentene og hvilket program som åpner dokumentene. Generelt viser funnene at det dokumentformatet som gir færrest feil på tvers av ulik kontorstøtteprogramvare er DOC, deretter kommer ODF og til slutt OOXML. Utviklingen sammenlignet med tidligere tester viser at de nye standardene nærmer seg DOC. DOC-formatet fungerer meget godt og det blir ingen feil i annen programvare når dokumentene tas opp, så lenge ikke dokumentene skrives i MS Office Det synes som at Microsoft har lagt inn noen endringer i sin nyeste implementering som skaper noe feil i annen Side 7 av 13

9 programvaren. Overraskende nok forekom det også enkelte feil på tvers av ulike MS Office versjoner, selv ved bruk av DOC og OOXML standardene. Det er betraktelig mer feil i eldre versjoner av Open Office enn i nyere LibreOffice versjoner, dette vil medføre utfordringer for eksempel for barn med eldre PC-er, som ønsker å jobbe opp i mot skoler. En fordel ved ikke å stille krav om standarder på området(alternativ 2), er mindre vedlikehold sentralt og at man unngår forsinkelse i oppgraderingsprosessen knyttet til behandling og godkjenning av nye forvaltningsstandarder når det kommer nye versjoner av standardene for dokumentformat. En ulempe er at da får man heller ingen kvalitetssjekk på samhandlingsutfordringer knyttet til innføring av nyere versjoner. Velges OOXML (alternativ 1), likestilling av standardene (alternativ 3) eller ikke stiller krav til dokumentformater (alternativ 2) så vil mest sannsynlig OOXML bli de facto standarden som brukes, på grunn av MS Office sin utbredelse i markedet. Dette vil imidlertid ha lite å si for markedssituasjonen, siden de mest utbredte kontorstøtteprogramvarene allerede har støtte for OOXML eller har mulighet til å integrere den, fordi den nå er åpen. Et alternativ er ikke å sette krav til standarder på område redigerbare formater i det hele tatt (alternativ 2), og eventuelt veilede på hva som fungerer best til enhver tid. Da vil den enkelte offentlige virksomhet måtte tilpasse seg brukernes ønsker og behov. Dette alternativet kan være særlig relevant i for eksempel utdanningssektoren, hvor det er mange brukere, med svært ulike behov. 4.1 VURDERING AV ØKONOMISKE OG KONKURRANSEMESSIGE KONSEKVENSER Det har vist seg vanskelig å beregne effekter av å stille krav til standarder for redigerbare dokumenter. Men vi vet at Offentlig sektor bruker årlig opp mot en halv milliard kroner på kontorstøtteprogramvare. Den største utfordringen knyttet til kontorstøtteprogramvaremarkedet, som gjør det vanskelig å ta ut noen av de potensielle gevinstene ved økt konkurranse, er at man har en binding i offentlig sektor til kontorstøtteprogramvaren MS Office som de fleste offentlige virksomheter benytter seg av. MS Office har mange integrasjoner mot tredjepartsleverandører, utført på leverandøravhengige grensesnitt. Disse tredjepartsleverandørene består blant annet av en rekke fagsystemer som er utbredt i offentlig sektor. Det er derfor vanskelig å bytte til en annen billigere kontorstøtteprogramvare. I tillegg innehar offentlig ansatte en grunnleggende kompetanse på MS produkter. Dette gjelder både drifts- og utviklingspersonell og sluttbrukerne, noe som gjør det ytterligere vanskeligere å ta ut gevinster gjennom eventuelt bytte av programvare. Dersom man peker kun på OOXML (alternativ 1) vil man indirekte forsterke disse nettverkseffektene, og dermed ytterligere svekke potensialet for konkurranse. Samtidig er det vanskelig å se at det å peke på ODF har ført til en endring av konkurransesituasjonen i offentlig sektor. MS Office sin markedsandel i offentlig sektor er like dominerende i dag, som før ODF ble en forvaltningsstandard. Det er derfor mye som tyder på at det å stille krav om ODF (alternativ 0) har ingen eller begrenset effekt på konkurransesituasjonen. Når det gjelder samfunnet for øvrig, er det mye som tyder på at det er andre faktorer som påvirker konkurransesituasjonen i større grad enn om offentlig sektor stiller krav om spesielle formater. Cloudbasert programvare som for eksempel Google Docs, spiller sannsynligvis en større rolle her. En viktig konkurransemessig forandring er at OOXML-standarden som tidligere kun har vært støttet i MS Office, nå er integrert i flere andre kontorstøtteprogram. Det gjør at dokumentstandarden i mindre grad bidrar til å opprettholde en knytning til en markedsleverandør. Dersom man kun peker på OOXML vil det kunne gi lavere kostnader på grunn av redusert behov for konvertering, og det blir lettere for leverandører over tid, fordi de kun må implementere en standard. Imidlertid kan det være en viss risiko for redusert konkurranse ved at offentlige virksomheter tvinges til å Side 8 av 13

10 anskaffe andre kontorstøtteprogramvare enn det de ellers ville valgt. Denne risikoen reduseres etter hvert som leverandørene for kontorstøtteprogramvare adopterer OOXML standarden. Å stille krav om OOXML kan fremskynde en kostbar oppgradering til nyere versjoner av MS Office for virksomheter som ennå ikke har MS Office som støtter OOXML. Konkurransemessig og økonomisk ser det derfor ut til å være mest gunstig ikke å peke på standarder for redigerbare dokumenter nå Side 9 av 13

11 5 Vurdering av hensynet til innbyggere og næringsliv Det er ikke avgjørende for innbyggere og næringsliv hvilket format som benyttes ved publisering eller utsending på e-post fra offentlige virksomheter. Det finnes gratis kontorstøtteprogramvare for de fleste plattformer, som gjør det mulig å redigere de mottatte dokumentene. Men det er fortsatt en utfordring med feil mellom ulike implementasjoner av de samme standardene, som kan føre til feilinformasjon. En fordel ved å peke på både ODF og OOXML (alternativ 3), slik at offentlige virksomheter må parallell publisere/sende, er at det er den som sender som må rette feil ved konvertering. Dermed reduseres faren for misforståelser hos mottaker. Ulempene er merarbeid på avgiversiden, økt informasjonsmengde som må publiseres/sendes, samt misforståelser ved at mottaker siden ikke alltid forstår at det er samme dokument som sendes i flere formater. Etter vår vurdering overstiger ulempene fordelene, så lenge det er snakk om redigerbare dokumenter. Enkelthet for brukerne er viktig. Ofte innebærer dette å benytte predefinert format i de produktene som blir mest brukt. For hele samfunnet vil dette være MS Office, noe som peker i retning av alternativ 1 OOXML. Imidlertid vil dette kunne variere mellom ulike grupper av næringsliv og innbyggere. Da vil det fremstå som tungvint og vanskelig å forstå dersom man benytter formater som innebærer konvertering. Standardiseringsvirkemiddelet bør i hovedsak benyttes der det har betydelig effekt, og ikke innen et område som fungerer greit uten regulering. Videre bør man ikke undervurdere at det kan være vanskelig for store brukergrupper (og ansatte i offentlig sektor) å skille mellom ODF og OOXML. Dette taler for at det ikke bør stilles krav til området, og at den enkelte offentlige virksomhet tilpasser seg sine brukeres ønsker og behov, hvis de har kompetanse og bevissthet nok til å gjøre det. Alternativt benytter virksomheten det formatet de tilfeldigvis støtter i sin egen programvare Side 10 av 13

12 6 Relevans for andre tilstøtende områder Det viktigste grepet ved å peke på dokumentstandarder har vært å få mest mulig av dokumentene over på HTML og PDF format. HTML gir god tilgjengelighet på nett og er åpent og godt støttet på de aller fleste PCer og plattformer. PDF formatet tar vare på strukturen i dokumentet der det er nødvendig. Utfordringen knyttet til PDF formatet er at det i noen tilfeller er vanskelig å kopiere tekst fra slike dokumenter og at enkelte konvertere ikke tar vare på metadata, som er nødvendig for å opprettholde dokumentenes tilgjengelighet for blant annet svaksynte og blinde. Det bør derfor parallell publiseres på en av standardene for redigerbare dokumenter i tillegg til PDF. Dagens krav ved sending av dokumenter som e-postvedlegg er at alle dokumenter som er ferdigstilte men hvor man ikke trenger å ta vare på strukturen, også bør være på PDF formatet. Gitt de utfordringene PDF formatet gir knyttet til universell utforming og kopiering, bør det over tid vurderes om denne gruppen dokumenter bør sendes på redigerbart format i stedet. Det er imidlertid for mange konverteringsfeil mellom ulike verktøy og litt for liten støtte av disse formatene på tvers av ulike kontorstøtteprogramvare til at dette kan innføres nå. En annen utfordring på området er at mange PDF dokumenter i realiteten er rene bilder. Det burde derfor på sikt vurderes om det skal innføres et krav om OCR-skanning (tekstgjenkjenning) av dokumenter som ankommer offentlig sektor på papir. Det vil gjøre teksten tilgjengelig i første omgang, selv om mange løsninger for OCR skanning ikke tolker og legger inn strukturell informasjon Side 11 av 13

13 7 Konklusjon I dagens marked har vi to standarder som fungerer omtrent like godt, Begge standardene støttes i alternativ programvare på de mest brukte plattformene. De sentrale hensynene som lå bak valget av ODF er i stor grad borte. Det er utfordringer med å konvertere mellom standardene, og det kan se ut som at det vil ta lang tid før dette problemet er løst. Dette tilsier at det ikke bør stilles krav til en spesifikk standard for publisering eller utsending av redigerbare dokumenter. Dersom man opprettholder kravet til ODF eller endrer til OOXML synes dette å ha liten effekt på konkurransen om kontorstøtteprogramvare. Dersom man kun velger OOXML kan enkelte virksomheter raskere enn planlagt måtte oppgradere fra MS Office som ikke støtter OOXML, som kan medføre økte kostnader. Det å opprettholde kravet om ODF, synes ikke å gi målbare økonomiske gevinster for offentlig sektor. I tillegg ser vi en trend som tyder på at OOXML standarden er i ferd med å vinne frem som den mest brukte standarden på området. Å peke på begge standardene i parallell synes å gi høyere kostnader for forvaltningen, på grunn av høyere utviklings- og konverteringskostnader. For brukerne spiller det liten rolle om man velger ODF eller OOXML, da begge standardene er støttet i flere programvarepakker på de mest brukte plattformene. Dersom det ikke stilles krav om standard for hele offentlig sektor, vil offentlige virksomheter måtte tilpasse seg brukernes behov og ønsker. Difi anbefaler derfor at kravet til dokumentformat for redigerbare dokumenter fjernes helt for publisering og utsending fra offentlige virksomheter. Imidlertid bør det stilles krav om at offentlige virksomheter plikter å ta i mot dokumenter både i OOXML og ODF. Dette for å sette brukernes ønsker fremst Side 12 av 13

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Dokumentformater = krig

Dokumentformater = krig Dokumentformater = krig ODF og/eller Microsoft? Datapedagog Bjørnar S. Pedersen, Molde www. 1 Mine erfaringer Datastudiet på HiMolde 1984-86 OpenOffice.org som hovedverktøy siden 2003 Laget brukerveiledninger

Detaljer

FriBit HØRINGSUTTALELSE 2012/498: FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IT-STANDARDER I OFFENTLIG FORVALTNING

FriBit HØRINGSUTTALELSE 2012/498: FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IT-STANDARDER I OFFENTLIG FORVALTNING FriBit Til: Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT postmottak@difi.no Fra: Interesseorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge www.efn.no Interesseorganisasjonen FriBit www.fribit.no Direktoratet for

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet

Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet Universell utforming Deltakelse og tilgjengelighet Dagens tema: Deltasenteret Strukturering av tekstdokumenter Filformater for nettpublisering Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet

Detaljer

Innføring av OpenOffice i kommuneadministrasjon. 26. mai 2010 Heidi Bringsli, Asker kommune, IKT

Innføring av OpenOffice i kommuneadministrasjon. 26. mai 2010 Heidi Bringsli, Asker kommune, IKT Innføring av OpenOffice i kommuneadministrasjon 26. mai 2010 Heidi Bringsli, Asker kommune, IKT Bakgrunn, føringer og vedtak > 2008: ODF - forskrift fra regjeringen Vedtatt forskrift som gjør bruk av åpne

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6

Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 Nasjonal arbeidsgruppe IPv6 IPv6 i offentlig sektor 25.08.2015 Anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Underbygge god samhandling mellom offentlige virksomheter Underbygge god samhandling

Detaljer

Microsoft Norge Lysaker torg 45, 1366 Lysaker Oslo, 14. mai 2009. Microsofts innspill til høring om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen

Microsoft Norge Lysaker torg 45, 1366 Lysaker Oslo, 14. mai 2009. Microsofts innspill til høring om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen Microsoft Norge Lysaker torg 45, 1366 Lysaker Oslo, 14. mai 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet postmottak@fad.dep.no Microsofts innspill til høring om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen

Detaljer

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter...

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Andre versjon av Referansekatalogen for ITstandarder

Andre versjon av Referansekatalogen for ITstandarder Andre versjon av Referansekatalogen for ITstandarder i offentlig sektor Dette dokumentet inneholder høringsuttalelse fra EDB Business Partner (EDB) ang. forslag til i offentlig sektor. I uttalelsen har

Detaljer

Utredning - dokumentstandarder

Utredning - dokumentstandarder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utredning - dokumentstandarder Deloppdrag A September 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Utredning - dokumentstandarder Deloppdrag A September 2008

Detaljer

Rapport ODF og/eller Open XML som obligatorisk standard i offentlig sektor

Rapport ODF og/eller Open XML som obligatorisk standard i offentlig sektor Rapport 2007-079 ODF og/eller Open XML som obligatorisk standard i offentlig sektor ECON-rapport nr. 2007-079, Prosjekt nr. 54290 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-922-7 ODN/mbh, KOK, 21. august 2007 Offentlig

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur. Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no. HiOA

Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur. Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no. HiOA Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no HiOA Arild Haraldsen mener* Hvor langt har kommunene kommet i samordning av sine digitale tjenester? Hvordan går samspillet

Detaljer

ISO-godkjent format for kontordokumenter

ISO-godkjent format for kontordokumenter ODF Open Document Format ISO-godkjent format for kontordokumenter Datapedagog Bjørnar S. Pedersen, Molde www. 1 Kontordokumenter 2 Tekst Regneark Presentasjoner Tegning Databaser Dokumentformathistorikk

Detaljer

Notater fra Åpent møte om spørsmålet "Er ingen dokumentformater egnet for bruk i offentlig sektor?"

Notater fra Åpent møte om spørsmålet Er ingen dokumentformater egnet for bruk i offentlig sektor? Notater fra Åpent møte om spørsmålet "Er ingen dokumentformater egnet for bruk i offentlig sektor?" Debatt om standardenes egnethet for samhandling og videreutvikling av disse Panel: Lars Marius Garshol

Detaljer

Høringsuttalelse fra SHdir- Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKTstandarder for offentlige virksomheter

Høringsuttalelse fra SHdir- Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKTstandarder for offentlige virksomheter Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200601327 Saksbehandler: HAM Vår ref: 07/2806- Dato: 20.08.2007 Høringsuttalelse fra SHdir- Referansekatalog over anbefalte

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10

Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften. Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Høringsuttalelser 3.versjon av referansekatalogen og revisjon av standardiseringsforskriften Møte i Standardiseringsrådet 16.9.10 Om gjennomgang Et utvalg av synspunkter En evaluering av rådets arbeid

Detaljer

Forvaltningsstandarder for publisering av nettleserbaserte tjenester

Forvaltningsstandarder for publisering av nettleserbaserte tjenester Forvaltningsstandarder for publisering av nettleserbaserte tjenester 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 2.1 Metode for informasjonsinnhenting... 6 2.2 Om Difi sitt standardiseringsarbeid... 7 3 Anvendelsesområde...

Detaljer

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 3 2.4 Utredningsmetodikk...

Detaljer

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 01.12.08 Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Standardiseringsrådet har på bakgrunn av FAD s vedtatte prioritering for arbeidet med 2. versjon

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0 25.6.2009 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Obligatoriske standarder... 3 1.2 Anbefalte standarder... 5 2 Bakgrunn... 7 3 Referansekatalogens

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Svar på høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Svar på høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter Fornyings- og administrasjonsdepartementet v/ Christer Gundersen Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo e-post: postmottak@fad.dep.no Deres ref Vår ref. Dato 200601327-CGU 2007/10443 ANNDOR 20.08.2007 Svar på høring

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte

Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte Standardiseringsrådsmøte #3 2015 16.09.2015 Transportsikring av e-post 16.09.2015 Forslag Foreslått første gang av Gjøran Breivik, Bergen kommune i arbeidsgruppen for sikkerhet

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Tema for innlegget Overordnet innføring i avtalen Erfaringer - basert på bruk i praksis og tilbakemeldinger på

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder

Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/255 MAB chlu 053.0 Dato: 08.06.2009 Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder Det vises til

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Kvalitet i praksis Kvalitet på nett-konferansen 2013 Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Utvikling i Sørum over tid 98% 94% 92% 90% 2008 2009 2010 2011 Utfordringene CMS-leverandørene

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

ACOS Møte. Nyttig informasjon ved overgang fra WebSak Utvalg og SRU til ACOS Møte

ACOS Møte. Nyttig informasjon ved overgang fra WebSak Utvalg og SRU til ACOS Møte ACOS Møte Nyttig informasjon ved overgang fra WebSak Utvalg og SRU til ACOS Møte Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fra WebSak Utvalg til ACOS Møte... 4 3 Avsnitt i Word og i riktekstbokser... 5 3.1

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

1. Anvendelsesområdet: publisering av informasjon på offentlige vevsider

1. Anvendelsesområdet: publisering av informasjon på offentlige vevsider Microsoft Norge Lilleakerveien 6 0216 Oslo Oslo, 20. august 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet IT-politisk avdeling postmottak@fad.dep.no Høringsinnspill fra Microsoft Norge på utforming av

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Superbrukere løser alt...

Superbrukere løser alt... Superbrukere løser alt... Venner og kjente har fått høre at du har begynt på HiØ, og at du skal studere noe med data. De regner derfor med at du kan løse alle deres dataproblemer. Idrettslaget Spurt hvor

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor?

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Bent Vangli, Arkivverket UiB IT-seminar 17. april 2008 Temaer Historikk Regjeringens mål og ambisjoner Standardiseringsrådet

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

einnsyn og meldingsutveksling Gloppen Rune Kjørlaug

einnsyn og meldingsutveksling Gloppen Rune Kjørlaug einnsyn og meldingsutveksling Gloppen 12.05 Rune Kjørlaug Image:Difii Digitalt førstevalg Utgangspunktet - meldingsutveksling Digital meldingsutveksling som virkemiddel Mer effektiv saksbehandling Mer

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Gjesteforelesning AFIN 30.8.17 Øivind Langeland 1 Disposisjon og pensum Disposisjon: Bakgrunn Informasjonsinfrastrukturer

Detaljer

Programpakken OpenOffice.org

Programpakken OpenOffice.org Programpakken OpenOffice.org Hovedpunkter Bakgrunn for OO Finansiering og utvikling OO i den store verden Funksjonalitet Brukergrensesnitt Utfordringer og fordeler Mine erfaringer Lærerskole + datastudiet

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver 1 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet NOARKSYSTEMER SHAREPOINT Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet 1 Hva er Sharepoint Samarbeidsverktøy utviklet av Microsoft benyttes bla til å dele dokumenter og

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om obligatoriske IT-standarder

Høringsuttalelse forskrift om obligatoriske IT-standarder Vår dato Arkivnr 2009-06-07 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse August Nilsen, Jørgen Birkeland, Knut Lindelien Rudolph Brynn 2009-03-13 200800502 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Hva jeg skal snakke om

Hva jeg skal snakke om Noark 5 Del 2 Hva jeg skal snakke om Litt om programvare Proprietær og åpenkildekode Tjeneste orientert arkitekturer Moderne utviklingsmetodikk dots Noark 5 kjerne Viktig men ikke noe som er tatt opp i

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Temamøte IT-standardisering i offentlig sektor. Obligatoriske standarder - utfordringer for kommunesektoren

Temamøte IT-standardisering i offentlig sektor. Obligatoriske standarder - utfordringer for kommunesektoren Temamøte IT-standardisering i offentlig sektor Obligatoriske standarder - utfordringer for kommunesektoren Spørsmål til kommunene Er forskriften kjent i kommunen(e)? Har informasjonsarbeidet fra Difi til

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet 02.06.10 ELMER for innbyggerskjemaer Skal ELMER gjøres til obligatorisk/anbefalt forvaltningsstandard for offentlige skjemaer på Internett,

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor

Utkast til Referansekatalog for ITstandarder. i offentlig sektor Utkast til Referansekatalog for ITstandarder i offentlig sektor Versjon 3.1 XX.XX.2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og innledning... 4 2 Referansekatalogens anvisninger... 6 2.1 Standarder for samhandling

Detaljer

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene?

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? X...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? Her får vi forespørsel om å snakke Her planelgger vi hva vi skal snakke om Litt om søk på Deichmanske bibliotek Jonas Svartberg Arntzen Arve Søreide

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

DRI 3010 Åpne standarder Arild Jansen AFIN

DRI 3010 Åpne standarder Arild Jansen AFIN Forvaltningsstandarder som styringsmiddel: pisk eller gulrot? Åpne standarder og åpen kildekode Fri programvarer Universell utforming og tilgang for alle Pensumstoff : http://www.standard.difi.no/index.html

Detaljer