Difi. postboks 8115 Dep Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold"

Transkript

1 Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter... 4 Bruk av fri programvare... 5 Språkkoder... 6 Innbyggerskjema... 7 EPUB... 7 Utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige virksomheter... 7 Konklusjon... 8

2 Innledning Det vises til høringsbrev datert 19. mars 2012 der Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreslår nye anbefalte IT-standarder i offentlig sektor, og ber om tilbakemeldinger på nye standarder. Norges Blindeforbund avgir herved sitt høringssvar, og vil formidle våre synspunkter og forventninger til det videre arbeidet med referansekatalogen versjon 3.1 og versjon 4.0 Generelt Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Målet er fortsatt langt unna, men at det i dag finnes synshemmede i mer enn 100 forskjellige yrker, viser at synshemmedes egen interesseorganisasjon har sin misjon. Statistisk Sentralbyrå opplyser at nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede. Antallet blinde er noe usikkert, men i følge World Health Organization er ca 0,2 % av befolkningen i vestlige land blinde. Ut fra disse tallene har Norge om lag blinde. Tilgjengelighet til, og universell utforming av, IKT er et viktig virkemiddel for inkludering og likestilling for svaksynte og blinde. Utilgjengelige IKT-løsninger er derfor diskriminerende og utestenger en stor gruppe av befolkningen. Å ikke ta hensyn til universell utforming av IKT i prosessen med innføring av offentlige IT-standarder er, etter Norges Blindeforbunds mening, brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Norges Blindeforbund har konkrete kommentarer til følgende punkter: 2. Språkkoder 3. Innbyggerskjema 4. EPUB 5. Utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige virksomheter I tillegg ønsker vi å framføre noen generelle kommentarer om sikring av universell utforming i arbeid med standarder, samt noen betraktninger i forhold til tekstformater på generelt plan som også omhandler eksisterende standarder.

3 Om universell utforming av IKT I DIFIs veileder om universelt utformede dokumenter oppsummeres problemstillingen på en utmerket måte: "I dag er det slik at personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt møter barrierer som hindrer like muligheter til selvstendig aktivitet og deltakelse. Universell utforming er en forutsetning for å fjerne eksisterende funksjonshemmende barrierer og hindre at nye oppstår. Universell utforming betyr at produkter, tjenester og omgivelser er utformet på en slik måte at de kan brukes av alle. Den teknologiske utviklingen har gitt offentlig sektor en ny arena for samhandling med publikum, noe som har gitt alle utvidede muligheter for deltagelse. Et illustrerende eksempel på dette forholdet er Min Side som er et offentlig servicekontor på internett. Siden informasjonen her er i digitalt format, er i utgangspunktet informasjonen blitt mer tilgjenglige for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser enn den samme informasjonen er i papirformat. Dette skyldes bl.a. at tekniske hjelpemidler kan behandle og videreformidle informasjon når den foreligger elektronisk. Å ha tilgang til informasjon er nødvendig både for deltagelse i skole, arbeid og i samfunnet for øvrig, men det er viktig å understreke at digital publisering av informasjon ikke er ensbetydende med at den blir tilgjengelig for alle. Utarbeidelse og publisering av informasjon må skje på en korrekt måte dersom tilgjengeligheten skal ivaretas. Det blir derfor opp til hver enkelt i offentlig sektor å sikre at utarbeiding og publisering av informasjon gjøres på en slik måte at tilgjengeligheten ivaretas. I deres artikkel Validating WCAG 1.0 and WCAG 2.0 through Usability Testing with Disabled Users

4 viser Rømen og Svanes eksempelvis at kun 1/3 av alle tilgjengelighetsutfordringer ved en webside avdekkes ved hjelp av WCAG-standarden. Dette viser at standarder i seg selv ikke alltid er nok til å sikre universell utforming og tilgjengelighet. Det må i tillegg inntas funksjonelle og prosessuelle krav, og utarbeides veiledere som kan hjelpe hver enkelt i offentlig sektor med å gjøre de riktige valgene. Tilgjengelighet er situasjons- og kontekstavhengig, og den beste måten å sikre at en løsning er tilgjengelig og brukbar er å teste om den fungerer for sluttbruker. Prinsipper som brukersentrert design er derfor svært viktige elementer i prosessen med å utvikle universelt utformede løsninger. Det er også viktig å huske på at universell utforming er mer enn tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Huber og Vitouch viser eksempelvis i sin article Usability and Accessibility on the Internet: Effects of Accessible Web Design on Usability at det å følge WCA gir økt brukskvalitet for alle brukergrupper, uansett funksjonsnedsettelse eller ikke. Om tekstdokumenter DIFIS veileder om elektroniske dokumenter sier videre: Et universelt utformet elektronisk dokument er derfor et dokument som kan leses av alle, uavhengig av leserens funksjonsnivå, hjelpemidler og programvare. Alle vil her si både datasystemene som skal behandle dokumentene og personene som skal lese dem." Utfordringene med produksjon av universelt utformede/tilgjengelige dokumenter ligger både hos den som oppretter/publiserer dokumentet, i den teknologiske løsningen som velges, og hos brukeren som skal navigere i og lese dokumentet. Et "tilgjengelig filformat" sikrer ikke automatisk at dokumentet i seg selv er tilgjengelig. Blant kjennetegnene på et tilgjengelig dokument er: - Forståelig/godt lesbar tekst - Semantisk oppmerking (tagging) - Bruk av språkkoder for å definere dokumentspråk

5 - Bruk av stilett som gjør dokumentet mer lesbart på forskjellige teknologiplattformer - Konsistent og oversiktlig bruk av visuelle stiler For å sikre at dokumenter som publiseres og utveksles er tilgjengelige for flest mulig må det stilles krav til universell utforming. Dette kan skje ved hjelp av en kombinasjon av konkrete standarder som sikrer dette, og ved generelle funksjonelle krav om universell utforming uavhengig av det valgte filformatet. Bruk av fri programvare I FRIPROGSENTERET, RAPPORT : Universell utforming sies det Det finnes i dag ikke mange fri programvarerammeverk eller generelle løsninger som støtter tilgjengelighet eller som er universelt utformet. Til tross for at det gjennom prinsippene i fri programvare åpnes for større frihet til selv å påvirke programvareløsninger i retning av universell utforming viser praksis at virkeligheten er en annen. Mange av de mest alminnelige frie programvarepakkene mangler delvis eller fullstendig tilgjengelighet for mennesker med nedsatt syn. Eksempler på dette er OpenOffice og LibreOffice m.fl. En annen utfordring ved bruk av fri programvare kan være manglende kundestøtte og muligheter til opplæring i bruk av løsningen. Svaksynte og blinde har et høyere behov for denne typen støtte enn andre brukere ettersom mange av dem har behov for tilleggsprogramvare som skal fungere sammen med den opprinnelige programvaren, og ettersom man ikke har de samme muligheter for overblikk over grensesnittet som en seende bruker. I tillegg til dette kommer de mer tilgjengelighetstekniske utfordringene som ofte må løses i samarbeid med programvareleverandør/produsent. Fri programvare er ikke på samme måte underlagt lovgivning gjennom for eksempel diskriminerings og tilgjengelighetsloven ettersom det ikke alltid finnes en produsent/tilbyder av tjenesten eller produktet. Norges Blindeforbund krever at universell utforming og brukskvalitet tas med som viktige hensyn i utredninger som ligger til grunn for valg av standarder som primært leder brukeren mot fri programvare. Et eksempel på dette er bruk av dokumentformatet ODF som leder brukeren i retning

6 av OpenOffice, som er helt eller delvis utilgjengelig for svaksynte og blinde noe avhengig av plattform og hjelpemiddelprogramvare. Språkkoder Språkkodede dokumenter er et viktig virkemiddel for å lette lesbarheten for mottakere som benytter forskjellige lesestøtteverktøy som f.eks. syntetisk tale. Dette gjør at den syntetiske talen automatisk vil kunne lese teksten med riktig stemme - tilpasset det aktuelle språket. Norges Blindeforbund ønsker ikke å gå inn i valg av standard for språkkoder, men ønsker å understreke viktigheten av bruken. Det er derfor etter vår mening svært gledelig at dette inntas.

7 Innbyggerskjema Muligheten til å fylle ut skjemaer elektronisk istedenfor på papir er en verdsatt mulighet for mange synshemmede som ikke har den samme mulighet til å utfylle papirer for hånd som andre. Det er derfor, etter vår mening, spesielt viktig at denne gruppen hensyntas når det innføres standarder for utforming av elektroniske skjemaer. Gjenkjennelighet er nyttig for mange synshemmede, ettersom man ikke skal orientere seg i, og lære seg, nye løsninger hver gang et skjema skal utfylles. Det er imidlertid viktig å sikre at krav f.eks. fra WCAG alltid går foran krav i ELMER 2.1. Det er også, etter Norges Blindeforbunds mening, viktig at det gjøres en mer detaljert konsekvensutredning inkludert brukertesting med hensyn til universell utforming før det tas noen avgjørelse i forhold til å gjøre ELMER både anbefalt og obligatorisk. Det bør også vurderes om tilleggskrav skal inntas for å sikre universell utforming. EPUB Her vises det til våre generelle betraktninger rundt universell utforming og tekstdokumenter. EPUBstandarden stiller i seg selv ingen krav til universell utforming. Det er derfor opp til produsenten å utforme publikasjonen. Det er her svært viktig at det inntas krav om universell utforming av publiserte dokumenter som e- bøker. Norges Blindeforbund anbefaler at det utarbeides en veileder for produksjon av tilgjengelige e-bøker i EPUB-formatet. Utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige virksomheter Her vises det til våre betraktninger om universell utforming av tekstdokumenter, samt tidligere innspill i forhold til utveksling og publisering av dokumenter. Generelt er det Norges Blindeforbunds mening at det er uakseptabelt at PDF-formatet er eneste anbefalte standard for utveksling av dokumenter hvor formatering skal bevares. Standardene det i dag henvises til i referansekatalogen sikrer på ingen måte universell utforming. Norges Blindeforbund mener det i alle punkter der det henvises til PDF som filformat må stilles krav om parallellpublisering i annet mer tilgjengelig format som f.eks. HTML. For å sikre tilgjengelighet til PDF-filer gjennom standarder/filformater bør det eksempelvis stilles krav om bruk av PDF/UA. ISO/DIS Document management applications -- Electronic document file format enhancement for accessibility -- Part 1: Use of ISO (PDF/UA-1).

8 s3=30&csnumber=54564 Et alternativ til å spesifisere kravet om tilgjengelighet gjennom standard er et mer generelt funksjonelt krav om universell utforming av tekstdokumenter. Den australske regjeringens vurdering av PDF som publiseringsformat fant at tilgjengelighetsproblemene ikke primært lå i filformatet som sådan, men hos produsent og mottaker i form av manglende kunnskap, manglende støtte fra produksjonsverktøy, leseverktøy og hjelpemiddelprogramvare. Dette underbygges av de foreløpige funnene i en undersøkelse Norges Blindeforbund gjennomfører blant norske brukere med synshemninger. Valget av ODF som format for dokumenter som skal redigeres av mottaker er også problematisk for mange synshemmede ettersom mange av verktøyene som håndterer ODF-formatet er utilgjengelige for synshemmede eksempelvis OpenOffice. Også her er løsningen parallellpublisering i et mer tilgjengelig format. Norges Blindeforbund forventer derfor at DIFI finner en løsning for å sikre universell utforming av tekstdokumenter, samt at det inntas krav om parallellpublisering i et tilgjengelig format. Konklusjon Generelt forventer Norges Blindeforbund at universell utforming inntas i konsekvensutredninger som skal danne bakgrunn for beslutninger om innføring av anbefalte eller obligatoriske standarder. Dette vil ofte inkludere brukertesting. For å sikre universell utforming til all informasjon fra det offentlige må det inntas funksjonelle krav til universell utforming dersom dette ikke direkte sikres gjennom valg av format/standard. Der det anbefales formater som ikke fullt ut er tilgjengelige skal det parallellpubliseres i tilgjengelige formater. Offentlige IT standarder som ikke sikrer universell utforming er brudd på diskriminerings og tilgjengelighetsloven.

9 Vedlegg: Internett for alle. Dette er en brosjyre fra Norges Blindeforbund som gir en god beskrivelse av hvordan en skjermleser fungerer, og er viktig at man gjennomgår: Https://www.blindeforbundet.no/internett/fakta-og-publikasjoner/brosjyrer/Internettforalle.pdf Parallellpubliseringen i word finnes under universell utforming i påfølgende lenke: https://www.blindeforbundet.no/internett/fakta-og-publikasjoner/brosjyrer/se-vaare-brosjyrer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer