Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold"

Transkript

1 Evaluering av VC-1 for anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn Formål Oppgaveramme Utredningsmetodikk Om VC Vurdering av kriteriene i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk Hva er formålet med standarden ( ) Prosessen rundt utvikling og forvaltning av standarden ( ) Standardens aksept og utbredelse i markedet ( ) Tilfredsstiller standarden offentlige virksomheter og deres brukeres behov? ( ) Hvilke konsekvenser vil en anbefaling av standarden gi? ( ) Konklusjon

3 1 Sammendrag Bruk av multimedia på nettsider viser seg å øke i omfang, i takt med raskere hastighet på bredbåndstjenester. Det er et stort mangfold av teknologier på markedet som prøver å utmanøvrere hverandre ved å holde et høyt utviklingstempo. Dette gjelder både proprietære og åpne teknologier. Resultatet av en slik utvikling trenger nødvendigvis ikke å fremstå som noe positivt for brukerne. Situasjonen oppleves som kaotisk og behovet for veiledning og retningslinjer er reelt. Anvendelsesområdet publisering av multimediainnhold herunder video, skal sørge for at IT-standarder, fortrinnsvis åpne IT-standarder, bidrar til lik tilgang til video publisert på offentlige virksomheters nettsider. Teknisk utstyr eller programvare skal ikke være til hinder for at brukerne kan benytte seg av denne typen materialet. For publisering av video er et av følgende sett med IT-standarder obligatoriske: Videosporet kodet i Theora 1.0 (Xiph.org 2008) og lydsporet i Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003) Videosporet kodet i H.264 (ISO/IEC :2009) og lydsporet i AAC (ISO/IEC :2006) innkapslet i MP4 (ISO/IEC :2003) Microsoft har kommet med innsigelser mot utelatelse av videokomprimeringsformatet VC-1 fra Referansekatalogen. VC-1 er et åpent format for komprimering av videostrømmer. Den ble ratifisert av standardiseringsorganisasjonen Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). Microsoft var pådriver for denne prosessen, og hadde frem til da utviklet det som sitt eget proprietært format. Tester av VC-1 og H.264 viser at det er marginale forskjeller på kodingen/dekodingen og kvaliteten på produsert video for disse to standardene. VC-1 er på mange måter Microsoft sitt svar på H.264, og begge stiller i samme klasse, hva gjelder teknologi og kvalitet. Begge er utviklet med tanke på å tilfredsstille fremtidens krav til video i høyoppløsning. Det er i utgangspunket ingenting i veien for å ta inn flere sett med standarder på dette området, så lenge det er uproblematisk å konvertere disse seg imellom. Dette er ivaretatt i det eksisterende standardsettet. Ulempen med å ta VC-1 inn i referansekatalogen ligger i patenter tilknyttet standarden. Lisensavtalen tilsier at etter må den som publiserer video kodet med VC-1, og har mer enn brukere, betale lisensavgifter. Dette vil føre til at det påløper unødvendige utgifter for offentlige virksomheter hvis VC-1 blir obligatorisk eller anbefalt forvaltningsstandard. Det konkluderes med at de eksisterende forvaltningsstandardene for publisering av multimedia, herunder video, dekker offentlig sektors behov på dette området på en tilfredsstillende måte. 2

4 2 Innledning 2.1 Bakgrunn I forbindelse med utvidelse og revisjon av Referansekatalogens versjon 2, kom Microsoft i sin høringsuttalelse med innsigelser mot valg av standarder for multimedia. Etter deres syn er det uhensiktsmessig at norske myndigheter velger tekniske spesifikasjoner, som ikke har gjennomgått en standardiseringsprosess av etablerte og anerkjente standardiseringsorganisasjoner. Det er uheldig at disse tekniske spesifikasjonene får status som åpne standarder gjennom inkludering i Referansekatalogen. Med dette henvises det til Vorbis, Theora, OGG og FLAC som alle er utviklet av den ikke-kommersielle organisasjonen xiph.org. I høringsuttalelsen var Microsoft også overrasket over at multimediastandarden VC-1 ikke ble nevnt i Referansekatalogen, på tross av at denne standarden er ratifisert av Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), og at den er implementert i teknologier som blant annet Blu-Ray, Internet Explorer og flere. Da Difi startet arbeidet med å se på mulige standarder for multimedia og presenterte listen over aktuelle standarder for publisering av video for arbeidsgruppen, var det ingen innspill hvor VC-1 ble fremmet som en aktuell standard. 2.2 Formål Anvendelsesområdet Publisering av multimediainnhold og de underliggende standardene for video, skal sørge for at brukere av offentlige virksomheters nettsider kan se videoer i sine nettlesere uten at det stilles krav til spesifikke tekniske utstyr og programvare. Dette gjelder også de som skal publisere videoene. 2.3 Oppgaveramme På bakgrunn av Microsofts kommentar vedrørende utelatelse av VC-1 fra referansekatalogen, er det besluttet å gjennomføre en evaluering av standarden for å se nærmere på om den egner seg som en forvaltningsstandard for anvendelsesområdet Publisering av multimediainnhold, herunder video. I så fall skal det også vurderes hvilken status den skal få i referansekatalogen. 3

5 2.4 Utredningsmetodikk Når et anvendelsesområde skal utredes iht. Standardiseringsrådets overordnede arbeidsmetodikk, skal utredningen gå gjennom følgende steg; Behov er å definere de behov offentlig sektor har på et anvendelsesområde. Avgrense er å få oversikt over anvendelsesområdet, og presisere hva utredningen skal dekke/ ikke dekke. Kartlegge er å få oversikt over hva som finnes av relevante standarder på anvendelsesområdet og deres knytning mot andre standarder og anvendelsesområder. Evaluere er å vurdere hver identifisert standard innenfor anvendelsesområdet opp i mot de kriterier som er definert i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk kapittel Formålet er å finne ut om standarden er egnet som en forvaltningsstandard. Alle kriterier må ikke utredes for alle standarder, bare der det er relevant (For eksempel er det ikke behov å utrede alle detaljer rundt en proprietær standard). Alle egnede standarder iht. kriteriene blir ikke automatisk forvaltningsstandarder, det er avhengig av den videre prosessen under. Alternativer er å vurdere forskjellige sammensetninger av standarder som kan anbefales på anvendelsesområdet. Vurdere om det skal pekes på en eller flere standarder innen området, om de er parallelle eller utfyllende, om de skal være obligatoriske eller anbefalte, etc. Det er det samme kriteriesettet i arbeidsmetodikkens kapittel 5.1.2, som danner grunnlaget for å vurdere alternativene. Valg er å velge et spesifikt alternativ og begrunne valget. Konsekvensvurdere er å beregne de kvalitative og kvantitative effektene i offentlig sektor av å gjennomføre valget som er tatt over 3 Om VC-1 VC-1 er et komprimeringsformat for video, utviklet av Microsoft som et proprietært format, før den i 2004 ble oversendt SMPTE for standardisering. VC-1 er i stand til å komprimere videosignaler til en rekke forskjellige formål i meget god kvalitet. Dette kan være alt fra video tilpasset publisering på nett med lav båndbredde, til video tilpasset HD-kvalitet for høyhastighets bredbånd. VC-1 er allerede implementert i Blu-Ray, Windows plattformen og fler. VC-1 har tre hoved profiler med forskjellige nivåer for koding av video. SMPTE har publisert tre dokumenter i forbindelse med VC-1. Disse er SMPTE 421M, som er selve spesifikasjonen. SMPTE RP 228 som er en spesifikasjon som beskriver prosedyrer og kriterier for konformitet. SMPTE RP227 beskriver hvordan VC-1 kan innkapsles i MPEG baserte formater. 4

6 4 Vurdering av kriteriene i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk 4.1 Hva er formålet med standarden ( ) Hva er hensikten ved å ta standarden i bruk? ( ) Hensikten med å ta i bruk standarden er å sørge for at avspilling av video publisert på offentlige virksomheters nettsider foregår på en forutsigbar måte, slik at flest mulig brukere får tilgang til disse videoene gjennom sine nettlesere. I tillegg skal det være enkelt for de som skal publisere videoer, slik at de kan belage seg på programvare med minst mulig bindinger til spesifikke plattformer Hvilket nedslagsfelt, bruksområde har standarden? ( ) Standarden er ment for koding og dekoding av video for avspilling på en rekke forskjellige plattformer. Disse inkluderer datamaskiner, programvare (nettlesere), HD-DVD, Blu-ray, spillkonsoller (Playstation og Xbox 360) og mobile enheter for å nevne noen. Den egner seg bra for organisasjoner som opererer med store mengder videodata fordi standarden har gode algoritmer for komprimering av video i HD, og vil derfor være plassbesparende. 4.2 Prosessen rundt utvikling og forvaltning av standarden ( ) Har utviklingen av standarden vært en åpen prosess der alle interessenter har kunnet delta på en ikke diskriminerende måte? ( ) Standarden er opprinnelig utviklet som et proprietært videoformat av Microsoft, som senere foreslo å utgi den som en formell SMPTE (The Society of Motion Picture and Television Engineers) standard i I april 2006 ble den ratifisert av SMPTE. Prosessen har i følge SMPTE vært åpen og alle interessenter har fått delta Standarden er anerkjent og vil bli vedlikeholdt av en ikkekommersiell organisasjon. Det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av en beslutningsprosess som er åpen for alle interesserte parter på en ikke-diskriminerende måte (kan være konsensus drevet, basert på flertallsavgjørelser osv). ( ) Den vil bli vedlikeholdt av en arbeidsgruppe oppnevnt av SMPTEs Compression Technology Committee. Medlemskap i SMPTE er åpent for enhver person eller organisasjon med interesse for emnet. Et medlemskap koster penger. (Fra 35$ - 325$ årlig) 5

7 4.2.3 Har beslutningsprosesser i standardiseringsorganisasjonen vært slik at alle parter har hatt likeverdig og nødvendig innflytelse? ( ) Ja, i følge smpte.org har utviklingen av VC- 1 tatt to år, og involvert til sammen 120 personer fra 75 forskjellige organisasjoner. Disse har hovedsakelig vært personer fra medie- og underholdningsbransjen. Videre står det blant annet: "The work was contentious at times, and initially some people thought that SMPTE would just "rubber stamp the Microsoft document. In fact, many individuals and organizations contributed to the final documents over the twoyear development period Er standardiseringsorganisasjonen en ikke kommersiell organisasjon? ( ) Ja, SMPTE er en ikke-kommersiell organisasjon Har beslutningsprosessen vært åpen og transparent slik at alle har fått ta del i prosessen og kan se hvilket beslutningsgrunnlag som ligger bak standarden? ( ) VC-1 gikk gjennom en streng, formell og åpen prosess, og involverte komiteens medlemmer fra alle segmenter av media, underholdnings - og IT-bransjen. Prosessen har resultert i en klar, helhetlig og åpen standard for komprimerte video strømmer Er standarden publisert og dokumentasjon er tilgjengelig enten gratis eller til en ubetydelig avgift? Er det tillatt for alle å kopiere, distribuere og bruke standarden gratis eller for en ubetydelig avgift? ( ) Standarden kan kjøpes (ca. 2200,-). Det er ikke tillatt å kopiere/distribuere videre Er intellektuelle rettigheter knyttet til standarden (for eksempel patenter) gjort ugjenkallelig? Er standarden tilgjengelig uten royalties? ( ) Det er patenter tilknyttet standarden. Standarden er kun royalty-fri for video som distribueres gratis over internett frem til Etter denne perioden må den som tilbyr video over nett, og har mer enn brukere, betale lisensavgifter. Det er flere modeller for betaling av avgiften Er det noen som helst forbehold knyttet til standarden som for eksempel i tilknytning til gjenbruk? ( ) Lite relevant for denne typen standard Hvilket nedslagsfelt har standardiseringsorganisasjonen (nasjonalt, europeisk, amerikansk, etc.)? ( ) SMPTE har base i USA, men har medlemmer fra 80 land. SMPTE samarbeider med andre standardiseringsorganisasjoner som f eks. ISO, ITU og IEC. 6

8 Hvilket kontaktpunkt i Norge har standardiseringsorganisasjonen? ( ) Usikkert. 4.3 Standardens aksept og utbredelse i markedet ( ) Standardens modenhet, er den utprøvd, har den vært gjennom flere revisjoner, er den implementert i reelle løsninger? ( ) Standarden er moden og var ferdigutviklet i Den har vært gjennom flere iterasjoner i henhold til SMPTEs arbeidsmetodikk. Den er godt utprøvd og implementert både i programvare og grafikkomponenter Er tilstøtende områder, som må benyttes for å ta i bruk standarden, også standardisert? ( ) Ja, denne standarden kan brukes i innkapslingsformatet MP4 (ISO/IEC :2003) for avspilling. MP4 er standardisert. På Microsoft plattformer kan den spilles av direkte i MS Windows Media Spiller Adopsjon i markedet - hvor utbredt er standarden i tjenester, løsninger og produkter tilgjengelig i markedet? ( ) Standarden er godt implementert av Microsoft, innholdsleverandører for video (HD-DVD, Blu-Ray) og aktører innen produksjon og utvikling av elektroniske komponenter (DSP, kretskort) Benytter de fleste samme versjon av standarden? ( ) Ja, det er bare én versjon av standarden (SMPTE 421M). Standarden er også kjent som WMV9,som er Microsoft sin implementering av VC I hvilken grad er standarden bakover og forover kompatibel? ( ) Den finnes bare i én versjon. I tillegg er noen av profilene i standarden bakover kompatible Hvor mange parallelle standarder finnes det på området? Deres styrker og svakheter i forhold til hverandre? Er de dekkende, egner de seg for forskjellige anvendelsesområder? ( ) VC-1 kan sammenlignes med H.264 (MPEG-4 AVC) som også er godt utbredt i markedet. H.264 er allerede tatt inn i referansekatalogen. VC-1 og H.264 er begge utviklet med tanke på høy bildekvalitet ved koding og dekoding av video både for høy- og lavhastighets bredbånd. Tester viser at det er marginale forskjeller mellom disse to standardene. VC-1 scorer bedre på innhold med raske bevegelser presentert i HD- kvalitet, mens H.264 skal være bedre på innhold tilrettelagt internett i SD-kvalitet. Begge standardene dekker samme anvendelsesområde. 7

9 4.4 Tilfredsstiller standarden offentlige virksomheter og deres brukeres behov? ( ) Løser standarden et problem for offentlig sektor? Har offentlig sektor behov for den funksjonaliteten standarden understøtter? ( ) Standarden sørger for at video publisert på offentlige virksomheters nettsider, er kodet og innkapslet på en forutsigbar måte, slik at den kan avspilles av alle. Den er et alternativ til H.264 som allerede er tatt inn i Referansekatalogen Har hver offentlig virksomhet behov for standarden internt, eller er dette noe som løser utfordringene ved samhandling? ( ) VC-1 er ikke spesielt rettet mot samhandling mellom etater. Denne standarden vil først og fremst dekke behovet offentlige sektor har for å publisere video på sine nettsider. Og at videoene blir avspilt på en forutsigbar måte Har standarden nødvendige kvalitet løser den nok, er den entydig nok? ( ) Standarden er en av de beste innen sitt område. Både når det gjelder komprimering og kvaliteten på video. Det finnes flere profiler av VC-1. Profilene avgjør hvilke funksjoner i kodingen som er tilgjengelige, og dermed kompleksiteten ved dekodingen som kreves av systemet Legger standarden begrensninger på offentlig sektor? ( ) Det er patenter tilknyttet standarden. Standarden er royalty-fri for gratisvideo distribuert over internett frem til Etter denne perioden må den som tilbyr video over nett, og har mer enn brukere, betale lisensavgift. Det er flere modeller for betaling av avgiften Følger standarden krav i tilknytning til universell utforming? ( ) Når det gjelder krav til universell utforming som undertekster, bruk av tastatur for start og stopp av video, kan dette løses ved bruk av annen teknologi Passer standarden inn i forhold til overordnede arkitektoniske prinsipper i offentlig sektor? ( ) Ja, til åpenhet, interoperabilitet. 8

10 4.4.7 I hvor stor utstrekning har offentlig sektor behov for standarden? Hvor mange offentlige virksomheter benytter standarden i dag? Hvor mange vil ha behov for den i fremtiden (1-2 år og 3-5 år)? ( ) Tendensen viser at offentlig sektor publiserer mer video i dag enn før (streaming av kommunestyremøter, reklamevideo, e-læring og mer) De eksisterende forvaltningsstandardene dekker det aktuelle anvendelsesområdet godt Forutsetter standarden et visst funksjonsnivå? ( ) Nei. Ikke sammenlignet med de øvrige standardene innenfor samme anvendelsesområdet. 4.5 Hvilke konsekvenser vil en anbefaling av standarden gi? ( ) I hvilken grad bidrar standarden til interoperabilitet? ( ) Den vil ikke bidra til mer interoperabilitet enn de eksisterende standardene i referansekatalogen I hvilken grad vil en anbefaling av denne standarden, som forvaltningsstandard, bidra til bedre samhandling i offentlig sektor? ( ) Den vil ikke bidra til mer samhandling enn de eksisterende standardene i referansekatalogen I hvilken grad vil standarden bidra til å øke kvaliteten i offentlig sektors tjenestetilbud til brukere og samarbeidsparter? ( ) Sett fra et brukervennlighetsperspektiv, vil det være positivt hvis brukerne kan spille av video publisert på offentlig sektors nettsider, ved å forholde seg til en standard. Dette gjelder spesielt kompatibilitet i forhold til nettlesere og andre OS plattformer. Det finnes alternative standarder i Referansekatalogen I hvilken grad vil standarden bidra til å effektivisere offentlig sektors tjenestetilbud? ( ) I liten grad. Video har stor verdi, men det finnes alternativer I hvilken grad vil standarden gi IT-arkitektoniske og systemtekniske konsekvenser? ( ) I liten grad Hvilke økonomiske konsekvenser vil det gi å anbefale denne standarden for offentlig sektor? ( ) I følge lisensavtalen er det patenter tilknyttet denne standarden, og følgende må offentlige virksomheter betale avgifter for å publisere video på nett etter Dette kan innebære store økonomiske konsekvenser. I motsetning 9

11 til denne standarden er de eksisterende standardene i referansekatalogen (H.264/ACC/MP4 og Vorbis/Theora/Ogg) royalty-frie.(gratis) Hvilke konkurransepolitiske konsekvenser vil det få å anbefale denne standarden for offentlig sektor? ( ) Det vil ikke være noen konkurransepolitiske konsekvenser av denne type standard Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få å anbefale denne standarden for brukere av offentlige tjenester og samarbeidspartnere? ( ) Ingen økonomiske konsekvenser for brukere. Samarbeidspartnere som videoinnholdsleverandører (streamingleverandører) må sannsynligvis oppgradere sine verktøy for å støtte komprimering av denne standarden Vil det få konsekvenser for konkurransen i markedet at offentlig sektor velger denne standarden? ( ) Nei I hvilken grad vil standarden bidra til innovasjon? ( ) I liten grad Hvilken miljøeffekt vil bruk av standarden gi, sett i forhold til avfall, transport, energiforbruk og økt forbruk? ( ) Den vil kunne bidra til mindre reising i forbindelse med videokonferanser. Dette er allerede ivaretatt i de eksisterende standardene på området. 5 Konklusjon VC-1 er en moden standard som er godt implementert i mange løsninger. Den er åpen og har et godt regime for fremtidig vedlikehold og behovet for revisjoner. Hva gjelder bildekvalitet, stiller den sterk i forhold til konkurrerende standarder på samme område. En gjennomgang av lisensavtalen viser at denne standarden kan brukes gratis frem til Dette gjelder for video publisert over internett og hvor sluttbruker/mottaker ikke betaler for tjenesten. Etter 2012 må alle som publiserer video gratis over internett, og som har flere enn brukere, betale lisensavgifter. Når det gjelder standarder for publisering av multimedia herunder video, har Standardiseringsrådet allerede vedtatt obligatoriske standarder for dette anvendelsesområdet. Disse er: 10

12 Videosporet kodet i Theora 1.0 (Xiph.org 2008) og lydsporet i Vorbis 1 (Xiph.org 2004) innkapslet i Ogg (RFC 3533, IETF 2003) Videosporet kodet i H.264 (ISO/IEC :2009) og lydsporet i AAC (ISO/IEC :2006) innkapslet i MP4 (ISO/IEC :2003) Begge alternativene for publisering av video er modne og godt implementert i mange løsninger. Tester av videokodeker viser at det er marginale forskjeller mellom VC-1 og H.264, mens Theora kommer noe dårligere ut. Dette kan skyldes at både H.264 og VC-1 er utviklet med tanke på video i HD kvalitet (Theora har også støtte for HD). Disse standardene har blitt drevet fram av aktører med sterke kommersielle interesser. Theora på sin side har manglet dette apparatet. Det er i utgangspunket ingenting i veien for å ta inn flere sett med standarder på dette området, så lenge det er uproblematisk å konvertere disse seg imellom. Dette er ivaretatt i det eksisterende standardsettet. Felles for Theora og H.264 i motsetning til VC-1, er at begge disse er royaltyfrie. Dette betyr at det ikke kreves lisensavgifter for å ta disse standardene i bruk. Sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil bruken av disse være en stor besparelse for offentlig sektor. Det foreligger ikke tungtveiende grunner til at VC-1 bør tas i referansekatalogen. VC-1 vil føre til unødvendige økonomiske utgifter. Det konkluderes med at de eksisterende forvaltningsstandardene for publisering av multimedia, herunder video, dekker offentlig sektors behov på dette området på en tilfredsstillende måte. 11

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Kapittel 2. Grunnprinsipper

Kapittel 2. Grunnprinsipper Kapittel 2 Grunnprinsipper Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du kjenne til hvorfor vi trenger standarder, og fordeler og ulemper med disse ha lært om ulike standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Innenfor området grønn IKT er hjemmekontor et viktig virkemiddel for å kunne redusere utslipp av CO 2. En forutsetning for bruk av hjemmekontor

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer