Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret"

Transkript

1 Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret

2 FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Adresseregisteret inneholder informasjon som er egnet til å identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder både ved utveksling av elektroniske meldinger og postforsendelser. For å sikre at all kommunikasjon (både elektronisk og postforsendelser) kommer fram er det viktig at Adresseregisteret inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Alle enheter er selv ansvarlige for at egne opplysninger er korrekt registrert. Formålet med ett felles adresseregister er enklere vedlikehold og mindre sannsynlighet for at feil opplysninger er registrert. Dette dokumentet er en del av brukerveiledningen for Adresseregisteret. Brukerveiledningen er strukturert slik: Om Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Integrasjon med Adresseregisteret, RESH, HPR, Personregister Alle som er tilknyttet Norsk Helsenett, kan søke i Adresseregisteret: https://register.nhn.no/ar for å gjøre oppslag på egen eller andres adresser. Ved behov for support kan man kontakte Norsk Helsenetts kundesenter. Postadresse: Telefonnummer: E-post: Norsk Helsenett SF Postboks Trondheim (døgnåpen) eller (ordinær takst innenfor kontortid) 2

3 INNHOLD INNHOLD FORORD... 2 INNHOLD Om Adresseregisteret Adresseregisterets rolle og egenskaper Hvorfor tjenestebasert adressering? Norsk Helsenetts registrering og vedlikehold Virksomhetens ansvar for vedlikehold av Adresseregisteret noen sentrale begreper EDI-adresse Virksomhetssertifikat

4 1 OM ADRESSEREGISTERET Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Formålet er å integrere Adresseregisteret mot fagsystemene. Full integrasjon mellom PAS/EPJ muliggjør blant annet: at legen fra sitt eget journalsystem kan søke i Adresseregisteret og velge rett mottaker. Ved elektronisk forsendelse vil meldingen bli kryptert med riktig nøkkel, signert og sendt til rett mottaker. at endringer i adresseopplysninger i lokale journal- og meldingssystemer fortløpende skrives til Adresseregisteret og oppdaterer adresser og sertifikater som benyttes av de enkelte virksomheter. Det er den enkelte virksomhet (kommune, helseforetak eller privat aktør) som har ansvaret for at egne opplysninger er korrekte til enhver tid. 1.1 Adresseregisterets rolle og egenskaper En avsender/mottaker som er registrert i Adresseregisteret kalles en kommunikasjonspart. Adresseregisteret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at man entydig kan identifisere en kommunikasjonspart som rette mottaker, og deretter hente ut nødvendig informasjon til å sende en elektronisk melding med riktig innpakning og riktig kryptering, eller sende opplysningene til riktig postadresse. Kommunikasjonsparten representerer, som hovedregel, en tjeneste eller et fagområde i virksomheten. Målsettingen med tjenestebasert adressering er at helsepersonell ikke skal behøve å bruke unødvendig tid på å finne rett mottaker. Unntaket er fastleger og tannleger, som benytter personbasert adressering. Ved registrering i Adresseregisteret, får hver enkelt virksomhet og kommunikasjonspart en unik identifikator som kalles HER-id. HER-id til kommunikasjonsparten skal benyttes til å identifisere avsender og mottaker unikt. Alle nødvendige kommunikasjonsopplysninger om kommunikasjonsparten kan hentes ved oppslag i Adresseregisteret, som EDI-adresse, sertifikatopplysninger mv. Målsettingen er at alle fagsystemer skal integreres med Adresseregisteret slik at brukerne kan søke og hente informasjon fra Adresseregisteret uten å forlate sitt journalsystem/ fagsystem, og opplysninger i det enkelte fagsystem benyttes til oppdatering av Adresseregisteret. Da vil Adresseregisteret sørge for at helseopplysninger kan kommuniseres elektronisk på en effektiv måte i hele behandlingskjeden. 4 Om Adresseregisteret

5 For aktører som ennå ikke har mulighet til å motta elektroniske meldinger benyttes postadressen registrert i Adresseregisteret. 1.2 Hvorfor tjenestebasert adressering? Tjenestebasert adressering ble først innført av KS (2007) da de skulle begynne med elektronisk samhandling. Kommunene ønsket en enhetlig adresseringsmetodikk som sikrer at avsender ikke trenger å tenke på hvordan for eksempel Oslo kommune og Vefsn kommune er organisert. Med å innføre nasjonale prinsipper for tjenestebasert adressering trenger ikke avsender å kjenne til intern organisering eller hvor pasienten fysisk er lokalisert. FAKTA Tjenestebasert adressering bidrar til en robust og enhetlig adresseringsmetodikk som er uavhengig av geografi og intern organisering. Den bidrar også til enhetlig begrepsbruk. Alle HF og kommuner vil fremstå enhetlig. Helseforetakene ønsket også en enhetlig adresseringsmetodikk uavhengig av intern organisering. Det ble besluttet å benytte tjenestebasert adressering i spesialisthelsetjenesten gjennom Nasjonalt meldingsløft i Norsk Helsenetts registrering og vedlikehold Norsk Helsenett registrerer alle virksomhetene som knytter seg til helsenettet, med organisasjonsnummer som er aktivt i Enhetsregisteret eller Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF). Ved registrering i Adresseregisteret vil følgende informasjon hentes fra Enhetsregisteret eller BoF: Organisasjonsnummer Navn/foretaksnavn/bedriftsnavn Forretningsadresse Kommune Postadresse I tillegg til informasjon om virksomheten, skal også ønsket antall tjenester og kommunikasjonsparter registreres. Dette gjøres av den enkelte virksomhet og knyttes til virksomheten. Når Norsk Helsenett får melding fra virksomheten om at en virksomhet opphører, blir den inaktivert. 5 Om Adresseregisteret

6 1.4 Virksomhetens ansvar for vedlikehold av Adresseregisteret Kontaktpersoner i den enkelte virksomhet får en brukerkonto og ansvaret for å legge inn de opplysninger som er nødvendige om sin virksomhet og sine egne kommunikasjonsparter. Alle som er tilknyttet Norsk Helsenett kan søke frem sine adresser i Adresseregisteret uten å måtte oppgi brukernavn og passord: https://register.nhn.no/ar. FAKTA Det er viktig at alle kommunikasjonsparter har elektronisk adresse og/eller postadresse. Dette innebærer at alle tjenester/personer må ha registrert EDIadresse og/eller postadresse. Vedlikehold av egen virksomhets informasjon i Adresseregisteret gjøres automatisk gjennom integrasjon med EPJ/PAS eller manuelt i Adresseregisteret gjennom innlogging på https://register.nhn.no/ar. Det er viktig at alle kommunikasjonsparter (tjenester eller personer) har fullstendig adresseinformasjon. Alle må ha registrert EDI-adresse og/eller postadresse. Dersom det er adresser som mangler i Adresseregisteret under egen virksomhet, må disse registreres. Tjenestetilbydere som ikke kan motta elektroniske meldinger skal registrere postadresse på kommunikasjonspart uten å oppgi EDI-adresse for å kunne motta papirbasert post. Ved behov for brukernavn og passord til innlogging eller ønske om bistand til oppdatering av opplysningene i Adresseregisteret, kan man kontakte Norsk Helsenetts kundesenter. Telefonnummer: E-post: (døgnåpen) eller (ordinær takst innenfor kontortid) 6 Om Adresseregisteret

7 2 NOEN SENTRALE BEGREPER For å forstå oppbygningen og strukturen i Adresseregisteret, er det nødvendig å kjenne til noen helt sentrale begreper. 2.1 EDI-adresse EDI-adressen sikrer at meldinger distribueres direkte til riktig fagsystem for tjenesten som skal ha meldingen. EDI-adresse som legges på virksomhetsnivå arves til underliggende kommunikasjonsparter, men overstyring er mulig. Det anbefales at det opprettes én EDI-adresse per fagsystem som er i bruk. Alle virksomhetene som er tilknyttet helsenettet får opprettet én eller flere EDI-adresser hos Norsk Helsenett. Flere EDI-adresser bestilles hos Norsk Helsenetts Kunde- og Driftssenter. EDI-adressene registreres på de enkelte kommunikasjonspartene. Et eksempel er Stavanger kommune, som har 11 kommunikasjonsparter (se figuren nedenfor). 7 Om Adresseregisteret

8 Fem av Stavanger kommunes kommunikasjonsparter benytter samme EPJ-system (Gerica) og har samme EDI-adresse: Legetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste Sykepleietjeneste, pleie- og omsorgstjeneste Saksbehandler, pleie, omsorg, rehab Fysioterapitjeneste Ergoterapitjeneste Stavanger kommune har også flere andre kommunikasjonsparter som benytter andre fagsystem, med andre EDI-adresser. 2.2 Virksomhetssertifikat Et virksomhetssertifikat er en elektronisk ID som sikrer kommunikasjon til og fra en virksomhet. Sertifikatet identifiserer virksomheten (navn og organisasjonsnummer), og brukes for autentisering, kryptering og signering. Det vil si å kunne tolke signatur i meldinger fra kommunikasjonsparten, og til å kryptere innhold i meldinger man sender til kommunikasjonsparten. LDAP-søkestrengen som legges inn i dette feltet kan benyttes til å hente de offentlige nøklene i det virksomhetssertifikatet som den enkelte kommunikasjonspart benytter. Nøklene er nødvendige da de tolker signaturen i meldinger fra kommunikasjonsparten, og krypterer innholdet i meldinger man sender til kommunikasjonsparten. Om alle (eller mange av) kommunens eller virksomhetens kommunikasjonsparter benytter samme virksomhetssertifikat, kan LDAP-søkestrengen registreres i feltet "Virksomhetssertifikat", som er knyttet til selve virksomheten og på den måten arves til alle kommunikasjonspartene. Dersom virksomheten har flere ulike sertifikater som benyttes av forskjellige kommunikasjonsparter, må man registrere/vedlikeholde LDAP-søkestrengen under den enkelte kommunikasjonspart. Søkestrenger som skal hente informasjon hos ulike leverandører vil se forskjellig ut avhengig av hvem som har utstedt sertifikatet: 1. For å hente informasjon om et virksomhetssertifikat utstedt av Buypass til organisasjonsnummer = , vil søkestrengen se ut som følger: ldap://ldap.buypass.no/dc=buypass,dc=no,cn=buypass%20class%203%20ca?usercertificate ;binary?sub?(sn= ) 2. For å hente informasjon om et virksomhetssertifikat utstedt av Commfides til organisasjonsnummer ldap://ldap.commfides.com/ou=enterprise,dc=commfides,dc=com?usercertificate;binary?su b?(&(serialnumber= )( (ou:dn:=encryption)(ou:dn:=signature))) En kommune eller virksomhet har som regel flere sertifikater utstedt på samme organisasjonsnummer. Sertifikatsøket kan spesifiseres nærmere ved å bruke f.eks. Common Name (CN), Organization (O) etc. i tillegg til serialnumber/sn. Trenger man hjelp til å få lagt inn denne søkestrengen i riktig format, ta kontakt med Norsk Helsenetts kundesenter. Den nødvendige informasjonen man trenger for å få lagt inn riktig søkestreng, fås av sertifikatutsteder. Strengen inneholder blant annet også informasjon om hvilket organisasjonsnummer det er utstedt til. 8 Om Adresseregisteret

9 Postadresse: Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: 9 Om Adresseregisteret

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

- Inkludert en veiledning for bruk av web UI til oppsett av abonnement på informasjon fra Adresseregisteret. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

- Inkludert en veiledning for bruk av web UI til oppsett av abonnement på informasjon fra Adresseregisteret. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Introduksjon til integrasjon med registrene - Inkludert en veiledning for bruk av web UI til oppsett av abonnement på informasjon fra Adresseregisteret Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer