Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

2 Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Seksjon standardisering Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks:

3 1. Innholdsfortegnelse ADRESSERING TIL OG FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN INNHOLDSFORTEGNELSE DOKUMENTHISTORIE BAKGRUNN OG MÅL BAKGRUNN PROSESSEN MÅL DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER PROBLEMSTILLING ADRESSERINGSIDENTIFIKATOR Tjenestekoder for spesialisthelsetjenesten STATUS I DAG PÅ HF TILTAK IDENTIFIKATORER Meldinger med HCP-struktur Meldinger med Hodemelding HER-ID I AVSENDERADRESSEN I MELDINGER FRA HF/SYKEHUS NY TJENESTEKODE ENDRINGER I NHN-ADRESSEREGISTER Eksempel Epikrise og tilhørende Applikasjonskvittering Eksempel PLO-melding som benytter Hodemelding ULIKE SCENARIER EPIKRISE FRA HF/SYKEHUS PLO-MELDING FRA KOMMUNE TIL HF/SYKEHUS FELLESTREKK REFERANSER APPENDIX 1 EKSEMPEL FRA HELSE VEST MAPPING MELLOM TJENESTER OG ORGANISASJONSENHETER

4 2. Dokumenthistorie Dato Detaljer Dokumentversjon 0.1 opprettet av Steinar Sandvik, Helse Vest IKT Dokumentversjon 0.2 opprettet av Annebeth Askevold, Helsedirektoratet Tilbakemeldinger etter workshop 8. mai 2014 med arbeidsgruppen er innarbeidet Dokumentversjon 0.3 opprettet av Annebeth Askevold, Helsedirektoratet Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppen er innarbeidet. Dokumentet sendes til ekstern kommentering Dokumentversjon 0.4 opprettet av Annebeth Askevold, Helsedirektoratet Tilbakemeldinger fra ekstern høringsrunde er innarbeidet. Erfaringer fra Strakstiltak Adresseregisteret er innarbeidet Dokumentet sendes til arbeidsgruppen for en siste gjennomlesing Dokumentversjon 1.0 er publisert

5 3. Bakgrunn og mål 3.1. Bakgrunn Tjenestebasert adressering er i varierende grad tatt i bruk av HF-ene, og det har vært etterspurt nasjonale retningslinjer for hvilke avsenderadresser HF-ene skal benytte i elektronisk samhandling. Tjenestebasert adressering ble besluttet å benytte i spesialisthelsetjenesten gjennom Nasjonalt meldingsløft i Ansvaret for innføringen av tjenesteadresser på de enkelte HF ligger hos de regionale helseforetakene. Helseforetakene har hatt fokus på å sikre at aktører som vil samhandle med HF-ene (ved sending av henvisninger, rekvisisjoner og pleie- og omsorgsmeldinger) skal finne korrekte tjenesteadresser til HF-ene på en enkel og standardisert måte. Det har i tillegg vært stilt spørsmål ved hvilke avsenderadresser HF-ene skal benytte for å sikre at applikasjonskvittering og dialogmeldinger kommer riktig tilbake i EPJ-systemene. Kommunene besluttet i 2007 å benytte tjenestebasert adressering når de skulle starte med elektronisk meldingsutveksling, og de startet med tjenestebasert adressering gjennom ELIN-k prosjektet. HF-ene har i begrenset grad tatt i bruk tjenestebasert adressering (to nivås adressering) når de sender meldinger fra seg. Tjenestebasert adressering brukes ved PLO-meldingene der det er innført adresseringsprinsipper som er uavhengige av hvor pasienten er plassert organisatorisk. Tilsvarende prinsipper er ikke innført for øvrige meldinger som epikrise, labsvar mv Prosessen Helsedirektoratet og Norsk helsenett gjennomførte en workshop med sektoren november 2013 der tema var avklaringer og retningslinjer for bruk av Adresseregisteret. Våren 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle RHF-ene, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet for å bli enige om hvilke elektroniske avsenderadresser HF-ene skulle benytte. Arbeidet har vært ledet av Helsedirektoratet. Denne rapporten er resultatet av arbeidet fra arbeidsgruppen. Etter at denne rapporten var på kommentarrunde i sektoren, har prosjektet «Strakstiltak Adresseregister» blitt startet, og Helseforetakene har i mye større grad tatt i bruk tjenestebasert adressering. Resultatet av arbeidet vil inngå i veiledningsmateriale som blir utarbeidet i tilknytning til dette prosjektet Mål Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av hvordan en oppgir avsender- og mottakeradresser i elektroniske meldinger fra spesialisthelsetjenesten. Formålet med korrekt adressering på avsender, er at applikasjonskvittering og dialogmeldinger til helseforetak/sykehus skal bli sendt til riktig helseforetak, og videre til riktig fagsystem

6 Mål og resultatmål: Alle kommunikasjonsparter skal være registrert i Adresseregisteret med HER-id på nivå 2 med korrekte kommunikasjonsparametere (EDI-adresse, sertifikatopplysninger mv) Helseforetakene skal benytte tjenestebasert adressering både ved mottak og sending av meldinger Avsenderadressen som benyttes fra HF-ene sikrer at mottatte applikasjonskvitteringer og dialogmeldinger rutes til riktig fagsystem innenfor foretaket

7 4. Dagens situasjon og utfordringer 4.1. Problemstilling Målsetningen er at det skal være mulig sende meldinger til og fra helseforetak ved samhandling om inneliggende pasient, nylig utskrevet pasient eller en pasient i poliklinisk oppfølging. Dette må kunne gjøres uten at avsender har informasjon om hvilken enhet pasienten er plassert på internt på HF-et. Helsepersonell skal ikke behøve å bruke unødvendig tid på å finne rett mottaker eller hvilken avsenderadresse som skal benyttes når man oppretter en melding. Fagsystemet bør derfor ha støtte for automatisk valg av korrekt avsenderadresse. Ved registrering i Adresseregisteret, blir den enkelte virksomhet og dens egne kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) knyttet til en unik identifikator som kalles HER-id. HER-id brukes til å identifisere avsendere og mottakere i den elektroniske samhandlingen med meldinger. Det har vært knyttet usikkerhet til hvilken HER-id sykehusene skal benytte som avsenderadresse. Tjenesteadressene som i hovedsak benyttes i forbindelse med henvisning 1 er lite egnet som mottaksadresser for applikasjonskvittering og dialogmeldinger knyttet til en dialogtråd. Årsaken til dette er at det ikke er en entydig relasjon mellom behandlingssted på sykehusene (organisatorisk og fysisk plassering) og tjenesteområdene i adressering som i hovedsak baserer seg på koder fra kodeverk 8655 Helsehjelpsområde Adresseringsidentifikator Nivåinndeling i Adresseregisteret Strukturen i Adresseregisteret består hovedsakelig av to nivåer, hvor navn på HF er på nivå 1 og tjenesteområde er på nivå 2. Mange HF sender i dag mange meldingstyper, herunder epikriser der det ikke er lagt inn HER-id på nivå 2 i avsenderadressen. I stedet legger de inn en lokal identifikator for avdeling, post eller seksjon. Informasjon om ansvarlig enhet (avdeling, post mv) skal ligge i den «faglige» delen av meldingen, og det er ikke nødvendig at denne informasjonen ligger i avsender- og mottakerfeltene, se ref [5]. Bruk av lokale identifikatorer hindrer muligheten for oppslag i Adresseregisteret. Når HER-id på nivå 2 mangler, vil systemet som skal svare på en mottatt melding med Applikasjonskvittering og eventuelt en dialogmelding, ikke finne kommunikasjonsopplysninger på nivå 2 ved oppslag i Adresseregisteret. Avsenderadresse Avsenderadressen i innkommende melding skal benyttes som mottakeradresse i Applikasjonskvittering () [5]. Før utsending av Applikasjonskvittering vil meldingstjener eller fagsystem forsøke å identifisere mottaker ved å benytte id på nivå 2 i avsenderadressen. Dette er korrekt i henhold til nasjonale retningslinjer. Siden HER-id ikke er tatt i bruk i hele sektoren er det litt ulik praksis på hva de ulike systemene tillater av identifikatorer. Noen system feiler uten å få sendt Applikasjonskvittering når HER-id på nivå 2 mangler. Noen system benytter id på nivå 1 i adressen (identifikator på virksomhet) for å identifisere mottaker, og godtar både HER-id og organisasjonsnummer på nivå 1. 1 koder fra kodeverk 8655 Helsehjelpsområde (se

8 EDI-adressen Virksomheter som har flere ulike fagsystem har ofte definert en EDI-adresse per fagsystem. Det kan være flere tjenesteadresser (kommunikasjonsparter) knyttet til samme EDI-adresse. [5]Feil! Fant ikke referansekilden.. Tjenestebasert adressering Tjenestekoder for spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenestens kommunikasjonsparter publiseres i Adresseregisteret ved bruk av følgende kodeverk: Kodeverk 8654 Klinisk medisinsk service o Benyttes i forbindelse med rekvisisjoner og svarrapporter innenfor lab og røntgen Kodeverk 8655 Helsehjelpsområde o Benyttes for kliniske henvisninger og frittstående dialogmeldinger Kodeverk 8657 Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering o Benyttes for kliniske henvisninger og frittstående dialogmeldinger Kodeverk 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten o kode 01 Somatikk plo meldingsmottak benyttes for Pleie- og omsorgsmeldinger o kode 02 Psykiatri plo meldingsmottak benyttes for Pleie- og omsorgsmeldinger o Kode 03 Meldeordning Kunnskapssenteret benyttes til meldinger knyttet til meldeordningen ved Kunnskapssenteret Kodeverk 8664 o Benyttes til Reseptmottak (bandasjist) 4.3. Status i dag på HF Sykehus har etter hvert publisert de fleste HF i Adresseregisteret med 2 nivåer, og stadig flere HF tar dette i bruk. Det utarbeides midlertidige løsninger over alt, og ulike EPJ-system hos samhandlingspartnerne løser dette på ulike måter. Helse Midt-Norge har vist at adressering til og fra HF fungerer med tjenestebasert adressering. Meldinger til lab og røntgen kan benytte mottakeradresse når de svarer på meldinger. Meldinger som ikke kan kobles automatisk til en arbeidsflyt i EPJ havner i «udefinert» arbeidsflyt og må behandles manuelt. Det er et mål å redusere meldinger i denne siden det krever en del uønsket manuell oppfølging. 8

9 5. Tiltak For å løse utfordringene som er beskrevet i dette dokumentet må flere tiltak iverksettes. Alle elektroniske kommunikasjonsparter skal ha registrert en EDI-adresse. o En virksomhet skal alltid være registrert med de kommunikasjonspartene på nivå 2 som skal være tilgjengelig som tjenester ved oppslag i Adresseregisteret HER-id skal være den primære identifikatoren både på nivå 1 og nivå 2 Avsender og mottakerinformasjon i i Hodemeldingen eller fagmeldinger som ikke bruker Hodemeldingen skal alltid legges inn med 2 nivåer, se [5] Det er HER-id til kommunikasjonsparten (nivå 2) som skal benyttes som identifikator for å hente opplysninger fra Adresseregisteret. HER-id til avsender i en elektronisk melding skal være knyttet til en EDI-adresse til riktig fagsystem slik at mottaker av meldingen kan sende en kvittering eller dialogmelding tilbake til riktig fagsystem Identifikatorer Det er mulig å legge ved flere identifikatorer i Hodemeldingen eller fagmeldinger som ikke bruker Hodemeldingen. Det er viktig at alle identifikatorer blir returnert i Applikasjonskvitteringen. Tilleggsidentifikatorer i meldingen er kun til intern bruk og kan benyttes av virksomheten for intern mapping av meldinger de får i retur Meldinger med HCP-struktur For meldingstyper som benytter HCP-strukturen (f.eks. epikrise og henvisning Feil! Fant ikke referansekilden.), skal HER-id være den primære identifikatoren. Andre identifikatorer (organisasjonsnummer, avdelingsid mm) kan legges i <AdditionalId> Meldinger med Hodemelding For meldingstyper som benytter Hodemeldingen [3] legges flere identifikatorer fortløpende i nye forekomster av <Ident>. Det er viktig at mottakersystemet alltid sjekker både Id og TypeId. Tilleggsidentifikatorer (alle identifikatorer som ikke er HER-id) skal returneres som AdditionalId i Applikasjonskvittering på både nivå 1 og nivå HER-id i avsenderadressen i meldinger fra HF/sykehus I mange fagsystem, spesielt i sykehusenes EPJ-system er det vanskelig å få til en entydig mapping fra den organisasjonsenheten som har sendt en melding (avdeling, post eller seksjon) til en spesifikk tjenesteadresse som foretaket har publisert i Adresseregisteret. Sykehusenes organisasjonsenheter tilbyr ofte helsehjelp innenfor flere helsehjelpsområder, samt at flere geografiske enheter tilbyr tjenester innen samme helsehjelpsområde. Det er ingen knytning mellom foretakenes organisasjonsstruktur (RESH) og tjenesteadressene virksomheten har publisert i AR [6]. Prinsippet bak tjenestebasert adressering er å skille adressering fra interne organisasjonsstrukturer, og sikre en stabil adresseringsmetode. Informasjon om ansvarlig/utøvende avdeling, post eller seksjon ved et sykehus skal ligge som Tilknyttet tjenesteyter i epikrise/henvisning/rekvisisjon/svarrapport. For PLO-meldinger og nye/reviderte meldinger som benytter Hodemelding vil en i fagmeldingsdelen vanligvis ha mulighet for å legge denne informasjonen i Kontaktenhet eller Ansvarlig enhet. 9

10 I tillegg til dagens tjenesteadresser vil det bli opprettet en ny tjenestekode (se neste avsnitt) som sikrer at meldingene kommer til riktig fagsystem/meldingsmottak. Det vil fortsatt være lov å benytte de samme tjenesteadressene som blir benyttet i mottakeradressen i meldinger til sykehuset som avsenderadresse, dersom dette er mest hensiktsmessig for aktuell virksomhet Ny tjenestekode Det opprettes en ny kode i kodeverk 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten. Denne koden skal ikke benyttes til å starte en dialogtråd/samhandlingsforløp. Koden kan benyttes som avsenderadresse i en epikrise, dialogmelding mm. Automatisk generert applikasjonskvittering skal benytte denne adressen som mottakeradresse. Tilsvarende vil en dialogmelding som opprettes i tilknytning til epikrisen kunne benytte Teknisk avsenderadresse som mottakeradresse, og meldingen vil komme frem til riktig fagsystem på sykehuset. Se eksempler på scenarier i kapittel 6. Nye koder i kodeverk 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten: 04 Teknisk avsenderadresse o Kan benyttes som automatisk avsenderadresse/mottakeradresse for all elektronisk samhandling som primært skal komme inn i EPJ relatert til epikriser, dialogmeldinger mv. Koden vil ikke fremkomme i et ordinært søk i Adresseregisteret, men det vil alltid være mulig å slå opp på spesifikk HER-id. Dette er egenskaper som er knyttet til funksjonalitet i Adresseregisteret Endringer i NHN-Adresseregister Den nye koden Teknisk avsenderadresse skal ikke fremkomme i et ordinært søk i Adresseregisteret ved valg av mottaker. Det vil alltid være mulig å slå opp på en spesifikk HER-id for å finne kommunikasjonsparten med riktige parametere (EDI-adresse, sertifikatinformasjon mm). Informasjon om tjenestene må kunne returneres ved oppslag med HER-id. Når CPP/CPA tas i bruk, vil begrensninger knyttet til disse adressene kunne legges inn i egen CPP. Teknisk avsenderadresse skal kunne identifisere ett fagsystem eller et teknisk meldingsmottak Eksempel Epikrise og tilhørende Applikasjonskvittering Eksempelet viser hvordan den nye koden kan benyttes sammen med eventuelle lokale identifikatorer i tillegg. Lokale identifikatorer benyttes kun til intern ruting og kobling. 10

11 Applikasjonskvittering sendt fra Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg i Stavanger kommune Opplysninger fra Hodemelding i mottatt melding Opplysninger i tilhørende Applikasjonskvittering <Receiver> <Organisation> <OrganisationName>Haukeland Universitetsjukehus</OrganisationName> <Ident> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <! Organisasjonsnummer er tatt med som tilleggsinformasjon i dette eksempelet ikke påkrevd --> <Ident> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName> Teknisk avsenderadresse </OrganisationName> <Ident> <Id>xxxxxx</Id> <Sender> <Role V="PRIM" DN="Primærmottaker"/> <HCP> <Inst> <Name> Haukeland Universitetsjukehus</Name> <Id>258521</Id> DN="HER-id"/> <TypeId V="HER" <! Organisasjonsnummer som tilleggsinformasjon (AdditionalId) ligger etter Dept i Applikasjonskvitteringen--> <Dept> avsenderadresse sykehus</name> <Name> Teknisk <Id>xxxxx</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </Organisation> DN="HER-id"/> </Dept> <AdditionalId> <TypeId V="HER" </Receiver> </Organisation> <Id> </Id> <Type V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister" /> </AdditionalId> </Inst> </HCP> </Sender> 11

12 Eksempel PLO-melding som benytter Hodemelding Applikasjonskvittering sendt fra Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg i Stavanger kommune Opplysninger fra Hodemelding i mottatt melding Opplysninger i tilhørende Applikasjonskvittering <Receiver> <Organisation> <OrganisationName>Stavanger kommune</organisationname> <Ident> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <! Organisasjonsnummer er tatt med som tilleggsinformasjon i dette eksempelet ikke påkrevd --> <Ident> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg</organisationname> <Ident> <Id>50106</Id> <Sender> <Role V="PRIM" DN="Primærmottaker"/> <HCP> <Inst> <Name>Stavanger kommune</name> DN="HER-id"/> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" <! Organisasjonsnummer som tilleggsinformasjon (AdditionalId) ligger etter Dept i Applikasjonskvitteringen--> <Dept> <Name> Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg </Name> <Id>50106</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </Organisation> DN="HER-id"/> </Dept> <AdditionalId> <TypeId V="HER" </Receiver> </Organisation> <Id> </Id> <Type V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister" /> </AdditionalId> </Inst> </HCP> </Sender> 12

13 6. Ulike scenarier I kapitlene under er det vist et par enkle scenarier som viser meldingsflyt mellom sykehus og fastlege/kommune Epikrise fra HF/sykehus Dette scenariet viser meldingsflyt når HF/sykehus sender f.eks. epikrise til fastlege, og fastlege sender applikasjonskvittering samt forespørsel knyttet til mottatt epikrise til sykehuset. Sykehus Fastlege 1 Epikrise Avsender: Teknisk avsenderadresse / ev. selvvalgt tjenesteadresse Epikrise lagres i journal 2 Korreleres mot epikrise Mottaker: Avsender i epikrise (Tjenesteadresse) Avsender: Mottaker i epikrisen (epikrise) 3 Kobling til epikrise benyttes til å plassere varsel i korrekt postkasse Mottaker: Avsender i epikrise (Tjenesteadresse)/ ev. selvvalgt tjenesteadresse Kobling til epikrise i RefToConversation og RefToParent Forespørsel 4 (Forespørsel) Mottaker: Avsender i forespørsel (Tjenesteadresse) Avsender: Mottaker i forespørsel (Tjenesteadresse) Korreleres mot forespørsel 5 Svar lagres i journal Svar på forespørsel og kobles mot Mottaker: Avsender i forespørsel (Tjenesteadresse) / opprinnelig melding ev. selvvalgt tjenesteadresse (dialogtråd) Kobling til forespørsel i RefToConversation og RefToParent Korreleres mot Svar på forespørsel Mottaker: Avsender i svar på forespørsel (Tjenesteadresse) Avsender: Mottaker i svar på forespørsel (Tjenesteadresse) (Svar på forespørsel) 6 Mottatt melding plasseres alltid direkte i pasientens journal og blir umiddelbart tilgjengelig der. I tillegg legges det varsel om at ny melding er mottatt i egnet postkasse Merk: Avsenderadressen skal alltid representere en kommunikasjonspart i egen virksomhet Figur 1 Epikrise fra sykehus til fastlege, samt bruk av dialogmeldinger 13

14 6.2. PLO-melding fra kommune til HF/sykehus Dette scenariet viser meldingsflyt når kommune sender fagmelding som benytter hodemeldingen, f.eks. PLO-melding, og HF/sykehus sender applikasjonskvittering samt Forespørsel knyttet til mottatt fagmelding til kommunen. Sykehus Kommune Melding lagres i EPJ Varsel i arbeidsflyt knyttes til pasienten Mottaker: Somatikk plo meldingsmottak Psykiatri plo meldingsmottak På sykehus: Melding knyttes til pasienten og varsel opprettes PLO-melding 1 2 (PLO-melding) Mottaker: Avsender i PLO-melding (Tjenesteadresse) Avsender: Mottaker i PLO-melding (Tjenesteadresse) Korreleres mot PLO-melding 3 Forespørsel Mottaker: Avsender i PLO-melding (Tjenesteadresse) Kobling til PLO-melding i RefToConversation og RefToParent Info om ansvarlig enhet ligger i «Tilknyttet enhet» Lagres i journal med kobling til PLO-melding 4 Korreleres mot forespørsel Mottaker: Avsender i forespørsel (Tjenesteadresse) Avsender: Mottaker i forespørsel (Tjenesteadresse) (Forespørsel) Kobling til forespørsel benyttes til å plassere varsel i korrekt postkasse Mottaker: Avsender i forespørsel (Tjenesteadresse) Kobling til forespørsel i RefToConversation og RefToParent Svar på forespørsel 5 6 (Svar på forespørsel) Mottaker: Avsender i svar på forespørsel (Tjenesteadresse) Avsender: Mottaker i svar på forespørsel (Tjenesteadresse) Korreleres mot Svar på forespørsel og dialogtråden Mottatt melding plasseres alltid direkte i pasientens journal og blir umiddelbart tilgjengelig der. I tillegg legges det varsel om at ny melding er mottatt i egnet postkasse Merk: Avsenderadressen skal alltid representere en kommunikasjonspart i egen virksomhet Figur 2 PLO-melding fra kommune til sykehus, samt bruk av dialogmeldinger 14

15 6.3. Fellestrekk I de foregående eksemplene med epikrise, PLO-melding og dialogmeldinger initiert fra enten sykehus, fastlege eller kommune, er det mange fellestrekk: Ved opprettelse av applikasjonskvittering gjelder alltid følgende: Avsenderadresse i meldingen det kvitteres for skal benyttes som mottakeradresse i applikasjonskvittering. Mottaker i meldingen det kvitteres for skal returneres som avsender i applikasjonskvittering. Meldingen skal alltid sendes fra egen virksomhet. o Merk: Hvis man i en overgangsperiode adresserer til en lege med bruk av HPRnummer er det viktig at Applikasjonskvitteringen alltid blir sendt fra egen virksomhet og med informasjon om hvilken lege som er avsender. Ved opprettelse av dialogmelding knyttet til en mottatt elektronisk fagmelding gjelder følgende: Avsenderadresse i mottatt melding skal benyttes som mottakeradresse i dialogmelding. Meldings id (MsgId) i mottatt melding kopieres til RefToParent i dialogmelding. Dersom meldingen dialogmeldingen skal knyttes til har verdi i elementet RefToConversation, kopieres verdien til tilsvarende element i ny melding. Dersom verdi mangler, eller meldingstypen ikke inneholder dette elementet, kopieres MsgId i mottatt melding til RefToConversation i ny melding. Ved opprettelse av fagmelding (f.eks. henvisning, epikrise, labsvar, PLO-melding) eller frittstående dialogmelding (ny «tråd») gjelder følgende: Aktuell mottakeradresse for meldingen hentes fra NHN-Adresseregister. For meldinger som benytter Hodemelding: RefToConversation/RefToParent fylles ikke ut, evt. fylles begge felt ut med verdi lik meldings id (MsgId) for meldingen. Ansvarlig enhet /ansvarlig helsepersonell / kontaktpersoner og kontaktenheter skal ligge i fagmeldingsdelen, både for basismeldinger og meldinger som benytter Hodemelding (PLO-meldinger mm) For import av meldinger til et sykehus gjelder følgende: Dersom innkommende melding er knyttet til en tidligere utgående melding via RefToParent/RefToConversation, benyttes koblingen for å plassere varselet om innkommende melding nærmest mulig avsender av meldingen det refereres til. Dersom innkommende melding ikke har en knytning til en tidligere melding (mangler RefToParent/RefToConversation) må mottaker-elementet (<Receiver> i Hodemelding) utnyttes for å kunne plassere varselet om innkommende melding nærmest mulig tiltenkt mottaker. Tjenesteadresse på sykehuset mappes om til en organisatorisk enhet som kan benyttes ved oppslag i systemoppsett for å avgjøre korrekt postkasse. 15

16 Figur 3 Eksempel på import av melding til sykehus 16

17 7. Referanser [1] KITH Rapport nr. 15/04 revisjon 2, Applikasjonskvittering v1.0 Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse: [2] KITH Rapport nr. 15/04:2012, Applikasjonskvittering v1.1 Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse: [3] KITH Rapport nr. 01/06 Standard for Hodemelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse: [4] KITH Rapport nr. 27/02 Informasjonsmodell henvisning og epikrise: [5] KITH Rapport 1029:2011 Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder: AdresseopplysningerNasjonaleMeldingsstandarder.pdf [6] Veiledning for spesialisthelsetjenestens vedlikehold i Adresseregisteret: [7] Integrasjon med Adresseregisteret, RESH, HPR og Personregister: 17

18 Appendix 1 Eksempel fra Helse Vest Mapping mellom tjenester og organisasjonsenheter Det er ikke er en entydig mapping mellom behandlingssted på HF, koder fra kodeverk 8655 Helsehjelpsområde og fagområde (koder fra 8451). Organisatorisk tilhørighet fremgår andre steder i meldingen og er ikke viktig å ha med i avsenderinformasjonen. Dagens løsninger vil kreve at det gjøres mappinger mellom tjenester (type kommunikasjonspart i NHN-AR) og klassiske organisasjonsenheter på sykehus. Per i dag har ikke EPJ på sykehus noe forhold til tjenester som andre aktører kan benytte i adressering til sykehus. Når det gjelder adressering fra DIPS til eksterne tjenester, er dette fullt ut støttet, da disse tjenestene importeres fra NHN-AR og er tilgjengelig i adressebok i DIPS. For dialogmeldinger, som for alle andre meldinger innenfor samhandling, må det etableres mappingtabell i enten Message Broker (MB) eller i kommunikasjonsplattform/meldingsbuss for å tilfredsstille overnevnte problemstilling. Meldinger inn til DIPS som krever mapping fordi adressat kan benyttes til å bestemme arbeidsflyt (eksemplifisert gjennom henvisning): Her må MB/Meldingsbuss mappe fra mottakeradresse (Service Provider) nivå 2 som angir tjeneste (HER), til avdelingskode (NIS-nr?) som DIPS kan bruke til å bestemme hvilken arbeidsgruppe varsling skal gå til. Meldinger ut av DIPS der adressat skal framstå som tjeneste hos mottaker (eksemplifisert gjennom epikrise): 18

19 Her må MB/Meldingsbuss mappe fra avsender (Service Provider) nivå 2 som angir avdelingskode, til tjeneste (HER) som mottaker kan benytte hvis de vil. 19

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Veiledning Status: Til kommentering 23. februar 2009 KITH 4/09 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 2

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering HISD 1168:2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Utgitt: 27.05.2016 Publikasjonsnummer: HISD 1168:2016

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger.

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Helsedirektoratet Deres ref.: e-helse 15/54-1 Deres ref.: Inger Dybdahl Sørby Vår ref.: Msl1204ikt Sted/Dato: Bodø, 15.02.16 Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring // NOTAT Til: Helsedirektoratet Fra: NAV/Kontor for elektronisk samhandling Dato: 15.02.16 Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring Dette er NAVs kommentarer til høringsutkast «Krav til tjenestebasert

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 2 Publikasjonens tittel: omsorgsmeldinger

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 3/2017 Dato 04.06.2017 Inviterte Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2017 HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 29.2.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde. Statusrapport 2012-2014

Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde. Statusrapport 2012-2014 Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde Statusrapport 2012-2014 Forord Vestregionen og Kommunehelsesamarbeidet vil takke Norsk Helsenett for at våre kommuner fikk delta i prosjektet

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Oppdatert: 01.12.2016 IS-0524 1 Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret

Detaljer

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering Applikasjonskvittering er en del av nasjonal samhandlingsarkitektur som er vedtatt

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Høringssvar del 3 Tjenestebasert adressering

Høringssvar del 3 Tjenestebasert adressering Direktoratet for ehelse postmottak@ehelse.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: E-helse 17/283 16. mai 2017 Saksbehandler: Jeanette Wiger Høringssvar del 3 Tjenestebasert adressering Innledning Det oppleves som

Detaljer

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Til: Postmottak@ehelse.no Kopi: Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Saksbehandler: Gro Wangensteen Ansvarlig: Hanne-Therese Ridderseth

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Generell tilbakemelding: En ønsket endring Vi ønsker velkommen en revisjon av

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 18.08.2016 Referent Til stede Fraværende Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Gro Wangensteen (Helse Nord) Kjell Åge Tingstad (Norsk helsenett)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Gro Wangensteen (Helse Nord) Kjell Åge Tingstad (Norsk helsenett) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper Møte 3/17 Dato 06.04.2017 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Gro Wangensteen (Helse Nord)

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

15/8087 HØRINGSUTTALELSE FRA SAUDA KOMMUNE STANDARD FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 2.0

15/8087 HØRINGSUTTALELSE FRA SAUDA KOMMUNE STANDARD FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 2.0 Helsedirektoratet Postboks 7000 t. Olavs plass 0130 OLO Deres ref. Vår ref./aksbehandler Arkivkode: Dato: 12/422-24/15/11673/Aina Olene Tveit K1-026, K2 - G00, 25.11.2015 K1-056 15/8087 HØRINGUTTALELE

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Arrangert 20. januar 2016 Sted Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport Notat utarbeidet av Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse Innledning For å

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: Fraværende: IKT-samhandlingsgruppe 05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Egil Rasmussen, Stavanger kommune Gunn Marit Jørpeland Barstad,

Detaljer

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning NOTAT Til Forfatter Leverandører og andre interesserte Annebeth Askevold Dato 11.12.2011 (rettet skrivefeil 28.02.2012) KITH-notat nr. 1044 Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer