Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0"

Transkript

1 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1

2 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Teknisk standard nr.: HIS 1153:2015 Utgitt: 11/2015 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling Styring og analyse Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks:

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BAKGRUNN... 4 OM STANDARDENS INNHOLD... 4 OM KRAVENE I DENNE STANDARDEN TERMER OG DEFINISJONER TJENESTEBASERT ADRESSERING INNLEDNING SKJEMATISK OVERSIKT OVER TJENESTEBASERT ADRESSERING ADRESSERING I MELDINGSINSTANS KRAV TIL TJENESTEBASERT ADRESSERING Kommunikasjonsparter ved tjenestebasert adressering KRAV TIL REGISTRERING AV TJENESTEADRESSER I ADRESSEREGISTER Brukerveiledninger for Adresseregisteret BRUK AV IDENTIFIKATORER I DEN ELEKTRONISKE SAMHANDLINGEN HER-ID SOM UNIK IDENTIFIKATOR I DEN ELEKTRONISKE SAMHANDLINGEN BRUK AV HER-ID PÅ TRANSPORTNIVÅ I DEN ELEKTRONISKE SAMHANDLINGEN BRUK AV HER-ID I HODEMELDING OG FAGMELDINGER HER-ID OG ADRESSEOPPLYSNINGER I HODEMELDING OG FAGMELDINGER MED HCP-STRUKTUR BRUK AV HODEMELDING VED TJENESTEBASERT ADRESSERING BRUK AV HCP-STRUKTUR VED TJENESTEBASERT ADRESSERING YTTERLIGERE INFORMASJON OM HELSEPERSONELL OG/ELLER ENHETER ADRESSERINGSPRINSIPPER I APPLIKASJONSKVITTERING PRIMÆRMOTTAKER OG KOPIMOTTAKER REFERANSELISTE VEDLEGG A: HER-ID OG RELATERTE LØSNINGER SAMMENHENGEN MELLOM TJENESTEADRESSER, EDI-ADRESSER OG FAGSYSTEMER HER-ID OG CPP/CPA SERTIFIKATOPPSLAG VEDLEGG B: EKSEMPLER PÅ ADRESSERING AV MELDINGER TIL EN KOMMUNE I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») På transportnivå (i «teknisk rammeverk») TIL ET SYKEHUS I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») På transportnivå (i «teknisk rammeverk») AVSENDERINFORMASJON I MELDING MED TILHØRENDE APPLIKASJONSKVITTERING

4 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser som viser at helse- og omsorgstjenesten ikke har en felles forståelse av hvordan tjenestebasert adressering skal benyttes i praksis. Helsedirektoratet har derfor funnet det nødvendig å gjennomføre en prosess for få på plass en standard med krav til tjenestebasert adressering. Standarden er i stor grad basert på, og skal erstatte, følgende to støttedokumenter: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014) Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011) For å imøtekomme helse- og omsorgstjenestens behov for hurtige avklaringer, publiseres denne første versjonen av standarden umiddelbart etter ferdigstillelse, uten noen ekstern høringsrunde. Det vil deretter bli gjennomført en høringsprosess hvor virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører vil få mulighet til å komme med sine synspunkter på standarden. På grunnlag av de høringsuttalelser som mottas, vil det bli utarbeidet en revidert versjon av standarden. Helsedirektoratet tar sikte på å foreslå at Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer denne versjonen av standarden i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten, slik at standarden blir obligatorisk for alle virksomheter som sender og/eller mottar elektroniske meldinger Om standardens innhold Denne standarden beskriver krav til bruk av tjenestebasert adressering og bruk av HER-id som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over Norsk Helsenett. Standarden beskriver også hvordan de adresseopplysninger som skal inngå i XML-meldingene skal hentes fra Adresseregisteret. Standarden beskriver videre kort hvordan man kan oppgi ansvarlig helsepersonell, ansvarlig enhet og kontaktpersoner. Vedlegg B inneholder eksempler på bruk av HER-id ved adressering til ulike aktører. Målgruppen for dokumentet er IT-leverandører i helse- og omsorgstjenesten, IT-personell og systemansvarlige som utvikler eller arbeider med løsninger og systemer knyttet til elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten Om kravene i denne standarden Hvert enkelt krav er søkt formulert på en slik måte at det på en objektiv måte skal være mulig å avgjøre om kravet er oppfylt eller ikke. Med dette menes at kravet må være tilstrekkelig konkret til at det kan utarbeides et sett av testkriteria som kan benyttes for å verifisere at kravet er oppfylt eller ikke. 4

5 Hvert krav er identifisert med en unik identifikator som består av to ledd. Det første leddet gir en entydig identifikasjon av hvilken standard kravet inngår i. For denne standarden har dette leddet fast verdi "AD1" Det andre er en fortløpende nummerering av krav innenfor denne standarden. Disse numrene vil forbli uendret ved en eventuell senere revisjon av standarden. Videre er kravene tildelt en kode for kravtype. Disse har følgende betydning: V Obligatoriske krav som skal oppfylles av alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger slik som angitt i forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgstjenesten. Virksomhetene må selv etablere de rutiner eller lignende som er nødvendig for å oppfylle kravet. O Obligatoriske krav som skal oppfylles av alle EPJ-system eller lignende som benyttes til å sende og/eller motta elektroniske meldinger slik som angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. A Anbefalte tilleggskrav for EPJ-system eller lignende. Dersom funksjonen finnes i systemet, skal den virke som spesifisert. 5

6 2. Termer og definisjoner Definisjoner av viktige termer brukt i dette dokumentet: Begrep Adresseringsmetode Adresseregisteret Oppføring i Adresseregisteret EDI-adresse HER-id HER-id på nivå 1 HER-id på nivå 2 Kommunikasjonspart Navn til kommunikasjonspart Tjenestebasert adressering Definisjon Et sett av regler som spesifiserer hvordan adresseinformasjon til mottaker og avsender skal angis i en melding. Det adresseregisteret som forvaltes av Norsk helsenett. Sett av kontaktopplysninger for en virksomhet eller en kommunikasjonspart som hører inn under en virksomhet. Merk: Dersom oppføringen gjelder en kommunikasjonspart, så inngår det alltid en EDI-adresse. Adresse som brukes ved elektronisk kommunikasjon. Identifikator som unikt identifiserer en oppføring i Adresseregisteret. Merk: HER-id er et løpenummer som tildeles automatisk og som ikke kan endres. HER-id som identifiserer en virksomhet i Adresseregisteret. Merk: HER-ID på nivå 1 kan aldri benyttes for å identifisere en kommunikasjonspart. HER-id som identifiserer en kommunikasjonspart i Adresseregistret. Merk: Ved tjenestebasert adressering benyttes kun HER-id på nivå 2. For virksomheter som deltar i elektronisk samhandling hvor det benyttes tjenestebasert adressering, forutsettes at virksomhetene har registrert minst én kommunikasjonspart med HER-id på nivå 2 som identifiserer en tjenesteadresse. Logisk avgrenset del av en virksomhet, som sender og/eller mottar elektroniske meldinger. Merk 1: Den enkelte virksomhet registrerer selv de kommunikasjonsparter virksomheten har behov for i Adresseregisteret. Merk 2: En kommunikasjonspart kan unntaksvis være en person ansatt i en virksomhet. En sammenstilling av virksomhetens navn og kommunikasjonspartens tjenestetype, som benyttes når kommunikasjonsparten omtales i tekst Adresseringsmetode hvor det kun benyttes tjenesteadresser. Merk: Tjenestebasert adressering benyttes kun som betegnelse på den delen av adresseringen som angir en kommunikasjonspart innenfor en virksomhet (altså med HER-id på nivå 2). I tillegg vil 6

7 meldingsstandarder ofte inneholde krav om at det også skal angis virksomhetsadresse (med HER-id på nivå 1). Eksempel: Dersom innholdet i en melding er rettet mot sykepleietjenesten i pleie- og omsorgstjenesten, benyttes tjenesteadressen «Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg». Dette forutsetter at alle kommuner har registrert en slik tjenesteadresse i Adresseregisteret. Tjenesteadresse Tjenestetype Virksomhetsadresse En oppføring i Adresseregisteret som gjelder en kommunikasjonspart med tilhørende tjenestetype og EDIadresse. Merk 1: Begrepet "tjeneste" er her ikke ensbetydende med "helsetjeneste". Virksomheter kan f.eks. også registrere kommunikasjonsparter som representerer andre typer "tjenester". Et eksempel på en slik tjenesteadresse kan være «Teknisk avsenderadresse». Dersom en virksomhet har registrert en slik tjenesteadresse i Adresseregisteret, så kan denne benyttes ved tjenestebasert adressering. Merk 2: Fastleger registreres med tjenesteadresser i Adresseregisteret. Betegnelse hentet fra et kodeverk og som benyttes som navn for alle tjenesteadresser av samme type. En oppføring i Adresseregisteret som gjelder en virksomhet. Merk: Virksomhetsadresser benyttes ikke ved tjenestebasert adressering. 7

8 3. Tjenestebasert adressering 3.1. Innledning Tjenestebasert adressering er en adresseringsmetode som baserer seg på at virksomhetene registrerer kommunikasjonsparter med tilhørende tjenesteadresse (f.eks. «Laboratoriefag») i Adresseregisteret, fremfor at de registrerer organisasjonsenhetene (klinikker, avdelinger etc.). Ytterligere informasjon om organisasjonsenheten og ansvarlig helsepersonell skal ligge i fagmeldingen (se kapittel 5.3). En tjenesteadresse i tjenestebasert adressering er adressen til en kommunikasjonspart som en virksomhet har registrert i Adresseregisteret, og som skal benyttes i elektronisk samhandling. Det er viktig å forstå at det ikke nødvendigvis er noe en-til-en forhold mellom en tjenesteadresse i tjenestebasert adressering, og de fagsystemene eller helsefaglige tjenester hos virksomhetene som involveres i samhandlingen. Fordelene ved tjenestebasert adressering er blant annet: - Tjenestebasert adressering sikrer at en melding kan inngå i riktig arbeidsflyt og behandles av riktig fagkompetanse. - Enklere vedlikehold i Adresseregisteret siden personer og intern organisering ikke vedlikeholdes i Adresseregisteret. - Tjenestebasert adressering åpner for at EPJ-systemene kan tilrettelegge for tilgangskontroll basert på mottakeradressen. - Enhetlig fremstilling av kommuner og aktører i spesialisthelsetjenesten bidrar til enhetlig adresseringsmetode. - Enklere for avsender å finne riktig mottaker uavhengig av geografisk tilhørighet og intern organisering hos mottaker. Tjenestebasert adressering bidrar til en robust og enhetlig adresseringsmetode som er uavhengig av geografi og intern organisering. Tjenestebasert adressering bidrar også til enhetlig begrepsbruk. Årsaken til dette er at tjenestene til en aktør vanligvis er mer stabile over tid enn intern organisering (i form av klinikker, avdelinger, poster etc.), og det sikrer også en enhetlig måte å angi navn til kommunikasjonspartene på uavhengig av geografisk lokasjon Eksempel: Legevakttjenesten i Trondheim kommune skal sende en melding til røntgenavdelingen ved St. Olavs Hospital HF. I dette tilfellet er det kommunikasjonspartene med tjenesteadresse «Legevakttjeneste» i Trondheim kommune og «Radiologi og billeddiagnostikk» ved St. Olavs Hospital HF som deltar i samhandlingen. Om tjenesteadressen «Radiologi og billeddiagnostikk» ved St. Olavs hospital er organisert i en klinikk, avdeling eller noe annet er uinteressant med tanke på korrekt adressering av den elektroniske forsendelsen. 8

9 Hodemelding HER-id som unik identifikator Tjenestebasert adressering 3.2. Skjematisk oversikt over tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering skal sikre robust og enhetlig adresseringsmetodikk adresseringsmetodesom frikobler adressering fra intern organisering Enhver avsender og mottaker skal representere en kommunikasjonspart Alle virksomheter skal selv legge inn nødvendige opplysninger om sine kommunikasjonsparter i Adresseregisteret Navn på tjenesteadresse hentes fra kodeverk publisert på volven.no for dette formålet Postadresse EDI-adresse Lenke til krypteringssertifikat og signeringssertifikat HER-id til kommunikasjonsparten opprettes automatisk ved registering av ny kommunikasjonspart i Adresseregisteret. Andre kontaktopplysninger (telefon, e-post mv.) kan også legges inn Enhver virksomhet skal ha registrert minst én kommunikasjonspart med tjenesteadresse i Adresseregisteret. Kun kommunikasjonsparter kan være avsender eller mottaker når det utveksles meldinger med helsefaglig innhold elektronisk HER-id skal alltid benyttes for å identifisere avsender og mottaker. Det brukes følgende omtaler av HER-id: HER-id på nivå 1 identifiserer virksomheten HER-id på nivå 2 identifiserer en kommunikasjonspart med tjenesteadresse under virksomheten HER-id på nivå 2 skal alltid unikt identifisere kommunikasjonsparten med én tjenesteadresse, registrert under en virksomhet i Adresseregisteret. En kommunikasjonspart kan ikke ha mer enn én HER-id Hodemelding skal benyttes for alle fagmeldinger hvor dette er spesifisert HER-id skal benyttes for å identifisere aktørene som kommuniserer Følgende identifikatorer skal brukes for adresseringsinformasjon i Hodemeldingen (gjelder både avsender og mottaker): Nivå 1: HER-id for virksomheten SKAL oppgis o Organisasjonsnummer for virksomheten KAN oppgis i tillegg Nivå 2: HER-id for kommunikasjonsparten SKAL oppgis Eventuelt ytterligere informasjon om avsender og mottaker skal ikke oppgis i Hodemeldingen, men må ivaretas av den aktuelle fagmeldingen. 9

10 ebxmlrammeverk HER-id skal benyttes for å identifisere kommunikasjonspartene i samhandlingen. Følgende identifikatorer skal brukes for avsender (eb:from) og mottaker (eb:to): HER-id for kommunikasjonsparten SKAL oppgis (dvs. tilsvarende nivå 2 i Hodemeldingen) 3.3. Adressering i meldingsinstans Figur 1 Komplett melding med tanke på adresseringsinformasjon med ebxmlkonvolutt inkludert payload (hodemelding + fagmelding) Figur 1 viser hvordan tjenestebasert adressering gjenspeiles i en melding. Figuren viser en Hodemelding (med tilhørende fagmelding), ebxml-konvolutt og transportkonvolutt og hvilke HER-id-er som brukes på de ulike delene. Det er angitt hvilke deler av ebxml-konvolutten som er kryptert med mottakers sertifikat og signert med avsenders sertifikater. Figuren viser også hvordan organisasjonsnummer kan angis i tillegg til HER-id. I noen samhandlingssituasjoner kan det være aktuelt å oppgi informasjon om f.eks. hvem som er ansvarlig for det helsefaglige innholdet i fagmeldingen eller kontaktinformasjon for enheten. Dette er vist under Fagmelding i figuren hvor det er angitt ansvarlig helsepersonell. 10

11 Informasjon om for eksempel ansvarlig helsepersonell skal ligge i den enkelte fagmelding, og skal ikke ligge sammen med adresseringsinformasjon i Hodemeldingen. Dette er vist under Fagmelding i figuren, hvor det er angitt ansvarlig helsepersonell. Informasjonen er likevel tatt med i eksempelet for å vise hvilken informasjon som kan ligge i de ulike meldingene og for å vise hvordan informasjonen i Hodemeldingen skiller seg fra informasjon i fagmeldingen Krav til tjenestebasert adressering Det er viktig å forstå at det ikke nødvendigvis er noe en-til-en forhold mellom en tjenesteadresse i tjenestebasert adressering, og de EPJ-systemene en virksomhet benytter. Det samme gjelder for de helsetjenester som en virksomhet yter; flere slike tjenester kan være knyttet til samme kommunikasjonspart og dermed ha samme tjenesteadresse. Større virksomheter har gjerne et EPJ-system som benyttes av flere av virksomhetens kommunikasjonsparter. I slike tilfeller kan det være naturlig at dette EPJ-systemet knyttes opp mot én EDI-adresse, og at denne inkluderes i tjenesteadressen til alle kommunikasjonspartene som benytter systemet. For andre type systemer, f.eks. et RIS (Radiologisk Informasjons System), kan det være slik at det er kun én kommunikasjonspart som benytter systemet. I slike tilfeller vil det kun være én tjenesteadresse som inkluderer den EDI-adressen som er knyttet opp mot RIS-systemet. I prinsippet kan også en og samme kommunikasjonspart knyttes opp mot flere systemer. Dette forutsetter at disse systemene er knyttet opp mot en og samme EDI-adresse, og at denne er inkludert i kommunikasjonspartens tjenesteadresse. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.1 Ved tjenestebasert adressering skal avsender, uavhengig av antall fagsystem og tjenester hos mottaker, adressere forsendelsen til det som er aktuell kommunikasjonspart hos mottakeren. V Kommunikasjonsparter ved tjenestebasert adressering Det er kommunikasjonsparten og ikke virksomheten en skal forholde seg til i den elektroniske samhandlingen. Den enkelte virksomhet registrerer sine kommunikasjonsparter med tilhørende tjenesteadresser i Adresseregisteret. Det er kommunikasjonspartene som opptrer som avsendere og mottakere i elektroniske meldinger mellom EPJ-system mv. Eksempler på slike kommunikasjonsparter kan være: Tjenesteadressen «Laboratoriefag» i et Helseforetak Tjenesteadressen «radiologi- og billeddiagnostikk» ved et privat røntgeninstitutt Tjenesteadressen «Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg» i en kommune Når det sendes en elektronisk melding til et HF, en kommune eller andre virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, skal denne alltid adresseres til en kommunikasjonspart som virksomheten har registrert i Adresseregisteret. 11

12 3.5. Krav til registrering av tjenesteadresser i Adresseregister Prinsippet om tjenestebasert adressering fører til at alle virksomheter må registrere sine kommunikasjonsparter med tjenesteadresser i Adresseregisteret. Alle virksomheter skal ha registrert minimum én kommunikasjonspart for den elektroniske samhandlingen. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.2 AD1.3 AD1.4 Enhver virksomhet skal som et minimum registrere følgende opplysninger om hver enkelt av sine kommunikasjonsparter i Adresseregisteret: Navn på tjenesteadresse hentet fra kodeverk publisert på volven.no for dette formålet Postadresse EDI-adresse Lenke til krypteringssertifikat og signeringssertifikat Merk 1: HER-id til kommunikasjonsparten tildeles automatisk ved registering av ny kommunikasjonspart i Adresseregisteret. Merk 2: Andre kontaktopplysninger slik som telefon, e-post mv., kan også legges inn i Adresseregisteret. Enhver virksomhet skal registrere minst én kommunikasjonspart i Adresseregisteret. Enhver virksomhet skal sørge for at opplysningene om virksomhetens kommunikasjonsparter til enhver tid er korrekt oppdatert i Adresseregistret. Jf. forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 4. V V V Virksomheter som ønsker å ha ett felles mottak for alle elektronisk meldinger, registrerer kun én kommunikasjonspart med tilhørende tjenesteadresse i Adresseregisteret. Denne vil i praksis fungere som et «fellesmottak» for alle inngående elektroniske meldinger Brukerveiledninger for Adresseregisteret For mer informasjon om hvordan ulike aktører registrerer informasjon i Adresseregisteret vises det til følgende veiledninger som er tilgjengelige fra - Generelt om Adresseregisteret: Om Adresseregisteret [2] - For spesialisthelsetjenesten: Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten [3] - For kommunehelsetjenesten: Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten [4] - For fastleger og tannleger: Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger [5] 12

13 4. Bruk av identifikatorer i den elektroniske samhandlingen 4.1. HER-id som unik identifikator i den elektroniske samhandlingen Når en virksomhet i helse- og omsorgstjenesten inngår kundeforhold med Norsk Helsenett, registrerer Norsk Helsenett en oppføring i Adresseregisteret for virksomheten, med tilhørende HER-id (nivå 1). Under denne må virksomheten selv registrere de kommunikasjonsparter som de har behov for. Hver av disse blir automatisk tildelt en HER-id (nivå 2) som skal benyttes til unik identifikasjon av kommunikasjonsparten, enten dette nå er som avsender eller som mottaker av en elektronisk melding. Alle nødvendige kommunikasjonsopplysninger om en kommunikasjonspart (som EDIadresse, sertifikatopplysninger mv.) kan hentes ved oppslag i Adresseregisteret basert på HER-id. Alle kommunikasjonsparter som skal utveksle elektroniske meldinger i helsenettet skal være entydig identifisert via sin HER-id. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.5 AD1.6 AD1.7 AD1.8 AD1.9 Kommunikasjonspartens HER-id (nivå 2) skal alltid være den identifikatoren som benyttes for entydig å identifisere den kommunikasjonsparten som skal motta en elektronisk melding. Merk: Dette innebærer at andre typer identifikatorer som f.eks. organisasjonsnummer, ikke kan benyttes til dette formålet. En elektronisk melding skal alltid sendes til den tjenesteadressen som er registrert for den angitte kommunikasjonsparten (mottaker) i Adresseregisteret. Som identifikasjon av avsender for en elektronisk melding skal det alltid anvendes HER-id (nivå 2) til en kommunikasjonspart som tilhøre den virksomheten meldingen sendes fra. Merk: Dette innebærer at andre typer identifikatorer som f.eks. organisasjonsnummer, ikke kan benyttes til dette formålet. Avsenderadresse for en elektronisk melding skal alltid angis som den tjenesteadressen som er registrert for den angitte kommunikasjonsparten (avsender) i Adresseregisteret. Kravene AD1.5 og AD1.7 gjelder for både på transportnivå for ebxml og på applikasjonsnivå for Hodemeldingen, og for fagmeldinger som ikke bruker Hodemeldingen. O O O O O 13

14 4.2. Bruk av HER-id på transportnivå i den elektroniske samhandlingen I den elektroniske samhandlingen på transportnivå skal HER-id benyttes til å identifisere mottaker og avsender for å sikre korrekt adressering av meldinger. Med dette menes at HERid skal identifisere de faktiske kommunikasjonspartene som samhandler. Virksomheten, f.eks. et helseforetak, en kommune eller et legekontor representerer alltid nivå 1 mens kommunikasjonsparter (med tjenesteadresser) representerer nivå 2. Det er HER-id på nivå 2 (identifikasjon av en kommunikasjonspart) som alltid skal oppgis i det tekniske rammeverket 1 som brukes for transport. HER-id på nivå 2 identifiserer alltid en kommunikasjonspart med tjenesteadresse, og som tilhører en bestemt virksomhet. Eksempel: Dersom en sender en melding til Laboratoriemedisin ved St. Olavs Hospital HF, så er det «Laboratoriemedisin» ved St. Olavs Hospital HF som er den faktiske kommunikasjonsparten og det er HER-id (nivå 2) til «Laboratoriemedisin» ved St. Olavs hospital HF som skal benyttes. HER-id (nivå 1) som identifiserer virksomheten St. Olavs hospital HF skal ikke benyttes. Eksempel:Dersom en sender en melding til sykepleietjenesten innenfor pleie- og omsorg i en kommune, er det HER-id (nivå 2) for «Sykepleietjenesten, pleie- og omsorg» ved den aktuelle kommunen en skal bruke, ikke kommunen sin HER-id (nivå 1). Å bruke HER-id på nivå 1 (virksomhetens HER-id) eller organisasjonsnummer er ikke presist nok for at den elektroniske samhandlingen vil fungere. Virksomheten kan ha flere kommunikasjonsparter som hver har sin egen HER-id og tjenesteadresse, som igjen er knyttet til separate EDI-adresser og EPJ-system. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.10 AD1.11 I det tekniske rammeverket som benyttes for transporten, skal alltid HER-id (nivå 2) benyttes for å identifisere både avsender og mottaker. For å identifisere en avsender eller en mottaker i ebxmlrammeverket skal det alltid benyttes den HER-id (nivå 2) som identifiserer kommunikasjonsparten med tilhørende tjenesteadresse registrert under virksomheten i Adresseregisteret. O O 1 Med teknisk rammeverk menes det som benyttes for å transportere fagmeldingen, f.eks. ebxml-konvolutt, AMQP eller andre tilsvarende rammeverk. 14

15 Samhandlingsarkitekturen [6] beskriver de standarder og tekniske rammeverk som kan brukes ved elektronisk samhandling innen helse- og omsorgstjenesten. ebxml-rammeverket [7] beskriver at det kun er lovlig å identifisere én avsender/mottaker i meldingsutvekslingen i ebxml-konvolutten. Kravet om at HER-id skal identifisere kommunikasjonsparten (dvs. «nivå 2») betyr at organisasjonsnummer IKKE skal brukes i ebxml-konvolutten. Tilsvarende krav gjelder også om det brukes andre transportrammeverk enn ebxml Bruk av HER-id i Hodemelding og fagmeldinger I Hodemelding [8] skal HER-id være identifikator som på en entydig måte identifiserer den kommunikasjonspart som er mottaker/avsender av fagmeldingen (f.eks. PLO-meldingen) som sendes. Bruk av tjenestebasert adressering er imidlertid ikke til hinder for at en i kommunikasjonen om forhold vedrørende en pasient oppgir informasjon om spesifikt helsepersonell. Ved tjenestebasert adressering skal ikke spesifikt helsepersonell oppgis sammen med adresseringsinformasjon tilhørende virksomheten eller kommunikasjonsparten. Dette betyr at informasjon om helsepersonell oppgis i fagmeldingen som brukes sammen med Hodemeldingen, eller i strukturen i meldingene Henvisning, Epikrise, Rekvirering av medisinske tjenester, svarrapportering av medisinske tjenester (for eksempel RelServProvider). Siden det enkelte helsepersonell ikke vil være registrert i Adresseregisteret og ha HER-id, vil som regel HPR-nummer benyttes som identifikator, eller bare navn. For PLO-meldinger oppgis kontaktopplysninger i KontaktpersonHelsepersonell, TilknyttetEnhet eller AnsvarForRapport. I dialogmeldingen kan man angi helsepersonell (HealthcareProfessional) med rolle til pasient og notatet som oversendes. HPR-nummer kan da benyttes i følgende element: Dialogmelding/Notat/RollerRelatertNotat/HealthcareProfessional/Ident/Id Se standard for dialogmelding (HIS 80603:2006) for øvrige detaljer omkring bruken. For mer informasjon om hvordan HER-id skal brukes i Hodemelding, se kapittel 5. 15

16 5. HER-id og adresseopplysninger i Hodemelding og fagmeldinger med HCP-struktur Det er i dag to hovedmetoder for å angi avsender og mottakerinformasjon i nasjonale standarder: Bruk av Hodemelding o Benyttes blant annet for PLO-meldinger, e-resept og Dialogmelding. Hodemelding er benyttet som felles meldingshode for nasjonale standardarder utviklet etter Bruk av HCP-struktur (helsetjenesteenhet) o Benyttes for Henvisning, Epikrise, Svarrapportering laboratoriemedisin og radiologi, Rekvirering laboratoriemedisin og radiologi og Applikasjonskvittering Bruk av Hodemelding ved tjenestebasert adressering Hodemelding brukes for å oppgi informasjon om avsender, mottaker og pasient for den meldingen som kommuniseres. I tillegg oppgis det en del teknisk informasjon (som f.eks. genereringstidspunkt) samt at Hodemeldingen er «container» for fagmeldingen som brukes sammen med Hodemeldingen. Hodemeldingen skal brukes for å oppgi informasjon knyttet til korrekt adressering av forsendelsen. Dette vil si at for mottaker og avsender skal en oppgi HER-id (nivå 1) for virksomheten (organisasjonsnummer kan i tillegg oppgis) og HER-id (nivå 2) for kommunikasjonsparten med tilhørende tjenesteadresse. Innholdet i Hodemeldingen skal avgrenses til å omhandle korrekt adresseringsinformasjon for avsender og mottaker. Hodemeldingen brukes av ulike fagmeldinger og skal ha mest mulig samme funksjon og innhold uavhengig av hvilken fagmelding som brukes sammen med Hodemeldingen. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.12 Følgende identifikatorer skal brukes for avsender og mottaker i Hodemeldingen: a) Nivå 1: HER-id for virksomheten skal oppgis (organisasjonsnummer for virksomheten kan oppgis i tillegg). b) Nivå 2: HER-id for kommunikasjonsparten skal oppgis. Merk: Dersom det er behov for å oppgi ytterligere identifikatorer (f.eks. RESH-id) for avsender og/eller mottaker må dette ivaretas av den aktuelle fagmelding som brukes. O 16

17 5.2. Bruk av HCP-struktur ved tjenestebasert adressering Henvisning, Epikrise, Svarrapportering av laboratoriemedisin og radiologi, Rekvirering av laboratoriemedisin og radiologi og Applikasjonskvittering benytter strukturen for Helsetjenesteenhet (HCP) for å angi avsender, mottaker og kopimottaker. Disse meldingene benytter ikke begrepene avsender og mottaker i meldingene, men henvisende instans (Requester) og tjenesteyter (ServProvider). I disse meldingene vil <Requester> alltid være henvisende eller rekvirerende instans. Dette innebærer at <Requester> er avsender i meldingene Henvisning og Rekvirering av medisinske tjenester, men mottaker i meldingene Epikrise og Svarrapportering av medisinske tjenester. Tilsvarende vil <ServProvider> alltid være tjenesteytende instans og derfor være mottaker i meldingene Henvisning og Rekvirering av medisinske tjenester, men avsender i meldingene Epikrise og Svarrapportering av medisinske tjenester. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.13 Følgende identifikatorer skal brukes for Requester og ServProvider ved bruk av HCP-struktur: a) Nivå 1: HER-id for virksomheten skal oppgis (organisasjonsnummer for virksomheten kan oppgis i tillegg) b) Nivå 2: HER-id for kommunikasjonsparten skal oppgis O 5.3. Ytterligere informasjon om helsepersonell og/eller enheter Opplysninger om kontaktpersoner som for eksempel pasientansvarlig lege/ pasientansvarlig sykepleier og organisatoriske enheter som for eksempel ansvarlig avdeling eller sykehjem skal oppgis i den aktuelle fagmelding som benyttes sammen med Hodemeldingen (eller i andre deler av fagmeldinger som brukes i HCP-strukturen). Dette er personer/enheter som ofte ikke er registrert i Adresseregisteret. Telefonnumre og andre kontaktopplysninger for avsender og mottaker skal fortrinnsvis ligge i fagmeldingen knyttet til den rollen kontaktpersonen/kontaktenheten har. 17

18 6. Adresseringsprinsipper i Applikasjonskvittering Informasjon om mottaker og avsender (navn og id) fra mottatt melding skal returneres i Applikasjonskvitteringen [10] og [11] som hhv. avsenderinformasjon og mottakerinformasjon. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.14 AD1.15 Mottaker i applikasjonskvitteringen skal være den kommunikasjonspart som er angitt som avsender i den meldingen kvitteringen er knyttet til. Avsender i applikasjonskvitteringen skal være den kommunikasjonspart som er angitt som mottaker i den meldingen kvitteringen er knyttet til. O O På denne måten vil det fremgå av Applikasjonskvitteringen hvem som er avsender av Applikasjonskvitteringen, og det vil være mulig for avsendersystem å knytte mottatte Applikasjonskvitteringer til riktig sendt melding, og verifisere at meldingene er korrekt mottatt av alle mottakere (ev. motta negativ kvittering med feilkoder). Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.16 All adresseinformasjon fra opprinnelig melding skal returneres i Applikasjonskvitteringen. Informasjon fra Hodemeldingen i Sender/Organisation/Organisation eller Receiver/Organisation/Organisation skal mappes til HCP/Inst/Dept. Informasjon fra Hodemeldingen i Sender/Organisation/HealthcareProfessional eller Receiver/Organisation/HealthcareProfessional skal mappes til HCP/Inst/HCPerson. Ident fra Hodemeldingen skal mappes til Id og eventuelt AdditionalId. Merk: Dette gjelder også hvis opprinnelig melding har lagt ved flere identifikatorer (gjelder <AdditionalId> eller flere forekomster av <Ident>). Det er ikke tilstrekkelig kun å sende informasjon om virksomheten. O Hvis for eksempel to leger ved samme legekontor er mottaker av en Epikrise (henvisende lege og kopimottaker) skal det sendes to Applikasjonskvitteringer, en per mottaker. Fullstendige adresseopplysninger skal oppgis for å kunne vite hvem som har sendt Applikasjonskvitteringen. Det er ikke tilstrekkelig å kun returnere informasjon om virksomheten da det vil resultere i at man ikke vet hvilken mottakende lege som har sendt Applikasjonskvitteringen. 18

19 6.1. Primærmottaker og kopimottaker I Applikasjonskvitteringen skal man i avsenderopplysningen angi om man er primærmottaker eller kopimottaker i mottatt fagmelding. Nr. Kravbeskrivelse Type AD1.17 Avsenderopplysningene i applikasjonskvitteringen skal inkludere opplysninger om den som sender kvitteringen, var primærmottaker eller kopimottaker av den meldingen kvitteringen gjelder. O Primærmottaker 2 Primærmottaker angis med kodeverdien PRIM med tilhørende kodetekst Primærmottaker: <Role V="PRIM" DN="Primærmottaker"/> Primærmottaker er alltid den som er oppgitt i../receiver i meldinger som benytter Hodemelding. Primærmottaker er alltid den som er oppgitt som../servprovider i Henvisning og Rekvirering av medisinske tjenester og../requester i Epikrise og Svarrapportering av medisinske tjenester. Kopimottaker 3 Kopimottaker angis med kodeverdien COP med tilhørende kodetekst Kopimottaker: <Role V="COP" DN="Kopimottaker"/> Kopimottaker er den som er oppgitt i../otherreceiver med kodeverdi COP i../otherreceiver/rolereceiver i meldinger som benytter Hodemelding. Kopimottaker er oppgitt som../copydest for Henvisning, Epikrise, Rekvirering av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester. 2 Ny kode som er innført i v1.1 av Applikasjonskvittering 3 Bruk dokumentert i v1.1 av Applikasjonskvittering 19

20 Referanseliste [1] Helsedirektoratet, «IS-1882: Handlingsplan 2011, Meldingsløftet i kommunene ,» [2] Helsedirektoratet, «Brukerdokumentasjon: Adresseregisteret - Om Adresseregisteret,» Url: [3] Helsedirektoratet, «Brukerveiledning: Adresseregisteret - Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten,» Url: [4] Helsedirektoratet, «Brukerveiledning: Adresseregisteret - Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten,» Url: [5] Helsedirektoratet, «Brukerveiledning: Adresseregisteret - Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger,» Url: [6] Helsedirektoratet, Standardisering og samhandlingsarkitektur (HIS 1005:2010). Url: [7] Helsedirektoratet, «HIS 1037:2011: Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet,» KITH, Url: [8] Helsedirektoratet, «HISD 80601:2006: Standard for hodemelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2,» Url: [9] Helsedirektoratet, «IS-2175: Profil for CPP/CPA partnerprofiler og avtaler» Helsedirektoratet, Url: [10] Helsedirektoratet, «HIS 80415:2004: Applikasjonskvitteringv1.0», URL: [11] Helsedirektoratet, «HIS 80415:2012: Applikasjonskvitteringv1.1», URL: 20

21 Vedlegg A: HER-id og relaterte løsninger Sammenhengen mellom tjenesteadresser, EDI-adresser og fagsystemer En tjenesteadresse som tilhører en kommunikasjonspart i Adresseregisteret, skal være knyttet til en EDI-adresse. Flere tjenesteadresser kan være knyttet til samme EDI-adresse eller hver tjenesteadresse kan ha sin egen EDI-adresse. Det er opptil hver aktør å avgjøre hvor mange EDI-adresser en ønsker å etablere. Som en generell regel anbefales det at det opprettes én EDI-adresse per fagsystem som er i bruk. Og dette gir da videre føringer om hvilke tjenesteadresser som benytter samme EDIadresse. Eksempel på tenkt oversikt over fagsystem, tjenesteadresser og EDI-adresser for en virksomhet i spesialisthelsetjenesten [1]: Fagsystem Tjenesteadresse EDI-adresse (fiktiv) EPJ Laboratoriesystem Radiologisystem Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Hjertesykdommer Lungesykdommer Klinisk farmakologi Klinisk nevrofysiologi Medisinsk mikrobiologi Radiologi og billeddiagnostikk Av tabellen over ser en at det ikke nødvendigvis er en-til-en forhold mellom antall fagsystemer, tjenesteadresser og EDI-adresser. Eksempelvis kan en virksomhet ha ett laboratoriesystem, men ha registrert tre ulike tjenesteadresser som tilhører de logiske kommunikasjonspartene knyttet til den elektroniske samhandlingen innenfor laboratorieområdet for virksomheten. For mer informasjon om Adresseregisteret vises det til brukerveiledning fra NHN for registrering av aktører i Adresseregisteret, se kapittel

22 HER-id og CPP/CPA CPP (Collaboration-Protocol Profile) og CPA (Collaboration-Protocol Agreement) brukes for å beskrive hva to aktører kan samhandle elektronisk om. CPP beskriver hvilke muligheter en aktør har implementert i sin systemløsning (summen av fagsystem og tilhørende meldingshåndterings-/kommunikasjons-system) for å kunne utføre elektronisk samhandling med andre aktører. CPA beskriver den faktiske meldingsutveksling som kan skje mellom to aktører og de konkrete kommunikasjonsparametere som skal benyttes i denne meldingsutvekslingen. En CPA representerer snittet av de to aktørenes CPP-er, dvs. det som er felles og som kan etableres på grunnlag av aktørenes publiserte CPP-er. Både i CPA og CPP benyttes HER-id for å angi hvilken kommunikasjonspart CPP/CPA gjelder for. For mer informasjon om bruk av CPP/CPA og HER-id, se nasjonal profil for CPP/CPA [9]. Sertifikatoppslag For kommunikasjonsparter brukes HER-id for å finne peker til gyldig PKI-sertifikat. Under hver elektronisk kommunikasjonspart i Adresseregisteret vil det være registrert peker til riktig virksomhetssertifikat. Dersom alle kommunikasjonspartene ved en virksomhet bruker samme sertifikat kan dette arves fra den virksomheten kommunikasjonsparten tilhører i Adresseregisteret. Dersom en virksomhet bruker flere ulike sertifikater for sine kommunikasjonsparter, må riktig sertifikatpeker registreres under den enkelte tjenesten. Sertifikatene brukes til kryptering og signering ved sending av meldinger, og til dekryptering og sjekk av signaturer (autentisering) ved mottak av meldinger. 22

23 Vedlegg B: Eksempler på adressering av meldinger Dette kapitlet inneholder eksempler på bruk av HER-id ved adressering til ulike aktører. Til en kommune Kommunene skal benytte tjenestebaserte adresser. Det skal alltid adresseres til den aktuelle tjenesteadressen. I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») Følgende skal oppgis som adresseinformasjon i fagmeldingen / på applikasjonsnivå (dvs. i Hodemeldingen eller direkte i fagmeldingen for meldinger som ikke benytter hodemelding): - Informasjon om virksomheten (nivå 1 i XML-adressestruktur) o Navn på kommunen o HER-id til kommunen SKAL oppgis o Organisasjonsnummer til kommunen KAN oppgis - Informasjon om kommunikasjonsparten (nivå 2 i XML-adressestruktur) o Navn på tjenestetypen hentes fra kodeverk 8663, Kommunale helse- og sosialtjenester o HER-id for tjenesteadressen SKAL oppgis Eksempel fra Hodemeldingen: <Receiver> <Organisation> <OrganisationName>Stavanger kommune</organisationname> <Ident> <Id>2503</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg</organisationname> <Ident> <Id>50106</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </Organisation> </Organisation> </Receiver> 23

24 På transportnivå (i «teknisk rammeverk») Adresseinformasjon i på transportnivå (dvs. i ebxml-konvolutt, i AMQP-melding eller i andre rammeverk som benyttes): - HER-id til kommunikasjonsparten (dvs. til den tjenesteadressen det adresseres til) SKAL oppgis Eksempel fra ebxml-rammeverket: <eb:to> <eb:partyid eb:type="her">50106</eb:partyid> <eb:role> LOG_UTSKRIVNINGSKLARreceiver</eb:Role> </eb:to> Til et sykehus Sykehusene skal benytte tjenestebasert adressering. Det skal ikke adresseres til personer ved helseforetaket, men til den aktuelle tjenesteadressen. I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») Følgende skal oppgis som adresseinformasjon i fagmeldingen / på applikasjonsnivå (dvs. i Hodemeldingen eller direkte i fagmeldingen for meldinger som ikke benytter hodemelding): - Informasjon om virksomheten (Nivå 1 i XML-strukturen) o Navn på HF o HER-id til HF SKAL oppgis o Organisasjonsnummer KAN oppgis - Informasjon om kommunikasjonsparten (nivå 2 i XML-adressestruktur) o Navn på tjenestetypen, inkludert behandlingssted (Annen stedsangivelse i adresseregisteret). Navn på tjenestetypen hentes fra kodeverk 8655 Helsehjelpsområde, 8654 Klinisk/medisinsk service, 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten, 8657 Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering o HER-id for tjenesteadressen SKAL oppgis HER-id på dette nivået (nivå 2 i XML-strukturen) vil identifisere kommunikasjonsparten unikt Eksempel fra Hodemeldingen: <Receiver> <Organisation> <OrganisationName> ST OLAVS HOSPITAL HF</OrganisationName> <Ident> <Id>59</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Laboratoriemedisin, Trondheim </OrganisationName> <Ident> <Id>97539</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> 24

25 </Organisation> </Organisation> </Receiver> På transportnivå (i «teknisk rammeverk») Adresseinformasjon i på transportnivå (dvs. i ebxml-konvolutt, i AMQP-melding eller i andre rammeverk som benyttes): - HER-id til kommunikasjonsparten (dvs. til den tjenesteadressen det adresseres til) SKAL oppgis Eksempel fra ebxml-rammeverket: <eb:to> <eb:partyid eb:type="her">97539</eb:partyid> <eb:role> REQ_MBIOreceiver</eb:Role> </eb:to> Avsenderinformasjon i melding med tilhørende Applikasjonskvittering Tabellene under viser hvordan mottakeropplysninger i opprinnelig melding som benytter Hodemelding legges inn som avsenderinformasjon i tilhørende Applikasjonskvittering. Avsenderopplysninger <Sender> skal på tilsvarende måte returneres som mottakeropplysninger <Receiver> i Applikasjonskvitteringen. Applikasjonskvittering sendt fra Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg i Stavanger kommune Opplysninger fra Hodemelding i mottatt melding Opplysninger i tilhørende Applikasjonskvittering <Receiver> <Organisation> <OrganisationName>Stavanger kommune</organisationname> <Ident> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg</organisationname> <Ident> <Id>50106</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </Organisation> <Sender> <Role V="PRIM" DN="Primærmottaker"/> <HCP> <Inst> <Name>Stavanger kommune</name> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id"/> <Dept> <Name> Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg </Name> <Id>50106</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id"/> </Dept> 25

26 </Organisation> </Receiver> </Inst> </HCP> </Sender> Applikasjonskvittering sendt fra Kattskinnet legesenter i forbindelse med mottak av melding til August September Opplysninger fra Hodemelding i mottatt melding Opplysninger i tilhørende Applikasjonskvittering <Receiver> <Sender> <Role V="PRIM" DN="Primærmottaker"/> <Organisation> <HCP> <Inst> <OrganisationName>Kattskinnet <Name>Kattskinnet legesenter</organisationname> legesenter</name> <Ident> <Id>56704</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <HealthcareProfessional> <FamilyName>September</FamilyName> <GivenName>August</GivenName> <Ident> <Id>369767</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </HealthcareProfessional> </Organisation> </Receiver> <Id>56704</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id"/> <HCPerson> <Name> August September</Name> <Id>369767</Id> </HCPerson> </Inst> </HCP> </Sender> <TypeId V="HER" DN=" HER-id" /> 26

27 Applikasjonskvittering sendt fra kopimottaker Rita Lin ved Kattskinnet legesenter Opplysninger fra Hodemelding i mottatt melding Opplysninger i tilhørende Applikasjonskvittering <OtherReceiver> <Sender> <RoleReceiver V="COP" DN="Kopimottaker"/> <Role V="COP" DN=" Kopimottaker" /> <Organisation> <HCP> <Inst> <OrganisationName>Kattskinnet <Name>Kattskinnet legesenter</organisationname> legesenter</name> <Ident> <Id>56704</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <HealthcareProfessional> <FamilyName>Lin</FamilyName> <GivenName>Rita</GivenName> <Ident> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </HealthcareProfessional> </Organisation> </OtherReceiver> <Id>56704</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id"/> <HCPerson> <Name>Rita Lin</Name> <Id>258521</Id> <TypeId V="HER" DN=" HER-id" /> </HCPerson> </Inst> </HCP> </Sender> 27

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger.

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring // NOTAT Til: Helsedirektoratet Fra: NAV/Kontor for elektronisk samhandling Dato: 15.02.16 Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring Dette er NAVs kommentarer til høringsutkast «Krav til tjenestebasert

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Oppdatert: 01.12.2016 IS-0524 1 Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Helsedirektoratet Deres ref.: e-helse 15/54-1 Deres ref.: Inger Dybdahl Sørby Vår ref.: Msl1204ikt Sted/Dato: Bodø, 15.02.16 Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Veiledning Status: Til kommentering 23. februar 2009 KITH 4/09 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 2

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2017 HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av standardene for

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering HISD 1168:2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Utgitt: 27.05.2016 Publikasjonsnummer: HISD 1168:2016

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML HISD 1032:2011 Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 1 av 14 Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 2 av 14 Den gide henvisning minstekrav og mapping mot ML Publikasjonens

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54.

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54. From: Ervin Ricardo Reyes Sent: 15. februar 2016 16:22 To: Inger Dybdahl Sørby; Magnus Andre Alsaker Cc: Dag Hammer; olemw@enableit.no Subject: Høringssvar E-helse 15/54 Attachments: Standard tjenestebasert

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 2 Publikasjonens tittel: omsorgsmeldinger

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø, 29. september 2011 Mona Syversen, Sykehuspartner Min bakgrunn Interfakultær cand.mag.grad fra Universitetet i Oslo Bl.a.

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering Applikasjonskvittering er en del av nasjonal samhandlingsarkitektur som er vedtatt

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 18.08.2016 Referent Til stede Fraværende Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for

Detaljer

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2.

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2. Utarbeidet av Helsedirektoratet og NAV i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet Versjon 2.2 Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 DOKUMENT INFORMASJON... 4 1.1 DOKUMENTETS STATUS... 4 1.2 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Notat Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Beskrivelse Utarbeidet av Dette notatet er et vedlegg til Høring på standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper. Notatet

Detaljer

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Arrangert 20. januar 2016 Sted Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport Notat utarbeidet av Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse Innledning For å

Detaljer

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 FIA Samhandling EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Innføring av elektronisk meldingsutveksling har vært prioritert

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 NAVs kommunikasjonspartnere Innbyggere Bedrifter Sykehus Apotek Private laboratorier Legekontor

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Til: Postmottak@ehelse.no Kopi: Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Saksbehandler: Gro Wangensteen Ansvarlig: Hanne-Therese Ridderseth

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten

Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor. Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise for mor Del 3: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten Versjon 1.3 Status: Til utprøving 1.november 2012 KITH-rapport 1048:

Detaljer

Sømløs og effektiv meldingskommunikasjon

Sømløs og effektiv meldingskommunikasjon NOTAT Til Fra KITH Dato 10.05.2007 Sømløs og effektiv meldingskommunikasjon Meldingsutveksling i dag er preget av tungvinte løsninger for å iverksette kommunikasjon med nye parter. Dette notatet søker

Detaljer

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper Høringskommentarer: Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innhold Konsekvenser... 2 Standard åpner for ny tjeneste «Fastlege, ubesatt hjemmel»... 2 Standard åpner for ny tjeneste

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger

Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger Erfaringskonferansen 14. 15. februar 2011 Prosjektleder Irene Henriksen Aune 1 Om Arendal kommune

Detaljer

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning NOTAT Til Forfatter Leverandører og andre interesserte Annebeth Askevold Dato 11.12.2011 (rettet skrivefeil 28.02.2012) KITH-notat nr. 1044 Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Detaljer