Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering"

Transkript

1 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Veiledning Status: Til kommentering 23. februar 2009 KITH 4/09

2 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Revisjonshistorikk Sammendrag Viktige punkter: Innledning Bakgrunn Om dokumentet Prosess og kvalitetssikring Avvikshåndtering og kvitteringsmeldinger Kvitteringsmeldinger relatert til samhandlingsarkitekturen Applikasjonskvittering Formål Retningslinjer for bruk Positiv applikasjonskvittering Negativ applikasajonskvittering Rutiner for avvikshåndtering Avsenderinformasjon i en applikasjonskvittering Eksempel applikasjonskvitteringer for meldinger med kopimottaker: 13 7 Referanser...16

3 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 3 2 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig Til ekstern kommentering AAS 3

4 4 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 3 Sammendrag Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av hvordan Applikasjonskvittering [1] skal benyttes og implementeres. Applikasjonskvittering er en del av nasjonal samhandlingsarkitektur som er vedtatt å benytte. Sending og mottak av applikasjonskvittering inngår i milepæl 1 i Nasjonalt meldingsløft. Dette innebærer at alle HF og legekontor skal kunne sende og motta applikasjonskvittering for alle meldinger innen 1. april Erfaringer fra bruk i Midt-Norge har vist at applikasjonskvittering er implementert og tatt i bruk litt ulikt av ulike EPJ-leverandører. Dette dokumentet inneholder presiseringer og entydige retningslinjer for bruk og implementering Det er viktig at det er enighet om hva en positiv og negativ applikasjonskvittering betyr for å kunne etablere systemuavhengige rutiner for oppfølging. 3.1 Viktige punkter: Applikasjonskvittering er en felles kvitteringsmelding som kan benyttes av alle system for alle meldinger. Applikasjonskvitteringen er en automatisk generert tilbakemelding som gir grunnlag for å kutte ut parallelle papirkopier. Applikasjonskvittering sammen med ebxml-kvittering vil sikre transport og overføring av informasjon, forutsatt at det er etablert rutiner som sikrer god behandling og oppfølging på riktig nivå ved feil/avvik En positiv kvittering (OK) forteller at meldingen er mottatt og klar for behandling i aktuelt fagsystem. Dette innebærer at ansvarlig helsepersonell kan lese innholdet i mottatt melding (dokument). For XML-meldinger innebærer en positiv kvittering minimum at mottatt XMLmelding skal kunne tolkes. Her er kravet absolutt, dvs. både feltformat og tegnsett må være korrekt i henhold til w3c. Det skal sendes en (og bare en) applikasjonskvittering per mottatt fagmelding fra hver mottaker i meldingen. o Positiv kvittering skal ikke kunne etterfølges av en negativ applikasjonskvittering på samme melding. o Det vil kunne heller ikke sendes flere positive applikasjonskvitteringer på samme melding fra samme mottaker. o Hvis en XML svarmelding inneholder flere ulike svarrapporter, skal det sendes en applikasjonskvittering per svarrapport (ServReport). Se flere detaljer om dette i avsnitt 6.2. Avvisning av en melding etter at positiv applikasjonskvittering er sendt må varsles med avviksmelding, telefon eller på annen måte. Negativ kvittering betyr at mottakende applikasjon ikke har lagret opplysningene. Ingen videre oppfølging kan ventes fra mottaker av fagmeldingen. 4

5 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 5 Applikasjonskvittering skal sendes umiddelbart etter mottak i fagapplikasjonen o Inntil videre anbefales det at en forsinkelse på inntil 4 dager ikke medfører oppfølgingstiltak på grunn av manglende applikasjonskvittering, se mer i avsnitt 6.2. Forsinket applikasjonskvittering kan forekomme i følgende situasjoner: o Meldingsmottak og/eller fagsystem er slått av (for eksempel i helger) o Noen EPJ-system har i dag implementert muligheten for manuell kontroll før negativ applikasjonskvittering eventuelt sendes. Avvik som oppdages gjennom den manuelle kontrollen bør varsles ved bruk av avviksmelding eller manuelle rutiner, men vil i en overgangsperiode være lovlig med følgende begrensing: Systemet sender automatisk positiv applikasjonskvittering hvis det ikke er foretatt en manuell kontroll i løpet av 4 dager. Eventuelle avvik etter at positiv applikasjonskvittering er sendt, må varsles på annen måte. Negativ applikasjonskvittering kan sendes i følgende situasjoner o Tekniske feilmeldinger på grunn av feil i XML validering etc. Negativ kvittering skal returneres umiddelbart og meldingen vil ikke bli presentert for mottaker på annen måte enn i en logg. o Manglende organisasjonsnummer (eller HER-id) på toppnivå for aktuell mottaker. Applikasjonen må teste alle mottakere (inkludert kopimottakere) og returnere applikasjonskvittering for alle mottakere som hører til egen organisasjon. Hvis fagapplikasjonen ikke finner treff på egen organisasjon i noen oppgitte mottakere, tyder dette på feilsending og innholdet skal ikke presenteres for mottaker. Riktig feilkode må benyttes (se avsnitt 6.4). Avsenderinformasjon i en applikasjonskvittering skal være identisk med informasjonen i mottatt melding for den mottakeren applikasjonskvitteringen gjelder, både i forhold til navn og identifikator(er). Navn, Id og TypeId fra mottatt fagmelding skal returneres i Applikasjonskvitteringen for riktig mottaker. Dette er viktig for at mottaker av applikasjonskvitteringen skal kunne koble mottatt applikasjonskvittering mot riktig forsendelse (se avsnitt 6.6) Applikasjonskvitteringen må inneholde informasjon om type melding applikasjonskvitteringen er et svar på. 5

6 6 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 4 Innledning 4.1 Bakgrunn Helse Midt-Norge fikk i samarbeid med KITH en oppgave under Nasjonalt meldingsløft i forhold til å utarbeide forslag til bruk av kvitteringsmelding med utgangspunkt i standarder samt forslag til praktiske rutiner. 4.2 Om dokumentet Dette dokumentet bygger videre på XML-meldingsbeskrivelsen for Applikasjonskvittering v.1.0 [1], Referansedokument om Kvitteringsmeldinger av og innspill fra Helse Midt-Norge IT (HEMIT), leverandører og deltakere på seminar i forbindelse med nasjonalt meldingsløft i regi av HEMIT og KITH. Dokumentet inneholder følgende hovedpunkter: Sammendrag med oppsummering av konklusjoner og anbefalinger (kapittel 3) Kort om ulike kvitteringsmeldinger og hva de dekker. Presisering av hva en applikasjonskvittering er Krav til implementering og bruk Krav til rutiner som må være på plass Andre viktige elementer som dette dokumentet inneholder Beskrivelse av et minimumssett av feilkoder og automatiske tester som bør gjøres før applikasjonskvittering sendes Krav til rutiner som må være på plass, men ikke beskrivelse av rutinene Noen generelle råd vedrørende håndtering og varsling i fagsystem 4.3 Prosess og kvalitetssikring Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med HEMIT, brukere og leverandører, og KITH vil benytteanledningen til å takke for aktiv medvirkning og nyttige tilbakemeldinger fra sektoren. Viktige innspill og forankring i sektoren har kom Arbeidsmøte med leverandører Det har vært avholdt et arbeidsmøte primært for leverandører der også leger og Helsedirektoratet var til stede. Presentasjoner og oppsummering fra dette møtet ligger på (kommer). I etterkant av dette møtet var det aktiv e-postutveksling mellom flere leverandører der det ble enighet om en del grunnleggende prinsipper. Anbefalinger og krav i dette dokumentet er i hovedsak i samsvar med denne e-postutvekslingen. Seminar i Nasjonalt meldingsløft for helseforetak og deres leverandører,

7 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 7 HEMIT og KITH arrangerte et seminar i regi av Nasjonal meldingsløft 11. februar 2009 der et av hovedtemaene var Hva innebærer det å gi (eller få) en positiv/negativ applikasjonskvittering? Målgruppen for seminaret var prosjektledere og andre nøkkelpersoner i Meldingsløftet, de fra spesialisthelsetjenesten som har ansvar for meldingsmottak og oppfølging samt ønsker å vite hva en positiv eller negativ applikasjonskvittering betyr samt de fra spesialisthelsetjenesten som ønsker å vite når de kan avvise en henvisning/rekvisisjon i form av en negativ applikasjonskvittering. 7

8 8 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 5 Avvikshåndtering og kvitteringsmeldinger Det er i dag etablert kvitteringsmeldinger for elektronisk meldingsutveksling på 3 ulike nivåer. Riktig bruk av kvitteringsmeldingene vil tilrettelegger for god avvikskontroll. I tillegg til at kvitteringsmeldingene implementeres og tas i bruk vil det være behov for å etablere interne rutiner for hvilke tiltak som skal iverksettes ved manglende kvitteringsmelding eller negativ kvittering (kvitteringsmelding med feilmelding) og hvem og hvordan negative og manglende kvitteringsmeldinger skal varsles og følges opp. Transportkvitteringer (ebxml kvittering) gir trygghet for at meldingen har kommet frem til mottakers postkasse. Ved å benytte funksjonalitet knyttet til ebxml vil det være mulig å sette opp systemet til automatisk å sende meldingen på nytt med mindre man har fått kvittering for at meldingen er mottatt innen et gitt tidsrom, evt. varsle dersom meldingen ikke kommer frem til mottaker. Applikasjonskvitteringen er en automatisk tilbakemelding fra applikasjonen og er en generell kvitteringsmelding som gir trygghet for at meldingen er på et format som kan leses av mottaker og at meldingen er kommet fram til applikasjonen (fagsystemet kan tolke innholdet). Avviksmelding (en anvendelse av dialogmeldingen [4] og []) er en formalisert metode for å gi elektroniske tilbakemeldinger for feil som er oppdaget etter en menneskelig gjennomgang av innholdet. Her kan man for eksempel gi avsender beskjed om meldingen er feilsendt slik at avsender også får anledning til å rette opp feil adresseinformasjon, manglende samsvar med prøvesvar og faktisk innsendt materiale etc. Avviksmelding piloteres gjennom ELIN-k og vil inngå som en ordinær del av den elektroniske samhandlingen med pleie- og omsorgssektoren. Applikasjonskvittering sammen med ebxml vil sikre transport og overføring av informasjon, slik at grunnlaget for samtidig sending av papir faller bort. Avviksmelding vil forenkle tilbakemeldinger ved feilsendinger. Men inntil avviksmelding er tatt er det viktig at telefon eller andre rutiner for tilbakemelding benyttes for å sikre at mottaker blir informert om eventuelle feil/mangler og dermed gi mottaker mulighet for å rette opp feilen. Erfaringer fra Helse Midt-Norge viser at det i dag skjer mye feilsendinger som de har oppdaget gjennom bruk av applikasjonskvittering. I tillegg har både leverandører og helseforetak etterspurt kvittering på SMTP-nivå. Denne kvitteringen vil være en del av infrastrukturen og må håndteres av Norsk Helsenett og er ikke omtalt i denne rapporten. Merk at SMTP-kvittering vil kun dekke SMPT-meldinger og ikke WS-meldinger over hhtp. Transportkvitteringen i ebxml bør være tilstrekkelig når denne er innført og tatt i bruk av alle. 8

9 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Kvitteringsmeldinger relatert til samhandlingsarkitekturen Figuren under viser på hvilket nivå i samhandlingsarkitekturen de ulike kvitteringsmeldingene inngår. Manuell tilbakemelding Avviksmelding, telefon mm Ev. personlig signatur Innholdsstandard (meldinger) Hodemelding Automatisk avvikshandtering pa applikasjonsniva ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Applik.- kvittering Postkasse Adr. PKI- katalog katalog Norsk Helsenett Automatisk avvikshandtering pa transportniva SMTP-kvittering (?) (Må håndteres av Norsk Helsenett) Internett Figur 1 Kvittermeldinger relatert til samhandlingsarkitekturen Merk: SMTP-kvittering er per i dag ikke et krav i samhandlingsarkitekturen og må håndteres av Norsk Helsenett. Denne er derfor stiplet. 9

10 10 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 6 Applikasjonskvittering 6.1 Formål Applikasjonskvittering er en felles kvitteringsmelding som kan benyttes av alle system for alle meldinger. Applikasjonskvitteringen er et virkemiddel for å kunne fjerne parallell papirforsendelse, men krever et apparat for å håndtere feil/avvik. Det er en automatisk generert tilbakemelding gir grunnlag for å kutte ut parallelle papirforesendelser. Applikasjonskvittering sammen med ebxml-kvittering sikrer transport og overføring av informasjon, forutsatt at det er etablert rutiner som sikrer god behandling og oppfølging på riktig nivå ved feil/avvik Manglende mottak av applikasjonskvittering er et varsel om at meldingen ikke er kommet frem til mottaker og skal medføre en aktiv handling hos avsender av fagmeldingen. 6.2 Retningslinjer for bruk Det skal sendes en (og bare en) applikasjonskvittering per mottatt fagmelding per mottaker i meldingen. Dette innebærer at: Positiv kvittering skal ikke kunne etterfølges av en negativ applikasjonskvittering på samme melding. Det skal heller ikke sendes flere positive applikasjonskvitteringer på samme melding fra samme mottaker. Hvis en XML svarmelding inneholder flere ulike svarrapporter, skal det sendes en applikasjonskvittering per svarrapport (ServReport). En XML-svarrapport kan overføres som en samlerapport der øverste nivå er en konvolutt som inneholder flere svarrapporter på ulike pasienter (men til samme lege/rekvirent). Labsystemet vil kun kjenne igjen den enkelte svarrapporten per pasient og ikke den overordnete XML-meldingen. Det skal derfor sendes en applikasjonskvittering per svarrapport (Message/ServRprt) og identifikatoren som skal følge med i applikasjonskvitteringen vil være Message/ServRprt ServProvId. Avvisning av en melding som er godtatt i applikasjonen med positiv applikasjonskvittering må varsles med avviksmelding, telefon eller på annen måte. Applikasjonskvittering skal fortrinnsvis sendes umiddelbart etter mottak i fagapplikasjonen. For å hindre forsinkelser i utbredelse og bruk anbefales det at i en overgangsfase tillates en forsinkelse på inntil 4 dager ikke medfører oppfølgingstiltak på grunn av manglende applikasjonskvittering. Erfaringer fra bruk i nasjonalt meldingsløft kan medføre endringer på denne anbefalingen. Forsinket applikasjonskvittering kan forekomme i følgende situasjoner: Meldingsmottak og/eller fagsystem er slått av (for eksempel i helger). Noen EPJ-system har i dag implementert delvis manuell kontroll før negativ applikasjonskvittering sendes. Denne manuelle kontrollen bør flyttes over til avviksmelding når denne innføres, men vil i en overgangsperiode være lovlig med følgende begrensing: 10

11 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 11 Systemet sender automatisk positiv applikasjonskvittering hvis det ikke er foretatt en manuell kontroll i løpet av 4 dager. Eventuelle avvik etter at positiv applikasjonskvittering er sendt, må varsles på annen måte. Avsenderinformasjon i en applikasjonskvittering skal være identisk med informasjonen i mottatt melding for den mottakeren applikasjonskvitteringen gjelder, både i forhold til navn og identifikator(er). Navn, Id og TypeId fra mottatt fagmelding skal returneres i Applikasjonskvitteringen for riktig mottaker. Dette er viktig for at mottaker av applikasjonskvitteringen skal kunne koble mottatt applikasjonskvittering mot riktig forsendelse (se avsnitt 6.6). Applikasjonskvitteringen må inneholde informasjon om type melding applikasjonskvitteringen er et svar på. Dette er viktig for at applikasjonskvitteringen skal vises i riktig fagsystem. Informasjon om hvilken meldingstype applikasjonskvitteringen er et svar på legges i OriginalMsgId/MsgType 6.3 Positiv applikasjonskvittering En positiv Applikasjonskvittering (OK) forteller at meldingen er mottatt og klar for behandling. Dette innebærer at ansvarlig personell kan lese innholdet i mottatt melding (dokument). Positiv applikasjonskvittering sier ikke at det faglige innholdet er korrekt, eller at mottaker overtar ansvar for pasienten. For XML-meldinger innebærer dette minimum at mottatt XML-melding skal kunne tolkes. Her er kravet absolutt, dvs. både feltformat og tegnsett må være korrekt i henhold til w3c. 6.4 Negativ applikasajonskvittering Negativ kvittering betyr at mottaende applikasjon ikke har lagret opplysningene. Ingen videre oppfølging kan ventes fra mottaker. Negativ applikasjonskvittering kan sendes i følgende situasjoner Tekniske feilmeldinger på grunn av feil i XML validering etc. Negativ kvittering skal returneres umiddelbart og meldingen vil ikke bli presentert for mottaker på annen måte enn i en logg over feilsendinger. Feilkode T01, T02 eller T99 fra Kodeverk 8221 Feilmeldinger for applikasjonskvittering Generelle skal benyttes Manglende organisasjonsnummer (eller HER-id) på toppnivå for aktuell mottaker. Applikasjonen må teste alle mottakere (inkludert kopimottakere) og returnere applikasjonskvittering for alle mottakere som hører til egen organisasjon. Hvis fagapplikasjonen ikke finner treff på egen organisasjon i noen oppgitte mottakere, tyder dette på feilsending og innholdet skal ikke presenteres for mottaker. Feilkode E40 Mottaker er ikke korrekt fra Kodeverk 8221 Feilmeldinger for applikasjonskvittering Generelle skal benyttes. MERK: Ny kode er opprettet Spesifikke meldinger og meldingsforløp kan innføre meldingsspesifikke krav og må dokumenteres sammen med den enkelte forretningsprosessen. 11

12 12 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Hvis pasient ikke finnes i mottakersystemet, vil dette vanligvis ikke være grunn nok til å sende negativ applikasjonskvittering. Det anbefales manuell kontroll hvis dette oppstår. Henvisning og rekvisisjon må alltid kunne mottas selv om pasienten ikke er registrert i mottakersystemet. 6.5 Rutiner for avvikshåndtering Kvitteringsmeldinger alene gir ingen trygghet for forsendelsen. Det må etableres gode rutiner for håndtering av avvik, men ved innføring av felles sett med kvitteringsmeldinger vil leverandørene kunne etablere gode løsninger for varsling/oppfølging. For å kunne nyttiggjøre seg applikasjonskvitteringen, må man ha etablert rutiner som sikrer god behandling og oppfølging på riktig nivå ved feil/avvik. Alle organisasjoner Avsender Mottaker Melding() Evt. kontroller() Applikasjonskvittering() som sender og mottar elektroniske meldinger må ha et bevisst forhold til kontroll og oppfølging av negativ eller manglende applikasjonskvittering. Negativ applikasjonskvittering fra primærmottaker må medføre en aktiv handling hos avsender av fagmeldingen. Negativapplikasjonskvittering fra kopimottaker kan medføre en aktiv handling hos avsender av fagmeldingen. Manglende applikasjonskvittering fra primærmottaker etter 4 dager skal medføre en aktiv handling hos avsender av fagmeldingen. Dette kan indikere at noe har feilet ved mottak (for eksempel dekryptering). Manglende applikasjonskvittering fra primærmottaker etter 4 dager skal medføre en aktiv handling hos avsender av fagmeldingen. Dette kan indikere at noe har feilet ved mottak (for eksempel dekryptering). Noen kontrollspørsmål i forbindelse med etablering av rutiner for avvikshåndtering kan være: Hvilke rutiner er det behov for? Hvordan skal varsling skje? Hvem skal varsles ved mottak av feilmeldinger 12

13 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 13 Hven skal varsles ved manglende mottak av applikasjonskvittering 6.6 Avsenderinformasjon i en applikasjonskvittering Når mottakers applikasjon har mottatt meldingen, skal det genereres en applikasjonskvittering per mottaker. Applikasjonskvitteringen genereres med utgangspunkt i mottatt melding, og ID for meldingen legges inn i applikasjonskvitteringen. Informasjon om mottaker (navn og id) fra mottatt melding skal returneres i applikasjonskvitteringen som avsenderinformasjon, sammen med MsgId eller annen meldingsspesifikk id til den aktuelle meldingen. På denne måten vil det fremgå klart av applikasjonskvitteringen hvem som er avsender av applikasjonskvitteringen, og det vil være mulig for avsendende system å knytte mottatte applikasjonskvitteringer til riktig melding og mottaker, og verifisere at meldingene er mottatt av alle Eksempel applikasjonskvitteringer for meldinger med kopimottaker: Eksemplet er tatt fra en epkrise-melding. Meldingen inneholder en primærmottaker (Requester) og en kopimottaker (CopyDest), som vist nedenfor: <CopyDest> <HCP> <Inst> <Name>Utvika legekontor</name> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/> <HCPerson> <Name>Lege Per Olsen</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="Helsepersonellnummer"/> </HCPerson> <AdditionalId> <Id> </Id> <Type V="HER" DN="HER-id"/> </AdditionalId> </Inst> </HCP> </CopyDest> <Requester> <!-- Henvisende instans: Lege --> <Role V="REQ"/> <HCP> <Inst> <Name>Innvika legekontor</name> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/> <HCPerson> <Name>Lege Frank Yte</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="Helsepersonellnummer"/> 13

14 14 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering </HCPerson> <AdditionalId> <Id>3425.3</Id> <Type V="HER" DN="HER-id"/> </AdditionalId> </Inst> </HCP> </Requester> Når mottakeren genererer applikasjonskvittering for meldingen, skal avsenderinformasjonen være identisk med mottatt informasjon for den aktuelle mottaker, og alle id er fra originalmeldingen skal være med i applikasjonskvitteringen. Eksempel fra primærmottager: <Sender> <HCP> <Inst> <Name>Utvika legekontor</name> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/> <HCPerson> <Name>Lege Per Olsen</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR"/> </HCPerson> <AdditionalId> <Id> </Id> <Type V="HER"/> </AdditionalId> </Inst> </HCP> </Sender> Videre skal OriginalMessageId/Id være lik MsgId fra epikrisen. Kopimottaker gjør tilsvarende: <Sender> <HCP> <Inst> <Name>Utvika legekontor</name> <Id> </Id> <TypeId V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/> <HCPerson> <Name>Lege Per Olsen</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="Helsepersonellnummer"/> </HCPerson> <AdditionalId> <Id> </Id> <Type V="HER" DN="HER-id"/> </AdditionalId> </Inst> </HCP> </Requester> 14

15 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 15 Avsender av epikrisen (og dermed mottaker av applikasjonskvitteringen) må holde regnskap med meldingsid og mottakere: Meldingsid Mottaker Kvittert? 7295e880-01bc-11de-b a5d5c51b (HPR) OK 7295e880-01bc-11de-b a5d5c51b (HPR) Ikke OK Hvis primærmottager og kopimottaker er ved samme virksomhet (for eksempel to leger ved samme legekontor) kan mottagersystemet praktisere duplikathåndtering og ikke tilgjengeliggjøre mer enn en melding i fagsystemet. Systemet skal likevel generere to applikasjonskvitteringer, en pr. mottaker. Arbeidsprosessen i grove trinn: Skanne mottatt melding for mottakere og kopimottakere Vurdere mottatt melding ift. positiv eller negativ applikasjonskvittering For hver mottaker som identifiseres som lokal, generere applikasjonskvittering. 15

16 16 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 7 Referanser [1] KITH 15/04, Sist endret Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse [2] XML Schema for applikasjonskvittering: AppRec-v xsd, namespace [3] Referansedokument: Kvitteringsmeldinger, datert : pdf [4] KITH 03/06 Standard for dialogmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse [5] KITH Rapport 03/09 Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding [6] Referansedokument: Håndtering av flere mottagere i en melding og applikasjonskvitteringer, datert , HåndteringAvFlereMottagere pdf 16

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Applikasjonskvittering 1.0 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering 1.0 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk HIS 8045:2004 Applikasjonskvittering.0 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert:..206 [Rapportnummer]

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk. Versjon.0 rev 2 Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 26.03.203 KITH 5/04 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering

NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering NOTAT 3. April 2009 Håndtering av høringssvar til retningslinjer for implementering og bruk av Applikasjonskvittering Applikasjonskvittering er en del av nasjonal samhandlingsarkitektur som er vedtatt

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest - Mottak

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø, 29. september 2011 Mona Syversen, Sykehuspartner Min bakgrunn Interfakultær cand.mag.grad fra Universitetet i Oslo Bl.a.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd Labmeldinger Rekvisisjon og svar Tradisjonelt inndelt i spesialitetene Klinisk kjemi Mikrobiologi Radiologi Patologi Immunologi har fått egen akseptansetest fordi det ble uttrykt sterkt ønske om det Trenger

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling

Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling www.kith.no Samhandlingsreformens hovedmål Rett behandling - på rett sted - til rett tid Aktivisere pasienten

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 29.2.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NORSK HELSENETTS TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK

BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NORSK HELSENETTS TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NORSK HELSENETTS TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 22.09.2017 1.0 Klar til publisering

Detaljer

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal S@mspillfinalen Status og planer for siste fase av S@mspill 2007 Avd.dir. Tone Bringedal Innhold S@mspill 2007 og direktoratets rolle Status og utfordringer Nye tjenester (eresept) Nye aktører (Kommunesektoren)

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

HIS 1036:2011. Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger. endret KITH 21/08:2012

HIS 1036:2011. Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger. endret KITH 21/08:2012 HIS 1036:2011.. Elektronisk samhandling Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Teknisk Sist spesifikasjon endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Elektronisk samhandling Teknisk standard

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger.

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 5.02.202 KITH 5/04:202 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering HISD 1168:2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Utgitt: 27.05.2016 Publikasjonsnummer: HISD 1168:2016

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Er sertifisering viktig?

Er sertifisering viktig? Er sertifisering viktig? ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Kvalitet ved elektronisk samhandling Hvordan få systemer til å snakke sammen? Standardisering av

Detaljer

MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING

MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING TESTOPPSETT MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 20.09.2017 0.2 0.3 23.11.2017 0.9 Lagt inn mottakstester med testpasienter

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Meldingsversjon: 1.0, datert 11.10.2006 Akseptansetest sending Dialogmelding, forespørsel, svar og notat 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes Sertifisering Avdelingssjef Bjarte Aksnes www.kith.no Test- og godkjenningsordningen Formål for T&G: Å gi brukerne trygghet for at informasjonen overføres korrekt Å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 FIA Samhandling EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Innføring av elektronisk meldingsutveksling har vært prioritert

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no K I T H ~ samhandling for helse og velferd KITH KITH

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 2 Publikasjonens tittel: omsorgsmeldinger

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Meldingsversjon: v1.4 datert 20.05.2005 2 Akseptansetest sending Rekvirering Mikrobiologi Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning NOTAT Til Forfatter Leverandører og andre interesserte Annebeth Askevold Dato 11.12.2011 (rettet skrivefeil 28.02.2012) KITH-notat nr. 1044 Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Detaljer

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML HISD 1032:2011 Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 1 av 14 Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 2 av 14 Den gide henvisning minstekrav og mapping mot ML Publikasjonens

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer